REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014"

Átírás

1 REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük olvasóinkat a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében! Az emberi személyiség felnõtté válásának egyik meghatározó vonása a felelõsségtudat megjelenése. Nemcsak szeretteinkért, önmagunkért vagyunk felelõsek, de hazánkért, szûkebb pátriánkért is felelõsséggel tartozunk. Ez az aggódó, gondoskodó törõdés a jelen formálása mellett a jövõn való munkálkodásban is megnyilatkozik. Mindannyiunknak feladata, hogy tegyen környezetéért, hogy elkötelezze magát szülõföldje jövõjének építése mellett. A magyarság jövõjének kulcsa - különösen a szatmári régióban - az egymástól elválasztó határok átlépése kisebb és nagyobb lélegzetvételû kérdésekben egyaránt. Az egységre való törekvés földjében foganhat meg és terebélyesedhet egyre nagyobb lombú fává egy valódi, közös jövõre törekvõ közösség. Nekünk, magyaroknak országhatáron innen és azon túl közös célokat kell kitûznünk, hiszen az a nép halad elõre és állja az idõk próbáját, ki az egyetlen Istenben bízva, belõle erõt merítve együtt tud gondolkodni jövõjéért. A Szatmár-vidéki magyar református közösség jövõjéért, megmaradásáért a es esztendõkben véghez vitt munka beszédes krónikája ez a kiadvány. Bizonyíték arra, hogy közös hitünk megvallása, a krisztusi szeretet jegyében való cselekvés eredményessé teszi a magyar közösség megmaradásáért, megerõsödéséért végzett munkát. Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület minden évben figyel arra, hogy az Egyesület a megalapításakor kitûzött célok, a közösen meghatározott elvek, értékek mentén mûködjön. Hosszú távú, maradandó eredmények elérésére törekszünk, amelyek igazi alapként szolgálhatnak a jövõre nézve. Rendezvényeinkkel, programjainkkal nemcsak a jelenre és a múltra, hanem a fiatalságra, a jövõ nemzedékre is gondolunk. A múltban számtalanszor bizonyságot nyert, hogy az igazi fejlõdéshez a fiatalság bevonására, összefogására, energikusságára van szükség. Õk jelentik az igazi hajtóerõt egy nemzet életében. A mai társadalomban azonban nagyon sok külsõ, sokszor megtévesztõ hatásnak vannak kitéve. Ezért is fontos, hogy támogassuk egymást abba az irányba, amely állandóságot és biztonságot jelent az életünkben, ez pedig nem más, mint az Isten irgalmasságába vetett hit. Hiszen igazi életerõt a fiatalok számára is csak a kereszténység jelenthet a mai világban. "Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által." (Zsolt 119,9)

3 A vallás nemcsak az egyén kiteljesedéséhez szükséges, hanem egyet jelent a valahová való tartozással, a közösségtudattal. A közös múlton, a közös szülõföldön, a magyar nyelvismereten kívül a fiatalok számára átadott hit jelentheti a legnagyobb köteléket a közös utak keresésében, az összetartozás, a történelmi sorsközösség erõsítésében. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt egy év távlatában számos rendezvényen bizonyíthattuk, hogy egyesületünk nyitott az új dolgokra. Részt vállaltunk számos egyházi, társadalmi és kulturális rendezvény megszervezésében, illetve közremûködésünkkel hozzájárultunk azok sikeréhez. Ennek eredménye az is, hogy ismét színes tartalommal tölthettük meg a minden évben megjelenõ kiadványunkat. Fogadják szeretettel és olvassák nyitott szívvel. Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje A 2014 esztendei Szatmár határok nélkül református találkozó kapcsán két fontos dologról szeretnék szót ejteni: a helyszínrõl és az együttlét örömérõl. A történelmi Szatmár reformátusai Nagyecsedet emlékezetes helyszínként tartják számon. Elismerik azt a hozzáállást és kitartást, amelyet a település a 16. század óta a reformáció ügye mellett tanúsított boldog és boldogtalan idõkben. A nagyecsedi Báthori család számos fõrangú történelmi személyiséget adott a magyarságnak, akik nem csupán a szûkebb régióban, hanem Erdélyben és a Magyar Királyságban is elõsegítették a reformáció ügyét. A település csodálatos református nagytemploma méltó helyszíne volt az idei találkozónak, ünnepi érzéseket és gondolatokat váltott ki a megjelentekbõl. Nem csupán a hely szelleme, hanem a nagyecsediek vendégszeretete, áldozatos szervezõ munkája is emlékezetes és példaértékû maradt azoknak, akik szeptember 20-án ide látogattak. Az egész napos együttlétbõl fakadó öröm további fontos hozadéka volt ennek a napnak. Végleg meggyõzõdhettünk arról, hogy fontos közösségépítõ erejük van a hasonló találkozóknak. Nem csupán a közös nyelv és hagyomány hozott itt össze bennünket, hanem református hitünk is. Így lehetett igazán szeptember 20. a lelki-szellemi feltöltõdés közös napja, Nagyecsed pedig a közös helyszíne. Amit az I. világháborút követõen a politika a határok átrajzolásával szétválasztott, azt ezen a napon Istenbe, nyelvbe, kultúrába vetett hitünk újraegyesített, és mindannyian egyformán református szatmáriak lehettünk határok nélkül. Közös hitünk megvallása és gyakorlása, a kiválasztott helyszín identitáserõsítõ történelmi üzenete, valamint a közös együttlétbõl fakadó megtartó erõ reménnyel tölt el bennünket, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjait, hogy van jövõjük a szatmári református magyaroknak határon innen és túl. dr. Végh Balázs Béla a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens

4 Egyesületünket nagy megtiszteltetés érte december 6- án. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Partium kitüntetésben részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület elmúlt években kifejtett munkásságáért, amellyel hozzájárult a szatmári reformátusságnak és a magyarságnak hitbéli, erkölcsi, szellemi és anyagi megmaradásához, felemelkedéséhez és egységesüléséhez. Az Egyesület 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy elõsegítse az erdélyi és magyarországi reformátusok sajátos érdekeinek kifejezését, érvényesítését gazdasági, szociális és kulturális téren egyaránt. Alapvetõen a szatmári emberekért, a történelmi Szatmár újraélesztésén, a benne élõk segítésén, szellemilelki egyesítésén, a keresztyén értékek és hagyományok ápolásán fáradozik. Ez a díj is megerõsítést ad számunkra, hogy jó úton haladunk, és továbbra is legalább ugyanilyen, de ha lesz rá mód, még nagyobb aktivitással tevékenykedjünk.

5 Isten népét segítsétek meg adományaitokkal, ha szükségük van rá! Gyakoroljátok a vendéglátást! /Római 12:13/ JÓTÉKONYSÁGI HÚSOSZTÁS PAPOSON Az Egyesület ismét jótékonysági disznóvágást tartott Paposon. A Paposi Református Templomban ökumenikus istentiszteleten szolgált Bartha Gyula a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Beregi István görögkatolikus tisztelendõ, Koós Csaba Levente református lelkész. A rendezvényen köszöntõt mondott Kovács Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke, Fülöp István az egyesület elnöke, valamint Illés Béla Papos polgármestere. Kiss Mercédesz, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium 8.a osztályos tanulója Mit jelent számomra reformátusnak lenni címmel osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévõkkel. A feldolgozott sertést 1,5-2 kg-os csomagokban a településen élõ rászorulóknak juttattuk el. A felajánlásban család részesült. BETEG GYERMEKEKEN SEGÍTÜNK A felelõs jótékonykodás jegyében a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére Iroxin nevû égési sérülésekre használható bõrregeneráló készítményt adományozott. Az Egyesület a termék gyártójával és forgalmazójával, a Szatmárkerház Kft.-vel kötött megállapodás alapján a szükségletnek megfelelõ mennyiségben, folyamatosan biztosítja a készítményt a gyermekkórház részére.

6 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. /Római 12:1-2/ TÖRÖK PÁL EMLÉKMÛ Török Pál református püspök az egyháztörténet egyik legmeghatározóbb alakja. A dunamelléki egyházkerület szuperintendense a 19. században nagymértékben gyarapította a fõvárosi református egyházat. Az õ nevéhez fûzõdik Budapesten a teológia, Kecskeméten a jogi, Nagykõrösön pedig a tanárképzõ intézet megnyitása, majd mindhárom városban fõgimnázium létesülése, a Ráday-könyvtár megmentése. Az Egyesület, valamint Bíró Lajos szobrászmûvész Török Pál munkásságának tiszteletéül egy portré dombormûvet ajánlott fel a Dunamelléki Református Egyházkerület részére, melyet Ferencvárosban, a róla elnevezett utcában helyeztünk el.

7 REFORMÁCIÓ A reformáció emléknapját 1989 óta immár 25. alkalommal ünnepeltük Mátészalkán. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület október 30-án rendezte meg a hagyománnyá vált ünnepi eseményt. A helyi református közösségek 17 órától a Kálvin János emlékmûnél ünnepi mûsorral, 18 órától Károli Gáspár szobránál az emlékezés virágaival, majd istentisztelettel ünnepeltük meg az egyház megújítását, és méltó módon emlékeztünk meg az ellenreformáció áldozatairól. FÜLÖP SÁNDOR EMLÉKÉREM Az elõzõ év hagyományához híven, az Egyesület ismét két tanulót ajándékozott meg a Fülöp Sándor emlékéremmel. Kimagasló teljesítményeik elismeréséül 2014 áprilisában Töviskes Csaba a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium és Somogyi László a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium végzõs tanulói részesülhettek az emlékéremben.

8 IRODALMI ALKOTÁSOK Az Egyesület által létrehozott Szatmári Mûveltség Tára könyvsorozat az idei évben két kötettel is gazdagította az irodalmi világot Istenkeresés az irodalomban és Téli ünnepi népszokások és néphagyományok címmel. A könyvek elismerõ fogadtatását jelzi, hogy a augusztus 26-án Debrecenben, valamint a szeptember 16-án Budapesten megrendezett sajtótájékoztatón nagy érdeklõdést mutatott mind a sajtó, mind a közönség. HORGÁSZVERSENY MEZÕPETRIBEN Az elõzõ évekhez hasonlóan Egyesületünk ismét horgászversenyt rendezett. Az idei évben szakítva a hagyományokkal, a határon túl élõ barátainkhoz látogattunk el Mezõpetribe. A májusi forróság még a halaknak is túl melegnek bizonyult ahhoz, hogy kifárasszák a nagy horgászainkat. Ennek ellenére egy igazán önfeledt napot tudhatunk magunkénak. Barátaink finom halászléje és a helyi különlegességnek számító miccs kárpótolt mindenkit.

9 Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. /Fillippi 2:3-4/ JÁRMI-PAPOS Egyesületünk a környékbeli településekkel is jó kapcsolatot ápol. Igyekszünk minél több kulturális értékhez adni a nevünket, támogatásunkat. Az Egyesület közremûködésével került átadásra augusztus 23-án Jármiban Komoróczy Iván alispán és festõmûvész mellszobra, valamint október 3-án Paposon Péchy László kormányfõtanácsos, mérnök szobra. Mindkét alkotás Bíró Lajos szobrászmûvész, tagtársunk munkáját dícséri. 720 éves Ópályi Egyesületünk is közremûködött az évfordulón tartott ünnepségen.

10 IV. SZATMÁR HATÁROK NÉLKÜL NAGYECSED, Ismét megmutatkozott a református összefogás Az elõzõ évek sikerére tekintettel a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg a Szatmár határok nélkül rendezvényét. Az idén a Nagyecsedi Református Nagytemplomban és a mögötte található Vásártéren került megszervezésre szeptember 20-án. Az esemény ismertségét és elismertségét az elmúlt évek is jól bizonyítják, hiszen több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt, hogy ünnepélyes keretek között találkozzanak a határokkal szétválasztott szatmári reformátusok. A megjelentek elõször egy magasztos és ünnepélyes Istentiszteleten vehettek részt, ahol Csûry István püspök és Derencsényi István fõjegyzõ szolgált a Debreceni Református Kollégium Kántusának közremûködésével. Az egyházmegyék nevében Bartha Gyula, Kovács Sándor és Nagy Sándor esperes urak köszöntötték az Úr házában megjelent híveket. A mûsor ezután a szabadtéri színpadon folytatódott. Kovács Sándor országgyûlési képviselõ gondolatai után több helyi és határon túli fellépõ csillogtatta meg tudását, ezt követõen több neves sztárvendég, Szabó Ádám, a Grácia hegedûtrió és Kállay Saunders András szórakoztatta a közönséget. A rendezvény alkalmával ismételten olyan összefogás részesei lehettünk, mely tanúbizonyságul szolgálhat minden nemzet számára. Ismét bizonyítást nyert, hogy a hit, a közös múlt, a nemzeti hagyományok, a magyar nyelv és kultúra olyan erõs kötelékek, melyek majd egy évszázad alatt sem gyengültek meg.

11

12

13

14

15

16

17 A REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2014-TÕL FOGADHATJA AZ 1 %-OS FELAJÁNLÁSOKAT Alapítói azzal a céllal hozták létre 2011-ben a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet, hogy az elõdeink által megteremtett értékeket megõrizzük és továbbadjuk a jövõ nemzedékének, tovább erõsítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a református egyház közötti összetartó erõt. Ezen értékek mentén nem csak a tavalyi, de a korábbi években is törekedtünk arra, hogy kitûzött programjaink megvalósuljanak, adományaink a legmegfelelõbb helyre jussanak el. Az elmúlt években kerekesszéket, ágyat adományoztunk több idõsek otthonának, valamint a mátészalkai kórháznak. A nagykárolyi árvaházban élõ gyermekeket édességgel leptük meg, Paposon család számára húst osztottunk. Társadalmi és kulturális rendezvények szervezõi voltunk, mint pl.: Szamoskrassói lelkésztalálkozó és focitorna; Tordai Demeter szobrának leleplezése Óváriban; Bíró Lajos albumának kiadása, bemutatója; Fülöp Sándor szaktanterem, reformáció emléknapja... Legismertebb rendezvényünk a Szatmár határok nélkül, amelyre az elmúlt négy alkalommal több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt. Egyesületünk tevékenységérõl bõvebben olvashat a oldalon. Amennyiben Ön is egyetért és támogatni kívánja Egyesületünket céljai elérésében, megteheti adója 1%- ának felajánlásával, hiszen tudjuk, hogy együtt könnyebb! Adószámunk: Köszönettel: Fülöp István elnök

18 20 éves a Református Gimnázium A tanításnak célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és tiszta hitbõl fakadó szeretet (1Tim. 1:5) 20 évvel ezelõtt a Református Nagytemplom falai között kezdte meg elsõ tanévét a református gimnázium Nagyecseden, 27 diákkal. Az intézmény elsõ alapító okiratát dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hagyta jóvá, január 17-i dátummal. A rendszerváltás után Nagyecsed város vezetõségének és a Nagyecsedi Református Egyházközség összefogásának köszönhetõen ebben az évben kezdhette meg mûködését az iskola. Persze azt soha nem feledhetjük, hogy Nagyecsednek az államosításig mindig volt református iskolája, melynek alapját századokkal korábban a Báthori család vetette meg. Így méltán lett intézményünk névadója a zsoltáros jelzõvel illetett, Ecsedi Báthori István. Az indulásnál jelenlévõk tudnának legjobban arról mesélni, hogy hogyan alakult át az egykori termelõszövetkezet épülete iskolává, kollégiummá, hogyan nõtt, gyarapodott az intézmény. Hálás szívvel kell köszönetet mondani a magvetõknek, mind a város, mind az egyház részérõl, akik az indulásnál, a szervezésnél jelen voltak. Az eltelt évek alatt 273 diák tett sikeres érettségi vizsgát az intézményben nappali tagozaton. Az iskola fejlõdését, bõvülését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a augusztus 30-án megtartott tanévnyitó ünnepi Istentiszteleten a 61 gimnazista tanuló mellett ma már 83 kisiskolás várta az iskolakezdést. A ös tanévet csak az alsósok kezdték meg a Szatmári utca 1. szám alatt, a termelõszövetkezeti épületben, a gimnazisták a Rákóczi utcai állami iskolaépület 2. emeletén kaptak helyet. Istennek hálát adva gondolunk vissza az elmúlt 20 évre, és Isten áldását kérem a megvalósítandó feladatainkra. Fodorné Nyiregyházi Edit igazgató

19 KIADVÁNYAINK Bíró Lajos szobrászmûvész albuma "A kiadvány Bíró Lajos szobrászmûvész alkotásait mutatja be.( ) Szülõföldjének értékeit becsülõ, azokat megismertetni kívánó mûvész, aki alkotásainak letisztult formavilágával azt a puritán örökséget képviseli, amely sok kiváló elmét és mûvet adott a történelem során a magyar és európai kultúrának. Méltóan reprezentálja azt a szándékot, amelyért az Egyesület létrejött, és amelynek reménység szerint ez a kiadványsorozat hasznos és értékes hordozója lesz." Istenkeresés az irodalomban Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke "Nekünk nem feladatunk megmondani, ki hogyan cselekedjen és élje a mindennapi életét. Nem tudunk tudósként, de még csak fennkölt szavak, költemények hangján sem elmélkedni teológiai, dogmatikai kérdésekben. Megtették ezt kiválóságaink, és tudjuk, hogy ezzel a folyamat nem ért véget, mert a most felnövekvõ vagy meg sem született költõk, alkotók a jövõben is kételyeket kifejezve, utakat keresve elmélkednek majd. Most szerény lehetõségeinkhez képest az Õ szellemi termékeik egy szeletét mutatjuk be kiváló szerzõk tollából." Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje Téli ünnepi népszokások és néphagyományok a református magyaroknál és más felekezeteknél Szatmárban "Nem mondunk teljesen újat azzal a megállapítással, hogy a kultúra folyamatos változásoknak van kitéve, hasonlóképpen a népi kultúra is. Szakemberek, akik a determinizmus felõl közelítenek a kérdéshez, összetettnek tartják a kiváltó okokat(...). A változások korát éljük a kultúrában, ez egyaránt jelent szegényedést és gazdagodást formai, tartalmi és funkcionális szempontból. A globalizició felgyorsítja a kultúrális elemek cseréjét, váratlanul (sokszor motiválatlanul) tûnnek el és jelennek meg motívumok ugyanabban a kultúrában." Végh Balázs Béla, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens Az egyesület kiemelt rendezvényeirõl 2011 óta minden évben megjelentetünk egy képes kiadványt.

20 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN A kiadvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg.

21 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN NEA-NO-14-SZ-0112

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Március 15.-i ünnepségre, melynek kezdete 9 óra. Helyszín: Szabadság tér

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Március 15.-i ünnepségre, melynek kezdete 9 óra. Helyszín: Szabadság tér Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 2. szám 2014. február Ajánló Ajánló ÚJ oktatási központ épül a városban Türr István Képzô és Kutató Intézet közremûködésével egy szép intézménnyel

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. X. Arató Fesztivál augusztus 18.

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. X. Arató Fesztivál augusztus 18. Polgármesteri HÍRLEVÉL Kerekegyháza Város Önkormányzat időszakos kiadványa X. Arató Fesztivál augusztus 18. Bográcsos ételek főzőversenye Áldott, békés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket, valamint

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13.

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. július Részletek a 2. oldalon Pedagógusnap Részleteka 10-11. oldalon Részletek a 12-13. oldalon Részletek a 9. oldalon Erkel napok Gyermeknap

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata 2014. február 19/1 Szín Közösségi Művelődés A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata Lakiteleki Színes Kert mintaprojekt Kertészkedés Komposztálás Növénygyűjtés Tintakészítés Kemendi Ágival Ezüst oklevél

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Újbor ünnepe elõtt. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn.

Újbor ünnepe elõtt. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn. 2010. október VI. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Újbor ünnepe elõtt "S mikor a bor-változtatásnál / vacsorájuknál egymás mellett ültenek, / szólott az

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava 30, Sk / 1, / 210, Ft Kedves, Türelmes Olvasó! És még azt is írhattam volna, hogy hűséges. Különösen vonatkozik ez az

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben