Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 16. szám július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 16. szám július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi el írásokról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelmér l /2010. (VII. 14.) Ö.r. A Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) Ö.r. módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek módosításáról /2010. (VII. 14.) Ö.r. A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér l szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 2450

2 2401 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY LÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi el írásokról Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 2./XII./2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének Városfejlesztési Bizottsága és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Józsai Településrészi Önkormányzat, továbbá a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén lév közterületekre terjed ki, kivéve az önkormányzat díjfizetési kötelezettség alá es várakozási területeinek és fizet várakozóhelyeinek területét, a piac- és vásárterületeket és a taxiállomások területét. (2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterület tulajdonosára, használójára és igénybe vev jére terjed ki. Értelmez rendelkezések 2. E rendelet alkalmazása tekintetében: 1.) közterület: a közterület felügyeletr l szóló évi LXIII. törvény 27. a) pontjában ekként meghatározott terület. 2.) közterület hasznosító szervek: a) A F nix Rendezvényszervez Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. hasznosítja és üzemelteti a Baltazár Dezs tér területét, továbbá kizárólag a városi nagyrendezvények idejére hasznosítja a Piac utcai sétálóövezet területét, kivéve a sétálóövezetben vendéglátó teraszok céljára használt közterületeket, valamint a Virágkarnevál idejére a karneváli felvonulás útvonalának területét, A Közgy lés a rendeletet a július 8-ai ülésén fogadta el.

3 2402 b) a Debreceni Közterület Felügyelet hasznosítja az a) pont alatt fel nem sorolt közterületeket, valamint az a) pont szerinti hasznosítási körön és id n kívül az ott megjelölt közterületeket. 3.) piac utcai sétálóövezet: a Kossuth tér, a Piac utca elejét l a Kossuth és Széchenyi utcai keresztez désig terjed szakasz. 4.) hirdet berendezés: hirdetmény megjelenítésére szolgáló hordozó eszköz, a nem választási célú plakát és a reklámhirdetményt testén hordozó személy (a továbbiakban: reklámhordozó személyi szolgáltatás) kivételével, a hordozó eszköz kialakításától, anyagától, méretét l, továbbá elhelyezése módjától függetlenül. 5.) útbaigazító hirdetmény: közérdek információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen a) települési címmeghatározás (jellemz hirdet berendezései különösen: városrész-, utcanév- és házszámtábla, stb.), b) idegenforgalmi eligazítás (jellemz hirdet berendezései különösen: várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, m emlékek, emlékm vek irányait jelz táblák, testvérvárosok irányát jelz oszlop, stb.) c) közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás (jellemz hirdet berendezései különösen: tájékoztató táblák, szerkezetek, stb.) d) egyéb közérdek tájékoztatás (jellemz hirdet berendezései különösen: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, ezek létesítményeir l tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molinó, zászló, stb.), 6.) választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény (jellemz hirdet berendezései különösen: választási plakát, hirdet tábla, molinó, zászló, stb.) 7.) reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvényben szabályozott közterületi hirdetmény, melynek jellemz hirdet berendezései: a) reklámberendezés, különösen: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molinó, zászló, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb., b) cégér: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növel figurális épülettartozék. 8.) címjelz - és cégjelz hirdetmények: a) címjelz hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szervek (költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, címére, elérhet ségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenít hirdetmény. Jellemz hirdet berendezései különösen: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott címtábla, címjelz szerkezet, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb. b) a cégjelz hirdetmény jellemz hirdet berendezése különösen: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott cégtábla, továbbá szerkezet, térbeli bet kb l álló szöveg, térbeli ábra, stb. (Az 5-8. sorszám alatti hirdetmények a továbbiakban együtt: közterületi hirdetmény.) 9.) mutatványos tevékenység: az erre vonatkozó jogszabályok szerint mutatványos berendezésekkel üzletszer en folytatott szórakoztató tevékenység,

4 ) pavilon: a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmény, 11.) idényjelleg árusítás: közterületen zöldségek és gyümölcsök (különösen: hagyma, burgonya, dinnye, palánta, stb.) 60 napot meg nem haladó szezonális árusítása, feny fa árusítása, továbbá a halottak napjához köt d virág, koszorú, kegyeleti tárgyak értékesítése. 12.) alkalmi árusítás: karácsonyi, szilveszteri kellékek értékesítése, 13.) közterületi-, továbbá automatából történ értékesítés, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemr l szóló évi CLXIV. törvény 3. (4) bekezdésében meghatározott kereskedelmi formák, 14.) üzemképtelen, roncs és elhagyott járm : az önkormányzat közgy lésének az üzemképtelen járm vek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendeletében ekként körülírt személygépjárm vek, 15.) önkormányzati kulturális rendezvények: az önkormányzat közgy lésének határozatában felsorolt kulturális nagyrendezvények és a polgármester által hozott egyedi döntésekben meghatározott kulturális rendezvények, 16.) sátor-, ponyvagarázs: a földhöz rögzített, vagy rögzítetlen, sátor, ponyva, vagy egyéb anyagból készített, merevít eszközökkel képzett, a gépjárm távozása után is közterületen maradó gépjárm tároló építmény, 17.) az épített környezet értékét növel kialakítás: olyan m szaki megoldás, amely alkalmas Debrecen városképének, meg rzend épített értékeinek védelmére, a város építészeti örökségének megóvására, kulturális szemléletformálásra. Az ilyen kialakítás egyedi tervezés, alkalmazott anyagaiban, szerkezetében, színezésében igényes és id tálló, 18.) közterület eredeti állapota: a közterület használatának, igénybevételének megkezdésekor fennálló állapot. 19.) koldulás: a szabálysértésekr l szóló évi LXIX. törvényben, valamint az egyes szabálysértésekr l szóló 218/1998. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakról eltér módon megvalósított kéregetés 20.) nagykörút: Pet fi tér - Wesselényi u. - Hajnal u. - Rakovszky u. - Árpád tér - Nyíl u. - Hadházi u. - Füredi u.- Böszörményi u. - Pesti u. - Segner tér - Nyugati u. - Küls vásár tér - Erzsébet u. - Pet fi tér által körülhatárolt terület, továbbá a körülhatároló utak, terek mindkét oldala. 21.) Kedvezményes díjfizetési övezet: a Piac utcának a Miklós utcától a Kossuth térig terjed szakasza, és a páratlan oldalon hozzá kapcsolódó utcák els keresztez déséig terjed szakaszai - a Kossuth tér - a Kálvin tér - Vár utca - Liszt F. utca - Batthyány utca - Szent Anna utca által határolt terület, a Halköz területe, valamint a Csapó utcának a Rákóczi és Burgundia utcákig terjed szakasza. A közterület alapvet rendeltetései 3. (1) A közterület a közösségi- és a magánélet egyik színtere, amely különösen önkormányzati kulturális rendezvények és a gyülekezésr l szóló jogszabályban meghatározott rendezvények megtartására, valamint a magánélet szokásos közterületi megnyilvánulásaira szolgál, továbbá teret biztosít a város igazgatásával, közbiztonságával, az élet-, az egészség- és a vagyon védelmével kapcsolatos szervek m ködéséhez.

5 2404 (2) A közterület alapvet rendeltetése továbbá, hogy megfelel teret biztosítson különösen a parkok, a növényzet elhelyezésére, pihen -, játszó- és emlékhelyek létesítésére, a köztisztaság fenntartására szolgáló tároló eszközök, valamint a közm rendszerek és a közlekedési létesítmények, jelzések elhelyezésére. (3) A közterület használata során a használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi el írások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületeket, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát. II. FEJEZET A KÖZTERÜLET DÍJMENTES HASZNÁLATÁRA ÉS A HASZNÁLAT RENDJÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK A közterület használat díjmentességének egyes el írásai 4. (1) A közterület a vonatkozó jogszabályi el írások betartása mellett díjmentesen használható a jogszabályokban meghatározott, továbbá a 3. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt alapvet rendeltetésekre. (2) Díjmentes cégenként, szervezetenként legfeljebb a) két darab, jogszabályi kötelezettség alapján elhelyezend cégjelz vagy címjelz berendezés (a továbbiakban együtt: cégjelz berendezés), vagy b) egy darab cégjelz berendezés és egy darab legfeljebb 1 m 2 nagyságú, saját tevékenységet reklámozó hirdet berendezés, továbbá c) egy darab cégér elhelyezése, feltéve, hogy az elhelyezés megfelel a helyi építési szabályozási el írásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Az a) és b) pontokban körülírt hirdet berendezések díjmentes elhelyezésének további feltétele, hogy az elhelyezés az érintett cég, szervezet székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata síkjában, a közterületbe legfeljebb 10 cm-re nyúló tábla formájában történjen. (3) A (2) bekezdés cégjelz berendezésekre vonatkozó el írásait megfelel en alkalmazni kell az üzletek nevét, jellegét tartalmazó üzletfeliratra is. (4) Díjmentes a közterületi vendéglátó teraszokra kihelyezett pultokon, bútorzaton és virágládákon reklámcélú hirdetmények elhelyezése, feltéve, hogy az a) megfelel a helyi építési szabályozási el írásoknak, és b) a közterület használata igénybevételi szerz désen alapszik. (5) A közterület az (1)-(4) bekezdésekben szabályozottakon túl díjmentesen, szerz déskötés nélkül használható mindazon célokra, amelyeket jelen rendelet nem tilt és nem sorol a díjfizetés ellenében történ közterület igénybevételi célok közé.

6 2405 A közterület használat rendjére vonatkozó el írások 5. (1) Jogellenes a közterület használata, ha a) a használó jogosulatlanul (a továbbiakban: jogosulatlan használat), vagy b) tiltott módon (a továbbiakban: tiltott módon történ használat) használja a közterületet. (2) Jogosulatlanul használja a közterületet az, akinek erre nincs érvényes jogcíme. (3) Tiltott módon használja a közterületet az, aki azt a) valamely jogszabály el írásaiba ütköz en, b) a 3. (3) bekezdésben meghatározott követelményekt l eltér en, vagy c) a (4) bekezdésben foglalt tilalmakba ütköz en használja. (4) Tilos a közterületet használni a) lakó-, m hely-, raktár kocsi és munkagép tárolására, kivéve a 8. (2) bekezdése b) pontjában foglalt tárolást, b) olyan járm vel vagy utánfutóval történ várakozásra, amelyet els dlegesen reklámozó eszközként használnak, vagy erre a célra átalakítottak, c) üzemképtelen gépjárm nek 40 napon túl közterületen történ tárolására, d) roncs- vagy elhagyott gépjárm tárolására, e) sátor-, illetve ponyvagarázs elhelyezésére, f) áru vagy göngyöleg tárolására és a földr l történ árusításra, kivéve az idényjelleg árusítást, g) a nagykörút által körülhatárolt területen belüli koldulásra, h) ipari javító, karbantartó és más szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve építmény, vagy gépészeti berendezései javítását, karbantartását, i) hirdetménynek hirdet berendezésen kívüli elhelyezésére, melynek során hordozófelületként különösen a közterület burkolatát, közterületi vagy közterülettel határos építményt, berendezést, tartozékot (pl. a szök kutat vagy csobogót, parki építményt, útbaigazító hirdet berendezést, közm építményt vagy közm szekrényt, szobrot, emlékm vet vagy emléktáblát, utcabútort, játszótéri vagy sporteszközt, hulladékgy jt edényt, közúti forgalomirányító eszközt, fás szárú növényt) használják fel, j) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére (például közvetlen szétosztás, közterületre való kirakás vagy szétszórás, gépjárm vek szélvéd jén való elhelyezés, címkeként való felragasztás, stb.) k) a gyalogosok közlekedésére szolgáló- vagy zöldterületnek min sül közterületre állított, a szolgáltatás igénybevételére invitáló reklámcélú hirdetmény (megállító tábla) elhelyezésére, l) reklámhordozó személyi szolgáltatásra, m) épület árkádja területén közterületi értékesítésre, automatából történ értékesítésre, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre.

7 2406 A közterület használat eszközének a közterületr l történ eltávolítása 6. (1) A közterület felügyel - amennyiben a jogellenes közterület használat eszköze nem kerül a 15. (1) és (2) bekezdése szerinti elkobzásra - a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül, egyébként írásban (az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben) felhívja a közterületen hagyott dolog haladéktalan eltávolítására. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e határid elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületr l a jogellenes használó költségére a Közterület Felügyelet jogosult eltávolítani. (2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a Közterület Felügyelet a közterületre helyezett dolgot elszállítja vagy elszállíttatja. (3) Az otthagyott dolognak közterületr l történ eltávolítása el tt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok rizetére a felel s rzésre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelel en alkalmazni, a következ el írások betartásával: a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban (az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben) értesíteni kell a tárolás helyér l és a további eljárás rendjér l, b) a jogosulatlan használó a közterületr l eltávolított dolgait csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át, c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés közlését l számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület hasznosító szerv a dolgot értékesítheti, d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhet bevételt feltehet en meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület-hasznosító szerv jegyz könyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületr l eltávolított dolgot. (4) A roncs, az elhagyott és az üzemképtelen járm vek közterületr l történ eltávolítására vonatkozóan - az (1)-(3) bekezdést l eltér en - az önkormányzat üzemképtelen járm vek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendelete és a közterület felügyeletr l szóló évi LXIII. törvény el írásait kell alkalmazni. (5) A jogellenes használó a közterület jogellenes használatának (különösen a tényleges használat, az eredeti állapot utólagos helyreállítása, az utólagos tisztítás, stb.) id szakára díjat köteles fizetni. A használati díj mértéke megegyezik a rendelet mellékletében meghatározott, a használt terület mérete alapján számított megfelel közterület igénybevételi díj kétszeres mértékével. A használati díj fizetésére vonatkozó felhívást a hasznosító szerv írásban közli a jogellenes használóval és érvényesíti azt.

8 2407 III. Fejezet A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE HASZNOSÍTÁSI SZERZ DÉSSEL A közterület igénybevételének általános szabályai 7. A közterületet a 8. és 9. -okban meghatározott célokra csak az 1. melléklet szerinti igénybevételi díj megfizetése ellenében, a hasznosító szervvel megkötött szerz dés és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni. A közterület igénybevételének módjai és céljai 8. (1) A közterület igénybe vehet kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek gyakorlásához, különösen a) állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez, b) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez, c) mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során asztal, pult, állvány, h t berendezés, konténer, süt berendezés, kemence, étkez asztalok, ül helyek közterületi elhelyezéséhez, d) idényjelleg árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához, e) alkalmi árusításhoz, f) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához, g) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen naperny, h t berendezés elhelyezéséhez, h) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez, i) zs rizett iparm vészeti termékek árusításához. j) reklámozási célú árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz. (2) A közterület igénybe vehet építési-, szerelési tevékenységekhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, különösen a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, véd tet elhelyezéséhez, b) építési lakó-, m hely- vagy raktár-kocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, épít anyag, építési hulladék tárolásához, c) épület közterületbe nyúló el tet jének, szell ztet berendezés kültéri egységének, továbbá legalább 0,5 m-re benyúló lépcs jének el írások szerinti elhelyezéséhez, d) sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gy jt láda elhelyezéséhez. (3) A közterület igénybe vehet szórakoztató tevékenységhez, különösen: a) mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez, b) h légballon bemutatóhoz, c) t zijáték szolgáltatáshoz, d) légvár telepítéséhez, e) gépi meghajtású városnéz járm, valamint lovas fogat útvonalhoz kötött üzletszer üzemeltetéséhez, f) játékeszköz és az e) pont hatálya alá nem tartozó egyéb városnéz eszköz szolgáltatásához, g) lovagoltatás szolgáltatás céljára a II-V. díjövezetekben.

9 2408 (4) A közterület igénybe vehet egyházi- és karitatív tevékenységek gyakorlásához, különösen a) ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállításához, a rendezvények területének elkerítéséhez, b) elkerítés nélkül rendezvényterület kialakításához. (5) A közterület igénybe vehet a gyülekezési jog hatálya alá nem es, az (1)-(4) továbbá a (6) bekezdésben nem szabályozott tevékenységek gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad, sátor- és a választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez. A rendezvénnyel összefügg kereskedelmi tevékenységhez, vendéglátáshoz szükséges közterület igénybevételre az (1) bekezdés szerinti el írásokat kell megfelel en alkalmazni. (6) A közterület igénybe vehet ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszer tevékenység céljára, különösen a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl. tüzel anyag, term föld, bútor, konténer, stb.) 48 órán túli tárolásához, b) az üzemképtelen személygépjárm veknek 10 napon túl, legfeljebb további 30 nap id tartamra történ tárolására a III-V. díjfizetési övezetekben, c) az (1)-(5) bekezdésekben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgy jt elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra (mosdó, illemhely, stb. elhelyezésére). d) a magánélet, továbbá a szokásos tömegkommunikációs tevékenység körébe nem tartozó, egy óra id tartamot meghaladó, vagy egyébként a közterületi közlekedést korlátozó képés hangfelvétel készítéséhez. A közterület hirdetés céljára történ igénybevételének különös szabályai 9. (1) Az I. díjövezet közterületein hasznosítási szerz déssel elhelyezhet k a) a 4. (2) bekezdésben foglaltaktól eltér cégérek, cégjelz berendezések és legfeljebb 1 m 2 felület hirdet berendezések, melyek az épület homlokzatán fényforrással m ködtetett berendezés formájában is létesíthet k, b) világító reklámhengerek és szabadon álló reklámdobozok, c) világító reklámberendezések a közösségi közlekedési szolgáltatások megállóhelyeinek váróhelyiségén alkalmazva, d) új épület építése, az épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló, molinó felületének legfeljebb 20%-án nyomtatott reklámhirdetmény helyezhet el, feltéve, hogy a felület további részén nyomtatva, eredeti nagyságban ábrázolva van az építend új épület, vagy a felújítással kialakítandó homlokzat látványképe, e) kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, f) a pontján kívüli kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekr l tájékoztató hirdetmények 14 napnál nem hosszabb ideig helyezhet k el. (2) A II. díjövezet közterületein az (1) bekezdésben foglaltakon kívül elhelyezhet k a következ hirdet berendezések is: a) legfeljebb 3 m 2 felület hirdet berendezések, melyek az épület homlokzatán fényforrással m ködtetett berendezés formájában is létesíthet k,

10 2409 b) közvilágítási oszlopokon közterületi szakaszonként és oszlop-páronként összehangoltan, egységes megjelenés keretbe foglalva, egy-egy db, legfeljebb 2 m 2 befoglaló méret, nem papír felület kétoldalas reklámtáblák, feltéve, hogy azok nem nyúlnak be az út rszelvényébe, c) önálló hirdet berendezésként, egymástól legalább 100 m távolságban telepítve olyan reklámtáblák, amelyek felülete a 4 m 2 -t nem haladja meg. (3) A III. díjövezet közterületein a (2) bekezdésben foglaltakon kívül elhelyezhet k a következ hirdet berendezések is: a) legfeljebb 6 m 2 felület, tábla formájú hirdet berendezések, egymástól legalább 100 m távolságban telepítve, b) reklámhengerek, c) a többszintes épületek nyílás nélküli t zfalain legfeljebb 9,0 m él-magassággal a t zfal legfeljebb 1/10-ét eltakaró reklámtáblák, vagy az épületen elhelyezett transzparensek. (4) A IV. és az V. díjövezet közterületein a (3) bekezdésben foglaltakon kívül önállóan telepítve, egymástól legalább 100 m távolságban elhelyezhet k az olyan reklámtáblák is, amelyek felülete a 12 m 2 -t nem haladja meg. A közterület igénybevételek díjfizetési övezetei 10. (1) Az I. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Pet fi tér, a Piac utca, a Révész tér, a Kossuth tér, a Kálvin tér, ideértve a Kálvin téri üzletközpont udvarát is, továbbá a Csapó utcának a Piac utcától a Burgundia és a Rákóczi utcákig terjed szakasza. (2) A II. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Szent Anna utcának a Piac utcától a Klaipeda és a Sumen utcákig terjed szakasza, a Kossuth utcának a Piac utcától a Burgundia és a Klaipeda utcákig terjed szakasza, a Miklós utca, az Arany J. utca, a Széchenyi utcának a Piac utcától a Nyugati utcáig és a Küls vásár térig terjed szakasza, a Simonffy utca, a Bajcsy-Zs. utca, a Hatvan utca, a Füvészkert utca, a Múzeum utca, a Péterfia utca, a Bem tér, a Simonyi utca, a Nagyerdei körút és az általa határolt terület, az Egyetem tér. (3) A III. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Wesselényi u. - a Hajnal u. - a Rakovszky D. u. - az Árpád tér - a Nyíl u. - a Hadházi u. - a Füredi u. - az Egyetem sgt. - a Bethlen u. - a Mester u. - a Csemete u. - a Honvéd u. - a Böszörményi u. - a Pesti u. - a Segner tér - a Nyugati u. - a Küls vásár tér - az Erzsébet u. által határolt terület, kivéve a körülírt területnek az I-II. sz. díjfizetési övezetekbe es területét. (4) A IV. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a I-III. sz. övezetekbe, továbbá az V. sz. övezetbe nem tartozó területek. (5) Az V. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a szabályozási terv szerinti egyéb belterületek: pl. Ondód, Nagymacs, Kismacs, Nagycsere, Haláp, Bánk, stb. (6) Kedvezményes díjfizetési övezet: a Piac utcának a Miklós utcától a Kossuth térig terjed szakasza, és a páratlan oldalon hozzá kapcsolódó utcák els keresztez désig terjed szakaszai - a

11 2410 Kossuth tér- a Kálvin tér - Vár utca - Liszt Ferenc utca - Batthyány utca - Szent Anna utca által határolt terület, a Halköz területe, valamint a Csapó utcának a Rákóczi és Burgundia utcákig terjed szakasza. Szerz dési ajánlattétel a közterület igénybevételére 11. (1) A közterület tervezett új igénybevételét megel z en legalább 15 munkanappal a) az igényl nek, továbbá b) a meglév hasznosítási szerz dés lejárta el tt, valamint a közterületen végzett tevékenység megváltoztatásakor a közterületet igénybe vev nek (a továbbiakban együtt: igénybe vev ) a közterület hasznosító szerv részére szerz dési ajánlatot kell tennie. A (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a szerz dés megkötése el tt önálló közterület hasznosítási eljárást kell lefolytatni. (2) Amennyiben a közterület hasznosító szerv egyidej leg több közterületi helyet kíván hasznosítani, az azonos helyre és id szakra tett szerz dési ajánlattételek esetén helyi lapban meghirdetett, az ajánlattev k jelenlétében megtartott nyilvános sorsolással kiválasztott igénybe vev vel kell a hasznosítási szerz dést megkötni. Azonos helyre és id szakra tett ajánlattételnek min sül a közterület igénybevételére adott els ajánlat beérkezését l számított 15 napig, de legfeljebb az els ajánlat elfogadásáig tett további igénybevételi ajánlat. A szerz déskötés szabályai 12. (1) A közterület hasznosítási szerz dés csak akkor köthet meg, ha a) a közterület a 3. (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapvet rendeltetésekre átmenetileg sem szükséges és az alapvet rendeltetések céljára való használatot nem zavarja a tervezett igénybevétel, b) az igénybe vev a 3. (3) bekezdésében el írt követelményeket teljesíti, c) az igénybe vev az igénybevételi díjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület igénybevételb l vagy használatból ered díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn, d) a közterületen történ tevékenység gyakorlásához a polgármesteri- és a közútkezel i hozzájárulás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll, és e) a jelen rendeletben el írt egyéb feltételek teljesülnek. (2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása tekintetében a tervezett igénybevétel zavarja a közterület alapvet rendeltetés céljára való használatát különösen, ha e használat el készítésével, megvalósításával térben vagy id ben ütközik, vagy azt korlátozza, annak céljától, jellegét l eltér hatásokat fejt ki, az adott terület vagy épített környezet történelmi, helytörténeti, kulturális, turisztikai, kegyeleti, vagy más társadalmi jelent ségével kapcsolatos programokat, rendezvényeket zavarja.

12 2411 (3) Az igénybe vev köteles gondoskodni arról, hogy a hasznosítási szerz déskötéshez történ ajánlat megtételekor, továbbá a szerz dés fennállásának id tartama alatt a tevékenység végzéséhez, valamint a közterületen létesítend vagy a meglév építményhez a jogszabályokban el írt hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre álljanak. (4) Az igénybe vev csak építmény elhelyezésére szóló közterület hasznosítási jogosultságát ruházhatja át. Az építmény új tulajdonosa vagy használója - e jogának szerz déssel történ bizonyítása mellett - a változás bekövetkeztét követ 8 munkanapon belül köteles ezt bejelenteni a közterület hasznosító szervnél. Ha az új tulajdonos vagy használó az építményben funkcióváltás nélkül folytatja a tevékenységet, az eredeti jogosult által kötött közterület hasznosítási szerz dés feltételei szerint, s a bejelentés napján hatályos igénybevételi díjjal veheti igénybe a közterületet, feltéve, hogy a szerz désben foglalt feltételek változatlanul fennállnak, s az új igénybe vev kizáró okok alá nem esik. A díjfizetési kötelezettség 13. (1) A közterületet igénybe vev félnek a) határozott id tartamra szóló szerz dés esetén - kivéve a b) pontban foglaltakat - a díj teljes összegét a szerz déskötéssel egyidej leg kell megfizetni, b) pavilonok és vendéglátóhely el kertek közterületi elhelyezésére határozott id tartamra szóló szerz dés esetén, ha az egy negyedévre es díj összege eléri a Ft-ot, továbbá a határozatlan id tartamra szóló szerz dés esetén a szerz déskötéssel egyidej leg legalább az els negyedévi (töredék negyedév esetén ezen id tartamra es ) díjat kell megfizetni. A további id szakokra vonatkozó díjat legalább negyedéves részletekben el re, a tárgynegyedév els hónapjának 5. napjáig kell megfizetni. (2)Az igénybevételi díjat az 1. mellékletben meghatározott eltérések kivételével a) az adott közterület igénybevételi eszköz (különösen el tet, naperny, kiszolgáló pult, árusító asztal, stb.) használati állapota szerinti vetített alapterületének, b) a közterület hirdetés esetén az adott hirdet eszköz hirdet felületének nagysága szerint kell megfizetni. (3) Ha az igénybevételi szerz dés több különböz tevékenységnek a közterületen való végzésére szól, az igénybevételi díjat a legmagasabb díjtétel tevékenység alapján kell megfizetni. Amennyiben a közterület igénybevétele során önállóan vagy épületre, pavilonra rögzítve reklámhirdetést tartalmazó naperny t, el tet t is elhelyeznek, a reklámfelület alapján külön kell megfizetni az igénybevételi díjat. (4) Ha a közterületet a szerz déskötés el tt igénybe vették és a szerz dés megkötésre kerül, az igénybe vev a díjat a tényleges igénybevételt l számítva köteles megfizetni. (5) A kedvezményes díjfizetési övezetben közterületen létesített vendéglátó el kert esetében az igénybevételi díj az 1. melléklet szerinti díj egytizede.

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérl A Kormány a kereskedelemrl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 13057 Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sóti Kálmán Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben