Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron"

Átírás

1 Megvalósíthatósági tanulmány egy határon átnyúló EURES-T partnerség létrehozására Kelet- Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, tehát a Nyugat-Dunántúli régió, Ausztriában Burgenland tartomány illetve Alsó-Ausztria és Stájerország tartományok egyes területei részérıl Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából készítette az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft. Sopron (Székhely: 9400 Sopron, Verı József út 1. / Tel: / az MKW Wirtschaftsforschung GmbH München együttmőködésével Csizmár Péter Kovácsevics Lívia Andreas Woidich Tina Brockmann Halász Anna Sopron, München február

2 2 Tartalomjegyzék Oldal Összefoglaló 4 Táblázatok, ábrák és térképek jegyzéke 8 Rövidítések jegyzéke 10 1 Bevezetı 11 2 A partnerség térbeli hatásterülete 13 3 Munkaerıpiac és gazdasági szerkezet Népesség Felsıfokú képzés Foglalkoztatási és gazdasági szerkezet Jövedelmek Munkanélküliség Bejelentett betölthetı állások Gazdasági teljesítmény Magyarország és Ausztria kétoldalú külgazdasági kapcsolatai Tıkeáramlás, vállalkozások határon átnyúló aktivitása 52 4 Ingázók és a szolgáltatások szabad áramlása A munkaerı szabad áramlása Ingázók Szolgáltatások szabad áramlása és a székhelyválasztás szabadsága 60 5 Az EURES határon átnyúló partnerség megalakításának szükségessége Már létezı határon átnyúló struktúrák Földrajzi paraméterek Földrajzi paraméterek, közlekedési infrastruktúra Mobilitást akadályozó tényezık Határon átnyúló egymást erısítı hatások Munkaerı-piaci hiányosságok (Képzési deficit és többlet) 75

3 Az osztrák-magyar határmenti terület európai összehasonlításban Kérdıíves felmérés eredményei Összefoglaló Projektötletek a teljes munkaerı-piaci nyitás elıtt 81 6 Gyakorlati megvalósítás Elvi megfontolások A résztvevı régiók és partnerszervezetek A keretegyezmény jelentısége és érvényességének idıtartama Az EURES-T partnerség szervei Az irányító bizottság Az irányító bizottság meghatározása és feladatai Az irányító bizottság tagjai Az elnök kinevezése és legfontosabb adatai Döntési és egyeztetési folyamatok Munkacsoportok Koordináció Költségvetési felelısség Finanszírozás és költségvetés Az EURES tanácsadók Együttmőködés más EURES-T szervezetekkel Idıterv Összefoglalás 100 Mellékletek

4 4 Executive Summary Jelen megvalósíthatósági tanulmány egy Kelet-i EURES-T partnerség létrehozásának adottságait, lehetıségeit és szükségességét tárgyalja. A partnerség térbeli hatásterülete Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket érinti, Ausztriában pedig Burgenland tartomány egészét (Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach és Jennersdorf munkaügyi körzetekkel), Alsó-Ausztria déli munkaügyi körzetei közül Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt érintett, Stájerország munkaügyi körzetei közül pedig Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg csatlakozik. Az EURES-T partnerség alapításának indokoltsága Az osztrák-magyar határrégió vizsgált területének földrajzi kiterjedését, a már meglévı határon átnyúló gazdasági és szervezeti együttmőködési hálózatokat és az ingázók számát ill. szerkezetét tekintve teljesíti az EURES-T partnerség megalapításának alapfeltételeit. Alapadatok: a vizsgált területen közel 2 millió lakos él, amely megközelítıleg azonos mértékben oszlik el az osztrák illetve a magyar rész között kb. 1-1 millió lakossal. A terület kiterjedése km². A vizsgált terület osztrák része egész Ausztria területének 12%-át, a három magyarországi megye összterülete Magyarország területének szintén 12%-át teszi ki. A munkaképes korú lakosság aránya Ausztriában 66,7%, míg Magyarországon 69,7%, a foglalkoztatottak száma összesen meghaladta a 730 ezer fıt, a foglalkoztatási ráta Magyarországon viszont közel 8 százalékponttal alacsonyabb. Kereskedelmi kapcsolatok: a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok hagyományosan igen aktívak és állandó fejlıdı tendenciát mutat. Magyarország Ausztria 7. legfontosabb kereskedelmi partnere, a közép-kelet európai országok között pedig az elsı, közel 25%-os aránnyal, Magyarország pedig külkereskedelmének 5,5 százalékát Ausztriával bonyolítja le. Vállalkozások határon átnyúló aktivitása: A vállalkozások gazdasági aktivitása is igen erıs, viszont egyoldalú. A kelet-európai nyitás után, az 1990-es évek elején már megjelentek a tıkeerıs osztrák vállalkozások, akik fıleg a feldolgozóipar területén fektettek be. Az osztrák vállalkozások azóta közel 5,4 milliárd euró mőködıtıke állománnyal rendelkeznek Magyarországon, ez az érték a magyar oldalról nem éri el a 20 millió eurót Ausztriában. Az osztrák vállalkozások több mint 55 ezer magyar munkavállalónak biztosítanak ezáltal munkát. Így Ausztria méretein és gazdasági potenciálján túlmutató fontosságú befektetıvé vált Magyarországon A Magyarországon nyilvántartott mintegy 26 ezer külföldi érdekeltségő vállalat több mint 20 százaléka osztrák (5200). Egyes becslések szerint ez az érték 2007-re már elérte a 6 ezret, amely valószínőleg tovább fog emelkedni. A vállalkozások nagy része (közel 70%-a) Budapesten, 25%-a pedig a nyugat-dunántúli régióban rendelkezik székhellyel. A magyar vállalkozások száma Ausztriában elhanyagolható, holott korlátozások nélkül létesíthetnek telephelyet bárhol Európában. Ingázók: a szabad munkavállalást korlátozó intézkedések ellenére elmondható, hogy a többi határmenti területtel összehasonlítva igen magas a munkavállalási szándékú ingázók száma. Az ingázói egyezmény keretében kiadható engedélyek számát 2006 végén a két ország munkaügyi szervezetei 2350 fıre emelték, amit a magyar oldal teljes egészében ki is használ. Az engedély nélkül munkát vállalókról ugyan pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de egyes felmérések, tanulmányok és szakértıi vélemények alapján viszonylag pontosan megbecsülhetı, hogy a

5 5 határmenti területek magyar ingázóinak száma engedéllyel ill. anélkül - ténylegesen fı körüli lehet, ami a szezonalitás miatt a tavaszi-ıszi idıszakban ennél magasabb. Ehhez jön még hozzá a szomszédos országban tanulók közel 600 fıs száma. Legtöbben a mezıgazdaságban ill. az idegenforgalom területén (szállodaipar és vendéglátás) találnak munkalehetıséget. Az ausztriai munkavállalás leginkább a fiatal felnıttekre, illetve az éves korosztályra jellemzı, s inkább a férfiakra, mint a nıkre. Az ingázók motivációit vizsgálva pedig egyértelmően kiemelkedik a magasabb jövedelem, illetve a kiegészítı jellegő jövedelem megszerzésének célja. Az ingázók elsısorban Gyır-Moson-Sopron (65-70%) ill. Vas megyébıl (20-25%) ingáznak, ami egyértelmően a közlekedési infrastruktúra és az elérhetıséggel áll szoros összefüggésben. Jelenleg Ausztriából zömében a vállalkozások tulajdonosai, és a menedzser réteg jár át Magyarországra dolgozni, számuk között ingadozik. Jellemzı, hogy több külföldi tulajdonú vállalat menedzsere, ahelyett, hogy Magyarországra költözzön, inkább Ausztriában él, s onnan naponta jár át a magyarországi telephelyre, bérezése is az anyavállalatnál történik. Közlekedési infrastruktúra: Egy EURES-T partnerség megalakításának alapvetı feltétele, hogy a regionális földrajzi adottságok és különösképpen a közlekedési infrastruktúra lehetıvé tegye a határon átnyúló ingázást a lakó- és munkahely között. Az osztrák-magyar határvidéken különösen nagy földrajzi akadályokról nem beszélhetünk, a közlekedési infrastruktúra kiépítettsége pedig az északi és a déli területeket összehasonlítva nagy eltéréseket mutat. A Bécs-Budapest tengelyen és annak közelében jó minıségő közúti és vasúti infrastruktúrát találunk és a határátkelıhelyek is megfelelı számban rendelkezésre állnak. (2007. december 22.- tıl megszőnt a személyi ellenırzés - többek között - az osztrák-magyar határon is, mivel Magyarország csatlakozott a schengeni övezethez.) A déli területek az ausztriai oldal A3-as déli autópályáját kivéve elérhetısége viszont még nem kielégítı, holott kiemelt európai közlekedési folyosók haladnak itt át. Ennek orvoslására viszont már megkezdıdtek a fejlesztések mindkét oldalon. A munkaerı szabad áramlása: A vizsgált terület jelenleg legjelentısebb mobilitást akadályozó tényezıje a szabad munkaerı-áramlás korlátozása. Az erre vonatkozó átmeneti szabályozásokat legkésıbb i hatállyal megszüntetik, és ténylegesen megvalósulhat a munkaerı szabad áramlása az egész Európai Unió területén Az ausztriai egyéni munkavállalásra két államközi megállapodás alapján van jelenleg lehetıség, mindkettıt 1998-ban kötötte Magyarország és Ausztria. Az egyik egyezmény a "munkavállalók cseréjérıl a szakmai és nyelvi ismeretek bıvítése érdekében", a másik egyezmény a "határmenti térségekben történı foglalkoztatásról" szóló megállapodás. Mindkét egyezmény kontingense évrıl évre emelkedik és várható, hogy Ausztria a hiányszakmákban fokozatosan feloldja a korlátozásokat a 2011-es határidı elıtt. Magyarország az újonnan csatlakozó országokkal szemben nem, vagy csak nagyon kis mértékben korlátoz, Ausztriával szemben viszont a viszonosság elvét gyakorolja. Szolgáltatások nyújtásának szabadsága és a letelepedés szabadsága: Az Európai Unió vállalkozásai a közösség területén belül rendelkeznek a szolgáltatások nyújtásának szabadságával (EK szerzıdés 49. cikke a szolgáltatások szabad áramlásáról). Ezzel a joggal az újonnan csatlakozott tagállamok is rendelkeznek. Hasonlóan, mint a munkaerı szabad áramlásának kérdésében, a csatlakozási folyamat során a régi tagállamok közül Németország és Ausztria aggodalmát fejezte ki, hogy az új tagállamok szolgáltatói veszélyeztetik piacukat, ezért egyes

6 6 szolgáltatásokat illetıen hasonlóan a munkaerı szabad áramlása esetében átmeneti korlátozást vezettek be: kertészeti szolgáltatások; kımegmunkálás; fémszerkezetek és szerkezeti elemek gyártása; építıipar és kapcsolódó tevékenységei; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás; házi betegápolás; szociális ellátás elhelyezés nélkül. Hasonlóan a munkaerı szabad áramlásához, a szolgáltatások esetében szintén legkésıbb április 30.-ig hosszabbíthatók meg az átmeneti szabályozások. Az érintett ágazatokban a korlátozások feloldásáig magyar székhelyő vállalkozások alkalmazottai csak megbízásokra vonatkozó államközi megegyezések alapján teljesíthet megbízásokat Ausztriában. Ausztria és Magyarország között létezik ilyen egyezmény. Eszerint a magyarországi munkavállalókra vonatkozó kontingens keretében magyarországi vállalkozás munkavállalója munkáltatója és a megbízó ausztriai vállalkozás megbízási szerzıdése alapján meghatározott ideig dolgozhat Ausztriában. Az Európai Unió állampolgárait megilleti továbbá a letelepedés szabadsága, ami azt jelenti, hogy magyar és osztrák állampolgárok korlátozások nélkül alapíthatnak Ausztriában vagy Magyarországon bármilyen tevékenységő vállalkozást, olyan tevékenységgel is, amelyekre még korlátozások vannak érvényben. Információs igény: A határon átnyúló tanácsadás és információnyújtás mind a munkavállalói, mind pedig a munkaadói oldal számára kiemelt jelentıségő, viszont nem kielégítı minıségő a vizsgált területen. Az ingázóknak szóló hivatalos szervezıdések, egyesülések, amelyek kapcsolatrendszerükre támaszkodva információt nyújthatnának a témával kapcsolatban jelenleg még nem mőködnek, eddig csak projektalapon szervezıdı kezdeményezések segítették az eligazodást. Így az információhiány, a munkaerıpiac átláthatóságának hiánya az egyik legnagyobb mobilitást akadályozó tényezı. A jövıre nézve ezen a területen sok a teendı, amelyeket egy EURES-T partnerség a partnerprogramokkal és szervezetekkel együttmőködve - sikeresen le tudna fedni. A gazdaság és munkaerıpiac szerkezete A teljes - magyar és osztrák területeket magában foglaló - vizsgált területen 2004-ben a GDP 34,4 milliárd eurót ért el. A bruttó hazai termék a vizsgált terület ausztriai részén 12,9%-kal, magyarországi részén pedig 45,6%-kal növekedett a 2000 és 2004 közötti idıszakban. Bár a tanulmányban a vizsgált terület osztrák illetve magyar része a területük méretét, a lakosság számát és a foglalkoztatottak számát tekintve igen hasonlóak, a teljes terület bruttó hazai termékének 76%-át az osztrák régió adta, a magyarországi Nyugat- Dunántúli régió 3 megyéje pedig összesen csak a 24%-át. Ez az osztrák területek jelentıs gazdasági fölényét bizonyítja. A primer szektor mindkét országban az országos átlag felett, de összességében egyaránt csekély arányban és mind inkább csökkenı tendenciát mutatva járult hozzá a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) elıállításához mindkét országban a vizsgált idıszakban. Az ipar jelentısége a vizsgált területen szintén az országos átlag feletti volt, Burgenland (30,4%), Alsó-Ausztria (35,7%) és Stájerország (35,5%) tartományokban is átlagon felüli arányban teljesített az ipar. Ezalatt az ipar országos összteljesítménye Ausztriában 2000 és 2004 között viszont enyhén visszaesett. Magyarországon a legmagasabb értéket Gyır-Moson-Sopron megye érte el 45,5%-kal, az ipar aránya a vizsgált idıszakban mindhárom megyét tekintve viszont itt is enyhén visszaesett. Ausztriában és Magyarországon is jelentıs mértékben járult hozzá a szolgáltató szektor a bruttó hozzáadott érték növekedéséhez. Ez az érték Ausztriában 2004-ben összesen 68,4%-os, Magyarország pedig 65,2%-os volt és 2004 között Ausztria 1,4%-os

7 7 növekedést, Magyarország pedig 2,6%-os növekedést könyvelhetett el a szolgáltató szektor tekintetében. Az osztrák és magyar munkaügyi központok regisztrált adatai alapján 2006-ban regisztrált munkanélküli volt a vizsgált területen, a munkanélküliek száma kb. egyenlı arányban oszlik meg az osztrák és a magyar célterületen. Ez az érték a vizsgált terület összességében 6.6%-os harmonizált értéket mutat (6,5% a magyar és 6,7% az osztrák területeken), viszont mindkét országban magas a munkanélküliségi rátát illetı regionális diszparitás. Az EURES-T partnerség megalakításának folyamata A tanulmányban részletesen bemutatott feltételek teljesülése folytán a szervezet megalakítása indokolt és ésszerő. A lehetséges partnerek a következık: Nemzeti foglalkoztatási szolgálatok (Állami Foglalkoztatási Szolgálat/ÁFSZ; Osztrák Munkaügyi Központ AMS Österreich) Regionális munkaügyi központok: (Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ; Munkaügyi Központ Burgenland; Munkaügyi Központ Alsó-Ausztria; AMS Niederösterreich; Munkaügyi Központ Stájerország; AMS Steiermark) Munkavállalói szervezetek: (Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) Budapest és Szombathely; Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés vagy a "LIGA" Szakszervezet; osztrák oldalról az Osztrák Szakszervezetek Szövetsége Burgenland; ÖGB Burgenland; Ipartestület - Alsó-Ausztria; Arbeiterkammer Niederösterreich és Ipartestület Burgenland; Arbeiterkammer Burgenland) Munkaadói szervezetek: (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége; Agrármunkaadói Szövetség; Magyar Iparszövetség (OKISZ); osztrák oldalról Kereskedelmi és Iparkamara - Alsó-Ausztria; Wirtschaftskammer Niederösterreich ill. Gyáriparosok Szövetsége Burgenland; Industriellenvereinigung Burgenland) A határmenti társulásnak nyitva kell állnia minden további, munkaerı-piaci kérdésben érdekelt szervezet elıtt, különös tekintettel a további munkaadói szervezetekre. A javasolt idıterv szerint a keretegyezmény aláírására még 2008 májusában sort kellene keríteni, ahol egy hivatalos rendezvény keretében minden részt vevı partnerszervezet aláírja az elızetesen részleteiben is egyeztetett keretegyezményt.

8 8 Táblázatok, ábrák és térképek jegyzéke Táblázatok Oldal 1. számú táblázat: A vizsgált terület regionális felosztása számú táblázat: A vizsgált terület mérete számú táblázat: A vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatai számú táblázat: A népesség alakulása a vizsgált területen, számú táblázat: A lakosság összetétele a vizsgált területen, számú táblázat: A nem magyar állampolgárok számának alakulása, számú táblázat: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált terület osztrák oldalán a hallgatók és szakok száma szerint, 2006/2007 tanév számú táblázat: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált terület magyar oldalán a hallgatók és szakok száma szerint, 2006/2007 tanév számú táblázat: Foglalkoztatottak számának alakulása a vizsgált területen, számú táblázat: Foglalkoztatási ráta (15-64 év) számú táblázat: Havi nettó bérek (euróban) Feldolgozóipar (egyedülálló személy, gyermek nélkül, az AW bér 100%-a) számú táblázat: A háztartások egy fıre jutó rendelkezésre álló jövedelme a vásárlóerı-paritás (GDP-VEP) tekintetében számú táblázat: A foglalkoztatás költségei (euróban) számú táblázat: Strukturális munkanélküliség, számú táblázat: A havonta bejelentett álláshelyek számának éves átlaga, számú táblázat: Bruttó hazai termék (GDP) folyó áron, millió számú táblázat: Egy fıre jutó GDP-VEP érték, az EU27-átlag arányában, % (EU27=100) számú táblázat: A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) eloszlása (árak millió ) a gazdasági ágazatokban, % számú táblázat: Az osztrák-magyar külkereskedelmi mérleg 2004 és 2006 között számú táblázat: Ausztria 15 legfontosabb kereskedelmi partnere számú táblázat: Mőködı tıke-befektetések, (millió ) számú táblázat: Az osztrák mőködıtıke-beruházások által generált munkahelyek száma célterületek szerint (fı) számú táblázat: A külföldi mőködıtıke-beruházások által generált munkahelyek száma Ausztriában (fı) számú táblázat: Az ingázói egyezmény kontingensének alakulása, számú táblázat: Egyes fontosabb városok közötti távolság és utazási idı (személygépkocsi és vasút) számú táblázat: Az osztrák-magyar EURES-T partnerség európai összehasonlításban (terület mérete ill. a lakosság száma szerint) számú táblázat: Projektjavaslatok az osztrák-magyar EURES-T partnerség számára táblázat: A mandátumok megoszlása az Irányító Bizottságban számú táblázat: Az EURES-T Pannonia létrehozásának ütemterve 98

9 9 Ábrák 1. számú ábra: A regisztrált munkanélküliek száma, éves átlagok számú ábra: A munkanélküliség szezonális ingadozása 2005/2006-ban számú ábra: A havonta bejelentett álláshelyek számának alakulása 2006 június és 2007 június között számú ábra: A havonta bejelentett betölthetı állások száma, éves átlag számú ábra: A bruttó hazai termék regionális eloszlása (folyó áron, millió ), % számú ábra: A mobilitást akadályozó tényezık szőrı hatása számú ábra: Az EURES-T Pannonia szervezeti alapstruktúrája számú ábra: A projektek lebonyolításának eljárási lépései az EURES-T Pannonia keretein belül 95 Térképek 1. számú térkép: A partnerség térbeli hatásterülete számú térkép: Népsőrőség a vizsgált területen számú térkép: A lakosság számának alakulása a vizsgált területen, számú térkép: Egyetemek és fıiskolák a vizsgált területen, számú térkép: Foglalkoztatottak számának alakulása a vizsgált területen, számú térkép: A foglalkoztatottak száma gazdasági szektorok szerint számú térkép: Munkanélküliségi ráta, 2006 éves átlag számú térkép: Ausztria keleti határátkelıinek forgalmának vizsgálata célforgalom szerint ingázok, egyéni utazás (fı, 2005) számú térkép: Ausztria keleti határátkelıinek forgalmának vizsgálata célforgalom szerint ingázok, tömegközlekedés (fı, 2005) számú térkép: A vizsgált terület közlekedési infrastruktúrája (út- és vasúthálózat) számú térkép: Az osztrák határrégió (osztrák-magyar) elérhetısége 90 percen belül 69

10 10 Rövidítések jegyzéke ÁFA Általános Forgalmi Adó ÁFSZ Állami Foglalkoztatási Szolgálat AMS Arbeitsmarktservice AT Austria BHÉ Bruttó hozzáadott érték EK Európai Közösség EU Európai Unió EURES European Employment Services EURESco EURES Coordination Office EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities GDP Gross Domestic Product GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HVB Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger HU Hungary IGR Interregionaaler Gewerkschaftsrat KSH Központi Statisztikai Hivatal MNB Magyar Nemzeti Bank NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques PPP Purchasing Power Parity PR Public Relations SZJA Személyi jövedelemadó

11 11 1 Bevezetı Magyarország május 1.-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Annak ellenére, hogy egy legfeljebb hétéves átmeneti idıszakot (2+3+2) követıen kell lehetıvé tenni a munkaerı szabad áramlását a régi és az új tagállamok között, már most új lehetıségek nyílnak hivatalos és szervezett határon átnyúló munkaerı-piaci együttmőködések felépítésére Magyarország és Ausztria között. Ezek a lehetıségek, és az újonnan kialakult helyzet arra ösztönözte az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, hogy osztrák partnerszervezeteivel kivitelezett hosszabb elıkészítési fázis után megvalósíthatósági tanulmányt készíttessen egy EURES-T határmenti partnerség létrehozását illetıen az osztrák-magyar határmenti régióban. A megbízást a soproni székhelyő Empirica Kft és a müncheni MKW GmbH nyerte el. A tanulmány két modulból tevıdik össze: Modul 1 A határmenti régió társadalmi és gazdasági jellemzıi és a határmenti ingázás jellemzıinek felmérése. Az EURES-T partnerség megalakítása, a megalakítás szükségességének értékelése: - A már meglévı határon átnyúló együttmőködési struktúrák. - A fennálló mobilitást gátló tényezık elemzése, az EURES lehetıségeinek felmérése, mennyiben járulhat hozzá ezek leépítéséhez. A partnerség optimális földrajzi méretének definiálása, az ingázók tényleges számának és szerkezetének megfelelıen. Az 1. modullal párhuzamosan kerül kidolgozásra a 2. Modul Javaslatok az EURES-T partnerség felépítéséhez szükséges szervezési és technikai struktúrák kialakítására címmel. Modul 2 A partnerszervezetek optimális összetétele a partnerség keretén belül. Javaslatok kidolgozása a partnerség szervezeti felépítésére. Az elsıdleges intézkedések, projekttevékenységek javaslatainak kidolgozása. Szerzıdéstervezet kidolgozása. A megvalósíthatósági tanulmány e két modul alapján került felépítésre. A 2.-tól az 5. fejezetig tartó rész tartalmazza az 1. modul eredményeit, a 6. fejezet pedig a 2. modul eredményeit mutatja be. A tanulmány összeállítása során a legnagyobb problémát a magyarországi és ausztriai statisztikai adatok elérhetısége, minısége és összehasonlíthatósága jelentette. Míg a gazdaságot és foglalkoztatást érintı alapvetı adatok elérhetıek és javarészt összehasonlíthatóak voltak, addig az ingázókra vonatkozó adatok hozzáférhetısége, megbízhatósága, átfogó jellege kifejezetten hiányos volt, ami igen megnehezítette az átfogó

12 12 elemezést. A tanulmány készítıinek mégis sikerült különbözı számításokkal, más területekrıl átvett tanulmányok elemzésével, szakértıi vélemények bevonásával, és a már meglévı tapasztalatokra támaszkodva összehasonlítani és elemezni az adatokat.

13 13 2 A partnerség térbeli hatásterülete A partnerség térbeli hatásterülete ahogy azt az 1. sz. térkép és 1. sz. táblázat is mutatja Magyarországon Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket érinti, Ausztriában Burgenland tartomány egészét (Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach és Jennersdorf munkaügyi körzetekkel), Alsó-Ausztria déli munkaügyi körzetei közül Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt érintett, Stájerország munkaügyi körzetei közül pedig Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg csatlakozik. 1. számú térkép: A partnerség térbeli hatásterülete Forrás: Saját térkép Az osztrák munkaügyi körzetek általában megfelelnek az osztrák politikai közigazgatási egységeknek (politikai körzetek). A burgenlandi, güssingi közigazgatási terület a munkaügyi központ által Stegersbach elnevezés alatt szerepel. Az eisenstadti munkaügyi körzetet Eisenstadt, Rust és Eisenstadt vonzáskörzete képezik. Ezen kívül Bécs vonzáskörzetének jelölt közigazgatási egységnek (munkaügyi körzet Schwechat) csak a délkeleti területe tartozik az osztrák-magyar határmenti területhez és válik ezáltal a vizsgált terület részévé.

14 14 Baden közigazgatási egysége a badeni és berndorfi munkaügyi körzetekre tagolódik, Bécsújhely városa és Bécsújhely politikai körzetei pedig együttesen alkotják a bécsújhelyi munkaügyi körzetet. A NUTS 3 1 -as besorolású kelet-stájerországi régióból Feldbach, Fürstenfeld és Hartberg tartoznak a vizsgált területhez, Radkersburg és Weiz körzetek viszont már nem részei a vizsgált területnek. Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék alkotják Magyarországon a Nyugat-Dunántúli Régiót. Gyır-Moson-Sopron megye Csorna, Gyõr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron-Fertõd és Tét kistérségekbıl, Vas megye Celldömölk, Csepreg, Kõszeg, Körmend, Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Vasvár és İriszentpéter kistérségekbıl, Zala megye pedig Keszthely-Hévíz, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Zalaszentgrót kistérségekbıl áll. 1. számú táblázat: A vizsgált terület regionális felosztása Munkaügyi körzetek / NUTS 2 NUTS 3 Kistérségek Burgenland Közép-Burgenland Oberpullendorf Észak-Burgenland Eisenstadt Mattersburg Neusiedl Dél-Burgenland Oberwart Stegersbach Jennersdorf Alsó-Ausztria Dél-Alsó-Ausztria Berndorf Bécsújhely Bécs vonzáskörzete dél Neunkrichen Baden Bruck/Leitha Mödling Schwechat Stájerország Kelet-Stájeroszág Feldbach Fürstenfeld Hartberg 1 A NUTS az Európai Unió területi egységeinek egyértelmő meghatározására és klasszifikációjára kialakított hierarchikus rendszer. Az EUROSTAT által meghatározott területi szintek az ötfokozatú Területi Statisztikai Régiók (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - NUTS) szintjén (A beosztás terület és a lakosság számának arányában történik, EUROSTAT 2007): a) NUTS I. makrorégió (tartomány) b) NUTS II. régió c) NUTS III. mikrorégió (megye) d) NUTS IV. kistérségek e) NUTS V. önkormányzatok

15 15 NUTS 2 NUTS 3 Munkaügyi körzetek / Kistérségek Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron Csorna Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron-Fertıd Tét Vas Celldömölk Csepreg Kıszeg Körmend Szentgotthárd Szombathely Sárvár Vasvár İriszentpéter Zala Keszthely-Hévíz Lent Letenye Nagykanizsa Zalaegerszeg Zalaszentgrót Forrás: KSH és Statistik Austria 2007 A vizsgált terület több mint km² területével az osztrák-magyar határmenti terület teljes egészét lefedi. A vizsgált terület osztrák része egész Ausztria területének 12%-át teszi ki, ezen belül az alsó-ausztriai terület Alsó-Ausztria tartomány területének 20%-át, a stájerországi terület pedig Stájerország területének 12%-át fedi le. Burgenland tartomány egésze a vizsgált terület részét képezi, összesen km² területtel. A három magyarországi megye km²-es összterülettel Magyarország területének 12%-át jelenti. 2. számú táblázat: A vizsgált terület mérete Terület Terület (km²) Burgenland Dél-Alsó-Ausztria Stájerország területei Gyõr-Moson-Sopron Vas Zala Osztrák rész Magyar rész Teljes terület Forrás: KSH 2007, Statistik Austria 2007

16 16 A vizsgált terület legnagyobb és legjelentısebb városai Ausztriában (zárójelben a lakosok száma): - Bécsújhely (39.652), Baden (25.212), Mödling (20.695), Schwechat (15.990), Perchtoldsdorf (14.398), Eisenstadt (12.190) és Neunkirchen (12.020) Magyarországon: - Gyır ( ), Szombathely (79.640), Zalaegerszeg (60.088) Sopron (56.206), Nagykanizsa (51.546) és Mosonmagyaróvár (31.322). A következı, 3. számú táblázat áttekintıt nyújt a vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatairól. 3. számú táblázat: A vizsgált terület legfontosabb demográfiai és munkaerı-piaci adatai Osztrák rész Magyar rész Összesen Lakosság száma Terület (km²) Népsőrőség Foglalkoztatottak száma Munkaképes korú lakosság (15-64) 2006, % 66,7 69,7 - Foglalkoztatási ráta, % 70,5 62,8 - Regisztrált munkanélküliek száma Ingázók száma Forrás: Statistik Austria, KSH, HVB, EUROSTAT, Osztrák és magyar munkaügyi központok 2007, Planungsgemeinschaft Ost 2005

17 17 3 Munkaerıpiac és gazdasági szerkezet 3.1 Népesség A vizsgált határmenti régió lakossága januárjában közel 2 millió fı volt, amely megközelítıleg azonos mértékben oszlik el az osztrák illetve a magyar rész között kb. 1-1 millió lakossal. A vizsgált terület közel egynegyede ( ) él az alsó-ausztriai (Industrieviertel) területeken, fı Burgenlandban és fı a stájerországi területeken. Ugyanebben az idıszakban a lakosok száma a magyarországi Gyır-Moson-Sopron megyében fı, Vas megyében fı, Zala megyében pedig fı volt. (lsd. 4. számú táblázat). 4. számú táblázat: A népesség alakulása a vizsgált területen, Változás in % Eisenstadt ,1 Mattersburg ,5 Neusiedl ,9 Oberpullendorf ,7 Oberwart ,3 Stegersbach ,5 Jennersdorf ,2 Burgenland ,2 Bécsújhely ,5 Neunkrichen ,0 Baden* ,6 Bruck ,0 Mödling ,8 Bécs vonzáskörzet** ,9 Alsó-Ausztria területei ,6 Feldbach ,2 Fürstenfeld ,1 Hartberg ,5 Stájerország területei ,1 Osztrák rész ,3 Gyõr-Moson-Sopron ,8 Vas ,0 Zala ,9 Nyugat-Dunántúl ,4 Összesen ,9 * A berndorfi munkaügyi körzet része a badeni politikai körzetnek. ** A schwechati munkaügyi körzet lakosságának a száma a munkaügyi központ adatai szerint 2006-ban fı, 2001-ben fı volt. A vizsgált terület ausztriai részének népsőrősége átlagosan 100 fı/km². Ez az érték közel azonos Ausztria átlagos népsőrőségével. Burgenland (70 fı/km²) és a stájerországi rész (81

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt Budapest 2011. június 2 Tsz: 2121-024-1-1 A téma címe: Határon átnyúló közlekedési koncepció

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A hozzáadott érték típusú adóztatás sajátosságai az Európai Unió kiválasztott országaiban és ennek magyarországi vonatkozásai

BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A hozzáadott érték típusú adóztatás sajátosságai az Európai Unió kiválasztott országaiban és ennek magyarországi vonatkozásai BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A hozzáadott érték típusú adóztatás sajátosságai az Európai Unió kiválasztott országaiban és ennek magyarországi vonatkozásai Die Mehrwertsteuereigenschaften in einigen EU-Ländern

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben