AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és felelősség 5. Akcióterv 6. Megvalósítás 7. Konzultáció, monitoring és visszacsatolás 8. Értékelés, felülvizsgálat 9. Módosítás 10. Szankcionálás 11. Érvényesség, hatály 12. Nyilvánosságra hozatal 13. Záradék 2

3 1. Bevezetés Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és előmozdítása. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, továbbá mélyítik a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási sikeressége kiemelt figyelmet kíván. Ezek a különbségek megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők. Jogszabályi hivatkozások: Három alapjogszabályban foglaltak az irányadók: évi. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi LI. Törvény a Közoktatásról évi CV. Törvény az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról Egyéb jogszabályi hivatkozások: évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi III. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi II. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi LVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi III. tv. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról évi VI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A diszkrimináció tilalmát a magyar jogban az Alkotmány 70/A -a és az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CV. Törvény határozza meg. A diszkrimináció tilalma alapvető emberi jog, azaz: jogok biztosítása bármilyen megkülönböztetés nélkül. A diszkrimináció tilalma önmagában nem, hanem kizárólag csak az egyes jogok tényleges érvényesülésével kapcsolatban merül fel. Diszkriminálni embereket annyit tesz, mint nem alkalmazni a jogegyenlőség előírásait ott, ahol kell. Nem mindenfajta megkülönböztetés minősíthető tehát diszkriminációnak, csak a jogilag erőfölényben lévő fél által alkalmazott, alkotmányos alapok nélküli; alkotmányosan nem indokolható, intézményesült megkülönböztetés, az azonos helyzetben lévő magánszemélyek, illetve csoportjai ellen. A leglényegesebb elem tehát az, hogy tulajdonképpen ugyanolyan helyzetben lévőkről van szó, mégis vélt vagy valós tulajdonságok alapján eltérő a megítélésük, s ez a gyakorlatban számukra valamilyen hátrány formájában jut kifejezésre. A diszkriminációnak nem fogalmi eleme a célzat, tehát akkor is megvalósul, ha elkövetőjének nem áll szándékában a megkülönböztetés. Az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell, különösen: a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés területén. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott, vagy előírt követelmények alapján folyik, b) amelynek megszerzéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt. 3

4 Az évi LI. törvény a közoktatásról bevezető mondatában és az alapelvekben is kiemeli az esélyegyenlőség fontosságát; valamint a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát. Sem közvetlen, sem közvetett különbségtétel nem okozhatja az egyenlő bánásmód megszűntét, vagy akadályozását. Kiemelten is figyelembe veendő a Ktv. 3. (11) pontja: Közvetett hátrányos megkülönböztetés minden olyan rendelkezés, intézkedés, feltétel, vagy gyakorlat, amely látszólag mindenkinek azonos jogokat biztosít; mindenkivel szemben azonos követelményeket támaszt, azonban valamely személyt, vagy személyek csoportját a másik, összehasonítható helyzetben levő személlyel, csoporttal összevetve hátrányos helyzetbe hoz, jogellenesen elkülönít." Fentiek értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézménybe, illetve azon belül létrehozott tagozatba, osztályba, tanulócsoportba, b) olyan nevelésre, oktatásra korlátozás, olyan intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem felel meg a kiadott szakmai követelményekben meghatározottaknak, szakmai szabályoknak, nem biztosítják az állami vizsgák letételéhez szükséges felkészítés és felkészülés lehetőségét. Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a nevelő és oktató munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő különbségtétel, ha az törvényes célok érdekében, a szükséges eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási rendeletei alapján szervezett bármilyen nevelés, nevelés és oktatás, illetőleg intézkedés." További - a témához kapcsolódó - fontos jogszabály: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, a 2/2005. (III. 01.) OM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, elszámolásának rendjéről. A diszkriminációmentességen, szegregációmentességen túl az esélyegyenlőség érvényesülését is biztosítani kell a közoktatási intézményekben. Ez azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód következményének betartása mellett törekedni kell az esélyegyenlőség előmozdítására is. Ez olyan aktív, cselekvő magatartást feltételez, amelynek eredménye, hogy az érintettek valóban aktív részeseivé válnak a számukra biztosított lehetőségeknek. Az esélyegyenlőségi programban különösen az alábbi csoportokra irányul a figyelem: hátrányos helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók. A három fogalom értelmezésénél a hatályos jogszabályokban meghatározottakat követjük. 4

5 ebből ebből ebből ebből 2.Helyzetelemzés Iskolánkba a 2008/2009-es tanévben hivatkozási alapunk ezentúl a 2008 októberi statisztikánk lesz 1250 tanuló jár. Ebből hátrányos helyzetű 373 tanuló, azaz a tanulói létszámunk közel egyharmada. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 75, a tanulói létszámunk 6 %-a. A város hasonló iskolatípusú középiskoláinál ez 6,38 %. Az SNI-s tanulóink száma 5. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok száma: 93 fő Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma - Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma - Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében HH / HHHH Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Kossuth tér HH: 373 HHH: 75 Összesen: Az intézménybe járó tanulók száma: 1250 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 5 Integráltan 5 gyógypedagógiai tagozaton - HH / HHH tanulók száma: 375/75 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók száma: HH / HHH 699-5

6 A gyermekek, tanulók száma az egyes iskolai OSZTÁLYOKBAN (2008/2009) Osztály 1 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI 9.A 36 9/3 9.B 34 17/4 9.C 36 13/3 9/ /2 9/2 30 6/2 9/ /- 9/4 29 9/- 9/ /- 1 9/ /5 10.A 36 8/2 10.B 30 16/2 10.C 32 8/4 10.D 29 7/1 10/ /5 10/ /3 1 10/ /- 1 10/4 29 8/1 10/ /5 10/6 25 9/5 11.A 29 7/- 11.B 28 8/1 11.C 33 16/7 11.D 32 11/4 1/11/ /7 1/11/ /2 1/11/3 32 9/2 1/11/ /4 1/11/5 28 8/- 12.A 23 8/- 12.B 33 4/ C 35 8/- 12.D 24 4/- 1 2/12/1 18 6/2 2/12/2 19 3/- 2/12/3 14 4/- 2/12/4 28 4/- 2/12/5 35 4/1 1/13/A 34 7/1 1/13/B 26 5/2 3/13/1 36 6/- 3/13/3 24 2/2 2/14/A 33 1/- 2/14/B 19 1/- ÖSSZESEN: /75 Ha a HH/HHH helyzetű tanulóink megoszlását vizsgáljuk az egyes iskolai osztályokban, megállapíthatjuk, hogy iskolánk befogadó, azaz nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot. 6

7 Ha a nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatokat vizsgáljuk (lásd az alábbi adatlap), kiderül, hogy az utóbbi években csökkent az évfolyamismétlők aránya, csupán az elmúlt tanévben emelkedett némiképp. Nem kis mértékben köszönhető ez annak, hogy immár évek óta folyik iskolánkban az a gyakorlat, hogy a félévkor elégtelen osztályzatot kapott tanulók esetében a szaktanár egyéni felzárkóztatási tervet készít annak érdekében, hogy a félévkor bukott tanuló év végére legalább a minimális követelményszintet teljesíteni tudja. Lemorzsolódás ARÁNYA az intézményben Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) összlétszá mon belül HH / HHHtanulók körében összlétszá mon belül 2003/ /1294 5,1% / /1270 5,3% / /1190 3,9% / /1152 2,6% / /1256 1,7% / /1250 2,96% - HH / HHHtanulók körében összlétszá mon belül HH / HHHtanulók körében Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy a tavaly először végeztük el a HH/HHH tanulóink tanulmányi eredményének nyomonkövetését. Míg a nyilvántartott HH/HHH tanulóinknak 34-34%-a zárta sikertelenül a félévet, év végén ez a HH tanulóknál 12%-ra, a HHH tanulóknál 8%-ra csökkent. Iskolánkban a hozzánk felvett tanulókat a Nyírvidék TISZK-kel együttműködve mérjük olvasásszövegértés, logikus gondolkodás és neveltségi szint területeken. Tanév elején a TISZK keretén belül a bejövő évfolyamok minden tanulója szintfelmérőt ír matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint neveltségi szintfelmérőt is kitöltenek. Ezek eredményei alapján, a gyenge eredményt elérőknek lehetőségük van korrepetálásra, ill a TISZK szakemberei segítséget nyújtanak nekik abban, hogy továbbítják őket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei felé, ahol vizsgálatok segítségével egyértelművé válnak a problémáik, hogy mi okozhatta a tanulási problémáikat. 7

8 A TISZK számára készült tanév eleji neveltségi szintfelmérő: Magyar nyelv és irodalom, és matematikai szintfelmérők eredménye a HH/HHH tanulókat tekintve: Összlétszám 9. évfolyam (Összesen 281 fő) Szakiskola Alacsony, 147 pont alatti eredmény HH létszám Ebből kiszűrt HH HHH létszám Ebből kiszűrt HHH Neveltségi Magyar nyelv Matematika évfolyam (Összesen 281 fő) Szakközépiskola Összlétszám Alacsony, 147 pont alatti eredmény HH létszám Ebből kiszűrt HH HHH létszám Ebből kiszűrt HHH Neveltségi Magyar nyelv Matematika Modern multimédiás eszközökkel felszerelt pályaorientációs szaktanteremben mutatja be a szakmacsoport szakmáit az ingerszegény környezetben felnőtt gyermekeknek. 2008/2009-es tanévben: 9/1 heti 2 óra 9/2 heti 2 óra 9/3 heti 2 óra 9/4 heti 2 óra 9/5 heti 2 óra 9/6 heti 2 óra 2. Pszichológiai szolgáltatás: a pszichológus megkeresése történhet a diák, valamint a tanárok és szülők részéről egyaránt. Igény szerint lehetőség van egyéni és csoportfoglalkozásra. A résztvevők igénye szerint alakíthatók. Ide tartozik a családterápia, a prevenciós és önismereti csoportok. Lehetőség van képesség- és személyiségtesztek elkészítésére. A pszichológus egy csoportban dolgozik a TISZK fejlesztő pedagógusával és karrier-tanácsadójával, annak érdekében, hogy az egyéni esetekre, problémákra szakszerű ellátást biztosítson. Életviteli kompetenciák- nevetségi tesztből kiszűrt tanulók nem jelentek meg. 3. Pályaválasztási és karrier-tanácsadás: a megfelelő pálya, szakma kiválasztása nem könnyű dolog, nehéz eligazodni a munka sokrétű világában. A TISZK központi képzőhelyén lehetőség van egyéni és csoportos pályaválasztási és karrier tanácsadás igénybevételére. Életmód, életvitel tábor 25 fő, október db vetélkedőt szerveztek, képességfejlesztő gyakorlatok témában, 6-6 fős csapattal február 22-én és május 29-én. 4. Fejlesztő pedagógus tevékenység: a lemorzsolódás ellen vívott küzdelemben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak. A tanulási nehézségek, amelyeket nem ismertek fel, nem kezeltek időben, igen 8

9 gyakran társulnak magatartási zavarokkal, főleg akkor van ez így, ha mindehhez hozzájárul a hátrányos családi háttér is es tanévben 84 diákot vizsgáltak meg, ebből a as tanévben 17 főnek készítettek egyéni képzési javaslatot es tanévben 302 tanuló írta meg a tesztet, 19 főt megvizsgáltak, ebből 7 főt átirányítottak a nevelési tanácsadónak. Iskolánk részt vesz az SZFP-II programban: Iskolánk évig aktívan részt vesz a Szakiskolai Fejlesztési Programban.Ennek keretében a szakiskolákban tanító pedagógusok módszertani fejlődésére, a tanítási kultúra változtatására van lehetőségünk. A tanítási folyamatban nagy hangsúlyt kap az ismeretszerzés mellett a kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése. Új módszertani elemek bevezetése, mint projekt alapú oktatás, kooperatív technikák alkalmazása a tanulási folyamatban, a moduláris képzés a szakképzésben. Eszközbeszerzésre is lehetőségünk van, amely során irányadó a szakképzés számára előírt eszközjegyzék. A SZFP-II kompetencia-mérés eredményei: A szakiskolai fejlesztési program kompetencia mérését a programban résztvevő 70 szakiskola (2 osztály/évfolyam/iskola) országos átlagához tudjuk hasonlítani. Az eredmények az országos átlaggal közel megegyeznek mind az öt mérőlap esetén. Az SZFP program keretében a szakiskola 9. évfolyamába felvetteknél bemeneti kompetencia-mérés történik. A mérendő bemeneti kompetenciák: kommunikáció A, kommunikáció B, szabálykövetés, problémamegoldás, és szociális kompetenciák. A tanulókat október hónapban mérjük, és novemberben tudjuk az eredményeket. Ezek egyéni, szöveges értékelések, melyet az NSZFI programja szerinti feldolgozásban kapunk. A mérések alapján saját kigyűjtésünk szerint vizsgáljuk a bemeneti kompetencia-mérések valamelyikén 20% körüli, vagy az alatti tanulói teljesítményeket. Az elmúlt tanév tapasztalatai nyomán ezen tanulók 50-85% valószínűséggel megbuknak. A szakiskolai fejlesztési program keretében az iskolánk tanárai körszerű, inklúzív pedagógiát, differenciáló módszertant és kulcskompetenciákat fejlesztő programokon vehetnek részt. Tanártovábbképzések, konferenciák, horizontális tanulás, mobilitási programok keretében fejlesztve a tanítás módszertani kompetenciákat. Iskolánk szakiskolai osztályaiban minden tanévben projekthéttel kezdjük az évet, amelynek témája az önismeret és a szakmaismeret. A tanév folyamán a heti egy projektnapon egy közös téma kerül feldolgozásra, mellyel az integrált oktatás is megvalósul. Ezen alkalmakkor előtérbe kerül a differenciált oktatás, a tanulók tevékenykedtetése, a kompetenciák, a tanulás módszertani ismeretek fejlesztése, a kooperatív technikák beépülése a tanulási folyamatokba. Már hagyomány, hogy minden évben részt veszünk a szakiskolai tanulók között zajló projektvetélkedőn több iskolai csapattal. Iskolánk MÉCS csoportja vezetésével és segítésével egységes kompetencia alapú mérőlapok kifejlesztését is elkezdtük, melyeket évfolyamonként egységes saját mérések keretében használunk fel. A méréseken gyengébben szereplő tanulók esetében a szülőkkel egyetértésben az Egységes Pedagógiai Szolgálat vizsgálatát kérjük. A vizsgálat eredményeként kapott szakértői vélemény alapján döntünk az egyéni felzárkóztatás módjáról. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében egyéni foglalkozás keretében szervezünk felzárkóztatást. 9

10 A sajátos nevelési igényű tanulók (nálunk csak disz -esek vannak) számára gyógypedagógus által tartott foglalkozásokat szervezünk, ahol egyéni fejlesztési terv szerint folyik a felzárkóztatás. Tantárgyi mentességet a tanuló fejődésének érdekében csak szükséges esetben adunk. Az SNI-s tanulók fejlesztésére szakképzett gyógypedagógust alkalmazunk óraadóként. Jelenleg a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulóink vannak. Velük a rehabilitációs időkeretben gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező óraadó tanár foglalkozik. Országos kompetencia mérés eredménye: az elmúlt években az iskolai kompetenciamérés eredménye az országos átlag alatt volt. A magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók segítése érdekében a Nyírvidék TISZK és az Egységes Pedagógiai Szolgálat pszichológusainak segítségét vesszük igénybe a korábbi években kialakított partneri viszony alapján. Tevékenységeink a szociális hátrány enyhítésére: Sajnos a szociális hátrányban élők helyzetén nagyon nehéz segíteni, hisz még az abban élők felismerése sem könnyű. Nagyon sokan szégyellik, s nem szólnak róla az osztályfőnöknek, szaktanárnak, vagy a társaiknak. Ha már sejtjük, hogy probléma van, még akkor is néhány esetben alig tudjuk felvállaltatni a helyzetet, s volt, aki annyira szégyellte, hogy a segítséget is visszautasította. Természetesen ez csak néhány tanulóra igaz, a többségük szívesen elfogadja a segítséget. Segítségnyújtási lehetőségeink: Az iskolánkban működő büfé üzemeltetője felvállalta minden tanévben öt tanuló ingyen étkeztetését, pontosabban reggeliztetését. Az elmúlt tanévben hat tanuló étkeztetését is biztosították. Iskolánk Érted Érted? alapítványa is rendszeres támogatást nyújt a rászoruló tanulók számára. o Több tanuló ebédjének kifizetését átvállalta. o A rászoruló végzős diákoknak is segít az utolsó év anyagi terheinek a finanszírozásában, pl. öltöny, táncruha, stb. o Osztálykirándulások anyagi terheinek egy részét is átvállalja, ha kérés érkezik ez ügyben. A HH/HHH tanulóink esélyegyenlőségének előmozdítását szolgálja az, hogy tanulóink hosszú évek óta pályáznak, részt vesznek az Útravaló programban. A tavalyi tanévben 47 tanulónkkal kötöttek szerződést, ami a tavalyelőtti 28-hez képest jelentős számú emelkedésnek nevezhető. Idén 75 tanulónk pályázott, reméljük, a pályázatok nagy százaléka sikeres is lesz. Ezzel egyrészt segítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, másrészt a mentortanárok révén folyamatos segítséget kaphatnak bármilyen jellegű problémájuk esetén. Új pályázók Nyertes pályázók 2005/ / / / Tény viszont az is, hogy a HH/HHH tanulóink egyre csökkenő mértékben vesznek részt az iskolánk nyújtotta programokban, csökkenő mértékben veszik igénybe az intézmény nyújtotta szolgáltatásokat (tanulószoba, ebéd stb.) Úgy érezzük, hogy az intézményi infrastruktúra és hozzáférés adott ahhoz, hogy a HH/HHH tanulóinknak biztosítsák az eredményes oktatás-nevelés alapvető feltételei. 10

11 A kötelező eszköz- és felszerelés-jegyzékben előírtaknak az iskola megfelel, hiányosságok a kollégiumban vannak. A kollégiumi berendezések és felszerelések pótlása a következő években megtörténik. Úgy érezzük, intézményünk nyitott és együttműködő, a partnerség-építésben törekszik arra, hogy minden olyan intézménnyel kapcsolatot tartson, amely elősegíti azt, hogy oktató-nevelő munkája eredményes legyen. Intézményi és szervezeti együttműködések Szervezetek, intézmények Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat Védőnők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HKVSZ IPOSZ TISZK Magyar Épületgépészek Szövetségek Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége Általános iskolák Középiskolák Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Együttműködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje -szel) Nincs kapcsolat (jelölje -szel) 11

12 3. Célmeghatározás A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervnek alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célunk az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden tevékenysége során: - a beiratkozásnál, - tanításban, ismeretközvetítésben - a tanulók egyéni fejlesztésében - az értékelés gyakorlatában - tanulói előmenetelben - a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - a továbbtanulásban, pályaorientációban - a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében - a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Az Intézkedési Terv célja továbbá, hogy a város közoktatási intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók esélyegyenlőségének megvalósulását gátló tényezők - a konkrét fejlesztési feladatok meghatározásával és végrehajtásával - csökkenjenek, illetve megszűnjenek. Iskolánk az intézkedési terv megvalósítása során egyetértve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott irányelvekkel - az alábbi irányelveket és célokat tartja kiemelten fontosnak: Irányelvek: a diszkrimináció tilalma, az egyenlő bánásmód elve az emberi méltóság tiszteletben tartása az esélyegyenlőség érvényesülése, betartása, előmozdítása a szolidaritás erősítése, méltányosság rugalmasság Általános célok: o Az egyenlő bánásmód és a szegregációmentesség érvényesülésének biztosítása intézményünkben. o A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése. o Az intézményen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét érintő esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése és kezelése. o Minden tanuló számára egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, ennek érdekében intézményünkben az oktatási színvonalában, eredményességében meglévő különbségek csökkentése. o A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása az oktatásinevelési folyamatokban a hátrányok kompenzálását segítő fejlesztések, szolgáltatások bevezetésével. 12

13 A kitűzött célok időbeli bontásban: Rövid távú célok (max.1 év): (azonnali beavatkozást igényelő tényezők) A HH/HHH tanulók számának megállapítására vonatkozó eljárások, technikák kidolgozása. Az oktatási intézményünkbe járó diákok szüleinek nyilatkozataival a HHH tanulók számának megállapítása. A HH/HHH tanulók es tanévre vonatkozó számának nyilvántartása. Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv célkitűzéseinek és az akciótervben foglalt intézkedéseknek megismertetése az iskolánkkal kapcsolatban álló szakmai és társadalmi környezettel. A HH/HHH tanulók kompetenciamérésen elért eredményeinek meghatározása, a tapasztalatok visszacsatolása az oktatási folyamatba. Az esélyegyenlőség elősegítése iskolán kívüli szereplők támogató szolgáltatásainak igénybevételével. Hatékony együttműködés kialakítása egészségügyi, szociális, oktatási intézményekkel, a kisebbségi önkormányzattal, civil szervezetekkel. Minden intézményi dokumentumban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Az intézmény vezetője, az iskolavezetés és a tantestület, illetve az iskolánk valamennyi alkalmazottja felkészült legyen az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra. Középtávú célok Az iskolán belül ne legyen nagyobb eltérés a HHH tanulók arányában a jogszabályban meghatározott 25%-nál. SNI arányok csökkentése. Az SNI tanulók integrált nevelése. A kompetencia-mérés eredményeinek javítása. A továbbtanulási és lemorzsolódási mutatók javítása. Közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. A HHH tanulók legalább ugyanolyan arányban vegyenek részt az iskola tanórán kívüli programjaiban, mint a nem HHH tanulók. Az iskola osztályaiban a HH/HHH tanulók aránya lehetőleg egyenletes legyen. A HHH tanulók minél kisebb számban morzsolódjanak le a szakiskolai képzésből. Iskolánkban több iskolán kívüli program szervezése. Pedagógusaink felkészültek legyenek a HH/HHH tanulók integrált nevelésére. A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. 13

14 4. Kötelezettségek és felelősség Szükséges annak pontos megjelölése is, hogy a kötelezettségek teljesítéséért ki/kik milyen körben felelősek. - Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket, és felelős az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. - Az intézmény nevelési igazgató-helyettese felelős a Közoktatási intézményi esély-egyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért. - A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. - Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. 5. Akcióterv Az akcióterv a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra (esélyegyenlőségi kockázatokra) reagál. Ehhez az esélyegyenlőségi helyzetelemzés, valamint programkészítés során kialakult közös szándék és együttműködések jó alapot nyújtanak. A megvalósítás akadályát jelentheti a különböző (szociális, oktatási, egészségügyi, civil és önkormányzati) szektorok közötti folyamatos, hátrányos helyzetű csoportra koncentráló együttműködés akadozása, nem rendszerszerű működése. 14

15 Sors zám Sors zám Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 1. Az intézményi közoktatási Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseinek és az akciótervben foglalt intézkedéseknek megismertetése a legszélesebb szakmai és társadalmi környezettel. Kommunikációs stratégia készítése igazgató 2009 január 1. Média megjelenés: iskolai honlapon való megjelenítés 2. Nincs egységes eljárás kidolgozva a HHH tanulók nyilvántartására. Az önkormányzat adatai szerint a HH szülők 73%-a nem nyilatkozott iskolai végzettségéről. A HH /HHH tanulók számának és arányának meghatározása, teljes körű, megbízható adatszolgáltatás és adatbázis kialakítása. A HH /HHH statisztikai adatgyűjtés rendszerének kialakítása. A szülők tájékoztatása a HHH státusz adta lehetőségekről. nevelési október 1. Szülői tájékoztató levél Szülői nyilatkozati lap Kapcsolatfelvétel a helyi önkormányzat szociális irodájával,illetve az érintett önkormányzatok jegyzőjével. A HH/HHH tanulók pontos feltérképezése, nyilvántartása. A HH/HHH tanulók pontos feltérképezése, nyilvántartása. 3. A HH/HHH gyerekek között az SNI tanulók pontos nyilvántartása A szakértői és rehabilitációs bizottság bevonásával az SNInek nyilvánított HH/HHH gyerekek újramérése. általános október 1. A Nevelési Tanácsadó és a szakértői és rehabilitációs bizottság minden megkeresése szeptemberében a nyilvántartás egyeztetése végett. A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal minden év szeptemberében egyeztetés. Folyamatos kapcsolattartás a A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal. Folyamatos kapcsolattartás a A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 4. Az iskolán belül ne legyen Az év eleji 15

16 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása nagyobb eltérés a HH/HHH tanulók arányában (a jogszabályban meghatározott, 25%-nál). Intézkedés leírása statisztika alapján az adatok figyelemmel kísérése, a szükséges korrekció megtétele. Az intézkedés felelőse igazgató általános Határidő Minden év szeptembere Kimeneti indikátor Osztályfőnöki nyilvántartás Iskolai statisztika Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon Hosszútávon (3 év) (6 év) A törvényességi feltételeknek A törvényességi való feltételek megfelelés, fenntartása annak fenntartása Rövidtávon (1 év) A jogszabályban meghatározott %- nak megfelelés A Szakiskolai Fejlesztési Programba ( II.) bekapcsolódott iskolánk beszámolója az eddigi fejlesztési munkáról, az elért eredményekről és a vállalt indikátorok időarányos teljesítéséről. Az SZFP-II vezetőjének beszámolója általános február (félévi értekezlet) Szakiskolai intézkedési terv Kimutatás a HHH tanulók lemorzsolódásáról. 5. A fenntaró önkormányzat szerint a szakiskolai képzést folytató intézmények jelentős részében nagy a lemorzsolódás. A HH/HHH tanulók ne morzsolódjanak le a szakiskolai képzésből. Az iskolai minőségirányítási rendszerben meghatározottak szerint elvégezzük a mérési, ellenőrzési és értékelési feladatainkat. Egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás megszervezésével, felzárkóztató foglalkozásokkal, egyéni foglalkozásokkal segíti iskolánk a tanúlók felzárkóztatását a többiekhez. általános A mérés eredményeinek pontos nyilvántartása, értékelése. A évfolyamon a lemorzsolódás 10 %-os csökkentése. Az elért eredmény Fenntartása. Az elért eredmény fenntartása, javítása. Egyéni foglalkozásokat szervezünk a rászoruló, HH/HHH tanulók számára. általános 6. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás A fenntaró önkormányzat szerint alig vannak iskolán Cél konkrét végleges megfogalmazása Több iskolán kívüli program szervezése Intézkedés leírása A TISZK rendszerében vállalt fela- Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Szakiskolai intézkedési terv Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 16

17 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás kívüli programok a középfokon tanulók számára, és probléma az is, hogy a HHH tanulók kifejezetten alacsony számban vesznek részt az elérhető programokban. Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása datatunk: - közösségi szolgáltatások biztosítása - az iskolák közös pályaválasztási és pályaorientációs rendszerének működtetése - speciális oktatásinevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése (HH/HHH, SNI) - családsegítő, családpedagógiai, és ifjúságvédelmi szolgáltatások - pályakövetési rendszer Az intézkedés felelőse műszaki nevelési általános általános Határidő november Kimeneti indikátor Pályaválasztási kiállítás A szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye Tanulói nyilatkozatok Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Rövidtávon (1 év) Középtávon (3 év) Hosszútávon (6 év) A tanórán kívüli és a szabadidős programok ismertetése a tanulókkal. Az iskolai sportkörök és szakkörök szervezése, nyilvántartása. Létszámában a HHH tanulók számának10 %-os növelése. Az elért eredmény Fenntartása. Az elért eredmény fenntartása, javítása. 7. A fenntaró önkormányzat szerint a pedagógusok továbbképzéséről szóló adatok nem pontosak, ezért nem lehet biztonsággal megállapítani, hogy hányan és milyen képzésekben vettek részt az elmúlt években, ezáltal a humán erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos tervezés is nehézkes. A pedagógusok felkészültek legyenek a HH/HHH tanulók integrált nevelésére. Humán-erőforrás térkép készítése, ami alapján azonosíthatók a hiányterületek, továbbképzési irányvonalak. Az Önkormányzat szervezetten gondoskodni kíván arról, hogy a városban hozzáférhetőek legyenek azok az alternatív igazgató személyzeti előadó A fenntartó önkormányzat március A továbbképzések nyilvántartásnak eljárásrendjét elkészítjük Tanúsítványt szerzett pedagógusok számának nyilvántartása A humánerőforrás térkép elkészítése. Az elért eredmény Fenntartása. 7. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Kevés pedagógus vesz részt a preferált képzéseken. A pedagógusok nem Cél konkrét végleges megfogalmazása Akkreditált továbbképzések nyilvántartási rendszerének készítése. Intézkedés leírása pedagógia módszereket oktató képzések, amelyek elsajátítása a HH / HHH gyermekek Az intézkedés felelőse A fenntartó önkormányzat Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 17

18 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás vesznek részt olyan mentálhigiénés képzéseken, amelyek kiégésük megelőzésében és szakmai identitásuk megerősítésében fontosak lennének. Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása integrált nevelése szempontjából prioritást élveznek. Szükséges, hogy a nagyszámú HH/HHH tanulók nevelésébenoktatásában jelentős részt vállaló iskolák tantestületei és / vagy pedagógusai rendszeresen vegyenek részt mentálhigiénés képzéseken, tréningeken, a toleranciát növelő és a kooperatív készségeket erősítő konfliktuskezelési tréningeken. Az intézkedés felelőse igazgató Határidő Kimeneti indikátor Nyilvántartások rendje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 8. A fenntaró önkormányzat szerint a legtöbb HH/HHH tanulót befogadó intézmények kompetencia eredményei rosszabbak az országos átlagnál. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az országos átlag alatt teljesítő intézmények kompetencia eredményeinek javítása. Cél konkrét végleges megfogalmazása A kompetenciaméréseken alacsony értékeket elért iskolák számára miniszteri rendeletek alapján támogatás igénylése a helyzetelemzésben jelzett iskolákban - az intézményfejlesztési Intézkedés leírása igazgató Az intézkedés felelőse 2008 december 1. Határidő A kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása, kiértékelése. Intézményfejlesztési terv A kétévente esedékes kompetenciaméréseket követő elemzések, Kimeneti indikátor Az intézmény eredményei az országos kompetenciaméréseken évről évre közelítsen az országos átlaghoz. Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az iskolajelentés Az országos kompetenciaméréseken az országos jelentésben megadott országos átlagérték elérése. Az elért eredmény Fenntartása. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 8. Az szakiskolai fejlesztési program kompetencia alapú bemeneti és kimeneti mérések eredményeinek hatékonyabb visszacsatolása az oktatási - nevelési folyamatba. tervek kidolgozásához szakértők igénybevéte: iskolánkban ez a Qualitas T&G Tanácsadó és fejlődésvizsgálatok tapasztalataira épülő, a fejlődési ütemet növelő fejlesztési programok mérésben érintett évfolyamai adatsorainak részletes elemzését elvégzi. 18

19 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Szolgáltató Kft. Ennek keretében kerül megvalósításra: az országos eredményektől való eltérések okainak feltárása, a beavatkozási lehetőségek meghatározása. A fejlesztő programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítása az érintett intézményekben. Az intézkedés felelőse általános A fenntartó önkormányzat Határidő Kimeneti indikátor megvalósításának támogatása (a szakmai testületek véleménye alapján) (humánerőforrás fejlesztés, alkalmazott pedagógiai módszerek és szemléletmegújítás, infrastrukturális feltételek, ill. eszközellátottság stb.) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Intézkedési terv kidolgozása az elvégzendő feladatokra. Akkreditált továbbképzések tartása az eredményes tanítási módszerekről, ill. az országos kompetenciamér és eredményeinek intézményi hasznosításról a kft szervezésében fő részvételével 30 órában. A szekértő által összeállított intézkedési tervben meghatározottak végrehajtása. Hosszútávon (6 év) Az eredmények javítása. 9. A fenntartó önkormányzat szerint tovább kell folytatni a városban pár éve megkezdett folyamatot az azonos minőségű közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében. Közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. A közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés bővítése érdekében olyan szakemberek alkalmazása, akik az elkészült esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtását segítik. A fenntartó önkormányzat Alkalmazott szakemberek Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszú-távon (6 év) A fenntartó önkormányzat szerint az intézmények egy része nem vagy alig tart fenn a társadalmi és szakmai szereplőkkel rendszeres szakmai kapcsolatot. Az esélyegyenlőség elősegítése iskolán kívüli szereplők támogató szolgáltatásainak igénybevételével. A TISZK által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása. Széleskörű szakmai kerekasztal létrehozása az oktatási, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi szektorok, a CKÖ, és az integrációban résztvevő, illetve támogató civil igazgató november 28. Együttműködési megállapodások 19

20 Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása szervezetekkel. Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) Megvalósítás CÉL FELADAT MÓDSZER/ESZKÖZ FELELŐS GYAKORISÁG Minden intézményi dokumentum-ban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Releváns intézményi dokumentumok felülvizsgálata illetve szükség szerint módosítása az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazottak szerint Dokumentumelemzés igazgató A program elfogadása után illetve a dokumentumok módosításakor. A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente az önkormányzat napirendjére tűzi az Esélyegyenlőségi Program időarányos végrehajtásának megtárgyalását Beszámolók és abból összefoglaló jelentés készítése igazgató, műszaki, az SZFP-II vezetője, általános, nevelési Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente. Az iskolavezetés és a nevelőtestület felkészült legyen az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra. Továbbképzéseken, konzultációkon, fórumokon való részvétel. Szakemberek meghívása igazgató Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente. 20

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200482, 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-554 E-mail: iskola@gomba.hu Köznevelési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben