CSEH-MAGYAR REFORMÁTUS TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEH-MAGYAR REFORMÁTUS TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK"

Átírás

1 CSEH-MAGYAR REFORMÁTUS TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK Kezdetek Elképzelhetetlen, hogy két szomszédos ország ne hasson kölcsönösen egymásra. Ezt az igazságot nem hazudtolja meg a cseh-magyar szomszédság sem: mindkét nemzet jelentős hatással volt a másikra politikai és vallási szempontból egyaránt. A cseh-magyar szomszédságból adódó egyházi kapcsolatok egészen a honfoglalásig nyúlnak vissza. A Kárpát-medencében letelepülő magyarság keresztyén hitre térítésében komoly szerepe volt Adalbert prágai püspöknek és Asztrik (családi nevén Radla) pannonhalmi apátnak, későbbi kalocsai püspöknek. Husziták A csehek reformátora, Husz János 1398-tól tanított a prágai egyetemen. Magyar hallgatói is voltak. Közülük ketten (Pécsi Tamás és Újlaki Bálint ferences szerzetesek) lefordították a Bibliát magyarra (1439), amit azután lemásolt az ugyancsak Husz-tanítvány Hensel Imre fia, Németh György (aki magát huszitának és magyarnak vallotta). Husziták egyébként igen sokan jöttek Magyarországra ben itt járt Prágai Jeromos, a később vértanúhalált halt Husz-tanítvány is. A letelepülő huszitákat egészen Giskra seregének garázdálkodásáig szívesen fogadták Magyarországon, elsősorban az északi megyékben (a nyelvrokonság miatt), de a Partiumban, Erdélyben, továbbá a bácsi, a szerémi és a pécsi püspökség területén, sőt, Somogyban is. Ahol letelepültek, templomot építettek. A környezetükben lakó magyarok közül sokan csatlakoztak hozzájuk. Komoly hitéletükről tanúskodik, hogy a pápa inkvizítort küldött ellenük Nagyváradra a ferences Marchiai Jakab személyében (1435), de másutt is irtóhadjárat indult ellenük. Giskra védekezésből garázdálkodásba átcsapó, főleg huszitákból álló seregei azután egyre inkább szembefordították a közhangulatot a csehekkel. Mátyás király száműzte őket az országból. Az itt maradt huszita töredékeknek viszont nem csekély részük volt a magyarországi reformáció kibontakozásában és gyors terjedésében. Az Unitas és Méliusz Husz Jánostól (is) ihletetten, de a huszitizmustól függetlenül volt Csehországban egy abszolút békés, bibliás hitújító mozgalom: a Petr Chelčický és Prágai Lukács által alapított Unitas fratrum (Jednota bratrská, bevett magyar nevén Csehtestvérek közössége). E közösség egyik tagja, Petr Pisek magyarrévi (Uherský Brod-i) lelkipásztor elküldte az 1564-ben megfogalmazott hitvallásukat Méliusz Juhász Péter debreceni református püspöknek véleményezésre. Méliusz a hitvallás alaptételeit helyeselve bővebb magyarázatot kért az úrvacsora, a szabad akarat és a cölibátus tárgyában, megemlítve, hogy megbízható források tanúsága szerint a csehtestvérek az igazi és törvényes házasságtól tartózkodnak, de az ágyasságtól és az örömlányoktól a legkevésbé sem. E vérig sértő levélre hasonló hangvételű válasz érkezett, s a kapcsolat ezzel meg is szakadt

2 II. Rudolf és Bocskai István II. Rudolf ( ) német-római császár és magyar király felvirágoztatta Prágát (a székhelyét is oda tette át), de sokáig üldözte a cseh protestánsokat. Felső-magyarországi parancsnoka, Belgiojoso különösen is hírhedt volt a kegyetlenkedéseiről. Átmeneti enyhülést a Bocskai-féle szabadságharc tudott kikényszeríteni. (1606: Bécsi béke, majd 1609-ben császári felséglevél, amely általános vallásszabadságot biztosított egyebek között a Confessio Bohemica /1575/ alapján álló cseh protestáns egyháznak is, amelyik az utraquista husziták /kelyhesek/ és az Unitas egyesüléséből jött létre 1609-ben.) Bethlen Gábor és II. Ferdinánd. Fehérhegy a csehek Mohácsa 1618-ban királlyá koronázták II. Ferdinándot, aki fogadalmat tett a lorettói Mária-kép előtt, hogy az uralma alá kerülő tartományokban, még ha az életébe kerül is, kiirtja a (protestáns) eretnekséget, mert inkább akar elpusztított, mint elátkozott országban uralkodni. A hirtelen megindult protestánsüldözés (templomelvétel, templomrombolás) a cseh protestáns rendek fegyveres felkelését váltotta ki Thurn gróf vezetésével. Ellenük a csehek által trónfosztott Ferdinánd Magyarországon próbált zsoldosokat toborozni, de eredménytelenül. A csehek ellen bevetett királyi magyar csapatok is megtagadták az engedelmességet, amiért azután a császári seregek felkoncolták őket. Az országgyűlés rendjei közül sokan sürgették, hogy a magyar rendek is csatlakozzanak a csehekhez, de ez a törekvésük a Habsburg-párti főurak és a Pázmány Péter mögé felsorakozó katolikus főpapok túlsúlya miatt meghiúsult. A cseh-morva rendek Bethlen Gáborhoz folyamodtak segítségért, aki ismerve a Habsburgok nemzetközi összeköttetéseit és féltve Erdély eddigi nyugalmát sokáig vívódott, de végül Ferdinánd rémtetteit hallva elindult seregével a jogfosztottak védelmére. Nem a megtorlás szándékával, hanem hogy a megsebhedt és egymástól elidegenedett szíveket minden vallás üldözése nélkül egymás szeretetére hozhassa október 10-én Bethlen már Nagyszombat alatt táborozott, ahonnan Rhédey Ferencet nyolcezer emberrel a csehek megsegítésére küldte, míg ő maga Pozsony ellen indult, s azt október 14-én be is vette. Ezután úrrá lett az egész országon, s ezt arra igyekezett felhasználni, hogy az ország békéjét és a vallás szabadságát biztosítsa. Ferdinánddal 9 havi fegyverszünetet kötött azzal a kikötéssel, hogy az nem csak Magyarországra, hanem a csehekre is kiterjed. A fegyverszünetet Ferdinánd nem tartotta meg. Újból megtámadta a cseheket, akiknek a segítségére Bethlen egy lovasdandárt küldött. A fegyverszünet kikötése szerint Bethlen május 21-re összehívta az országgyűlést Besztercebányára. Ezen a cseh, a magyar és az osztrák rendek követei is megjelentek, akik Bécstől már semmi jót nem remélve az eddiginél szorosabb szövetségre léptek a fejedelemmel július 14-én. Az időközben megjelent császári biztosok arroganciáján felbőszülve az országgyűlés Bethlent augusztus 25-én királlyá választotta. Ezt Bethlen elfogadta, de megkoronázni nem engedte magát. Miksa bajor herceg, a Katolikus Liga vezére Ausztriában győzött a felkelők fölött, majd Bouquoival egyesülve Csehországra tört, ahol mert Bethlen segédcsapatai megkéstek a fehérhegyi csatában megsemmisítő vereséget mért a csehekre november 8-án. Ezzel a csehek évszázadokra elvesztették a függetlenségüket, a nem katolikus egyházak pedig - 2 -

3 egyetlen tollvonással törvényen kívül helyeztettek. Aki nem hagyta el az országot, az automatikusan a katolikus egyház tagja lett. Fehérhegy után A fehérhegyi csatavesztés után az üldözött és halálra keresett cseh protestánsok egy része Bethlen Gábor pártfogása alá menekült. Köztük maga a vezér, Thurn gróf is, akinek kiadatását hiába követelte Ferdinánd, Bethlen megtagadta azt. A cseh-morva menekülteket Bethlen Alvincon telepítette le, s mert szertartásaik az Erdélyben élő protestánsokétól eltértek, külön törvényben biztosította az új keresztyének vallásszabadságát egyéb nekik juttatott kedvezmények mellett. Ezt I. Rákóczi György is megerősítette. Erdély más részeiben is voltak menekült csehek, de külön gyülekezeti életükről csak Alvincon tudunk. A menekültek közül sokan telepedtek le a morva-magyar határ mentén. A magyar protestáns főurak (Bethlen, Nyáry, Vízkelety, Szunyogh és az evangélikus Thurzó) szívesen fogadták őket a birtokaikon, de közülük a legtöbbet I. Rákóczi György telepítette le. (Puhón például több százan leltek új otthonra, s ők alapozták meg a helybeli később híressé vált posztógyártást.) Rákóczi György határ menti birtokain azonnal rendes gyülekezeti életet élhettek a cseh-morva testvérek tól Drabik Miklós volt a lelkipásztoruk. A más vidékekre települt cseh-morva testvérek is megtartották eredeti hitüket és szertartásaikat egészen addig, amíg a velük érkezett lelkipásztorok közöttük éltek. Amikor ezek meghaltak, nem volt, aki a helyükbe lépjen, hiszen Magyarországon az itt is megindult üldözések miatt önálló cseh egyházról nem lehetett szó. Az árván maradt csehtestvérek a magyar református vagy a szlovák evangélikus egyházat keresték meg. Mindkét helyen készséggel fogadták be őket. A Magyarországon és Erdélyben megtelepült cseh-morva protestánsok végső reménye természetesen az volt, hogy szülőföldjükön visszaállítják a vallásszabadságot, és akkor ők hazatérhetnek. Ehhez igyekeztek megnyerni az erdélyi fejedelmek támogatását. Nagy érdeklődést keltett ez időben Drabik Miklós akkor Lednicen szolgáló lelkipásztor jövendölése a Habsburg-ház pusztulásáról és a Rákócziak megerősödéséről. E jóslattal Drabik Sárospatakon is megjelent, de nem volt hajlandó fogadni őt sem I. Rákóczi György, sem a felesége, Lorántffy Zsuzsanna. Comenius viszont hitt a jóslatnak, és terjesztette is azt. Rákóczi Györgynek, a jóslattól függetlenül, szándékában volt a csehek vallásszabadságának helyreállítása, mégpedig francia és svéd segítséggel, de ebben a török porta tilalma megakadályozta. Így csak a magyarországi protestánsok vallásszabadságát tudta biztosítani. Nem hozott változást a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke (1648) sem, mert a német-római császár nem ismerte el annak érvényességét az örökös tartományokra nézve. Comenius Patakon A cseh-magyar egyházi kapcsolatok kimagasló eseménye Comenius sárospataki tevékenysége

4 Jan Amos Komenský (1968-ban fölfedezett végrendelete szerint eredeti családneve Szeges volt) a Confessio Bohemica alapján álló csehtestvér egyház lelkipásztora volt Fulnek városában ben spanyol zsoldosok felgyújtották a házát, benne elégett az összes könyve és kézirata. Nyoma veszett a családjának (feleségének és két kisgyermekének) is. Évekig bujdosott cseh földön, majd 1627-ben a cseh menekültek egy csoportjával a lengyelországi Leszno városába ment, ahol lelkészi és tanítói állást töltött be. Itt írt pánszofista pedagógiai művei, főleg a Didactica magna nyomán meghívták Angliába és Svédországba. Hosszabb időt töltött a poroszországi Elbingben ben a csehtestvérek püspökévé választották. I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna meghívását többször visszautasítva végül Rákóczi Zsigmond kérlelésének engedett honfitársai ösztönzésére, akik a vesztfáliai békekötés után egyedül a Rákócziaktól várhatták vallásszabadságuk esetleges visszaállítását. (Drabik Miklós jóslata szerint is Rákóczi Zsigmond fogja Ausztriát leigázni.) május 1-én Comenius mint a szétszórt cseh-morva testvérek püspöke zsinatot tartott Puhón és onnan egyenesen Sárospatakra indult. Tíz nap múlva érkezett meg Patakra, ahol legelőször is megegyezett ottani működésének feltételeiről. Kikötötte az iskola átszervezésére irányuló terveinek feltétlen keresztülvitelén túl azt is, hogy a morva testvéreket Rákóczi Zsigmond vegye a pártfogásába, és a pataki iskolában néhány morva tanuló ingyenes tartásban részesüljön. Comeniust nem közönséges oktatónak hívták meg Patakra, ahogyan ezt Lorántffy Zsuzsanna egyik levele tanúsítja. Idézem: Avégből hívtunk tégedet, hogy nekünk pataki iskolánk reformálásában segítségünkre légy, és itt nálunk a te kitűnő módszerednek, melyet a nemzetek közt terjeszteni már megkezdettél, teljes rendszerét kidolgozd és előadd. Nem akarunk téged, a kortól terhelt férfiút, a poros iskola terhes munkáira elhívni, hanem azt óhajtjuk, hogy a te igazgatásod alatt a mi tudós férfiaink, a rektorok és tanítók az óhajtott reformokban minél előbbre haladjanak, és a te utasításod szerint a tanulmányok keresett módszere ügyében fáradozzanak. Comenius feladata az volt, hogy tankönyveket írjon és az iskola tanítóit a tanítás módszertanába bevezesse. Ő maga didactophilos -nak nevezte magát. Megkülönböztetett volt az állása a többi professzoréhoz képest fizetés tekintetében is. (Comenius a háromszorosát kapta annak, amit a többiek kaptak.) A kiváló pedagógus kísérletet tett Patakon a hétosztályos pánszofikus iskola létrehozására. A pataki nyomdából 1652 elején már ki is kerültek a tervezett iskola első három osztályának tankönyvei (Vestibulum, Ianua, Atrium a kezdőbetűket összeolvasva: VIA=út). Nyelvtanítási módszerét is Patakon újította meg Comenius, felhasználva a drámajáték eszközeit (Schola ludus). Ebben az időben készült Lucidarium című olvasókönyve is, amely 150 leckében, minden leckéhez egy-egy szemléltető ábrával mutatja be a teljes világot a gyermekeknek. A mű átdolgozott változata Orbis sensualium pictus címmel számos kiadást ért meg, kisdiákok generációi több évszázadon át szereztek belőle átfogó, életközeli ismereteket a világról. Mindezeknek köszönhetően a sárospataki iskola világszínvonalra emelkedett. S hogy Comeniusnak nem sikerült átalakítólag hatni az egész magyar iskolaügyre, az a kor kedvezőtlen körülményeiben leli magyarázatát. Pataki éveit Comenius arra is felhasználta, hogy számkivetett hitsorsosait lelkigondozza, és ügyük felpártolására megpróbálja megnyerni a Rákócziakat. Gentis felicitas című röpiratával II. Rákóczi Györgyöt akarta buzdítani Ausztria leverésére. Patakról való távozásában (1654) nagy szerepet játszott, hogy ebbéli váradalmai nem teljesülhettek. Comenius Sárospatakról Lesznóba ment, onnan Hamburgba, végül Amszterdamba. Itt jelentős anyagi támogatással sorra jelentette meg műveit. Lux in tenebris címmel kiadta Drabik Miklós jövendöléseit is (1657). Ennek nyomtatásban való megjelenése nagy izgalmat - 4 -

5 és ijedtséget váltott ki a Magyarországon élő cseh-morva testvérek körében. Attól féltek, hogy emiatt a politikai hatóságok őket is perbe fogják. Ezért október 7-én Puhón tíz lelkész jelenlétében zsinatot tartottak, s ott Drabik Miklóst 29 tétel felől kikérdezték, majd Drabik feleletei ellenére a vízióktól elhatárolódtak, mintegy tiltakozásul az esetleges vád ellen, hogy a csehtestvérek felekezete Drabikkal ért egyet. Védtelenül II. Rákóczi György halálával, s így az erdélyi fejedelemség bukásával szabaddá vált az út a nyílt protestánsüldözés előtt. A pozsonyi vésztörvényszék ( ) után három évtizedig nem találjuk semmi nyomát a magyarországi cseh-morva testvérek önálló egyházi életének. Nem tudjuk néven nevezni a magyarországi protestánsüldözés közülük való áldozatait, de bizonyos, hogy papok és vezetők nélkül maradtak. Csodálatos hithűségre és lelkierőre vall, hogy a cseh reformátusok idegen földön szétszóródott maroknyi nyája nem vesztette el sem a hitét, sem az anyanyelvét, hanem a borzalmas idők enyhülése után azonnal életjelt adott magáról. Valesius, a szétszórt nyáj pásztora Az évi soproni országgyűlés XXVI. tc. 3. -a Pozsony vármegyében Réte és Pusztafödémes községeket jelölte ki artikuláris helyekül, vagyis a törvény artikulusa által engedélyezett szabad vallásgyakorlati helyekül a protestánsok számára. Pusztafödémes az evangélikusoké, Réte a reformátusoké lett. A morva-magyar határszélen élő csehtestvérek önálló gyülekezeti életük megszűnése után a rétei református egyházközséget keresték fel, ahol nemsokára saját lelkipásztoruk is lett Valesius János személyében. A cseh-morva menekültek közül való Valesius (Jan Valeš) kb. 40 éves korában iratkozott be a debreceni teológiára, ahol rendkívüli hallgatóként hamarabb végzett, mint az évfolyamtársai. (A csehtestvérek valószínűleg a II. Rákóczi Ferenchez fűzött reményeiktől hajtva legalább egy papot igyekeztek mielőbb felmutatni, hogy a szabadságharc sikeres kimenetele esetén ők is mint szervezett egyház vallásszabadsághoz jussanak.) Valesius Debrecenből honfitársai közé ment vissza, majd Rákóczi szabadságharcának bukása után Rétén telepedett le, s onnan intézte hitsorsosainak ügyeit ben a rétei magyar református gyülekezet a lelkipásztorává választotta, engedélyezve, hogy évente kétszer végiglátogassa és lelki eledellel táplálja a határ mentén élő, elárvult cseh-morva híveket. Mind rétei, mind ekeli, később aranyosi, majd nemesócsai, végül nagykeszi lelkipásztorként (1725-től a Komáromi Egyházmegye espereseként is) nagy örömmel és lelkesedéssel végezte a cseh árva eklézsia gondozását. Gondja volt arra is, hogy a pásztorbotot legyen kinek átadnia. Három cseh fiatalt (Glassius Jánost, Jessenius Györgyöt és Stetinius Jánost) előbb a saját otthonában tanítgatott, majd magyar iskolákban (Debrecenben és Pápán) taníttatott, számukra erkölcsi és anyagi támogatást kérelmezve. A végzett ifjakat Valesius szentelte fel lelkipásztorokká s hogy ezt megtehesse, 1736-ban fölvette a püspöki címet. Emiatt följelentették a helytartótanácsnál. Dragonyos katonák letartóztatták a nemesócsai parókián, és a komáromi várbörtönbe kísérték a 77 éves lelkipásztort. Három nap múlva házkutatást tartottak a lakásán. A ládáját feltörve elvitték minden könyvét és irományát az egyházmegye levéltárával együtt. Ezeket soha nem adták vissza

6 Valesius a börtönből egy év múlva szabadult ki, Mária Terézia rendelete nyomán. E rendelet egyúttal utasította a hatóságokat: szigorúan őrködjenek afölött, hogy Valesiust a csehek föl ne keressék. Egyben Valesiust is utasította, hogy a cseh egyház lelkészeként senkit se merjen szolgálatba állítani, a népet semmilyen gyűlésre össze ne hívja, a maga hatáskörét semmilyen vonatkozásban át ne lépje, és ne merészkedjék ilyen kóbor embereket a szolgálatával segíteni. (A királynő rendeletéből azt is megtudjuk, hogy a szétszórt cseh-morva atyafiak mind többen és többen csoportosultak Valesius köré, sőt még Csehországból is voltak, akik hozzá jártak.) A börtönből kiszabadult Valesius 91 éves koráig folytatta szolgálatát a Komáromi Egyházmegye espereseként. Hivatalát ahogyan ez levelezéséből kiderül a legnagyobb körültekintéssel és tapintattal látta el, az egyházért, az iskolákért, a lelkészekért és tanítókért való szüntelen aggodalmak között, de soha el nem csüggedve. Ugyanakkor emberfeletti munkabírással küzdött honfitársaiért: szervezte és folyamatosan gyarapította a poraiból feltámasztott csehtestvér egyházat, amely ebben az időben a magyar református egyház egyetemébe tagolódott be. Obtingensüket (fenntartói járulékukat) a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének adták le, vezetőik pedig a magyar református egyház iskoláiban (elsősorban Debrecenben és Pápán) tanultak. Valesius magyarországi, de Csehországra is kiható tevékenységének nagy szerepe volt abban, hogy a türelmi rendelet után tömegek jelentkeztek az újra engedélyezett cseh protestáns egyházakba. A türelmi rendelet előtt Miként a börtönből kiszabadult Valesius (aki cseh híveinek olykor éjszaka tartott istentiszteleteket), úgy a tanítványai is csak titokban munkálkodhattak a cseh árva érdekében. Közülük Jessenius Györgyről tudjuk, hogy 13 évig szolgált Bánócon, majd 16 évig Málcán, ahol a lelkészi állásban a fia, Joel követte. Jessenius György 1775-ben Spátzai András málcai, majd füzeséri lelkipásztorral együtt lefordította az 1736-os Margitai János-féle magyar énekeskönyvet szlovák nyelvre, s azt Debrecen város költségén meg is jelentette mint az első szlovák református énekeskönyvet. Az énekeskönyv végén úrvacsorára felkészítő káté található, amely inkább csehül, mint szlovákul van megírva. Valesius többi pártfogoltjáról nincsenek konkrét adataink, de a debreceni református főiskola tanulói között a továbbiakban is találkozunk cseh nevekkel. A többi között Valesius fiának, Sámuelnek a nevével, majd pártfogoltjai gyermekeinek a neveivel. A hernádkaki menekültek alapította cseh kolóniának külön bírája volt, akinek a házánál cseh nyelvű istentiszteleteket tartottak mindaddig, amíg valaki föl nem jelentette őket huszitaság vádjával. A bírót beidézték a vármegyéhez és megcsapatták. A kaki cseh-morva atyafiakat csak az mentette meg a széttelepítéstől, hogy sürgősen betagolódtak a szomszédos gesztelyi magyar református anyaegyházba ben hivatalos beadványban kérték Szalay Sámuel miskolci püspököt, mint a szegény, elvetett és elszéledett cseh-morva atyafiak egyetlen pártfogóját, hogy adjon nekik lelkipásztort, és engedje meg cseh nyelvű istentiszteletek tartását. A válasz: néma csend

7 A türelmi rendelet után II. József türelmi rendelete (1781) a Confessio Bohemica alapján álló Csehtestvér Egyház újraszervezését nem engedte meg, de engedélyt adott arra, hogy az egykori cseh-morva testvérek utódai ha még vannak az ágostai hitvallású evangélikus vagy a helvét hitvallású református egyház keretein belül gyakorolják hitüket. Erre a kapunyitásra több mint 70 ezren jelentkeztek, s 1784 végéig 1015 protestáns egyházközség (267 anya- s 748 leányegyház) alakult meg, és 233 protestáns templom épült fel. Az újjászerveződő gyülekezetekben égető szükség volt lelkészekre és tanítókra, akik a népet majd újra megtanítják az evangéliumi hitigazságokra, énekekre és imádságokra egyáltalán, gondozásba veszik a pásztor nélkül maradt nyájat. Elindultak ebbe a szolgálatba Valesius magyarországi tanítványai, de hát ez csepp volt a tengerben. Az árva eklézsiák sürgetésére többen mentek ki szlovák evangélikus lelkészek, akiknek nem voltak nyelvi nehézségeik, de a katolikusokéra emlékeztető szertartásaik miatt nem lettek népszerűek. A csehtestvérek hagyományai a helvét irányzathoz álltak közelebb. Ezért református papok után néztek, s ez ügyben még a császárt is megkeresték. A császár a magyar reformátusok udvari ágensével, Nagy Sámuellel konzultálva parancsba adta, hogy a Tiszáninneni Református Püspökség lássa el papokkal a cseh-morva eklézsiákat. Csernyánszky János selmecbányai evangélikus püspök, akinek a kerületéből mentek ki Csehországba szlovák evangélikus lelkipásztorok, egyenesen Szalay Sámuel püspökökhöz fordult, a szóbeszéd szerint e szavakkal: Hőn szeretett testvérem (frater dilectissime), küldj olyan lelkészeket Cseh- és Morvaországba, akik a te hiteden vannak, mert az enyéimet nem fogadják be. Ugyancsak Szalay püspökhöz folyamodott gróf Klinszky Fülöp római katolikus vallású cseh földesúr, aki a birtokán alakult egyik református egyházközségbe keresett papot és tanítót. Végül említsük meg, hogy a brünni helyszíni szemléről hazaérkező miskolci, tiszakeszi és hernádkaki cseh-morva atyafiak a kintiek megbízásából szintén Szalay püspököt ostromolták, név szerint kérve Kovács Ferenc és Jessenius Joel kirendelését hozzájuk. A sokfelől érkező sürgetés nem maradt hatástalan től a század végéig Sárospatakról 47 diák és 7 gyülekezeti lelkész, Debrecenből pedig 20 ifjú lelkipásztor vállalt szolgálatot Cseh- és Morvaországban. Az ben hivatalosan is elismert cseh- és morvaországi református egyházkerületek összes lelkipásztora és tanítója s így az első püspökei (Kovács Ferenc, Szűcs Sámuel, Fazekas István ill. a podjebrádi uradalom területén Baka László, Morvaországban pedig Blasek Mihály, majd Blasek Pál) és esperesei (Jessenius Joel, Schlachta Pál, Végh János, Molnár Péter, Turóczi Simon János, Tardy Mózes és Rimány István) is mind a Magyarországról érkezők közül kerültek ki. Csaknem minden lelkipásztor templomot, parókiát, iskolát épített, többnyire külföldi (magyar, holland és svájci) támogatással. Tehát a Csehországban szolgáló magyar lelkipásztorok a saját külföldi összeköttetéseiket is a rájuk bízott gyülekezetek javára hasznosították. E lelkészeknek szinte mindent a nulláról kellett elkezdeniük, mégpedig úgy, hogy a legtöbben eleinte nem is tudtak csehül. Az áldozatot vállaló lelkipásztoroknak az áldozatot vállaló gyülekezetek segítettek: kezdetben sok helyütt beérték egy cseh nyelven felolvasott rövid imádsággal a magyar prédikáció mellett. Persze minden lelkész és tanító igyekezett a nép nyelvét mielőbb megtanulni. Hamarosan nem csak beszélgetni, tanítani, prédikálni és imádkozni tudtak csehül, hanem sikerült ellátniuk a gyülekezeteket a hit gyakorlásához szükséges anyanyelvű könyvekkel, sőt, önálló irodalmi alkotásokra is futotta az erejükből. Az elsőként odaérkező Blasek Mihály (aki Magyarországon letelepedett cseh szülőktől származott, s Ráday Gedeon támogatásával Debrecen után Bázel, Lausanne és Utrecht - 7 -

8 egyetemeit is megjárta) mindjárt lefordította és kinyomatta a magyar református úrvacsorai ágendát és Szikszai György Keresztyéni tanítások és imádságok című népkönyvét (mely ezután még több kiadást is megért). Itt jegyezzük meg, hogy Blasek Mihály magyarul és csehül írt beszámolói a vele történtekről forrásértékű dokumentumok. Végh János eleve csehül írta meg igen népszerű, máig használatban lévő imakönyvét. Ő fordította le csehre a Heidelbergi Kátét és Osterwald bibliai történetét. Levelei és visszaemlékezései pedig Blasekéihoz hasonló hiteles forrásul szolgálnak e lelkésznemzedék küzdelmeinek megismeréséhez. A II. Helvét Hitvallást Szalay József fordította csehre, Václav Matěj Kramerius közreműködésével. Szalatnay János ránk maradt írásai közül számunkra az a legértékesebb, amelyet a reformáció 300. évfordulójára készített. Ebben a csehországi református egyház történetével, különösen pedig a Türelmi Rendelet utáni eseményekkel és a csehországi magyar lelkipásztorok életével foglalkozik. Említésre méltó, hogy ezek a lelkipásztorok nem csak magyar illetve magyarul már megjelent reformátori írásokat fordítottak le cseh nyelvre, hanem a közülük való Rimány István fordította le magyarra Comeniusnak A világ útvesztője és a szív paradicsoma című művét (1805). Erről az első lelkésznemzedékről, mint Jézus Krisztus jó vitézeiről, Luděk Brož cseh egyháztörténész így emlékezik meg: Valósággal égtek a Krisztus ügyéért. Neki mertek vágni olyan feladatoknak, amelyekhez valóban csak az egyház Urától remélhettek segítséget. Egyedül ezzel lehet megmagyarázni, hogy a magyar református misszió nem szenvedett hajótörést: hogy azok, akiknél a megtűrt egyház lelkészeinek egzisztenciális nyomorát még a nyelv és a környezet nem ismerése is tetézte, nem szöktek vissza hazájukba. Alig néhányan voltak, akik kidőltek a sorból. Ezzel szemben igen sokan oly tökéletesen összeforrtak környezetükkel, hogy magyar származású papi dinasztiák egész sora szolgálta nemzedékről nemzedékre a cseh-morva egyházat, mint pl. a Szalatnayak, Tardyak, Molnárok, Nagyok és Véghek. Nemzedékváltás, korszakváltás A türelmi rendelet után talpra állt csehországi református egyház életében a XIX. század elején zajlott le az első nemzedékváltás. A Magyarországról kiküldött lelkipásztorok átadták helyüket egyrészt a saját fiaiknak, másrészt a gyülekezeteikből való tehetséges fiataloknak. (E fiatalok első patrónusa Szegő András lelkipásztor volt, aki 1790-től kezdve a tanulók és özvegy papnék számára gyűjtött adományokat kezelte.) Bár ez a második nemzedék már anyanyelvi szinten beszélt csehül, és tökéletesen integrálódott a cseh társadalomba, kapcsolatuk Magyarországgal nem szűnt meg, hanem igen intenzíven élt tovább még jó ideig. Debrecenben például több nyomdai kiadvány is megjelent cseh nyelven. A cseh református gyülekezetek támogatására országos adománygyűjtés folyt Magyarországon évről évre, egészen 1849-ig. Két főrendű erdélyi asszony, gr. Bethlen Györgyné és Kendeffy Elekné látta el klenódiumokkal a cseh református eklézsiákat. A csehmorva diákok ingyen tanulhattak immár nemcsak Debrecenben és Sárospatakon, hanem Losoncon, Pápán, Kecskeméten és Nagykőrösön is. Professzoraik közül többnek (Pápai Páriz Ferencnek, Maróthy Györgynek, Losonczy Istvánnak, Hatvani Istvánnak és Benedek - 8 -

9 Mihálynak) az írásait ők fordították le csehre. Richard Pražák cseh történész szerint a Magyarföldről kiment református értelmiség és a magyar főiskolákon tanult cseh református értelmiség jelentős szerepet játszott a századfordulón kibontakozó cseh nemzeti ébredésben. Az előbbiek közül név szerint említi Kálnay Istvánt, Balla Istvánt, Czakó Istvánt, Inczédy Jánost, Kun Sándort, Blasek Mihályt és Végh Jánost, az utóbbiak közül pedig Jan Košutot, Josef Geržát, Jan Šolín-Ledeczkýt és Josef Kačert. A Magyarországon tanult cseh fiatalok egyike, Josef Roztomilý, Magyarországon telepedett le. Fölvette a Dicsőfi nevet, és az es szabadságharc alatt mint a magyar forradalmi kormány nyugat-európai megbízottja szerzett érdemeket. A cseh-magyar kapcsolatok köztük az egyháziak is az 1840-es években zászlót bontó pánszláv mozgalom hatására szakadtak meg. (Ez a mozgalom a közép-európai nagy szláv birodalom létrehozásának legfőbb akadályát a közéjük ékelődött magyarságban látta.) Ezt az elidegenedést tovább mélyítette az 1867-es kiegyezés, amely csak Magyarországra terjedt ki, és így az egy kalap alá vett osztrák-magyar uralkodó népességgel szembefordította a Monarchia többi nemzetiségét. Új felállásban A cseh protestánsok a nemzeti függetlenségi és egységtörekvések közegében a XX. század elejétől fogva komolyan foglalkoztak egyházaik közös akcióinak és óhajtott egyesítésének programjával. Már 1903-ban egy Prágába összehívott kongresszuson a jelenlévő reformátusok, evangélikusok, herrnhutiak, kongregacionalisták, baptisták és szombatisták kinyilvánították szándékukat az evangéliumi hitű (azaz nem katolikus) cseh egyházak egyesítésére. Miután október 28-án kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot, még ez év december án kimondták Prágában az ág. ev. és az ev. ref. egyházak szervezeti egyesülését. Az így létrejött új egyház neve: Evangéliumi Csehtestvér Egyház (Českobratrská Církev Evangelická). Alkotmánya zsinat-presbiteri, hivatalosan elfogadott hitvallásai pedig: a Confessio Bohemica (1575), az Unitas fratrum Comenius által véglegesített hitvallása (1662), az Ágostai Hitvallás és a II. Helvét Hitvallás. A Csehtestvér Egyház megalakulása új helyzetet teremtett a cseh-magyar egyházi kapcsolatok terén is. Egyrészt megszűnt az önálló Cseh- és Morvaországi Református Egyház, másrészt egyszer csak az újonnan létrejött Csehszlovákiában találták magukat a felvidéki magyar reformátusok. (Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy Kelet-Szlovákiában mindig is voltak szlovák anyanyelvű református gyülekezetek is, de kevesen ahhoz, hogy önálló egyházat alkossanak. Mivel a cseh református egyház jogilag megszűnt, a szlovák reformátusok a magyarokhoz csatlakoztak, s létrehozták a Szlovákiai Református Egyházat.) Erről a korszakról kétféle beszámolót hallhattunk felvidéki atyánkfiaitól. Egyrészt élvezték és pozitívan értékelték az első csehszlovák köztársaság polgári demokráciáját a korábbi, monarchiabeli feudális viszonyokkal szemben, másrészt, különösen a lelkészek és tanítók, sok sérelmet szenvedtek el a diszkriminatív állami intézkedések (magyar érettségi el nem ismerése, államsegély megvonása, állampolgársági problémák) miatt. Annál nagyobb súllyal esik latba, hogy a Csehtestvér Egyház illetékes zsinati bizottsága 45 hontalan lelkész és tanító érdekében kérvényt nyújtott be Milan Hodža iskolaügyi miniszterhez. (E testvéri segítségért az évi református konventi jegyzőkönyv 50. pontja alatt írásban rögzített köszönetmondást olvashatunk.) - 9 -

10 Tegnap 1945 után, a második Csehszlovák (1960-tól Szocialista) Köztársaságban, a cseh testvérek sorsa mint már annyiszor a történelemben a magyar reformátusokéhoz hasonlóan alakult. Szigorú ellenőrzés alatt, elszigeteltségben éltünk. Kapcsolatainkat illetően mégis van néhány említésre méltó tény. Az első az, hogy a (7 magyar és 2 szlovák egyházmegyéből álló) Szlovákiai Református Egyház lelkészképzését mivel a hallgatókat nem engedték Magyarországon tanulni, Pozsonyban pedig csak evangélikus teológia működik Varga Imre püspök kérésére a prágai Károly Egyetem teológiai kara magára vállalta. Erre a segítségre mindaddig szükség volt, amíg a komáromi Kálvin János Teológiai Akadémia létre nem jött (1994/95). (Ez az akadémia 2004-től a komáromi Selye János Egyetem teológiai fakultásaként él tovább.) A prágai egyetem teológiai karán magyar professzorok is oktattak, Huszti Kálmán budapesti teológiai tanár pedig Prágában doktorált Hromádka professzornál. Másrészről hálával gondolunk vissza a Tóth Károly dunamelléki püspök által szervezett német nyelvű lelkészkonferenciákra a nyolcvanas években. Ezeken NDK-beli, csehtestvér és magyar református lelkészek vettek részt, nagyjából egyenlő arányban. A konferenciák témái az akkori idők mindnyájunkat foglalkoztató teológiai és egyházépítési kérdései voltak. A hét végén a vendégek egy-egy magyarországi református gyülekezetbe látogattak el, ahol prédikáltak vagy köszöntést mondtak. Ezeken az alkalmakon személyes barátságok is kialakultak, amelyek azután levelezés illetve kölcsönös látogatások formájában folytatódtak. A türelmi rendelet 200. évfordulója kapcsán először a Fónagy Zoltán által vezetett Észak-pesti Egyházmegye lelkészei tettek látogatást Csehországban, majd a csehtestvérek küldöttsége járt nálunk, egyebek közt Sárospatakon. Egy itt született elhatározás nyomán kb. tíz magyar lelkipásztor vállalt igehirdetési szolgálatot olyan cseh- és morvaországi gyülekezetekben, amelyek egykor a Magyarországról kibocsátott lelkipásztorok segítségével tudtak talpra állni. Ma Az 1989/90-es rendszerváltás után országaink az eddigi sorstársakból egyszerre csak vetélytársak lettek. Versengve pályáztunk a Nyugat kegyeire, s a megnyíló lehetőségeket igyekeztünk a magunk javára kihasználni. Az ezzel kapcsolatos édes és keserű élmények után talán eljött az ideje, hogy újra fölfedezzük egymásban a jó szomszédot, sőt a testvért, és megosszuk egymással igencsak hasonló tapasztalatainkat és reménységeinket. Összeállította: Hamar István

11 FORRÁSMŰVEK JEGYZÉKE Ez az összeállítás alapjában véve Kúr Géza Cseh-magyar református történeti kapcsolatok című művének kivonata (megjelent Komáromban 1937-ben). Ezt egészítettem ki az alább felsorolt forrásokból. Az utolsó szakaszokhoz kortársak beszámolóit és visszaemlékezéseit használtam fel. Benda Kálmán: A kollégium története 1703-tól 1849-ig. In: A Sárospataki Református Kollégium. Bp p. Brož, Luděk: Od tolerance k dnešku. In: Od reformace k zítřku, Prága, 1956 Czegle Imre: A cseh-magyar egyházi kapcsolatok egy évtizede Bp Csohány János: A Türelmi rendelet és a felekezeti tolerancia a magyar egyháztörténetben. = Református Egyház p. Hrejsa, Ferdinand: A csehek magyar apostola. Végh János élete ( ) Ford.: Huszti Kálmán, Debrecen 2002 Komor Ilona utószava in: J.A. Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma, Pozsony, 1977 Magyar Nagylexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó A Pesti Hírlap Lexikona, Budapest, 1937 Pražák, Richard: Mad arská reformovaná inteligence v českém obrození. In: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas Philosophica sorozat 83. füzet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( )

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( ) Arcképcsarnok 29 Virágos Márta A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862 1948) Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

I. Rákóczi György és a cseh-morva atyafiak

I. Rákóczi György és a cseh-morva atyafiak Dienes Dénes I. Rákóczi György és a cseh-morva atyafiak A cseh-morva reformációs törekvések már a 14. században elkezdődtek, majd pedig rendkívüli hatást nyert ez a spirituális mozgás Husz János közismert

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Történelmi adatok

Történelmi adatok Történelmi adatok 2013. 06. 11. Az Erdélyi Református Egyházkerület földrajzi határai kezdettől fogva egybeesnek a történelmi Erdély határvonalával: északon a Lápos-hegység, keleten és délen a Kárpátok

Részletesebben

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd!

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 8. szám, 2012. február 26. Mindig öröm az Igében arról olvasni, hogy Jézus továbbment. A legcsodálatosabb találkozásai Jézusnak útközben

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben