Kiss Bálint Református Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiss Bálint Református Általános Iskola"

Átírás

1 Kiss Bálint Református Általános Iskola Pedagógiai Program 2010.

2 Tartalom: 2 I Az intézmény adatai... 6 I.1. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk... 7 II Az iskola szellemisége... 8 II.1. Az egyházi oktatás alapfeladatai... 8 II.2. A múlt értékei... 8 II.2.1. A névadó által megjelenített értékek... 8 II.2.2. Az iskola jelmondata, emblémája... 9 II.2.3. Az iskola története... 9 II.3. Az iskola tanulólétszámának alakulása II.4. Az iskola tárgyi feltételei II.5. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanmeneti eszköz- és felszerelés jegyzék III Alapelvek, célok, feladatok III.1. Alapelvek III.2. Céljaink III.3. Az iskola gyermekképe és ebből fakadó feladatai III. 4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III. 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.5.1. Alsó tagozat (1-4. évfolyam) III.5.2. Felső tagozat (5-8. osztály) IV A képesség kibontakoztató program IV.1. A program alapelvei IV. 2. A program célja IV.2.1. A program szervezeti keretei IV.2.2. A kompetencia alapú oktatás működtetése a HEFOP pályázat alapján IV.2.3. Az OECD Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása IV. 3. A képesség kibontakoztó program szakaszai IV.3.1. Első (alapozó) szakasz: (1-4. osztály) IV.3.2. Második szakasz: (5-8. osztály) IV.4. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai IV.5. Az iskolai írásbeli beszámoltatások IV.6. Iskolai értékelés IV.6.1. Érdemjegyek IV.6.2. Félévi, tanév végi minősítés IV.6.3. Témazáró dolgozatok minősítése IV.7. Csoportbontás a felső tagozaton IV.8. Gazdagító tevékenységek V Belső ellenőrzési és értékelési alapelvek, célok V.1. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei V.2. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének rendje VI Az iskola munkarendje, hagyományok VI.1. Általános munkarend VI.2. Hivatalos ügyek intézése VI.3. Az ellenőrzőre vonatkozó szabályok VI.4. A tanév rendje VI.5. A pedagógusok munkarendje... 40

3 3 VI.6. Az iskolában működő szervezeti formák VI.6.1. Napközi otthon VI.6.2. A szakkörök és az énekkar VI.6.4. Az iskolai sportkör VI.6.5. Tanulmányi- és sportversenyek VI.6.6. Könyvtár-, internet-használat VI.6.7. Étkeztetés VI.7. Hagyományok VI.7.1. Házi etikett VI.7.2. Az iskolai hagyományok VI.7.3. A város és környékének és az iskola kapcsolatának hagyományai VII Gyermek-és ifjúságvédelem VII.1. A gyermek- és ifjúságvédelem alapfeladatai VII.2. Az ifjúságvédelmi felelős feladatai VII.3. A pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei VII.4. Az iskolai gyermekvédelem jelentősége és fejlesztési stratégiája VII.5. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek VIII Rehabilitációs program VIII.1. Általános alapelvek VIII.2. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása VIII.2.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei VIII.2.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai VIII.2.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők VIII.2.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása VIII.2.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás VIII.3. Helyi tantervi sajátosságok VIII.4. A sajátos nevelési igényű (SNI) és a tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók kezelése, segítésének helyi programja VIII Előkészítő fázis VIII.4.2. A fejlesztő foglalkozások feladatai 1-4. évfolyamokon VIII.4.3. A fejlesztő foglalkozások feladatai 5-8. évfolyamokon IX Fogyasztóvédelmi oktatás IX.1 A fogyasztóvédelmi oktatás célja IX.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei IX.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban IX.3.1. Módszertani elemek X Egészségnevelési program X.1. Helyzetelemzés X.2. Állapotfelmérés X.2.1. Egészségügyi feladatok X.2.2. Testi neveléssel kapcsolatos állapotfelmérés X.2.3. Mentális állapot mérése X.3. Iskolánk egészségképe X.4. Célmegfogalmazás X.4.1. Pedagógiai programunkban megfogalmazott cél X.4.2. Az egészségnevelés célkitűzései X.4.3. Iskolai drogstratégiánk fő célja X.5. A célok érdekében végzett tevékenységek X.5.1. Tanórai tevékenységek... 61

4 4 X.5.2. Tanórán kívüli tevékenység X.6. Az egészségnevelés színterei X.6.1. Tanórai foglalkozások X.6.2. Tanítási órán kívüli egészségnevelés X.6.3. Gyógytestnevelés X.6.4. Mindennapos testnevelés X.7. Segítő kapcsolatok X.7.1. Intézményen kívüli segítők X.7.2. Intézményen belüli segítők X.8. Az egészségnevelési program értékelése X.9. Drogstratégia X.9.1. Helyzetelemzés X.9.2. Drogstratégiánk előkészítése X.9.3. A végrehajtás színterei és módszerei XI Környezeti nevelési program XI.1. Bevezetés XI.2. Helyzetelemzés XI.3. Célmeghatározások XI.3.1 A környezeti nevelés általános, hosszú távú célkitűzései XI.3.2. Iskolánk konkrét céljai XI.4. Iskolai együttműködési rendszer XI.5. A környezeti nevelés értékelése XI.6. Környezeti nevelés a tanórákon XI.7. A részletes követelmények XI.8. Tanórán kívüli környezeti nevelés XI.9. A környezeti nevelési program értékei. Összegzés XII A szülő, a tanuló és az iskola együttműködési formái XII.1. Tanulói részvétel XII.2. Szülői részvétel XII.3. Kapcsolattartás formái XIII Modul rendszerű oktatás XIII.1. A módszer elméleti-szakmai háttere, előzményei XIII.2. A modulhetek rendszere XIII.3. Kötelező modulok: XIII.4. Szabadon választható modulok XIII.5. A tanulók munkájának értékelése a modulheteken XIII.6. A moduláris oktatás és a nem szakrendszerű oktatás kapcsolata XIV Feltételek, humán erőforrás XIV.1. Személyi feltételek (2010/2011) XIV.2. A szervezeti felépítés XV A pedagógiai program legitimációja XV.1. A program hatályossága XV.2. Az iskola munkáját szabályozó fontosabb törvények és határozatok XVI A pedagógiai program mellékletei

5 5

6 6 Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak." (Péld 3,13-14) I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Jelmondata: "Palma Sub Pondere Crescit" - Teher alatt nő a pálma. Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Telefon száma: 63 / , fax: 5. mellék címe: Homepage címe: Köszöntő: Sokszor sok helyen elhangzó kissé elcsépelt kifejezés a következő: "az iskola az életre nevel". De a jelen kor valósága csak kivételes esetekben ez. Az iskolák jó része egy megcsontosodott nevelési elv alapján még mindig az adathalmazra épülő elméleti anyag ömlesztésének a híve. A Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek bevezetése tovább növelte a kihívást: nekünk nem szabad ezen az úton járni. Az iskolák között manapság egyre élesedő verseny van. Versengés a beiratkozó gyermekekért, s így a fennmaradásért. De nem szabad, hogy a verseny a gyermekek fejlődését gátolja. Célunk nem lehet más, mint hogy az iskolánk sokszínű kínálata és a protestantizmus évszázados haladó szellemisége, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes légkör népszerű legyen a szülők és gyermekeik körében. Alapelveink: magas színvonalú szakmai munka az oktatás és nevelés szerves egysége, érdekes és eredményes hittanoktatás, igény szerinti, korszerű angol német - francia nyelvoktatás, jól felszerelt szaktantermekre épülő informatika és médiakultúra tanítás, testvériskolai és jól működő óvodai kapcsolatok, az önirányító tanulás kiépítése, és egyéb korszerű pedagógiai elképzelések alkalmazása, drámapedagógia és mentálhygiénia eszközeivel segített személyiségfejlődés a mindennapokban, mindennapos testnevelés és sokszínű tömegsport lehetőségek, bizalomra épülő, jól működő szülő gyermek iskola kapcsolatrendszer, változatos szabadidős programok és önfejlesztési lehetőségek Református szellemiségű, gyermekközpontú iskola a kor szellemének megfelelő gyakorlatias életre neveléssel!

7 7 I.1. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk Az intézmény teljes neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Székhelye és telephelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Alapító szerv neve: Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (az Alsópárt-Kiséri és Központi Református Egyházközség jogutódja) Szentes, Kiss Bálint utca. 2. Felsőpárti Református Egyházközség Szentes, Jókai utca 71. Fenntartója: Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (Szentes, Kiss Bálint utca 2.) Felügyeleti szerve: Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala Debrecen, Kálvin tér 17. Az iskola Alapító Okiratának kelte: május 12. Az iskola működési engedélyének száma, kelte: 538-5/1993. T. Sz. ; július 5. Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátására a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény, a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1995.évi I. törvény és annak végrehajtási utasítás(mre Közoktatási Törvény) valamint a 11/1994.VI.8./MKM rendelet jogszabályai vonatkoznak. Az intézmény jogállása: Az iskola önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, önálló jogi személy. Az iskola működésére juttatott anyagi eszközökkel - a Református Egyházközségek Igazgatótanácsa és presbitériumai által felügyelt költségvetés keretében - önálló felelősséggel gazdálkodik. Vállalkozási tevékenység: Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytató, nonprofit intézmény. Egyéb jogi személyek: A "Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány" Adószáma: "Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány" Adószáma:

8 8 II. AZ ISKOLA SZELLEMISÉGE II.1. Az egyházi oktatás alapfeladatai A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épülő, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő nevelés. Korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése, a továbbtanulásra, sikeres alapműveltségi vizsgára való felkészítés. A tanulók szellemi és fizikai képességeinek kibontakoztatása, munkás, alkotó, szolgáló életre nevelés, amelynek során a tanulók művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész polgáraivá válnak. Olyan keresztyén közösség teremtése, amely a fiatalok hitben való megerősödéséhez, nemzeti hovatartozásuk vállalásához lelki-erkölcsi példát támaszt és keretet ad. II.2. A múlt értékei II.2.1. A névadó által megjelenített értékek Kiss Bálint (1772 Vésztő Szentes) A jobbágysorból indult ifjú a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd folytatva tanulmányait, lelkészi képesítést szerzett. Tanulmányútja során végigjárta Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. 54 éven át volt lelkipásztora a szentesi eklézsiának. Ez alatt építtette fel a mai iskola és templom elődjét, illetve a ma is álló parókiát. A kisiskolásoknak, a nőknek, a férfiaknak praktikus jó könyveket írt. A zsuppal fedett, ezért gyakran utcasornyira leégett házak oltalmára cserépfedést honosított meg. Ő tanította meg a szentesieket a korai zöldségtermesztésre, mely most is nemzetközi hírű, s ő tervezte az első magyarországi vasekét, ezzel forradalmasította a földművelést. Érdeklődése a múltra is kiterjedt. Könyvet írt a magyar nép ősi életéről, megírta a szentesi református egyház, majd a békés - bánáti egyházmegye történetét, melynek esperese volt 1836-tól haláláig. Közéleti szolgálatát 1814-től Csongrád vármegye táblabírájaként is végezte. Munkásságáért 1839-ben az MTA levelező tagjává, három év múlva a Magyar Természettudományos Társaság rendes tagjává választotta. Tevékeny része volt abban, hogy Szentes városa 1837-ben a jobbágyságból örökváltság - fizetéssel felszabadult. Eredményekben gazdag életének 81. esztendejében halt meg. Családján kívül Szentes népe, az egyház és társadalom országos közössége gyászolta. Mi, mai szentesi diákok méltán lehetünk büszkék iskolánk névadójára, aki oly sokat tett városunk szellemi és gazdasági felemelkedéséért. Tiszteletére 1997 tavaszán emléktáblát, 2001-ben portréfestményt avattunk.

9 9 II.2.2. Az iskola jelmondata, emblémája "Palma Sub Pondere Crescit" azaz - Teher alatt nő a pálma. Az ősi iskola ( ) A régi római szállóige, miszerint a pálmafa törzse akár a földig meghajolva a legvadabb vihart is képes átvészelni, a múltban is és a jelen években is érvényes az iskola életére. Az épület elvétele, a háborúk évei, az államosítás, a nehéz gazdasági helyzet adta körülmények ellenére az intézmény mindig képes volt a megújulásra. Az 1996 őszén megalkotott iskolai címer pálma rajza nemcsak a fent említett megújulásra, hanem a református egyház ősi címerében (amelyből származik a város címere is, mutatva a protestantizmus történelmi hatását) látható Jézus Krisztus által elnyert örök élet reményét is szimbolizálja. II.2.3. Az iskola története Az ősi iskola kb. a mai járásbíróság helyén állt, ahol már 1700-ban volt tanítás. Az első iskolamester, - akinek a neve ismert - Némedi Mihály. A tanulók létszámára vonatkozó adatunk még nincs. Kiss Bálint históriájában az alábbiakat olvashatjuk: "Nemcsak a gyermek-ifjak, de közép, sőt ősz, élemedett korú emberek is látogatták az iskolát, hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék és az éneklésben gyakorolják." 1748-ban az akkori protestánsokat sújtó rendeletek miatt az iskola épületét átadták a katolikusoknak, és a mai iskola helyén levő városháza épületébe költöztek. A református elemi fiúiskola ( ) 1803-ban új iskola építését kezdték meg. Ez az épület 125 évig állt fenn ben a kormányrendeletet adott ki a vasárnapi, vagy ismétlő iskola megszervezésére ben "iskolai bizottmány alakult, feladata az iskola felügyelete volt ig maradt fenn az a szokás, hogy a fűtőanyagot az iskoláztató szülők adják. A gazdagabbak 1-2 kocsi szalmát, rőzsét, a szegényebbek kéve szalmát vittek ben alkalmaztak először takarítót a tantermek takarítására ban már 6 osztályos az iskola, de amíg az első osztály létszáma 300 fő volt, addig a 6. osztályban 20 tanuló iratkozott be ben szóba került, hogy igazgatót állítanak az iskola vezetésére, erre azonban csak 1906-ban került sor. Különválasztották a fiú- és leányoktatást a vezetés területén is. Az első igazgatók: Papp Antal és Papp Lajos. Az iskola épülete a század elején már szűkösnek bizonyult.

10 10 A századelőtől a rendszerváltozásig ( ) A fejlődő városban szükségessé vált az elavult iskola újjáépítése. Az egyház vezetőinek egy csoportja a régi épület kibővítését javasolta. Az egyház azonban államsegélyt csak új épület felépítése esetén kaphatott. Az új iskola költségvetése pengő volt. "A formájára nézve ékes, a bennlakókra nézve egészséges" iskola alapkövét október 31-én, a reformáció napján helyezték el. Az építkezés gyors ütemben folyt, a bokrétaünnepélyt már ez év karácsonyán megtartották. A kész épületet október 31-én adták át. A hittant és az egyházi énekeket a tanítók tanították. Szakos oktatás, felmenő rendszer nem volt. A tanító mindig ugyanabban az osztályban oktatott. A II. világháború alatt a tanítás színvonala állandóan csökkent. A tanítók katonai szolgálatot teljesítettek, a helyettesek nem rendelkeztek megfelelő tanítási tapasztalattal. A tanulók életkörülményei egyre nehezebbé váltak. A megszálló németek 1945-ben katonai szükségszállást rendeztek be az épületben június 16-án az országgyűlés elfogadta az államosításról szóló törvényt. Iskolánk is ekkor került az állam irányítása alá. Ekkor 16 tanteremben 26 nevelő irányítása mellett tanult 638 tanuló. Annak ellenére, hogy az épület szűknek bizonyult, az iskola mégis terjeszkedett. Ezekben az években szakmunkásképzés is folyt az iskola falain belül. A 60-as, 70-es évek az iskola életében is továbblépést jelentettek. Az épületen belül is lett víz, központi fűtés, az udvar betontakarót kapott. Államiból újra református. A jelenkor Az iskolát a szentesi református egyházközségek 1991-ben igényelték vissza, s júniusában történhetett meg a tulajdonosváltozás. A tantestület tagjaihoz az u.n. testvéri üzenetben szóltak a lelkipásztorok az iskola fenntartóváltozása kapcsán. Az első évek kezdeti bizonytalansága után az iskola vezetésében történt változások hatására az iskola látványos eredményeket elérve fejlődésnek indult. Folyamatosan növekvő tanulólétszám, versenysikerek, kiemelkedő sporteredmények mutatják az intézmény mindennapjaiban is megmutatkozó felpezsdülést. Az iskola önerőből informatika szaktantermet hozott létre, Internet kapcsolódással. Megújult az iskola külsőbelső képe. Folyamatosan zajlik a tantermek korszerűsítése és a bútorok cseréje, illetve felújítása. Sikeres pályázatok eredményeképpen az informatika terem a város általános iskolái közül az egyik legjobban felszerelt tanterme lett. Digitális fényképezőgépek és videokamerák segíti a drámajáték és médiakultúra oktatását. Több sikeres hazai és Európai uniós pályázat révén interaktív táblák és projektorok kínálnak új lehetőséget az oktatás területén. A tantermek nagy részében projektor és számítógépes munkaállomás segíti a szemléltetést. A nyelvoktatást segítendő fős nyelvi labort is kialakításra került. Befejeződött az intézmény tetőcseréje, az udvari nyílászárók cseréje. Teljesen megújult az iskolai játszótér.

11 11 II.3. Az iskola tanulólétszámának alakulása Év tanuló II.4. Az iskola tárgyi feltételei Az intézmény Szentes belvárosában, a Kossuth téren található. Az iskola 3+1 szintes (A pincével együtt). Az iskolaudvar nagy része aszfaltozott. Részei: játszótér (gumitégla védőborítással) játszóvár csúszdával, rugós mérleghinta, hinta, egyensúlyozó akadály, labdaállvány és mókuskerék (körben élősövény védi) sportudvar kosárlabda palánkok és kiskapuk (védőkerítéssel) kerékpártároló (fakerítéssel körbevett) gyülekezőtér pihenősarkok padokkal, szabadtéri fedett pihenőkkel és műkő pingpongasztalokkal, szabadtéri sakkkészlettel fedett kör alakú pihenő padokkal Az iskola külön épületében működik a 120 férőhelyes korszerű étkező ben került sor a teljes nyílászáró korszerűsítésre. A tantermek parkettával illetve linóleummal fedettek. Minden tanteremben modern iskolabútorok és kerámiafelületű iskolatáblák találhatóak. A termek elosztása és felszereltsége a következő: Terem funkciója Darab Felszereltség Alsós osztálytermek 8 CD lejátszó, írásvetítő 6 teremben laptop, projektor Szaktantermek összesen 11 informatika 1 30 munkaállomás, 1 szerver, 1 tanári munkaállomás, színes lasernyomtató magyar történelem 1 projektor, aktív tábla, laptop, DVD lejátszó magyar történelem 1 projektor, laptop, CD lejátszó, írásvetítő,

12 12 diktafon könyvtár/földrajz biológia 1 laptop, projektor, 2500 kötetes könyvtár, hangzóanyag gyűjtemény, DVD gyűjtemény, videómagnó, DVD lejátszó, nagyképernyős televízió fizika kémia 1 projektor, aktív tábla, laptop, írásvetítő hittan magyar 1 aktív tábla, projektor, laptop, írásvetítő fiú technika 1 videomagnó, írásvetítő, számítógép leány technika 1 TV, videómagnó, CD lejátszó, főzőfülke 4 villanysütővel, mosogatóval, előkészítő asztallal ének 1 laptop, projektor, CD lejátszó, hangszer- és ritmuskészletek, pianinó, videómagnó és televízió tornaterem 1 kosárlabdapalánk, bordásfalak, tornaeszközök, szőnyegek, kosár-, kézi-, futball és medicinlabdák, ugrálókötelek, korfball készlet, súlyzókészletek, kislabdák, bólyák, magasugrókészlet, zsámolyok, tornaszekrények, tornapadok, kiskapuk, mászókötelek és rudak, 8 nm-es tükör rajz 1 szemléltető eszközök Csoporttermek összesen 8 angol nyelvi labor 1 aktív tábla, projektor, laptop, 20 fős nyelvi labor, CD lejátszó, írásvetítő angol nyelv 1 projektor, laptop, CD lejátszó, írásvetítő német nyelv / matematika 1 aktív tábla, projektor, laptop, CD lejátszó francia nyelv 1 CD lejátszó, írásvetítő matematika 1 aktív tábla, projektor, laptop, CD lejátszó csoportszoba 1 fejlesztőszoba 1 CD lejátszó, szemléltetőeszközök, bordásfal konditerem 1 futópad, evezőpad, szobakerékpár, súlyzógépek, zuhanyzó Egyéb helyiségek Díszterem 1 Projektor, DVD lejátszó Öltöző (fiú és leány) 2 Zuhanyzók, kézmosók, WC WC (fiú és leány) 6 kézmosó, szappanadagoló, papír kéztörlő, tükör Tanári WC (férfi és női) 4 kézmosó, szappanadagoló, papír kéztörlő, tükör Igazgatói Iroda 1 3 számítógépes munkaállomás, telefonközpont, hűtőszekrény, tükör, csengetőóra Tanári szoba 1 3 számítógépes munkaállomás, A3 fénymásoló és nyomtató, ülőgarnitúra, hűtőszekrény, főzőfülke Stúdió 1 hangosítóközpont, HIFI berendezések Iskolatitkár 1 számítógép, nyomtató Porta 1 Szertárak, raktárak 4 Irattár 2

13 13 II.5. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanmeneti eszköz- és felszerelés jegyzék A magasabb jogszabályban meghatározott kötelező minimális taneszköz-jegyzékben foglaltakkal az iskola rendelkezik. Az eszközök karbantartása, pótlása állandó feladat. Az egyes tantárgyakhoz tartozó tanmeneti eszközök és felszerelések jegyzékét az alábbi táblázat tartalmazza: 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Ábécés falitáblák Hangzó anyag: Tanult költők-írók művei CD-n Betűk hívóképe Kötelező irodalom videokazettán, DVD-n Betűkártyák A magyar helyesírás szabályai Írásvetítő Helyesírási tanácsadó szótár Diavetítő Értelmező kéziszótár Magnó és CD lejátszó Szinoníma szótár Szófajok rendszerét demonstráló táblák Magnó és CD lejátszó Helyesírási szabályok táblái laptop, projektor Kötelező irodalom DVD-n Manó oktató DVD-k A magyar helyesírás szabályai Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) Manó oktató DVD-k Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Kompetencia alapú oktatóanyagok, Nem szakrendszerű oktatási munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) segédanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális Szövegértést elősegítő digitális térképek tananyagok Szövegértést elősegítő digitális térképek Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Matematika Számkártyák Demonstrációs számegyenes Számok hívóképei 0-20 Kétkarú mérleg Demonstrációs számegyenes 1 literes mérőedény Szám és képkártyák 1 dm 3 -es kocka Kétkarú mérleg Méterrúd 1 literes mérőedény Mértani testek, élvázas testek, 1 dm 3 -es kocka Térbeli építőelemek Hőmérőmodell Fóliák Méterrúd Fóliák Óra Sakktábla Demonstrációs falitáblák Színesrúd-készlet Demonstrációs színes korongok Dobókockák, dobótestek Mérőszalag Pénzérmék Síkidomok képe Lénért gömb Mértani testek Manó Matek oktató DVD

14 évfolyam 5-8. évfolyam Számegyenes Óra Színesrúd-készlet aktív tábla, laptop, projektor Pénzérmék Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (matematika logika) Logikai lapok Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Vonalzó Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Dobókockák, dobótestek Matematikai gondolkodást elősegítő digitális térképek Manó Matek oktató DVD tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Matematikai gondolkodást elősegítő digitális térképek tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Ének Magnó és CD lejátszó Ütős és ritmushangszerek A tanagyaghoz kapcsolódó zeneanyag hangfelvételei CD-n vagy magnó kazettán Ötvonalas segédtábla faliképek zeneszerzőkről népzenei aplikáció pianínó zenehallgatási anyag kazettán (Apáczai Kiadó) zenetörténeti korszakok - falitábla laptop, projektor, Hi-Fi torony, hordozható CD-s lejátszó Kulcs a muzsikához DVD sorozat Bánk Bán opera DVD Technika Alapvető szerszámkészlet a tanulók szaktantermi berendezések részére: Olló Szerszámkészletek (satuk, fúrógép, stb.) Tű a varrási technikáknak megfelelő munkaanyagok Kalapács demonstrációs eszközök tevékenykedtető eszközök videófilmek Demonstrációs falitáblák: közlekedési ismeretek oktatóanyag Edények Főző és evőeszközök Konyhatechnikai berendezések Építő és szerelőkészletek számítógép

15 évfolyam 5-8. évfolyam CD lejátszó VHS magnó Rajz Diasorozat 1-4. osztályok részére Művészettörténeti könyvek, videofilmek Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani testek Természeti formák gyűjteménye Televízió Videó Diavetítő Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Angol nyelv Német nyelv Diasorozat 5-8. osztályok részére Művészettörténeti könyvek, videofilmek Rajz szemléltető eszközök: pl. mértani testek Természeti formák gyűjteménye Televízió (Könyvtár) Videó lejátszó (Könyvtár) Művészettörténet oktató DVD Ismeretterjesztő könyvek, kiadványok Médiaismeret oktató DVD-k Filmtörténeti DVD gyűjtemény A filmtörténet legfontosabb alkotásai DVD-k dgitális videokamerák digitális fényképezőgépek Angol tanári Kincsestár (RAABE Kiadó) Magnó és/vagy CD lejátszó A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán Nagy-Britannia falitérkép Országh: Magyar-Angol / Angol-Magyar szótár laptop, projektor, aktív tábla nyelvi labor angol nyelvű Biblia, könnyített olvasmányok Aktív tábla, laptop, projektor Német-magyar, magyar-német szótárak Németország falitérkép német nyelvű társasjáték A tanagyaghoz kapcsolódó hanganyag hangfelvételei CD-n és/vagy magnó kazettán. Német nyelvű újságok TITOK levelező verseny anyagai német nyelvű Bibliák labda tanulói laptopok a kompetencia alapú

16 évfolyam 5-8. évfolyam oktatás anyagainak megjelenítéséhez Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (idegen nyelvi kompetencia) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Francia nyelv számkártyák, dobókocka képes dominók, játékkártyák labda cselekvést ábrázoló képsorozatok francia nyelvű hangkazetták, CD-k demonstrációs táblák Franciaország falitérkép Történelem A tananyaghoz és a témakörökhöz kapcsolódó Történelmi arcképsorozat Makettek Oktató CD-Rom-ok Videók, filmek DVD-n Transzparensek Demonstrációs képek Időszalag Történelmi térképek aktív tábla, laptop, projektor (magyarral közösen) Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (szövegértés-szövegalkotás) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Szövegértést elősegítő digitális térképek Környezetismeret Növénymodellek Mérőeszközök Térképek Földgömb Tanári/tanulói kísérleti tálca Kitömött állatok Magyarország térképek (domborzati, közigazgatási Nagyítók Videofilmek Diasorozatok Iránytű, tájoló Természetismeret Térképek Földgömb Kitömött állatok Preparátumok üveghengerben Nagyítók, mikroszkópok DVD filmek, oktató CD-rom-ok Diasorozatok Írásvetítő fóliasorozatok Újságok Növénymodellek Mérőeszközök

17 évfolyam 5-8. évfolyam Demonstrációs falitáblák: Mértékegységek Év évszak jellegzetességei Az emberi test felépítése A növények részei Képsorozatok állatokról, növényekről Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális Földrajz tananyagok Digitális térképek DVD filmek, oktató CD-rom-ok Tematikus térképek Földgömb Iránytű Írásvetítő fóliák Videofilmek, diasorozatok Hőmérők, barométer, csapadékmérő Terepasztal Transzparensek Biológia Kitömött állatok Növénymodellek Állatpreparátumok üveghengerben Nagyítók, mikroszkópok Csontvázak, csontok Növény és állathatározó kézikönyvek Videofilmek, diasorozatok Írásvetítő fóliasorozatok Videó-lejátszó Projektor, laptop (földrajzzal, természetismerettel közösen) Informatika A számítógép részeit bemutató képeskönyvek, hardverdokumentáció Windows, Linux felhasználói kézikönyvek Programfejlesztési, alkalmazási kézikönyvek, szakkönyvek, feladatgyűjtemények Oktató cd és DVD-rom-ok Számítógép-alkatrészek Számolóeszközök: szorobán, zsebszámológép Demonstrációs táblák: Számítógép-egységek felépítése Alapparancsok Modellek Történelmi, tudományos és

18 évfolyam 5-8. évfolyam technikatörténeti bemutatók Számítógépek projektor, LCD panel Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatás anyagainak megjelenítéséhez Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok Nem szakrendszerű oktatási segédanyagok, munkafüzetek Szövegértés, matematikai logika kompetenciaterületek fejlődését elősegítő digitális tananyagok DYNA elektronikus web alapú napló, értékelő és információs rendszer, üzenetkezelő modul Tanórai, tanórán kívüli iskolai, valamint önálló tanulói felhasználás céljára alkalmas web alapú oktatási segédanyagok működtetése(webszerver, oktatóközpont pl. Motto, E-napló, Webüzenet-kezelő) Fizika A tananyaghoz kapcsolódó videófilmek Tanári kísérletekhez szükséges eszközök Szemléltető tárgyak gyűjteménye Kémia Szemléltető falitáblák Kovalenskötést szemléltető pálcikamodell Borszesz égők Kémcsövek Háromlábú állványok tálcák A tanterv által előírt kísérletekhez szükséges vegyszerek Kompetencia alapú oktatóanyagok, munkafüzetek (IKT-kémia) Fejlesztő DVD és CD-Rom-ok, digitális tananyagok akítv tábla, laptop, projektor Testnevelés Gumilabdák Bordásfal Tornapadok Zsámolyok Kislabdák Karikák Gumilabdák Bordásfal Tornapadok Zsámolyok Kislabdák Karikák

19 évfolyam 5-8. évfolyam 3 részes svéd szekrény 5 részes svéd szekrény Ugródeszkák Ugródeszkák Kosárpalánkok Kosárpalánkok Kapuk Kapuk Futball-labdák Futball-labdák Mászórudak Mászórudak Stopperórák Stopperórák Mérőszalagok jelzőszalagok Mérőszalagok jelzőszalagok Kosárlabdák Húzókötél Nyújtó Gerelyek Váltóbotok Kézisúlyzók Bóják Röplabdák Mászólétrák Tornabotok Floorball felszerelés Medicinlabdák Minitenisz ütők Tornagyűrűk Kiegészítő torna készlet Gerenda Ugrókötelek Dobbantó távolugráshoz Mászókötelek Ugródomb Magasugró felszerelés Gumikötelek Turul játék Református hittan, egyházi ének oktató CD-Rom-ok DVD filmek Bábkészlet Bibliai társasjátékok Foglalkoztató készletek Falitérképek Bibliák, énekes könyvek Segédkönyvek CD-s magnó oktató CD-Rom-ok DVD filmek Bábkészlet Bibliai társasjátékok Foglalkoztató készletek Falitérképek Bibliák, énekes könyvek Segédkönyvek aktív tábla, laptop, projektor, CD-s magnó Fejlesztő csoportszoba

20 évfolyam 5-8. évfolyam hordozható CD lejátszó betűk hívóképe betűkártyák fejlesztő játékok, puzzle billenőtalp henger forgó korong egylábú székek billenő rácshinta dobozgólyalábak rugósdeszkák tenyér egyensúlyozó korongok bordásfal, mászókötél mászópad, csúszda forgó fotelek gumilabdák karikák oktató CD-Rom-ok tornaszőnyeg, matrac Iskolai könyvtár szépirodalom szakirodalom oktató CD-Rom-ok DVD filmek CD lejátszó Televízió DVD lejátszó, VHS lejátszó WEB felületű könyvtárnyilvántartó program diktafon (biológia-földrajzzal közösen) Díszterem projektor, erősítő, hangfalak

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet I. HELYISÉGEK Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK Tanterem osztályonként Szaktanterem Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba Tornaszoba Sportudvar 2 Igazgatói

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek,

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, 2. SZ. MELLÉKLET Tantárgy Magyar nyelv és irodalom ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós Nyomtatott Audiovizuális (demonstrációs, kíséreleti és munkaeszk.) Anyagok Eszközök, CDlejátszó, transzparensek,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben