REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014"

Átírás

1 REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük olvasóinkat a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében! Az emberi személyiség felnõtté válásának egyik meghatározó vonása a felelõsségtudat megjelenése. Nemcsak szeretteinkért, önmagunkért vagyunk felelõsek, de hazánkért, szûkebb pátriánkért is felelõsséggel tartozunk. Ez az aggódó, gondoskodó törõdés a jelen formálása mellett a jövõn való munkálkodásban is megnyilatkozik. Mindannyiunknak feladata, hogy tegyen környezetéért, hogy elkötelezze magát szülõföldje jövõjének építése mellett. A magyarság jövõjének kulcsa - különösen a szatmári régióban - az egymástól elválasztó határok átlépése kisebb és nagyobb lélegzetvételû kérdésekben egyaránt. Az egységre való törekvés földjében foganhat meg és terebélyesedhet egyre nagyobb lombú fává egy valódi, közös jövõre törekvõ közösség. Nekünk, magyaroknak országhatáron innen és azon túl közös célokat kell kitûznünk, hiszen az a nép halad elõre és állja az idõk próbáját, ki az egyetlen Istenben bízva, belõle erõt merítve együtt tud gondolkodni jövõjéért. A Szatmár-vidéki magyar református közösség jövõjéért, megmaradásáért a es esztendõkben véghez vitt munka beszédes krónikája ez a kiadvány. Bizonyíték arra, hogy közös hitünk megvallása, a krisztusi szeretet jegyében való cselekvés eredményessé teszi a magyar közösség megmaradásáért, megerõsödéséért végzett munkát. Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület minden évben figyel arra, hogy az Egyesület a megalapításakor kitûzött célok, a közösen meghatározott elvek, értékek mentén mûködjön. Hosszú távú, maradandó eredmények elérésére törekszünk, amelyek igazi alapként szolgálhatnak a jövõre nézve. Rendezvényeinkkel, programjainkkal nemcsak a jelenre és a múltra, hanem a fiatalságra, a jövõ nemzedékre is gondolunk. A múltban számtalanszor bizonyságot nyert, hogy az igazi fejlõdéshez a fiatalság bevonására, összefogására, energikusságára van szükség. Õk jelentik az igazi hajtóerõt egy nemzet életében. A mai társadalomban azonban nagyon sok külsõ, sokszor megtévesztõ hatásnak vannak kitéve. Ezért is fontos, hogy támogassuk egymást abba az irányba, amely állandóságot és biztonságot jelent az életünkben, ez pedig nem más, mint az Isten irgalmasságába vetett hit. Hiszen igazi életerõt a fiatalok számára is csak a kereszténység jelenthet a mai világban. "Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által." (Zsolt 119,9)

3 A vallás nemcsak az egyén kiteljesedéséhez szükséges, hanem egyet jelent a valahová való tartozással, a közösségtudattal. A közös múlton, a közös szülõföldön, a magyar nyelvismereten kívül a fiatalok számára átadott hit jelentheti a legnagyobb köteléket a közös utak keresésében, az összetartozás, a történelmi sorsközösség erõsítésében. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt egy év távlatában számos rendezvényen bizonyíthattuk, hogy egyesületünk nyitott az új dolgokra. Részt vállaltunk számos egyházi, társadalmi és kulturális rendezvény megszervezésében, illetve közremûködésünkkel hozzájárultunk azok sikeréhez. Ennek eredménye az is, hogy ismét színes tartalommal tölthettük meg a minden évben megjelenõ kiadványunkat. Fogadják szeretettel és olvassák nyitott szívvel. Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje A 2014 esztendei Szatmár határok nélkül református találkozó kapcsán két fontos dologról szeretnék szót ejteni: a helyszínrõl és az együttlét örömérõl. A történelmi Szatmár reformátusai Nagyecsedet emlékezetes helyszínként tartják számon. Elismerik azt a hozzáállást és kitartást, amelyet a település a 16. század óta a reformáció ügye mellett tanúsított boldog és boldogtalan idõkben. A nagyecsedi Báthori család számos fõrangú történelmi személyiséget adott a magyarságnak, akik nem csupán a szûkebb régióban, hanem Erdélyben és a Magyar Királyságban is elõsegítették a reformáció ügyét. A település csodálatos református nagytemploma méltó helyszíne volt az idei találkozónak, ünnepi érzéseket és gondolatokat váltott ki a megjelentekbõl. Nem csupán a hely szelleme, hanem a nagyecsediek vendégszeretete, áldozatos szervezõ munkája is emlékezetes és példaértékû maradt azoknak, akik szeptember 20-án ide látogattak. Az egész napos együttlétbõl fakadó öröm további fontos hozadéka volt ennek a napnak. Végleg meggyõzõdhettünk arról, hogy fontos közösségépítõ erejük van a hasonló találkozóknak. Nem csupán a közös nyelv és hagyomány hozott itt össze bennünket, hanem református hitünk is. Így lehetett igazán szeptember 20. a lelki-szellemi feltöltõdés közös napja, Nagyecsed pedig a közös helyszíne. Amit az I. világháborút követõen a politika a határok átrajzolásával szétválasztott, azt ezen a napon Istenbe, nyelvbe, kultúrába vetett hitünk újraegyesített, és mindannyian egyformán református szatmáriak lehettünk határok nélkül. Közös hitünk megvallása és gyakorlása, a kiválasztott helyszín identitáserõsítõ történelmi üzenete, valamint a közös együttlétbõl fakadó megtartó erõ reménnyel tölt el bennünket, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjait, hogy van jövõjük a szatmári református magyaroknak határon innen és túl. dr. Végh Balázs Béla a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens

4 Egyesületünket nagy megtiszteltetés érte december 6- án. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Partium kitüntetésben részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület elmúlt években kifejtett munkásságáért, amellyel hozzájárult a szatmári reformátusságnak és a magyarságnak hitbéli, erkölcsi, szellemi és anyagi megmaradásához, felemelkedéséhez és egységesüléséhez. Az Egyesület 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy elõsegítse az erdélyi és magyarországi reformátusok sajátos érdekeinek kifejezését, érvényesítését gazdasági, szociális és kulturális téren egyaránt. Alapvetõen a szatmári emberekért, a történelmi Szatmár újraélesztésén, a benne élõk segítésén, szellemilelki egyesítésén, a keresztyén értékek és hagyományok ápolásán fáradozik. Ez a díj is megerõsítést ad számunkra, hogy jó úton haladunk, és továbbra is legalább ugyanilyen, de ha lesz rá mód, még nagyobb aktivitással tevékenykedjünk.

5 Isten népét segítsétek meg adományaitokkal, ha szükségük van rá! Gyakoroljátok a vendéglátást! /Római 12:13/ JÓTÉKONYSÁGI HÚSOSZTÁS PAPOSON Az Egyesület ismét jótékonysági disznóvágást tartott Paposon. A Paposi Református Templomban ökumenikus istentiszteleten szolgált Bartha Gyula a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Beregi István görögkatolikus tisztelendõ, Koós Csaba Levente református lelkész. A rendezvényen köszöntõt mondott Kovács Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke, Fülöp István az egyesület elnöke, valamint Illés Béla Papos polgármestere. Kiss Mercédesz, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium 8.a osztályos tanulója Mit jelent számomra reformátusnak lenni címmel osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévõkkel. A feldolgozott sertést 1,5-2 kg-os csomagokban a településen élõ rászorulóknak juttattuk el. A felajánlásban család részesült. BETEG GYERMEKEKEN SEGÍTÜNK A felelõs jótékonykodás jegyében a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére Iroxin nevû égési sérülésekre használható bõrregeneráló készítményt adományozott. Az Egyesület a termék gyártójával és forgalmazójával, a Szatmárkerház Kft.-vel kötött megállapodás alapján a szükségletnek megfelelõ mennyiségben, folyamatosan biztosítja a készítményt a gyermekkórház részére.

6 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. /Római 12:1-2/ TÖRÖK PÁL EMLÉKMÛ Török Pál református püspök az egyháztörténet egyik legmeghatározóbb alakja. A dunamelléki egyházkerület szuperintendense a 19. században nagymértékben gyarapította a fõvárosi református egyházat. Az õ nevéhez fûzõdik Budapesten a teológia, Kecskeméten a jogi, Nagykõrösön pedig a tanárképzõ intézet megnyitása, majd mindhárom városban fõgimnázium létesülése, a Ráday-könyvtár megmentése. Az Egyesület, valamint Bíró Lajos szobrászmûvész Török Pál munkásságának tiszteletéül egy portré dombormûvet ajánlott fel a Dunamelléki Református Egyházkerület részére, melyet Ferencvárosban, a róla elnevezett utcában helyeztünk el.

7 REFORMÁCIÓ A reformáció emléknapját 1989 óta immár 25. alkalommal ünnepeltük Mátészalkán. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület október 30-án rendezte meg a hagyománnyá vált ünnepi eseményt. A helyi református közösségek 17 órától a Kálvin János emlékmûnél ünnepi mûsorral, 18 órától Károli Gáspár szobránál az emlékezés virágaival, majd istentisztelettel ünnepeltük meg az egyház megújítását, és méltó módon emlékeztünk meg az ellenreformáció áldozatairól. FÜLÖP SÁNDOR EMLÉKÉREM Az elõzõ év hagyományához híven, az Egyesület ismét két tanulót ajándékozott meg a Fülöp Sándor emlékéremmel. Kimagasló teljesítményeik elismeréséül 2014 áprilisában Töviskes Csaba a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium és Somogyi László a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium végzõs tanulói részesülhettek az emlékéremben.

8 IRODALMI ALKOTÁSOK Az Egyesület által létrehozott Szatmári Mûveltség Tára könyvsorozat az idei évben két kötettel is gazdagította az irodalmi világot Istenkeresés az irodalomban és Téli ünnepi népszokások és néphagyományok címmel. A könyvek elismerõ fogadtatását jelzi, hogy a augusztus 26-án Debrecenben, valamint a szeptember 16-án Budapesten megrendezett sajtótájékoztatón nagy érdeklõdést mutatott mind a sajtó, mind a közönség. HORGÁSZVERSENY MEZÕPETRIBEN Az elõzõ évekhez hasonlóan Egyesületünk ismét horgászversenyt rendezett. Az idei évben szakítva a hagyományokkal, a határon túl élõ barátainkhoz látogattunk el Mezõpetribe. A májusi forróság még a halaknak is túl melegnek bizonyult ahhoz, hogy kifárasszák a nagy horgászainkat. Ennek ellenére egy igazán önfeledt napot tudhatunk magunkénak. Barátaink finom halászléje és a helyi különlegességnek számító miccs kárpótolt mindenkit.

9 Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. /Fillippi 2:3-4/ JÁRMI-PAPOS Egyesületünk a környékbeli településekkel is jó kapcsolatot ápol. Igyekszünk minél több kulturális értékhez adni a nevünket, támogatásunkat. Az Egyesület közremûködésével került átadásra augusztus 23-án Jármiban Komoróczy Iván alispán és festõmûvész mellszobra, valamint október 3-án Paposon Péchy László kormányfõtanácsos, mérnök szobra. Mindkét alkotás Bíró Lajos szobrászmûvész, tagtársunk munkáját dícséri. 720 éves Ópályi Egyesületünk is közremûködött az évfordulón tartott ünnepségen.

10 IV. SZATMÁR HATÁROK NÉLKÜL NAGYECSED, Ismét megmutatkozott a református összefogás Az elõzõ évek sikerére tekintettel a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg a Szatmár határok nélkül rendezvényét. Az idén a Nagyecsedi Református Nagytemplomban és a mögötte található Vásártéren került megszervezésre szeptember 20-án. Az esemény ismertségét és elismertségét az elmúlt évek is jól bizonyítják, hiszen több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt, hogy ünnepélyes keretek között találkozzanak a határokkal szétválasztott szatmári reformátusok. A megjelentek elõször egy magasztos és ünnepélyes Istentiszteleten vehettek részt, ahol Csûry István püspök és Derencsényi István fõjegyzõ szolgált a Debreceni Református Kollégium Kántusának közremûködésével. Az egyházmegyék nevében Bartha Gyula, Kovács Sándor és Nagy Sándor esperes urak köszöntötték az Úr házában megjelent híveket. A mûsor ezután a szabadtéri színpadon folytatódott. Kovács Sándor országgyûlési képviselõ gondolatai után több helyi és határon túli fellépõ csillogtatta meg tudását, ezt követõen több neves sztárvendég, Szabó Ádám, a Grácia hegedûtrió és Kállay Saunders András szórakoztatta a közönséget. A rendezvény alkalmával ismételten olyan összefogás részesei lehettünk, mely tanúbizonyságul szolgálhat minden nemzet számára. Ismét bizonyítást nyert, hogy a hit, a közös múlt, a nemzeti hagyományok, a magyar nyelv és kultúra olyan erõs kötelékek, melyek majd egy évszázad alatt sem gyengültek meg.

11

12

13

14

15

16

17 A REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2014-TÕL FOGADHATJA AZ 1 %-OS FELAJÁNLÁSOKAT Alapítói azzal a céllal hozták létre 2011-ben a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet, hogy az elõdeink által megteremtett értékeket megõrizzük és továbbadjuk a jövõ nemzedékének, tovább erõsítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a református egyház közötti összetartó erõt. Ezen értékek mentén nem csak a tavalyi, de a korábbi években is törekedtünk arra, hogy kitûzött programjaink megvalósuljanak, adományaink a legmegfelelõbb helyre jussanak el. Az elmúlt években kerekesszéket, ágyat adományoztunk több idõsek otthonának, valamint a mátészalkai kórháznak. A nagykárolyi árvaházban élõ gyermekeket édességgel leptük meg, Paposon család számára húst osztottunk. Társadalmi és kulturális rendezvények szervezõi voltunk, mint pl.: Szamoskrassói lelkésztalálkozó és focitorna; Tordai Demeter szobrának leleplezése Óváriban; Bíró Lajos albumának kiadása, bemutatója; Fülöp Sándor szaktanterem, reformáció emléknapja... Legismertebb rendezvényünk a Szatmár határok nélkül, amelyre az elmúlt négy alkalommal több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt. Egyesületünk tevékenységérõl bõvebben olvashat a oldalon. Amennyiben Ön is egyetért és támogatni kívánja Egyesületünket céljai elérésében, megteheti adója 1%- ának felajánlásával, hiszen tudjuk, hogy együtt könnyebb! Adószámunk: Köszönettel: Fülöp István elnök

18 20 éves a Református Gimnázium A tanításnak célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és tiszta hitbõl fakadó szeretet (1Tim. 1:5) 20 évvel ezelõtt a Református Nagytemplom falai között kezdte meg elsõ tanévét a református gimnázium Nagyecseden, 27 diákkal. Az intézmény elsõ alapító okiratát dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hagyta jóvá, január 17-i dátummal. A rendszerváltás után Nagyecsed város vezetõségének és a Nagyecsedi Református Egyházközség összefogásának köszönhetõen ebben az évben kezdhette meg mûködését az iskola. Persze azt soha nem feledhetjük, hogy Nagyecsednek az államosításig mindig volt református iskolája, melynek alapját századokkal korábban a Báthori család vetette meg. Így méltán lett intézményünk névadója a zsoltáros jelzõvel illetett, Ecsedi Báthori István. Az indulásnál jelenlévõk tudnának legjobban arról mesélni, hogy hogyan alakult át az egykori termelõszövetkezet épülete iskolává, kollégiummá, hogyan nõtt, gyarapodott az intézmény. Hálás szívvel kell köszönetet mondani a magvetõknek, mind a város, mind az egyház részérõl, akik az indulásnál, a szervezésnél jelen voltak. Az eltelt évek alatt 273 diák tett sikeres érettségi vizsgát az intézményben nappali tagozaton. Az iskola fejlõdését, bõvülését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a augusztus 30-án megtartott tanévnyitó ünnepi Istentiszteleten a 61 gimnazista tanuló mellett ma már 83 kisiskolás várta az iskolakezdést. A ös tanévet csak az alsósok kezdték meg a Szatmári utca 1. szám alatt, a termelõszövetkezeti épületben, a gimnazisták a Rákóczi utcai állami iskolaépület 2. emeletén kaptak helyet. Istennek hálát adva gondolunk vissza az elmúlt 20 évre, és Isten áldását kérem a megvalósítandó feladatainkra. Fodorné Nyiregyházi Edit igazgató

19 KIADVÁNYAINK Bíró Lajos szobrászmûvész albuma "A kiadvány Bíró Lajos szobrászmûvész alkotásait mutatja be.( ) Szülõföldjének értékeit becsülõ, azokat megismertetni kívánó mûvész, aki alkotásainak letisztult formavilágával azt a puritán örökséget képviseli, amely sok kiváló elmét és mûvet adott a történelem során a magyar és európai kultúrának. Méltóan reprezentálja azt a szándékot, amelyért az Egyesület létrejött, és amelynek reménység szerint ez a kiadványsorozat hasznos és értékes hordozója lesz." Istenkeresés az irodalomban Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke "Nekünk nem feladatunk megmondani, ki hogyan cselekedjen és élje a mindennapi életét. Nem tudunk tudósként, de még csak fennkölt szavak, költemények hangján sem elmélkedni teológiai, dogmatikai kérdésekben. Megtették ezt kiválóságaink, és tudjuk, hogy ezzel a folyamat nem ért véget, mert a most felnövekvõ vagy meg sem született költõk, alkotók a jövõben is kételyeket kifejezve, utakat keresve elmélkednek majd. Most szerény lehetõségeinkhez képest az Õ szellemi termékeik egy szeletét mutatjuk be kiváló szerzõk tollából." Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõje Téli ünnepi népszokások és néphagyományok a református magyaroknál és más felekezeteknél Szatmárban "Nem mondunk teljesen újat azzal a megállapítással, hogy a kultúra folyamatos változásoknak van kitéve, hasonlóképpen a népi kultúra is. Szakemberek, akik a determinizmus felõl közelítenek a kérdéshez, összetettnek tartják a kiváltó okokat(...). A változások korát éljük a kultúrában, ez egyaránt jelent szegényedést és gazdagodást formai, tartalmi és funkcionális szempontból. A globalizició felgyorsítja a kultúrális elemek cseréjét, váratlanul (sokszor motiválatlanul) tûnnek el és jelennek meg motívumok ugyanabban a kultúrában." Végh Balázs Béla, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alelnöke, egyetemi docens Az egyesület kiemelt rendezvényeirõl 2011 óta minden évben megjelentetünk egy képes kiadványt.

20 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN A kiadvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg.

21 SZATMÁRI MÛVELTSÉG TÁRA KIADJA: REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, FÜLÖP ISTVÁN ELNÖK ELÉRHETÕSÉGEK: FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH ÚT 25/A. ISBN NEA-NO-14-SZ-0112

Tövisháti Napok. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.

Tövisháti Napok. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. /A zsoltárok könyve 119,9. verse/ 2015-ben Fülöp Sándor emlékéremben részesült Bakos Bernadett, a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés) 1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés) I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj alapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben