Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron"

Átírás

1 Megvalósíthatósági tanulmány egy határon átnyúló EURES-T partnerség létrehozására Kelet- Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, tehát a Nyugat-Dunántúli régió, Ausztriában Burgenland tartomány illetve Alsó-Ausztria és Stájerország tartományok egyes területei részérıl Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron (Székhely: 9400 Sopron, Verı József út 1. / Tel: / az MKW Wirtschaftsforschung GmbH München együttmőködésével Csizmár Péter Kovácsevics Lívia Andreas Woidich Tina Brockmann Halász Anna Sopron, München február

2 2 Tartalomjegyzék Oldal Összefoglaló 4 Táblázatok, ábrák és térképek jegyzéke 8 Rövidítések jegyzéke 10 1 Bevezetı 11 2 A partnerség térbeli hatásterülete 13 3 Munkaerıpiac és gazdasági szerkezet Népesség Felsıfokú képzés Foglalkoztatási és gazdasági szerkezet Jövedelmek Munkanélküliség Bejelentett betölthetı állások Gazdasági teljesítmény Magyarország és Ausztria kétoldalú külgazdasági kapcsolatai Tıkeáramlás, vállalkozások határon átnyúló aktivitása 52 4 Ingázók és a szolgáltatások szabad áramlása A munkaerı szabad áramlása Ingázók Szolgáltatások szabad áramlása és a székhelyválasztás szabadsága 60 5 Az EURES határon átnyúló partnerség megalakításának szükségessége Már létezı határon átnyúló struktúrák Földrajzi paraméterek Földrajzi paraméterek, közlekedési infrastruktúra Mobilitást akadályozó tényezık Határon átnyúló egymást erısítı hatások Munkaerı-piaci hiányosságok (Képzési deficit és többlet) 75

3 Az osztrák-magyar határmenti terület európai összehasonlításban Kérdıíves felmérés eredményei Összefoglaló Projektötletek a teljes munkaerı-piaci nyitás elıtt 81 6 Gyakorlati megvalósítás Elvi megfontolások A résztvevı régiók és partnerszervezetek A keretegyezmény jelentısége és érvényességének idıtartama Az EURES-T partnerség szervei Az irányító bizottság Az irányító bizottság meghatározása és feladatai Az irányító bizottság tagjai Az elnök kinevezése és legfontosabb adatai Döntési és egyeztetési folyamatok Munkacsoportok Koordináció Költségvetési felelısség Finanszírozás és költségvetés Az EURES tanácsadók Együttmőködés más EURES-T szervezetekkel Idıterv Összefoglalás 100 Mellékletek

4 4 Executive Summary Jelen megvalósíthatósági tanulmány egy Kelet-i EURES-T partnerség létrehozásának adottságait, lehetıségeit és szükségességét tárgyalja. A partnerség térbeli hatásterülete Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket érinti, Ausztriában pedig Burgenland tartomány egészét (Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach és Jennersdorf munkaügyi körzetekkel), Alsó-Ausztria déli munkaügyi körzetei közül Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt érintett, Stájerország munkaügyi körzetei közül pedig Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg csatlakozik. Az EURES-T partnerség alapításának indokoltsága Az osztrák-magyar határrégió vizsgált területének földrajzi kiterjedését, a már meglévı határon átnyúló gazdasági és szervezeti együttmőködési hálózatokat és az ingázók számát ill. szerkezetét tekintve teljesíti az EURES-T partnerség megalapításának alapfeltételeit. Alapadatok: a vizsgált területen közel 2 millió lakos él, amely megközelítıleg azonos mértékben oszlik el az osztrák illetve a magyar rész között kb. 1-1 millió lakossal. A terület kiterjedése km². A vizsgált terület osztrák része egész Ausztria területének 12%-át, a három magyarországi megye összterülete Magyarország területének szintén 12%-át teszi ki. A munkaképes korú lakosság aránya Ausztriában 66,7%, míg Magyarországon 69,7%, a foglalkoztatottak száma összesen meghaladta a 730 ezer fıt, a foglalkoztatási ráta Magyarországon viszont közel 8 százalékponttal alacsonyabb. Kereskedelmi kapcsolatok: a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok hagyományosan igen aktívak és állandó fejlıdı tendenciát mutat. Magyarország Ausztria 7. legfontosabb kereskedelmi partnere, a közép-kelet európai országok között pedig az elsı, közel 25%-os aránnyal, Magyarország pedig külkereskedelmének 5,5 százalékát Ausztriával bonyolítja le. Vállalkozások határon átnyúló aktivitása: A vállalkozások gazdasági aktivitása is igen erıs, viszont egyoldalú. A kelet-európai nyitás után, az 1990-es évek elején már megjelentek a tıkeerıs osztrák vállalkozások, akik fıleg a feldolgozóipar területén fektettek be. Az osztrák vállalkozások azóta közel 5,4 milliárd euró mőködıtıke állománnyal rendelkeznek Magyarországon, ez az érték a magyar oldalról nem éri el a 20 millió eurót Ausztriában. Az osztrák vállalkozások több mint 55 ezer magyar munkavállalónak biztosítanak ezáltal munkát. Így Ausztria méretein és gazdasági potenciálján túlmutató fontosságú befektetıvé vált Magyarországon A Magyarországon nyilvántartott mintegy 26 ezer külföldi érdekeltségő vállalat több mint 20 százaléka osztrák (5200). Egyes becslések szerint ez az érték 2007-re már elérte a 6 ezret, amely valószínőleg tovább fog emelkedni. A vállalkozások nagy része (közel 70%-a) Budapesten, 25%-a pedig a nyugat-dunántúli régióban rendelkezik székhellyel. A magyar vállalkozások száma Ausztriában elhanyagolható, holott korlátozások nélkül létesíthetnek telephelyet bárhol Európában. Ingázók: a szabad munkavállalást korlátozó intézkedések ellenére elmondható, hogy a többi határmenti területtel összehasonlítva igen magas a munkavállalási szándékú ingázók száma. Az ingázói egyezmény keretében kiadható engedélyek számát 2006 végén a két ország munkaügyi szervezetei 2350 fıre emelték, amit a magyar oldal teljes egészében ki is használ. Az engedély nélkül munkát vállalókról ugyan pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de egyes felmérések, tanulmányok és szakértıi vélemények alapján viszonylag pontosan megbecsülhetı, hogy a

5 5 határmenti területek magyar ingázóinak száma engedéllyel ill. anélkül - ténylegesen fı körüli lehet, ami a szezonalitás miatt a tavaszi-ıszi idıszakban ennél magasabb. Ehhez jön még hozzá a szomszédos országban tanulók közel 600 fıs száma. Legtöbben a mezıgazdaságban ill. az idegenforgalom területén (szállodaipar és vendéglátás) találnak munkalehetıséget. Az ausztriai munkavállalás leginkább a fiatal felnıttekre, illetve az éves korosztályra jellemzı, s inkább a férfiakra, mint a nıkre. Az ingázók motivációit vizsgálva pedig egyértelmően kiemelkedik a magasabb jövedelem, illetve a kiegészítı jellegő jövedelem megszerzésének célja. Az ingázók elsısorban Gyır-Moson-Sopron (65-70%) ill. Vas megyébıl (20-25%) ingáznak, ami egyértelmően a közlekedési infrastruktúra és az elérhetıséggel áll szoros összefüggésben. Jelenleg Ausztriából zömében a vállalkozások tulajdonosai, és a menedzser réteg jár át Magyarországra dolgozni, számuk között ingadozik. Jellemzı, hogy több külföldi tulajdonú vállalat menedzsere, ahelyett, hogy Magyarországra költözzön, inkább Ausztriában él, s onnan naponta jár át a magyarországi telephelyre, bérezése is az anyavállalatnál történik. Közlekedési infrastruktúra: Egy EURES-T partnerség megalakításának alapvetı feltétele, hogy a regionális földrajzi adottságok és különösképpen a közlekedési infrastruktúra lehetıvé tegye a határon átnyúló ingázást a lakó- és munkahely között. Az osztrák-magyar határvidéken különösen nagy földrajzi akadályokról nem beszélhetünk, a közlekedési infrastruktúra kiépítettsége pedig az északi és a déli területeket összehasonlítva nagy eltéréseket mutat. A Bécs-Budapest tengelyen és annak közelében jó minıségő közúti és vasúti infrastruktúrát találunk és a határátkelıhelyek is megfelelı számban rendelkezésre állnak. (2007. december 22.- tıl megszőnt a személyi ellenırzés - többek között - az osztrák-magyar határon is, mivel Magyarország csatlakozott a schengeni övezethez.) A déli területek az ausztriai oldal A3-as déli autópályáját kivéve elérhetısége viszont még nem kielégítı, holott kiemelt európai közlekedési folyosók haladnak itt át. Ennek orvoslására viszont már megkezdıdtek a fejlesztések mindkét oldalon. A munkaerı szabad áramlása: A vizsgált terület jelenleg legjelentısebb mobilitást akadályozó tényezıje a szabad munkaerı-áramlás korlátozása. Az erre vonatkozó átmeneti szabályozásokat legkésıbb i hatállyal megszüntetik, és ténylegesen megvalósulhat a munkaerı szabad áramlása az egész Európai Unió területén Az ausztriai egyéni munkavállalásra két államközi megállapodás alapján van jelenleg lehetıség, mindkettıt 1998-ban kötötte Magyarország és Ausztria. Az egyik egyezmény a "munkavállalók cseréjérıl a szakmai és nyelvi ismeretek bıvítése érdekében", a másik egyezmény a "határmenti térségekben történı foglalkoztatásról" szóló megállapodás. Mindkét egyezmény kontingense évrıl évre emelkedik és várható, hogy Ausztria a hiányszakmákban fokozatosan feloldja a korlátozásokat a 2011-es határidı elıtt. Magyarország az újonnan csatlakozó országokkal szemben nem, vagy csak nagyon kis mértékben korlátoz, Ausztriával szemben viszont a viszonosság elvét gyakorolja. Szolgáltatások nyújtásának szabadsága és a letelepedés szabadsága: Az Európai Unió vállalkozásai a közösség területén belül rendelkeznek a szolgáltatások nyújtásának szabadságával (EK szerzıdés 49. cikke a szolgáltatások szabad áramlásáról). Ezzel a joggal az újonnan csatlakozott tagállamok is rendelkeznek. Hasonlóan, mint a munkaerı szabad áramlásának kérdésében, a csatlakozási folyamat során a régi tagállamok közül Németország és Ausztria aggodalmát fejezte ki, hogy az új tagállamok szolgáltatói veszélyeztetik piacukat, ezért egyes

6 6 szolgáltatásokat illetıen hasonlóan a munkaerı szabad áramlása esetében átmeneti korlátozást vezettek be: kertészeti szolgáltatások; kımegmunkálás; fémszerkezetek és szerkezeti elemek gyártása; építıipar és kapcsolódó tevékenységei; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás; házi betegápolás; szociális ellátás elhelyezés nélkül. Hasonlóan a munkaerı szabad áramlásához, a szolgáltatások esetében szintén legkésıbb április 30.-ig hosszabbíthatók meg az átmeneti szabályozások. Az érintett ágazatokban a korlátozások feloldásáig magyar székhelyő vállalkozások alkalmazottai csak megbízásokra vonatkozó államközi megegyezések alapján teljesíthet megbízásokat Ausztriában. Ausztria és Magyarország között létezik ilyen egyezmény. Eszerint a magyarországi munkavállalókra vonatkozó kontingens keretében magyarországi vállalkozás munkavállalója munkáltatója és a megbízó ausztriai vállalkozás megbízási szerzıdése alapján meghatározott ideig dolgozhat Ausztriában. Az Európai Unió állampolgárait megilleti továbbá a letelepedés szabadsága, ami azt jelenti, hogy magyar és osztrák állampolgárok korlátozások nélkül alapíthatnak Ausztriában vagy Magyarországon bármilyen tevékenységő vállalkozást, olyan tevékenységgel is, amelyekre még korlátozások vannak érvényben. Információs igény: A határon átnyúló tanácsadás és információnyújtás mind a munkavállalói, mind pedig a munkaadói oldal számára kiemelt jelentıségő, viszont nem kielégítı minıségő a vizsgált területen. Az ingázóknak szóló hivatalos szervezıdések, egyesülések, amelyek kapcsolatrendszerükre támaszkodva információt nyújthatnának a témával kapcsolatban jelenleg még nem mőködnek, eddig csak projektalapon szervezıdı kezdeményezések segítették az eligazodást. Így az információhiány, a munkaerıpiac átláthatóságának hiánya az egyik legnagyobb mobilitást akadályozó tényezı. A jövıre nézve ezen a területen sok a teendı, amelyeket egy EURES-T partnerség a partnerprogramokkal és szervezetekkel együttmőködve - sikeresen le tudna fedni. A gazdaság és munkaerıpiac szerkezete A teljes - magyar és osztrák területeket magában foglaló - vizsgált területen 2004-ben a GDP 34,4 milliárd eurót ért el. A bruttó hazai termék a vizsgált terület ausztriai részén 12,9%-kal, magyarországi részén pedig 45,6%-kal növekedett a 2000 és 2004 közötti idıszakban. Bár a tanulmányban a vizsgált terület osztrák illetve magyar része a területük méretét, a lakosság számát és a foglalkoztatottak számát tekintve igen hasonlóak, a teljes terület bruttó hazai termékének 76%-át az osztrák régió adta, a magyarországi Nyugat- Dunántúli régió 3 megyéje pedig összesen csak a 24%-át. Ez az osztrák területek jelentıs gazdasági fölényét bizonyítja. A primer szektor mindkét országban az országos átlag felett, de összességében egyaránt csekély arányban és mind inkább csökkenı tendenciát mutatva járult hozzá a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) elıállításához mindkét országban a vizsgált idıszakban. Az ipar jelentısége a vizsgált területen szintén az országos átlag feletti volt, Burgenland (30,4%), Alsó-Ausztria (35,7%) és Stájerország (35,5%) tartományokban is átlagon felüli arányban teljesített az ipar. Ezalatt az ipar országos összteljesítménye Ausztriában 2000 és 2004 között viszont enyhén visszaesett. Magyarországon a legmagasabb értéket Gyır-Moson-Sopron megye érte el 45,5%-kal, az ipar aránya a vizsgált idıszakban mindhárom megyét tekintve viszont itt is enyhén visszaesett. Ausztriában és Magyarországon is jelentıs mértékben járult hozzá a szolgáltató szektor a bruttó hozzáadott érték növekedéséhez. Ez az érték Ausztriában 2004-ben összesen 68,4%-os, Magyarország pedig 65,2%-os volt és 2004 között Ausztria 1,4%-os

7 7 növekedést, Magyarország pedig 2,6%-os növekedést könyvelhetett el a szolgáltató szektor tekintetében. Az osztrák és magyar munkaügyi központok regisztrált adatai alapján 2006-ban regisztrált munkanélküli volt a vizsgált területen, a munkanélküliek száma kb. egyenlı arányban oszlik meg az osztrák és a magyar célterületen. Ez az érték a vizsgált terület összességében 6.6%-os harmonizált értéket mutat (6,5% a magyar és 6,7% az osztrák területeken), viszont mindkét országban magas a munkanélküliségi rátát illetı regionális diszparitás. Az EURES-T partnerség megalakításának folyamata A tanulmányban részletesen bemutatott feltételek teljesülése folytán a szervezet megalakítása indokolt és ésszerő. A lehetséges partnerek a következık: Nemzeti foglalkoztatási szolgálatok (Állami Foglalkoztatási Szolgálat/ÁFSZ; Osztrák Munkaügyi Központ AMS Österreich) Regionális munkaügyi központok: (Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ; Munkaügyi Központ Burgenland; Munkaügyi Központ Alsó-Ausztria; AMS Niederösterreich; Munkaügyi Központ Stájerország; AMS Steiermark) Munkavállalói szervezetek: (Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) Budapest és Szombathely; Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés vagy a "LIGA" Szakszervezet; osztrák oldalról az Osztrák Szakszervezetek Szövetsége Burgenland; ÖGB Burgenland; Ipartestület - Alsó-Ausztria; Arbeiterkammer Niederösterreich és Ipartestület Burgenland; Arbeiterkammer Burgenland) Munkaadói szervezetek: (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége; Agrármunkaadói Szövetség; Magyar Iparszövetség (OKISZ); osztrák oldalról Kereskedelmi és Iparkamara - Alsó-Ausztria; Wirtschaftskammer Niederösterreich ill. Gyáriparosok Szövetsége Burgenland; Industriellenvereinigung Burgenland) A határmenti társulásnak nyitva kell állnia minden további, munkaerı-piaci kérdésben érdekelt szervezet elıtt, különös tekintettel a további munkaadói szervezetekre. A javasolt idıterv szerint a keretegyezmény aláírására még 2008 májusában sort kellene keríteni, ahol egy hivatalos rendezvény keretében minden részt vevı partnerszervezet aláírja az elızetesen részleteiben is egyeztetett keretegyezményt.

8 8 Táblázatok, ábrák és térképek jegyzéke Táblázatok Oldal 1. számú táblázat: A vizsgált terület regionális felosztása számú táblázat: A vizsgált terület mérete számú táblázat: A vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatai számú táblázat: A népesség alakulása a vizsgált területen, számú táblázat: A lakosság összetétele a vizsgált területen, számú táblázat: A nem magyar állampolgárok számának alakulása, számú táblázat: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált terület osztrák oldalán a hallgatók és szakok száma szerint, 2006/2007 tanév számú táblázat: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált terület magyar oldalán a hallgatók és szakok száma szerint, 2006/2007 tanév számú táblázat: Foglalkoztatottak számának alakulása a vizsgált területen, számú táblázat: Foglalkoztatási ráta (15-64 év) számú táblázat: Havi nettó bérek (euróban) Feldolgozóipar (egyedülálló személy, gyermek nélkül, az AW bér 100%-a) számú táblázat: A háztartások egy fıre jutó rendelkezésre álló jövedelme a vásárlóerı-paritás (GDP-VEP) tekintetében számú táblázat: A foglalkoztatás költségei (euróban) számú táblázat: Strukturális munkanélküliség, számú táblázat: A havonta bejelentett álláshelyek számának éves átlaga, számú táblázat: Bruttó hazai termék (GDP) folyó áron, millió számú táblázat: Egy fıre jutó GDP-VEP érték, az EU27-átlag arányában, % (EU27=100) számú táblázat: A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) eloszlása (árak millió ) a gazdasági ágazatokban, % számú táblázat: Az osztrák-magyar külkereskedelmi mérleg 2004 és 2006 között számú táblázat: Ausztria 15 legfontosabb kereskedelmi partnere számú táblázat: Mőködı tıke-befektetések, (millió ) számú táblázat: Az osztrák mőködıtıke-beruházások által generált munkahelyek száma célterületek szerint (fı) számú táblázat: A külföldi mőködıtıke-beruházások által generált munkahelyek száma Ausztriában (fı) számú táblázat: Az ingázói egyezmény kontingensének alakulása, számú táblázat: Egyes fontosabb városok közötti távolság és utazási idı (személygépkocsi és vasút) számú táblázat: Az osztrák-magyar EURES-T partnerség európai összehasonlításban (terület mérete ill. a lakosság száma szerint) számú táblázat: Projektjavaslatok az osztrák-magyar EURES-T partnerség számára táblázat: A mandátumok megoszlása az Irányító Bizottságban számú táblázat: Az EURES-T Pannonia létrehozásának ütemterve 98

9 9 Ábrák 1. számú ábra: A regisztrált munkanélküliek száma, éves átlagok számú ábra: A munkanélküliség szezonális ingadozása 2005/2006-ban számú ábra: A havonta bejelentett álláshelyek számának alakulása 2006 június és 2007 június között számú ábra: A havonta bejelentett betölthetı állások száma, éves átlag számú ábra: A bruttó hazai termék regionális eloszlása (folyó áron, millió ), % számú ábra: A mobilitást akadályozó tényezık szőrı hatása számú ábra: Az EURES-T Pannonia szervezeti alapstruktúrája számú ábra: A projektek lebonyolításának eljárási lépései az EURES-T Pannonia keretein belül 95 Térképek 1. számú térkép: A partnerség térbeli hatásterülete számú térkép: Népsőrőség a vizsgált területen számú térkép: A lakosság számának alakulása a vizsgált területen, számú térkép: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált területen, számú térkép: Foglalkoztatottak számának alakulása a vizsgált területen, számú térkép: A foglalkoztatottak száma gazdasági szektorok szerint számú térkép: Munkanélküliségi ráta, 2006 éves átlag számú térkép: Ausztria keleti határátkelıinek forgalmának vizsgálata célforgalom szerint ingázok, egyéni utazás (fı, 2005) számú térkép: Ausztria keleti határátkelıinek forgalmának vizsgálata célforgalom szerint ingázok, tömegközlekedés (fı, 2005) számú térkép: A vizsgált terület közlekedési infrastruktúrája (út- és vasúthálózat) számú térkép: Az osztrák határrégió (osztrák-magyar) elérhetısége 90 percen belül 69

10 10 Rövidítések jegyzéke ÁFA Általános Forgalmi Adó ÁFSZ Állami Foglalkoztatási Szolgálat AMS Arbeitsmarktservice AT Austria BHÉ Bruttó hozzáadott érték EK Európai Közösség EU Európai Unió EURES European Employment Services EURESco EURES Coordination Office EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities GDP Gross Domestic Product GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HVB Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger HU Hungary IGR Interregionaaler Gewerkschaftsrat KSH Központi Statisztikai Hivatal MNB Magyar Nemzeti Bank NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques PPP Purchasing Power Parity PR Public Relations SZJA Személyi jövedelemadó

11 11 1 Bevezetı Magyarország május 1.-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Annak ellenére, hogy egy legfeljebb hétéves átmeneti idıszakot (2+3+2) követıen kell lehetıvé tenni a munkaerı szabad áramlását a régi és az új tagállamok között, már most új lehetıségek nyílnak hivatalos és szervezett határon átnyúló munkaerı-piaci együttmőködések felépítésére Magyarország és Ausztria között. Ezek a lehetıségek, és az újonnan kialakult helyzet arra ösztönözte az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, hogy osztrák partnerszervezeteivel kivitelezett hosszabb elıkészítési fázis után megvalósíthatósági tanulmányt készíttessen egy EURES-T határmenti partnerség létrehozását illetıen az osztrák-magyar határmenti régióban. A megbízást a soproni székhelyő Empirica Kft és a müncheni MKW GmbH nyerte el. A tanulmány két modulból tevıdik össze: Modul 1 A határmenti régió társadalmi és gazdasági jellemzıi és a határmenti ingázás jellemzıinek felmérése. Az EURES-T partnerség megalakítása, a megalakítás szükségességének értékelése: - A már meglévı határon átnyúló együttmőködési struktúrák. - A fennálló mobilitást gátló tényezık elemzése, az EURES lehetıségeinek felmérése, mennyiben járulhat hozzá ezek leépítéséhez. A partnerség optimális földrajzi méretének definiálása, az ingázók tényleges számának és szerkezetének megfelelıen. Az 1. modullal párhuzamosan kerül kidolgozásra a 2. Modul Javaslatok az EURES-T partnerség felépítéséhez szükséges szervezési és technikai struktúrák kialakítására címmel. Modul 2 A partnerszervezetek optimális összetétele a partnerség keretén belül. Javaslatok kidolgozása a partnerség szervezeti felépítésére. Az elsıdleges intézkedések, projekttevékenységek javaslatainak kidolgozása. Szerzıdéstervezet kidolgozása. A megvalósíthatósági tanulmány e két modul alapján került felépítésre. A 2.-tól az 5. fejezetig tartó rész tartalmazza az 1. modul eredményeit, a 6. fejezet pedig a 2. modul eredményeit mutatja be. A tanulmány összeállítása során a legnagyobb problémát a magyarországi és ausztriai statisztikai adatok elérhetısége, minısége és összehasonlíthatósága jelentette. Míg a gazdaságot és foglalkoztatást érintı alapvetı adatok elérhetıek és javarészt összehasonlíthatóak voltak, addig az ingázókra vonatkozó adatok hozzáférhetısége, megbízhatósága, átfogó jellege kifejezetten hiányos volt, ami igen megnehezítette az átfogó

12 12 elemezést. A tanulmány készítıinek mégis sikerült különbözı számításokkal, más területekrıl átvett tanulmányok elemzésével, szakértıi vélemények bevonásával, és a már meglévı tapasztalatokra támaszkodva összehasonlítani és elemezni az adatokat.

13 13 2 A partnerség térbeli hatásterülete A partnerség térbeli hatásterülete ahogy azt az 1. sz. térkép és 1. sz. táblázat is mutatja Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket érinti, Ausztriában Burgenland tartomány egészét (Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach és Jennersdorf munkaügyi körzetekkel), Alsó-Ausztria déli munkaügyi körzetei közül Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt érintett, Stájerország munkaügyi körzetei közül pedig Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg csatlakozik. 1. számú térkép: A partnerség térbeli hatásterülete Forrás: Saját térkép Az osztrák munkaügyi körzetek általában megfelelnek az osztrák politikai közigazgatási egységeknek (politikai körzetek). A burgenlandi, güssingi közigazgatási terület a munkaügyi központ által Stegersbach elnevezés alatt szerepel. Az eisenstadti munkaügyi körzetet Eisenstadt, Rust és Eisenstadt vonzáskörzete képezik. Ezen kívül Bécs vonzáskörzetének jelölt közigazgatási egységnek (munkaügyi körzet Schwechat) csak a délkeleti területe tartozik az osztrák-magyar határmenti területhez és válik ezáltal a vizsgált terület részévé.

14 14 Baden közigazgatási egysége a badeni és berndorfi munkaügyi körzetekre tagolódik, Bécsújhely városa és Bécsújhely politikai körzetei pedig együttesen alkotják a bécsújhelyi munkaügyi körzetet. A NUTS 3 1 -as besorolású kelet-stájerországi régióból Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg tartoznak a vizsgált területhez, Radkersburg és Weiz körzetek viszont már nem részei a vizsgált területnek. Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék alkotják Magyarországon a Nyugat-Dunántúli Régiót. Gyır-Moson-Sopron megye Csorna, Gyõr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron-Fertõd és Tét kistérségekbıl, Vas megye Celldömölk, Csepreg, Kõszeg, Körmend, Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Vasvár és İriszentpéter kistérségekbıl, Zala megye pedig Keszthely-Hévíz, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Zalaszentgrót kistérségekbıl áll. 1. számú táblázat: A vizsgált terület regionális felosztása Munkaügyi körzetek / NUTS 2 NUTS 3 Kistérségek Burgenland Közép-Burgenland Oberpullendorf Észak-Burgenland Eisenstadt Mattersburg Neusiedl Dél-Burgenland Oberwart Stegersbach Jennersdorf Alsó-Ausztria Dél-Alsó-Ausztria Berndorf Bécsújhely Bécs vonzáskörzete dél Neunkrichen Baden Bruck/Leitha Mödling Schwechat Stájerország Kelet-Stájeroszág Feldbach Fürstenfeld Hartberg 1 A NUTS az Európai Unió területi egységeinek egyértelmő meghatározására és klasszifikációjára kialakított hierarchikus rendszer. Az EUROSTAT által meghatározott területi szintek az ötfokozatú Területi Statisztikai Régiók (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - NUTS) szintjén (A beosztás terület és a lakosság számának arányában történik, EUROSTAT 2007): a) NUTS I. makrorégió (tartomány) b) NUTS II. régió c) NUTS III. mikrorégió (megye) d) NUTS IV. kistérségek e) NUTS V. önkormányzatok

15 15 NUTS 2 NUTS 3 Munkaügyi körzetek / Kistérségek Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron Csorna Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron-Fertıd Tét Vas Celldömölk Csepreg Kıszeg Körmend Szentgotthárd Szombathely Sárvár Vasvár İriszentpéter Zala Keszthely-Hévíz Lent Letenye Nagykanizsa Zalaegerszeg Zalaszentgrót Forrás: KSH és Statistik Austria 2007 A vizsgált terület több mint km² területével az osztrák-magyar határmenti terület teljes egészét lefedi. A vizsgált terület osztrák része egész Ausztria területének 12%-át teszi ki, ezen belül az alsó-ausztriai terület Alsó-Ausztria tartomány területének 20%-át, a stájerországi terület pedig Stájerország területének 12%-át fedi le. Burgenland tartomány egésze a vizsgált terület részét képezi, összesen km² területtel. A három magyarországi megye km²-es összterülettel Magyarország területének 12%-át jelenti. 2. számú táblázat: A vizsgált terület mérete Terület Terület (km²) Burgenland Dél-Alsó-Ausztria Stájerország területei Gyõr-Moson-Sopron Vas Zala Osztrák rész Magyar rész Teljes terület Forrás: KSH 2007, Statistik Austria 2007

16 16 A vizsgált terület legnagyobb és legjelentısebb városai Ausztriában (zárójelben a lakosok száma): - Bécsújhely (39.652), Baden (25.212), Mödling (20.695), Schwechat (15.990), Perchtoldsdorf (14.398), Eisenstadt (12.190) és Neunkirchen (12.020) Magyarországon: - Gyır ( ), Szombathely (79.640), Zalaegerszeg (60.088) Sopron (56.206), Nagykanizsa (51.546) és Mosonmagyaróvár (31.322). A következı, 3. számú táblázat áttekintıt nyújt a vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatairól. 3. számú táblázat: A vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatai Osztrák rész Magyar rész Összesen Lakosság száma Terület (km²) Népsőrőség Foglalkoztatottak száma Munkaképes korú lakosság (15-64) 2006, % 66,7 69,7 - Foglalkoztatási ráta, % 70,5 62,8 - Regisztrált munkanélküliek száma Ingázók száma Forrás: Statistik Austria, KSH, HVB, EUROSTAT, Osztrák és magyar munkaügyi központok 2007, Planungsgemeinschaft Ost 2005

17 17 3 Munkaerıpiac és gazdasági szerkezet 3.1 Népesség A vizsgált határmenti régió lakossága januárjában közel 2 millió fı volt, amely megközelítıleg azonos mértékben oszlik el az osztrák illetve a magyar rész között kb. 1-1 millió lakossal. A vizsgált terület közel egynegyede ( ) él az alsó-ausztriai (Industrieviertel) területeken, fı Burgenlandban és fı a stájerországi területeken. Ugyanebben az idıszakban a lakosok száma a magyarországi Gyır-Moson-Sopron megyében fı, Vas megyében fı, Zala megyében pedig fı volt. (lsd. 4. számú táblázat). 4. számú táblázat: A népesség alakulása a vizsgált területen, Változás in % Eisenstadt ,1 Mattersburg ,5 Neusiedl ,9 Oberpullendorf ,7 Oberwart ,3 Stegersbach ,5 Jennersdorf ,2 Burgenland ,2 Bécsújhely ,5 Neunkrichen ,0 Baden* ,6 Bruck ,0 Mödling ,8 Bécs vonzáskörzet** ,9 Alsó-Ausztria területei ,6 Feldbach ,2 Fürstenfeld ,1 Hartberg ,5 Stájerország területei ,1 Osztrák rész ,3 Gyõr-Moson-Sopron ,8 Vas ,0 Zala ,9 Nyugat-Dunántúl ,4 Összesen ,9 * A berndorfi munkaügyi körzet része a badeni politikai körzetnek. ** A schwechati munkaügyi körzet lakosságának a száma a munkaügyi központ adatai szerint 2006-ban fı, 2001-ben fı volt. A vizsgált terület ausztriai részének népsőrősége átlagosan 100 fı/km². Ez az érték közel azonos Ausztria átlagos népsőrőségével. Burgenland (70 fı/km²) és a stájerországi rész (81

18 18 fı/ km²) egyértelmően ritkábban lakott, mint az alsó-ausztriai Industrieviertel 130 fı/km²-es átlaggal. 2. számú térkép: Népsőrőség a vizsgált területen, 2007 Forrás: Saját térkép a KSH, Landesstatistik Burgenland, Steiermark, Niederösterreich és Statistik Austria adatai alapján, 2007 Burgenland tartományon belül Mattersburg (160) és Eisenstadt (104) körzetek és egyben városok a legsőrőbben lakott területek. Ritkábban lakottak Neusiedl, Oberpullendorf és Stegersbach körzetek kb. 50 fı/km²-es népsőrőséggel. A stájerországi területek népsőrőségi mutatója 81 fı/km², ami valamivel a 72 fı/km²-es tartományi mutató felett van. Feldbach (93) és Fürstenfeld (88) valamivel sőrőbben lakottak, mint Hartberg (71).

19 19 Az Industrieviertel, azaz a déli alsó-ausztriai területek és Bécs déli vonzáskörzete országos összehasonlításban gazdaságilag a legerısebb és legsőrőbben lakott régió Ausztriában. Különösen sőrőn lakott körzetek Mödling (400), Bécs vonzáskörzete (221) és Baden (176). Ezek a körzetek Bécs vonzáskörzetébe tartoznak, jelentıs számú ingázóval. A magyarországi határmenti régió átlagosan 88 fı/km²-es mutatóval egyértelmően ritkábban lakott, mint a magyarországi országos átlag (108 fı/km²). Gyır-Moson-Sopron megye 105 fı/km²-rel majdnem eléri a magyarországi átlagot, míg Vas és Zala megyék 79 fı/km²-es értékkel lényegesen ritkábban lakott területek. Sőrőn lakott körzeteket képeznek Gyır (237), Sopron (109), Szombathely (176) és Zalaegerszeg (107) városok és vonzáskörzeteik. A 3. számú térkép a lakosság számának alakulását mutatja a régióban 2002 és 2007 között. 3. számú térkép: A lakosság számának alakulása a vizsgált területen, Forrás: Saját térkép a KSH, Landesstatistiken Burgenland, Steiermark, Niederösterreich és Statistik Austria adatai alapján, 2007

20 20 Különösen szembetőnı a lakosság nagyarányú növekedése a Bécstıl délre esı körzetekben, mint pl. Schwechat (6,9%), Baden (5,6%), Mödling (4,8%) és Bruck (4,0%), ami elsısorban a jó gazdasági helyzetnek és a jelentıs munkaerı-szükségletnek köszönhetı (lsd. 3.3 Foglalkoztatási és gazdasági szerkezet). Ausztriában elsısorban Stájerország vonatkozó körzeteiben Feldbach (0,2%), Fürstenfeld (0,1%) és Hartberg (-0,5%) és Burgenland déli részén Stegersbach (-1,5%) és Jennersdorf (-1,2%) jellemzı a lakosság számának stagnálása illetve csökkenése. Magyarország vonatkozó területein összességében az elvándorlás jellemzı. Kivételt képeznek ez alól a regionális központok, mint Gyır (1,7%) és Sopron (1,6%), valamint a határhoz közeli városok, mint Mosonmagyaróvár (1,3%) és Kıszeg (1,7%), valamint a Balatonnal határos keszthely-hévízi térség (0,9%). A lakosság számának jelentıs csökkenését kellett elkönyvelniük elsısorban a régió déli, gazdaságilag gyengébb területeinek, mint Letenye (-6,2%), Õriszentpéter (-6,2%), Vasvár (-5,4%) és Lenti (-5,1%). Az 5. számú táblázat a lakosság korösszetételét vázolja fel ill. bemutatja a külföldiek arányát. 5. számú táblázat: A lakosság összetétele a vizsgált területen, 2006 Külföldiek száma Külföldiek aránya, % Eisenstadt ,5 66,7 18, ,7 Mattersburg ,2 66,5 18, ,0 Neusiedl ,9 66,6 19, ,6 Oberpullendorf ,4 64,9 21, ,6 Oberwart ,3 66,5 19, ,1 Stegersbach ,5 65,9 21, ,2 Jennersdorf ,2 66,1 20, ,2 Burgenland ,0 66,3 19, ,7 Bécsújhely ,0 67,0 17, ,0 Neunkrichen ,2 65,6 19, ,5 Baden ,1 67,4 16, ,2 Bruck ,0 66,7 18, ,8 Mödling ,7 66,9 17, ,8 Bécs vonzáskörzete ,7 67,0 17, ,0 Alsó-Ausztria területei ,7 66,9 17, ,6 Hartberg ,9 67,4 16, ,6 Fürstenfeld ,9 66,3 17, ,4 Feldbach ,4 66,5 18, ,7 Stájerország területei ,8 66,8 17, ,8 Gyõr-Moson-Sopron ,9 70,1 15,1 - - Vas ,6 69,5 15,8 - - Zala ,9 69,3 16,8 - - Nyugat-Dunántúl ,5 69,7 15,8 - - Forrás: KSH, Landesstatistiken Burgenland, Steiermark, Niederösterreich és Statistik Austria, 2007

Tanulmányok a határ menti régiók gazdasági és munkaerı-piaci helyzetérıl és lehetıségeirıl, a foglalkoztatást segítı támogatásokról

Tanulmányok a határ menti régiók gazdasági és munkaerı-piaci helyzetérıl és lehetıségeirıl, a foglalkoztatást segítı támogatásokról Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Tanulmányok a határ menti régiók gazdasági és munkaerı-piaci helyzetérıl és lehetıségeirıl, a foglalkoztatást segítı támogatásokról Az osztrák-magyar

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Regional Ion Therapy Co-operation

Regional Ion Therapy Co-operation Regional Ion Therapy Co-operation Regionális Ionterápiás Kooperáció Regionale Zusammenarbeit für Ionentherapie Eisenstadt, 2011 szeptember 22. Csizmár Péter, EBG MedAustron Hungary Kft. A projektrıl dióhéjban

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

értéke 2009. decemberben (%)

értéke 2009. decemberben (%) Hiányszakmák és szakképzés a határ két oldalán értéke 2009. decemberben (%) Munkanélküliségi ráta változása az elızı év azonos idıszakához képest (%-pont) EU27 9,6 +2,0 EU15 9,6 +1,7 Magyarország 10,7

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a közszolgálatban dolgozók foglalkoztatási helyzetérıl a dél-dunántúli régióban Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra*

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra* A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban 2007/54 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Gyõri Igazgatósága www.ksh.hu I. évfolyam. 54. szám 2007. október 4. A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban A tartalomból

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben