Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 16. szám július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 16. szám július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi el írásokról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelmér l /2010. (VII. 14.) Ö.r. A Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) Ö.r. módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér l szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 2450

2 2401 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY LÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi el írásokról Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 2./XII./2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének Városfejlesztési Bizottsága és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Józsai Településrészi Önkormányzat, továbbá a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén lév közterületekre terjed ki, kivéve az önkormányzat díjfizetési kötelezettség alá es várakozási területeinek és fizet várakozóhelyeinek területét, a piac- és vásárterületeket és a taxiállomások területét. (2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterület tulajdonosára, használójára és igénybe vev jére terjed ki. Értelmez rendelkezések 2. E rendelet alkalmazása tekintetében: 1.) közterület: a közterület felügyeletr l szóló évi LXIII. törvény 27. a) pontjában ekként meghatározott terület. 2.) közterület hasznosító szervek: a) A F nix Rendezvényszervez Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. hasznosítja és üzemelteti a Baltazár Dezs tér területét, továbbá kizárólag a városi nagyrendezvények idejére hasznosítja a Piac utcai sétálóövezet területét, kivéve a sétálóövezetben vendéglátó teraszok céljára használt közterületeket, valamint a Virágkarnevál idejére a karneváli felvonulás útvonalának területét, A Közgy lés a rendeletet a július 8-ai ülésén fogadta el.

3 2402 b) a Debreceni Közterület Felügyelet hasznosítja az a) pont alatt fel nem sorolt közterületeket, valamint az a) pont szerinti hasznosítási körön és id n kívül az ott megjelölt közterületeket. 3.) piac utcai sétálóövezet: a Kossuth tér, a Piac utca elejét l a Kossuth és Széchenyi utcai keresztez désig terjed szakasz. 4.) hirdet berendezés: hirdetmény megjelenítésére szolgáló hordozó eszköz, a nem választási célú plakát és a reklámhirdetményt testén hordozó személy (a továbbiakban: reklámhordozó személyi szolgáltatás) kivételével, a hordozó eszköz kialakításától, anyagától, méretét l, továbbá elhelyezése módjától függetlenül. 5.) útbaigazító hirdetmény: közérdek információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen a) települési címmeghatározás (jellemz hirdet berendezései különösen: városrész-, utcanév- és házszámtábla, stb.), b) idegenforgalmi eligazítás (jellemz hirdet berendezései különösen: várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, m emlékek, emlékm vek irányait jelz táblák, testvérvárosok irányát jelz oszlop, stb.) c) közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás (jellemz hirdet berendezései különösen: tájékoztató táblák, szerkezetek, stb.) d) egyéb közérdek tájékoztatás (jellemz hirdet berendezései különösen: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, ezek létesítményeir l tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molinó, zászló, stb.), 6.) választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény (jellemz hirdet berendezései különösen: választási plakát, hirdet tábla, molinó, zászló, stb.) 7.) reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvényben szabályozott közterületi hirdetmény, melynek jellemz hirdet berendezései: a) reklámberendezés, különösen: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molinó, zászló, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb., b) cégér: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növel figurális épülettartozék. 8.) címjelz - és cégjelz hirdetmények: a) címjelz hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szervek (költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, címére, elérhet ségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenít hirdetmény. Jellemz hirdet berendezései különösen: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott címtábla, címjelz szerkezet, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb. b) a cégjelz hirdetmény jellemz hirdet berendezése különösen: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott cégtábla, továbbá szerkezet, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb. (Az 5-8. sorszám alatti hirdetmények a továbbiakban együtt: közterületi hirdetmény.) 9.) mutatványos tevékenység: az erre vonatkozó jogszabályok szerint mutatványos berendezésekkel üzletszer en folytatott szórakoztató tevékenység,

4 ) pavilon: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmény, 11.) idényjelleg árusítás: közterületen zöldségek és gyümölcsök (különösen: hagyma, burgonya, dinnye, palánta, stb.) 60 napot meg nem haladó szezonális árusítása, feny fa árusítása, továbbá a halottak napjához köt d virág, koszorú, kegyeleti tárgyak értékesítése. 12.) alkalmi árusítás: karácsonyi, szilveszteri kellékek értékesítése, 13.) közterületi-, továbbá automatából történ értékesítés, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemr l szóló évi CLXIV. törvény 3. (4) bekezdésében meghatározott kereskedelmi formák, 14.) üzemképtelen, roncs és elhagyott járm : az önkormányzat közgy lésének az üzemképtelen járm vek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendeletében ekként körülírt személygépjárm vek, 15.) önkormányzati kulturális rendezvények: az önkormányzat közgy lésének határozatában felsorolt kulturális nagyrendezvények és a polgármester által hozott egyedi döntésekben meghatározott kulturális rendezvények, 16.) sátor-, ponyvagarázs: a földhöz rögzített, vagy rögzítetlen, sátor, ponyva, vagy egyéb anyagból készített, merevít eszközökkel képzett, a gépjárm távozása után is közterületen maradó gépjárm tároló építmény, 17.) az épített környezet értékét növel kialakítás: olyan m szaki megoldás, amely alkalmas Debrecen városképének, meg rzend épített értékeinek védelmére, a város építészeti örökségének megóvására, kulturális szemléletformálásra. Az ilyen kialakítás egyedi tervezés, alkalmazott anyagaiban, szerkezetében, színezésében igényes és id tálló, 18.) közterület eredeti állapota: a közterület használatának, igénybevételének megkezdésekor fennálló állapot. 19.) koldulás: a szabálysértésekr l szóló évi LXIX. törvényben, valamint az egyes szabálysértésekr l szóló 218/1998. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakról eltér módon megvalósított kéregetés 20.) nagykörút: Pet fi tér - Wesselényi u. - Hajnal u. - Rakovszky u. - Árpád tér - Nyíl u. - Hadházi u. - Füredi u.- Böszörményi u. - Pesti u. - Segner tér - Nyugati u. - Küls vásár tér - Erzsébet u. - Pet fi tér által körülhatárolt terület, továbbá a körülhatároló utak, terek mindkét oldala. 21.) Kedvezményes díjfizetési övezet: a Piac utcának a Miklós utcától a Kossuth térig terjed szakasza, és a páratlan oldalon hozzá kapcsolódó utcák els keresztez déséig terjed szakaszai - a Kossuth tér - a Kálvin tér - Vár utca - Liszt F. utca - Batthyány utca - Szent Anna utca által határolt terület, a Halköz területe, valamint a Csapó utcának a Rákóczi és Burgundia utcákig terjed szakasza. A közterület alapvet rendeltetései 3. (1) A közterület a közösségi- és a magánélet egyik színtere, amely különösen önkormányzati kulturális rendezvények és a gyülekezésr l szóló jogszabályban meghatározott rendezvények megtartására, valamint a magánélet szokásos közterületi megnyilvánulásaira szolgál, továbbá teret biztosít a város igazgatásával, közbiztonságával, az élet-, az egészség- és a vagyon védelmével kapcsolatos szervek m ködéséhez.

5 2404 (2) A közterület alapvet rendeltetése továbbá, hogy megfelel teret biztosítson különösen a parkok, a növényzet elhelyezésére, pihen -, játszó- és emlékhelyek létesítésére, a köztisztaság fenntartására szolgáló tároló eszközök, valamint a közm rendszerek és a közlekedési létesítmények, jelzések elhelyezésére. (3) A közterület használata során a használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi el írások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületeket, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát. II. FEJEZET A KÖZTERÜLET DÍJMENTES HASZNÁLATÁRA ÉS A HASZNÁLAT RENDJÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK A közterület használat díjmentességének egyes el írásai 4. (1) A közterület a vonatkozó jogszabályi el írások betartása mellett díjmentesen használható a jogszabályokban meghatározott, továbbá a 3. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt alapvet rendeltetésekre. (2) Díjmentes cégenként, szervezetenként legfeljebb a) két darab, jogszabályi kötelezettség alapján elhelyezend cégjelz vagy címjelz berendezés (a továbbiakban együtt: cégjelz berendezés), vagy b) egy darab cégjelz berendezés és egy darab legfeljebb 1 m 2 nagyságú, saját tevékenységet reklámozó hirdet berendezés, továbbá c) egy darab cégér elhelyezése, feltéve, hogy az elhelyezés megfelel a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Az a) és b) pontokban körülírt hirdet berendezések díjmentes elhelyezésének további feltétele, hogy az elhelyezés az érintett cég, szervezet székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata síkjában, a közterületbe legfeljebb 10 cm-re nyúló tábla formájában történjen. (3) A (2) bekezdés cégjelz berendezésekre vonatkozó el írásait megfelel en alkalmazni kell az üzletek nevét, jellegét tartalmazó üzletfeliratra is. (4) Díjmentes a közterületi vendéglátó teraszokra kihelyezett pultokon, bútorzaton és virágládákon reklámcélú hirdetmények elhelyezése, feltéve, hogy az a) megfelel a helyi építési szabályozási el írásoknak, és b) a közterület használata igénybevételi szerz désen alapszik. (5) A közterület az (1)-(4) bekezdésekben szabályozottakon túl díjmentesen, szerz déskötés nélkül használható mindazon célokra, amelyeket jelen rendelet nem tilt és nem sorol a díjfizetés ellenében történ közterület igénybevételi célok közé.

6 2405 A közterület használat rendjére vonatkozó el írások 5. (1) Jogellenes a közterület használata, ha a) a használó jogosulatlanul (a továbbiakban: jogosulatlan használat), vagy b) tiltott módon (a továbbiakban: tiltott módon történ használat) használja a közterületet. (2) Jogosulatlanul használja a közterületet az, akinek erre nincs érvényes jogcíme. (3) Tiltott módon használja a közterületet az, aki azt a) valamely jogszabály el írásaiba ütköz en, b) a 3. (3) bekezdésben meghatározott követelményekt l eltér en, vagy c) a (4) bekezdésben foglalt tilalmakba ütköz en használja. (4) Tilos a közterületet használni a) lakó-, m hely-, raktár kocsi és munkagép tárolására, kivéve a 8. (2) bekezdése b) pontjában foglalt tárolást, b) olyan járm vel vagy utánfutóval történ várakozásra, amelyet els dlegesen reklámozó eszközként használnak, vagy erre a célra átalakítottak, c) üzemképtelen gépjárm nek 40 napon túl közterületen történ tárolására, d) roncs- vagy elhagyott gépjárm tárolására, e) sátor-, illetve ponyvagarázs elhelyezésére, f) áru vagy göngyöleg tárolására és a földr l történ árusításra, kivéve az idényjelleg árusítást, g) a nagykörút által körülhatárolt területen belüli koldulásra, h) ipari javító, karbantartó és más szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve építmény, vagy gépészeti berendezései javítását, karbantartását, i) hirdetménynek hirdet berendezésen kívüli elhelyezésére, melynek során hordozófelületként különösen a közterület burkolatát, közterületi vagy közterülettel határos építményt, berendezést, tartozékot (pl. a szök kutat vagy csobogót, parki építményt, útbaigazító hirdet berendezést, közm építményt vagy közm szekrényt, szobrot, emlékm vet vagy emléktáblát, utcabútort, játszótéri vagy sporteszközt, hulladékgy jt edényt, közúti forgalomirányító eszközt, fás szárú növényt) használják fel, j) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére (például közvetlen szétosztás, közterületre való kirakás vagy szétszórás, gépjárm vek szélvéd jén való elhelyezés, címkeként való felragasztás, stb.) k) a gyalogosok közlekedésére szolgáló- vagy zöldterületnek min sül közterületre állított, a szolgáltatás igénybevételére invitáló reklámcélú hirdetmény (megállító tábla) elhelyezésére, l) reklámhordozó személyi szolgáltatásra, m) épület árkádja területén közterületi értékesítésre, automatából történ értékesítésre, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre.

7 2406 A közterület használat eszközének a közterületr l történ eltávolítása 6. (1) A közterület felügyel - amennyiben a jogellenes közterület használat eszköze nem kerül a 15. (1) és (2) bekezdése szerinti elkobzásra - a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül, egyébként írásban (az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben) felhívja a közterületen hagyott dolog haladéktalan eltávolítására. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e határid elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületr l a jogellenes használó költségére a Közterület Felügyelet jogosult eltávolítani. (2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a Közterület Felügyelet a közterületre helyezett dolgot elszállítja vagy elszállíttatja. (3) Az otthagyott dolognak közterületr l történ eltávolítása el tt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok rizetére a felel s rzésre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelel en alkalmazni, a következ el írások betartásával: a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban (az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben) értesíteni kell a tárolás helyér l és a további eljárás rendjér l, b) a jogosulatlan használó a közterületr l eltávolított dolgait csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át, c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés közlését l számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület hasznosító szerv a dolgot értékesítheti, d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhet bevételt feltehet en meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület-hasznosító szerv jegyz könyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületr l eltávolított dolgot. (4) A roncs, az elhagyott és az üzemképtelen járm vek közterületr l történ eltávolítására vonatkozóan - az (1)-(3) bekezdést l eltér en - az önkormányzat üzemképtelen járm vek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendelete és a közterület felügyeletr l szóló évi LXIII. törvény el írásait kell alkalmazni. (5) A jogellenes használó a közterület jogellenes használatának (különösen a tényleges használat, az eredeti állapot utólagos helyreállítása, az utólagos tisztítás, stb.) id szakára díjat köteles fizetni. A használati díj mértéke megegyezik a rendelet mellékletében meghatározott, a használt terület mérete alapján számított megfelel közterület igénybevételi díj kétszeres mértékével. A használati díj fizetésére vonatkozó felhívást a hasznosító szerv írásban közli a jogellenes használóval és érvényesíti azt.

8 2407 III. Fejezet A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE HASZNOSÍTÁSI SZERZ DÉSSEL A közterület igénybevételének általános szabályai 7. A közterületet a 8. és 9. -okban meghatározott célokra csak az 1. melléklet szerinti igénybevételi díj megfizetése ellenében, a hasznosító szervvel megkötött szerz dés és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni. A közterület igénybevételének módjai és céljai 8. (1) A közterület igénybe vehet kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek gyakorlásához, különösen a) állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez, b) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez, c) mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során asztal, pult, állvány, h t berendezés, konténer, süt berendezés, kemence, étkez asztalok, ül helyek közterületi elhelyezéséhez, d) idényjelleg árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához, e) alkalmi árusításhoz, f) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához, g) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen naperny, h t berendezés elhelyezéséhez, h) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez, i) zs rizett iparm vészeti termékek árusításához. j) reklámozási célú árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz. (2) A közterület igénybe vehet építési-, szerelési tevékenységekhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, különösen a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, véd tet elhelyezéséhez, b) építési lakó-, m hely- vagy raktár-kocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, épít anyag, építési hulladék tárolásához, c) épület közterületbe nyúló el tet jének, szell ztet berendezés kültéri egységének, továbbá legalább 0,5 m-re benyúló lépcs jének el írások szerinti elhelyezéséhez, d) sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gy jt láda elhelyezéséhez. (3) A közterület igénybe vehet szórakoztató tevékenységhez, különösen: a) mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez, b) h légballon bemutatóhoz, c) t zijáték szolgáltatáshoz, d) légvár telepítéséhez, e) gépi meghajtású városnéz járm, valamint lovas fogat útvonalhoz kötött üzletszer üzemeltetéséhez, f) játékeszköz és az e) pont hatálya alá nem tartozó egyéb városnéz eszköz szolgáltatásához, g) lovagoltatás szolgáltatás céljára a II-V. díjövezetekben.

9 2408 (4) A közterület igénybe vehet egyházi- és karitatív tevékenységek gyakorlásához, különösen a) ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállításához, a rendezvények területének elkerítéséhez, b) elkerítés nélkül rendezvényterület kialakításához. (5) A közterület igénybe vehet a gyülekezési jog hatálya alá nem es, az (1)-(4) továbbá a (6) bekezdésben nem szabályozott tevékenységek gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad, sátor- és a választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez. A rendezvénnyel összefügg kereskedelmi tevékenységhez, vendéglátáshoz szükséges közterület igénybevételre az (1) bekezdés szerinti el írásokat kell megfelel en alkalmazni. (6) A közterület igénybe vehet ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszer tevékenység céljára, különösen a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl. tüzel anyag, term föld, bútor, konténer, stb.) 48 órán túli tárolásához, b) az üzemképtelen személygépjárm veknek 10 napon túl, legfeljebb további 30 nap id tartamra történ tárolására a III-V. díjfizetési övezetekben, c) az (1)-(5) bekezdésekben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgy jt elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra (mosdó, illemhely, stb. elhelyezésére). d) a magánélet, továbbá a szokásos tömegkommunikációs tevékenység körébe nem tartozó, egy óra id tartamot meghaladó, vagy egyébként a közterületi közlekedést korlátozó képés hangfelvétel készítéséhez. A közterület hirdetés céljára történ igénybevételének különös szabályai 9. (1) Az I. díjövezet közterületein hasznosítási szerz déssel elhelyezhet k a) a 4. (2) bekezdésben foglaltaktól eltér cégérek, cégjelz berendezések és legfeljebb 1 m 2 felület hirdet berendezések, melyek az épület homlokzatán fényforrással m ködtetett berendezés formájában is létesíthet k, b) világító reklámhengerek és szabadon álló reklámdobozok, c) világító reklámberendezések a közösségi közlekedési szolgáltatások megállóhelyeinek váróhelyiségén alkalmazva, d) új épület építése, az épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló, molinó felületének legfeljebb 20%-án nyomtatott reklámhirdetmény helyezhet el, feltéve, hogy a felület további részén nyomtatva, eredeti nagyságban ábrázolva van az építend új épület, vagy a felújítással kialakítandó homlokzat látványképe, e) kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, f) a pontján kívüli kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekr l tájékoztató hirdetmények 14 napnál nem hosszabb ideig helyezhet k el. (2) A II. díjövezet közterületein az (1) bekezdésben foglaltakon kívül elhelyezhet k a következ hirdet berendezések is: a) legfeljebb 3 m 2 felület hirdet berendezések, melyek az épület homlokzatán fényforrással m ködtetett berendezés formájában is létesíthet k,

10 2409 b) közvilágítási oszlopokon közterületi szakaszonként és oszlop-páronként összehangoltan, egységes megjelenés keretbe foglalva, egy-egy db, legfeljebb 2 m 2 befoglaló méret, nem papír felület kétoldalas reklámtáblák, feltéve, hogy azok nem nyúlnak be az út rszelvényébe, c) önálló hirdet berendezésként, egymástól legalább 100 m távolságban telepítve olyan reklámtáblák, amelyek felülete a 4 m 2 -t nem haladja meg. (3) A III. díjövezet közterületein a (2) bekezdésben foglaltakon kívül elhelyezhet k a következ hirdet berendezések is: a) legfeljebb 6 m 2 felület, tábla formájú hirdet berendezések, egymástól legalább 100 m távolságban telepítve, b) reklámhengerek, c) a többszintes épületek nyílás nélküli t zfalain legfeljebb 9,0 m él-magassággal a t zfal legfeljebb 1/10-ét eltakaró reklámtáblák, vagy az épületen elhelyezett transzparensek. (4) A IV. és az V. díjövezet közterületein a (3) bekezdésben foglaltakon kívül önállóan telepítve, egymástól legalább 100 m távolságban elhelyezhet k az olyan reklámtáblák is, amelyek felülete a 12 m 2 -t nem haladja meg. A közterület igénybevételek díjfizetési övezetei 10. (1) Az I. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Pet fi tér, a Piac utca, a Révész tér, a Kossuth tér, a Kálvin tér, ideértve a Kálvin téri üzletközpont udvarát is, továbbá a Csapó utcának a Piac utcától a Burgundia és a Rákóczi utcákig terjed szakasza. (2) A II. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Szent Anna utcának a Piac utcától a Klaipeda és a Sumen utcákig terjed szakasza, a Kossuth utcának a Piac utcától a Burgundia és a Klaipeda utcákig terjed szakasza, a Miklós utca, az Arany J. utca, a Széchenyi utcának a Piac utcától a Nyugati utcáig és a Küls vásár térig terjed szakasza, a Simonffy utca, a Bajcsy-Zs. utca, a Hatvan utca, a Füvészkert utca, a Múzeum utca, a Péterfia utca, a Bem tér, a Simonyi utca, a Nagyerdei körút és az általa határolt terület, az Egyetem tér. (3) A III. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Wesselényi u. - a Hajnal u. - a Rakovszky D. u. - az Árpád tér - a Nyíl u. - a Hadházi u. - a Füredi u. - az Egyetem sgt. - a Bethlen u. - a Mester u. - a Csemete u. - a Honvéd u. - a Böszörményi u. - a Pesti u. - a Segner tér - a Nyugati u. - a Küls vásár tér - az Erzsébet u. által határolt terület, kivéve a körülírt területnek az I-II. sz. díjfizetési övezetekbe es területét. (4) A IV. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a I-III. sz. övezetekbe, továbbá az V. sz. övezetbe nem tartozó területek. (5) Az V. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a szabályozási terv szerinti egyéb belterületek: pl. Ondód, Nagymacs, Kismacs, Nagycsere, Haláp, Bánk, stb. (6) Kedvezményes díjfizetési övezet: a Piac utcának a Miklós utcától a Kossuth térig terjed szakasza, és a páratlan oldalon hozzá kapcsolódó utcák els keresztez désig terjed szakaszai - a

11 2410 Kossuth tér- a Kálvin tér - Vár utca - Liszt Ferenc utca - Batthyány utca - Szent Anna utca által határolt terület, a Halköz területe, valamint a Csapó utcának a Rákóczi és Burgundia utcákig terjed szakasza. Szerz dési ajánlattétel a közterület igénybevételére 11. (1) A közterület tervezett új igénybevételét megel z en legalább 15 munkanappal a) az igényl nek, továbbá b) a meglév hasznosítási szerz dés lejárta el tt, valamint a közterületen végzett tevékenység megváltoztatásakor a közterületet igénybe vev nek (a továbbiakban együtt: igénybe vev ) a közterület hasznosító szerv részére szerz dési ajánlatot kell tennie. A (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a szerz dés megkötése el tt önálló közterület hasznosítási eljárást kell lefolytatni. (2) Amennyiben a közterület hasznosító szerv egyidej leg több közterületi helyet kíván hasznosítani, az azonos helyre és id szakra tett szerz dési ajánlattételek esetén helyi lapban meghirdetett, az ajánlattev k jelenlétében megtartott nyilvános sorsolással kiválasztott igénybe vev vel kell a hasznosítási szerz dést megkötni. Azonos helyre és id szakra tett ajánlattételnek min sül a közterület igénybevételére adott els ajánlat beérkezését l számított 15 napig, de legfeljebb az els ajánlat elfogadásáig tett további igénybevételi ajánlat. A szerz déskötés szabályai 12. (1) A közterület hasznosítási szerz dés csak akkor köthet meg, ha a) a közterület a 3. (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapvet rendeltetésekre átmenetileg sem szükséges és az alapvet rendeltetések céljára való használatot nem zavarja a tervezett igénybevétel, b) az igénybe vev a 3. (3) bekezdésében el írt követelményeket teljesíti, c) az igénybe vev az igénybevételi díjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület igénybevételb l vagy használatból ered díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn, d) a közterületen történ tevékenység gyakorlásához a polgármesteri- és a közútkezel i hozzájárulás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll, és e) a jelen rendeletben el írt egyéb feltételek teljesülnek. (2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása tekintetében a tervezett igénybevétel zavarja a közterület alapvet rendeltetés céljára való használatát különösen, ha e használat el készítésével, megvalósításával térben vagy id ben ütközik, vagy azt korlátozza, annak céljától, jellegét l eltér hatásokat fejt ki, az adott terület vagy épített környezet történelmi, helytörténeti, kulturális, turisztikai, kegyeleti, vagy más társadalmi jelent ségével kapcsolatos programokat, rendezvényeket zavarja.

12 2411 (3) Az igénybe vev köteles gondoskodni arról, hogy a hasznosítási szerz déskötéshez történ ajánlat megtételekor, továbbá a szerz dés fennállásának id tartama alatt a tevékenység végzéséhez, valamint a közterületen létesítend vagy a meglév építményhez a jogszabályokban el írt hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre álljanak. (4) Az igénybe vev csak építmény elhelyezésére szóló közterület hasznosítási jogosultságát ruházhatja át. Az építmény új tulajdonosa vagy használója - e jogának szerz déssel történ bizonyítása mellett - a változás bekövetkeztét követ 8 munkanapon belül köteles ezt bejelenteni a közterület hasznosító szervnél. Ha az új tulajdonos vagy használó az építményben funkcióváltás nélkül folytatja a tevékenységet, az eredeti jogosult által kötött közterület hasznosítási szerz dés feltételei szerint, s a bejelentés napján hatályos igénybevételi díjjal veheti igénybe a közterületet, feltéve, hogy a szerz désben foglalt feltételek változatlanul fennállnak, s az új igénybe vev kizáró okok alá nem esik. A díjfizetési kötelezettség 13. (1) A közterületet igénybe vev félnek a) határozott id tartamra szóló szerz dés esetén - kivéve a b) pontban foglaltakat - a díj teljes összegét a szerz déskötéssel egyidej leg kell megfizetni, b) pavilonok és vendéglátóhely el kertek közterületi elhelyezésére határozott id tartamra szóló szerz dés esetén, ha az egy negyedévre es díj összege eléri a Ft-ot, továbbá a határozatlan id tartamra szóló szerz dés esetén a szerz déskötéssel egyidej leg legalább az els negyedévi (töredék negyedév esetén ezen id tartamra es ) díjat kell megfizetni. A további id szakokra vonatkozó díjat legalább negyedéves részletekben el re, a tárgynegyedév els hónapjának 5. napjáig kell megfizetni. (2)Az igénybevételi díjat az 1. mellékletben meghatározott eltérések kivételével a) az adott közterület igénybevételi eszköz (különösen el tet, naperny, kiszolgáló pult, árusító asztal, stb.) használati állapota szerinti vetített alapterületének, b) a közterület hirdetés esetén az adott hirdet eszköz hirdet felületének nagysága szerint kell megfizetni. (3) Ha az igénybevételi szerz dés több különböz tevékenységnek a közterületen való végzésére szól, az igénybevételi díjat a legmagasabb díjtétel tevékenység alapján kell megfizetni. Amennyiben a közterület igénybevétele során önállóan vagy épületre, pavilonra rögzítve reklámhirdetést tartalmazó naperny t, el tet t is elhelyeznek, a reklámfelület alapján külön kell megfizetni az igénybevételi díjat. (4) Ha a közterületet a szerz déskötés el tt igénybe vették és a szerz dés megkötésre kerül, az igénybe vev a díjat a tényleges igénybevételt l számítva köteles megfizetni. (5) A kedvezményes díjfizetési övezetben közterületen létesített vendéglátó el kert esetében az igénybevételi díj az 1. melléklet szerinti díj egytizede.

13 2412 Az igénybevételi díj visszatérítése 14. (1) A befizetett összeget 10 banki napon belül vissza kell fizetni, ha a) a díj megfizetése után a szerz dés nem jön létre és közterület igénybevétel nem történt, vagy b) a szerz dést megkötötték, de az igénybe vev a közterületet önhibáján kívüli okból nem tudja igénybe venni. (2) Ha a közterület hasznosítási szerz dés megsz nik, az igénybe vev által befizetett, közterület igénybevétellel nem ellentételezett díjat vissza kell fizetni. A díj visszafizetését azt követ 10 banki napon belül kell teljesíteni, amikor a volt igénybe vev a közterületet az eredeti állapotában, megtisztítva a hasznosító szerv birtokába visszabocsátja. A visszafizetend díjból a közterület hasznosító szerv visszatartja a) a közterület általa elvégzett helyreállításával, megtisztításával felmerült költség, továbbá b) a közterület helyreállításáig, megtisztításáig terjed id tartamra fizetend használati díj összeget. A közterület birtokbavétele, eredeti állapotának helyreállítása és visszaadása 15. (1) A közterületet az igénybevételre jogosult csak a közterület hasznosítási szerz dés megkötését követ en, a szerz désben kikötött id pontban és feltételek szerint veheti igénybe. A közterület birtokba adása során rögzíteni kell a terület és tartozékai eredeti állapotát. A közterület eredeti állapotának rögzítése fényképfelvétellel is történhet. (2) Amennyiben a közterület hasznosítási szerz dés megsz nik, vagy ha a közterületen végzett tevékenysége helyett a 11. (1) bekezdés b) pontja szerint új tevékenységet kíván az igénybe vev folytatni, köteles saját költségén 15 napon belül az eredeti birtokállapotot helyreállítani és a közterületet megtisztítani. (3) A közterület hasznosító szerv az eredeti állapot visszaállításának és a közterület megtisztításának ellen rzését a megsz nt igénybevétel, vagy tevékenység jellegét l függ en a helyszínen, vagy a rendelkezésre álló dokumentumok (például: szakért i vélemény, foto, videó felvétel, stb.) alapján végzi. Helyszíni szemle esetén az állapotot jegyz könyvben, feljegyzésben kell rögzíteni. (4) Ha az igénybe vev a közterület visszaadásakor a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, a közterület hasznosító szerv felszólítja erre. A felszólítás közlését követ 8 nap eredménytelen elteltével a közterület hasznosító szerv az igénybe vev költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását, megtisztítását. Amennyiben a közterület igénybe vev je üzemképtelen járm vét hagyja a közterületen a hasznosítási szerz dés megsz nése után, a 6. (4) bekezdése szerint kell eljárni. (5) Ha az igénybe vev a közterületen végzett tevékenysége jellegének megváltoztatására kíván a 11. (1) bekezdés b) pontja szerint szerz dést kötni, a szerz dés mindaddig nem köthet meg, amíg az igénybe vev a (2) bekezdésben el írt kötelezettségének nem tesz eleget.

14 2413 IV. Fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK Szabálysértési rendelkezések 16. (1) Aki a közterületet a 5. szerint jogellenesen használja ha a cselekmény más jogszabály szerint szabálysértést, vagy b ncselekményt nem valósít meg szabálysértést követ el, amely harmincezer forintig terjed pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés elkövetésének eszköze elkobozható. (2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértést valósítja meg az elkövet, s az ott szabályozott pénzbírsággal sújtható, továbbá a szabálysértés elkövetésének eszköze elkobozható, ha e rendelet hatályba lépésekor már megkezdett jogellenes közterület használatot az e rendeletben el írt határid re nem szünteti meg. (3) Tettenérés esetén a közterület felügyel helyszíni bírságot alkalmazhat az (1) és (2) bekezdések szerinti szabálysértés elkövet jével szemben. Hatályon kívül helyez és záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet augusztus 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti december 31. napjával a rendelet 1. mellékletének pontja, továbbá a pontjának az I. díjfizetési övezetre vonatkozó el írása. 18. (1) A rendelet hatályba lépése el tt megkötött közterület hasznosítási szerz dések szerinti közterület igénybevételekre a) határozott id tartamú szerz dések esetében a szerz dés lejártáig, b) határozatlan id tartamú szerz dések esetében december 31-ig az igénybevételi díjak kivételével, a szerz déskötéskor hatályos szabályokat kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépése el tt hatályos jogszabályok szerint a közterületen szerz déskötési kötelezettség nélkül, jogszer en elhelyezett azon dologra, amellyel a hatálybalépést l a közterület jogellenes használata valósulna meg, december 31-ig az azzal rendelkezni jogosult a) szerz dési ajánlatot tehet a közterület hasznosító szerv részére, vagy b) köteles a dolgot eltávolítani, vagy c) ha azzal a jogellenes állapot megszüntethet, a jogszabályi el írások szerint köteles az átalakítást elvégezni. (3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott határid k elmulasztása esetén a közterület jogellenes használatára vonatkozó szabályokat kell megfelel en alkalmazni.

15 (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének az üzemképtelen járm vek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendelete (a továbbiakban: R.) 3. b) pontja helyébe a következ rendelkezés lép: "b) Üzemképtelen járm : üzemképtelennek min sül minden olyan járm, amely hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet részt. Üzemképtelen az a járm is, amely sérülése miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre." (2) Az R. 4. -a helyébe a következ rendelkezés lép: "4. (1) Tilos roncs és elhagyott járm nek, továbbá a (2) bekezdés kivételével üzemképtelen járm nek közterületen történ tárolása. (2) Üzemképtelen járm vet a közterületen 10 napon túl - legfeljebb további 30 nap id tartamig - csak akkor szabad tárolni, ha erre az üzembentartó a közterület hasznosító szervvel hasznosítási szerz dést köt." Hatályát veszti: 20. a) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelete, b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 11/2000. (III. 28.) Kr. rendelete, c) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 27/2000. (VII. 14.) Kr. rendelete, d) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 17/2001. (V. 24.) Kr. rendelete, e) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 40/2001. (XII. 10.) Kr. rendelete, f) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 13/2002. (V. 29.) Kr. rendelete, g) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 30/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete,

16 2415 h) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 37/2004. (XI. 11.) Kr. rendelet 1. -a, i) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 29/2005. (VII. 5.) Kr. rendelete, j) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 39/2006. (XII. 15.) rendelete, k) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 15/2007. (III. 30.) rendelete, l) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 28/2007. (VI. 28.) rendelete, m) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 3/2008. (II. 1.) rendelete, n) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 26/2008. (V. 30.) rendeletének 7. (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése. Dr. Szekeres Antal sk. jegyz Kósa Lajos sk. polgármester

17 2416 Közterület igénybevételi díjak 1. melléklet a 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Közterület foglalás célja Egység I. díjövezet II. díjövezet III. díjövezet IV. Díjövezet V. díjövezet 1. Kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek 1.1 Állandó kereskedelmi pavilon létesítése 1.2 Kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítése 1.3 Mozgóbolt területének biztosítása, kereskedelmi árusítás során pavilonon, sátoron kívüli közterületen felállított asztal, pult, állvány, h t berendezés, konténer, süt berendezés, kemence, étkez asztalok, ül helyek közterületi elhelyezése (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti termékek értékesítéséhez) Ft/m 2 /hó Ft/db/hó Ft/m 2 /hó

18 Idényjelleg árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó, tároló terület kialakítása 1.5 Alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakítása 1.6 Vendéglátó üzlet teraszának, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása 1.7 Vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterület én kívüli közterületen naperny, h t berendezés, elhelyezése 1.8 Kereskedelmi árusító automata elhelyezése 1.9 Zs rizett iparm vészeti termékek árusítása 1.10 Reklámozási célú árubemutatás, kereskedelmi kiállítás Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Építési-, szerelési tevékenységek, továbbá építmények, berendezések elhelyezése 2.1 Munka- és biztonsági terület kialakítása, ideiglenes kerítés, véd tet elhelyezése Ft/m 2 /hó

19 Építési lakó-, Ft/m 2 /hó m hely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezése, épít anyag, építési hulladék tárolása 2.3 Épület Ft/m 2 /hó közterületbe nyúló el tet jének, szell ztet berendezés kültéri egységének, lépcs jének el írások szerinti elhelyezése 2.4 Sajtó-, vagy Ft/m 2 /hó szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gy jt láda elhelyezése 3. Szórakoztató tevékenységek 3.1 Mutatványos, cirkuszi szolgáltatás települése 3.2 H légballon bemutató Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap T zijáték szolgáltatás Ft/m 2 /nap Légvár telepítés Ft/m 2 /nap Elektromos miniautó üzemeltetés 3.6 Városnéz gumikerekes kisvonat üzemeltetés 3.7 Városnéz lovas fogat üzemeltetés Ft/m 2 /hó Ft/nap Ft/alkalom

20 A alá nem tartozó játék, városnéz eszköz szolgáltatás 3.9 Lovagoltatás Ft/lovak darabszáma /nap 4. Egyházi- és karitatív tevékenységek Ft/m/hó nem engedélyezett Ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállítása egyháziés karitatív tevékenységek gyakorlásához, a rendezvények területének elkerítéséhez Ft/m 2 /nap Egyházi- és Ft/m 2 /nap karitatív rendezvényterület elkerítés nélküli kialakítása 5. A gyülekezési jog hatálya alá nem es politikai és egyéb tevékenységek 5.1 Választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezése Ft/m 2 /nap Gyülekezési jog Ft/m 2 /nap hatálya alá nem es tevékenység gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad stb. elhelyezése 6. Ideiglenes tárolás, és egyéb alkalomszer tevékenységek 6.1 Szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 48 órán túli tárolása (pl.: tüzel anyag, term föld, bútor, konténer, stb.) Ft/m 2 /hó

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 18. szám 2010. augusztus 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2010. (VIII. 19.) Ö.r. A Debrecen

Részletesebben

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete (hatályos 2011. november 1-jét l) A díjak ÁFA nélkül értend k. a díjtétel jele A közterület

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról Az

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. a hirdetmények, hirdető-berendezések, létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról

65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. a hirdetmények, hirdető-berendezések, létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 65/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 a hirdetmények, hirdető-berendezések, létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról Az épített

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelete a közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/1995.(VII.26) számú önkormányzati rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról. I.fejezet 1.. A rendelet az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő -testület 2012. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő -testület 2012. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. : 84/504-100 Fax: 84/504-103 ------------------------------------------------------------------------- Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő

Részletesebben

6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL

6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL 6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzõje Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Jegyzõje Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentes Város Önkormányzata Jegyzõje Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ik. sz: 07-370-26/2006. Témafelelõs: Czirokné Tárgy: A közterületek és közterület jellegû

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek használatáról egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (VII.11.) és 8/2009. (III.30.) számú rendeletekkel

a közterületek használatáról egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (VII.11.) és 8/2009. (III.30.) számú rendeletekkel Arló Nagyközség Önkormányzat 18/2004. (VI.1.) rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (VII.11.) és 8/2009. (III.30.) számú rendeletekkel A közösségi célokat szolgáló

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ik. sz: 07-23327/2007. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: A közterületek és közterület jellegű

Részletesebben