Sáránd Község. Örökségvédelmi Hatástanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sáránd Község. Örökségvédelmi Hatástanulmány"

Átírás

1 1 Sáránd Község Örökségvédelmi Hatástanulmány Készítette: a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. Debrecen Zsemberi István vezető településtervező 2007.

2 2 Sáránd község természeti adottságai Sáránd a nagy történelmi múltú, közel nyolc évszázadot már megélt település Hajdú-Bihar középső részén, a 47. számú főközlekedési út mentén, a megyeszékhelytől déli irányban, mindössze 13 km-re fekszik. Kedvező település- és közlekedésföldrajzi pozícióját tovább javítja, hogy innen indul ki a Sárándot Létavértessel összekötő számú közlekedési út. De a községet érinti a Debrecen-Létavértes/Nagykereki vasúti mellékvonal is, amelynek itt válik szét a Létavértes, illetve a Nagykereki irányába futó két szárnyvonala. Sáránd az ún. debreceni településegyüttes részeként a megyeszékhelyet szorosan körülölelő belső agglomerációs övezetben helyezkedik el. A 22,68 km 2 területű, népességét tekintve átlagos nagyságú település másfelől a közeli Mikepérccsel, Hajdúbagossal és Hosszúpályival a hasonló adottságok, a közös érdekazonosság és fejlesztési célok révén egy szorosan együttműködő és egymásra utalt településegyüttest alkot. Természetföldrajzilag két természeti táj, a Dél-Nyírség és a Dél-Hajdúság határán fekszik. Tájföldrajzilag már csak alig néhány jellemzőjét viseli magán a döntően szélhordta homokkal fedett, a nyírségi homokdombok nyúlványai által tagolt, dimbes-dombos nyírségi tájnak. A terület egész flóráját és faunáját is sokkal inkább a löszös iszappal borított, tehát túlnyomórészt lösztakarós, közepes talajvizű, réti csernozjom fedte hordalékkúp-síkság határozza meg. Emiatt a szántóföldi igénybevétel csaknem kizárólagos, ami erős kultúrsztyeppjelleggel jár együtt. Sáránd két természeti táj találkozása eredményeként sajátos táji adottságokkal rendelkezik, magában egyesítve két különböző flórajárás, a Nyírségi (Nyírségense) illetőleg a Tiszántúli (Crisicum) flórajárás eltérő növénytani jellemzőit. Éghajlatilag környezetét mérsékelten meleg mérsékelten száraz klíma és az ezzel táruló igen nagy vízhiány jellemzi. A község folyó- és állóvizekben, természeti erőforrásokban szegény vidék. Legfőbb értéke a szántóföldi művelésre alkalmas föld, illetőleg a környező Debreceni Erdőspuszták által nyújtott természeti gazdagság. Sáránd történelme Sáránd a mai Hajdú-Bihar megye igen korai alapítású településeinek egyike. Nevének első okleveles előfordulása Sarang formában már jóval a tatárjárás előttről, 1219-ből, a Váradi Regestrumból való. A kora Árpád-kori településekre vonatkozóan alig áll ugyan rendelkezésre okleveles adat, ám birtoklástörténeti körülményekből joggal lehet arra következtetni, hogy nem kizárt az egészen korai eredet sem. Az Ákos-nem tagjai a XI. században már bizonyosan megjelentek a Berettyó-Kékkálló vidékén, akik a királyi birtokként megült Sárándon a tatárjárás előtt részt szereztek. Sáránd első ismert birtokosa Márton is feltehetően ebből a nemzetségből való. A váradi püspöki ( ) és a pápai tizedjegyzékben ( ) is szerepel, annak bizonyságaként, hogy Sárándon a XIII. század végén már szervezett egyház és templom működött, amelynek tizede 31 kepe (kéve) volt.

3 3 A XIV-XV. században a falu egyik része az Ákos nembelieké: az álmosdi Csiréké, a pocsaji Pályiaké, Ómarjaiaké, a másik része pedig helyi birtokosoké: a sárándi Bakóké (miattuk szerepel egy időben Bakósáránd néven is), a sárándi Bárányoké, Nagymihályiaké, a kerekegyházi Törököké. Az utóbbi nevek arra utalnak, hogy Sáránd legalábbis részben a XIV század derekára már egyre inkább jellegzetes, kisnemesi birtok volt. Az évi összeírás szerint a Sárándi családnak 24, Czibak Andrásnak és Bodó Andrásnak 2-2 jobbágyportáját adóztatják, továbbá a Sárándiak 6 jobbágya szegénysége miatt adómentességet élvezett. Ez egyben ara is utal, hogy a mintegy 30 portával álló falu a korabeli településviszonyok közepette viszonylag jelentékeny nagyságrendet képviselt. Sáránd életében gyökeres fordulatot hozott a hajdúkiváltságolás, amely a XVII. század elején a kishajdú települések sorába emelte. A kollektív nemesítés pontos időpontja nem ismert, miután a falu kiváltságlevele nem maradt az utókorra, az azonban biztos, hogy az erdélyi törvénytár (Approbata Constitutiones) 1626-ban már a hajdúvárosok sorában említi. Ez egyben azt is jelenti, hogy legkésőbb 1626-ban a település már a hajdúvitézek birtokában volt. A közeli Várad (Nagyvárad) török kézre kerülése (1660) után a lakosság a megszállónak dézsmát és harminc magyar forint cenzust fizetett. Talán ennek köszönhető, hogy a hódoltság alatt is életben maradt Sáránd. Ám a hódoltság súlyos következményeként a meggyengült, katonai erejét és szerepét elveszítő település kiváltságait az udvar nem ismerte el, s az elmaradt nádori fizetés fejében Esterházy Pál nádornak adományozta, aki Sárándot ismét jobbágyi függésbe taszítva, derecskei uradalmához csatolta. A lakosság azonban a többi egykori bihari hajdútelepüléshez hasonlóan a város hajdújogállásáról nem feledkezett meg, és továbbra is használták a hajdúvárosi múltra utaló pecsétnyomójukat, amely egyben a település címerét is megőrizte, érthetően hangsúlyozva a hajdani kiváltságos helyzetet. A pecsétlenyomat köriratának olvasata a következő: BAGO + SARAND PECSETE ANNO A pecsétnyomó készítésének éve tehát Várad 1692-ben való visszafoglalása és az Esterházyak elzálogosítása közé esik. Hiába pereskedett Sáránd a derecskei uradalom részévé lett egykori hajdúvárosokkal együtt a hajdúszabadság visszaszerzéséért, sikertelen maradt minden erre irányuló kísérlet. Tény, hogy az uradalomhoz való tartozás nemcsak a hajdúkiváltságoktól fosztotta meg a települést, hanem hosszú ideig lassú vegetálásra is késztette, mígnem az évi jobbágyfelszabadítás nyomán az úrbéri szolgáltatások elmaradtak. Végül az 1860-as években megszületett a birtok-elkülönítést szabályozó egyezség, amely a 3197 holdas határból 300 holdat hagyott az Esterházy család kezén, a többi végérvényesen a lakosságé maradt. A község névtörténetének főbb változásai és névelőfordulásai: Sarang (1219), Sarangh, Bakosarangya (1411), sarangd (1485), Bakó-Sáránd (1863), Sáránd (1785-). Jogállását és közigazgatási hovatartozását tekintve a település 1882-ig Bihar vármegyéhez tartozó község, ezt követően nagyközség, az évi közigazgatási átszervezés után Hajdú-Bihar megyéhez tartozó önálló tanácsú község, 1977-től nagyközségi közös (Hajdúbagossal együtt) tanácsú székhelyközség, a rendszerváltás óta pedig ismét önálló község, saját polgármesteri hivatallal és jegyzőséggel.

4 4 Az örökségvédelem célja Alapvető cél a település helyi kultúrájára jellemző sajátosságok kutatása, azok feltárása, a helyi értékek számbavétele és rendszerezése és abból a helyi értékvédelmi javaslat elkészítése. Ami a település történelméből és a kultúra fejlődéséből valamint a birtokviszonyok és a társadalmi fejlődés során kialakult hagyományok, motívumokban tükröződnek, különböző építészeti megoldásokhoz vezetnek. A különböző építészeti megoldások kialakulása vagy a tapasztalat vagy a társadalmi hovatartozás vagy valamilyen védekező mechanizmus, vagy egyszerűen praktikus megoldások sorozatából adódnak. Ezek a megoldások néha érvényüket vesztik, néha felerősödve nyomják rá bélyegüket az építészetre. A különböző korok keveredése, átfedése is hordoz magában olyan megoldásokat, melyben felfedezhetünk szépséget és megóvandót. A vizsgálódás középpontjába tehát azokat az értékeket kell helyezni, amelyek valamilyen formában a régi hagyományokat és a népi illetve a valamilyen meghatározható építészeti stílust képviselő épületeket, építményeket, utcaképeket, településrészeket, esetleg jellegzetes kerítéseket, tornácokat, oszlopokat, ablakokat, górékat jelentik. A megtalált értékeket kellő szakértelemmel és odafigyeléssel megóvhatjuk és átörökíthetjük az unokáink számára, azért hogy ne csak könyvekből és skanzenekből figyelhesse meg az utókor a tájra jellemző motívumok szépségét. Építészettörténet, népi építkezés Egyházi építészetünk a legősibb, egészen a XI-XII. századig nyúlik vissza. Középkori templomaink egy része eredeti állapotában vagy kis átépítésekkel látható. A középkortól napjainkig ívelődő építészetben a folytonosságot, az állandó átalakulást és megújulást a református egyháznál figyelhetjük meg. Hajdú-Bihar megye jellemzően református hagyományokkal rendelkezik. Műemlékileg védett katolikus templomaink majd egyharmada görög szertartású. Ez az arány azt a különleges földrajzi helyzetet hangsúlyozza, amelyet hazánk keleti pereme elfoglal. Ez a vidék egyúttal a nyugati és keleti keresztyénség határterületébe esik immár másfél évezrede. Jóllehet a magyar államiság ezer éve nyugat felé kötelezte el magát, azért a görög-bizánci kultúra és a keleti hagyományok kismértékben mindig átszűrődtek. A XVII. században megalakult görög katolikus egyház csatlakozott a katolicizmushoz, de görög jellegét megőrizte. Az utóbbi évtizedek latinizálási törekvéseit a hívek tovább fokozták. Így a mai templomokban szószék, padsorok, szobrok is láthatók, sőt helyenként az ikonosztáz szerep is lecsökkent. Míg az egyházi építészetben a nagy történelmi változások lenyomata vizsgálható, addig a népi épületek, a parasztházak a társadalom nagy részét alkotó egyszerű emberek életét tükrözik. Műemléki értéküket nem a szegénységgel való hivalkodás szándéka adja, hanem az ebből adódó természetesség, alázatosság, arányérzék és találékonyság, egyes vidékeken a büszkeség öntudatos megnyilvánulása. A templomok mellett ezek az emlékek állnak még legnagyobb számban, s ezek általánosan ismertek. A falvak régi kis házai a középső konyhából és a szobából álltak, a másik oldalon csak egy keskeny kamra volt. Az utcára csak egy ablakuk nézett. Általánosan elterjedt a háromosztatú alaprajz, ahol a konyha két oldalán egy-egy szoba kapott helyet, a konyhából fűthető kemencével. Külön hangsúlyozni érdemes a tornác kialakítását. Pillérei általában fából, vályogból vagy téglából épültek.

5 5 Kutatások mutattak rá a magyar parasztházak térbeli gazdagságára. Meglepő, hogy ilyen kicsi és egyszerű épületeknél ez a fogalom szóba kerülhet. Pedig a tornác, a pitvar és a szoba térsora valóban változatos és tartalmas. A tornác félkülső tere lakás és az udvar között egy átmenti teret alkot. Félig még nyitott, de félig már zárt. Az eső már nem veri, de a szél még fújja. A nap nem égeti, mégis a szabadban van. Az épület befogad; nem elhatárol, hanem kapcsol a külvilághoz. A tornácokkal megjelenő külső téri gazdagodás jellegzetes elemévé vált a magyar népi építészetnek. A tornác félkülső terét a pitvar, vagy konyha félbelső tere követi. Ez a ház közepe, bár még egy lépés jön utána: a szoba és a kamra, ezért csak félig belső. Itt a tűz helye, az élelemkészítés és az estebéd szentélye. Nem véletlen, hogy egyesek ezzel a szóval magasztalják, hiszen ez az élet forrása a családban, s az esti közös étkezéshez az imádság is hozzátartozott. Figyelmet kell szentelni a lakóház mellett a porta egyéb, gazdasági épületeire, kapujára, kerítésére is, hiszen ezek együttese alkotta a paraszti élet színterét. Ezek a nádfedeles, vályogtéglából vagy vert fallal készült házak a XVIII. század végétől maradtak fenn, de némileg korszerűsített változataik még a két világháború között is épültek, egy helyen még csoportos telepítésben is. Azok, akik már tehenet vagy lovat is tarthattak, istállóval toldották meg a házat, mely a házzal mindig egy fedél alatt van. A módosabbaknál már szobát, konyhát, néhol kamrát és istállót találunk és különösen azoknál az oláhoknál, akik magyarok között, vagy magyarabb vidékeken laktak, az istálló már különállóan volt építve. A ház fedele rendesen gúla alakú. A szegényebbek csépelt szalmával fedték házaikat. A szalmát jó vastagon a tetővázra hányták és rudakkal szorították le, vagy sodrott szalmával kötötték ki. A tehetősebbek már zsúpszalmát használtak vagy deszkát. A háztető rendszerint meredek és magasabb magánál a háznál. Műemlékek, turizmus Sáránd kivételes vagy védett művi és természeti látnivalókban szegény község, inkább csak a szomszédos települések és a Debreceni Erdőspuszták szolgálnak vendégcsalogató látványosságokkal. A faluban sem a templom, sem a régi szép parasztházak nem élveznek ma még védettséget, jóllehet a jellegzetes soros település sajátos hangulatot, csendet és nyugalmat árasztó, rendezett utcáival és házaival jó benyomást kelt az idelátogatókban. Ám a falusi turizmus feltételei ma még hiányoznak. A jövőt illetően a település a környező területekre kívánkozó turistáknak, főként az ökoturizmus kedvelőinek kínálhatna programjukhoz kiinduló helyszínt, szálláslehetőséget. A műemléki értékeket hordozó, vagy a megtekintésre alkalmas nevezetességek közül megemlíthető a református templom, amely az ősi templom helyén épült 1866-ban. A templom falán emléktábla, a közeli parkban pedig kopjafa őrzi a világháborúk áldozatainak emlékét. Sajátos nevezetessége a településnek az országszerte ismert, a közelből és távolról jövő fiatalok kedvelt szórakozóhelyévé vált M47 Discotech.

6 6 Református templom Nagy utca 46. Sáránd tisztán református közösség, a református temploma a régebbi templom helyén ban épült. A falu középkori egyházát, melyet 1771-ben még renováltak, lebontották, s ban új, romantikus stílusú templomot építettek Vecsey Imre terve alapján, síkmennyezettel és berendezéssel együtt. Orgonája Angster József munkája 1893-ból. A torony feltehetően azonos a régi templomhoz 1784-ben épített toronnyal, s talán éppen ezért állnak mellette az erősítő támpillérek. 2. TELEPÜLÉSKÉP, MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM A település legrégebbi része, a településközpont területe, mely helyét és őrzi a múltat. A település fokozatosan nőtt, s vált az egykori halmaz szerkezetű faluból részben szabályos utcahálózatú községgé. A település mai meghatározó arculata a XIX. XX. század idején alakult ki. Bár évszázadokon át a vert falú, szalma vagy zsúptetős, vályogház építkezés volt szokásban, s még a XIX. század végén is ez a meghatározó, megjelennek az első téglából épített házak. Ezek közül is kiemelkedik a református templom, mely a központ meghatározó eleme.

7 7 A legszebb és legjellegzetesebb utcaképeket azoknak a jellegzetes, szerény megjelenésű lakóépületeknek a sorai adják, melyek többnyire a század elején épültek, illetve azok, amelyeket a hagyományoshoz illeszkedő módon terveztek és építettek meg. Ezt a hagyománytisztelő beépítési módot és építészeti megjelenést képviselik az előkert nélküli (ritkábban), és az 1,0-2,0 m szélességű előkertes ( ez a meghatározó ), utcára merőleges tetőgerinccel épült oldaltornácos lakóépületek. Az utcaképi és helyi védelmi vizsgálatok készítésekor a hagyománytisztelő beépítések regisztrálására külön figyelmet fordítottunk. A műemléki helyi és településképi védelem vonatkozásában a következő védelmi fokozatok, kategóriák kerültek bevezetésre. Az épületek védelme vonatkozásában: Műemléki védelemre érdemes épületek Kiemelt helyi védelemre érdemes épületek Helyi védelemre érdemes épületek Az épített környezet védelme érdekében: Településszerkezeti védelem Kiemelt utcaképi védelem Utcaképi védelem Az épületek és az épített környezet védelme érdekében a rendezési terv a következőket tartalmazza: Műemléki védelem alatt áll: Református templom (Nagy út 66.sz.) 1. kép Népi lakóház (Ady Endre út 13. sz.) 2. kép A legszebb hagyományőrző lakóépületeket részben kiemelt, illetve részben helyi védelem alá helyezését irányozza elő. Kiemelt helyi védelemre javasolt épületek: - Nagy u kép - Olimpia u kép - Ady E. u kép - Ady E. u kép Helyi védelemre javasolt épületek: - Ady E kép - Nagy u kép - Nagy u kép - Nagy u kép - Nagy u kép - Nagy u kép

8 8 Helyi védelemre javasolt utcafronti terménytárolók (górék): - Nagy u kép - Olimpia u kép - Nagy u kép - Ady E. u /b. kép Jellegzetes díszes, épített kerítések, kapuzatok: - Nagy utca 72. 2/b kép - Olimpia u. 9. 3/b kép - Ady E. u /b kép - Nagy. u /b kép - Nagy út /b kép - Nagy út /b kép - Olimpia u /b kép - Nagy u kép - Nagy út kép - Nagy út kép - A Nagy utca és Ady E. utcák mentén található nagytelkes lakóterületet településszerkezeti védelemre javasolt. - Utcaképi védelemre javasoltak azok az utcaszakaszok, ahol a legértékesebb épületek találhatók: Nagy és az Ady E. utcák mentén a Rákóczi utcától az Olimpia utcáig mindkét oldalon.

9 9 MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLL: 1. Református templom 2. Népi lakóház (Ady E. út 13. sz.)

10 10 KIEMELT HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK: 3. Népi lakóház (Nagy út 72.) 4. Népi lakóház (Olimpia út 9. sz.) 5. Népi lakóház (Ady E. út 25. sz.) 6. Népi lakóház (Ady E. út 15. sz.) Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

11 11 HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK: 7. Ady Endre út 11. sz.) 8. Nagy utca 55. sz. 9. Iskola épület (Nagy utca 48. sz.) 10. Lakóház (Nagy utca 21. sz.) 11. Lakóház (Nagy utca 59. sz.) 12. Lakóház (Nagy utca 40. sz.) Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

12 12 HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT UTCAFRONTI TERMÉNYTÁROLÓK (GÓRÉK): 15. Nagy utca 14. sz. 16. Olimpia út 8. sz. 17. Nagy utca 74. sz. 18. Ady Endre út 25. sz. Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

13 13 JELLEGZETES DÍSZES, ÉPÍTETT KERÍTÉSEK, KAPUZATOK: Nagy utca 72. sz. Olimpia út 9. sz. Ady Endre út 25. sz. Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

14 14 Nagy utca 21. sz. Nagy utca 59. sz. Nagy utca 40. sz. Nagy utca 67. sz. Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

15 15 Nagy utca 57. sz. Nagy utca 14. sz. Sáránd Község - Örökségvédelmi Hatástanulmány 2007.

16

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. 2013. évben C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen,

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervez és Építész Iroda Bt. 2013. évben C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen,

Részletesebben

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30)

Részletesebben

HOSSZÚPÁLYI. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András

HOSSZÚPÁLYI. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András HOSSZÚPÁLYI Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András Elérhetőség: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 4274 Hosszúpályi, Debreceni út 2. Telefon: 52/598-421 Fax: 52/598-422 Hosszúpályi

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

- 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1

- 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1 - 2006 - Kisújszállás Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya 1 C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 2011. január hó Törzsszám: 2-08-542.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle,

Részletesebben

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte.

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte. Terület: 34,13 km 2 Lakosság: 1.772 fő Polgármester: Köteles István ÁLMOSD Elérhetőség: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u. 10. Telefon/fax: 52/388-035 Elhelyezkedés Álmosd község címere A község

Részletesebben

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Pogácsás Tibor polgármester 2200 Monor, Kossuth L. u. 78 80. Tervező:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Őcsény Község Településrendezési Terve ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

Részletesebben

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2013. MÁJUS 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII.

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT A felmerült magán- és önkormányzati fejlesztések, jogszabályi változások szükségessé teszik Őcsény Község Önkormányzata érvényes, többször módosított OTÉK alapú településrendezési

Részletesebben

VELEM. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepciót alátámasztó. Örökségvédelmi hatástanulmány Építész fejezet. község.

VELEM. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepciót alátámasztó. Örökségvédelmi hatástanulmány Építész fejezet. község. VELEM község Településfejlesztési koncepciót alátámasztó Örökségvédelmi hatástanulmány Építész fejezet Munkaközi terv Megrendelő: Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi Ferenc. u. 73. Tervező:

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK...5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.: 22/460-004 TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV ALÁTÁMASZTÁSÁRA ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám:

Részletesebben

Bük és Csepreg összehasonlító településföldrajza

Bük és Csepreg összehasonlító településföldrajza PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Bük és Csepreg összehasonlító településföldrajza Németh Sándor Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Pécs 2014 A doktori iskola címe:

Részletesebben

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon 03 file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\35\03.htm 1. oldal, összesen: 10 1999/06/* Orosz Bálint: Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon Érték- és mûemlékvédelem

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben