MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ"

Átírás

1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása 1

2 A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Belügyminisztérium Útmutató a kis és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez című dokumentum alapján készült. 2

3 Közreműködők: Angyal András Bálint Annamária Bánfi Gábor Dézsi Gyula Husztiné Kállai Gabriella Klein György Lakatos Izabella Lipcsei Ágnes Nyíri Arnold Szathmári Balázs Szilágyi Fekete Anikó Vincze János Dr. 3

4 Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek A település társadalma Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Demográfia Kisebbségek Képzettség Foglalkoztatottság és életminőség Lakhatási körülmények Foglalkoztatási vonzáskörzet Térbeli társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Települési identitást erősítő tényezők A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások, Intézmények Oktatás Egészségügy

5 Szociális ellátás Esélyegyenlőség biztosítása A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre, gazdasági szervezetek jellemzői A város vállalkozásainak jellemzése Regisztrált nonprofit szervezetek A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői Regisztrált vállalakozások száma nemzetgazdasági áganként Kereskedelmi egységek jellemzői Kazincbarcika turizmusra vonatkozó jellemzői A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők BorsodChem Zrt Ipari Park Üzleti Szolgáltató Park és Inkubátor Ház Svájci Magyar Együttműködési Program keretében nyújtott támogatás Közlekedés Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet kínálat) Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az Önkormányzat adóbevételei Egy lakosra jutó iparűzési adó Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere Adósságrendezés: Gazdaságfejlesztési tevékenység Barcikai Ipari Park Üzleti Szolgáltató Park és Inkubátor Ház Pályázati lehetőségek (SVÁJCI MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS) Helyi befektetést ösztönző rendeletek Foglalkoztatáspolitika Lakás és helyiséggazdálkodás

6 1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Tájhasználat, tájszerkezet Tájtörténeti vizsgálat Tájhasználat értékelése Védett, védendő táji, természeti értékek, területek Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék Ökológiai hálózat Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Zöldfelületi rendszer vizsgálata Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek Zöldfelületi ellátottság értékelése A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái Az épített környezet vizsgálata Terület felhasználás vizsgálata A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata Az ingatlan nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) Alulhasznosított barnamezős területek Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület A telekstruktúra vizsgálata Telekmorfológia és telekméret vizsgálat Tulajdonjogi vizsgálat Önkormányzati tulajdon kataszter Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Az építmények vizsgálata

7 Funkció, kapacitás Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) Magasság, szintszám, tetőidom településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, épülettípusok Az épített környezet értékei Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők Világörökségi, és világörökségi várományos terület Műemlék, műemlékegyüttes A műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely Műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet Nemzeti emlékhely Helyi védelem Az épített környezet konfliktusai, problémái Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok Közúti közlekedés Úthálózat Csomópontok Forgalomnagyságok Közösségi közlekedés Közúti közlekedés Kötöttpályás közlekedés Kerékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás Közművesítés Vízi közművek Vízgazdálkodás és vízellátás... Hiba! A könyvjelző nem létezik Szennyvízelvezetés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7

8 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés... Hiba! A könyvjelző nem létezik Energia Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) Környezetvédelem (és településüzemeltetés) Domborzat Talaj Felszíni és felszín alatti vizek Levegőtisztaság és védelme Zaj és rezgésterhelés Sugárzás védelem Hulladékkezelés Vizuális környezetterhelés Árvízvédelem Fennálló környezeti konfliktusok, problémák Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) Építésföldtani korlátok Alábányászott területek, barlangok és pincék területei Csúszás, süllyedésveszélyes területek Vízrajzi veszélyeztetettség Árvízveszélyes területek Belvízveszélyes területek Mély fekvésű területek Árvíz és belvízvédelem Egyéb Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)

9 Mélységi, magassági korlátozások Tevékenységből adódó korlátozások Ásványi nyersanyag lelőhely Városi klíma HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése A település társadalma A település humán infrastruktúrája A település gazdasága Turizmus A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere Önkormányzati lakás állomány Közlekedés A település közművei, energiagazdálkodása Településüzemeltetés és környezetvédelem Településüzemeltetés Környezetvédelem SWOT elemzés HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis A folyamatok értékelése A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése A településfejlesztés és rendezés kapcsolata Problématérkép/értéktérkép Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

10 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

11 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Kazincbarcika 1954 ben Barcika, Sajókazinc és Berente településekből létrejött újváros Miskolctól északra a Sajó völgyében. A város a mellé települt Borsodi Vegyi Kombinát és a közelben lévő bányászat lakóterületének kialakítására jött létre, akkor még lakótelep jelleggel, hiányos intézményi struktúrával, tervezett településként. Az eltelt időben a város a térség meghatározó településévé vált mind gazdasági fejlődésénél és erejénél fogva, mind a térség ellátásában, a lakókörnyezet alakításában, oktatási, szociális, egészségügyi és infrastrukturális ellátásban elfoglalt szerepénél fogva. A folyamatosan növekvő város az eredeti tervezett nagyságától már lényegesen nagyobbra nőtt, a sűrű településhálózat miatt a beépített területek a Sajó völgyében szinte összenőttek, a kialakult térszerkezet újragondolása mára ismét aktuálissá vált A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata A Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció stratégiai vitaanyaga amelyet az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) határozatával fogadott el az alábbi fejlesztési irányokat fogalmazta meg Borsod Abaúj Zemplén megyével kapcsolatban: FEJLESZTÉSI IRÁNYOK: A minőségi munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében a gazdasági potenciál bővítése, magas hozzáadott értékű termelő tevékenységek letelepítése. Az információs technológia fejlesztése. Speciális gazdasági övezetek kialakítása. A foglalkoztatás növelése, a meglévő kkv k megerősítésével, új vállalkozások indításának és letelepedésének ösztönzése. A képzetlen munkaerő foglalkoztatása korszerű, környezetbarát bányászati, energetikai technológiákkal, amelyek illeszkednek a fenntartható erőforrás gazdálkodáshoz. A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, mobilitásának elősegítése. A lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és az esélyegyenlőség megteremtésének fejlesztése. A minőségi alapfokú oktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes szak és felnőttképzési tevékenységek továbbfejlesztése. A gazdasági és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvonalú oktatási és K+F+I tevékenységek megteremtése a Miskolci Egyetemen. Miskolc fejlesztése, különösen a tudásigényes, magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységek telepítése (infokommunikáció, járműipar, mechatronika), a táji környezeti szempontok figyelembevételével. Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Miskolcon. Turisztikai fejlesztés (világörökség, bor, kulturális, gyógy és termálturizmus). Komplex, légi közlekedéssel érintett logisztikai centrum kialakítása Mezőkövesden. Integrált zöldség és gyümölcstermesztési rendszerek kialakítása energia és hulladékhasznosítással. 11

12 A megújuló energiaforrások hasznosítása a decentralizált energiatermelő, tároló, elosztó és integráló rendszerek létrehozásával. A karsztvízkészlet, mint fontos ivóvízforrás védelme a környezetminőség javításával. Az egészségügy/népegészségügy releváns elemeinek komplex fejlesztése. Integrált állattartási rendszerek kialakítása. Szlovák magyar gazdasági együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A módosított évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Terv az alábbiakat tartalmazza: 2. sz. melléklet Az Ország Szerkezeti Terve 3.1. sz. melléklet Országos ökológiai hálózat övezete A város igazgatási területét érinti az országos ökológiai hálózat sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete A város igazgatási területét nem érinti sz. melléklet Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete A város igazgatási területét nem érinti sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet A külterületet 14. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 12

13 3.5. sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Fedi a város igazgatási területét. 14/A. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni sz. melléklet Világörökségi és világörökség várományos terület övezete A város igazgatási területét nem érinti sz. melléklet Országos vízminőség védelmi terület övezete A város igazgatási területét szint teljes mértékben fedi. 15. (2) ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, övezetre vonatkozó szabályokat meg kell állapítani sz. melléklet Nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése kertében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezete A város déli részeit, belterületi földrészleteket is érint az övezet. 16. A nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki sz. melléklet Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete i A város igazgatási területét nem érinti. 13

14 1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai Kazincbarcika város Ipari Parkjának területe az igazgatási határig nyúlik, a szükséges elválasztó zóna nem áll rendelkezésre, ezért korábban felmerült az igazgatási határ megváltoztatásának lehetősége, igénye is. Korábban az Ipari Park második ütemét Sajóivánka területére tervezték. A sajóivánkai pincesor területe szintén érinti Kazincbarcika területét. Forrás: Sajóivánka településszerkezeti terve Kazincbarcika szomszédos települése keleti irányban Berente község. A BorsodChem Zrt. iparvállalat területe Kazincbarcika város és Berente község igazgatási területén fekszik, összefüggő beépített területet képezve a két település között. Az összefüggő beépített iparterület a 26 os számú út mentén, elsősorban a Berentén lévő volt Borsodi Hőerőmű területeivel és azok zagytereivel is összefüggő iparterületet alkot egészen Sajószentpéter határáig. Forrás: Berente község településszerkezeti terve 14

15 Alacska 398/2003. (XII.10.) határozattal elfogadva Alacska hatályos Településszerkezeti Terve jelenleg felülvizsgálat alatt áll, az új terv Alacska zsák jellegét feloldandó, Berentével és Kazincbarcikával összekötő út kialakítását javasolja. A közlekedési kapcsolatokat az érintett településeknek közösen kell egyeztetni. Forrás: Alacska településszerkezeti terve Kondó 4/2005. (I.26.) határozattal elfogadva Kondó hatályos Településszerkezeti Terve a Kazincbarcikával határos területrészekre védelmi erdőt, illetve kertes mezőgazdasági területeket (zártkert, biokertészet) jelöl. Forrás: Kondó településszerkezeti terve Tardona 77/2006. (XII.6.) határozattal elfogadva Tardona hatályos Településszerkezeti Terve Kazincbarcika határában hétvégi házas üdülőterületeket, általános mezőgazdasági területet, védelmi erdőt jelölt ki, ezeket Kazincbarcika területén védelmi erdő határolja. Forrás: Tardona településszerkezeti terve 15

16 Sajókaza 68/2005. (IV.28.) határozat Sajókaza és Kazincbarcika igazgatási területét a Sajó választja el, Sajókaza oldalán jellemzően általános mezőgazdasági területet, illetve az igazgatási területhez közel fejlesztésre szánt ipari gazdasági területet hoz a Településszerkezeti Terv. A Sajókaza területének jelentős részét fedő bányatelkek területei Kazincbarcika határát nem érintik. Forrás: Sajókaza településszerkezeti terve Múcsony 107/2003. (XI.13.) határozat elfogadva A két település között természetes határ a Sajó. Az elfogadás óta többször módosított településszerkezeti terv a Kazincbarcikával szomszédos területekre jellemzően extenzív mezőgazdasági területhasználatot jelöl. Múcsony község területén számos bányatelek került kijelölésre, de ezek területi határa nem érinti Kazincbarcikát. A terv nem tartalmaz olyan új szerkezeti elemet, amely befolyásolná a város területhasználatát. Forrás: Múcsony településszerkezeti terve 16

17 Dédestapolcsány 111/2006. (VII.11.) határozat elfogadva Dédestapolcsány és Kazincbarcika igazgatási határai kis szakaszon szomszédos, a területhasználat védelmi erdőterület. A hatályos Településszerkezeti Terv nem tartalmaz olyan szerkezeti jelentőségű elemet, amely befolyásolná Kazincbarcika város területhasználatát. Forrás: Dédestapolcsány településszerkezeti terve Bánhorváti 25/2004. (IV.11.) határozattal elfogadva Bánhorváti hatályos Településszerkezeti Terve Kazincbarcika határában védelmi erdőterületet jelöl. Szerkezeti elemként turistautat jelöl a terv, amely Kazincbarcika város területével biztosít gyalogos kapcsolatot. Ásványi nyersanyaglelőhely határa is érinti az igazgatási határ menti területeket. Forrás: Bánhorváti településszerkezeti terve Nagybarca 47/2007. (XII.12.) határozattal elfogadva Nagybarca hatályos Településszerkezeti Terve Kazincbarcika határában védelmi erdőterületet jelöl. A hatályos Településszerkezeti Terv nem tartalmaz olyan szerkezeti jelentőségű elemet, amely befolyásolná Kazincbarcika város területhasználatát. Forrás: Nagybarca településszerkezeti terve 17

18 Szuhakálló 49/2002. (IX.26.) határozattal elfogadva Szuhakálló hatályos Településszerkezeti Terve Kazincbarcika határában erdőterületet, mezőgazdasági (extenzív, intenzív) területet és vízgazdálkodási területet (Sajó) jelöl. A hatályos Településszerkezeti Terv nem tartalmaz olyan szerkezeti jelentőségű elemet, amely befolyásolná Kazincbarcika város területhasználatát. Forrás: Szuhakálló településszerkezeti terve 18

19 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai A város igazgatási területére készült településfejlesztési koncepciót a település képviselő testülete a 223/2003. (X.03.) határozatával fogadta el, melynek legfontosabb megállapításai az alábbiak: Gazdaságfejlesztéshez zöldmezős beruházásra alkalmas, infrastruktúrával ellátott területeket kell biztosítani. A belső úthálózat korszerűsítése, rendszerének átalakítása a városközpont tehermentesítése céljából. A városközpont rehabilitációjának folytatása. Turisztikai fogadókörnyezet kialakítása. Ökológiai innovációs centrum kialakítása. Városi zöldterületek, parkok, terek felújítása. Kazincbarcika Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2008 ban készült el. Az IVS főbb megállapításai: A város jövőképe: megújuló Kazincbarcika, mint térségi szerepkörű élhető város Stratégiai keretek: vonzó települési környezet fejlett gazdaság minőségi szociális ellátás színvonalas üzleti környezet fejlett infrastruktúra szegregátumok megszüntetése, rehabilitációja fenntartható fejlődés esélyegyenlőség biztosítása Középtávú célok: helyi foglalkoztatás bővítése a szociális integráció fenntartható megvalósítása a város lakosságmegtartó képességének növelése A városrészek és céljaik: Belváros: élhető, szolgáltató belváros Újkazinc Sajókazinc: lakókörnyezet minőségének javítása Kertváros Herbolya: a városhoz való szerves kapcsolat megteremtése Barcika Alsóváros: vállalkozói és lakókörnyezet integrációjának biztosítása 19

20 A településfejlesztési koncepció kapcsolódó programjai és intézkedései: a gazdaság élénkítése, a belső kohézió erősítése zöldmezős gazdasági területek előkészítése kis és középvállalkozások működési feltételeinek javítása befektetés ösztönzés erősítése komfortos, rendezett élettér, karakteres településkép kialakítása szektor operációs településfejlesztést megalapozó programok, akciók térség és gazdaságfejlesztést támogató intézményrendszer felállítása vagyongazdálkodási koncepció gazdaságfejlesztési stratégia készítése befektetés ösztönzési stratégia készítése Fejleszteni kíván akcióterületek: Városközpont Veress Péter Mikszáth Kálmán utcai akcióterület Móricz téri lakótelep Pollack úti lakótelep Újkazinc lakótelep Régi telep Hámán Kató úti lakótelep 20

21 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések A település fejlesztési és rendezési eszközei folyamatosan felülvizsgálat és módosítás alatt állnak. A megalapozó vizsgálat készítésekor a helyi építési szabályzatot, a belterületi és külterületi szabályozási tervet, a településszerkezeti tervet az önkormányzat elfogadta, azok a honlapról letölthetők. A gazdasági program és a fejlesztési koncepció előkészítés alatt áll, elfogadása jelen megalapozó vizsgálattal párhuzamosan történik. A város önkormányzata és a BorsodChem Zrt. stratégiai megállapodást kötött az ipari park területére vonatkozó településrendezési eszközök készítésére A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A település várossá válása óta folyamatosan tervezett formában, hatályos tervek alapján épült, fejlődött. Jelenleg is érvényes településrendezési eszközök állnak rendelkezésre a fejlesztések szabályozására. 339/2003. (XII.22.) Önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, amely többször módosult, legutoljára a 213/2014. (X.3.) Önkormányzati határozat által Kazincbarcika Város Önkormányzatának 44/2005. (XII.22.) KT rendelete Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 21

22 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek Hálózati elemek fejlesztései: A 26. sz. út települést elkerülő szakasza: magasabb szintű tervek határozták meg a nyomvonalat, amely megvalósítása szakaszosan történik. Korábban autópályaként volt jelölve, jelenleg autóútként kerül kiépítésre, Sajószentpéter előtt válik le a meglévő 26. sz. főútról és Kazincbarcika után csatlakozik vissza a meglévő nyomvonalba. Az út kétszer keresztezi a vasutat és a Sajót. Gázvezeték rekonstrukció: a jelenleg északi lakóterületen keresztülhaladó, Ózd irányába vezető 60 atmoszféra nyomású gázvezeték áthelyezésének megvalósítása tervezett, a nyomvonal kikerül a lakóterületről, a vasúton túli területen halad majd. Jelentősebb terület felhasználási elemek: Ipari park fejlesztése: a város nyugati területén került kijelölésre (Sajóivánka határában), a terület előkészítés kapcsán műszaki infrastrukturális (út, teljes közmű kiépítés) beruházások történtek. Városközpont továbbfejlesztése: az átmenő forgalom kikerült a város központjából, a belvárost részben újonnan kialakított gyűjtőutak tárják fel, lehetőséget adva a sétálóutca kialakításának. A városközpontban több fejlesztés is megvalósult az elmúlt években, pl. funkcióbővítő városrehabilitáció, panelprogram, Völgy park rekonstrukció. Folyamatban van a Herbolyai út menti területek rehabilitációjának megvalósítása és a Hámán Kató úti lakótelep degradált épületeinek elbontása a terület hasznosítása érdekében. Kertváros nyugati domboldal lakóterületi fejlesztése: a köznyelvben Rózsadombnak nevezett Újkertváros területén ütemezetten épültek és épülnek új lakóházak. 22

23 Forrás: Kazincbarcika településszerkezeti terve 23

24 1.7. A település társadalma Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Demográfia Kazincbarcika állandó, illetve lakónépessége is folyamatosan csökkendő tendenciát mutatott a közti időszakban. A település az ezredfordulón még több mint 34 ezer állandó lakossal rendelkezett, a lélektani 30 ezer alá 2011 ben csökkent. A lakónépesség vonatkozásában megfigyelhető, hogy az már 2008 ban 30 ezer fő alá csökkent. A 2013 as állandó népesség 86,5% a a 2000 es állapotnak, még a lakónépesség esetében a csökkenés nagyobb volt, ott az időszak végi népesség 83,4% a a 2000 esnek ábra: Kazincbarcika népessége (fő) Forrás: TEIR A 2001 es állapot szerint Kazincbarcika korstruktúrája a vizsgált területi szintek vonatkozásában relatíve fiatalos képet mutatott: a 0 14 évesek aránya meghaladta a járásközponti és országos szintet, még a 60 éven felülieké bőven az országos átlag alatt volt. Ehhez képest 2011 ben a 0 14 éves korcsoport megoszlása itt volt a legalacsonyabb; a 60 éven felüliek aránya 10 év alatt 23,1% ra emelkedett, megközelítve ezzel az országos és a járásközpontok átlagát. Ebből az adatsorból megállapítható, hogy Kazincbarcika népessége relatíve gyors ütemben öregedett. A város kedvezőtlen demográfiai helyzetével ellentétben, a járásban 2001 ben és 2011 ben is magas volt a vizsgált területi szintek vonatkozásában a fiatalok és alacsony az idősek aránya. Ez a látszólagos ellentmondás a Kazincbarcikai járásban viszonylag nagy számban élő roma lakosság eltérő korstruktúrájára vezethető vissza. 24

25 ábra: Korcsoportok megoszlása 2001 ben (%) Forrás: Népszámlálás ábra: Korcsoportok megoszlása 2011 ben (%) Forrás: Népszámlálás

26 Az előbbiekben megállapított öregedési folyamat dinamikáját is érdemes megvizsgálni, erre alkalmas a következőben ismertetett öregségi mutató, ami a száz 0 14 évesre jutó 60 x évesek számát jelöli. A es ábrából megfigyelhető, hogy a kazincbarcikai trendvonal meredekebb a többihez képest, ami a népesség fokozottabb ütemű elöregedésére utal. A kazincbarcikai értékek a közötti időszakban közelítették, majd a 2008 as évben (148,1%) már meghaladták az országos (147%) és a megyei járásközpontok (147,1%) szintjét. Innentől kezdve a távolság is növekedő trendet mutatott, 2013 ra a kazincbarcikai mutató (181,3%) már jelentősen meghaladta az országos (+14,6%) és a megyei járásközpontok (+9,5%) átlagát. A vizsgált időszakban ( ) Kazincbarcikán 88,9% kal, a hozzátartozó járásban pedig 62,3% kal nőtt az öregségi mutató, amiből következik, hogy a település társadalma a vizsgált területi szintekhez képest nagyobb ütemben öregedett, és bár a hozzá tartozó járás öregedési mutatója még így kedvezőnek mondható, a között lezajlott változás mértéke relatíve kedvezőtlen volt ábra: Öregségi mutató (%) Forrás: TEIR A 2013 as állapotok szerint a járásban a legkedvezőtlenebb demográfiai helyzetben lévő települések a Sajótól délre helyezkednek el: Mályinka, Dédestapolcsány, Tardona, Bánhorváti. Ezeken a településeken az öregségi mutató 200% feletti, azaz több mint kétszer annyi időskorú él, mint fiatalkorú. A járáson belül ugyanakkor vannak fiatalos korszerkezetű települések is, amelyek Kazincbarcikától ÉNy ra helyezkednek el, név szerint: Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Sajókaza. Utóbbi esetében a mutató nem éri el a 100% ot, ami országos viszonylatban igencsak fiatalos korszerkezetre utal. Ennek hátterében az áll, hogy a 2011 es Népszámlálás szerint Sajókazán az összlakosság 25% a roma nemzetiségűnek vallotta magát. 26

27 ábra: Öregségi mutató a Kazincbarcikai járásban (2013) Forrás: TEIR A Kazincbarcikán lezajlott öregedési folyamatok látványos szemléltetője a település korfája. A 2001 és a 2011 es népszámlálás alapján összeállított korfák vizuálisan szemléltetik a különböző korcsoportok abszolút számát. A 2001 es korfát összehasonlítva a 2011 essel, észrevehető a 0 14 éves korcsoportok elvékonyodása, még a 65 éven felüli korcsoportok esetében a fa megvastagodása figyelhető meg ábra: Kazincbarcika korfája Forrás: Népszámlálás 2001., Egy terület népességének csökkenése mögött két tényező áll. Egyrészről a természetes fogyás jelensége, ami esetében a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát. Másrészről, a kivándorlás az adott területi egységről, amelyet a vándorlási egyenleg negatív előjele mutat. Kazincbarcika esetében is jelen van a fogyás, de tendenciáját tekintve a vizsgált területi egységek vonatkozásában 2006 ig a legjobb mutatókkal rendelkezett (0 és 3,2 között), majd között a megyei és az országos érték körül mozgott, azonban 2012 től azok alá süllyedt (2013 ban 5,5 ). A Kazincbarcikai járás esetében megemlíthető, hogy 2007 től a természetes fogyás mértéke a 27

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Putnok

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 HELYZETFELTÁRÁS HELYZETELEMZÉS HELYZETÉRTÉKELÉS MUNKAANYAG v 1.0 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

PÁSZTÓ. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészei 2015.

PÁSZTÓ. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészei 2015. PÁSZTÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészei 2015. MÁRCIUS HÓ VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1012 BUDAPEST, LOGODI U. 50. POSTACÍM:

Részletesebben

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2.

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. GENERÁLTERVEZŐ CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. VÁROSÉPÍTÉSZET

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal) MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal) ADATOSÍTOTT * EGYEZTETÉSI ANYAG 2013. december * ADATOSÍTOTT alatt azt értjük, hogy

Részletesebben

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Ózd Város

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve 2014. KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve 2014. KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács, József A. u. 59. MEGBÍZOTT: City Pro Ingatlanfejlesztő

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben