A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE RÉVÉSZ IMRE BlRÖ SÁNDOR BUCSAY MIHÁLY írták TÓTH ENDRE VARGA ZOLTÁN Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája SÁROSPATAK, 1995 /Az Egyháztörténeti Tanszék Kiadványai, 1./

2 R T A L 0 Oldal ELŐSZÓ 5 BEVEZETÉS 17 Az egyház titka az efézusi levélben 17 Az eltorzult egyház 18 A reformáció és annak örök mértéke A REFORMÁCIÓ SZÁZADA ( ) A reformáció elökcszílése Magyarországon 25 A reformáció Magyarországon a mohácsi vész elölt 27 A mohácsi vész hálása a nép hangulatváltozására 39 A REFORMÁCIÓ TERJESZTŐI A terjedés két útja 33 Dévai Biró Mátyás 34 Sztárai Mihály. 37 Szegedi Kis István 38 Huszár Gál 42 A REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE AZ ORSZÁGBAN A német lakosság körében 44 A protestáns magyar földesurak birtokain "~ 45 A reformáció Erdélyben 49 A reformáció a török hódoltságban 51 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁCIÓ IRÁNYAI A hitvallási irányok elkülönülése 55 A lutheri irány a német területeken 57 A magyarok melanchtoni iránya 58 A helvét irány S2 A helvét irány a Tiszántúl 63 Méliusz Juhász Péter. 66 A helvét irány a Tiszáninnen». tö A belvét irány Erdélyben,. M 1. A helvét irány a tőrök és a Habsburg-uralom alatt 72 A református egyház kormányzása 23 Az unitárius irány feltűnése 75 Az unitárius bullám előretörése, majd visszafelyása 78 AZ ELLENREFORMÁCIÓ MEGDÍDULÁSÁ -A katolikus egyház elenyégzésének méretei a XVI. század végén 81 Megmozdul az udvar és a klérus *- 81: 503

3 Oldal A, jezsuiták tevékenysége 84 Bocskai Islviin szabadságharca 87 A Bécsi béke és az évi koronázás előtti törvények 88. A proieslániizmus harca a fennmaradásért 90 II. AZ ELLENREFORMÁCIÓ GYŐZELME ( ) 504 Általános helyzet a bécsi béke után 93. Pázmány Péter feltűnése és munkája 95 Akié a birtok, azé a vallás" 96- Az erdélyi fejedelemség beavatkozása a iragyarországi ügyekbe 97 Bethlen Gábor, 98; I. Rákóczi György 100 A linzi béke. 103 A török hódoltsági helyzet 105 Erdély hanyatlásának hatása 107 A pozsonyi véri örvényszék működése 110 Deportálás, gályarabság 112 Ellenreformáció tűzzel-vassal 119 Az erdélyi és hódoltsági helyzet 120 A soproni országgyűlés vallásügyi törvényei 122 A felszabadító háborúk hatása 126 II. Rákóczi Ferenc szabadságharca s ennek következményei EGYHÁZKORMÁNYZÁS. AZ ELSŐ PRESBITÉRIUMOK Az egyházkerületeké végleges kialakulása 132~ Újítások az egyházszervezetben. Presbitériumok a királysági területen 134 Egyházkormányzás az ország keleti részein. 136 Tolnai Dali János reformmozgalma 138 Presbitériumok az ország keleti részén 139 HITVALLÁSI KÜLÖNBSÉGEK. REFORMÁTUS ÉBREDÉS Hitviták Rajongók 145 Az egyházi élet és erkölcs megreformálása 145 Misszió az erdélyi románok között 147 ISTENTISZTELET A református Istentisztelet kifejlődése 149 Éneklés. 150 Úrvacsora \ 151 KÖZMŰVELŐDÉS, ISKOLÁZÁS, IRODALOM A dogmatizmus kialakulása 153 Külföldi szellemi irányok hatása 154 Kollégiumok és iskolák 156 Lelkészképzés. Külföldi tanulmányutak 160 Teológiai és vallásos irodalom 161 Református nyomdák. 162? Biblia, káték, imádságoskőnyvek, egyháztörténet 164 Kuruc énekek Istenhez ' 1GG ; ERKÖLCSI ÉLET. EGYHÁZFEGYELEM Lelkészek is tanítók 169 Egyháztagok fegyelmezése ' 172 A házassági ügyek,, 1'*=

4 in. AZ ELNYOMÁS KORA (1, ) Oldal Általános helyzet a Rákóczi-felkelés után 177 III. Károly egyházpolitikája. A vallásügyi vegyes bizottságok 178 Az Egy birodalom egy vallás" eszméje 181 A belytartótatíács felállítása. A protestánsok újabb sérelmei 183 A bécsi miniszteri értekezlet javaslatai 184 III. Károly vallásügyi rendeletei, a Carolina resolutio 18(1 Zavarok a végrehajtás körül, 187 A katolikus túlzók véleménye " 189 Mária-Terézia kora 180 Rendeletek százai a protestánsak ellen 192 A protestánsok évi memoranduma 194 Katolikus válasz 195 A külföld diplomáciai beavatkozása 196 Az ellenreformáció kimerülése 197 II. József türelmi rendelete 198 A protestánsok örömujjongása 201 A pápa és a klérus fellépése a türelmi rendelet ellen 202 II. József újabb rendeletei. Az ellenreformációs egyházpolitika lezáródása 203 EGYHÁZKORMÁNYZÁS. A KONVENTEK MEGHONOSODÁSA A világiak szerepe az egyházi élet irányitásában 205 Az ágensek 207 Konventek 208 A II. Carolina resolutio 200 A bodrogkereszturi konvent 210 Az új egyházkerületi beosztás 211 ISTENTISZTELET. Templomok. 214 Agenda 216 Prédikáció, imádság 217 Egyéb szertartások 218 Keresztelés 218 Konfirmáció 219.Éneklés 220 Az árvaegyházak istentisztelete 222 KÖZMŰVELŐDÉS, ISKOLÁZÁS, IRODALOM Külföldi szellemi irányok hatása 223 Főiskolák és gimnáziumok 226 A debreceni kollégium 228 A sárospataki kollégium 229 A pápai kollégium 23» Az erdélyi kollégiumok 231 Népoktatás Lelkészképzés, külföldi tanulmányutak 233 Teológiai és vallásos irodalom 235- Bibliakiadások 235 A kátéirodalom A hitvitázó irodalom -, 238 Hittani művek, prédikációs irodalom ' 239 Szikszai György _,. 241 '.V. v ' '..' ' &

5 ERKÖLCSI ÉLET, EGYHÁZFEGYELEM Oldal A lelkészek 244 Missziói munka Cseh-Morvaországban 245 A hívek 246 Az egyháztagok fegyelmezése ' 240 Házassági ügyek, válások 250 A MAGYARORSZÁGI BAROKK HATÁSA A REFORMÁTUS EGYHÁZRA A barokk kapcsolata az ellenreformációval 253 A barokk hatása a református nemesekre 25Í> A barokk az építkezésben, iskolázásban, irodalomban 257 A református történeti öntudat kialakulása a barokk korban 258 IV. AZ EGYHÁZ A REFORMKORBAN ( ) 506 Általános helyzet az es országgyűlés előtt 263 A protestánsok és a római katolikusok törvényjavaslata 265 Az 1791, évi XXVI. törvénycikk 267 A feudalizmus győzelme. Az ellenreformációs törekvések megerősödése 267 Intézkedések a protestánsok ellen 269 A protestánsok óvatos tartózkodása 272 A feudalizmus válsága: liberális egyházpolitika 273 Támadások'a klérus ellen 274 A két tábla harca egy vallásügyi tőrvényjavaslat felelt 275 Az ellenreformációs törekvések utolsó fellobbanása 277 Mi nem kegyelmet kérünk, hanem jotjoküt követelünk!" 278 Az utolsó rendi gyűlés vallásügyi tárgyalásai 279 Az évi XX. t.-c. életbeléptetésének kérdése 286 ÉGYHÁZKORMÁNYZÁS. A NÉPKÉPVISELETI RENDSZER GYŐZELME Összeütközés a nemesség és a lelkipásztorok közölt 232 Sinai Miklós rmspökkéválasztása 2S4 A nemesség növekvő befolyása az egyházkormányzásba. Sinai bukása 285 Készülődés a budai zsinatra 287 A budai zsinat (1791) 288 A budai'zsinat kánonai 291 A kánonok megerősítésének elmaradása 2-93 A patrícius réteg befolyása a városi gyülekezetekben í 295 Földesúri befolyás a falusi gyülekezetekben \ 298 A kisbirtokos nemesség uralmi törekvései 298 A polgárság és jobbágyság harca az egyházi jogokért 299 A nép fiai a presbitériumokban 300 önkiegészítés a magasabb egyházi fórumokon, 302 Liberális-demokratikus célkitűzések a református egyházalkotroányben 303 Népképviseleti elr a 48-as átalakulás után 304 A HALADÁS ESZMÉJE A PRÉDIKÁCIÓKBAK ÉS Á FŐISKOLÁKON - Református lelkészek a királyok és a nemesség szerepéről 306 Uj társadalomszemlélet az igehirdetésben 309 A debreceni és sárospataki kollégiumok nevelési iránya 312 Pedagógiai és politikai harcok a főiskolákon 314 TEOLÓGIAI IRÁNYOK. KERESZTYÉN UNIÓK TERVE ÉS MEG- HIÚSULÁSA. EGYHÁZFEGYELEM Az ortodox irány. Szikszai György tanai 31«A racionalizmus változatos formái 3t8

6 , Oldal Katolikus-protestáns uriió 320 Evangélikus-református unió 323 A vallásosság külső megnyivánulásai 325 Egyházfegyelem 326 V. A SZABADSÁGHARCTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG ( ) Küzdelem az osztrák önkény uralmi rendszerrel 329 Az önkormányzat védelmében 330 Készülődés a protestáns önkormányzat elkobzására 332 Az önvédelem tudományos alapjai 333 A pátens kiadása 333 A tiszántúli egyházkerület az ellenállás élén 334 Házkutatás és megfélemlítés ' 338 A tiszántúli egyházkerület 18C0 januári közgyűlése 337 A bécsi út és Révész Imre Tájékozása" 338 A küzdelem külföldi visszhangja, 340 Csendőrkordon Székesfehérvárt és Szodón 341 Az ellenállás diadala A pátens visszavonása 345 A vallásszabadságot biztosító 1868:LIII. törvénycikk 346 A népiskolai törvény és az egyházi iskolák 347 Küzdelem a vecyes'názasok gyermekeinek vallásáért 348 Az egyházpolilikai térvények ' : 050 EGYHÁZUNK BELSŐ ÉLETE A SZABADSÁGHARC UTÁN Az egyház látszólagos ereje 351 Üres templomok 352 A középosztály vallástalansága 354 Az a neved, hogy élsz és halott vagy" 355 Mi az oka az egyház hanyatlásának? 356 Egyházkormányzás 357 Anyagi helyzet 359 Államsegély vagy önkéntes adakozás 351 Látjuk a jót, de nincs akaratunk azt követni" 363 Az egyház válságának belső okai 364 A nép a száraz beszédeket megunta" 365 A racionalizmus az iskolákban 367 A vallásos élet régi gyakorlatának eltűnése 368 A vallási liberalizmus ' 370 Ballagi Mór tanai " 371 A Valláserkölcsi eszme" terjedése 372 Iskoláink a liberalizmus korában " 374 Iskolaállamositási törekvések ' 375 A liberalizmus erőtlensége. 377 Szekták a reformátusok közölt. 378 Az 1881-i debreceni zsinat. Az egyház alkotmányának megalkotása 380 A zsinat törvényeinek jelentősége 383 AZ ÚJRA FELFEDEZETT EVANGÉLIUM A belmisszió gondolata 383 Szabó'Aladár fellépése 387 A Vasárnapi iskola"-mozgalom : 390 Általános evangélizáció ' ' 392 A Lórántfi Zsuzsanna Egyesület 394 A Budapesti Református Ifjúsági Egyesület

7 Oldal A helmiss'zió nehézségei 395 A vallási liberalizmus ellenvetései 396 A belmisszió eredményei 398 A Beíhánia Egylet 400 A Magyar Evangélikus Keresztyen Diákszövetség 400 Az egyház az első világháború küszöbén 401 MAGYAR REFORMÁTUSOK AMERIKÁBAN Az amerikai kivándorlás okai 403 A reformátusok elhelyezkedése az amerikai egyházakban 403 Az amerikai magyar református egyházkerület megalakulása 407 VI. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KORA A külső egység felbomlása 1918 után 409 A történelmi kálvinisták" és az általános keresztyének" vitája 400 Az evangélium útján a belső erősödés felé 412 A belmisszió eredményei Romániában 413 A belmissziós munka Csehszlovákiában 416 A belmisszió Jugoszláviában 417 VII. A REFORMÁTUS EGYHÁZ A MAGYARSÁG ÉLETÉBEN A közművelődés, a függetlenség és a társadalmi é!"l SZÜ'!.;:\':\Ui 419 A REFORMÁTUS EGYHÁZ A KÖZMŰVELODI-Sl-RT Isienlisztelet a nép nyelvén 421) Az első magyar nyomtatványok 421 Károlyi Gáspár bibliafordítása 422 Az iskolák jelentősége 422 Apáczai eszméi 423 Református diákok a külföldi egyetemeken 424 Irodalmi és tudományos érdemek 425 Küzdelem a magyar nyelvért 426 A Himnusz református gyökerei 428 A református egyház és a magyar nyelv összeforrása 429 s -.A református egyház- magyar jellege-az- utódállamokban 431 A református kollégiumok neveltjei a magyar irodalomban 433 A Biblia hatása a református írókra AZ EGYHÁZ A MAGYAR FÜGGETLENSÉG VÉDELMÉBEN Á magyar önállóság lassú megszűnése 436 A magyarság pusztulása 438 A reformáció vigasztaló munkája 439 Protestáns ellenállás az elnyomással szemben 440 A vármegyék harca az önállóságért és a református hitért 441 Bocskai szabadságharcának református jellege 443 A református Erdély Magyarországért ~ 445 Bethlen Gábor és I. Rákóczi György megvédik a magyar alkotmányt.446 Zrínyi Miklós a protestánsok jelentőségéről 449 A protestáns követelések és a magyar.szabadságjogok összeforrása 451 A kuruc költészet református jellege 454 A protestáns eredmények 456 Az ellenállási jog eltörlése 457 Reformátusok a Rákóczi-szabadságharcban 458 Protestáns alkotmányvédelem a XVIIL században református vonatkozásai 46<>

8 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK HATÁSA AZ EGYHÁZI ÉLETRE Oldal A társadalmi formák kialakulása 462 Gazdasági és társadalmi helyzet a magyar reformáció korában 463 Erős polgári osztály hiánya 464 Az egyház anyagi és társadalmi helyzete ' 465 A nemesi befolyás növekedése a XVII. században 468 A nemesi osztály a presbitérium ellen 469 A nemesi osztály kizárólagos vezetőszerepe az egyházban 472 A feudális osztály bomlása 474 A társadalmi tényezők hatása 1848 után 474 A REFORMÁTUS EGYHÁZ TÁRSADALMI SZOLGÁLATA A prédikátorok a társadalmi igazságtalanságok ellen 476 Szkhárosi Horváth András az elnyomók ellen 476 Méliusz Juhász Péter az elnyomottakért 480 Károlyi Gáspár a társadalom hibáiról 482 Bocskai földet ad a hajdúknak 484 A puritánok a jobbágyokért 486 Bethlen Gábor és I.órúntfi Zsuzsanna intézkedései 487 Tófeus püspök a kegyetlen elnyomók ellen 488 Minden ember egyenlő!" 489 Amikor az egyház hallgatott a szociális kérdésről 490 A szekták feliépésc. 492 Trianon előtt és után 493 A földkírdés szemlélete 495 Állásfoglalás sí munkáskérdésben 496 Az egyház a fajelmélet és az antiszemitizmus ellen 500 A földreform és az államosítás elismerése 501 Szöveg közti képek Luther mint szerzetes 20 Kálvin János 53 éves korában 21 Szegedi Kis István, 39 Illusztrációk Sylvester János Ujtestamentumából A törökök rabszolgaságra hurcolják a magyarokat 52 Protestánsok Ürvacsora-vétele a XVL században 61 Szegedi Gergely Énekes Könyvének címlapja 69 János Zsigmond, Erdély első fejedelme 77 Kassa a XVII. században 86 Bocskai István 89 Gyulafehérvár a XVI. században / 99 I. Rákóczi György 101 A kassai régi református templom 104 Az 1660-ban erőszakkal elvett pápai református templom 109 Protestáns lelkészek a pozsonyi rendkívüli tőrvényszék előtt 111 A sárvári vár rabjai, hét hétig bilincsben és kalodában 112 A protestáns lelkipásztorok felépítik börtönükét 113 Kínzás a börtön kazamatáiban 114 A gályarab-lelkészek kényszermunkája a nápolyi kikötőben 115 A kiszabadított gályarabok De Ruyler tengernagy hajóján 117 De Ruyter Mihály holland tengernagy, aki a gályarabokat kiszabadította 118 Sellyéi Istvás gályarab-prédikátor, dunántúli szuperintendens 119, 509

9 Oldal Üarsányi Móricz István rimaszombati református gályarab-prédikáíor 119 Apafi Mihály erdélyi fejedelem 121 Sopron a XVII. század elején 123 Egykorú rajz a szatmári, végvár életéről a XVII. században 141 Református úrasztalterítő-minták. Ragály (Gömör megye) 150 Szenczi Molnár Albert 151 Református urvacsorai kelyhek. Vizsoly, XVI. század 152 Református urvacsorai kelyhek. Sátoraljaújhely, I. Rákóczi György adománya 152 Pápa a XVII. században 157 A debreceni református kollégium diákjai az 1770 es években viselt egyenruhában 158 A nagyenyedi templomvár a XVIII. században 159 Károlyi Gáspár Bibliája 163 Ráday Pál 182 A türelmi rendelet után, 1784-ben épü!t pápai református templom. Torony és harang nélkül 200 A debreceni református régi nagytemplom és a vöröstorony délkeleti oldala (az 1802-i tűzvész után) 215 Református urvacsorai kelyhek. Sárospatak 218 Református úrvacsorai kelyhek. Tokaj, 170'.) 218 A debreceni református kollégium diákjai az 1770-es években viselt egyenruhában 225 Hatvani István 227 A sárospataki kollégium első épülete a XVII. században 228 A pápai kollégium régi épülete 229 Mándi Márton István 230 Bod Péter 243 Református Úras2talteríiő-minták. Marossárpalalv 250 Református úrasztalterítő-minták. Vajdakaniiir;;;: 259 Református úrasztalterítő-minták. Marosvásárhely 273 Sinai Miklós 285 A debreceni reformáfus főiskola ó-épülete, az 1802-i tűzvész e!ő;s 311 A debreceni református nagytemplom és kollégium környéke 313 Debreceni református diák az 1803 utáni egyenruhában 315 Erdélyi református templomok. Kolozsvár, a Farkas-utcai temp'om 331 Erdélyi református templomok. Romtunplom Mezőújlakon 335 Idősb Révész Imre 339 Erdélyi református templomok. Marosszentimre 343 Erdélyi református templomok. Pókakeresztur 347 Erdélyi református templomok. Marosfelfalu 353 Erdélyi református templomok. Borberek, 357 Református úrvacsorai kelyhek. Bőny,358 Erdélyi református templomok. Magyar-gyerőmonosUjr 361 Erdélyi református templomok. Tancs 385 Erdélyi református templomok. Magyarvalkó 369 Erdélyi református templomok. A vistai templom belseje 373 Fejfák egy kalotaszegi református temetőben 379 Dr. Szabó Aladár 389 Nagyenyed a református kollégiummal 397 A győri református egyház keresztelőmedencéje 399. Magyar református templomok Amerikában. South Norwalk 404 Magyar református templomok Amerikában. Pittsburgh 405 Magyar református templomok Amerikában. Bridgeport 406 Magyar református templomok Amerikában. Phoenixvüle 407 Csokonai Vitéz Mihály 427 Kölcsey Ferenc.. ' Kemény Zsigmond

10 Oldul Aranv Jánoi 433 Jókai Mór 434 Ady Endre ' 435 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 447 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Kémes (Ormánság) 465 Fejfák a dunántúli református temetőkből.. Oszró, Vajszíó, HMvég (Ormánság) " 467 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Baranya 469 Fejfák a dunántúli reformáins temetőkből. Szenna (Somogy m.) 471 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Sárköa 473 Fejfák a dunántúli református temetőkből. Riayaujlak 475 Bocskai Istrán hajdúi között 485 Térképek Magyarország a XVI. század végén, a reformáció legnagyobb elterjedése idején 83 Magyarország mai református egyházkerület! és egybáanegyei beosetása 411

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE 2. RÉSZ

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE 2. RÉSZ AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE 2. RÉSZ Egyháztörténeti vizsgálódásunk második részében kénytelenek vagyunk jelentősen szűkíteni a kört, és kizárólag a magyarországi evangélikus egyháztörténettel foglalkozni. Elöljáróban

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MEGJELENÉSÉNEK VALLÁSTÖRTÉNETI KONTEXTUSA KHALED A. LÁSZLÓ 1. 1830-1900 A SZEKULARIZÁCIÓ HETVEN ÉVE A Magyarországi Metodista Egyház budapesti gyülekezete 2005-ben ünnepelte

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR KIADJA A KASSÁK KIADÓ BUDAPEST Az ország három részre oszlása. 1541-1547. /. fejezet. A küzdelem Buda birtokáért. János király halálának következményei.

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS 93 A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS ÉS A DEBRECENI KOLLÉGIUM 1848/49-BEN GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND Reformkori előzmények Látandjuk honunk ama lángeszű s kristályszívű dicső fijait, kiket az isteni

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca 10.

Részletesebben

Magyar Tudomány. kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János

Magyar Tudomány. kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János Magyar Tudomány kálvin kálvinizmus magyar kultúra vendégszerkesztő: Veliky János Az etorobotika születése Marie Curie és a kémia éve Nemzeti identitás, nemzetfelfogás A megértés aporiája 2010 21 A Magyar

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETE AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS ÉLET ÉS EGYETEMI GONDOLAT Története minden intézménynek van, hagyománya annál kevesebbnek. Az erdélyi

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben