REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014"

Átírás

1 REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük olvasóinkat a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében! Az emberi személyiség felnõtté válásának egyik meghatározó vonása a felelõsségtudat megjelenése. Nemcsak szeretteinkért, önmagunkért vagyunk felelõsek, de hazánkért, szûkebb pátriánkért is felelõsséggel tartozunk. Ez az aggódó, gondoskodó törõdés a jelen formálása mellett a jövõn való munkálkodásban is megnyilatkozik. Mindannyiunknak feladata, hogy tegyen környezetéért, hogy elkötelezze magát szülõföldje jövõjének építése mellett. A magyarság jövõjének kulcsa - különösen a szatmári régióban - az egymástól elválasztó határok átlépése kisebb és nagyobb lélegzetvételû kérdésekben egyaránt. Az egységre való törekvés földjében foganhat meg és terebélyesedhet egyre nagyobb lombú fává egy valódi, közös jövõre törekvõ közösség. Nekünk, magyaroknak országhatáron innen és azon túl közös célokat kell kitûznünk, hiszen az a nép halad elõre és állja az idõk próbáját, ki az egyetlen Istenben bízva, belõle erõt merítve együtt tud gondolkodni jövõjéért. A Szatmár-vidéki magyar református közösség jövõjéért, megmaradásáért a es esztendõkben véghez vitt munka beszédes krónikája ez a kiadvány. Bizonyíték arra, hogy közös hitünk megvallása, a krisztusi szeretet jegyében való cselekvés eredményessé teszi a magyar közösség megmaradásáért, megerõsödéséért végzett munkát. Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület minden évben figyel arra, hogy az Egyesület a megalapításakor kitûzött célok, a közösen meghatározott elvek, értékek mentén mûködjön. Hosszú távú, maradandó eredmények elérésére törekszünk, amelyek igazi alapként szolgálhatnak a jövõre nézve. Rendezvényeinkkel, programjainkkal nemcsak a jelenre és a múltra, hanem a fiatalságra, a jövõ nemzedékre is gondolunk. A múltban számtalanszor bizonyságot nyert, hogy az igazi fejlõdéshez a fiatalság bevonására, összefogására, energikusságára van szükség. Õk jelentik az igazi hajtóerõt egy nemzet életében. A mai társadalomban azonban nagyon sok külsõ, sokszor megtévesztõ hatásnak vannak kitéve. Ezért is fontos, hogy támogassuk egymást abba az irányba, amely állandóságot és biztonságot jelent az életünkben, ez pedig nem más, mint az Isten irgalmasságába vetett hit. Hiszen igazi életerõt a fiatalok számára is csak a kereszténység jelenthet a mai világban. "Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által." (Zsolt 119,9)

3 A vallás nemcsak az egyén kiteljesedéséhez szükséges, hanem egyet jelent a valahová való tartozással, a közösségtudattal. A közös múlton, a közös szülõföldön, a magyar nyelvismereten kívül a fiatalok számára átadott hit jelentheti a legnagyobb köteléket a közös utak keresésében, az összetartozás, a történelmi sorsközösség erõsítésében. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt egy év távlatában számos rendezvényen bizonyíthattuk, hogy egyesületünk nyitott az új dolgokra. Részt vállaltunk számos egyházi, társadalmi és kulturális rendezvény megszervezésében, illetve közremûködésünkkel hozzájárultunk azok sikeréhez. Ennek eredménye az is, hogy ismét színes tartalommal tölthettük meg a minden évben megjelenõ kiadványunkat. Fogadják szeretettel és olvassák nyitott szívvel. Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje A 2014 esztendei Szatmár határok nélkül református találkozó kapcsán két fontos dologról szeretnék szót ejteni: a helyszínrõl és az együttlét örömérõl. A történelmi Szatmár reformátusai Nagyecsedet emlékezetes helyszínként tartják számon. Elismerik azt a hozzáállást és kitartást, amelyet a település a 16. század óta a reformáció ügye mellett tanúsított boldog és boldogtalan idõkben. A nagyecsedi Báthori család számos fõrangú történelmi személyiséget adott a magyarságnak, akik nem csupán a szûkebb régióban, hanem Erdélyben és a Magyar Királyságban is elõsegítették a reformáció ügyét. A település csodálatos református nagytemploma méltó helyszíne volt az idei találkozónak, ünnepi érzéseket és gondolatokat váltott ki a megjelentekbõl. Nem csupán a hely szelleme, hanem a nagyecsediek vendégszeretete, áldozatos szervezõ munkája is emlékezetes és példaértékû maradt azoknak, akik szeptember 20-án ide látogattak. Az egész napos együttlétbõl fakadó öröm további fontos hozadéka volt ennek a napnak. Végleg meggyõzõdhettünk arról, hogy fontos közösségépítõ erejük van a hasonló találkozóknak. Nem csupán a közös nyelv és hagyomány hozott itt össze bennünket, hanem református hitünk is. Így lehetett igazán szeptember 20. a lelki-szellemi feltöltõdés közös napja, Nagyecsed pedig a közös helyszíne. Amit az I. világháborút követõen a politika a határok átrajzolásával szétválasztott, azt ezen a napon Istenbe, nyelvbe, kultúrába vetett hitünk újraegyesített, és mindannyian egyformán református szatmáriak lehettünk határok nélkül. Közös hitünk megvallása és gyakorlása, a kiválasztott helyszín identitáserõsítõ történelmi üzenete, valamint a közös együttlétbõl fakadó megtartó erõ reménnyel tölt el bennünket, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjait, hogy van jövõjük a szatmári református magyaroknak határon innen és túl. dr. Végh Balázs Béla a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens

4 Egyesületünket nagy megtiszteltetés érte december 6- án. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Partium kitüntetésben részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület elmúlt években kifejtett munkásságáért, amellyel hozzájárult a szatmári reformátusságnak és a magyarságnak hitbéli, erkölcsi, szellemi és anyagi megmaradásához, felemelkedéséhez és egységesüléséhez. Az Egyesület 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy elõsegítse az erdélyi és magyarországi reformátusok sajátos érdekeinek kifejezését, érvényesítését gazdasági, szociális és kulturális téren egyaránt. Alapvetõen a szatmári emberekért, a történelmi Szatmár újraélesztésén, a benne élõk segítésén, szellemilelki egyesítésén, a keresztyén értékek és hagyományok ápolásán fáradozik. Ez a díj is megerõsítést ad számunkra, hogy jó úton haladunk, és továbbra is legalább ugyanilyen, de ha lesz rá mód, még nagyobb aktivitással tevékenykedjünk.

5 Isten népét segítsétek meg adományaitokkal, ha szükségük van rá! Gyakoroljátok a vendéglátást! /Római 12:13/ JÓTÉKONYSÁGI HÚSOSZTÁS PAPOSON Az Egyesület ismét jótékonysági disznóvágást tartott Paposon. A Paposi Református Templomban ökumenikus istentiszteleten szolgált Bartha Gyula a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Beregi István görögkatolikus tisztelendõ, Koós Csaba Levente református lelkész. A rendezvényen köszöntõt mondott Kovács Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke, Fülöp István az egyesület elnöke, valamint Illés Béla Papos polgármestere. Kiss Mercédesz, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium 8.a osztályos tanulója Mit jelent számomra reformátusnak lenni címmel osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévõkkel. A feldolgozott sertést 1,5-2 kg-os csomagokban a településen élõ rászorulóknak juttattuk el. A felajánlásban család részesült. BETEG GYERMEKEKEN SEGÍTÜNK A felelõs jótékonykodás jegyében a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére Iroxin nevû égési sérülésekre használható bõrregeneráló készítményt adományozott. Az Egyesület a termék gyártójával és forgalmazójával, a Szatmárkerház Kft.-vel kötött megállapodás alapján a szükségletnek megfelelõ mennyiségben, folyamatosan biztosítja a készítményt a gyermekkórház részére.

6 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. /Római 12:1-2/ TÖRÖK PÁL EMLÉKMÛ Török Pál református püspök az egyháztörténet egyik legmeghatározóbb alakja. A dunamelléki egyházkerület szuperintendense a 19. században nagymértékben gyarapította a fõvárosi református egyházat. Az õ nevéhez fûzõdik Budapesten a teológia, Kecskeméten a jogi, Nagykõrösön pedig a tanárképzõ intézet megnyitása, majd mindhárom városban fõgimnázium létesülése, a Ráday-könyvtár megmentése. Az Egyesület, valamint Bíró Lajos szobrászmûvész Török Pál munkásságának tiszteletéül egy portré dombormûvet ajánlott fel a Dunamelléki Református Egyházkerület részére, melyet Ferencvárosban, a róla elnevezett utcában helyeztünk el.

7 REFORMÁCIÓ A reformáció emléknapját 1989 óta immár 25. alkalommal ünnepeltük Mátészalkán. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület október 30-án rendezte meg a hagyománnyá vált ünnepi eseményt. A helyi református közösségek 17 órától a Kálvin János emlékmûnél ünnepi mûsorral, 18 órától Károli Gáspár szobránál az emlékezés virágaival, majd istentisztelettel ünnepeltük meg az egyház megújítását, és méltó módon emlékeztünk meg az ellenreformáció áldozatairól. FÜLÖP SÁNDOR EMLÉKÉREM Az elõzõ év hagyományához híven, az Egyesület ismét két tanulót ajándékozott meg a Fülöp Sándor emlékéremmel. Kimagasló teljesítményeik elismeréséül 2014 áprilisában Töviskes Csaba a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium és Somogyi László a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium végzõs tanulói részesülhettek az emlékéremben.

8 IRODALMI ALKOTÁSOK Az Egyesület által létrehozott Szatmári Mûveltség Tára könyvsorozat az idei évben két kötettel is gazdagította az irodalmi világot Istenkeresés az irodalomban és Téli ünnepi népszokások és néphagyományok címmel. A könyvek elismerõ fogadtatását jelzi, hogy a augusztus 26-án Debrecenben, valamint a szeptember 16-án Budapesten megrendezett sajtótájékoztatón nagy érdeklõdést mutatott mind a sajtó, mind a közönség. HORGÁSZVERSENY MEZÕPETRIBEN Az elõzõ évekhez hasonlóan Egyesületünk ismét horgászversenyt rendezett. Az idei évben szakítva a hagyományokkal, a határon túl élõ barátainkhoz látogattunk el Mezõpetribe. A májusi forróság még a halaknak is túl melegnek bizonyult ahhoz, hogy kifárasszák a nagy horgászainkat. Ennek ellenére egy igazán önfeledt napot tudhatunk magunkénak. Barátaink finom halászléje és a helyi különlegességnek számító miccs kárpótolt mindenkit.

9 Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. /Fillippi 2:3-4/ JÁRMI-PAPOS Egyesületünk a környékbeli településekkel is jó kapcsolatot ápol. Igyekszünk minél több kulturális értékhez adni a nevünket, támogatásunkat. Az Egyesület közremûködésével került átadásra augusztus 23-án Jármiban Komoróczy Iván alispán és festõmûvész mellszobra, valamint október 3-án Paposon Péchy László kormányfõtanácsos, mérnök szobra. Mindkét alkotás Bíró Lajos szobrászmûvész, tagtársunk munkáját dícséri. 720 éves Ópályi Egyesületünk is közremûködött az évfordulón tartott ünnepségen.

10 IV. SZATMÁR HATÁROK NÉLKÜL NAGYECSED, Ismét megmutatkozott a református összefogás Az elõzõ évek sikerére tekintettel a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg a Szatmár határok nélkül rendezvényét. Az idén a Nagyecsedi Református Nagytemplomban és a mögötte található Vásártéren került megszervezésre szeptember 20-án. Az esemény ismertségét és elismertségét az elmúlt évek is jól bizonyítják, hiszen több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt, hogy ünnepélyes keretek között találkozzanak a határokkal szétválasztott szatmári reformátusok. A megjelentek elõször egy magasztos és ünnepélyes Istentiszteleten vehettek részt, ahol Csûry István püspök és Derencsényi István fõjegyzõ szolgált a Debreceni Református Kollégium Kántusának közremûködésével. Az egyházmegyék nevében Bartha Gyula, Kovács Sándor és Nagy Sándor esperes urak köszöntötték az Úr házában megjelent híveket. A mûsor ezután a szabadtéri színpadon folytatódott. Kovács Sándor országgyûlési képviselõ gondolatai után több helyi és határon túli fellépõ csillogtatta meg tudását, ezt követõen több neves sztárvendég, Szabó Ádám, a Grácia hegedûtrió és Kállay Saunders András szórakoztatta a közönséget. A rendezvény alkalmával ismételten olyan összefogás részesei lehettünk, mely tanúbizonyságul szolgálhat minden nemzet számára. Ismét bizonyítást nyert, hogy a hit, a közös múlt, a nemzeti hagyományok, a magyar nyelv és kultúra olyan erõs kötelékek, melyek majd egy évszázad alatt sem gyengültek meg.

11

12

13

14

15

16

17 A REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2014-TÕL FOGADHATJA AZ 1 %-OS FELAJÁNLÁSOKAT Alapítói azzal a céllal hozták létre 2011-ben a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet, hogy az elõdeink által megteremtett értékeket megõrizzük és továbbadjuk a jövõ nemzedékének, tovább erõsítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a református egyház közötti összetartó erõt. Ezen értékek mentén nem csak a tavalyi, de a korábbi években is törekedtünk arra, hogy kitûzött programjaink megvalósuljanak, adományaink a legmegfelelõbb helyre jussanak el. Az elmúlt években kerekesszéket, ágyat adományoztunk több idõsek otthonának, valamint a mátészalkai kórháznak. A nagykárolyi árvaházban élõ gyermekeket édességgel leptük meg, Paposon család számára húst osztottunk. Társadalmi és kulturális rendezvények szervezõi voltunk, mint pl.: Szamoskrassói lelkésztalálkozó és focitorna; Tordai Demeter szobrának leleplezése Óváriban; Bíró Lajos albumának kiadása, bemutatója; Fülöp Sándor szaktanterem, reformáció emléknapja... Legismertebb rendezvényünk a Szatmár határok nélkül, amelyre az elmúlt négy alkalommal több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt. Egyesületünk tevékenységérõl bõvebben olvashat a oldalon. Amennyiben Ön is egyetért és támogatni kívánja Egyesületünket céljai elérésében, megteheti adója 1%- ának felajánlásával, hiszen tudjuk, hogy együtt könnyebb! Adószámunk: Köszönettel: Fülöp István elnök

18 20 éves a Református Gimnázium A tanításnak célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és tiszta hitbõl fakadó szeretet (1Tim. 1:5) 20 évvel ezelõtt a Református Nagytemplom falai között kezdte meg elsõ tanévét a református gimnázium Nagyecseden, 27 diákkal. Az intézmény elsõ alapító okiratát dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hagyta jóvá, január 17-i dátummal. A rendszerváltás után Nagyecsed város vezetõségének és a Nagyecsedi Református Egyházközség összefogásának köszönhetõen ebben az évben kezdhette meg mûködését az iskola. Persze azt soha nem feledhetjük, hogy Nagyecsednek az államosításig mindig volt református iskolája, melynek alapját századokkal korábban a Báthori család vetette meg. Így méltán lett intézményünk névadója a zsoltáros jelzõvel illetett, Ecsedi Báthori István. Az indulásnál jelenlévõk tudnának legjobban arról mesélni, hogy hogyan alakult át az egykori termelõszövetkezet épülete iskolává, kollégiummá, hogyan nõtt, gyarapodott az intézmény. Hálás szívvel kell köszönetet mondani a magvetõknek, mind a város, mind az egyház részérõl, akik az indulásnál, a szervezésnél jelen voltak. Az eltelt évek alatt 273 diák tett sikeres érettségi vizsgát az intézményben nappali tagozaton. Az iskola fejlõdését, bõvülését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a augusztus 30-án megtartott tanévnyitó ünnepi Istentiszteleten a 61 gimnazista tanuló mellett ma már 83 kisiskolás várta az iskolakezdést. A ös tanévet csak az alsósok kezdték meg a Szatmári utca 1. szám alatt, a termelõszövetkezeti épületben, a gimnazisták a Rákóczi utcai állami iskolaépület 2. emeletén kaptak helyet. Istennek hálát adva gondolunk vissza az elmúlt 20 évre, és Isten áldását kérem a megvalósítandó feladatainkra. Fodorné Nyiregyházi Edit igazgató

19 KIADVÁNYAINK Bíró Lajos szobrászmûvész albuma "A kiadvány Bíró Lajos szobrászmûvész alkotásait mutatja be.( ) Szülõföldjének értékeit becsülõ, azokat megismertetni kívánó mûvész, aki alkotásainak letisztult formavilágával azt a puritán örökséget képviseli, amely sok kiváló elmét és mûvet adott a történelem során a magyar és európai kultúrának. Méltóan reprezentálja azt a szándékot, amelyért az Egyesület létrejött, és amelynek reménység szerint ez a kiadványsorozat hasznos és értékes hordozója lesz." Istenkeresés az irodalomban Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke "Nekünk nem feladatunk megmondani, ki hogyan cselekedjen és élje a mindennapi életét. Nem tudunk tudósként, de még csak fennkölt szavak, költemények hangján sem elmélkedni teológiai, dogmatikai kérdésekben. Megtették ezt kiválóságaink, és tudjuk, hogy ezzel a folyamat nem ért véget, mert a most felnövekvõ vagy meg sem született költõk, alkotók a jövõben is kételyeket kifejezve, utakat keresve elmélkednek majd. Most szerény lehetõségeinkhez képest az Õ szellemi termékeik egy szeletét mutatjuk be kiváló szerzõk tollából." Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje Téli ünnepi népszokások és néphagyományok a református magyaroknál és más felekezeteknél Szatmárban "Nem mondunk teljesen újat azzal a megállapítással, hogy a kultúra folyamatos változásoknak van kitéve, hasonlóképpen a népi kultúra is. Szakemberek, akik a determinizmus felõl közelítenek a kérdéshez, összetettnek tartják a kiváltó okokat(...). A változások korát éljük a kultúrában, ez egyaránt jelent szegényedést és gazdagodást formai, tartalmi és funkcionális szempontból. A globalizició felgyorsítja a kultúrális elemek cseréjét, váratlanul (sokszor motiválatlanul) tûnnek el és jelennek meg motívumok ugyanabban a kultúrában." Végh Balázs Béla, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens Az egyesület kiemelt rendezvényeirõl 2011 óta minden évben megjelentetünk egy képes kiadványt.

20 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN A kiadvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg.

21 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN NEA-NO-14-SZ-0112

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben