Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról"

Átírás

1 Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 16. (1) bekezdés és a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. alapján, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM sz. rendelete helyi végrehajtását - azzal egységes szerkezetben - a következő önkormányzati rendelettel szabályozza: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom közigazgatási területén lévő belterületi közutakra, külterületi közutakra, kerékpárutakra és gyalogutakra, a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, továbbá a közutak műtárgyaira és tartozékaira. 2. Közutak osztályba sorolása (1) Mórahalom város belterületi közútjainak osztályba sorolása a) Gyűjtőutak: - Nyár utca, Dobó utca, Bástya sor, - Petőfi utca, Táncsics Mihály utca, Kölcsey utca - Béke utca, - Csend utca, Szántó utca, Zrínyi u. - Május 1. utca, - Munkácsy M. u. - Alkotmány utca, Bajcsy-Zs. E. utca. - Nagy Imre utca - Mátyás király körút számú főút melletti Szervizút és 1653 helyrajzi számú utak 1 - Batthyány utca, a Bethlen utca és a Balogh páter utca együttesen 2 - Móradomb közút - Magyar Péter utca 3 b) Az a) pontban nem szereplő utak: kiszolgáló és lakó utak c) Külterületi közutak, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában vannak. d) Az a), b) és c) pontokban leírt utak az országos közúti osztályozás szerint mellékutak. 3. (1) Mórahalom város gyalogos-kerékpáros útjai: a 13/2000. (V. 5.) Kt. sz. rendeletben, a 30/2001. (XI. 29.) Kt. sz., a 9/2002. (IV. 25.) Kt. sz., valamint a 17/2002. (VI. 27.) Kt. sz., a 17/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 26/2008. (XI. 20.), a 19/2009. (VIII. 31.) Ör, 19/2011. (IX.29.), 35/2011. (XII.22.), 9/2013. (II. 28.), 11/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal módosított szöveg. 1 Módosította a 26/2008. (XI. 20.) Ör. 2 Módosította a 19/2009. (VIII. 31.) Ör 3 Módosította a 19/2011. (IX.29.) Ör

2 - Az 55. sz. főközlekedési útvonal déli oldalán központi kereszteződéstől (Közösségi Ház- Könyvtár épületétől) indul és külterületen a "Dobó tanya"-ig tart, - A Szegedi út (55. sz. fkl. út) déli oldalán (a város nyugati részén) a Gyepsor utcától a Pótkerék Csárdáig) -A Szegedi út mindkét oldalán a központi kereszteződéstől a Csend utcáig egyirányú gyalog- és kerékpárút. - Az sz. országos közút nyugati oldalán a központi kereszteződéstől a Vállalkozók útjáig. - A Szegedi út (55. sz. fkl. út) déli oldalán (a város nyugati részén) a Gyepsor utcától a külterület Mórahalom Ásotthalom határig) - Az sz. és az sz. országos közutak kereszteződésétől a Határőr útig - Az sz. (Zákányszéki út) országos közút jobboldalán gyalog- és kerékpárút a Bástya sor és a Zákányszéki út kereszteződésétől Mórahalom belterület határáig 4 4. Magánutak (1) Mórahalom közigazgatási területén közforgalom céljára megnyitott magánutak: - benzinkutak területén kialakított utak, - külterületen telekkönyvi nyilvántartás szerinti közforgalom céljára megnyitott magánutak 5.. A közút használata (1) Azt, aki a közutat, annak műtárgyát vagy tartozékait beszennyezi, közúti jelzést - a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül - elhelyez, eltávolít, megváltoztat vagy a közúti forgalom biztonságát bármilyen módon sérti vagy veszélyezteti az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra a közút kezelője felszólíthatja. Ez a rendelkezés nem érinti a kezelőt terhelő, a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 34. (4) bekezdésében megjelölt kötelezettséget. 6. A közút nem közlekedési célú igénybevétele (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt : nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A kérelmet a közút kezelőjénél kell előterjeszteni. (2) A kérelmet két példányban kell a közút kezelőjéhez benyújtani. (3) A kérelemhez 3 példányban mellékelni kell: - az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást) - a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását - az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 4 Módosította a 19/2011. (IX.29.) Ör

3 6/A. 5 (1) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles a) gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, b) saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat. c) a közút karbantartási munkálatában, a karbantartási feladatok elvégzésében közreműködni. 6 (2) A (1) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonosát a közút kezelője a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére felszólíthatja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - kötelezheti. 7. (1) A közút igénybevételéért fizetendő díj összegét jelen rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 7 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat az igénybevételt megelőzően a hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időben a közút kezelőjéhez kell befizetni. (3) Az igénybevett közút nagyságának meghatározásánál minden megkezdett nap, m2 egésznek számít. (4) 8 (5) (6) Ha közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, a közút kezelőjének a közlekedési hatóság az igénybevevőt - az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj megfizetésére kötelezheti. A fizetendő pótdíj összege a díj tízszerese. A pótdíjat - a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - a közút kezelőjéhez kell befizetni. 8.. Útcsatlakozás létesítése (1) Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek jelen rendelet 6. (1) bekezdésén túlmenően tartalmaznia kell: - a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében, -csatlakozó út várható forgalmi adatait, -az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartás adatait, az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát, -az útcsatlakozást létesítő nevét és címét, - az útcsatlakozás helyét az út km szelvényének pontos megjelölésével, - az útcsatlakozás kialakításának helyszínraját, hossz-szelvényét, minta keresztszelvényét, keresztszelvényeit, várható forgalmi adatait, - a meglevő út keresztszelvényét, 5 9/2002. (IV. 25.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 6 Beépítette a 35/2011. (XII.22.) Ör. 7 Az (1) bek. második mondatát hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.22.) Ör 8 A (4)-(5) bekezdést hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.22.) Ör

4 -az egyéb műszaki adatokat tartalmazó műszaki leírást, - a közút területéből ideiglenesen igénybe vett terület nagyságát, - a közút tervezett igénybevétele kezdetének és befejezésének időpontját, - a forgalomkorlátozás tervét, - a kivitelezésért felelős személy nevét és címét. (2) A kérelmet két példányban kell a közút kezelőjéhez benyújtani. (2) A kérelemhez 3 példányban mellékelni kell a jelen rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott mellékleteken túl: -a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét, -a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását. (3) A közútkezelő 30 napon belül köteles a hozzájárulás kérdésében nyilatkozni. E határidő - indokolt esetben - egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható. 9.. Kijelölt várakozóhely díja (1) Ha a közút területén kijelölt várakozóhelyen díjat szednek, a közút kezelőjének - a várakozóhelyen kihelyezett tájékoztatást adó táblán, az alatta elhelyezett kiegészítő táblán (KRESZ sz. ábra), illetve külön szöveges tájékoztató táblán - fel kell tüntetnie - az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, - a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát, - a várakozási díj és a pótdíj összegét járműfajtánként, - a várakozási díj megfizetésének módját, - a várakozás rendjét, - a közútkezelő vagy a díj szedésére feljogosított szerv, illetőleg személy nevét és címét. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat és a pótdíjat a közút kezelőjének kell befizetni. 10. Nyilvántartás (1) A közút kezelője által vezetett nyilvántartásnak a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell - a közút osztályba sorolását, - a közút azonosítását, - a közút hosszát, szélességét, burkolattípusát, - a közút műtárgyainak adatait, - a közút vízelvezetésének módját Útépítési érdekeltségi hozzájárulás díjtétele (1) A Mórahalom illetékességi területén megvalósítandó közút építéséhez elsősorban az érintett ingatlan tulajdonosa, másodsorban amennyiben a tulajdonos érvényes megbízási vagy bérleti szerződéssel, illetve a földhasználati nyilvántartásba történt bejegyzéssel igazolni 9 30/2001. (XI. 29.) rendelettel módosított szöveg.

5 tudja, hogy az ingatlan jogszerű használatára más személy jogosult a jogszerű használó (bérlő, használó, vagyonkezelő 10 ) első ízben történő pénzbeli befizetéssel hozzájárul. a) A hozzájárulás mértéke belterületi ingatlanonként ,-Ft b) A hozzájárulás mértéke külterületen ingatlanonként az alábbiak szerint alakul: 1. tanya termőföld nélkül vagy 3000 m2 földterülettel m 2 és 1 ha közötti termőföld, valamint zártkert : ,-Ft 2. tanya m m2 területnagyság között földterülettel, valamint termőföld 1 ha és 2 ha között: ,-Ft 3. termőföld 6000 m 2 területnagyság alatt ,-Ft 4. tanya 1 ha és 2 ha közötti földterülettel ,-Ft 5. tanya 2 ha és 3 ha közötti földterülettel ,-Ft 6. tanya 3 ha feletti földterülettel ,-Ft 7. termőföld 2 ha és 3 ha területnagyság között ,-Ft 8. termőföld 3 ha területnagyság felett ,-Ft Termőföld esetén, amennyiben egy tulajdonosnak több termőföldje érinti ugyanazon útszakaszt, akkor mindegyik termőföldje után köteles a hozzájárulást megfizetni. Több termőföld esetén a területek után fizetendő hozzájárulás szempontjából a területeket a tulajdonos kérésére - amennyiben az így kiszámolt hozzájárulás mértéke kedvezőbb a területek tulajdonosa számára, összesíteni kell. c.) A hozzájárulást a sarki ingatlanok esetében egy alkalommal kell megfizetni. d.) Kül- és belterületen egyaránt a telephelyként funkcionáló ingatlanok esetében a hozzájárulás mértéke ,-Ft/telephely. 13 e) Külterületen a termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban művelés alól kivett területek esetében a hozzájárulás mértéke ,-Ft/kivett terület. 14 (2) A hozzájárulás befizetése a Mórahalom városi Önkormányzat OTP Mórahalmi Fiókjánál kezelt, folyószámlára történik. 15 (3) Az Önkormányzat az érintett ingatlanok tulajdonosaival 16 építőközösségi megállapodást köt. (4) Ha az építőközösségi megállapodást az érdekeltek több mint kétharmada aláírta, akkor az abban érdekeltek, de a megállapodást alá nem írók számára is kötelező. (5) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére való kötelezés módja: Amennyiben az útépítési együttműködésben, az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot Mórahalom város Képviselő-testülete határozattal kötelezi a hozzájárulás megfizetésére az útépítési hozzájárulásban résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig. A Képviselő-testület ezen hatáskörét a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési 17 Bizottságára ruházza át Módosította a 9/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11 Módosította a 11/2015. (II.26.) Ör. 12 A 19/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg 13 Beépítette a 19/2009. (VIII.31.) Ör. 14 Beépítette a 19/2011. (IX.29.) Ör. 15 Módosította a 35/2011. (XII.22.) Ör. 16 Módosította a 9/2013. (II. 28.) önkormányzati rrendelet 17 A 19/2011. ((IX.29.) Ör-rel módosított szöveg 18 A 17/2002. (VI. 27.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg.

6 Értelmező rendelkezések (1) A rendelet alkalmazása szempontjából: a) Városközpont: - a Honvéd utca, Petőfi utca, Felszabadulás utca és Szegedi utca által határolt terület, - a Felszabadulás utca keleti oldalán lévő ingatlanok a Táncsics utcától a templomig (a mögötte lévő játszótérrel együtt), - az István király u. 2/a. (Gólyás ház) előtti átkötő út, Szövetkezeti utca, és Kölcsey utca által határolt terület, - a Művelődési Ház déli telekhatára, Tömörkény utca 2. sz. telek északi határa, Tömörkény utca 5. sz. telek északi határa, Dózsa György utca 4. sz. telek északi határa, a Dózsa György utca és a Szegedi út által határolt terület. b) Az út területe: az út határai közötti terület. c) Az út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, rézsűt az út víztelenítését szolgáló árkot csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle. d) Az út műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, a csatorna vagy más vízelvezető létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz. e) Útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl: üzemanyagtöltő-állomás) területének, illetőleg a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló területeknek a közúthoz csatlakozása. f) Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván; g) Telephely: az ingatlan-nyilvántartásban telephelyként nyilvántartott ingatlan, illetve a társasági adóról szóló évi LXXXI. tv pontja szerinti telephely 19. h) Kivett terület: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 50. (3) bekezdése szerinti termeléssel és szolgáltatással kapcsolatos művelés alól kivett területek Vegyes rendelkezések (1) A közutak igazgatásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 21 (2) Ez a képviselőtestületi rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (3)Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mórahalom Város Képviselőtestülete 17/1994.(VII.8.) KT.sz. rendelete. Mórahalom, február 27. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző 19 Módosította a 19/2009. (VIII. 31.) Ör 20 Beépítette a 19/2011. (IX.29.) Ör 21 Módosította a 19/2011. (IX.29.) Ör

7 1. SZ.MELLÉKLET 22 A közút nem közlekedési célú igénybevételének díjai Közutak kategóriái Igénybevétel jellege Országos közutak Autópálya Helyi közutak Sport-, kulturális rendezvény Vásár, egyéb Építési munkaterület Ft/m 2 /nap Autóút Belterületi Ft/m 2 /nap elsőrendű út I. rendű főút 20 Ft/m 2 /nap 30 Ft/m 2 /nap 100 Ft/m 2 /nap II. rendű főút Összekötő út Bekötőutak, állomáshoz vezető utak, gyorsforgalmi utak csomópont ágai és pihenőhely útjai, egyéb országos közutak parkolóhelyi útjai Belterületi 50 Ft/m 2 /nap másodrendű út - - Belterületi mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak, 5 Ft/m 2 /nap 10 Ft/m 2/ nap 25 Ft/m 2 /nap kerékpárutak, gyalogutak és járdák 22 Módosította a 35/2011. (XII.22.) Ör

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben