Majdnem 100 év. A Nitrokémia története KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010"

Átírás

1 KOVÁCS TIBOR június 11-én született a Zemplén megyei Taktaharkányon kisiparos család első gyermekeként. Itt kezdte elemi iskoláit, majd a család Békés csa - bára költözött ben érettségizett a helyi Evangélikus Fiú Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányit a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1950-ben kezdte, majd a Buda pesti Műszaki Egyetemen okl. vegyész és okl. hadmérnök diplomát szerzett. Pálya kezdőként a Veszprém megyei Festék gyárban kezdett dolgozni, először a színezék, majd gyógyszer-intermedier, később az ioncserélő gyártás területén. A vállalatok összevonásával 1963-ban került a Nitrokémiá-hoz ben kinevezték a Technológia Főosztály vezetőjének, 1970-től Műszaki Fejlesztési Főosztály - vezető, 1980-tól Műszaki vezérigazgató-helyettes ban a Nitrokémia vezérigazgatójának nevezték ki augusztusában vonult nyugdíjba. Majdnem 100 év A Nitrokémia története KOVÁCS TIBOR Majdnem 100 év A Nitrokémia története

2 Majdnem 100 év

3

4 KOVÁCS TIBOR Majdnem 100 év A Nitrokémia története Nitrokémia Zrt. Balatonfűzfő, 2010

5 Majdnem 100 év A Nitrokémia története Kovács Tibor, 2010 Szerkesztés Tarró Károly Fotók MILOS JÓZSEF NITROKÉMIA ARCHÍV

6 Előszó Tisztelt Olvasó! Amikor először használtam a Nitrokémia profilváltására, hogy rablóból pandúrrá váltunk, magam sem gondoltam bele, hogy ebben a kifejezésben a vegyipari társaságnak majdnem százéves történelme is benne van őszén kaptam a felkérést, hogy legyek a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója. A társaság stratégiájának megfelelően véghezvittünk egy Magyarországon egyedülálló környezetvédelmi rehabilitációs programot, amely utat nyithat egy új termelési kultúra létrehozása előtt. Eddig bontottunk, most azonban építkezés szakasza következik. Egyrészt szeretnénk hasznosítani a Balatonfűzfőn szabaddá vált ipari területeket, másrészt ki kell aknázni azt a környezetvédelmi tudást, amelyre a projekt során szert tett a Nitrokémia Zrt. Az sem a véletlenen múlott, hogy időközben környezetvédelmi vállalkozássá alakultunk, s a 21. század iparának tekinthető biotechnológiában véljük megtalálni a jelenlegi helyzetből kivezető utat, a következő évtizedek fejlődésének zálogát. A fentiek csupán az utóbbi tíz év történetéhez tartoznak, ezen időszak alatt mégis mozgalmas éveket, megannyi eseményt éltünk át. Képzeljék el, mennyi minden történhetett majdnem száz év alatt, amelyből negyvenet Kovács Tibor személyesen is megélt! Ebbe most Önök is bepillanthatnak. Kovács Tibor könyve önmagáért beszél, a szó legnemesebb értelmében! Csak dicsérni lehet, a szerzőt, a munkáját egyaránt. Rendkívül alapos, összefogott, s mindenre kiterjedő. A mű méltatásához adalékként engedjenek meg egy számadatot: a szerzőnek egy teljes évébe került, mire a könyvtárakban sikerült átnéznie a fellelhető összes nitrokémiás dokumentumokat. Csak hogy érezzék: 12 ezer A4-es oldalnyi írást kellett átböngésznie! És a könyv megírásának csak eztán látott neki. A bőség zavarával küzdve kellett megtalálni a Nitrokémia történetének sava-borsát. Úgy érzem, sikerült. Kovács Tibor tette a dolgát most is, mint ahogy 40 esztendőn keresztül mindig, amíg a Nitrokémia szolgálatában állt. Sorsuk összeforrt. Örülök, hogy feldolgozta, s kiírta magából a majdnem száz év jeles eseményeit. Ugyanígy örülünk annak, hogy Dr. Varjú Lajos Balatonfűzfő egykori polgármestere a Nitrokémia gyermekének, Balatonfűzfőnek az életébe, fejlődésébe ad betekintést. Mindkettőjüknek hálásan köszönjük a művekbe fektetett erőfeszítésüket. Mi pedig, késői utódaik, örömmel vállalkoztunk kettőjük művének kiadására. Higgyék el, a Nitrokémia és Balatonfűzfő megért egy újabb kiadványt! A vegyipar, és egy város története bontakozik ki belőle. Forgassák megértéssel! DR. BAKONYI ÁRPÁD 5

7 MAJDNEM 100 ÉV A NITROKÉMIA RT. TÖRTÉNETE Bevezető Saját feljegyzéseim ( között született körülbelül száz nagy füzet), az Országos Levéltárban fellelhető anyagok segítségével (az új dokumentum 2007-ben vált olvashatóvá, körülbelül 70 méter terjedelmű), valamint két könyv dr. Jenei Károly A Nitrokémia Ipartelepek története ( ) és Andrássy Antal Évek, emberek, dokumentumok, riportok, vallomások a félszázados Nitrokémiáról olyan történetet kínálok az olvasónak, amely tényeken alapul, a történetek nagy részét magam is megéltem, alakítottam. Köszönetemet fejezem ki Milos Józsefnek az önzetlen segítségéért, a jelentős mennyiségű archív fotóanyag felajánlásáért. A vállalattal 1952 óta volt kapcsolatom (üzemi gyakorlatok, diplomamunka készítés), 1954-től kezdtem Fűzfőn dolgozni től többféle vezető beosztásban tevékenykedtem, augusztusában vezérigazgatóként nyugállományba vonultam. Életem, munkálkodásom során a történések miértjét is láttam, érzékeltem, így azt gondolom, értem az elődök és utódok gondolkodását, tetteiknek mozgatórugóit, a meghatározó körülményeket, amelyek alakították a vállalat és az egyes emberek életét és eredményeit. A könyv segít megérteni a Nitrokémia sorsának alakulását: mi indokolta megalapítását, az idők folyamán hogyan fejlődött nagyvállalattá, mennyi munkával tett szert nemzetközi hírnévre, s miként múlt el a dicsősége a gazdasági rendszerváltást követően. Szerencsére ma még van Nitrokémia. Él a lehetősége annak, hogy a megújult társaság új, környezetbarát termékek gyártásával (például tejsav, politejsav származékok) újra nemzetközi hírnevet szerezzen. Ez azonban már más történet lesz, új emberekkel. Balatonfűzfő, június 16. KOVÁCS TIBOR 6

8 MAJDNEM 100 ÉV A NITROKÉMIA RT. TÖRTÉNETE I. fejezet Az előd: Mosonmagyaróvári Lőporgyár Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése a balkáni háborúk idején pozíciójának megerősítése végett fokozta a katonai készültségét ban elhatározták az új lőpor és robbanóanyaggyár építését. Viták után a közös hadügyminiszter a Mosonmagyaróvár városával kötött szerződést hagyta jóvá. A napi 1600 kilogramm lőpor előállítására képes üzem kettőmillió koronáért épült meg. A műtárgyak és a gépészeti berendezések teljesen a blumaui (Ausztria) lőporgyár mintájára készültek el. Az első világháború kitörése felgyorsította a munkálatokat, a gyárat 1915 tavaszán üzembe helyezték. Az indítást követően azonnal nagyszabású bővítések kezdődtek. A termelés 1918 nyarán már elérte a 12 tonnás napi értéket. A központi erőművel, a laborokkal, a fegyver és ágyú lövöldével, a lakóteleppel, a kórházzal, az árudákkal, az étkezdékkel, a kaszinóval teljesen kompletté vált a gyártelep. Közben a monarchia felbomlott. Az as őszirózsás forradalom győzelme után a gyárban megszűnt a termelés. A gyártelepet a Földművelési Minisztérium (FM) vette át, s átalakításokkal salétromsav bázison műtrágyagyárat akart létesíteni. Az események azonban más irányt vettek február 18-án a minisztertanácsi ülés újra a honvédelmi tárca fennhatósága alá helyezte a vállalatot, s azonnali hatállyal elrendelték a lőporgyár üzembe helyezését. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a hadügyi népbiztos az egész gyár termelésbe állítását rendelte el. A Tanácsköztársaság bukása után ismét megszűnt a lőporgyártás, újra felmerült a kérdés: mi legyen a gyárral? Az első világháborút ( ) lezáró Trianoni Békeszerződés 115. cikkelyének 3. bekezdése értelmében minden hadianyag gyártó üzemet amely az előírt kapacitást meghaladta február 12-ig kereskedelmi célokra át kellett alakítani, vagy le kellett szerelni. A mosonmagyaróvári gyár a Monarchia közepéről a csonka ország közvetlen határára került, ez is a bezárását indokolta. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, szükség van a Csonka- Magyarország területének megvédésére a Kis Antant (Csehszlovákia, Románia, Szerb- Horvát Királyság) esetleges támadásaival szemben. Ezt a célt egy, az óvárihoz hasonló, ugyanakkor harmada kapacitású üzem megfelelően szolgálni tudta szeptember 12-én újra az FM felügyelete alá került az óvári telep, amelynek kezelésével a Magyar Mezőgazdasági Vegyipari Rt-t bízták meg. Az elkészült leltár alapján kiválasztották azokat a berendezéseket és gépeket, amelyeket a későbbiekben megépülő, kisebb kapacitású lőporgyár részére felhasználhatónak tartottak. A lőporgyár sorsával kapcsolatban döntő jelentőségű volt a Minisztertanács december 17-i határozata. A Minisztertanács a HM, az FM, a Magyar Királyság Felszámoló Hivatal, valamint a Magyar Mezőgazdasági Rt. egy-egy képviselőjéből álló bizottságot je- 7

9 lölt ki arra a feladatra, hogy a mosonmagyaróvári gyártelep hadianyaggyártó jellegének a megszüntetéséhez szükséges lépéseket tegyék meg. A bizottság január 6-án a telep értékesítésére a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Szövetsége és a Gyáriparosok Országos Szövetsége útján versenytárgyalást hirdetett. A felhívásra hét ajánlat érkezett. A megbízást elnyerőnek az ország belsejében később megállapítandó helyen 16 hónapon belül, a békeszerződés határozatának megfelelő kapacitású ideiglenes jellegű lőporgyárat kellett létesítenie (nitrocellulóz és nitroglicerin üzemmel együtt), addig a Mosonmagyaróvári Lőporüzemet fenn kellett tartania. A miniszterközi bizottság a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, valamint a Magyar-Olasz Bank ajánlatát fogadta el. A három bankkal és a Hangya Szövetkezettel augusztus 1-én a kincstár megkötötte a szerződést. A bankszindikátus kötelezte magát, hogy 20 millió korona alaptőkével Magyaróvári Ipartelepek Rt. néven részvénytársaságot alapít, amely a magyaróvári gyártelepet hasznosításra és értékesítésre átveszi kivéve az új lőporgyár indításához szükséges gépeket és berendezéseket. A telep tulajdonosa továbbra is a kincstár maradt, melynek felügyeletére és az értékesítés ellenőrzésére a kormány öttagú bizottságot küldött ki. Az értékesítésből befolyó tiszta jövedelem 12 százalékát a bankszindikátus kapta, a 88 százalékból fedezték a karbantartási költségeket, valamint az új lőporgyár építési és berendezési költségeire tartalékoltak. A bankszindikátus augusztus 1-én a kincstárral egy másik szerződést is kötött, amely az új, füstnélküli lőporgyár felépítésére vonatkozott. A bankszindikátusnak vállalnia kellett egy új részvénytársaság alapítását, és a gyár felépítését szeptember 23-i határidővel. A gyárnak napi nyolc órás munkaidőben napi 1600 kilogramm lőport kellett előállítania. A kincstár évenként legalább kétszázezer kilogramm lőport rendelt, a lőpor vételárában megtérítette a beszerzett és felhasznált nyersanyagok árát, a kifizetett munka béreket, a rezsikiadásokat és ezen felül 20 százalékos hasznot. Miután a bankok minden vonatkozásban biztosították vállalkozásuk anyagi sikerét, augusztus 23-án létrehozták a Magyaróvári Ipartelepek Rt-t, melynek alaptőkéjét a három bank egyenlő arányban fizette be. 8

10 II. fejezet Az üzem megalapítása, helyének kijelölése Az augusztus 29-én megtartott közgyűlésen a vállalat nevét Magyar Lőporgyárüzemi Rt-ben állapították meg. Ettől az időponttól számítható a Nitrokémia története. Az alakuló közgyűlés az rt. tíztagú igazgatóságába a bankszindikátus nyolc képviselőjét és a HM két nyugalmazott altábornagyát választotta be. Az igazgatóság első ülését szeptember 16-án tartotta. A vállalat vezetésével Markovics Miklóst bízták meg, aki megkezdte a tárgyalásokat a HM-mel a lőpor rendelésével kapcsolatban (ezek még mosonmagyaróvári rendelések voltak). A gyártás október végén indult. A kisebb-nagyobb üzemzavarok miatt (főleg szénhiány folytán, mert a szénbányák nagyobb része a trianoni határok túloldalán maradt) a termelés csak szakaszosan folyt, ami a kincstár részére nagy problémát jelentett. A honvédelmi miniszter az március 3-i minisztertanácsi ülésén javasolta, biztosítsanak a gyárnak háromhavi háborús-, és kétévi békés mennyiség gyártásához szükséges feltételeket, utána pedig a berendezéseket szereljék le, s szállítsák el az új lőporgyár építéséhez. A lőporgyár ügyvezetői tisztét szeptember 1-től Salamon Ödön töltötte be, aki februárjától a trianoni békeszerződés értelmében megszervezett Állami Hadianyaggyárban a lőporgyárat képviselte. A hadianyaggyár hivatal volt, ide tartozott az összes kincstárhoz tartozó hadi jellegű vállalat. (Salamon Ödön március 1-től a vállalat vezérigazgatója lett.) Az új lőporgyár helyének kijelölése érdekében a HM szakértői a csonka ország egész területét végigvizsgálták. A csepeli, illetve a soroksári Duna-ág, vagy Csepel-szigeten lévő homokbuckás terület egyaránt szóba került, azzal az indoklással, hogy a lőszerszerelést végző Csepel Művek a szomszédban van. Végül tavaszán kijelölték az új gyár helyét, a kiszemelt lakatlan területet három község határolta. A terület a Balatontól kettő kilométerre feküdt, nagy részben erdőből és rétből állt. Ideális helynek látszott: két oldalról vasúti közlekedéssel, megfelelő vízmennyiséggel, a gyártások, üzemek között védett övezetek alakíthatók ki. A lőpor és a robbanóanyag gyártásnak gyakorlatilag nem volt légszennyeződése. A kis mennyiségű szennyvizet már akkor is számon tartották és megyei főjegyzőség előírásainak megfelelően kellett kezelni tisztítva a Séden keresztül a Duna felé lehetett elereszteni. Lakott helytől távol fekvő, csendes, erdős, forrásokkal teletűzdelt terület vadászterület volt, a közelben Balatonalmádi alig éledezett, a törzsközség Vörösberény volt (1000 éves helység), ettől 8-10 kilométerre, keletre Balatonkenese, délről a Balaton, dél-nyugatról Alsóörsöt lehet megemlíteni. Alsóörsön a mostani strand helyén kenderáztató volt. Kenese határában az öregek körében még ma is disznóstrand elnevezés dívik az egyik strandról, mert az ő fiatalkorukban még a kondás mindennap odahajtotta a disznókat fürödni. 9

11 Ma már felmerül a kérdés, hogyan lehetett olyan határozatot hozni, hogy egy vegyi üzem a Balaton közelébe kerüljön?! Pedig nagyon is ésszerű döntés volt! A Balaton partján ekkor még csak három város feküdt (Siófok, Balatonfüred, Keszthely), a vízparti kis falvak halászfaluként szerepeltek. Az emberek nem keresték nagyobb számban a Balatont, még nem volt divat a balatoni üdülés. Egyébként a Balaton északi partján a vasút is csak 1912-ben épült meg. Abban az időben tervező és megvalósító szakemberek nem is gondolhatták de még csak nem álmodhatták, hogy 60 év múlva milyen lesz a tó beépítettsége, mit és hogyan fog gyártani a Nitrokémia! A Minisztertanács július 1-i ülésén a terület kiválasztatását a kereskedelmi miniszter előterjesztésre jóváhagyták. Megnyugtatónak találták, hogy a kiszemelt helyen a bővítési lehetőség biztosított, a vízszükséglet rendelkezésre áll, a leplezések, valamint a robbanások hatásának csökkentése megoldható. A terület nagyobb része erdőség (kincstári vagyon), de közbirtokossághoz tartozó, illetve magánkézben lévő is volt. A terület békés megszerzése érdekében a minisztertanács úgy döntött, az érdekelt kis-, és középbirtokosokat kártalanítani kell. A kártalanítási tárgyalások lassan haladtak, de november 22-én megtörtént a megegyezés. (Később kiderült, csak 1928-ban zárultak véglegesen a Fűzfőgyártelep területének megszerzésével kapcsolatos kérdések és problémák. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság végleges ítéletet hozott a Lőporgyár részére Vörösberény, Litér, Királyszentistván és Vilonya községek határában fekvő mezőgazdasági földbirtokok megváltása és a megváltott ingatlanok tulajdonosainak kártalanítása ügyében. Az összes beszerzés 1041 katasztrális hold volt.) 10

12 III. fejezet A beruházás megkezdése, a gyártelep építése Az építési terveket, a trianoni békeszerződés végrehajtását ellenőrző Szövetségközi Katonai Bizottság jóváhagyta végén is csak előkészítő és tervezési stádiumban volt az építkezés. A telek és terepfelvétel elkészült. Az iparvasút építése ügyében a felmérések ugyancsak megkezdődtek. Gondoskodtak a vízszükséglet biztosításáról, az ideiglenes áramszolgáltatásról, raktárak és ideiglenes munkáslakások építéséről. A gyár gépi berendezéseinek tervezése szintén megkezdődött. A lakótelep, utak és csatornázási terveinek készítése folyamatban volt. Az építkezéshez a telepen épület- és mészkövet, homokot és betonozáshoz alkalmas kavicsot találtak, mindössze téglát, fát és vasat kellett szállítani. A kavics később kevésnek bizonyult ban megépült Balatonfűzfő állomásról a bevezető vasút, a telepet a hajmáskéri vasútállomással összekötő szakasz telén készült el, így már két irányból volt vasúti összeköttetés. Közben megépítették a munkás és egyéb barakképületeket is, 1923 nyarán megkezdődött a lakótelep építése, amelynek befejezési határideje év vége volt. A gyár felépítését tavaszán be kellett volna fejezni, a pénzügyi nehézségek ezt azonban megakadályozták. A késedelmes pénzkiutalások, a munkabérek és anyagárak emelkedése miatt az építési bizottság a Minisztertanácsi Határozatot nem tudta végrehajtani. Az építkezések elhúzódásában a pénz romlásának ugyancsak nagy szerepe volt: tavaszán az építési költségeket a 3,4 milliárd koronára becsülték, ezzel szemben a pénzügyminiszter végéig már 98 milliárd koronát utalt ki, és ugyanekkor az építkezési munkák pénzszükségletét 12 millió aranykoronában, azaz 180 milliárd papírkoronában irányozta elő. A késedelemért a Magyar Lőporgyár Üzemi Rt-ét hibáztatták. Az Állami Hadianyaggyár vezérigazgatója a vállalattal kötött lőporgyártási szerződés érvénytelenítését kívánta. A pénzügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, a vállalat semmi kockázatot nem vállal és drágábban termel, mintha állami vállalat lenne. A lőporgyár építkezésének bizottsági felülvizsgálata május 11-én történt meg május 11-től már postahivatala is van a gyártelepnek szeptember 1-én 61 tanulóval kezdte meg működését a Nitrokémia fenntartásában működő Társulati Elemi Népiskola. A gyár erőművét, amely az üzemeltetéshez szükséges gőz, villamos energia és víztermelésére, illetve szolgáltatására volt hivatva, 1923-ban kezdték kialakítani. Az erőtelepnek egy földalatti és egy külszíni része épült meg (szenes erőmű). Az erőmű szerelése 1927 nyarán fejeződött be. Ezután az erőművet Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vette át, a Salgó rendkívül olcsón, 3,9 fillér (pengő)/kilowattóra vállalta az áramszolgáltatást. A beruházás nyarán végre elkészült. 11

13 12

14 Mosonmagyaróvárról július 1-ig 515 vagon rakomány érkezett Fűzfőre, ebből 150 vagon általános építési és berendezési anyag, 365 vagon pedig gép volt. A fűzfői gyártelep építkezési költségei ,11 pengőt tettek ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a Magyaróvárról elszállított kincstári anyagok értékét, és egyéb kiadásokat kiderül, hogy a fűzfői gyártelep a kincstárnak pengőjébe került. Mielőtt a fűzfői gyárat üzembe helyezték, a kincstár új szerződést kötött a Magyar Lőporgyár Üzemi Rt-vel. A szerződés értelmében a részvénytársaság 1930-ban végződő üzleti év végéig üzemben tartja a fűzfői gyárat. A kincstár kötelezte magát, hogy lőport és trinitrotoluolt (tri) csak az rt-től rendel, a vállalat pedig állandó készenlétben tartja a gyárat, hogy abban nyolcórai munkaidő alatt, naponként 500 kilogramm lőpor és 500 kilogramm trinitrotoluol legyártható legyen. Erre begyakorlott személyzetnek és munkásoknak rendelkezésre kellett állniuk. A kincstár a lőpor és a tri gyártásával, a gyártelep fenntartásával, valamint a vállalat központi és üzemi adminisztrációjával kapcsolatos összes személyi és dologi kiadásait negyedévenként megtérítette. Az rt. a közreműködésért negyedévenként külön harmincezer pengőt utalványozott. Ha a gyártott lőpor mennyisége egy évben meghaladta a kilogrammot, a kincstár minden kilogramm után 2 pengőt-, százezer kilogrammon felüli mennyiség minden kilója után egy pengő gyártási jutalékot fizetett. Az új szerződés értelmében a bankszindikátust a gyártott mennyiségtől függetlenül pengő haszon illette meg. A gyár felépítése és üzembe helyezése után a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. vezetése néhány évig még a bankszindikátus kezében maradt. A jogi helyzet egyre visszásabb lett. A vállalat fő részvényese, a bankszindikátus is tudta, hogy a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. tulajdonképpen nem normális iparvállalat, hanem a kincstárnak jutalékért dolgozó megbízottja. 13

15 IV. fejezet A termelés megkezdése Névváltás Az üzem december első napjaiban megkezdte termelését, évi 600 tonna tüzérségi és 375 tonna gyalogsági lőpor kapacitással. A gyártelep létszáma a gyártás megindulásakor alig érte el az 500 főt. A szakmunkások, mérnökök, technikusok és kereskedelmi tisztviselők egy része Mosonmagyaróvárról települt át, ők képezték a törzsgárdát. Munkaerő probléma nem volt, a létszám feltöltése a környező falvakból történt. A lőporgyár és az erőmű alkalmazottait a még csak részben kiépült lakótelepen helyezték el. Mivel újabb vegyi termékek gyártását tervezték, a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. közgyűlése június 30-án a vállalat nevét Nitrokémia Ipartelepek Rt-re változtatta. A fűzfői gyárat eredetileg nitrocellulóz, nitroglicerin és a kétféle alaplőpor létesítésére hozták létre. Később merült fel, hogy a kincstár robbanóanyag szükségletét is itt állítsák elő. Erre a célra épült a trinitrotoluol-gyár (trigyár), mely szeptemberében évi hatszázezer kilogramm termelőképességgel indult. A trigyár pengőbe került. Az erőtelep III. gépcsoportja (újabb 6000 lóerő teljesítményű gőzturbina) beszerzése pengőt tett ki. A lőporgyártásban új technológiát vezettek be. Az oldószeres lőporokat általában éter-alkoholos oldószer keverék felhasználásával gyártották. Az éter azonban alacsony forrpontja miatt nagyon veszélyes, könnyen robbanó vegyi anyag, ezért acetonnal helyettesítették. Ezzel kevesebb lett az oldószer veszteség, csökkentek a költségek. A Nitrokémia a vadászlőpor gyártásával a lőporüzem termelésbe állításától foglalkozott. A szükséges további beruházásokról a HM rendelkezett, de a költségek nagyobb részét nem tudta fedezni, így a Nitrokémia a bankszindikátustól vett fel kölcsönöket. Az erőmű kiegészítő munkálataiért pengőt kellett kifizetni. A vízmű kiegészítése pengőbe került. Új lakótelep épült több mint egymillió pengős költséggel. Négy barakk-szerű munkáslakás épült (40 lakással) a gyárhoz tartozó külső területen. Ezek a munkák egy év alatt készültek el. A HM májusában megbízta a vállalatot, dolgozzon ki eljárást a hadianyagok gyártásához szükséges salétromsav előállítására hazai anyagok felhasználásával, továbbá oldja meg a hazai nitrogén műtrágya előállítását így biztosítsa mindkét termék gazdaságos előállítását. A Nitrokémia megkezdte a vizsgálatokat külföldön is. Így kerültek kapcsolatba a frankfurti Gutbrod testvérek céggel. A cég vállalkozott arra, hogy saját költségén Magyarországon gyárat épít, melyben a várpalotai lignitből szintetikus célokra alkalmas összetételű gázt, elektromos áramot, valamint hidrogén és nitrogén gázkeverékből nitrogénműtrágyát és salétromsavat gyárt. Az előkészületekre a HM háromszázezer pengőt bocsátott a Nitrokémia rendelkezésére. Salamon Ödön vezérigazgató a német szerződést megkötötte. A salétromsavgyár tervezését a Nitrokémia megkezdte, a gyár felépítéséhez szükséges 150 hold területre a Nitrokémia opciós szerződést kötött Péten. 14

16 Minden előkészület megtörtént a péti gyár építésére, amikor a frankfurti Biztosító Intézet megbukott, s így Gutbrod cég garancia levele érvénytelenné vált. Mivel a cég újabb biztosítékot nem tudott letenni, a szerződés érvénytelenné vált. (Még tartott a világgazdasági válság.) A HM újabb üzlettársat keresett, s megtalálta a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-t, amely más úton gázosította el a lignitet. Közben a HM-nél úgy döntöttek, az új üzem megépítését nem a Nitrokémiára bízzák, hanem újabb kincstári vállalatot alapítanak. Az új vállalat magját a Nitrokémia azon dolgozói képezték, akik eddig a műtrágyagyár és a salétromsavgyár tervezésével foglalkoztak. Ez a csoport február 1-jével kivált a vállalat kötelékéből. 15

17 A világgazdasági válság miatt a fűzfői gyár pénzügyi nehézségei fokozódtak. A HM tartozásai a vele szerződéses viszonyban álló vállalatok felé 16 millió-, a Nitrokémia tartozása három banknál 6,5 millió pengő volt. A Nitrokémia október 20-án kelt újabb hitelkérelmét elutasították. A bankszindikátus bejelentésére, Gömbös Gyula Honvédelmi Miniszter utasítására az Állami Hadianyaggyár vezérigazgatója közölte a bankokkal, a HMnek nem áll módjában a Nitrokémia adósságát kiegyenlíteni, sőt a december 1-e után felmerülő költségekről sem tud gondoskodni. A Nitrokémiára bízták, folytatja az üzemet, avagy nem. A honvédelmi miniszter a lőporgyártási költségek csökkentése, a termelés növelése végett a lőporgyárat saját kezelésébe kívánta venni. Az első érdemleges tárgyalás Demény Géza tábornok vezetésével január 22-én zajlott a HM-ben, de Gömbös miniszter javaslatát a bankok nem fogadták el. A szerződés megváltásának csökkentett összegét is túlzottnak tartotta. A bankok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem szorgalmazzák a részvények eladását. A tíz hónapig tartó tárgyalássorozat után október 29-én végre megszületett a megegyezés, a kincstár és bankszindikátus megkötötte a szerződést. A pénzügyminiszter, mint a kincstár képviselője a Nitrokémia 4000 darab pengő névértékű részvényét pengő vételáron megvásárolta. A kincstárral szemben fennálló szerződéses viszonyból járó jogosítványokért pedig pengőt kapott a bankszindikátus. Az utóbbi összeg után a Pénzügyminiszter január 1-től kezdve hét százalék kamat fejében pengőt fizetett. A szerződés továbbá rögzítette, hogy a Nitrokémiát a kincstárral szemben pengő követelés illeti meg. A szerződő felek végül megállapodtak, hogy a kincstár a megállapított összegeket készpénz helyett bemutatóra szóló kincstári váltókkal egyenlíti ki. A kincstár a félévenként leszámítolt váltók után a Magyar Nemzeti Bank által megállapított kamatlábnál 1,5 százalékkal meghaladó kamatot térít. A kamatokat lejáratkor készpénzben fizeti meg. A szerződést Varga Imre pénzügyminiszteri államtitkár és a bankszindikátus három képviselője írta alá. A vállalat részvényeit a HM meghatalmazott képviselője november 10-én átvette. Mivel a vállalat részvényei gazdát cseréltek, állami tulajdonba került, a Nitrokémia igazgatósága november 17-én lemondott. Az november 18-án megtartott rendkívüli közgyűlésen Tory Gergely államtitkárt, Zsilinszky Gábort a Péti Nitrogén Művek Rt. vezérigazgatóját, egy altábornagyot, két tábornokot, két ezredest, két miniszteri tanácsost és egy nyugalmazott bírót választottak meg igazgatósági tagnak. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter a Nitrokémia és a Péti Nitrogén Művek igazgatóságát egyesítette. A két vállalat közös vezérigazgatója Zsilinszky Gábor lett. Első ténykedése az volt, hogy a Nitrokémia budapesti irodáját a Péti Nitrogén Műtrágyagyár irodájába, a Nádor utca 21. alá költöztette. A HM különböző racionalizálási intézkedésekkel a lőporgyártás költségeinek csökkentésére, a termelés mennyiségének fokozására, üzembővítésekre, új üzemágak bevezetésére törekedett. Mindezek szoros kapcsolatban álltak a magyar kormány németbarát politikájával, és az új háborúra való felkészüléssel. (Az I. világháborúban győztes nagyhatalmak ré- 16

18 széről Anglia, Franciaország semmi lehetőség nem látszott, hogy a trianoni békediktátumon változtatni lehessen. Egyedül a fasiszta Olaszország, illetve a hitleri Németország mutatott hajlandóságot az esetleges változásokra.) Az import kiküszöbölése miatt a HM 1933-ban egy pirotechnikai üzem létesítésére utasította a vállalatot, amely elsőként egy világító jelzőtöltény előállításával jelentkezett. Ugyanebben az évben kezdte meg a nitrocellulóz-üzem a lőgyapoton kívül lakkgyapotok gyártását, amiket a festékipar használt fel különböző nitrolakkok előállítására. A hazai szükséglet kielégítésén túlmenően megkezdődtek az exportszállítások. A vadász és sportversenyeken jó minősége révén komoly hírnévre tett szert a Rex lőpor. Az 1933-as bécsi nemzetközi galamblövő versenyen az Európa-, valamint a világbajnokságot Rex lőporral töltött töltényekkel a magyar csapat nyerte el, a verseny keretén belül világcsúcsot állítottak fel. A Nitrokémiánál a termelési kapacitások bővítésének előfeltételei adottak voltak, ezt a munkát 1932-ben megkezdték. A gyártási kapacitást a gyalogsági, a tüzérségi lőpor üzemben tonnára emelték ben új oldószernélküli üzem lépett működésbe, amelynek a kapacitása 1939-ben már 3000 tonna volt ben felépült a kísérleti nitrokeményítő-üzem, a kísérleti gyártások nyomán 1937-ben egy 900 tonna kapacitású üzem valósult meg. Mivel a különböző nitrovegyületeket előállító üzemek nagy savforgalmat bonyolítottak, ennek következtében sok hulladéksav keletkezett. A hulladéksavak feldolgozására 1937-ben kénsav koncentráló, salétromsav denitráló és koncentráló üzemeket létesítettek. A gyalogsági lőpor üzemet szintén bővítették, a technológiát korszerűsítették így 1938-ban már 1500 tonnát gyártottak. Az új üzemek meghonosítása mellett 1937-ben megépült még a II. számú trigyár, amelynek építési költsége , a berendezések beszerzése, legyártása pengőt tett ki. Évi 900 tonna kapacitással helyezték üzembe. Közben folyamatosan bővítették az I. számú trigyárat is, amely 1939-ben már 2700 tonnát gyártott. 17

19 V. fejezet Kilépés a világpiacra Háborús fejlesztések Az üzembővítések és a termelés fokozása a vállalatot arra ösztönözte, hogy a belföldi szükségletet meghaladó termékeit, valamint a gyártások során szerzett tapasztalatait, kísérleti munkái eredményeit exportálja. A vállalat kezdett megjelenni nemzetközi vásárokon. A szakemberek elindultak európai, közel-keleti, dél-, és közép-amerikai államokba, piackutatást végeztek. Az utakról hazatérve nagyon komoly lehetőségekről számoltak be. Az exportra kerülő lakkgyapotok, sport- és vadászlőporok jó minősége már nevet szerzett a Nitrokémiának. Az első külföldi siker a törökországi trinitrotoluolgyár megépítése volt március 14-én kötötték meg a szerződést a török hadügyminisztériummal, az építkezés már az év nyarán megkezdődött Ankara közelében. Az épületek és a gépek szerelése februárjában befejeződött. Az átadására júniusában kerül sor. Alig indult meg az üzem (100 tonna kapacitású volt) a Nitrokémia újabb rendelést kapott az üzem 350 tonnás bővítésére. Az újabb munkák január végén fejeződtek be. A trigyár építése a vállalatnak pengő tiszta hasznot hozott. A bővítési munkákért pedig svájci frankot fizettek a törökök. A törökországi építkezések idején a finn hadügyminiszter vezetésével delegáció járt Fűzfőn, a lőporgyártást tanulmányozták. A brazil állam nagy világcégekkel szemben ugyancsak a magyar ajánlatot fogadta el. A vállalkozás összege dollár volt. A Nitrokémia a munkálatokat őszén kezdte meg a Sao Paulo város mellett fekvő Piqueben. A műszaki terveket a Nitrokémia szakemberei készítették, a gépi berendezéseket szintén magyar gépgyárak készítették. Az üzem szerelése 1941-ben fejeződött be, az avatása március 15-én volt, amelyen ifj. Horthy Miklós is részt vett. A Nitrokémia nyeresége a munka során pengő volt. A termékexport kibővült, a környező országokba sokféle és nagy mennyiségű nitrocellulózt, lőport és robbanóanyagot szállítottak. Az 1930-as évek elejétől az évtized végéig a termelés többszörösére nőtt, az itt dolgozó kiváló szakemberek révén minőségileg is nagy fejlődés következett be. Az évtized elején az 500-as dolgozói létszám 3200-ra emelkedett. Exportnyereségét a vállalat az üzemek bővítésére és átalakítására fordította. Az óta végrehajtott beruházások 8,6 millió pengőt tettek ki. A munkaerő a környező falvak szegényparaszti rétegéből került ki. Közben e települések lélekszáma százalékkal nőtt, a gyár illetve a fejlődés vonzotta az embereket. A szakmunkás utánpótlás biztosítására a vállalat Fémipari Szakirányú Iparostanonc Iskolát állított fel, ahol tavaszán már 86 tanuló volt. Az iskolát Steller Lajos főmérnök vezette. A tantestület három mérnökből, két technikusból és vállalati elemi iskola három tanítójából állt. A tanulókat a gyárban alkalmazták és munkabért kaptak. 18

20 1940. október 1-én Zsilinszky Gábor megvált a Nitrokémiától. Utóda vitéz Bartha Andor alezredes lett, aki július 1-ig ténykedett. A Honvédelmi Minisztériumba távozott és a hadiüzemeket ellenőrző osztály vezetője lett. Az új vezérigazgatónak Szabó Kornél főmérnököt nevezték ki. A Nitrokémia vagyona, főleg a jelentős export üzletek révén több mint 30 millió pengőre növekedett. Az új vezetés kérte, hogy a vállalat alaptőkéjét az eredeti pengőről 15 millió pengőre emeljék fel. A gyár fejlesztése tovább folytatódott. A Nitrokémia a háború első évében szerződött a svájci Biazzi mérnökkel, aki amerikai dollárét átengedte a nitroglicerin folyamatos gyártási eljárásának felhasználási jogát. Ezt a gyárat a Nitrokémia július 9-én vette át és helyezte üzembe. A szállított berendezéseket azonban át kellett alakítani ben az oldószeres lőporüzemet 8 épülettel és berendezésekkel pengő költséggel kibővítették. A bővítés után az üzem kapacitása 1200-, a tüzérségi lőpor üzem kapacitása 2700 tonnára emelkedett. A bővítési munkákat 1941-ben is folytatni kellett. A tri II. és tüzérségi lőporüzem bővítése 2,7 millió pengőt tett ki. Részvény ebből a korszakból 19

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka (Összeállította: Tarró Károly) Ahhoz, hogy megértsük az elmúlt két évtized útkereséseit, vissza kell nyúlnunk a rendszerváltozásig. A bekövetkezett

Részletesebben

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv

XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv XI. fejezet 1958 1960 A hároméves terv A Nitrokémia gazdasági vezetése most már teljes egészében a termelés irányítására, a mindennapi feladatok megoldására koncentrálhatta erejét. A hároméves terv első

Részletesebben

Az idei sláger a hintóka

Az idei sláger a hintóka Évente új kalanddal vár a Balatoni Bob Az idei sláger a hintóka Balatonfűzfőn már a főútról is jól látható a hollywoodos BOB felirat a hegyoldalban. A hatalmas betűk éjjel-nappal messziről hirdetik a Balatoni

Részletesebben

186 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXV. ÉVF. 2012/5-6 IPARTÖRTÉNET. Lázár Károly. A kezdetek. Tűzvész után korszerűsítés. Az I. világháború és ami utána jött

186 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXV. ÉVF. 2012/5-6 IPARTÖRTÉNET. Lázár Károly. A kezdetek. Tűzvész után korszerűsítés. Az I. világháború és ami utána jött A Magyar Pamutipar rövid története Lázár Károly A Magyar Pamutipar (rövidített nevén: MPI) Magyarország egyik legnagyobb pamutipari vállalata volt. 1887-ben alapították Újpesten, egy korábbi, angol érdekeltségű

Részletesebben

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51 Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Gábor Péter Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Részletesebben

KARRIERTÖRTÉNET A DUALIZMUS KORÁBAN 150 ÉVE SZÜLETETT WEISS MANFRÉD, A CSEPELI GYÁR ALAPÍTÓJA

KARRIERTÖRTÉNET A DUALIZMUS KORÁBAN 150 ÉVE SZÜLETETT WEISS MANFRÉD, A CSEPELI GYÁR ALAPÍTÓJA Longa Péterné KARRIERTÖRTÉNET A DUALIZMUS KORÁBAN 150 ÉVE SZÜLETETT WEISS MANFRÉD, A CSEPELI GYÁR ALAPÍTÓJA Weiss Manfréd történetével kapcsolatban számos közhely joggal írható le, mert száz százalékig

Részletesebben

Abelovszky Tamás. A Ganz-gyár nagyvasúti vontatójármű-gyártásának története A gyár exportszállításai a (kül)politikai rezsimváltások tükrében

Abelovszky Tamás. A Ganz-gyár nagyvasúti vontatójármű-gyártásának története A gyár exportszállításai a (kül)politikai rezsimváltások tükrében Abelovszky Tamás A Ganz-gyár nagyvasúti vontatójármű-gyártásának története A gyár exportszállításai a (kül)politikai rezsimváltások tükrében GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A tanulmány

Részletesebben

Tar talom Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 6 Szabadulás egy kéretlen örökségtől 6

Tar talom Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 6 Szabadulás egy kéretlen örökségtől 6 Tartalom 1 Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 A Metallochemia ipari létesítmény élettörténete 2 A hazai színesfém-bányászat és a Metallochemia 3 A gyár története 1956 után 4 A környezetszennyezés felismerésének

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954)

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) Baranyi Béla Debrecen iparának első nagy, mélyreható átalakulása a szocialista iparosítás, az első ötéves terv időszakára

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941

MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941 A MAGYAR ÁLTALÁNOS KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT 50 ÉVE 1891-1941 AZ IGAZGATÓSÁG KÜLÖN JELENTÉSE AZ 1942. ÉVI ÁPRILIS HÓ 30-RA EGYBEHÍVOTT ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSHEZ Tisztelt Közgyűlés! 1941. évi június hó 9-én

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében Készítette: Udvari Tamás Nemzetközi Kommunikáció szak Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992

SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992 SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV TANULMÁNY BODNÁR SÁNDOR nyugalmazott levéltáros SZABOLCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT SZÁÉV 1948-1992 Miután 1944 őszén Szabolcs vármegye területén

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Készítette: Némedi-Varga Dávid Történelem-kommunikáció

Részletesebben

Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete

Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete Az Ipari Műszergyár, Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz ipartörténete 1 Az Ipari Műszergyár Iklad (IMI) és az IMI Vevőszolgálat-Márkaszerviz Ipartörténete Írta és szerkesztette: Jakabfalvy

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 33 34. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. augusztus 25.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 33 34. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. augusztus 25. MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 4. 1242 Budapest, Pf. 426 Telefon: 430-3040 Telefax: 436-7980

Részletesebben

VÍZ-RAJZ. VÍZ-RAJZ 140 éve a főváros szolgálatában

VÍZ-RAJZ. VÍZ-RAJZ 140 éve a főváros szolgálatában VÍZ-RAJZ 140 éve a főváros szolgálatában 1 Összeállította: Károlyi András a Fővárosi Vízművek nyugalmazott osztályvezetője, aranydiplomás mérnök Tolnai Béla A Fővárosi Vízművek egykori üzemeltetési igazgatója,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0509-04 Akkreditációs lajstromszám: ALF-029 Intézményi azonosító: FI 23344 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

1 60 éves a 1950-2010

1 60 éves a 1950-2010 1 60 éves a 1950-2010 2 3 Hat évtizede a lakosság szolgálatában Kedves Salgótarjániak! Kedves Olvasó! Jelenünk a száguldás kora. Mindig sietünk és rohanunk, hogy le ne maradjunk a mindennapok versenyében.

Részletesebben

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Boross Gabriella 1

TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Boross Gabriella 1 TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA Boross Gabriella 1 1. Bevezetés Mésztelep Tatabánya délkeleti részén, a régi óvárosi ipartelepek közelében található lakóterület. Perifériális helyzetben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28 2013 19. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Csökkentenék a végrehajtási díjat... 4 Ingatlanalapokat jelentettek fel... 5 Bérlakásprogram kell... 7 Rangos díjat kapott az őserdő-felhőkarcoló... 8

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA Magyar Országos Levéltár Budapest, 2004 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS

Részletesebben

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK LAKI MIHÁLY ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK (A TULAJDONVISZONYOK FOKOZATOS ÁTALAKULÁSÁRÓL) Budapest 2000. október 2 KTK/IE Műhelytanulmányok 2000/7. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten Rigó Róbert Kecskemét szovjet megszállása Tanulmányomban a Kecskemétre jellemző egyedi, sajátos vonásokat emelem ki 1944 végére és 1945-re vonatkozóan. A város belterületi kerület- és külterületi körzetvezetői

Részletesebben