AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és felelősség 5. Akcióterv 6. Megvalósítás 7. Konzultáció, monitoring és visszacsatolás 8. Értékelés, felülvizsgálat 9. Módosítás 10. Szankcionálás 11. Érvényesség, hatály 12. Nyilvánosságra hozatal 13. Záradék 2

3 1. Bevezetés Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és előmozdítása. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, továbbá mélyítik a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási sikeressége kiemelt figyelmet kíván. Ezek a különbségek megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők. Jogszabályi hivatkozások: Három alapjogszabályban foglaltak az irányadók: évi. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi LI. Törvény a Közoktatásról évi CV. Törvény az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról Egyéb jogszabályi hivatkozások: évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi III. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi II. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi LVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi III. tv. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról évi VI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A diszkrimináció tilalmát a magyar jogban az Alkotmány 70/A -a és az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CV. Törvény határozza meg. A diszkrimináció tilalma alapvető emberi jog, azaz: jogok biztosítása bármilyen megkülönböztetés nélkül. A diszkrimináció tilalma önmagában nem, hanem kizárólag csak az egyes jogok tényleges érvényesülésével kapcsolatban merül fel. Diszkriminálni embereket annyit tesz, mint nem alkalmazni a jogegyenlőség előírásait ott, ahol kell. Nem mindenfajta megkülönböztetés minősíthető tehát diszkriminációnak, csak a jogilag erőfölényben lévő fél által alkalmazott, alkotmányos alapok nélküli; alkotmányosan nem indokolható, intézményesült megkülönböztetés, az azonos helyzetben lévő magánszemélyek, illetve csoportjai ellen. A leglényegesebb elem tehát az, hogy tulajdonképpen ugyanolyan helyzetben lévőkről van szó, mégis vélt vagy valós tulajdonságok alapján eltérő a megítélésük, s ez a gyakorlatban számukra valamilyen hátrány formájában jut kifejezésre. A diszkriminációnak nem fogalmi eleme a célzat, tehát akkor is megvalósul, ha elkövetőjének nem áll szándékában a megkülönböztetés. Az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell, különösen: a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés területén. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott, vagy előírt követelmények alapján folyik, b) amelynek megszerzéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt. 3

4 Az évi LI. törvény a közoktatásról bevezető mondatában és az alapelvekben is kiemeli az esélyegyenlőség fontosságát; valamint a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát. Sem közvetlen, sem közvetett különbségtétel nem okozhatja az egyenlő bánásmód megszűntét, vagy akadályozását. Kiemelten is figyelembe veendő a Ktv. 3. (11) pontja: Közvetett hátrányos megkülönböztetés minden olyan rendelkezés, intézkedés, feltétel, vagy gyakorlat, amely látszólag mindenkinek azonos jogokat biztosít; mindenkivel szemben azonos követelményeket támaszt, azonban valamely személyt, vagy személyek csoportját a másik, összehasonítható helyzetben levő személlyel, csoporttal összevetve hátrányos helyzetbe hoz, jogellenesen elkülönít." Fentiek értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézménybe, illetve azon belül létrehozott tagozatba, osztályba, tanulócsoportba, b) olyan nevelésre, oktatásra korlátozás, olyan intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem felel meg a kiadott szakmai követelményekben meghatározottaknak, szakmai szabályoknak, nem biztosítják az állami vizsgák letételéhez szükséges felkészítés és felkészülés lehetőségét. Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a nevelő és oktató munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő különbségtétel, ha az törvényes célok érdekében, a szükséges eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási rendeletei alapján szervezett bármilyen nevelés, nevelés és oktatás, illetőleg intézkedés." További - a témához kapcsolódó - fontos jogszabály: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, a 2/2005. (III. 01.) OM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, elszámolásának rendjéről. A diszkriminációmentességen, szegregációmentességen túl az esélyegyenlőség érvényesülését is biztosítani kell a közoktatási intézményekben. Ez azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód következményének betartása mellett törekedni kell az esélyegyenlőség előmozdítására is. Ez olyan aktív, cselekvő magatartást feltételez, amelynek eredménye, hogy az érintettek valóban aktív részeseivé válnak a számukra biztosított lehetőségeknek. Az esélyegyenlőségi programban különösen az alábbi csoportokra irányul a figyelem: hátrányos helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók. A három fogalom értelmezésénél a hatályos jogszabályokban meghatározottakat követjük. 4

5 ebből ebből ebből ebből 2.Helyzetelemzés Iskolánkba a 2008/2009-es tanévben hivatkozási alapunk ezentúl a 2008 októberi statisztikánk lesz 1250 tanuló jár. Ebből hátrányos helyzetű 373 tanuló, azaz a tanulói létszámunk közel egyharmada. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 75, a tanulói létszámunk 6 %-a. A város hasonló iskolatípusú középiskoláinál ez 6,38 %. Az SNI-s tanulóink száma 5. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok száma: 93 fő Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma - Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás gyermekek száma - Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében HH / HHHH Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Kossuth tér HH: 373 HHH: 75 Összesen: Az intézménybe járó tanulók száma: 1250 Magántanulók száma: - Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 5 Integráltan 5 gyógypedagógiai tagozaton - HH / HHH tanulók száma: 375/75 Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók száma: HH / HHH 699-5

6 A gyermekek, tanulók száma az egyes iskolai OSZTÁLYOKBAN (2008/2009) Osztály 1 (évf. és betűjele) vagy óvodai csoport (foka és neve) gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Összesen HH / HHH SNI 9.A 36 9/3 9.B 34 17/4 9.C 36 13/3 9/ /2 9/2 30 6/2 9/ /- 9/4 29 9/- 9/ /- 1 9/ /5 10.A 36 8/2 10.B 30 16/2 10.C 32 8/4 10.D 29 7/1 10/ /5 10/ /3 1 10/ /- 1 10/4 29 8/1 10/ /5 10/6 25 9/5 11.A 29 7/- 11.B 28 8/1 11.C 33 16/7 11.D 32 11/4 1/11/ /7 1/11/ /2 1/11/3 32 9/2 1/11/ /4 1/11/5 28 8/- 12.A 23 8/- 12.B 33 4/ C 35 8/- 12.D 24 4/- 1 2/12/1 18 6/2 2/12/2 19 3/- 2/12/3 14 4/- 2/12/4 28 4/- 2/12/5 35 4/1 1/13/A 34 7/1 1/13/B 26 5/2 3/13/1 36 6/- 3/13/3 24 2/2 2/14/A 33 1/- 2/14/B 19 1/- ÖSSZESEN: /75 Ha a HH/HHH helyzetű tanulóink megoszlását vizsgáljuk az egyes iskolai osztályokban, megállapíthatjuk, hogy iskolánk befogadó, azaz nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot. 6

7 Ha a nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatokat vizsgáljuk (lásd az alábbi adatlap), kiderül, hogy az utóbbi években csökkent az évfolyamismétlők aránya, csupán az elmúlt tanévben emelkedett némiképp. Nem kis mértékben köszönhető ez annak, hogy immár évek óta folyik iskolánkban az a gyakorlat, hogy a félévkor elégtelen osztályzatot kapott tanulók esetében a szaktanár egyéni felzárkóztatási tervet készít annak érdekében, hogy a félévkor bukott tanuló év végére legalább a minimális követelményszintet teljesíteni tudja. Lemorzsolódás ARÁNYA az intézményben Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) összlétszá mon belül HH / HHHtanulók körében összlétszá mon belül 2003/ /1294 5,1% / /1270 5,3% / /1190 3,9% / /1152 2,6% / /1256 1,7% / /1250 2,96% - HH / HHHtanulók körében összlétszá mon belül HH / HHHtanulók körében Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy a tavaly először végeztük el a HH/HHH tanulóink tanulmányi eredményének nyomonkövetését. Míg a nyilvántartott HH/HHH tanulóinknak 34-34%-a zárta sikertelenül a félévet, év végén ez a HH tanulóknál 12%-ra, a HHH tanulóknál 8%-ra csökkent. Iskolánkban a hozzánk felvett tanulókat a Nyírvidék TISZK-kel együttműködve mérjük olvasásszövegértés, logikus gondolkodás és neveltségi szint területeken. Tanév elején a TISZK keretén belül a bejövő évfolyamok minden tanulója szintfelmérőt ír matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint neveltségi szintfelmérőt is kitöltenek. Ezek eredményei alapján, a gyenge eredményt elérőknek lehetőségük van korrepetálásra, ill a TISZK szakemberei segítséget nyújtanak nekik abban, hogy továbbítják őket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei felé, ahol vizsgálatok segítségével egyértelművé válnak a problémáik, hogy mi okozhatta a tanulási problémáikat. 7

8 A TISZK számára készült tanév eleji neveltségi szintfelmérő: Magyar nyelv és irodalom, és matematikai szintfelmérők eredménye a HH/HHH tanulókat tekintve: Összlétszám 9. évfolyam (Összesen 281 fő) Szakiskola Alacsony, 147 pont alatti eredmény HH létszám Ebből kiszűrt HH HHH létszám Ebből kiszűrt HHH Neveltségi Magyar nyelv Matematika évfolyam (Összesen 281 fő) Szakközépiskola Összlétszám Alacsony, 147 pont alatti eredmény HH létszám Ebből kiszűrt HH HHH létszám Ebből kiszűrt HHH Neveltségi Magyar nyelv Matematika Modern multimédiás eszközökkel felszerelt pályaorientációs szaktanteremben mutatja be a szakmacsoport szakmáit az ingerszegény környezetben felnőtt gyermekeknek. 2008/2009-es tanévben: 9/1 heti 2 óra 9/2 heti 2 óra 9/3 heti 2 óra 9/4 heti 2 óra 9/5 heti 2 óra 9/6 heti 2 óra 2. Pszichológiai szolgáltatás: a pszichológus megkeresése történhet a diák, valamint a tanárok és szülők részéről egyaránt. Igény szerint lehetőség van egyéni és csoportfoglalkozásra. A résztvevők igénye szerint alakíthatók. Ide tartozik a családterápia, a prevenciós és önismereti csoportok. Lehetőség van képesség- és személyiségtesztek elkészítésére. A pszichológus egy csoportban dolgozik a TISZK fejlesztő pedagógusával és karrier-tanácsadójával, annak érdekében, hogy az egyéni esetekre, problémákra szakszerű ellátást biztosítson. Életviteli kompetenciák- nevetségi tesztből kiszűrt tanulók nem jelentek meg. 3. Pályaválasztási és karrier-tanácsadás: a megfelelő pálya, szakma kiválasztása nem könnyű dolog, nehéz eligazodni a munka sokrétű világában. A TISZK központi képzőhelyén lehetőség van egyéni és csoportos pályaválasztási és karrier tanácsadás igénybevételére. Életmód, életvitel tábor 25 fő, október db vetélkedőt szerveztek, képességfejlesztő gyakorlatok témában, 6-6 fős csapattal február 22-én és május 29-én. 4. Fejlesztő pedagógus tevékenység: a lemorzsolódás ellen vívott küzdelemben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak. A tanulási nehézségek, amelyeket nem ismertek fel, nem kezeltek időben, igen 8

9 gyakran társulnak magatartási zavarokkal, főleg akkor van ez így, ha mindehhez hozzájárul a hátrányos családi háttér is es tanévben 84 diákot vizsgáltak meg, ebből a as tanévben 17 főnek készítettek egyéni képzési javaslatot es tanévben 302 tanuló írta meg a tesztet, 19 főt megvizsgáltak, ebből 7 főt átirányítottak a nevelési tanácsadónak. Iskolánk részt vesz az SZFP-II programban: Iskolánk évig aktívan részt vesz a Szakiskolai Fejlesztési Programban.Ennek keretében a szakiskolákban tanító pedagógusok módszertani fejlődésére, a tanítási kultúra változtatására van lehetőségünk. A tanítási folyamatban nagy hangsúlyt kap az ismeretszerzés mellett a kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése. Új módszertani elemek bevezetése, mint projekt alapú oktatás, kooperatív technikák alkalmazása a tanulási folyamatban, a moduláris képzés a szakképzésben. Eszközbeszerzésre is lehetőségünk van, amely során irányadó a szakképzés számára előírt eszközjegyzék. A SZFP-II kompetencia-mérés eredményei: A szakiskolai fejlesztési program kompetencia mérését a programban résztvevő 70 szakiskola (2 osztály/évfolyam/iskola) országos átlagához tudjuk hasonlítani. Az eredmények az országos átlaggal közel megegyeznek mind az öt mérőlap esetén. Az SZFP program keretében a szakiskola 9. évfolyamába felvetteknél bemeneti kompetencia-mérés történik. A mérendő bemeneti kompetenciák: kommunikáció A, kommunikáció B, szabálykövetés, problémamegoldás, és szociális kompetenciák. A tanulókat október hónapban mérjük, és novemberben tudjuk az eredményeket. Ezek egyéni, szöveges értékelések, melyet az NSZFI programja szerinti feldolgozásban kapunk. A mérések alapján saját kigyűjtésünk szerint vizsgáljuk a bemeneti kompetencia-mérések valamelyikén 20% körüli, vagy az alatti tanulói teljesítményeket. Az elmúlt tanév tapasztalatai nyomán ezen tanulók 50-85% valószínűséggel megbuknak. A szakiskolai fejlesztési program keretében az iskolánk tanárai körszerű, inklúzív pedagógiát, differenciáló módszertant és kulcskompetenciákat fejlesztő programokon vehetnek részt. Tanártovábbképzések, konferenciák, horizontális tanulás, mobilitási programok keretében fejlesztve a tanítás módszertani kompetenciákat. Iskolánk szakiskolai osztályaiban minden tanévben projekthéttel kezdjük az évet, amelynek témája az önismeret és a szakmaismeret. A tanév folyamán a heti egy projektnapon egy közös téma kerül feldolgozásra, mellyel az integrált oktatás is megvalósul. Ezen alkalmakkor előtérbe kerül a differenciált oktatás, a tanulók tevékenykedtetése, a kompetenciák, a tanulás módszertani ismeretek fejlesztése, a kooperatív technikák beépülése a tanulási folyamatokba. Már hagyomány, hogy minden évben részt veszünk a szakiskolai tanulók között zajló projektvetélkedőn több iskolai csapattal. Iskolánk MÉCS csoportja vezetésével és segítésével egységes kompetencia alapú mérőlapok kifejlesztését is elkezdtük, melyeket évfolyamonként egységes saját mérések keretében használunk fel. A méréseken gyengébben szereplő tanulók esetében a szülőkkel egyetértésben az Egységes Pedagógiai Szolgálat vizsgálatát kérjük. A vizsgálat eredményeként kapott szakértői vélemény alapján döntünk az egyéni felzárkóztatás módjáról. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében egyéni foglalkozás keretében szervezünk felzárkóztatást. 9

10 A sajátos nevelési igényű tanulók (nálunk csak disz -esek vannak) számára gyógypedagógus által tartott foglalkozásokat szervezünk, ahol egyéni fejlesztési terv szerint folyik a felzárkóztatás. Tantárgyi mentességet a tanuló fejődésének érdekében csak szükséges esetben adunk. Az SNI-s tanulók fejlesztésére szakképzett gyógypedagógust alkalmazunk óraadóként. Jelenleg a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulóink vannak. Velük a rehabilitációs időkeretben gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező óraadó tanár foglalkozik. Országos kompetencia mérés eredménye: az elmúlt években az iskolai kompetenciamérés eredménye az országos átlag alatt volt. A magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók segítése érdekében a Nyírvidék TISZK és az Egységes Pedagógiai Szolgálat pszichológusainak segítségét vesszük igénybe a korábbi években kialakított partneri viszony alapján. Tevékenységeink a szociális hátrány enyhítésére: Sajnos a szociális hátrányban élők helyzetén nagyon nehéz segíteni, hisz még az abban élők felismerése sem könnyű. Nagyon sokan szégyellik, s nem szólnak róla az osztályfőnöknek, szaktanárnak, vagy a társaiknak. Ha már sejtjük, hogy probléma van, még akkor is néhány esetben alig tudjuk felvállaltatni a helyzetet, s volt, aki annyira szégyellte, hogy a segítséget is visszautasította. Természetesen ez csak néhány tanulóra igaz, a többségük szívesen elfogadja a segítséget. Segítségnyújtási lehetőségeink: Az iskolánkban működő büfé üzemeltetője felvállalta minden tanévben öt tanuló ingyen étkeztetését, pontosabban reggeliztetését. Az elmúlt tanévben hat tanuló étkeztetését is biztosították. Iskolánk Érted Érted? alapítványa is rendszeres támogatást nyújt a rászoruló tanulók számára. o Több tanuló ebédjének kifizetését átvállalta. o A rászoruló végzős diákoknak is segít az utolsó év anyagi terheinek a finanszírozásában, pl. öltöny, táncruha, stb. o Osztálykirándulások anyagi terheinek egy részét is átvállalja, ha kérés érkezik ez ügyben. A HH/HHH tanulóink esélyegyenlőségének előmozdítását szolgálja az, hogy tanulóink hosszú évek óta pályáznak, részt vesznek az Útravaló programban. A tavalyi tanévben 47 tanulónkkal kötöttek szerződést, ami a tavalyelőtti 28-hez képest jelentős számú emelkedésnek nevezhető. Idén 75 tanulónk pályázott, reméljük, a pályázatok nagy százaléka sikeres is lesz. Ezzel egyrészt segítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, másrészt a mentortanárok révén folyamatos segítséget kaphatnak bármilyen jellegű problémájuk esetén. Új pályázók Nyertes pályázók 2005/ / / / Tény viszont az is, hogy a HH/HHH tanulóink egyre csökkenő mértékben vesznek részt az iskolánk nyújtotta programokban, csökkenő mértékben veszik igénybe az intézmény nyújtotta szolgáltatásokat (tanulószoba, ebéd stb.) Úgy érezzük, hogy az intézményi infrastruktúra és hozzáférés adott ahhoz, hogy a HH/HHH tanulóinknak biztosítsák az eredményes oktatás-nevelés alapvető feltételei. 10

11 A kötelező eszköz- és felszerelés-jegyzékben előírtaknak az iskola megfelel, hiányosságok a kollégiumban vannak. A kollégiumi berendezések és felszerelések pótlása a következő években megtörténik. Úgy érezzük, intézményünk nyitott és együttműködő, a partnerség-építésben törekszik arra, hogy minden olyan intézménnyel kapcsolatot tartson, amely elősegíti azt, hogy oktató-nevelő munkája eredményes legyen. Intézményi és szervezeti együttműködések Szervezetek, intézmények Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat Védőnők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HKVSZ IPOSZ TISZK Magyar Épületgépészek Szövetségek Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége Általános iskolák Középiskolák Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Együttműködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje -szel) Nincs kapcsolat (jelölje -szel) 11

12 3. Célmeghatározás A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervnek alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célunk az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden tevékenysége során: - a beiratkozásnál, - tanításban, ismeretközvetítésben - a tanulók egyéni fejlesztésében - az értékelés gyakorlatában - tanulói előmenetelben - a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában - a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében - a továbbtanulásban, pályaorientációban - a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében - a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Az Intézkedési Terv célja továbbá, hogy a város közoktatási intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók esélyegyenlőségének megvalósulását gátló tényezők - a konkrét fejlesztési feladatok meghatározásával és végrehajtásával - csökkenjenek, illetve megszűnjenek. Iskolánk az intézkedési terv megvalósítása során egyetértve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott irányelvekkel - az alábbi irányelveket és célokat tartja kiemelten fontosnak: Irányelvek: a diszkrimináció tilalma, az egyenlő bánásmód elve az emberi méltóság tiszteletben tartása az esélyegyenlőség érvényesülése, betartása, előmozdítása a szolidaritás erősítése, méltányosság rugalmasság Általános célok: o Az egyenlő bánásmód és a szegregációmentesség érvényesülésének biztosítása intézményünkben. o A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése. o Az intézményen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét érintő esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése és kezelése. o Minden tanuló számára egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, ennek érdekében intézményünkben az oktatási színvonalában, eredményességében meglévő különbségek csökkentése. o A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása az oktatásinevelési folyamatokban a hátrányok kompenzálását segítő fejlesztések, szolgáltatások bevezetésével. 12

13 A kitűzött célok időbeli bontásban: Rövid távú célok (max.1 év): (azonnali beavatkozást igényelő tényezők) A HH/HHH tanulók számának megállapítására vonatkozó eljárások, technikák kidolgozása. Az oktatási intézményünkbe járó diákok szüleinek nyilatkozataival a HHH tanulók számának megállapítása. A HH/HHH tanulók es tanévre vonatkozó számának nyilvántartása. Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv célkitűzéseinek és az akciótervben foglalt intézkedéseknek megismertetése az iskolánkkal kapcsolatban álló szakmai és társadalmi környezettel. A HH/HHH tanulók kompetenciamérésen elért eredményeinek meghatározása, a tapasztalatok visszacsatolása az oktatási folyamatba. Az esélyegyenlőség elősegítése iskolán kívüli szereplők támogató szolgáltatásainak igénybevételével. Hatékony együttműködés kialakítása egészségügyi, szociális, oktatási intézményekkel, a kisebbségi önkormányzattal, civil szervezetekkel. Minden intézményi dokumentumban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Az intézmény vezetője, az iskolavezetés és a tantestület, illetve az iskolánk valamennyi alkalmazottja felkészült legyen az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra. Középtávú célok Az iskolán belül ne legyen nagyobb eltérés a HHH tanulók arányában a jogszabályban meghatározott 25%-nál. SNI arányok csökkentése. Az SNI tanulók integrált nevelése. A kompetencia-mérés eredményeinek javítása. A továbbtanulási és lemorzsolódási mutatók javítása. Közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. A HHH tanulók legalább ugyanolyan arányban vegyenek részt az iskola tanórán kívüli programjaiban, mint a nem HHH tanulók. Az iskola osztályaiban a HH/HHH tanulók aránya lehetőleg egyenletes legyen. A HHH tanulók minél kisebb számban morzsolódjanak le a szakiskolai képzésből. Iskolánkban több iskolán kívüli program szervezése. Pedagógusaink felkészültek legyenek a HH/HHH tanulók integrált nevelésére. A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. 13

14 4. Kötelezettségek és felelősség Szükséges annak pontos megjelölése is, hogy a kötelezettségek teljesítéséért ki/kik milyen körben felelősek. - Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket, és felelős az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. - Az intézmény nevelési igazgató-helyettese felelős a Közoktatási intézményi esély-egyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért. - A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. - Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. 5. Akcióterv Az akcióterv a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra (esélyegyenlőségi kockázatokra) reagál. Ehhez az esélyegyenlőségi helyzetelemzés, valamint programkészítés során kialakult közös szándék és együttműködések jó alapot nyújtanak. A megvalósítás akadályát jelentheti a különböző (szociális, oktatási, egészségügyi, civil és önkormányzati) szektorok közötti folyamatos, hátrányos helyzetű csoportra koncentráló együttműködés akadozása, nem rendszerszerű működése. 14

15 Sors zám Sors zám Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 1. Az intézményi közoktatási Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseinek és az akciótervben foglalt intézkedéseknek megismertetése a legszélesebb szakmai és társadalmi környezettel. Kommunikációs stratégia készítése igazgató 2009 január 1. Média megjelenés: iskolai honlapon való megjelenítés 2. Nincs egységes eljárás kidolgozva a HHH tanulók nyilvántartására. Az önkormányzat adatai szerint a HH szülők 73%-a nem nyilatkozott iskolai végzettségéről. A HH /HHH tanulók számának és arányának meghatározása, teljes körű, megbízható adatszolgáltatás és adatbázis kialakítása. A HH /HHH statisztikai adatgyűjtés rendszerének kialakítása. A szülők tájékoztatása a HHH státusz adta lehetőségekről. nevelési október 1. Szülői tájékoztató levél Szülői nyilatkozati lap Kapcsolatfelvétel a helyi önkormányzat szociális irodájával,illetve az érintett önkormányzatok jegyzőjével. A HH/HHH tanulók pontos feltérképezése, nyilvántartása. A HH/HHH tanulók pontos feltérképezése, nyilvántartása. 3. A HH/HHH gyerekek között az SNI tanulók pontos nyilvántartása A szakértői és rehabilitációs bizottság bevonásával az SNInek nyilvánított HH/HHH gyerekek újramérése. általános október 1. A Nevelési Tanácsadó és a szakértői és rehabilitációs bizottság minden megkeresése szeptemberében a nyilvántartás egyeztetése végett. A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal minden év szeptemberében egyeztetés. Folyamatos kapcsolattartás a A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal. Folyamatos kapcsolattartás a A Nevelési Tanácsadóval és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 4. Az iskolán belül ne legyen Az év eleji 15

16 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása nagyobb eltérés a HH/HHH tanulók arányában (a jogszabályban meghatározott, 25%-nál). Intézkedés leírása statisztika alapján az adatok figyelemmel kísérése, a szükséges korrekció megtétele. Az intézkedés felelőse igazgató általános Határidő Minden év szeptembere Kimeneti indikátor Osztályfőnöki nyilvántartás Iskolai statisztika Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon Hosszútávon (3 év) (6 év) A törvényességi feltételeknek A törvényességi való feltételek megfelelés, fenntartása annak fenntartása Rövidtávon (1 év) A jogszabályban meghatározott %- nak megfelelés A Szakiskolai Fejlesztési Programba ( II.) bekapcsolódott iskolánk beszámolója az eddigi fejlesztési munkáról, az elért eredményekről és a vállalt indikátorok időarányos teljesítéséről. Az SZFP-II vezetőjének beszámolója általános február (félévi értekezlet) Szakiskolai intézkedési terv Kimutatás a HHH tanulók lemorzsolódásáról. 5. A fenntaró önkormányzat szerint a szakiskolai képzést folytató intézmények jelentős részében nagy a lemorzsolódás. A HH/HHH tanulók ne morzsolódjanak le a szakiskolai képzésből. Az iskolai minőségirányítási rendszerben meghatározottak szerint elvégezzük a mérési, ellenőrzési és értékelési feladatainkat. Egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás megszervezésével, felzárkóztató foglalkozásokkal, egyéni foglalkozásokkal segíti iskolánk a tanúlók felzárkóztatását a többiekhez. általános A mérés eredményeinek pontos nyilvántartása, értékelése. A évfolyamon a lemorzsolódás 10 %-os csökkentése. Az elért eredmény Fenntartása. Az elért eredmény fenntartása, javítása. Egyéni foglalkozásokat szervezünk a rászoruló, HH/HHH tanulók számára. általános 6. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás A fenntaró önkormányzat szerint alig vannak iskolán Cél konkrét végleges megfogalmazása Több iskolán kívüli program szervezése Intézkedés leírása A TISZK rendszerében vállalt fela- Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Szakiskolai intézkedési terv Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 16

17 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás kívüli programok a középfokon tanulók számára, és probléma az is, hogy a HHH tanulók kifejezetten alacsony számban vesznek részt az elérhető programokban. Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása datatunk: - közösségi szolgáltatások biztosítása - az iskolák közös pályaválasztási és pályaorientációs rendszerének működtetése - speciális oktatásinevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése (HH/HHH, SNI) - családsegítő, családpedagógiai, és ifjúságvédelmi szolgáltatások - pályakövetési rendszer Az intézkedés felelőse műszaki nevelési általános általános Határidő november Kimeneti indikátor Pályaválasztási kiállítás A szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye Tanulói nyilatkozatok Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Rövidtávon (1 év) Középtávon (3 év) Hosszútávon (6 év) A tanórán kívüli és a szabadidős programok ismertetése a tanulókkal. Az iskolai sportkörök és szakkörök szervezése, nyilvántartása. Létszámában a HHH tanulók számának10 %-os növelése. Az elért eredmény Fenntartása. Az elért eredmény fenntartása, javítása. 7. A fenntaró önkormányzat szerint a pedagógusok továbbképzéséről szóló adatok nem pontosak, ezért nem lehet biztonsággal megállapítani, hogy hányan és milyen képzésekben vettek részt az elmúlt években, ezáltal a humán erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos tervezés is nehézkes. A pedagógusok felkészültek legyenek a HH/HHH tanulók integrált nevelésére. Humán-erőforrás térkép készítése, ami alapján azonosíthatók a hiányterületek, továbbképzési irányvonalak. Az Önkormányzat szervezetten gondoskodni kíván arról, hogy a városban hozzáférhetőek legyenek azok az alternatív igazgató személyzeti előadó A fenntartó önkormányzat március A továbbképzések nyilvántartásnak eljárásrendjét elkészítjük Tanúsítványt szerzett pedagógusok számának nyilvántartása A humánerőforrás térkép elkészítése. Az elért eredmény Fenntartása. 7. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Kevés pedagógus vesz részt a preferált képzéseken. A pedagógusok nem Cél konkrét végleges megfogalmazása Akkreditált továbbképzések nyilvántartási rendszerének készítése. Intézkedés leírása pedagógia módszereket oktató képzések, amelyek elsajátítása a HH / HHH gyermekek Az intézkedés felelőse A fenntartó önkormányzat Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 17

18 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás vesznek részt olyan mentálhigiénés képzéseken, amelyek kiégésük megelőzésében és szakmai identitásuk megerősítésében fontosak lennének. Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása integrált nevelése szempontjából prioritást élveznek. Szükséges, hogy a nagyszámú HH/HHH tanulók nevelésébenoktatásában jelentős részt vállaló iskolák tantestületei és / vagy pedagógusai rendszeresen vegyenek részt mentálhigiénés képzéseken, tréningeken, a toleranciát növelő és a kooperatív készségeket erősítő konfliktuskezelési tréningeken. Az intézkedés felelőse igazgató Határidő Kimeneti indikátor Nyilvántartások rendje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 8. A fenntaró önkormányzat szerint a legtöbb HH/HHH tanulót befogadó intézmények kompetencia eredményei rosszabbak az országos átlagnál. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az országos átlag alatt teljesítő intézmények kompetencia eredményeinek javítása. Cél konkrét végleges megfogalmazása A kompetenciaméréseken alacsony értékeket elért iskolák számára miniszteri rendeletek alapján támogatás igénylése a helyzetelemzésben jelzett iskolákban - az intézményfejlesztési Intézkedés leírása igazgató Az intézkedés felelőse 2008 december 1. Határidő A kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása, kiértékelése. Intézményfejlesztési terv A kétévente esedékes kompetenciaméréseket követő elemzések, Kimeneti indikátor Az intézmény eredményei az országos kompetenciaméréseken évről évre közelítsen az országos átlaghoz. Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az iskolajelentés Az országos kompetenciaméréseken az országos jelentésben megadott országos átlagérték elérése. Az elért eredmény Fenntartása. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) 8. Az szakiskolai fejlesztési program kompetencia alapú bemeneti és kimeneti mérések eredményeinek hatékonyabb visszacsatolása az oktatási - nevelési folyamatba. tervek kidolgozásához szakértők igénybevéte: iskolánkban ez a Qualitas T&G Tanácsadó és fejlődésvizsgálatok tapasztalataira épülő, a fejlődési ütemet növelő fejlesztési programok mérésben érintett évfolyamai adatsorainak részletes elemzését elvégzi. 18

19 Sors zám Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Szolgáltató Kft. Ennek keretében kerül megvalósításra: az országos eredményektől való eltérések okainak feltárása, a beavatkozási lehetőségek meghatározása. A fejlesztő programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítása az érintett intézményekben. Az intézkedés felelőse általános A fenntartó önkormányzat Határidő Kimeneti indikátor megvalósításának támogatása (a szakmai testületek véleménye alapján) (humánerőforrás fejlesztés, alkalmazott pedagógiai módszerek és szemléletmegújítás, infrastrukturális feltételek, ill. eszközellátottság stb.) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Intézkedési terv kidolgozása az elvégzendő feladatokra. Akkreditált továbbképzések tartása az eredményes tanítási módszerekről, ill. az országos kompetenciamér és eredményeinek intézményi hasznosításról a kft szervezésében fő részvételével 30 órában. A szekértő által összeállított intézkedési tervben meghatározottak végrehajtása. Hosszútávon (6 év) Az eredmények javítása. 9. A fenntartó önkormányzat szerint tovább kell folytatni a városban pár éve megkezdett folyamatot az azonos minőségű közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében. Közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. A közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés bővítése érdekében olyan szakemberek alkalmazása, akik az elkészült esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtását segítik. A fenntartó önkormányzat Alkalmazott szakemberek Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszú-távon (6 év) A fenntartó önkormányzat szerint az intézmények egy része nem vagy alig tart fenn a társadalmi és szakmai szereplőkkel rendszeres szakmai kapcsolatot. Az esélyegyenlőség elősegítése iskolán kívüli szereplők támogató szolgáltatásainak igénybevételével. A TISZK által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása. Széleskörű szakmai kerekasztal létrehozása az oktatási, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi szektorok, a CKÖ, és az integrációban résztvevő, illetve támogató civil igazgató november 28. Együttműködési megállapodások 19

20 Sors zám Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét végleges megfogalmazása Intézkedés leírása szervezetekkel. Az intézkedés felelőse Határidő Kimeneti indikátor Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Középtávon (3 év) Rövidtávon (1 év) Hosszútávon (6 év) Megvalósítás CÉL FELADAT MÓDSZER/ESZKÖZ FELELŐS GYAKORISÁG Minden intézményi dokumentum-ban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Releváns intézményi dokumentumok felülvizsgálata illetve szükség szerint módosítása az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazottak szerint Dokumentumelemzés igazgató A program elfogadása után illetve a dokumentumok módosításakor. A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente az önkormányzat napirendjére tűzi az Esélyegyenlőségi Program időarányos végrehajtásának megtárgyalását Beszámolók és abból összefoglaló jelentés készítése igazgató, műszaki, az SZFP-II vezetője, általános, nevelési Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente. Az iskolavezetés és a nevelőtestület felkészült legyen az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra. Továbbképzéseken, konzultációkon, fórumokon való részvétel. Szakemberek meghívása igazgató Az Esélyegyenlőségi Program elfogadását követően egy év múlva, ezt követően két évente. 20

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben