Kiss Bálint Református Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiss Bálint Református Általános Iskola"

Átírás

1 Kiss Bálint Református Általános Iskola Pedagógiai Program 2010.

2 Tartalom: 2 I Az intézmény adatai... 6 I.1. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk... 7 II Az iskola szellemisége... 8 II.1. Az egyházi oktatás alapfeladatai... 8 II.2. A múlt értékei... 8 II.2.1. A névadó által megjelenített értékek... 8 II.2.2. Az iskola jelmondata, emblémája... 9 II.2.3. Az iskola története... 9 II.3. Az iskola tanulólétszámának alakulása II.4. Az iskola tárgyi feltételei II.5. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanmeneti eszköz- és felszerelés jegyzék III Alapelvek, célok, feladatok III.1. Alapelvek III.2. Céljaink III.3. Az iskola gyermekképe és ebből fakadó feladatai III. 4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III. 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.5.1. Alsó tagozat (1-4. évfolyam) III.5.2. Felső tagozat (5-8. osztály) IV A képesség kibontakoztató program IV.1. A program alapelvei IV. 2. A program célja IV.2.1. A program szervezeti keretei IV.2.2. A kompetencia alapú oktatás működtetése a HEFOP pályázat alapján IV.2.3. Az OECD Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása IV. 3. A képesség kibontakoztó program szakaszai IV.3.1. Első (alapozó) szakasz: (1-4. osztály) IV.3.2. Második szakasz: (5-8. osztály) IV.4. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai IV.5. Az iskolai írásbeli beszámoltatások IV.6. Iskolai értékelés IV.6.1. Érdemjegyek IV.6.2. Félévi, tanév végi minősítés IV.6.3. Témazáró dolgozatok minősítése IV.7. Csoportbontás a felső tagozaton IV.8. Gazdagító tevékenységek V Belső ellenőrzési és értékelési alapelvek, célok V.1. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei V.2. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének rendje VI Az iskola munkarendje, hagyományok VI.1. Általános munkarend VI.2. Hivatalos ügyek intézése VI.3. Az ellenőrzőre vonatkozó szabályok VI.4. A tanév rendje VI.5. A pedagógusok munkarendje... 40

3 3 VI.6. Az iskolában működő szervezeti formák VI.6.1. Napközi otthon VI.6.2. A szakkörök és az énekkar VI.6.4. Az iskolai sportkör VI.6.5. Tanulmányi- és sportversenyek VI.6.6. Könyvtár-, internet-használat VI.6.7. Étkeztetés VI.7. Hagyományok VI.7.1. Házi etikett VI.7.2. Az iskolai hagyományok VI.7.3. A város és környékének és az iskola kapcsolatának hagyományai VII Gyermek-és ifjúságvédelem VII.1. A gyermek- és ifjúságvédelem alapfeladatai VII.2. Az ifjúságvédelmi felelős feladatai VII.3. A pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei VII.4. Az iskolai gyermekvédelem jelentősége és fejlesztési stratégiája VII.5. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek VIII Rehabilitációs program VIII.1. Általános alapelvek VIII.2. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása VIII.2.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei VIII.2.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai VIII.2.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők VIII.2.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása VIII.2.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás VIII.3. Helyi tantervi sajátosságok VIII.4. A sajátos nevelési igényű (SNI) és a tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók kezelése, segítésének helyi programja VIII Előkészítő fázis VIII.4.2. A fejlesztő foglalkozások feladatai 1-4. évfolyamokon VIII.4.3. A fejlesztő foglalkozások feladatai 5-8. évfolyamokon IX Fogyasztóvédelmi oktatás IX.1 A fogyasztóvédelmi oktatás célja IX.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei IX.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban IX.3.1. Módszertani elemek X Egészségnevelési program X.1. Helyzetelemzés X.2. Állapotfelmérés X.2.1. Egészségügyi feladatok X.2.2. Testi neveléssel kapcsolatos állapotfelmérés X.2.3. Mentális állapot mérése X.3. Iskolánk egészségképe X.4. Célmegfogalmazás X.4.1. Pedagógiai programunkban megfogalmazott cél X.4.2. Az egészségnevelés célkitűzései X.4.3. Iskolai drogstratégiánk fő célja X.5. A célok érdekében végzett tevékenységek X.5.1. Tanórai tevékenységek... 61

4 4 X.5.2. Tanórán kívüli tevékenység X.6. Az egészségnevelés színterei X.6.1. Tanórai foglalkozások X.6.2. Tanítási órán kívüli egészségnevelés X.6.3. Gyógytestnevelés X.6.4. Mindennapos testnevelés X.7. Segítő kapcsolatok X.7.1. Intézményen kívüli segítők X.7.2. Intézményen belüli segítők X.8. Az egészségnevelési program értékelése X.9. Drogstratégia X.9.1. Helyzetelemzés X.9.2. Drogstratégiánk előkészítése X.9.3. A végrehajtás színterei és módszerei XI Környezeti nevelési program XI.1. Bevezetés XI.2. Helyzetelemzés XI.3. Célmeghatározások XI.3.1 A környezeti nevelés általános, hosszú távú célkitűzései XI.3.2. Iskolánk konkrét céljai XI.4. Iskolai együttműködési rendszer XI.5. A környezeti nevelés értékelése XI.6. Környezeti nevelés a tanórákon XI.7. A részletes követelmények XI.8. Tanórán kívüli környezeti nevelés XI.9. A környezeti nevelési program értékei. Összegzés XII A szülő, a tanuló és az iskola együttműködési formái XII.1. Tanulói részvétel XII.2. Szülői részvétel XII.3. Kapcsolattartás formái XIII Modul rendszerű oktatás XIII.1. A módszer elméleti-szakmai háttere, előzményei XIII.2. A modulhetek rendszere XIII.3. Kötelező modulok: XIII.4. Szabadon választható modulok XIII.5. A tanulók munkájának értékelése a modulheteken XIII.6. A moduláris oktatás és a nem szakrendszerű oktatás kapcsolata XIV Feltételek, humán erőforrás XIV.1. Személyi feltételek (2010/2011) XIV.2. A szervezeti felépítés XV A pedagógiai program legitimációja XV.1. A program hatályossága XV.2. Az iskola munkáját szabályozó fontosabb törvények és határozatok XVI A pedagógiai program mellékletei

5 5

6 6 Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak." (Péld 3,13-14) I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Jelmondata: "Palma Sub Pondere Crescit" - Teher alatt nő a pálma. Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Telefon száma: 63 / , fax: 5. mellék címe: Homepage címe: Köszöntő: Sokszor sok helyen elhangzó kissé elcsépelt kifejezés a következő: "az iskola az életre nevel". De a jelen kor valósága csak kivételes esetekben ez. Az iskolák jó része egy megcsontosodott nevelési elv alapján még mindig az adathalmazra épülő elméleti anyag ömlesztésének a híve. A Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek bevezetése tovább növelte a kihívást: nekünk nem szabad ezen az úton járni. Az iskolák között manapság egyre élesedő verseny van. Versengés a beiratkozó gyermekekért, s így a fennmaradásért. De nem szabad, hogy a verseny a gyermekek fejlődését gátolja. Célunk nem lehet más, mint hogy az iskolánk sokszínű kínálata és a protestantizmus évszázados haladó szellemisége, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes légkör népszerű legyen a szülők és gyermekeik körében. Alapelveink: magas színvonalú szakmai munka az oktatás és nevelés szerves egysége, érdekes és eredményes hittanoktatás, igény szerinti, korszerű angol német - francia nyelvoktatás, jól felszerelt szaktantermekre épülő informatika és médiakultúra tanítás, testvériskolai és jól működő óvodai kapcsolatok, az önirányító tanulás kiépítése, és egyéb korszerű pedagógiai elképzelések alkalmazása, drámapedagógia és mentálhygiénia eszközeivel segített személyiségfejlődés a mindennapokban, mindennapos testnevelés és sokszínű tömegsport lehetőségek, bizalomra épülő, jól működő szülő gyermek iskola kapcsolatrendszer, változatos szabadidős programok és önfejlesztési lehetőségek Református szellemiségű, gyermekközpontú iskola a kor szellemének megfelelő gyakorlatias életre neveléssel!

7 7 I.1. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk Az intézmény teljes neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Székhelye és telephelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Alapító szerv neve: Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (az Alsópárt-Kiséri és Központi Református Egyházközség jogutódja) Szentes, Kiss Bálint utca. 2. Felsőpárti Református Egyházközség Szentes, Jókai utca 71. Fenntartója: Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (Szentes, Kiss Bálint utca 2.) Felügyeleti szerve: Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala Debrecen, Kálvin tér 17. Az iskola Alapító Okiratának kelte: május 12. Az iskola működési engedélyének száma, kelte: 538-5/1993. T. Sz. ; július 5. Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátására a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1995.évi I. törvény és annak végrehajtási utasítás(mre Közoktatási Törvény) valamint a 11/1994.VI.8./MKM rendelet jogszabályai vonatkoznak. Az intézmény jogállása: Az iskola önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, önálló jogi személy. Az iskola működésére juttatott anyagi eszközökkel - a Református Egyházközségek Igazgatótanácsa és presbitériumai által felügyelt költségvetés keretében - önálló felelősséggel gazdálkodik. Vállalkozási tevékenység: Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytató, nonprofit intézmény. Egyéb jogi személyek: A "Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány" Adószáma: "Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány" Adószáma:

8 8 II. AZ ISKOLA SZELLEMISÉGE II.1. Az egyházi oktatás alapfeladatai A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épülő, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő nevelés. Korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése, a továbbtanulásra, sikeres alapműveltségi vizsgára való felkészítés. A tanulók szellemi és fizikai képességeinek kibontakoztatása, munkás, alkotó, szolgáló életre nevelés, amelynek során a tanulók művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész polgáraivá válnak. Olyan keresztyén közösség teremtése, amely a fiatalok hitben való megerősödéséhez, nemzeti hovatartozásuk vállalásához lelki-erkölcsi példát támaszt és keretet ad. II.2. A múlt értékei II.2.1. A névadó által megjelenített értékek Kiss Bálint (1772 Vésztő Szentes) A jobbágysorból indult ifjú a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd folytatva tanulmányait, lelkészi képesítést szerzett. Tanulmányútja során végigjárta Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. 54 éven át volt lelkipásztora a szentesi eklézsiának. Ez alatt építtette fel a mai iskola és templom elődjét, illetve a ma is álló parókiát. A kisiskolásoknak, a nőknek, a férfiaknak praktikus jó könyveket írt. A zsuppal fedett, ezért gyakran utcasornyira leégett házak oltalmára cserépfedést honosított meg. Ő tanította meg a szentesieket a korai zöldségtermesztésre, mely most is nemzetközi hírű, s ő tervezte az első magyarországi vasekét, ezzel forradalmasította a földművelést. Érdeklődése a múltra is kiterjedt. Könyvet írt a magyar nép ősi életéről, megírta a szentesi református egyház, majd a békés - bánáti egyházmegye történetét, melynek esperese volt 1836-tól haláláig. Közéleti szolgálatát 1814-től Csongrád vármegye táblabírájaként is végezte. Munkásságáért 1839-ben az MTA levelező tagjává, három év múlva a Magyar Természettudományos Társaság rendes tagjává választotta. Tevékeny része volt abban, hogy Szentes városa 1837-ben a jobbágyságból örökváltság - fizetéssel felszabadult. Eredményekben gazdag életének 81. esztendejében halt meg. Családján kívül Szentes népe, az egyház és társadalom országos közössége gyászolta. Mi, mai szentesi diákok méltán lehetünk büszkék iskolánk névadójára, aki oly sokat tett városunk szellemi és gazdasági felemelkedéséért. Tiszteletére 1997 tavaszán emléktáblát, 2001-ben portréfestményt avattunk.

9 9 II.2.2. Az iskola jelmondata, emblémája "Palma Sub Pondere Crescit" azaz - Teher alatt nő a pálma. Az ősi iskola ( ) A régi római szállóige, miszerint a pálmafa törzse akár a földig meghajolva a legvadabb vihart is képes átvészelni, a múltban is és a jelen években is érvényes az iskola életére. Az épület elvétele, a háborúk évei, az államosítás, a nehéz gazdasági helyzet adta körülmények ellenére az intézmény mindig képes volt a megújulásra. Az 1996 őszén megalkotott iskolai címer pálma rajza nemcsak a fent említett megújulásra, hanem a református egyház ősi címerében (amelyből származik a város címere is, mutatva a protestantizmus történelmi hatását) látható Jézus Krisztus által elnyert örök élet reményét is szimbolizálja. II.2.3. Az iskola története Az ősi iskola kb. a mai járásbíróság helyén állt, ahol már 1700-ban volt tanítás. Az első iskolamester, - akinek a neve ismert - Némedi Mihály. A tanulók létszámára vonatkozó adatunk még nincs. Kiss Bálint históriájában az alábbiakat olvashatjuk: "Nemcsak a gyermek-ifjak, de közép, sőt ősz, élemedett korú emberek is látogatták az iskolát, hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék és az éneklésben gyakorolják." 1748-ban az akkori protestánsokat sújtó rendeletek miatt az iskola épületét átadták a katolikusoknak, és a mai iskola helyén levő városháza épületébe költöztek. A református elemi fiúiskola ( ) 1803-ban új iskola építését kezdték meg. Ez az épület 125 évig állt fenn ben a kormányrendeletet adott ki a vasárnapi, vagy ismétlő iskola megszervezésére ben "iskolai bizottmány alakult, feladata az iskola felügyelete volt ig maradt fenn az a szokás, hogy a fűtőanyagot az iskoláztató szülők adják. A gazdagabbak 1-2 kocsi szalmát, rőzsét, a szegényebbek kéve szalmát vittek ben alkalmaztak először takarítót a tantermek takarítására ban már 6 osztályos az iskola, de amíg az első osztály létszáma 300 fő volt, addig a 6. osztályban 20 tanuló iratkozott be ben szóba került, hogy igazgatót állítanak az iskola vezetésére, erre azonban csak 1906-ban került sor. Különválasztották a fiú- és leányoktatást a vezetés területén is. Az első igazgatók: Papp Antal és Papp Lajos. Az iskola épülete a század elején már szűkösnek bizonyult.

10 10 A századelőtől a rendszerváltozásig ( ) A fejlődő városban szükségessé vált az elavult iskola újjáépítése. Az egyház vezetőinek egy csoportja a régi épület kibővítését javasolta. Az egyház azonban államsegélyt csak új épület felépítése esetén kaphatott. Az új iskola költségvetése pengő volt. "A formájára nézve ékes, a bennlakókra nézve egészséges" iskola alapkövét október 31-én, a reformáció napján helyezték el. Az építkezés gyors ütemben folyt, a bokrétaünnepélyt már ez év karácsonyán megtartották. A kész épületet október 31-én adták át. A hittant és az egyházi énekeket a tanítók tanították. Szakos oktatás, felmenő rendszer nem volt. A tanító mindig ugyanabban az osztályban oktatott. A II. világháború alatt a tanítás színvonala állandóan csökkent. A tanítók katonai szolgálatot teljesítettek, a helyettesek nem rendelkeztek megfelelő tanítási tapasztalattal. A tanulók életkörülményei egyre nehezebbé váltak. A megszálló németek 1945-ben katonai szükségszállást rendeztek be az épületben június 16-án az országgyűlés elfogadta az államosításról szóló törvényt. Iskolánk is ekkor került az állam irányítása alá. Ekkor 16 tanteremben 26 nevelő irányítása mellett tanult 638 tanuló. Annak ellenére, hogy az épület szűknek bizonyult, az iskola mégis terjeszkedett. Ezekben az években szakmunkásképzés is folyt az iskola falain belül. A 60-as, 70-es évek az iskola életében is továbblépést jelentettek. Az épületen belül is lett víz, központi fűtés, az udvar betontakarót kapott. Államiból újra református. A jelenkor Az iskolát a szentesi református egyházközségek 1991-ben igényelték vissza, s júniusában történhetett meg a tulajdonosváltozás. A tantestület tagjaihoz az u.n. testvéri üzenetben szóltak a lelkipásztorok az iskola fenntartóváltozása kapcsán. Az első évek kezdeti bizonytalansága után az iskola vezetésében történt változások hatására az iskola látványos eredményeket elérve fejlődésnek indult. Folyamatosan növekvő tanulólétszám, versenysikerek, kiemelkedő sporteredmények mutatják az intézmény mindennapjaiban is megmutatkozó felpezsdülést. Az iskola önerőből informatika szaktantermet hozott létre, Internet kapcsolódással. Megújult az iskola külsőbelső képe. Folyamatosan zajlik a tantermek korszerűsítése és a bútorok cseréje, illetve felújítása. Sikeres pályázatok eredményeképpen az informatika terem a város általános iskolái közül az egyik legjobban felszerelt tanterme lett. Digitális fényképezőgépek és videokamerák segíti a drámajáték és médiakultúra oktatását. Több sikeres hazai és Európai uniós pályázat révén interaktív táblák és projektorok kínálnak új lehetőséget az oktatás területén. A tantermek nagy részében projektor és számítógépes munkaállomás segíti a szemléltetést. A nyelvoktatást segítendő fős nyelvi labort is kialakításra került. Befejeződött az intézmény tetőcseréje, az udvari nyílászárók cseréje. Teljesen megújult az iskolai játszótér.

11 11 II.3. Az iskola tanulólétszámának alakulása Év tanuló II.4. Az iskola tárgyi feltételei Az intézmény Szentes belvárosában, a Kossuth téren található. Az iskola 3+1 szintes (A pincével együtt). Az iskolaudvar nagy része aszfaltozott. Részei: játszótér (gumitégla védőborítással) játszóvár csúszdával, rugós mérleghinta, hinta, egyensúlyozó akadály, labdaállvány és mókuskerék (körben élősövény védi) sportudvar kosárlabda palánkok és kiskapuk (védőkerítéssel) kerékpártároló (fakerítéssel körbevett) gyülekezőtér pihenősarkok padokkal, szabadtéri fedett pihenőkkel és műkő pingpongasztalokkal, szabadtéri sakkkészlettel fedett kör alakú pihenő padokkal Az iskola külön épületében működik a 120 férőhelyes korszerű étkező ben került sor a teljes nyílászáró korszerűsítésre. A tantermek parkettával illetve linóleummal fedettek. Minden tanteremben modern iskolabútorok és kerámiafelületű iskolatáblák találhatóak. A termek elosztása és felszereltsége a következő: Terem funkciója Darab Felszereltség Alsós osztálytermek 8 CD lejátszó, írásvetítő 6 teremben laptop, projektor Szaktantermek összesen 11 informatika 1 30 munkaállomás, 1 szerver, 1 tanári munkaállomás, színes lasernyomtató magyar történelem 1 projektor, aktív tábla, laptop, DVD lejátszó magyar történelem 1 projektor, laptop, CD lejátszó, írásvetítő,

12 12 diktafon könyvtár/földrajz biológia 1 laptop, projektor, 2500 kötetes könyvtár, hangzóanyag gyűjtemény, DVD gyűjtemény, videómagnó, DVD lejátszó, nagyképernyős televízió fizika kémia 1 projektor, aktív tábla, laptop, írásvetítő hittan magyar 1 aktív tábla, projektor, laptop, írásvetítő fiú technika 1 videomagnó, írásvetítő, számítógép leány technika 1 TV, videómagnó, CD lejátszó, főzőfülke 4 villanysütővel, mosogatóval, előkészítő asztallal ének 1 laptop, projektor, CD lejátszó, hangszer- és ritmuskészletek, pianinó, videómagnó és televízió tornaterem 1 kosárlabdapalánk, bordásfalak, tornaeszközök, szőnyegek, kosár-, kézi-, futball és medicinlabdák, ugrálókötelek, korfball készlet, súlyzókészletek, kislabdák, bólyák, magasugrókészlet, zsámolyok, tornaszekrények, tornapadok, kiskapuk, mászókötelek és rudak, 8 nm-es tükör rajz 1 szemléltető eszközök Csoporttermek összesen 8 angol nyelvi labor 1 aktív tábla, projektor, laptop, 20 fős nyelvi labor, CD lejátszó, írásvetítő angol nyelv 1 projektor, laptop, CD lejátszó, írásvetítő német nyelv / matematika 1 aktív tábla, projektor, laptop, CD lejátszó francia nyelv 1 CD lejátszó, írásvetítő matematika 1 aktív tábla, projektor, laptop, CD lejátszó csoportszoba 1 fejlesztőszoba 1 CD lejátszó, szemléltetőeszközök, bordásfal konditerem 1 futópad, evezőpad, szobakerékpár, súlyzógépek, zuhanyzó Egyéb helyiségek Díszterem 1 Projektor, DVD lejátszó Öltöző (fiú és leány) 2 Zuhanyzók, kézmosók, WC WC (fiú és leány) 6 kézmosó, szappanadagoló, papír kéztörlő, tükör Tanári WC (férfi és női) 4 kézmosó, szappanadagoló, papír kéztörlő, tükör Igazgatói Iroda 1 3 számítógépes munkaállomás, telefonközpont, hűtőszekrény, tükör, csengetőóra Tanári szoba 1 3 számítógépes munkaállomás, A3 fénymásoló és nyomtató, ülőgarnitúra, hűtőszekrény, főzőfülke Stúdió 1 hangosítóközpont, HIFI berendezések Iskolatitkár 1 számítógép, nyomtató Porta 1 Szertárak, raktárak 4 Irattár 2

13 13 II.5. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanmeneti eszköz- és felszerelés jegyzék A magasabb jogszabályban meghatározott kötelező minimális taneszköz-jegyzékben foglaltakkal az iskola rendelkezik. Az eszközök karbantartása, pótlása állandó feladat. Az egyes tantárgyakhoz tartozó tanmeneti eszközök és felszerelések jegyzékét az alábbi táblázat tartalmazza: 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Ábécés falitáblák Hangzó anyag: Tanult költők-írók művei CD-n Betűk hívóképe Kötelező irodalom videokazettán, DVD-n Betűkártyák A magyar helyesírás szabályai Írásvetítő Helyesírási tanácsadó szótár Diavetítő Értelmező kéziszótár Magnó és CD lejátszó Szinoníma szótár Szófajok rendszerét demonstráló táblák Magnó és CD lejátszó Helyesírási szabályok táblái laptop, projektor Kötelező irodalom DVD-n Manó oktató DVD-k A magyar helyesírás szabályai Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) Manó oktató DVD-k Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Kompetencia alapú oktatóanyagok, Nem szakrendszerű oktatási munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) segédanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális Szövegértést elősegítő digitális térképek tananyagok Szövegértést elősegítő digitális térképek Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Matematika Számkártyák Demonstrációs számegyenes Számok hívóképei 0-20 Kétkarú mérleg Demonstrációs számegyenes 1 literes mérőedény Szám és képkártyák 1 dm 3 -es kocka Kétkarú mérleg Méterrúd 1 literes mérőedény Mértani testek, élvázas testek, 1 dm 3 -es kocka Térbeli építőelemek Hőmérőmodell Fóliák Méterrúd Fóliák Óra Sakktábla Demonstrációs falitáblák Színesrúd-készlet Demonstrációs színes korongok Dobókockák, dobótestek Mérőszalag Pénzérmék Síkidomok képe Lénért gömb Mértani testek Manó Matek oktató DVD

14 évfolyam 5-8. évfolyam Számegyenes Óra Színesrúd-készlet aktív tábla, laptop, projektor Pénzérmék Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (matematika logika) Logikai lapok Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Vonalzó Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Dobókockák, dobótestek Matematikai gondolkodást elősegítő digitális térképek Manó Matek oktató DVD tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Matematikai gondolkodást elősegítő digitális térképek tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Ének Magnó és CD lejátszó Ütős és ritmushangszerek A tanagyaghoz kapcsolódó zeneanyag hangfelvételei CD-n vagy magnó kazettán Ötvonalas segédtábla faliképek zeneszerzőkről népzenei aplikáció pianínó zenehallgatási anyag kazettán (Apáczai Kiadó) zenetörténeti korszakok - falitábla laptop, projektor, Hi-Fi torony, hordozható CD-s lejátszó Kulcs a muzsikához DVD sorozat Bánk Bán opera DVD Technika Alapvető szerszámkészlet a tanulók szaktantermi berendezések részére: Olló Szerszámkészletek (satuk, fúrógép, stb.) Tű a varrási technikáknak megfelelő munkaanyagok Kalapács demonstrációs eszközök tevékenykedtető eszközök videófilmek Demonstrációs falitáblák: közlekedési ismeretek oktatóanyag Edények Főző és evőeszközök Konyhatechnikai berendezések Építő és szerelőkészletek számítógép

15 évfolyam 5-8. évfolyam CD lejátszó VHS magnó Rajz Diasorozat 1-4. osztályok részére Művészettörténeti könyvek, videofilmek Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani testek Természeti formák gyűjteménye Televízió Videó Diavetítő Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Angol nyelv Német nyelv Diasorozat 5-8. osztályok részére Művészettörténeti könyvek, videofilmek Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani testek Természeti formák gyűjteménye Televízió (Könyvtár) Videó lejátszó (Könyvtár) Művészettörténet oktató DVD Ismeretterjesztő könyvek, kiadványok Médiaismeret oktató DVD-k Filmtörténeti DVD gyűjtemény A filmtörténet legfontosabb alkotásai DVD-k dgitális videokamerák digitális fényképezőgépek Angol tanári Kincsestár (RAABE Kiadó) Magnó és/vagy CD lejátszó A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán Nagy-Britannia falitérkép Országh: Magyar-Angol / Angol-Magyar szótár laptop, projektor, aktív tábla nyelvi labor angol nyelvű Biblia, könnyített olvasmányok Aktív tábla, laptop, projektor Német-magyar, magyar-német szótárak Németország falitérkép német nyelvű társasjáték A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán. Német nyelvű újságok TITOK levelező verseny anyagai német nyelvű Bibliák labda tanulói laptopok a kompetencia alapú

16 évfolyam 5-8. évfolyam oktatás anyagainak megjelenítéséhez Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (idegen nyelvi kompetencia) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Francia nyelv számkártyák, dobókocka képes dominók, játékkártyák labda cselekvést ábrázoló képsorozatok francia nyelvű hangkazetták, CD-k demonstrációs táblák Franciaország falitérkép Történelem A tananyaghoz és a témakörökhöz kapcsolódó Történelmi arcképsorozat Makettek Oktató CD-Rom-ok Videók, filmek DVD-n Transzparensek Demonstrációs képek Időszalag Történelmi térképek aktív tábla, laptop, projektor (magyarral közösen) Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Szövegértést elősegítő digitális térképek Környezetismeret Növénymodellek Mérőeszközök Térképek Földgömb Tanári/tanulói kísérleti tálca Kitömött állatok Magyarország térképek (domborzati, közigazgatási Nagyítók Videofilmek Diasorozatok Iránytű, tájoló Természetismeret Térképek Földgömb Kitömött állatok Preparátumok üveghengerben Nagyítók, mikroszkópok DVD filmek, oktató CD-rom-ok Diasorozatok Írásvetítő fóliasorozatok Újságok Növénymodellek Mérőeszközök

17 évfolyam 5-8. évfolyam Demonstrációs falitáblák: Mértékegységek Év évszak jellegzetességei Az emberi test felépítése A növények részei Képsorozatok állatokról, növényekről Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális Földrajz tananyagok Digitális térképek DVD filmek, oktató CD-rom-ok Tematikus térképek Földgömb Iránytű Írásvetítő fóliák Videofilmek, diasorozatok Hőmérők, barométer, csapadékmérő Terepasztal Transzparensek Biológia Kitömött állatok Növénymodellek Állatpreparátumok üveghengerben Nagyítók, mikroszkópok Csontvázak, csontok Növény és állathatározó kézikönyvek Videofilmek, diasorozatok Írásvetítő fóliasorozatok Videó-lejátszó Projektor, laptop (földrajzzal, természetismerettel közösen) Informatika A számítógép részeit bemutató képeskönyvek, hardverdokumentáció Windows, Linux felhasználói kézikönyvek Programfejlesztési, alkalmazási kézikönyvek, szakkönyvek, feladatgyűjtemények Oktató cd és DVD-rom-ok Számítógép-alkatrészek Számolóeszközök: szorobán, zsebszámológép Demonstrációs táblák: Számítógép-egységek felépítése Alapparancsok Modellek Történelmi, tudományos és

18 évfolyam 5-8. évfolyam technikatörténeti bemutatók Számítógépek projektor, LCD panel Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Szövegértés, matematikai logika kompetenciaterületek fejlődését elősegítő digitális tananyagok DYNA elektronikus web alapú napló, értékelő és információs rendszer, üzenetkezelő modul Tanórai, tanórán kívüli iskolai, valamint önálló tanulói felhasználás céljára alkalmas web alapú oktatási segédanyagok működtetése(webszerver, oktatóközpont pl. Motto, E-napló, Webüzenet-kezelő) Fizika A tananyaghoz kapcsolódó videófilmek Tanári kísérletekhez szükséges eszközök Szemléltető tárgyak gyűjteménye Kémia Szemléltető falitáblák Kovalenskötést szemléltető pálcikamodell Borszesz égők Kémcsövek Háromlábú állványok tálcák A tanterv által előírt kísérletekhez szükséges vegyszerek Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (IKT-kémia) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok akítv tábla, laptop, projektor Testnevelés Gumilabdák Bordásfal Tornapadok Zsámolyok Kislabdák Karikák Gumilabdák Bordásfal Tornapadok Zsámolyok Kislabdák Karikák

19 évfolyam 5-8. évfolyam 3 részes svéd szekrény 5 részes svéd szekrény Ugródeszkák Ugródeszkák Kosárpalánkok Kosárpalánkok Kapuk Kapuk Futball-labdák Futball-labdák Mászórudak Mászórudak Stopperórák Stopperórák Mérőszalagok jelzőszalagok Mérőszalagok jelzőszalagok Kosárlabdák Húzókötél Nyújtó Gerelyek Váltóbotok Kézisúlyzók Bóják Röplabdák Mászólétrák Tornabotok Floorball felszerelés Medicinlabdák Minitenisz ütők Tornagyűrűk Kiegészítő torna készlet Gerenda Ugrókötelek Dobbantó távolugráshoz Mászókötelek Ugródomb Magasugró felszerelés Gumikötelek Turul játék Református hittan, egyházi ének oktató CD-Rom-ok DVD filmek Bábkészlet Bibliai társasjátékok Foglalkoztató készletek Falitérképek Bibliák, énekes könyvek Segédkönyvek CD-s magnó oktató CD-Rom-ok DVD filmek Bábkészlet Bibliai társasjátékok Foglalkoztató készletek Falitérképek Bibliák, énekes könyvek Segédkönyvek aktív tábla, laptop, projektor, CD-s magnó Fejlesztő csoportszoba

20 évfolyam 5-8. évfolyam hordozható CD lejátszó betűk hívóképe betűkártyák fejlesztő játékok, puzzle billenőtalp henger forgó korong egylábú székek billenő rácshinta dobozgólyalábak rugósdeszkák tenyér egyensúlyozó korongok bordásfal, mászókötél mászópad, csúszda forgó fotelek gumilabdák karikák oktató CD-Rom-ok tornaszőnyeg, matrac Iskolai könyvtár szépirodalom szakirodalom oktató CD-Rom-ok DVD filmek CD lejátszó Televízió DVD lejátszó, VHS lejátszó WEB felületű könyvtárnyilvántartó program diktafon (biológia-földrajzzal közösen) Díszterem projektor, erősítő, hangfalak

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai I. Helyzetelemzés 1. Iskolánk előzményeiről, múltjáról Az 1781. évi türelmi rendelet előtt Pest városában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A Pedagógiai program célja és feladata 1 Az intézmény rövid története 1 A Pedagógiai program jogszabályi alapja 2 A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben