TÁMOP INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91."

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91.) A környezettudatos életmód kialakítása. Épített környezetünk: a Föld. Műfaja: Tanulmány Havi projekt leírás, (tervezés és megvalósítás, beválás, értékelés). A Kompetenciafejlesztő programcsomag alkalmazása középső csoportban, a helyi adottságok figyelembevételével KÉSZÍTETTE: Lógó Andrásné óvónő KIBRÓBÁLÁS IDŐSZAKA:

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Az innováció rövid bemutatása Az innováció céljai Az óvodai nevelés területei, felelősök, érintettek, bevontak köre, a projekt megvalósításának időpontja Sikerkritériumok A település részletes bemutatása Óvodánk szociokulturális környezete Előkészítő munka A projekt leírása heti bontásban /táblázat/ A megvalósítás menete napi bontásban, heti összegzéssel, a kompetenciafejlesztés területeinek felsorolásával Befejezés Irodalomjegyzék.42. 2

3 1. Az innováció rövid bemutatása A gyermekek szűkebb környezetéből indulva (otthon, óvoda ) egyre nagyobb, tágabb kitekintést nyújtani számukra, az őket körülvevő világra. Lakóhelyük: Sükösd nagyközség történelmének elmesélése, régi és újabb épületeinek, középületeinek bejárása, megismerése, az épületek megörökítése különböző módokon (fénykép, rajz, terepasztal, térképvázlat). E tevékenységek által biztonságérzetük, téri és síkbeli tájékozódó képességük növelése, a mikróés makró környezethez való kötődésük erősítése. A családi ház, a község, az ország, a nemzet, a haza szeretetére, természeti és építészeti értékeinek megbecsülésére, megóvására való nevelés. 2. Az innováció céljai: Szociális képességek fejlesztése: környezetvédelem lakóhely rendben tartása: Vegyék észre a rendetlenséget, a szemetet, az oda nem illő dolgokat a környezetükben és törekedjenek a külső és belső harmónia kialakítására úgy, hogy legyenek képesek tenni is ezért. társas magatartás alakításával, pozitív érzelmek keltésével, viselkedési szabályok kialakításával. az együvé tartozás erôsítése: családokon belül, az óvodai csoportban jól ismerjük egymást segítünk egymásnak együtt örülünk, ha valamelyikünk örül osztozunk a bánatában család témával, pozitív érzelmek keltése az anya szerepének fontossága a családban egy nagyobb közösséghez való tartozás kialakítása: A falu közössége: Elsősorban azokra az emberekre számíthatsz, akik itt élnek, akik hozzád hasonló körülmények között élnek, egy óvodába, iskolába jártok, akik közül sokan közel állnak a szívedhez. Összefűznek a közös élmények. A magyar nép: Akikkel közös nyelvet beszélsz akikkel azonos a múltad, (a magyar nép története jelzésszerűen, egy-egy földrajzi helyhez kötődően) Akikkel közös a zászlód, a himnuszod Értelmi képességek fejlesztése: probléma megoldásokkal, nagyságbeli viszonyításokkal, számfogalmak alakításával fogalomalkotással, megfigyelésekkel, összehasonlításokkal, térbeli kiterjedések felismertetésével, ítéletalkotással megkülönböztetéssel idôbeli, térbeli viszonyításokkal, problémamegoldásokkal, színérzékeléssel 3

4 Verbális képességek fejlesztése: összefüggô beszéddel nyelvi kifejezôkészség alakításával verbális kommunikációval Párbeszéddel Testi képességek fejlesztése: nagy- és finommozgásokkal, állóképesség növelésével szem-kéz koordinációval 3. Az óvodai nevelés területei, felelőse, érintettek, bevontak köre, A projekt megvalósításának időpontja TERÜLETEK A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális nevelés Irodalom anyanyelv Mozgás, énekes játék FELELŐS: Lógó Andrásné óvónő, Koprivanacz Vincéné dajka ÉRINTETTEK, BEVONTAK KÖRE: - Az Alvégi óvoda ( Sükösd, Deák Ferenc u. 91.) középső csoportos óvodásai, - Szülők - Kollégák - Karbantartók - Közhasznú munkások A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA: Sikerkritériumok Haa aa ffooggl laal lkkoozzáássookk eesszzkköözzeei i hhaat táárri iddőőrree bbeesszzeerrzzééssrree,, eel lőőkkéésszzí ítééssrree kkeerrüül lnneekk: : Máárrcci iuuss hhóónnaapp ffool l yyaamáánn,, ili lleet tvvee aa pprrooj jeekkt t iddeej i jéénn nnaappoonnt taa aa kköövveet tkkeezzőő nnaapprraa Haa aazz eesszzkköözzöökk áál llaaggáát t meeggóóvvj juukk aa ffeennnnt taarrt thhaat tóóssáágg miaat ttt Haa aazz éérri innt teet tteekkeet t hhi iáánn yyt taal laann tááj t jéékkoozzt taat tjuukk aa muunnkkáákk ccéél ljáárróól l,, ffeel laaddaat táárróól l : Déél luut táánnooss óóvvóónnőő 22--sszzeerr SSzzüül lőői i SSzzeerrvveezzeet t 11--sszzeerr ((ffaal luuvvééggi i kki irráánndduul lááss)) Cssooppoorrt tooss ddaaj jkkaa minnddeenn nnaapp eel lőőrree Haa meeggffeel leel lőőeenn aal laakkuul l aazz iddőőj i jáárrááss aa sszzaabbaaddt téérri i pprrooggrraamookkhhoozz ((sséét táákk,, kki irráánndduul láássookk sst tbb..)): : Laakkóóhháázzaakk meeggl láát tooggaat táássaa 33 aal lkkaal loom Huul llaaddéékkuuddvvaarr 11 aal lkkaal loom Óvvooddaa uuddvvaarr taakkaarrí t ítáássaa,, kki isskkeerrt t vveet teeméénn yyeezzééssee 11 aal lkkaal loom Baabbaahháázz bbeerreennddeezzééssee 11 aal lkkaal loom FFaal luukköözzppoonnt t,, ffőőbbbb ééppüül leet teekk,, sszzoobbrrookk 11 aal lkkaal loom Annnnaa kkááppool lnnaa 11 aal lkkaal loom Kuut tyyaasszzoorrí ítóó 11 aal lkkaal loom 4

5 5. A település részletes bemutatása Amikor az innováció témáját megkaptam, óvónőként, helybeli lakosként, egyaránt megörültem. Ha még azt is hozzáteszem, hogy több mint 50 évvel ezelőtt itt láttam meg a napvilágot, azt hiszem nem kell meggyőznöm arról senkit, hogy mennyire kötődöm a falumhoz. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az én esetemben Sükösd nagyközség ez a rózsa, és remélem a projekt végeztével sikerül átadnom a kötődésből, a haza szeretetéből valamennyit a rám bízott középső csoportos gyerekeknek, illetve a nyájas olvasóknak. Sükösd 4110 lakosú nagyközség Bács-Kiskun megye délnyugati részén A település az 51-es és az 54- es utak találkozásánál fekszik, Bajától 13 km-re északra, a Dunától 4 km távolságra. Sükösd első írásos említésére a Tihanyi alapítólevélben bukkanhatunk. Évszázadokig közvetlenül a Duna mentén feküdt, a mai Ósükösd területén. Talán ennek is köszönhető, hogy a török időkben a Duna-ágak védelmében, ha megfogyatkozva is, de megmaradt a lakossága. A hódoltság után, a 18. század elején a kalocsai érsek birtokába került. Meggyérült lakossága mellé rutén, szerb és német telepesek érkeztek. A Duna ismétlődő pusztító áradásai miatt az érsek szükségesnek látta a községet a védett magas partra, az országút mellé, mai helyére telepíteni. Lakossági tiltakozás mellett 1810-ben indult meg a költözés és az 1830-as években fejeződött be. A folyamatot az új iskola, a plébánia és a római katolikus templom felépülése gyorsította meg, az utóbbi 1821-re készült el. Freskóit Prokop Péter pap-festőművész készítette a múlt század 50-es éveiben, a szájhagyomány szerint a falu lakóit örökítette meg az utolsó ítéletet ábrázoló, sokszereplős oltárképén. Az 51-es útról a Duna felé letérve, a kápolnadűlőben áll a Szent Anna kápolna, Sükösd egyik legfontosabb nevezetessége. A Hagyomány szerint Pocskai Gergely érseki erdőkerülő építtette ben kislánya emlékére, akit egy vadászaton véletlenül halálosan megsebesített. A településekkel számos tudományág foglalkozik, ezért a település fogalmát illetően egységes, általánosan elfogadott definícióról nem lehet beszélni. Egyszerűen az emberi lét térbeli formája. Dr. Lackó László település szakértő szerint: A település az ember, az emberi társadalom létformája, a természeti feltételek és adottságok, a társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok, valamint a műszaki-építészeti elemek együttesének és egymásra kölcsönösen ható tényezőinek térbeli koncentrációja. Korábban meghatározó tényező volt a természeti tényezők befolyása (domborzat, éghajlat, vízrajz, stb.), hiszen az ember kezdetben ez alapján választott magának lakóhelyet. Később a gazdasági és társadalmi tényezők háttérbe szorították ugyan a természeti tényezőket, de a természet véges jellegének felismerése sokkolta az egész világot. A Római Klub jelentése (A növekedés határai) szerint az emberiség jövőjére való tekintettel büntetlenül nem lehet a természet elemeivel rablógazdálkodást folytatni. 6. Óvodánk szociokulturális környezete 5

6 Óvodáink egy körülbelül 4000 főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, amely sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára való nevelésére. Ezért választottuk a kompetencia program-csomag bevezetésekor a munkára nevelést moduláris programként. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozottsága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek). Óvodánk létszáma 110 fő, amelyből 55% a hátrányos helyzetű gyermek. Van azonban több család, aki már kiskorban úszni, táncolni stb. tanítatja gyerekét, amire a közeli Baján van lehetőség. Falunkban is egyre több kulturálódási lehetőség van: népdalkör, sportkör, tánckör, musical, citera zenekar, könyvtár. Óvodánk sajátosságai A falusi környezet olyan lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne nem kihasználni. A gyerekek egy-egy séta alkalmával megfigyelhetnek, sőt részt is vehetnek állatgondozási, növénytermesztési munkálatokban, de a mindennapi élet során is megragadunk minden lehetőséget, hogy az élőlények tiszteletére, a minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre neveljük a gyerekeket. Amikor elmélyedtünk a kompetencia-program tanulmányozásában, örömmel tapasztaltuk, hogy minden jelenséget, fogalmat milyen sokrétűen, több oldalról, komplexen dolgoz fel, előtérbe helyezve a konkrét megtapasztaláson alapuló ismeretszerzést. Ezt a nevelési formát teljesen magáénak vallja a kollektíva. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával foglalkozó intézményekkel kapcsolatot tart fent, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát. Beszédhibás gyermekeink fejlesztését, felzárkóztatását helyben oldjuk meg utazó logopédussal. Részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztését fejlesztő óvodapedagógusunk végzi. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében meghatározó a nem sérült óvodás korúakkal történő együtt nevelés az óvodában. Szakértői vélemény alapján gondoskodunk utazó gyógypedagógus alkalmazásáról. A község lakosságának összetételéből adódóan az óvodás gyermekek 20-30%-a (évenként változó) a cigány kisebbséghez tartozik. Óvodai nevelésük integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. A cigány lakosság igen kis hányada (esetleg az idősebbek) beszéli csupán a cigány nyelvet, ezért annak tanítását nem igénylik, így programunkból is kimarad. Lehetőségünk nyílik azonban cigány eredetű versek, mesék megismertetésére. Óvodánk szerkezete A helyi adottságokból fakadóan a községben két helyszínen működik az óvoda, melyek munkáját egy tagóvoda vezető irányítja. Mindkét helyszínen három-három homogén csoporttal dolgozunk. A hat csoportban szakképzett óvónők dolgoznak, valamint egy-egy szakképzett délutános óvó néni. Az óvónők munkáját az alvégi óvodában négy szakképzett dajka, a központi óvodában három szakképzett dajka segíti. Mindkét óvodában napközis ellátásban részesülnek az arra igényt tartó gyerekek. A kompetencia alapú programcsomagot négy csoportba vezettük be szeptembertől, mindkét óvodában a középső és nagy csoportokban. A programcsomag bevezetése az alvégi középső csoportban A csoport 16 gyerkőcből áll s ebből 9 halmozottan hátrányos helyzetű. 6

7 A programcsomag bevezetésekor gondot jelentett az elvégzett munka ledokumentálása. Többszöri átbeszélés után a sokadik variáció mellett maradtunk, hiszen a saját jól bevált dokumentációnkat kellett ötvözni a program elvárásaival. Öröm és megnyugvás számomra, hogy a programcsomag eszköz, lehetőség helyi programunk minél hatékonyabb megvalósításában. A föld modul is ennek megfelelően saját éves tervem és a kompetencia programcsomag csoportom képességeihez igazított tervezete. A kisgyermek számára nagyon fontos a minden érzékszervvel való tapasztalás, a megismerés. A mai világban a rohanó szülők nem mindig érnek rá sétálni, kirándulni a gyermekükkel, vagy nem tartják fontosnak, mert ők maguk is egyre távolodnak a természettől, hiszen olyan csábítóak a bevásárlóközpontok kirakatai! A perifériára kerülő, vagy került családoknál sem látszik ilyen motiváció, bár az ő gyerekeik sokkal inkább benne élnek a természetben, önállóbbak és alkalmazkodóbbak, mert nincsenek túlféltve. Az óvodának kell pótolni az esetleges hiányosságokat, vagy kiegészíteni, megerősíteni azokat az ismereteket, amelyeket a gyerek a családból hoz. A Kompetenciafejlesztő Óvodai programcsomagnak az épített környezetünkről szóló tématervek tanulmányozása után kezdtem meg az előkészítő munkát. 7

8 8

9 Madártávlatból 7. Előkészítő munka Tevékenység Felelős Érintett Gyűjtések: épületek képei, lakóházak, családtagok fényképei, újságkivágások bútorokról, borítékok beszerzése. Kiskert készítése az udvaron. Lógó Andrásné óvónő A gyerekek, a szülők, a kollégák. Óvónő, dajka, csoport Időpont/ Határidő Eszköz/ Módszer Kérés, kiírás a faliújságra. Házak lefényképezése képek nyomtatása. Magok, dugványok gyűjtése, talaj Elvárt eredmény Minden gyerek saját személyes csomaggal rendelkezik. A gyermekek örömmel vesznek részt a munkában, az 9

10 Tavaszi nagytakarítás a leendő kiskert körül. Magvak, dugványok megismerése. Babaház tatarozása, berendezési tárgyak gyűjtése, javítása. Hulladékok gyűjtése: - Papír - Pillepalack - Üveg Falutérkép, légi felvételek beszerzése Hulladékudvar meglátogatása Gyerekek lakóházainak megtekintése. Óvónő óvónő óvónő Óvónő, dajka Óvónő, dajka Kollégák, közhasznú munkások. Gyerekek, Szülők. Polgármesteri hivatal, Központi óvoda csoport csoport előkészítése, hulladékok, gyomok eltávolítása, tervezés a gyerekekkel közösen, veteményezés. Műszaki vezető felkérése - a babaház padlásolása, - ablakok beüvegezése, -- tűzhomlok lambériázása. - Kiselejtezett bútorok javíttatása. Házi feladat Adása a gyerekeknek Segítségkérés Séta, fénykép készítése, beszélgetés. Séta, fényképek készítése, beszélgetés. elvetett 4-5, növényfajta helyét (ágyását) meg tudják mutatni. Húsvét után rendelkezésre áll a babaház. A szelektív gyűjtőbe válogatható mennyiségű szemét gyűlik össze. Sokáig használható, laminált légi felvételek készülnek. A gyermekek megismerik a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyét és megértik szelektív gyűjtésük jelentőségét. Sükösd Alvégi részét és az utcák neveit megismerik, a gyermekek, tájékozódó képességük érzékelhetően javul. Keletkezett dokumentumok: Éves terv ide vonatkozó része: FÖLD/1.-4. heti terve Óvodai csoportnapló ig készült heti tervei 10

11 8. A projekt leírása heti bontásban ELSÖ HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: TÉMA 1. A föld és az élőkörnyezet (emberek élőhelyei) Matematikai tartalmú Tapasztalat szerzés: Családtagok számosságának megállapítása Halmazok képzése Vizuális nevelés: A mi házunk - zsírkrétarajz A tűzön olvasztott viasz új technikájának megismertetése Ravasz róka - játék a teremben és a csoport helyiségeiben. Tablók készítése: - csoportszoba - öltöző, mosdó - udvar Mozgás, énekes játék: Beültettem kiskertemet - kergetőzős, szerepcserés körjáték Óvónő Óvónő Óvónő Óvónő Óvónő Csoport Csoport Csoport Mikro csoportok Csoport Időpont/ határidő kedd 2010, szerda Csütörtök péntek Hétfőpéntekig Eszköz/ Módszer Családjáték képekkel. Babaház berendezése Fotók és képek válogatása Gyerekek-felnőttek, nők-férfiak, fiúklányok. Zsírkréta rajzolás, majd erős színezés, a kréta megolvasztása vasalóval, sütőpapíron keresztül. Csomagolópapírok, újságokból kivágott képek, ragasztók, filctollak. 3 csoport alakításával a csoportszoba, a kiszolgáló helyiségek, és az udvar tablójának elkészítése. Bemutatás, magyarázat, szabályok megismertetése, gyakorlás. Célok Új fogalmak megismerése: otthon, nők, férfiak, lakhely Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése relációk megfigyelésével. Kisméretű, festményszerű rajzok készítése a majdani falutérképre való felhelyezéshez. Kooperációs technika megismertetése, csoportforgóval a helyszínek bejárása Téri és síkbeli tájékozódás elősegítése Nagymozgások, erő, gyorsaság, ügyesség, figyelem fejlesztése. Hallásfejlesztés 11

12 Irodalmi nevelés: Anyák napi köszöntő Egy kis verset súgott nekem (ismeretlen szerző) óvónő csoport Hétfőpéntekig Fülbesúgás egyénileg, továbbítás körben soronként súgva, majd hangosan. (kooperációs technika) Figyelem, emlékezet fejlesztése. Az édesanyák méltó köszöntése. Keletkezett dokumentumok: A tevékenységekről készült fotók Elfoglaljuk a babaházat! Produktumok: Csoportszoba- tabló Öltöző- mosdó - tabló Udvar, kert, babaház tabló 12

13 A szőnyeg a babakonyha mellett van, és nagyon színes 13

14 Szörnyen sok a munka. A nap meg annyira tűz! MÁSODIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: TÉMA 2. Az élő és élettelen környezet kapcsolata Matematikai tartalmú tapasztalat szerzés: Halmaz létrehozása, majd szétbontása részhalmazzá, mennyiségi óvónő óvónő csoport csoport Időpont/ határidő hétfő kedd Eszköz/ módszer Tálca, fa, műanyag, fém, textil, papír és üveg anyagból készült tárgyak, tornakarikák, dobverők. Válogatás fajták szerint. Fa, műanyag, fémjátékok, tornakarikák. Összehasonlítás. Célok Közvetlen tapasztalatszerzés a tárgyak érzékelésével, azok összehasonlításával, a fogalmak, megnevezések helyes használata. Gondolkodás, vizuális percepció, számfogalom, keresztcsatornák működésének fejlesztése halmazalkotással. 14

15 összehasonlítások, több, kevesebb, ugyanannyi. Vizuális nevelés: Nagyközségünk fontos épületei emlékezet utáni zsírkrétarajz Irodalmi nevelés: Vesho Farkas Zoltán: Négysoros Cigány vers tanítása (óvodai nevelés 2005/3.) Szent-Anna kápolna meglátogatása Zenei nevelés: Beültettem kiskertemet Dalismétlés. Zenevarázs FÖLD 10. Magocskák óvónő óvónő Óvónő, délutános óvónő, dajka óvónő csoport csoport csoport csoport szerda csütörtök péntek Rajzlapok, zsírkréták. Témák megbeszélése, kooperációs csoportok alakítása. Séta közben rügyező, virágzó ágak megfigyelése. A vers élményszerű bemutatása, magyarázat. Kiránduláshoz szükséges kellékek, távcső A falu történelmének elmesélése Mozart: szimfónia No. 12 KV 110 (75b) G-dúr 4. tétel allegro Ritmus hangszerek, Aktív zenélés kipróbálása. Olyan együttműködő csoportok összeállítása, amelyek tagjai jól tudnak együttműködni. Finom mozgások fejlesztése. Anyanyelvi nevelés, Verbális fejlesztés (kikelet) Lakóhely környezetének megismerése, a mesén keresztül érzelmi kötődés kialakítása. Esztétikai érzék fejlődése, alkalmazkodó képesség gyakorlása. Pozitív érzelmek keletkezése a zenehallgatás és az aktív zenélés során. Keletkezett dokumentumok A tevékenységekről készült fényképek Produktumok: A fontos középületek közös munkával készült rajzai 15

16 HARMADIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: Épített környezetünk TÉMA 3. Séta a főtérre, szobrok megtekintése. Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés: Az épületek egymáshoz való viszonyítása, színek meghatározása az épületeken. Vizuális nevelés: Kincses zsák Ajándék készítése anyák napjára TÉMA 4. Irodalmi nevelés: Kankalin és mályva TÉMA 2. Zelk zoltán: Csilingel a gyöngyvirág (Óv.nev. j.m. Tavasz/131.) A föld napja Az eddig gyűjtött hulladékok rendszerezése, válogatása, majd Óvónő Óvónő, dajka Óvónő Óvónő Óvónő csoport csoport csoport csoport csoport Időpont/ határidő hétfő hétfő kedd - szerda Keddszerda csütörtök Eszköz/ Módszer Szobrok, középületek. Bemutatás, magyarázat: Milyen célt szolgál? Mi tetszik rajta? Melyiket látjuk kisebbnek nagyobbnak, alacsonyabbnak magasabbnak, melyik van közelebb távolabb? Színes filcanyag, hímzőfonal, tűk cikkcakk olló, képek, régebben készült ajándéktárgyak. Vers bemutatása, gyakorlása egyénileg, munka közben. Műanyag, papír és üveghulladékok. Talicska, zacskók a kézre. Beszélgetés, Elvárt eredmény Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése beszélgetéssel, segítő kérdésekkel a vélemény megfogalmazásának segítésével. Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése az épületek megfigyelésével, összehasonlításával, méret, forma alapján. Érzelmek, motivációk fejlesztése az édesanyáról való beszélgetéssel, érzelmek tudatosításával. Vizuális, taktilis percepció fejlesztése a fel le öltögetéssel. Szókincsbővítés, a beszédértés fejlesztése új szavak (kankalin, mályva) megismerésével, vizuális élményszerzéssel (virágok bemutatása). A jövő nemzedék környezettudatos életmódra való törekvésének megalapozása. 16

17 közös elszállítása a közeli szelektív hulladékgyűjtőbe talicskával. Hulladékudvar, a veszélyes hulladékok gyűjtőhelye. bemutatás, magyarázat, tevékenykedtetés. Zenei nevelés: Anyukámnak ünnepére új dal tanítása (Csupa új) Óvónő csoport péntek Audio kazetta meghallgatása, beszélgetés az ünnepről, dallam megismerése furulyáról, gyakorlás. Szép, bensőséges, hangulatos egyéni köszöntésre való felkészülés. Keletkezett dokumentumok A tevékenységek során készült fotók Produktum: Anyák napi ajándék NEGYEDIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: Magyarország fővárosa és nevezetességei. Településünk elhelyezése Magyarország térképén, országunk helye a földgömbön. Vizuális nevelés és Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés: Térbeli viszonyok érzékeltetése, terepasztalon utcák felrajzolása, óvónő Óvónő, délutános óvónő, dajka csoport csoport Időpont/ határidő hétfő kedd Eszköz/ módszer Térkép, földgömb, kisméretű kivágott ország -rajz projektoros kivetítő, Magyarországról készült ismeretterjesztő film. Terepasztal, LEGO Sükösd nagyközség térképe, Légifelvételek, A gyerekek rajzai a házaikról, Ragasztó. Elvárt eredmény Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Nemzeti identitás megalapozása, pozitív érzelmek keltésével. Térbeli tájékozódás, térlátás fejlesztése sokoldalú eszközökkel. Téri viszonyok ábrázolása síkban. 17

18 Házak megépítése LEGO-ból. A gyerekek házrajzainak felragasztása a falu térképére. Séta a Kutyaszorítóba A nagyközség felvégi részének bejárása, kirándulás formájában. A legszebb gyerek Cigány mese A keméndi Tóth Istvánné meséje Tisovszki Zsuzsanna gyűjtése Óvónő, Dajka óvőnő Csoport, szülők csoport szerda csütörtök Az építés bemutatás után egyénileg, a terep rendezése csoportmunkával. Túrafelszerelés, hátizsák elemózsiával, Távcső a falu végén való széttekintéshez (Ósükösd). Kifejező előadásmóddal a mese bemutatása, humor érzékeltetése. Az eddig szerzett ismeretek rendszerezése. A játszótéri pihenőnél a falu történelmének elmesélése, megismertetése a gyerekekkel. A távcsövön nézéssel motiválom őket a régi falu, a Dunapart meglátogatására. Annak bemutatása, hogy minden szülőnek a saját gyereke a legszebb. Ünnep hangulati előkészítése. Az édesanyák reggeli köszöntése. óvónő Egyénileg minden gyerek péntek Virágok, elkülönített kis kuckó a meghittséghez, Laptop, anyák napi ppt.-vel Szerezzenek örömet az édesanyjuknak, és vegyék észre, hogy ez nekik is örömet okoz. Keletkezett dokumentumok A tevékenységekről készült fotók Produktumok: Terepasztalon a gyerekek házai LEGO-ból Falutérképen a gyerekek házrajzai felragasztva. 18

19 9. A megvalósítás menete napi bontásban, heti összegzéssel, a kompetenciafejlesztés területeinek felsorolásával Első hét Első nap Az iskolai szünet még nem ért véget, és csak a csoport fele jött óvodába. A betervezett foglalkozást így a következő napra halasztottam, remélve a nagyobb létszámot. A babaház berendezési tárgyait a hátsó kijárathoz vittük és megterveztük a gyerekekkel, hogy fogunk elrakodni, minek hol lesz a helye. Kompetencia fejlesztés területei: Együttműködő képesség fejlesztése Képzelet fejlesztése Második nap Még mindig vannak hiányzók, de velük majd bepótolom az elmaradtakat. A reggeli gyülekezés idején kiraktam a szőnyegre az újságokból kivágott képeket: nőkről, férfiakról, gyerekekről. Minden gyereknek készítettem jellel ellátott borítékot, a saját lakóházáról készült fényképpel. Az érkező gyerekek megkapták a meglepetést, a borítékot, aminek nagyon megörültek, majd megkértem őket arra, hogy válasszanak a képek közül a saját családjuk tagjaihoz hasonlóakat, és ezeket tegyék a házuk mellé. Kezdetben egyénileg, később mikro csoportokban dolgoztak. Minden gyerekkel külön el tudtam beszélgetni a családtagokról, a munkájukról, a felnőttek és gyerekek számáról. A végén én és a dadus néni is készítettünk magunknak képzeletbeli családot, amit érdeklődéssel figyeltek a gyerekek. Kompetencia fejlesztés területei. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése a családtagokról való beszélgetéssel, a családtagok viszonyainak megbeszélésével. Logikai műveletek fejlesztése halmazok létrehozásával, két halmaz összehasonlításával. Érzelmek, motivációk fejlesztése a családtagok közti kapcsolatokról való beszélgetéssel, a pozitív érzelmek megfogalmazásával. Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése párbeszédek alakításával. Finom motorikus mozgások, koordinációs képességek fejlesztése a kis képek rakosgatásával, elhelyezésével. 19

20 Melyik nő hasonlít az anyukámra? Harmadik nap Érkezés után egy alkalmas pillanatban a gyerekek fülébe súgtam az új verset, amit anyák napjára szeretnék tanítani: Egy kis verset súgott nekem a szerető szívecském, Megtanultam, s el is mondom anyák napja ünnepén. Reggel imám azzal kezdem, este azzal végezem: Az én édes, jó anyámat áldd meg, s tartsd meg Istenem! Játékidő alatt többször megismételtem, amikor nem zavartam meg ezzel a játék menetét. Később, a szőnyegen körbeülve, soronként súgtuk egymásnak kooperációs technikával, mint egy továbbított üzenetet. Az utolsó mindig elmondhatta hangosan. Miután így közösen feldolgoztuk a verset, elővettem a virágos fejdíszeket, és elmondtam az új játék szabályait. A gyerekek választhattak ezután nekik tetsző szerepet a beültettem kiskertemet című körjátékból (eladó, virág, vevő). Később felcseréltük a szerepeket, de a legjobban a versenyfutást élvezték, a fogékonyabbak a dallamot is elsajátították a játék során. 20

21 Tízórai után megszáradt az udvaron a fű, és végre elindulhattunk berendezni a várva várt babaházat! A bútorokat az erősebb fiúk és a dadus nénik, a kisebb tárgyakat a lányok hozták. Akkora volt a tolongás, hogy a pici házikóba én már nehezen fértem be, de a sok segítségemmel közösen lassan mindent a helyére tettünk. A kislányok első pillanattól kezdve szerepben voltak, a fiúk eleinte csak dörömböltek az ablakon, vagy leskelődtek befelé. Nekik szükségük volt egy kis invitálásra a lányok részéről. Én is adtam nekik tippeket: pl. kérjenek inni, vagy ennivalót a lányoktól. Rövid idő múlva magam is meglepődtem azon, hogy milyen jól feltalálják magukat, takarítanak, a párok együtt tologatják a kisbabát, megetetik, lefektetik a pólyást, sütnek, főznek. A másik két csoport is kijött közben, de kisebb súrlódásoktól eltekintve, nagyon békésen megfértek egymással, és hihetetlenül sokan voltak bent egyszerre. Kompetencia fejlesztés területei: Figyelem, emlékezet fejlesztése a vers többszöri ismétlésével Együttműködő képesség alakítása a szerepek elosztásával, munkamegosztás gyakorlása a költözködéskor Verbális kommunikáció fejlesztése a szerepjátékban Gyorsaság fejlesztése a versenyfutással Konfliktus kezelés gyakorlása a másik csoportokkal szemben Negyedik nap Előkészítettem a Ravasz róka játékot: a teremben, öltözőben, mosdóban és az udvaron mindenhova rókafejeket rejtettem el. A gyerekeknek azt a feladatot adtam, hogy meg kell keresniük az elbújt kis rókákat, és meg kell nevezni a helyet, ahol rájuk találtak. Eleinte nem értették meg jól, és csak mutogattak: Itt van! Be kellett kapcsolódnom a játékba, hogy bemutassam a pontos helymeghatározáshoz szükséges névutók használatát. Később már ők dugták el egymásnak a rókákat, jól belejöttek a játékba. Egészen tízóraiig tartott, és nagyon jól szórakoztunk. Ez a tevékenység megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy két csoportot kialakítva, szabad csoportválasztással, elkészítsük a terem és az öltöző mosdó tablóját újságokból kivágott képekből, és filctollrajzokból. Erzsi dadus néni vitte ki az első csoportot a kiszolgáló helyiségek feltérképezésére, a teremben pedig én vezettem a munkát. Amikor elkészültünk, bemutattuk egymásnak a műveket úgy, hogy én tartottam a csomagolópapírt, az önként jelentkezők pedig egy bottal mutogatva prezentáltak. Magam sem hittem volna, hogy óvodások ezt ilyen ügyesen meg tudják valósítani, de készültek róla képek is. Tízórai után az udvar feltérképezése következett. Kivittük az asztalokat a helyszínre, ám ez nem volt túl jó ötlet, mert a gyerekek ehhez nincsenek hozzászokva. A hosszú tél folyamán pedig már elfelejtették a tavalyi szabadtéri foglalkozásokat. A nap nagyon erősen sütött a szemünkbe, ez is nehezítette a koncentrálást a feladatra. Főleg azok a nagy mozgásigényű gyerekek kalandoztak el, akiket nem annyira érdekelt a téma. A tabló azért szépen elkészült, mindenkinek tudtam valami feladatot adni, ragasztás, rajzolás, színezés, amit örömmel elvégzett. 21

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ. Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ. Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0160 Pedagógiai Innováció a Göcsej Kapujában projekt HÚSVÉT TÉMAHÉT Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja Készítette:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben