Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) és 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet figyelembevételével, Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1./ pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Községgazdálkodási, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A helyi védelem célja Jászfelsőszentgyörgy kultúrtörténeti, régészeti, történeti és építészeti értékek védelme érdekében a település és a táj kapcsolatának, a település sajátos arculatának, karaktert teremtő értékeinek megóvása, megőrzése. (2) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és amelyet az önkormányzat építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti, településtörténeti szempontból épített környezetének értékeként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem). (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen a területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épület együttest építeni, átalakítani, bővíteni felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, a rendeltetését megváltoztatni, elmozdítani (továbbiakban: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az Étv., az OTÉK, Jászfelsőszentgyörgy Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve, valamint jelen rendelet szerint szabad. A helyi védelem tárgya 2. (1) Helyi egyedi védelem tárgyai (1. sz. mellékletben felsoroltak) azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, épülettartozékok, építmények, melyek a település építészeti jellegét alapvetően meghatározzák; továbbá a köztereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak (továbbiakban: egyedi objektumok). (2) Helyi területi védelem tárgyai (1. sz. mellékletben felsoroltak): a) Helyi településszerkezet-védelem. A terület utcaszerkezete, beépítési módja, beépítési vonala történelmi kialakulást mutat, történeti értéket képvisel. b) Helyi utcakép-védelem. A meglévő épület állomány utcai megjelenése egységes az épületek tömegalakításában, külső formai megjelenésében, anyaghasználatában, színezésében c) védett zöldfelületi értékek (növényzet, parkok, /kegyeleti/ kertek, fasorok, zöldfelületek)

2 2 A helyi egyedi és területi védelem alá helyezési eljárás 3. (1) Védetté nyilvánítást bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, és jogi személy egyaránt kezdeményezhet írásos javaslatával. (2) A védetté nyilvánítási eljárás szakmai előkészítése és lefolytatása az önkormányzati főépítész feladata. (3) A település egészére, illetve egyes területeire készülő szabályozási tervek készítése során értékvizsgálati munkarészben kell meghatározni a helyi egyedi védelemre javasolt objektumokat, illetve a helyi területi védelem javasolt határait. A terv véleményezési eljárása és jóváhagyása során, azzal egy időben a helyi védelemre vonatkozó kezdeményezés, illetve megszüntetés is lefolytatható. (4) A védetté nyilvánítás kezdeményezéséhez értékvizsgálati dokumentációt kell készíteni, melynek tartalmi követelményei a következők: a) egyedi védelem esetén: - helyszínrajz, 1: 1000, - a védendő értéket teljes egészében értelmezhető mértékben megjelenítő fotódokumentáció, - az objektum rendeltetésének, és használati módjának leírása, - a védelem rövid szakmai indoklása, történeti kutatási dokumentáció b) területi védelem esetén: - a védelemre javasolt településszerkezet örökségvédelmi hatástanulmánya, - a védendő terület mértékétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajz. (5) A helyi egyedi védelemre vonatkozó javaslatot véleményezés céljából a) meg kell küldeni az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának (amennyiben nem azonos a kezdeményezővel). b) szükség szerint meg lehet küldeni - az állami főépítésznek, - a megyei főépítésznek, - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes Regionális Irodájának. c) A javaslattal kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek. 4. (1) A védelemre vonatkozó javaslat tárgya akkor kerül helyi védelem alá, ha a Képviselőtestület a Polgármester előterjesztése alapján védetté nyilvánítja. (2) A helyi egyedi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni. (3) A helyi területi védelem alá helyezés tényét, illetve megszüntetését a helyben szokásos módon kell közzétenni. A helyi egyedi és területi védelem megszűnése 5. (1) A tulajdonos kezdeményezésére, valamint az önkormányzati főépítész és a műemlékvédelmi hatóság együttes javaslatának figyelembevételével a helyi egyedi és területi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha:

3 3 a) a helyi védelem alatt álló objektum azon része, amely a védetté nyilvánítás alapját jelentő építészeti értéket jeleníti meg, megsemmisül, b) a helyi védelem alatt álló terület, illetve építészeti érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, c) a helyi védelem tárgya a védelemre vonatkozó szakmai ismérveknek nem felel meg. (2) A védelem megszüntetésére irányuló eljárás esetén a védetté nyilvánítási eljárásra vonatkozó 3. és 4. rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A helyi védelem alatt álló védett érték műemléki védelem alá történő helyezése esetén - a műemléki védelemről szóló döntés hatályba lépését követően - a helyi védelmet a 3. -ban rögzített eljárás mellőzésével a Képviselő-testület megszünteti. A helyi védelem nyilvántartása 6. (1) A helyi védelem alatt álló objektumról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a Főépítész végzi. (2) A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - a védelem szakszerű, rövid indoklását, - fotódokumentációt, - e rendelet 2. szerinti védettségi kategóriát, - helyrajzi számot. (3) Egyedi védettség esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül: - a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám) - helyszínrajzot, - a védett érték rendeltetését és használatának módját. (4) Területi védettség esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a terület mértékétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot olyan méretarányban, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek. A helyi védelem alá helyezett objektumokra vonatkozó általános szakmai követelmények 7. (1) A helyi védelem alatt álló objektum tulajdonosa, használója köteles a jó műszaki állapot fenntartásának törvényes kötelezettségén belül a védett építészeti érték eredeti megjelenítését az e rendeletben előírt módon megőrizni, illetve rongálódás esetén helyreállítani. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti érték külső megjelenését érintő, bármely építési, felújítási, helyreállítási, átalakítási munka (az állagmegóvás kivételével) csak építési engedély alapján végezhető. (3) Helyi egyedi védelem alatt álló objektum csak a védelem megszüntetése után bontható le. A helyi egyedi védelemre vonatkozó szakmai követelmények 8. (1) A helyi egyedi védett épület vagy épületrész történeti, településképi, építészeti, iparművészeti jellemzői a hely sajátos karakterének kifejezői, a kultúra részei, ezért e jellemzőket meg kell őrizni. Ennek érdekében a) a védett épület vagy épületrész nem bontható, azt új épület részeként is meg kell őrizni,

4 4 b) a védett épületek, épületrészek szerkezetei, építészeti részletei, tartozékai megőrizendők, illetve hiányuk esetén pótolandók, c) homlokzat-felújítás, átalakítás beleértve az esetleges utcai portál beépítést is -csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével és építészeti kezelésével történhet, d) felújítást, átalakítást engedélyezni csak az épület eredeti formavilágának, anyaghasználatának megfelelően szabad, e) az épületek homlokzatszínezéséhez színezési tervet kell készíteni. (2) Ha a helyi egyedi védelem tárgyának egy részét, részletét korábban az eredetitől stílusidegen módon eltérő megjelenésűvé alakították át, (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók mérete, nyílásrendje), akkor annak felújítása során azt a) az eredeti állapotnak megfelelően, b) amennyiben az eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor a homlokzat megfelelő megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani. (3) Ha a védelem tárgya olyan épülethomlokzat része, vagy tartozéka, amely egyébként lebontható vagy átalakítható, a védett elemet az új homlokzatba funkciójának megfelelően vissza lehet építeni, avagy a védett értéket a tulajdonos felajánlhatja az önkormányzatnak. (4) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen vagy épületrészen a közműcsatlakozások, vezetékek, vonalas létesítmények, reklám-hordozók megjelenése általában kerülendő, azonban ha ez nem lehetséges, akkor az előbbiek csak az épületek architektúrájának sérelme nélkül, és csak esztétikus kivitelben helyezhetők el. (5) Védett szobrok, közterületi képzőművészeti alkotások és emléktáblák az eredeti állapotnak megfelelő formában és anyaggal az eredeti felállítási helyükön tartandók fenn. A helyi területi védelemre vonatkozó szakmai követelmények 9. (1) Helyi településszerkezet-védelem esetében szigorúan védendő a) utcahálózat (szabályozási vonal), b) a beépítési mód (beépített területek aránya és a telekosztások jellegzetessége), c) a telekszerkezet jellege, ezen belül - a teleknagyság, - a telek rendszere és - a telek beépítettsége. (2) A helyi utcakép-védelem esetében a térfalat alkotó épületek egységes stílusát, azok hangulati, esztétikai értékét kell védeni. Ennek érdekében a) az egyes épületek - utcai traktusát, homlokzatát lebontani csak indokolt esetben szabad, - tetőterét beépíteni általában csak akkor szabad, ha az utcai tetőfronton tetőtéri ablak elhelyezését nem igényli, - homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével szabad, - színezése a védett utcakép-szakaszra kiterjedő színezési terv szerint engedélyezhető, b) a földszinti portál-kialakítás, átalakítás, portálszínezés csak az épület teljes földszintjének egységes kezelésével, az a) pontban foglaltak alkalmazásával engedélyezhető, c) a földszint felújítása és használatváltozás esetén - amennyiben az utcai homlokzatot érinti - az utcaképhez nem illő portálokat ki kell cserélni, d) cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben engedélyezhető, e) a közműcsatlakozások, vezetékek, vonalas létesítmények, reklám-hordozók megjelenése általában kerülendő, azonban ha ez nem lehetséges, akkor az előbbiek

5 5 csak az épületek architektúrájának sérelme nélkül, és csak esztétikus kivitelben létesíthetők (3) Védett zöldfelületi értékekre (növényzetre, parkokra, /kegyeleti/ kertekre, fasorokra, zöldfelületekre) vonatkozó szabályozás: a) A védett zöldfelületi érték megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges bármilyen beavatkozás csak az első fokú természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges. b) A védett természeti értékek megóvása, esetenként őrzése és fenntartása a terület kezelőjének, magántulajdonú ingatlanokat érintő esetben annak tulajdonosának a feladata. Reklámok, feliratok elhelyezésének feltételei 10. (1) Helyi egyedi védelem alatt álló objektumon, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlanon, közterület felől látható homlokzaton, tetőfelületen, az ingatlanok elő- és oldalkertjében, kerítésén gépészeti és elektromos vezeték, valamint berendezés (légtechnikai készülék, parabola- mikrohullámú antenna, stb.) nem helyezhető el. (2) Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan közterület felől látható homlokzatán: a) mindennemű reklámtábla építési engedély alapján helyezhető el; b) konzolosan elhelyezett reklámfelirat, vagy tábla függőleges hossza nem lehet 1,50 m-nél nagyobb; c) cégfeliratot, üzletmegnevezést és egyéb reklámfeliratot különálló, az építészeti tagozatok nagyságrendjével összehangolt tábla, vagy külön álló betűk felszerelésével, vagy az erre alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével oly módon szabad megvalósítani, hogy a felirat ne takarjon el építészeti tagozatot; d) a felirat betűtípusának az épület homlokzatának stílusához kell alkalmazkodni; e) felirati tábla csak a bejárat mellett szerelhető fel; f) konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és elkészített szerkezet alkalmazható, de nem szerelhető fel a homlokzathoz adaptálás nélkül valamely cég, üzletlánc tipizált reklámhordozója; g) védőtető, előtető, biztonsági rács, korlát, ernyőszerkezet, zászlótartó, virágláda tartó, konzolos homlokzati lámpa létesítése engedély alapján végezhető. A helyi védelem tárgyának fenntartása és annak támogatása 11. (1) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabályozási Terv szerinti helyi területi védelem által érintett épületek, építmények, természeti értékek, továbbá a helyi egyedi védelemmel érintett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásához és megjelenítéséhez a tulajdonosokat pályázat útján anyagi támogatásban részesítheti. Ennek mértékét minden évben a költségvetés készítésekor kell meghatározni. Ugyanekkor kell meghatározni a tárgyévi támogatásra történő benyújtás határidejét. (2) A Szabályozási Terv szerinti helyi területi védelem által érintett épületeket, építményeket, természeti, botanikai értékeket, továbbá a helyi egyedi védelemmel érintett épületeket, építményeket és épületrészeket a tulajdonos köteles jó állapotban tartani. A fenntartáshoz, karbantartáshoz, felújításhoz a tulajdonos az önkormányzattól támogatást igényelhet. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt, szükség esetén az általa felkért független szakértő(k) javaslatának figyelembevételével, az ezen rendelet 3. sz. mellékletében (Pályázati szabályzat a helyi értékek támogatására) foglaltak alapján. (3) A helyi védelem alá vont objektumok állapotát és esztétikai megjelenését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni kell, és szükség esetén intézkedéseket kell kezdeményezni a hiányosságok megszüntetésére. Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal végzi. Az elvégzett feladatokról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

6 6 (1) E rendelet július 1-én lép hatályba. Záró rendelkezés 12. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zelenai Tibor Károlyné polgármester Dr. Kundrák István jegyző Kihirdetve: április 1. Dr. Kundrák István jegyző

7 7 1. melléklet a 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 1. HELYI EGYEDI VÉDELEM ELEMEI 1.1. HELYI EGYEDI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY - Római Katolikus Plébánia, Iskola utca 11. hrsz: HELYI EGYEDI VÉDETTSÉGŰ SZOBOR, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS - Kőkereszt, Iskola utca 15. hrsz: Szentháromság szobor, Fő út hrsz: HELYI TERÜLETI VÉDELEM ELEMEI

8 8 2. melléklet a 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT A HELYI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA A rendelet 11. -a (2) bekezdése szerinti támogatásra benyújtható pályázatok értékelése és döntés-előkészítésének rendje: 1. A pályázat általános feltételei: a) A támogatás pályázat útján igényelhető, amelyet olyan természetes és/vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező építtető nyújthat be, akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, használatában, kezelésében, bérletében van. b) A pályázatokat a Képviselő-testületnek címezve, Jászfelsőszentgyörgy Község Polgármesteréhez kell benyújtani. (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.) c) A meghirdetett határidőn túl érkezett, avagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor, azokat a Polgármesteri Hivatal a pályázó(k)nak visszaadja. Pályázni csak azokkal az épületekkel, építményekkel és egyéb, helyi védelem alá tartozó objektumokkal lehet, amelyek az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz. d) A rendelkezésre álló keretösszeg fele vissza nem térítendő támogatás lehet. 2. A pályázat tartalmi követelményei: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a) A pályázó adatait (név, lakcím, telefonszám) b) Általános feltételként: - építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési határozatot - fényképdokumentációt az épület állapotáról - az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi, hiteles másolatát - kölcsön esetén az előzetes hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elnyert kamat-mentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan nyilvántartásba a kölcsön visszafizetésének teljes időtartamára. - szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazás - a megvalósítást szolgáló részletes költségbecslés (ha kiviteli terv is készült ezen időpontra, úgy az ahhoz tartozó költségvetés) - a megpályázott munka elkészülésének határideje - a pályázó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel c) Közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl az alábbi mellékletek is szükségesek: - a tulajdonosok nyilatkozatát arról, hogy a pályázaton elnyert támogatás, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni

9 9 - közös tulajdon esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanrészét milyen összeg erejéig terhelje jelzálog - a szerződéskötésre vonatkozó - a tulajdonostársak képviseletére jogosító - meghatalmazás - amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzáloggal, illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul. 3. A pályázatok elbírálása és a támogatás mértéke: a) A határidőre és a fentiekben részletezett tartalommal beérkező pályázatokat a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba veszi és erről a pályázót értesíti. b) A pályázatot a polgármester az esetenként felkért független szakértő(k) véleményezésével terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre a műszaki indokoltság, az épület és a felújítás jellege, valamint a felújításra fordítandó költségek alapján. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása. A támogatás elnyerésében elsőbbséget élvez az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez. c) A bírálatról a döntést követő 30 napon belül írásban kell értesíteni a pályázó(ka)t. d) A támogatás összegét minden évben a költségvetés elfogadásakor kell meghatározni. A pályázattal vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje: 2-5 év, az elnyert kamatmentes kölcsön összegétől függően. Erről a pályázókat tájékoztatni kell. A támogatást elnyert pályázókkal a Polgármester köt megállapodást. A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg nagyságát, a vissza nem térítendő támogatás, illetve a kamatmentes kölcsönként adható pénzösszeg arányát, a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, a törlesztés terminusait és feltételeit. A Polgármesteri Hivatal a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását - szükség esetén a pályázat elbírálásában résztvevők bevonásával - ellenőrzi. A kamatmentes kölcsön összegének erejéig - a hatályos jogszabályok keretei között - az ingatlanra jelzálogot kell bejegyezni. A megítélt támogatások kiutalása évente legkésőbb december 15-ig megtörténik.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei Himesháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről Himesháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról Nyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének /2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök Tartalomjegyzék 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete Magyarkeszi község helyi építési szabályozásáról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben