A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE RÉVÉSZ IMRE BlRÖ SÁNDOR BUCSAY MIHÁLY írták TÓTH ENDRE VARGA ZOLTÁN Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája SÁROSPATAK, 1995 /Az Egyháztörténeti Tanszék Kiadványai, 1./

2 R T A L 0 Oldal ELŐSZÓ 5 BEVEZETÉS 17 Az egyház titka az efézusi levélben 17 Az eltorzult egyház 18 A reformáció és annak örök mértéke A REFORMÁCIÓ SZÁZADA ( ) A reformáció elökcszílése Magyarországon 25 A reformáció Magyarországon a mohácsi vész elölt 27 A mohácsi vész hálása a nép hangulatváltozására 39 A REFORMÁCIÓ TERJESZTŐI A terjedés két útja 33 Dévai Biró Mátyás 34 Sztárai Mihály. 37 Szegedi Kis István 38 Huszár Gál 42 A REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE AZ ORSZÁGBAN A német lakosság körében 44 A protestáns magyar földesurak birtokain "~ 45 A reformáció Erdélyben 49 A reformáció a török hódoltságban 51 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁCIÓ IRÁNYAI A hitvallási irányok elkülönülése 55 A lutheri irány a német területeken 57 A magyarok melanchtoni iránya 58 A helvét irány S2 A helvét irány a Tiszántúl 63 Méliusz Juhász Péter. 66 A helvét irány a Tiszáninnen». tö A belvét irány Erdélyben,. M 1. A helvét irány a tőrök és a Habsburg-uralom alatt 72 A református egyház kormányzása 23 Az unitárius irány feltűnése 75 Az unitárius bullám előretörése, majd visszafelyása 78 AZ ELLENREFORMÁCIÓ MEGDÍDULÁSÁ -A katolikus egyház elenyégzésének méretei a XVI. század végén 81 Megmozdul az udvar és a klérus *- 81: 503

3 Oldal A, jezsuiták tevékenysége 84 Bocskai Islviin szabadságharca 87 A Bécsi béke és az évi koronázás előtti törvények 88. A proieslániizmus harca a fennmaradásért 90 II. AZ ELLENREFORMÁCIÓ GYŐZELME ( ) 504 Általános helyzet a bécsi béke után 93. Pázmány Péter feltűnése és munkája 95 Akié a birtok, azé a vallás" 96- Az erdélyi fejedelemség beavatkozása a iragyarországi ügyekbe 97 Bethlen Gábor, 98; I. Rákóczi György 100 A linzi béke. 103 A török hódoltsági helyzet 105 Erdély hanyatlásának hatása 107 A pozsonyi véri örvényszék működése 110 Deportálás, gályarabság 112 Ellenreformáció tűzzel-vassal 119 Az erdélyi és hódoltsági helyzet 120 A soproni országgyűlés vallásügyi törvényei 122 A felszabadító háborúk hatása 126 II. Rákóczi Ferenc szabadságharca s ennek következményei EGYHÁZKORMÁNYZÁS. AZ ELSŐ PRESBITÉRIUMOK Az egyházkerületeké végleges kialakulása 132~ Újítások az egyházszervezetben. Presbitériumok a királysági területen 134 Egyházkormányzás az ország keleti részein. 136 Tolnai Dali János reformmozgalma 138 Presbitériumok az ország keleti részén 139 HITVALLÁSI KÜLÖNBSÉGEK. REFORMÁTUS ÉBREDÉS Hitviták Rajongók 145 Az egyházi élet és erkölcs megreformálása 145 Misszió az erdélyi románok között 147 ISTENTISZTELET A református Istentisztelet kifejlődése 149 Éneklés. 150 Úrvacsora \ 151 KÖZMŰVELŐDÉS, ISKOLÁZÁS, IRODALOM A dogmatizmus kialakulása 153 Külföldi szellemi irányok hatása 154 Kollégiumok és iskolák 156 Lelkészképzés. Külföldi tanulmányutak 160 Teológiai és vallásos irodalom 161 Református nyomdák. 162? Biblia, káték, imádságoskőnyvek, egyháztörténet 164 Kuruc énekek Istenhez ' 1GG ; ERKÖLCSI ÉLET. EGYHÁZFEGYELEM Lelkészek is tanítók 169 Egyháztagok fegyelmezése ' 172 A házassági ügyek,, 1'*=

4 in. AZ ELNYOMÁS KORA (1, ) Oldal Általános helyzet a Rákóczi-felkelés után 177 III. Károly egyházpolitikája. A vallásügyi vegyes bizottságok 178 Az Egy birodalom egy vallás" eszméje 181 A belytartótatíács felállítása. A protestánsok újabb sérelmei 183 A bécsi miniszteri értekezlet javaslatai 184 III. Károly vallásügyi rendeletei, a Carolina resolutio 18(1 Zavarok a végrehajtás körül, 187 A katolikus túlzók véleménye " 189 Mária-Terézia kora 180 Rendeletek százai a protestánsak ellen 192 A protestánsok évi memoranduma 194 Katolikus válasz 195 A külföld diplomáciai beavatkozása 196 Az ellenreformáció kimerülése 197 II. József türelmi rendelete 198 A protestánsok örömujjongása 201 A pápa és a klérus fellépése a türelmi rendelet ellen 202 II. József újabb rendeletei. Az ellenreformációs egyházpolitika lezáródása 203 EGYHÁZKORMÁNYZÁS. A KONVENTEK MEGHONOSODÁSA A világiak szerepe az egyházi élet irányitásában 205 Az ágensek 207 Konventek 208 A II. Carolina resolutio 200 A bodrogkereszturi konvent 210 Az új egyházkerületi beosztás 211 ISTENTISZTELET. Templomok. 214 Agenda 216 Prédikáció, imádság 217 Egyéb szertartások 218 Keresztelés 218 Konfirmáció 219.Éneklés 220 Az árvaegyházak istentisztelete 222 KÖZMŰVELŐDÉS, ISKOLÁZÁS, IRODALOM Külföldi szellemi irányok hatása 223 Főiskolák és gimnáziumok 226 A debreceni kollégium 228 A sárospataki kollégium 229 A pápai kollégium 23» Az erdélyi kollégiumok 231 Népoktatás Lelkészképzés, külföldi tanulmányutak 233 Teológiai és vallásos irodalom 235- Bibliakiadások 235 A kátéirodalom A hitvitázó irodalom -, 238 Hittani művek, prédikációs irodalom ' 239 Szikszai György _,. 241 '.V. v ' '..' ' &

5 ERKÖLCSI ÉLET, EGYHÁZFEGYELEM Oldal A lelkészek 244 Missziói munka Cseh-Morvaországban 245 A hívek 246 Az egyháztagok fegyelmezése ' 240 Házassági ügyek, válások 250 A MAGYARORSZÁGI BAROKK HATÁSA A REFORMÁTUS EGYHÁZRA A barokk kapcsolata az ellenreformációval 253 A barokk hatása a református nemesekre 25Í> A barokk az építkezésben, iskolázásban, irodalomban 257 A református történeti öntudat kialakulása a barokk korban 258 IV. AZ EGYHÁZ A REFORMKORBAN ( ) 506 Általános helyzet az es országgyűlés előtt 263 A protestánsok és a római katolikusok törvényjavaslata 265 Az 1791, évi XXVI. törvénycikk 267 A feudalizmus győzelme. Az ellenreformációs törekvések megerősödése 267 Intézkedések a protestánsok ellen 269 A protestánsok óvatos tartózkodása 272 A feudalizmus válsága: liberális egyházpolitika 273 Támadások'a klérus ellen 274 A két tábla harca egy vallásügyi tőrvényjavaslat felelt 275 Az ellenreformációs törekvések utolsó fellobbanása 277 Mi nem kegyelmet kérünk, hanem jotjoküt követelünk!" 278 Az utolsó rendi gyűlés vallásügyi tárgyalásai 279 Az évi XX. t.-c. életbeléptetésének kérdése 286 ÉGYHÁZKORMÁNYZÁS. A NÉPKÉPVISELETI RENDSZER GYŐZELME Összeütközés a nemesség és a lelkipásztorok közölt 232 Sinai Miklós rmspökkéválasztása 2S4 A nemesség növekvő befolyása az egyházkormányzásba. Sinai bukása 285 Készülődés a budai zsinatra 287 A budai zsinat (1791) 288 A budai'zsinat kánonai 291 A kánonok megerősítésének elmaradása 2-93 A patrícius réteg befolyása a városi gyülekezetekben í 295 Földesúri befolyás a falusi gyülekezetekben \ 298 A kisbirtokos nemesség uralmi törekvései 298 A polgárság és jobbágyság harca az egyházi jogokért 299 A nép fiai a presbitériumokban 300 önkiegészítés a magasabb egyházi fórumokon, 302 Liberális-demokratikus célkitűzések a református egyházalkotroányben 303 Népképviseleti elr a 48-as átalakulás után 304 A HALADÁS ESZMÉJE A PRÉDIKÁCIÓKBAK ÉS Á FŐISKOLÁKON - Református lelkészek a királyok és a nemesség szerepéről 306 Uj társadalomszemlélet az igehirdetésben 309 A debreceni és sárospataki kollégiumok nevelési iránya 312 Pedagógiai és politikai harcok a főiskolákon 314 TEOLÓGIAI IRÁNYOK. KERESZTYÉN UNIÓK TERVE ÉS MEG- HIÚSULÁSA. EGYHÁZFEGYELEM Az ortodox irány. Szikszai György tanai 31«A racionalizmus változatos formái 3t8

6 , Oldal Katolikus-protestáns uriió 320 Evangélikus-református unió 323 A vallásosság külső megnyivánulásai 325 Egyházfegyelem 326 V. A SZABADSÁGHARCTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG ( ) Küzdelem az osztrák önkény uralmi rendszerrel 329 Az önkormányzat védelmében 330 Készülődés a protestáns önkormányzat elkobzására 332 Az önvédelem tudományos alapjai 333 A pátens kiadása 333 A tiszántúli egyházkerület az ellenállás élén 334 Házkutatás és megfélemlítés ' 338 A tiszántúli egyházkerület 18C0 januári közgyűlése 337 A bécsi út és Révész Imre Tájékozása" 338 A küzdelem külföldi visszhangja, 340 Csendőrkordon Székesfehérvárt és Szodón 341 Az ellenállás diadala A pátens visszavonása 345 A vallásszabadságot biztosító 1868:LIII. törvénycikk 346 A népiskolai törvény és az egyházi iskolák 347 Küzdelem a vecyes'názasok gyermekeinek vallásáért 348 Az egyházpolilikai térvények ' : 050 EGYHÁZUNK BELSŐ ÉLETE A SZABADSÁGHARC UTÁN Az egyház látszólagos ereje 351 Üres templomok 352 A középosztály vallástalansága 354 Az a neved, hogy élsz és halott vagy" 355 Mi az oka az egyház hanyatlásának? 356 Egyházkormányzás 357 Anyagi helyzet 359 Államsegély vagy önkéntes adakozás 351 Látjuk a jót, de nincs akaratunk azt követni" 363 Az egyház válságának belső okai 364 A nép a száraz beszédeket megunta" 365 A racionalizmus az iskolákban 367 A vallásos élet régi gyakorlatának eltűnése 368 A vallási liberalizmus ' 370 Ballagi Mór tanai " 371 A Valláserkölcsi eszme" terjedése 372 Iskoláink a liberalizmus korában " 374 Iskolaállamositási törekvések ' 375 A liberalizmus erőtlensége. 377 Szekták a reformátusok közölt. 378 Az 1881-i debreceni zsinat. Az egyház alkotmányának megalkotása 380 A zsinat törvényeinek jelentősége 383 AZ ÚJRA FELFEDEZETT EVANGÉLIUM A belmisszió gondolata 383 Szabó'Aladár fellépése 387 A Vasárnapi iskola"-mozgalom : 390 Általános evangélizáció ' ' 392 A Lórántfi Zsuzsanna Egyesület 394 A Budapesti Református Ifjúsági Egyesület

7 Oldal A helmiss'zió nehézségei 395 A vallási liberalizmus ellenvetései 396 A belmisszió eredményei 398 A Beíhánia Egylet 400 A Magyar Evangélikus Keresztyen Diákszövetség 400 Az egyház az első világháború küszöbén 401 MAGYAR REFORMÁTUSOK AMERIKÁBAN Az amerikai kivándorlás okai 403 A reformátusok elhelyezkedése az amerikai egyházakban 403 Az amerikai magyar református egyházkerület megalakulása 407 VI. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KORA A külső egység felbomlása 1918 után 409 A történelmi kálvinisták" és az általános keresztyének" vitája 400 Az evangélium útján a belső erősödés felé 412 A belmisszió eredményei Romániában 413 A belmissziós munka Csehszlovákiában 416 A belmisszió Jugoszláviában 417 VII. A REFORMÁTUS EGYHÁZ A MAGYARSÁG ÉLETÉBEN A közművelődés, a függetlenség és a társadalmi é!"l SZÜ'!.;:\':\Ui 419 A REFORMÁTUS EGYHÁZ A KÖZMŰVELODI-Sl-RT Isienlisztelet a nép nyelvén 421) Az első magyar nyomtatványok 421 Károlyi Gáspár bibliafordítása 422 Az iskolák jelentősége 422 Apáczai eszméi 423 Református diákok a külföldi egyetemeken 424 Irodalmi és tudományos érdemek 425 Küzdelem a magyar nyelvért 426 A Himnusz református gyökerei 428 A református egyház és a magyar nyelv összeforrása 429 s -.A református egyház- magyar jellege-az- utódállamokban 431 A református kollégiumok neveltjei a magyar irodalomban 433 A Biblia hatása a református írókra AZ EGYHÁZ A MAGYAR FÜGGETLENSÉG VÉDELMÉBEN Á magyar önállóság lassú megszűnése 436 A magyarság pusztulása 438 A reformáció vigasztaló munkája 439 Protestáns ellenállás az elnyomással szemben 440 A vármegyék harca az önállóságért és a református hitért 441 Bocskai szabadságharcának református jellege 443 A református Erdély Magyarországért ~ 445 Bethlen Gábor és I. Rákóczi György megvédik a magyar alkotmányt.446 Zrínyi Miklós a protestánsok jelentőségéről 449 A protestáns követelések és a magyar.szabadságjogok összeforrása 451 A kuruc költészet református jellege 454 A protestáns eredmények 456 Az ellenállási jog eltörlése 457 Reformátusok a Rákóczi-szabadságharcban 458 Protestáns alkotmányvédelem a XVIIL században református vonatkozásai 46<>

8 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK HATÁSA AZ EGYHÁZI ÉLETRE Oldal A társadalmi formák kialakulása 462 Gazdasági és társadalmi helyzet a magyar reformáció korában 463 Erős polgári osztály hiánya 464 Az egyház anyagi és társadalmi helyzete ' 465 A nemesi befolyás növekedése a XVII. században 468 A nemesi osztály a presbitérium ellen 469 A nemesi osztály kizárólagos vezetőszerepe az egyházban 472 A feudális osztály bomlása 474 A társadalmi tényezők hatása 1848 után 474 A REFORMÁTUS EGYHÁZ TÁRSADALMI SZOLGÁLATA A prédikátorok a társadalmi igazságtalanságok ellen 476 Szkhárosi Horváth András az elnyomók ellen 476 Méliusz Juhász Péter az elnyomottakért 480 Károlyi Gáspár a társadalom hibáiról 482 Bocskai földet ad a hajdúknak 484 A puritánok a jobbágyokért 486 Bethlen Gábor és I.órúntfi Zsuzsanna intézkedései 487 Tófeus püspök a kegyetlen elnyomók ellen 488 Minden ember egyenlő!" 489 Amikor az egyház hallgatott a szociális kérdésről 490 A szekták feliépésc. 492 Trianon előtt és után 493 A földkírdés szemlélete 495 Állásfoglalás sí munkáskérdésben 496 Az egyház a fajelmélet és az antiszemitizmus ellen 500 A földreform és az államosítás elismerése 501 Szöveg közti képek Luther mint szerzetes 20 Kálvin János 53 éves korában 21 Szegedi Kis István, 39 Illusztrációk Sylvester János Ujtestamentumából A törökök rabszolgaságra hurcolják a magyarokat 52 Protestánsok Ürvacsora-vétele a XVL században 61 Szegedi Gergely Énekes Könyvének címlapja 69 János Zsigmond, Erdély első fejedelme 77 Kassa a XVII. században 86 Bocskai István 89 Gyulafehérvár a XVI. században / 99 I. Rákóczi György 101 A kassai régi református templom 104 Az 1660-ban erőszakkal elvett pápai református templom 109 Protestáns lelkészek a pozsonyi rendkívüli tőrvényszék előtt 111 A sárvári vár rabjai, hét hétig bilincsben és kalodában 112 A protestáns lelkipásztorok felépítik börtönükét 113 Kínzás a börtön kazamatáiban 114 A gályarab-lelkészek kényszermunkája a nápolyi kikötőben 115 A kiszabadított gályarabok De Ruyler tengernagy hajóján 117 De Ruyter Mihály holland tengernagy, aki a gályarabokat kiszabadította 118 Sellyéi Istvás gályarab-prédikátor, dunántúli szuperintendens 119, 509

9 Oldal Üarsányi Móricz István rimaszombati református gályarab-prédikáíor 119 Apafi Mihály erdélyi fejedelem 121 Sopron a XVII. század elején 123 Egykorú rajz a szatmári, végvár életéről a XVII. században 141 Református úrasztalterítő-minták. Ragály (Gömör megye) 150 Szenczi Molnár Albert 151 Református urvacsorai kelyhek. Vizsoly, XVI. század 152 Református urvacsorai kelyhek. Sátoraljaújhely, I. Rákóczi György adománya 152 Pápa a XVII. században 157 A debreceni református kollégium diákjai az 1770 es években viselt egyenruhában 158 A nagyenyedi templomvár a XVIII. században 159 Károlyi Gáspár Bibliája 163 Ráday Pál 182 A türelmi rendelet után, 1784-ben épü!t pápai református templom. Torony és harang nélkül 200 A debreceni református régi nagytemplom és a vöröstorony délkeleti oldala (az 1802-i tűzvész után) 215 Református urvacsorai kelyhek. Sárospatak 218 Református úrvacsorai kelyhek. Tokaj, 170'.) 218 A debreceni református kollégium diákjai az 1770-es években viselt egyenruhában 225 Hatvani István 227 A sárospataki kollégium első épülete a XVII. században 228 A pápai kollégium régi épülete 229 Mándi Márton István 230 Bod Péter 243 Református Úras2talteríiő-minták. Marossárpalalv 250 Református úrasztalterítő-minták. Vajdakaniiir;;;: 259 Református úrasztalterítő-minták. Marosvásárhely 273 Sinai Miklós 285 A debreceni reformáfus főiskola ó-épülete, az 1802-i tűzvész e!ő;s 311 A debreceni református nagytemplom és kollégium környéke 313 Debreceni református diák az 1803 utáni egyenruhában 315 Erdélyi református templomok. Kolozsvár, a Farkas-utcai temp'om 331 Erdélyi református templomok. Romtunplom Mezőújlakon 335 Idősb Révész Imre 339 Erdélyi református templomok. Marosszentimre 343 Erdélyi református templomok. Pókakeresztur 347 Erdélyi református templomok. Marosfelfalu 353 Erdélyi református templomok. Borberek, 357 Református úrvacsorai kelyhek. Bőny,358 Erdélyi református templomok. Magyar-gyerőmonosUjr 361 Erdélyi református templomok. Tancs 385 Erdélyi református templomok. Magyarvalkó 369 Erdélyi református templomok. A vistai templom belseje 373 Fejfák egy kalotaszegi református temetőben 379 Dr. Szabó Aladár 389 Nagyenyed a református kollégiummal 397 A győri református egyház keresztelőmedencéje 399. Magyar református templomok Amerikában. South Norwalk 404 Magyar református templomok Amerikában. Pittsburgh 405 Magyar református templomok Amerikában. Bridgeport 406 Magyar református templomok Amerikában. Phoenixvüle 407 Csokonai Vitéz Mihály 427 Kölcsey Ferenc.. ' Kemény Zsigmond

10 Oldul Aranv Jánoi 433 Jókai Mór 434 Ady Endre ' 435 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 447 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Kémes (Ormánság) 465 Fejfák a dunántúli református temetőkből.. Oszró, Vajszíó, HMvég (Ormánság) " 467 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Baranya 469 Fejfák a dunántúli reformáins temetőkből. Szenna (Somogy m.) 471 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Sárköa 473 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Riayaujlak 475 Bocskai Istrán hajdúi között 485 Térképek Magyarország a XVI. század végén, a reformáció legnagyobb elterjedése idején 83 Magyarország mai református egyházkerület! és egybáanegyei beosetása 411

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

V. FEJEZET VI. FEJEZET

V. FEJEZET VI. FEJEZET T A R T A L O M Oldal Bérezett) rész 3 1. Rövidítések jegyzéke 3 a) Főbb forrásgyűjtemények 3 b) Folyóiratok és időszaki kiadványok 6 c) Emlékkönyvek 8 2. Bibliográfiák 8 a) Hazai általános könyvészet

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Molnár Antal: Reformáció és ellenreformáció hatása Magyarországon a 16-17. században

Molnár Antal: Reformáció és ellenreformáció hatása Magyarországon a 16-17. században Molnár Antal: Reformáció és ellenreformáció hatása Magyarországon a 16-17. században A reformáció terjedését a mohácsi csata, majd a török előrenyomulás következtében kialakuló kaotikus politikai viszonyok

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok

Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok Tahitótfalu, 2015. július 17 Sipos Gábor Nem hitújítás! Reformáció A hitgyakorlat megújítása! Áldozás helyett: úrvacsora. Csak 2 szentség Egyetlen közbenjáró:

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Történelmi adatok

Történelmi adatok Történelmi adatok 2013. 06. 11. Az Erdélyi Református Egyházkerület földrajzi határai kezdettől fogva egybeesnek a történelmi Erdély határvonalával: északon a Lápos-hegység, keleten és délen a Kárpátok

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-194, Budapest,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A REFORMÁTUS EGYHÁZ a 18. században

A REFORMÁTUS EGYHÁZ a 18. században 1 A REFORMÁTUS EGYHÁZ a 18. században A református egyház számára a török kiűzése kedvezőtlen fordulatot hozott. A háború következtében kizárólagos hatalomhoz jutott, a katolikus restaurációt támogató

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról?

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? A XVI. század meghatározó történelmi eseménysorozata volt a reformáció és a katolikus megújulás (ellenreformáció). Nevezze

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

ARTICULARIS HELYEK ÁGENS

ARTICULARIS HELYEK ÁGENS ARTICULARIS HELYEK Az 1681. évi országgyűlés XXVI. törvénycikke elrendelte az elvett protestáns templomok visszaadását. Arra az esetre, ha az elvett templomokat a katolikusok már felszentelték volna, így

Részletesebben

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből *

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből * A KATE DRÁRÓL Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből * Csohány János Lelkészképzés A reformáció kezdetén nem ritkán római katolikus világi lelkészek, vagy szerzetesek, köztük számos

Részletesebben