munkavállalói oldal képviselőinek TANULMÁNYA PHARE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "munkavállalói oldal képviselőinek TANULMÁNYA PHARE"

Átírás

1 AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT munkavállalói oldal képviselőinek TANULMÁNYA Készült: az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozását célzó PHARE Projekt megbízásából Csak ott mennek a dolgok jól ahol pl. a szabó, szappanfözö cukrász etc. és mindenki más is meg van gyözödve róla, hogy az ö iparán, az ö üzletén fordul meg az állam sorsa! " Széchenyi István: Napló Budapest, január 30. Kemecsei József ÉFÉDOSZSZ elnökség tagja

2 2 1. Az ágazat jellegének, struktúrájának bemutatása Az építési tevékenység és az építőipari ágazat a gazdaság sokszínű, összetett szakterülete. Tájékozódási pontként a KSH hivatalos a besorolási és a nyilvántartás rendszerét vehetjük figyelembe. Nehezíti a tisztánlátást az, hogy időnként megváltozik az adatgyűjtés szerkezete. A jelenlegi ; TEAOR 98 osztályozási rendszere szerint az építőipar alágazatai; 451.Építési terület előkészítése, 452. Szerkezetkész épület (rész), egyéb építmény építése, 453.Épületgépészeti szerelés, 454. Befejező építés, 455. Építési eszközök kölcsönzése. A szakma jellemzően az alábbi, belső kategóriákat használja; Magasépítés, Mélyépítés, Anyagipar, Faipar, Szak és szerelőipar, lakossági építés, vasúti, vízügyi építés. 1.1 Az iparág sajátosságai! Az ember ősidőktől művelt tudása az építés.! Az építészet a történelmi korszakok és népcsoportok fejlettségének, kultúrájának fontos kifejezési eszköze.! Az építőipar a mindenkori társadalmi, gazdasági folyamatok érzékeny jelzőrendszere. Az iparág érzékeli először a kereslet, a beruházások csökkenését, a recesszió közeledtét, de a termelés bővítéséhez szükséges beruházások indulását, a fellendülés a konjunktúra kezdetét is.! Az építőipar stratégiai ágazat. Teljesítményéhez fontos nemzeti, gazdasági, és társadalompolitikai érdekek kapcsolódnak, ezért Magyarországon az iparágon belüli tulajdonviszonyok, vállalatszerkezet, foglalkoztatási viszonyok, stb. a mindenkori politikai elvárások szerint alakultak és alakulnak ki. 1.2 Az építőipari ágazat jellemző vonásai 1990 előtt A rendszerváltás előtti korszak építési ágazatában szinte kizárólag a magánvállalkozások, szövetkezetek államosításával, összevonásával, trösztösítésével kialakított, több ezer fős létszámot foglalkoztató állami (köz) tulajdonban álló nagyvállalatok és jellemzően szerényebb kapacitással rendelkező tanácsi (önkormányzati) irányítású építőipari vállalatok működtek. Az iparág ágazattá szervezésére közötti években került sor Az átszervezést követően állami tulajdonú vállalati formában működtek a magasépítő, mélyépítő, szak- és szerelőipari cégek mellett az épületfenntartással, korszerűsítéssel, valamint a tervezéssel, beruházással, a tudományos kutatással és az építőipari minőségellenőrzéssel foglalkozó vállalatok is A tulajdonosi jogokat az ágazatot szakmailag is irányító ágazati minisztérium, illetve az illetékes (önkormányzat) tanács gyakorolta Az iparágban a köztulajdon dominált, de az építőipari palettán mindvégig képviseltették magukat a kisiparosok, később a termelőszövetkezetek építőipari melléküzemágai is Az iparág összteljesítményén belül akkor is jelentős hányadot képviselt és képvisel ma is a lakosság házilagos, "kalákában" végzett építőipari tevékenysége. ( ld.még: melléklet 12.sz. táblázat ) 1.3 A szakszervezeti jelenlét 1990 előtti építőipari struktúrában Az állami vállalatok illetve az ágazati struktúra kialakításával egyidejűleg a magyar szakszervezeti mozgalom politikailag irányított átalakítására is sor került.

3 A szakszervezetek jellemzően ellenzéki szerepköre megváltozott azáltal, hogy a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei hatalmi tényezővé váltak végére 50 szakmai szakszervezetet 19 országos iparági-ágazati szervezetté vontak össze, így megvalósulhatott az "egy vállalat - egy szakszervezet" elv alkalmazása. Az új szakszervezetek politikai irányítással a demokratikus centralizmus módszerét követve végezték munkájukat Az iparági-ágazati szerkezet működésének kezdetén a vállalatok mozgástere kizárólag a központilag kijelölt gazdasági tervfeladatok és a politikai elvárások végrehajtására korlátozódott. A szakszervezetek feladata a párt és a nép közötti összekötő szerep betöltésére, a termelés növelését célzó mozgósításra, a munkafegyelem erősítésére irányulhatott. Szerepük, és hatáskörük volt az ellenőrzésben is A vállalatoknak munkájuk mellett társadalmi, politikai és szociális funkciókat is el kellett látniuk. Ez a működési mód volt jellemző az építési ágazat vállalataira is. Igazgatók és a helyi szakszervezet titkárai által lényegében a rendszerváltásig közösen működtetett intézményesült feladatok; termelést, gazdálkodást segítő tevékenység, brigád, munkaverseny, újítómozgalom, társadalmi munka, tömegsport, könyvtár fenntartás, vállalati lakásépítés szervezése, kamatmentes kölcsönök odaítélése, munkásszállás, üzemi étkeztetés, üzemi négyszög, nőnapi, május elsejei, építők napi ünnepségek, családos vállalati és külföldi üdülések szervezése, kollektív szerződés, munkavédelmi szabályozás, munkahelyi szociális szemlék, téliesítési tervek előkészítése, betartásának ellenőrzése, tisztségviselői képzés szervezése, nyereségrészesedés felosztása, VMDB, üzemi demokrácia fórumainak működtetése, közösségi tudat formálása stb. 1.4 Az építőipari ágazat struktúrájának változása a rendszerváltás folyamatában Az előző pontokban vázolt merev, állami tervutasításos szerkezet az 1968-as gazdasági reformok nyomán enyhült. A vállalati önállóság relatíve legmagasabb szintjét az építőipari vállalatok az 1980-as évek elején, közepén érték el. Ez azt jelentette, hogy az állami, önkormányzati finanszírozású beruházások kivitelezési jogának elnyeréséért a vállalatoknak ajánlatadással pályázniuk, versenyezniük kellett Az építőiparon belüli piaci folyamatok erősödését jelentette a teljesítési segédek (alvállalkozók) egyre nagyobb számú bevonása is. Az első alvállalkozók a vidéki termelőszövetkezetek építőipari melléküzemágaiból, az államközi szerződések alapján foglalkoztatott külföldi (elsősorban lengyel) munkavállalókból, a honvédségtől vezényelt, tényleges sorkatonai szolgálatot teljesítők állományából, majd a vállalaton belüli saját munkavállalók többletteljesítményének hasznosítására szerveződő gazdasági munkaközösségek (VGMK-k) köréből kerültek ki A nyolcvanas évek végére ezek a lassú, belső iparági-piaci evolúciós folyamatok a világ gazdasági és politikai folyamatainak fő irányába simulva rendkívül gyors és alapvető változásokhoz vezettek Ezt az időszakot olyan események, folyamatok jelezték, mint pl. tagság az IMF-ben, Világbankban, GATT-ban, OECD-ben, a többszintű bankrendszer kialakítása, a társasági és privatizációs törvények előkészítése, jogszabályi dereguláció, a működtőke-befektetések ösztönzése, stb. Majd indul a nyugati tőkebeáramlás, és a spontán privatizáció

4 1.5 A szakszervezeti struktúra változása a rendszerváltás folyamatában Magyarországon az 1950-es évektől egyetlen szakszervezeti központ létezett. A SZOT érdekvédelmi monopóliumát az első független szakszervezet, a TDDSZ megalakulása (1987) törte meg. A változások felgyorsulását jelezte, hogy a SZOT 1988 decemberében országos értekezletet hívott össze, ahol kimondta a kettős funkció és a demokratikus centralizmus feladását, és kinyilvánította a szakszervezetek pártoktól való függetlenségét. Néhány nap múlva megalakult a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (1988), megalakult az Országos Érdekegyeztető Tanács (1988), létrejött a Szolidaritás Független Szakszervezet (1989), a Munkástanácsok Országos Szövetsége (1990). A volt Szakszervezetek Országos Tanácsa 1990-ben további négy konföderációra bomlott: az ipari és szolgáltató szektorban létrejött a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), az akadémiai és felsőoktatási dolgozók körében az Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülése (ÉSZT), a közalkalmazottak, köztisztviselők szakszervezetei körében a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), a vegyipari szakszervezetek körében pedig az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (Autonómok). Az alapvető változásokat két fontos törvény megszületése is jelezte. Az egyesülési jogról szóló évi I. tv. és a sztrájk jogról rendelkező évi VII. tv Az országos szakszervezeti konföderációkat - mint a szövetségek szövetségeit - már az Egyesülési jogról szóló évi I. tv. alapján önálló bírósági bejegyzéssel rendelkező ágazati, szakmai szakszervezetek, szövetségek hozták, hozhatták létre. A bírósági bejelentkezés a szakszervezeti vagyon megszerzése irányában is egy szükséges, elkerülhetetlen lépés volt. Az ágazatok megerősítése, a területi, regionális szerveződésre való felkészülés megkezdése valamiért szóba sem került A korábban egységesen alapszervezeti státusban működő munkahelyi szakszervezetek egy része szintén önálló jogi személlyé vált, másik része továbbra is megőrizte származtatott jogi személyiségű alapszervezeti státusát. A munkahelyi szerveződés koncepciója nem változott, pedig tízezer számra szűntek meg a munkahelyek, és dömpingszerűen özönlötték el iparágunkat az 5-10 fős kisvállalkozások. Olyan szerveződések, ahová az érdekegyeztetés fogalmai, normái ma sem tudnak eljutni. ( ld.még: melléklet 4. 5.és 6. sz. táblázat ) 1.6 Az építőipari ágazat privatizációja, a tulajdonosi szerkezet összetétele az egyes alágazatokban Az építőipari privatizáció egyik sajátossága, hogy az állam, mint a korábbi köztulajdon egyetlen örökösként nevesített képviselője, egyik alágazatban sem kívánta tulajdonosi többségét megőrizni. Ez a tény a szakma berkein belül, különösen a vezető menedzserek körében meglepetést és átmeneti egzisztenciális bizonytalanságot váltott ki. Az állam ugyanis lemondott stratégiai ágazatáról, így szabad lett a vásár. Tőkeerős külföldi befektetőt várt, de tartott tőle szinte mindenki. A pozícióban lévő menedzsereknek (mint ahogyan azt 2002 elején már tudjuk) nagyobb szerencsét jelentett az, ha nem jelentkezett a külső vevő ( ld.még: melléklet 9. és 10.sz. táblázat )

5 5 A privatizáció kezdetének időszakában között a magyar ipar vállalatai az alábbi szerkezetben működtek Megnevezés december 31. Vállalat Szövetkezet Gazdasági társaság Ebből: Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság Összesen GKI adatok Privatizáció a magas-építőiparban Az alágazat privatizációs folyamatát gyorsította, hogy az építőipar teljesítménye iránti fizetőképes kereslet től ig jelentősen, közel 40 % ponttal csökkent. Ez a körülmény a teljes építőipari vertikumban kikényszerítette az átalakulási folyamat végigvitelét, a fölösleges termelési és munkaerő-kapacitás leépítését. A magasépítőipari vállalatok privatizációja során az állam kedvező hitelkonstrukcióval (Egzisztencia-hitel) ösztönözte a menedzsment és a munkavállalók közös (MRP-s) tulajdonszerzését.(pl: ARÉV Rt, KÖZÉV Rt, stb) Az ESOP kedvező angol és amerikai, tapasztalatai mellett valószínűsíthetően ebben közrejátszott az a körülmény is, hogy a mélyépítő vállalatok iránti nagy külföldi kereslet miatt jelentős cég szinte nem maradt nemzeti tulajdonban. A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma, a külföldi tulajdon részaránya Építőipar KSH adatok év Kizárólag külföldi Külföldi többségi Hazai többségi tulajdonú vállalkozások száma Összesen Előzetes adatok Privatizáció a mélyépítőiparban A biztos állami megrendelésekkel kecsegtető ágazat vállalatai vonzották leginkább a tőkeerős nyugati befektetőket. Az alágazatban jellemzően a külföldi, és a külföldi többségi tulajdoni arány a meghatározó. A privatizációt követően a korábban hagyományosan mélyépítő profilt követő vállalkozások a kereslethez alkalmazkodva, saját finanszírozási képességükre alapozva a magas-építőipar területén is jelentős megrendeléseket nyertek el.(pl: STRABAG Rt) Privatizáció az építési szak- és szerelőiparban Az építőipar legmunkaigényesebb ágazata. A specializálódott szakvállalatok egy része megszűnt, vagy külföldi tulajdonba kerülve megerősödött. Hagyományosan ebben a szakágazatban működnek legnagyobb számban önálló vállalkozási formában az iparosok.

6 Privatizáció az építőanyag iparban Az iparág az építőipar nyersanyagbázisa, melynek termelési volumene 1990-től az évtized közepéig mintegy 50%-kal csökkent. A privatizáció az iparág meghatározó súlyú vállalatainak külföldi tulajdonba kerülését hozta. Néhány rendkívül sikeres MRP- s cég azért színesíti a palettát.(pl Herendi Porcelán, Tatai Cserép, BVM Épelem, stb) A megvásárolt cégekben meghonosított korszerű technológia, a foglalkoztatott munkavállalói létszám megfelezésével, leépítésével járt együtt. (ld.még: melléklet 10. és 11.sz. táblázat ) A vállalkozások száma, jegyzett tőkéje és külföldi tőkéje Építőipar KSH adatok Külföldi érdekeltségű vállalatok Egy szervezetre jutó év Jegyzett tőkéje ebből külföldi jegyzett tőke ebből külföldi száma milliárd forint millió forint ,8 44,8 44,9 41, ,9 39,8 38,7 35, ,7 35, Privatizáció az Épületfenntartás és épületüzemeltetés terén Az alágazat cégei a magas-építőiparhoz hasonlóan többségi nemzeti tulajdonban vannak. A külföldi befektetések megoszlásának aránya ágazatonként Ágazatok A külföldi befektetések megoszlása (%) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 0,9 1,1 Bányászat 0,5 0,4 Feldolgozóipar 38,4 37,4 Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás 14,8 11,1 Építőipar 1,9 1,5 Kereskedelem, javítás 12,3 12,0 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1,8 1,9 Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7,1 8,2 Pénzügyi tevékenység 10,7 10,4 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 10,1 13,5 Oktatás 0,0 0,0 Egészségügyi és szociális ellátás 0,1 0,1 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 1,4 2,3 Összesen 100,0 100,0 KSH adatok Az építőipar tulajdonosi szerkezetének összetétele, a változások trendjei Építőipar A megfigyelt időszak Állami tulajdon Külföldi tulajdon Belföldi társasági tul Egyéb belföldi tul Összesen/ százalék Forrás: Ipari és kereskedelmi Minisztérium Gazdasági Minisztérium kiadványa ( ld. még: melléklet 9.és 10.sz. táblázat )

7 Az építőipari ágazatban foglalkoztatottak létszáma és állománycsoportonkénti megoszlása Év Építőipar Fizikai fő Szellemi fő Összesen fő Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés I-XII hó Összesen (fő) KSH adatok 1.8. Az építőipar foglalkoztatási szerkezete a munkaidő jellege szerint Év Építőipar Teljes munkaidős fő Nem teljes munkaidő/fő Összesen Fő Összesen KSH adatok Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés A MAGYAR GAZDASÁG JELLEMZŐ ADATAI GDP- mutatók (1989 = 100 ) GDP- növekedés ( % ) * Ipari termelés növekedése ( % ) * Fogyasztói árak növ. mutatója ( % ) * Munkanélküliségi ráta (ILO ) Foglalkoztatottak száma ( % ) * Munkaerő termelékenysége ( % ) a ) * Bruttó reálbér növekedése ( % ) * Nettó reálbér növekedése * a)*= GDP/munkavállaló * = előző év = 100 % Forrás: KSH adatok / A Munkaadó Lapja sz

8 1.9. A működő építőipari vállalkozások száma jogállás és létszám kategóriák szerint 8 Építőipar Létszám kat. 5 fő alatt 5-9 fő fő fő fő 250 fő felett Összesen KSH adatok Év Jogi személyiségű társas vállalkozás Jogi személyiség nélküli társaság vállalkozás Egyéni vállalkozó Összesen Az építőiparban foglalkoztatottak munkavédelmi helyzete Az építőiparban foglalkoztatottak munkavédelmi helyzetét az ÉFÉDOSZSZ rendszeresen áttekinti. Legutóbb május hónapban tűzte napirendjére. A munkavédelem helyzetéről az OMMF ez alkalomra készített hivatalos tájékoztató anyagának szó szerinti idézésével kívánunk információkat adni. Az OMMF Fővárosi Felügyelőségének ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fővárosban a tőkeerős építőipari cégek által lebonyolított nagy beruházások a jellemzőek. Munkabiztonsági és munkaügyi szempontból a gondot elsősorban az e körbe tartozó irodaházak, bevásárlóközpontok és szórakoztató centrumok építési kivitelezése jelenti. A fővállalkozók a kivitelezési munkákba számtalan kisebb céget, mint alvállalkozót vonnak be, a fővállalkozók által bevont alvállalkozók pedig a legtöbb esetben nem maguk végzik a konkrét kiviteli tevékenységet, hanem újabb - esetenként egy-egy azonos munkára több szubalvállalkozóval kötnek szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére. Ez kaotikus állapotot eredményez és a munkabiztonsági előírások és munkaügyi szabályok kijátszásához vezet. Az előzőekben vázolt vállalkozói láncban tapasztalataink szerint a lánc vége felé egyre alacsonyabb díjért vállalkoznak a munkáltatók, és csak a munkabiztonság rovására tudják a munkát elvégezni, mert az igen alacsonyra szorított vállalkozói díjból már nem tudnak megfelelő összeget fordítani a biztonságos munkakörülmények kialakítására. Nehezíti az alvállalkozók helyzetét, a fővállalkozó által diktált rövid határidő, a határidő csúszással járó kötbérfizetési kötelezettség veszélye, a vállalkozói díjak kifizetésének elmaradása (jellemző a vállalkozói díj több hónapos késéssel történő átutalása), illetőleg a jelentős kintlévőségek. E nehézségeket a legalapvetőbb munkabiztonsági előírások szándékos megsértésével, a védelmi megoldások mellőzésével, a megfelelő munka- és védőeszközök beszerzésének elmulasztásával, illetőleg a műszaki karbantartás elhanyagolásával igyekeznek áthidalni. Törekvéseiket a következő megrendelés reményében, a megrendelő (fővállalkozó) irányában való mindenáron megfelelni akarás jellemzi. Ebben a helyzetben szinte természetes, hogy kiadásaikat a minimálisra szorítják, és a munkabiztonság személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására még az elvárható minimális összeget sem fordítják. Összes munkabalesetből Ágazat Összesen Előző év %- ában Halálos Súlyos csonkulásos Egyéb súlyos Súlyos összesen Csonkulásos összesen Mezőgazdaság Bányászat Feldolgozó ip Villamosenegia ip Építőipar Oktatás OMMF adatok Az iparág elfogadhatatlan munkavédelmi és munkaegészségügyi helyzetét objektív forrásokkal bizonyítjuk. Az abban foglaltakhoz egy szakszervezet csak azt teheti hozzá; a változtatás elkerülhetetlen.

9 Az építőiparban foglalkoztatottak bérhelyzete, bruttó és nettó keresetek alapján Év 1999 Építőipar Fizikai bruttó kereset (Ft/hó) Szellemi bruttó kereset (Ft/hó) Összesen (Ft/hó) Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés KSH adatok, Év 1999 Építőipar Fizikai nettó kereset (Ft/hó) Szellemi nettó kereset (Ft/hó) Összesen (Ft/hó Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés Összesen Ebből: Szerkezet-kész épület építése Épületgépészeti szerelés Befejező építés KSH adatok A legalacsonyabb átlagkeresetű ágazatok nettó átlagkeresetének alakulása 1999-ben Ágazat Fizikai foglalkozásúak (Ft) Szellemi foglalkozásúak (Ft) Alkalmazottak összesen (Ft) Textília, bőrtermék gyártása, ruházati ipar Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szociális ellátás Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Építőipar Humán-egészségügyi ellátás Kereskedelem, javítás Nemzetgazdaság összesen KSH adatok Az építőipar bérpozíciói néhány év alatt radikálisan leromlottak. Korábban a bányászat után a második legjobban fizető ágazat volt az építőipar, ma pedig a személyes tapasztalat és a statisztika is az egyik legrosszabb bér pozíciót igazolja vissza. Az okok valószínűsithető forrásai: túlkínálat a munkaerőpiacon, a munkavállalók alacsony érdekérvényesítő képessége, a fekete gazdaság dominanciája.

10 A magyar építési vállalkozások költségszerkezete Megnevezés Év Építőipar Ebből Megoszlás (%) szerkezetkész Ép. gépészeti befejező épület szerelés építés Anyag- és energiaköltség , Igénybe vett anyagi jell szolg , Eladott áruk beszerzési értéke , Alvállalkozói teljesítmények értéke , Bérköltség és személyi jell egyéb kif , TB járulék , Értékcsökkenési leírás , Egyéb költségek , Egyéb ráfordítások , Összesen , , Az adatok összevetése alapján vitatható a magas bér és közterhekre vonatkozó hiedelem. Különösen akkor ha a változás irányát is figyelembe vesszük Jellemezze az ágazat jelenlegi gazdasági helyzetét Az építőipar a nemzetgazdaság integráló ágazata. A többi iparág közel féle termékét építi be, használja fel, ezért az iparág teljesítményének növekedése húzó hatást vált ki az ipar termelésére. Emellett fejlesztéseket indukál a különböző iparágakban, így új munkahelyek létrehozását is lehetővé teszi. Az ágazatot ugyanakkor hátrányosan érinti az építési igények ciklikussága. Az építőipar a GDPhez átlagosan 4-7%-os nagyságrenddel járul hozzá a munkaviszonyban állók 4-6%-os foglalkoztatási arányának fenntartása mellett. ( ld.még: melléklet 8.sz. táblázat ) Az építőipar domináns szereplői a kisvállalkozások. Az építőipari termelés több mint 60%-át - hasonlóan a EU-hoz - az 50 fő alatti kisvállalkozások adják, akik a globalizáció kihívásaira jellemzően tevékenységük specializációjával próbálnak reagálni. A kisvállalkozások termékeik, technológiájuk szűk körében a minőségi követelmények egyre magasabb szintjét teljesítve kívánják piaci pozíciójukat megőrizni, növelni. ( ld.még: melléklet 4.sz. táblázat ) Az ISO Fórum 2000 decemberében lezárt adatai szerint 3423 vállalkozás rendelkezik ISO 9000-es szabványsorozat szerint tanúsított minőség irányítási rendszerrel. Ebből 712 gazdasági társaság építőipari tevékenységet folytat. Kiépített környezetirányítási rendszerrel (ISO 14000) az építőipari ágazatban 22 cég rendelkezik

11 Az építőipar egészét a foglalkoztatottság radikális leépülése jellemezte a piacgazdaságra történő átállással A foglalkoztatás csökkenése jóval meghaladta a termelés visszaesésének mértékét. Az élőmunka hatékonysága évről évre növekvő tendenciát mutat. ( ld.még: melléklet 4.sz. táblázat ) A hatékonyság növekedésével nem áll arányban az ágazatban foglalkoztatottak jövedelmi pozíciója Az építési piac negatív jelensége a fekete foglalkoztatás. Becsült aránya az EU országaiban tapasztalt mértékeket vélhetően meghaladja A fekete foglalkoztatás és munkavállalás elleni fellépés alapvetően kormányzati, hatalmi feladat. Eszköze az ellenőrzés, a szigorú szankcionálás, illetve szabályozáson keresztül az érdekeltségi viszonyok átalakítása. ( A jelenségről, annak lehetséges belső okairól bővebben az 1.15 pontban) A Státus-törvény és ahhoz kapcsolódóan a magyar munkaerőpiac megnyitása munkaerő-túlkínálat révén veszélyeket jelent a magyar munkavállalók foglalkoztatására, rövid és hosszú távon munkakörülményeikre, jövedelmi viszonyaikra, tárgyalási és érdekérvényesítési pozícióikra egyaránt A kormány középtávú gazdasági stratégiája prioritásai között szerepel a beruházásösztönzés. EU elvárás az infrastruktúra fejlesztés. Az új lakáspolitika és a lakástámogatási rendszer megújítása, az önkéntes lakástakarék-pénztárak megtakarításainak piaci megjelenése, a stratégiai jelentőségű közlekedési hálózatok (közút, vasút) fejlesztése, a vízgazdálkodással összefüggő kikötő és kombinált szállítási rendszerek fejlesztési igényei is a növekedést segítik. A bevásárló- és szórakoztató központok vidéki városokra kiterjedő építési igénye, az épület felújítások tömeges megkezdése, a műemlékvédelem, kézműves szakmák iránti fokozódó igény, és a külföldi befektetők, továbbá az iparban megvalósuló fejlesztések mind azt a valószínűsítik, hogy közötti években az építőipar az egyik legdinamikusabban fejlődő szektor lehet A magyar építési vállalkozások a minőségi követelmények és szellemi színvonal tekintetében jelenleg már képesek eleget tenni a megnövekedett vevői igényeknek, tőkeerejük, műszaki fejlesztésre és technológiai megújulásra fordítható forrásaik hiánya azonban rontja versenypozíciójukat Az ágazat számára hatalmas kihívást jelent az európai integrációs folyamat. Különösen nagy, pénzben és szellemi kapacitásban megtestesülő erőfeszítést igényel a fenntartható, környezetbarát építési folyamathoz, az innovációhoz, a kutatásfejlesztéshez és az építési ágazat információs társadalomba kapcsolásához fűződő elvárások teljesítése Várhatóan milyen mértékben, és milyen módon érinti az ágazat munkaadói és munkavállalói körét az EU csatlakozás Egymondatos meghatározások az iparág munkáltatói szervezeteinek nézőpontjából Erősségek, remények! A más ágazatoknál korábban megkezdett piaci verseny,

12 12! nagy intenzitással lezajlott az iparág strukturális átalakulása, végbement a privatizáció,! élő külföldi kapcsolatok révén megszerzett szakmai tapasztalat,! a minőségbiztosítási rendszerek átvétele, működtetése,! tapasztalt, nemzetközi szinten elismert szakember, és szakértőgárda,! az EU-hoz képest olcsóbb munkaerő háttér,! alkalmazkodó képesség,! a hazai építőipari vállalkozók szabad külföldi vállalkozási lehetőségei,! nemzetközi kapcsolatok fejlődése,! kiterjedtebb, megbízhatóbb piaci információk,! érdekérvényesítési lehetőségek megerősödése. Gyengeségek, veszélyek! A tőkehiány,! a kis K+F kapacitás,! a hitelgarancia intézményének fejletlensége,! a hazai munkakörülmények és életvédelmi helyzet állapota,! nyelvtudás jellemző hiánya,! a megfelelő mélységű vállalkozási menedzsment ismeretek hiánya,! likviditási, projektfinanszírozási nehézségek,! a fizetési fegyelem hiányosságai,! a környezet tudatos építési gyakorlat esetlegessége,! az információs társadalomba kapcsolódás viszonylagos elmaradottsága,! az iparág gyenge érdekérvényesítő képessége,! erősödő versenyhelyzet,! az üzleti morál alacsony színvonala,! szabály- és jogkövető magatartásra való áttérés nehézségei,! késedelmes fizetések gyakorlata, láncolata,! az építőipari korrupció jelenléte,! a munkavállalói érdekérvényesítő képesség erősödése,! az egyre általánosabbá váló megállapodások, munkabérek, munkafeltételek, javításának növekvő költségei,! az építőipar és az építőiparos negatív hazai megítélése Egymondatos megállapítások a szakszervezetek és a munkavállalók nézőpontjából Várakozások, remények! Maximális elvárás; egyeztetett, átütő erejű és határozott politikai, munkáltatói, szakszervezeti közös szándék egy új EU-kompatibilis, versenyszféra egészét átfogó érdekegyeztetési struktúra kialakítására és annak végigvitele.! Minimális elvárás; a megváltozott munkahelyi viszonyokhoz, vállalatszerkezethez igazodó középszintű érdekegyeztetés megalapozása, elindítása.! Az ágazati érdekegyeztetés számára "támogató környezet" biztosítása.! A munkáltatói és ezúttal kiemelten a munkavállalói érdekvédelmi szervezetek helyzetbe hozása, ágazati, területi, regionális működési feltételeik megteremtésének költségvetési támogatása.! A munkáltatói és munkavállalói érdekvédelmi szervezetek reprezentativitási szabályainak újragondolása.! A munkáltatói és munkavállalói érdekvédelmi szervezetek jogköreinek újraszabályozása, kormányzati intézkedésekkel egymásrautaltságuk, megállapodási kényszereik erősítése.

13 13! A szakszervezetek megkerülhetetlen részeseivé válnak a tisztességes bérek szabályozásának, az emberhez méltó egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtésének.! Szakmán belül biztosítottak az építés munkahelyi átöltözés, a folyóvizes napi tisztálkodás és az étkezés feltételei.! Szakszervezetek részesei a szakmán, régión, ágazaton, országon belüli versenyfeltételek közelítésének, melynek eszköze az országosan kiterjesztett ágazati kollektív szerződés és bértarifa megállapodás.! A szakszervezetek eszközeikkel segítik az építőmunkások, alkalmazottak középosztályi életszínvonalának elérését.! Szolidáris bérpolitikájukkal hozzájárulnak a fogyasztói társadalom kiterjesztéséhez! A szakszervezetek eszközöket kapnak a szakmán belüli "piszkos verseny" elleni fellépéshez, a foglalkoztatási, munkavédelmi törvények betartásának ellenőrzéséhez.! Munkavállalók érdekvédelmi szervezetei erre képesek tehát segítenek a nyelvi, számítástechnikai, EU ismereti képzésben, és a munkavállalók munkaerő piaci pozíciójának javításában.! A politika végre felismeri előnyeit ezért támogatja hogy a kreatív, szorgalmas magyar munkavállalók cégükben tulajdont szerezhessenek.! Az építési ágazat és a munkaügy önálló kormányzati képviselettel rendelkezik.! Végre javul a magyar építőmunkások jelenleg negatív hazai megítélése. Gyengeségek, veszélyek! Az építőipar kaotikus belső viszonyainak megváltoztatásában szinte egyedül a gyenge érdekérvényesítő képességű, viszonylag kis létszámú, munkaviszonyban álló munkavállalók érdekeltek.! Az ágazatban működő szakszervezetek és a munkaviszonyuk elveszítésével fenyegetett munkavállalók egyaránt felkészületlenek, eszköztelenek a felhalmozó, kizsákmányoló kapitalizmus nyílt, durva de magyar viszonyok között törvényes módszereivel szemben.! A politikailag befolyásolt szembeállított országos szakszervezeti konföderációk, és a szakszervezeti vagyon birtoklásával megosztott ágazati szakszervezetek napjainkra elveszítették tagjaik jelentős részét, de szakértői apparátusuk tudását is.! A munkahelyi szakszervezeti alapszervezetek nem képesek egyéni érdekvédelem gyakorlására, de segélyező, üdültetési funkciójuk is kiürült Működésük tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása alapvetően a munkáltató jóindulatától függ.! A KSZ kötés, bérmegállapodás, a rendszeres bérfejlesztés nem kötelező; új munkavállaló alkalmazása első bérmegállapítása, a munkaidő beosztás, teljesítmény-követelmények meghatározása pedig kizárólagos munkáltatói jog.! A szakszervezettel kötött minden megállapodás korlátoz. Az önkéntesen vállalt teher és kötöttség a piaci pozíciót rontja, így az ellentétben áll a munkáltató üzleti érdekeivel.! Az építőipari átlagos bérek a minimálbér közelére estek vissza.! A súlyos, halálos munkahelyi balesetek száma az építőiparban a legmagasabb.! Alacsony a munkavállalók nyílt, konfliktusvállaló készsége, az eredményeket több évtizedes beidegződés, és a munkáltatók határozott kemény fellépése miatt készen várják.! Hiányzik a közös fellépés sikerélménye, nem fejlődött ki a "civil kurázsi".! A több százezer főt érintő építőipari leépítések, a hazai munkanélküliek jelenléte, a külföldi magyarok és a Státus-törvényhez kapcsolódóan megnyitott lehetőségek a

munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, 2002. január 30. ügyvezető igazgató

munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, 2002. január 30. ügyvezető igazgató AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA Készült: az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozását célzó PHARE Projekt megbízásából Budapest, 2002. január 30. összeálította: Nagy János

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004.

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004. SZAKDOLGOZAT Molnár Veronika 2004. 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A gazdaságszervezés három szintje... 7 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács... 10 2. A gazdasági kamarák és a gazdasági érdekképviseleti

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről 2009. december Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Szakmai, érdekképviseleti tevékenyég...5

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN HU 0104-01, Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése projekt ágazati megalapozó tanulmány Készítette: Dr. Filipsz László 2 A TÁRSADALMI

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Ki marad talpon? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Ki marad talpon? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVI. ÉVFOLYAM 2006. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA Ki marad talpon? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Újévi köszöntő... 3 NAPIREND: Csúcstalálkozó

Részletesebben