TÁMOP INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91."

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ Feladat ellátási hely: A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Sükösd, Deák F. u.-i tagóvodája, (6346, Sükösd, Deák F. u. 91.) A környezettudatos életmód kialakítása. Épített környezetünk: a Föld. Műfaja: Tanulmány Havi projekt leírás, (tervezés és megvalósítás, beválás, értékelés). A Kompetenciafejlesztő programcsomag alkalmazása középső csoportban, a helyi adottságok figyelembevételével KÉSZÍTETTE: Lógó Andrásné óvónő KIBRÓBÁLÁS IDŐSZAKA:

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Az innováció rövid bemutatása Az innováció céljai Az óvodai nevelés területei, felelősök, érintettek, bevontak köre, a projekt megvalósításának időpontja Sikerkritériumok A település részletes bemutatása Óvodánk szociokulturális környezete Előkészítő munka A projekt leírása heti bontásban /táblázat/ A megvalósítás menete napi bontásban, heti összegzéssel, a kompetenciafejlesztés területeinek felsorolásával Befejezés Irodalomjegyzék.42. 2

3 1. Az innováció rövid bemutatása A gyermekek szűkebb környezetéből indulva (otthon, óvoda ) egyre nagyobb, tágabb kitekintést nyújtani számukra, az őket körülvevő világra. Lakóhelyük: Sükösd nagyközség történelmének elmesélése, régi és újabb épületeinek, középületeinek bejárása, megismerése, az épületek megörökítése különböző módokon (fénykép, rajz, terepasztal, térképvázlat). E tevékenységek által biztonságérzetük, téri és síkbeli tájékozódó képességük növelése, a mikróés makró környezethez való kötődésük erősítése. A családi ház, a község, az ország, a nemzet, a haza szeretetére, természeti és építészeti értékeinek megbecsülésére, megóvására való nevelés. 2. Az innováció céljai: Szociális képességek fejlesztése: környezetvédelem lakóhely rendben tartása: Vegyék észre a rendetlenséget, a szemetet, az oda nem illő dolgokat a környezetükben és törekedjenek a külső és belső harmónia kialakítására úgy, hogy legyenek képesek tenni is ezért. társas magatartás alakításával, pozitív érzelmek keltésével, viselkedési szabályok kialakításával. az együvé tartozás erôsítése: családokon belül, az óvodai csoportban jól ismerjük egymást segítünk egymásnak együtt örülünk, ha valamelyikünk örül osztozunk a bánatában család témával, pozitív érzelmek keltése az anya szerepének fontossága a családban egy nagyobb közösséghez való tartozás kialakítása: A falu közössége: Elsősorban azokra az emberekre számíthatsz, akik itt élnek, akik hozzád hasonló körülmények között élnek, egy óvodába, iskolába jártok, akik közül sokan közel állnak a szívedhez. Összefűznek a közös élmények. A magyar nép: Akikkel közös nyelvet beszélsz akikkel azonos a múltad, (a magyar nép története jelzésszerűen, egy-egy földrajzi helyhez kötődően) Akikkel közös a zászlód, a himnuszod Értelmi képességek fejlesztése: probléma megoldásokkal, nagyságbeli viszonyításokkal, számfogalmak alakításával fogalomalkotással, megfigyelésekkel, összehasonlításokkal, térbeli kiterjedések felismertetésével, ítéletalkotással megkülönböztetéssel idôbeli, térbeli viszonyításokkal, problémamegoldásokkal, színérzékeléssel 3

4 Verbális képességek fejlesztése: összefüggô beszéddel nyelvi kifejezôkészség alakításával verbális kommunikációval Párbeszéddel Testi képességek fejlesztése: nagy- és finommozgásokkal, állóképesség növelésével szem-kéz koordinációval 3. Az óvodai nevelés területei, felelőse, érintettek, bevontak köre, A projekt megvalósításának időpontja TERÜLETEK A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális nevelés Irodalom anyanyelv Mozgás, énekes játék FELELŐS: Lógó Andrásné óvónő, Koprivanacz Vincéné dajka ÉRINTETTEK, BEVONTAK KÖRE: - Az Alvégi óvoda ( Sükösd, Deák Ferenc u. 91.) középső csoportos óvodásai, - Szülők - Kollégák - Karbantartók - Közhasznú munkások A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA: Sikerkritériumok Haa aa ffooggl laal lkkoozzáássookk eesszzkköözzeei i hhaat táárri iddőőrree bbeesszzeerrzzééssrree,, eel lőőkkéésszzí ítééssrree kkeerrüül lnneekk: : Máárrcci iuuss hhóónnaapp ffool l yyaamáánn,, ili lleet tvvee aa pprrooj jeekkt t iddeej i jéénn nnaappoonnt taa aa kköövveet tkkeezzőő nnaapprraa Haa aazz eesszzkköözzöökk áál llaaggáát t meeggóóvvj juukk aa ffeennnnt taarrt thhaat tóóssáágg miaat ttt Haa aazz éérri innt teet tteekkeet t hhi iáánn yyt taal laann tááj t jéékkoozzt taat tjuukk aa muunnkkáákk ccéél ljáárróól l,, ffeel laaddaat táárróól l : Déél luut táánnooss óóvvóónnőő 22--sszzeerr SSzzüül lőői i SSzzeerrvveezzeet t 11--sszzeerr ((ffaal luuvvééggi i kki irráánndduul lááss)) Cssooppoorrt tooss ddaaj jkkaa minnddeenn nnaapp eel lőőrree Haa meeggffeel leel lőőeenn aal laakkuul l aazz iddőőj i jáárrááss aa sszzaabbaaddt téérri i pprrooggrraamookkhhoozz ((sséét táákk,, kki irráánndduul láássookk sst tbb..)): : Laakkóóhháázzaakk meeggl láát tooggaat táássaa 33 aal lkkaal loom Huul llaaddéékkuuddvvaarr 11 aal lkkaal loom Óvvooddaa uuddvvaarr taakkaarrí t ítáássaa,, kki isskkeerrt t vveet teeméénn yyeezzééssee 11 aal lkkaal loom Baabbaahháázz bbeerreennddeezzééssee 11 aal lkkaal loom FFaal luukköözzppoonnt t,, ffőőbbbb ééppüül leet teekk,, sszzoobbrrookk 11 aal lkkaal loom Annnnaa kkááppool lnnaa 11 aal lkkaal loom Kuut tyyaasszzoorrí ítóó 11 aal lkkaal loom 4

5 5. A település részletes bemutatása Amikor az innováció témáját megkaptam, óvónőként, helybeli lakosként, egyaránt megörültem. Ha még azt is hozzáteszem, hogy több mint 50 évvel ezelőtt itt láttam meg a napvilágot, azt hiszem nem kell meggyőznöm arról senkit, hogy mennyire kötődöm a falumhoz. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az én esetemben Sükösd nagyközség ez a rózsa, és remélem a projekt végeztével sikerül átadnom a kötődésből, a haza szeretetéből valamennyit a rám bízott középső csoportos gyerekeknek, illetve a nyájas olvasóknak. Sükösd 4110 lakosú nagyközség Bács-Kiskun megye délnyugati részén A település az 51-es és az 54- es utak találkozásánál fekszik, Bajától 13 km-re északra, a Dunától 4 km távolságra. Sükösd első írásos említésére a Tihanyi alapítólevélben bukkanhatunk. Évszázadokig közvetlenül a Duna mentén feküdt, a mai Ósükösd területén. Talán ennek is köszönhető, hogy a török időkben a Duna-ágak védelmében, ha megfogyatkozva is, de megmaradt a lakossága. A hódoltság után, a 18. század elején a kalocsai érsek birtokába került. Meggyérült lakossága mellé rutén, szerb és német telepesek érkeztek. A Duna ismétlődő pusztító áradásai miatt az érsek szükségesnek látta a községet a védett magas partra, az országút mellé, mai helyére telepíteni. Lakossági tiltakozás mellett 1810-ben indult meg a költözés és az 1830-as években fejeződött be. A folyamatot az új iskola, a plébánia és a római katolikus templom felépülése gyorsította meg, az utóbbi 1821-re készült el. Freskóit Prokop Péter pap-festőművész készítette a múlt század 50-es éveiben, a szájhagyomány szerint a falu lakóit örökítette meg az utolsó ítéletet ábrázoló, sokszereplős oltárképén. Az 51-es útról a Duna felé letérve, a kápolnadűlőben áll a Szent Anna kápolna, Sükösd egyik legfontosabb nevezetessége. A Hagyomány szerint Pocskai Gergely érseki erdőkerülő építtette ben kislánya emlékére, akit egy vadászaton véletlenül halálosan megsebesített. A településekkel számos tudományág foglalkozik, ezért a település fogalmát illetően egységes, általánosan elfogadott definícióról nem lehet beszélni. Egyszerűen az emberi lét térbeli formája. Dr. Lackó László település szakértő szerint: A település az ember, az emberi társadalom létformája, a természeti feltételek és adottságok, a társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok, valamint a műszaki-építészeti elemek együttesének és egymásra kölcsönösen ható tényezőinek térbeli koncentrációja. Korábban meghatározó tényező volt a természeti tényezők befolyása (domborzat, éghajlat, vízrajz, stb.), hiszen az ember kezdetben ez alapján választott magának lakóhelyet. Később a gazdasági és társadalmi tényezők háttérbe szorították ugyan a természeti tényezőket, de a természet véges jellegének felismerése sokkolta az egész világot. A Római Klub jelentése (A növekedés határai) szerint az emberiség jövőjére való tekintettel büntetlenül nem lehet a természet elemeivel rablógazdálkodást folytatni. 6. Óvodánk szociokulturális környezete 5

6 Óvodáink egy körülbelül 4000 főt számláló nagyközség két helyszínén helyezkednek el. Mivel a környezet falusi, lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, amely sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára való nevelésére. Ezért választottuk a kompetencia program-csomag bevezetésekor a munkára nevelést moduláris programként. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg: itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját, előfordul, hogy a kiscsoportot kezdő gyerek már ismerősök közé kerül. Sajnos sok a munkanélküli szülő, nem egy esetben a gyermek mindkét szülője. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, de egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét gyakran veszélyeztetve a gyerek egészségét (nem megfelelő étkezés, ruházat, illetve a gyermek gondozottsága, pénzhiány miatt nem kezelt betegségek). Óvodánk létszáma 110 fő, amelyből 55% a hátrányos helyzetű gyermek. Van azonban több család, aki már kiskorban úszni, táncolni stb. tanítatja gyerekét, amire a közeli Baján van lehetőség. Falunkban is egyre több kulturálódási lehetőség van: népdalkör, sportkör, tánckör, musical, citera zenekar, könyvtár. Óvodánk sajátosságai A falusi környezet olyan lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne nem kihasználni. A gyerekek egy-egy séta alkalmával megfigyelhetnek, sőt részt is vehetnek állatgondozási, növénytermesztési munkálatokban, de a mindennapi élet során is megragadunk minden lehetőséget, hogy az élőlények tiszteletére, a minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre neveljük a gyerekeket. Amikor elmélyedtünk a kompetencia-program tanulmányozásában, örömmel tapasztaltuk, hogy minden jelenséget, fogalmat milyen sokrétűen, több oldalról, komplexen dolgoz fel, előtérbe helyezve a konkrét megtapasztaláson alapuló ismeretszerzést. Ezt a nevelési formát teljesen magáénak vallja a kollektíva. Óvodánk ellátja a tehetséggondozással, a korai beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat oly módon, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásával foglalkozó intézményekkel kapcsolatot tart fent, javasoljuk a gyermekek vizsgálatát. Beszédhibás gyermekeink fejlesztését, felzárkóztatását helyben oldjuk meg utazó logopédussal. Részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztését fejlesztő óvodapedagógusunk végzi. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében meghatározó a nem sérült óvodás korúakkal történő együtt nevelés az óvodában. Szakértői vélemény alapján gondoskodunk utazó gyógypedagógus alkalmazásáról. A község lakosságának összetételéből adódóan az óvodás gyermekek 20-30%-a (évenként változó) a cigány kisebbséghez tartozik. Óvodai nevelésük integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. A cigány lakosság igen kis hányada (esetleg az idősebbek) beszéli csupán a cigány nyelvet, ezért annak tanítását nem igénylik, így programunkból is kimarad. Lehetőségünk nyílik azonban cigány eredetű versek, mesék megismertetésére. Óvodánk szerkezete A helyi adottságokból fakadóan a községben két helyszínen működik az óvoda, melyek munkáját egy tagóvoda vezető irányítja. Mindkét helyszínen három-három homogén csoporttal dolgozunk. A hat csoportban szakképzett óvónők dolgoznak, valamint egy-egy szakképzett délutános óvó néni. Az óvónők munkáját az alvégi óvodában négy szakképzett dajka, a központi óvodában három szakképzett dajka segíti. Mindkét óvodában napközis ellátásban részesülnek az arra igényt tartó gyerekek. A kompetencia alapú programcsomagot négy csoportba vezettük be szeptembertől, mindkét óvodában a középső és nagy csoportokban. A programcsomag bevezetése az alvégi középső csoportban A csoport 16 gyerkőcből áll s ebből 9 halmozottan hátrányos helyzetű. 6

7 A programcsomag bevezetésekor gondot jelentett az elvégzett munka ledokumentálása. Többszöri átbeszélés után a sokadik variáció mellett maradtunk, hiszen a saját jól bevált dokumentációnkat kellett ötvözni a program elvárásaival. Öröm és megnyugvás számomra, hogy a programcsomag eszköz, lehetőség helyi programunk minél hatékonyabb megvalósításában. A föld modul is ennek megfelelően saját éves tervem és a kompetencia programcsomag csoportom képességeihez igazított tervezete. A kisgyermek számára nagyon fontos a minden érzékszervvel való tapasztalás, a megismerés. A mai világban a rohanó szülők nem mindig érnek rá sétálni, kirándulni a gyermekükkel, vagy nem tartják fontosnak, mert ők maguk is egyre távolodnak a természettől, hiszen olyan csábítóak a bevásárlóközpontok kirakatai! A perifériára kerülő, vagy került családoknál sem látszik ilyen motiváció, bár az ő gyerekeik sokkal inkább benne élnek a természetben, önállóbbak és alkalmazkodóbbak, mert nincsenek túlféltve. Az óvodának kell pótolni az esetleges hiányosságokat, vagy kiegészíteni, megerősíteni azokat az ismereteket, amelyeket a gyerek a családból hoz. A Kompetenciafejlesztő Óvodai programcsomagnak az épített környezetünkről szóló tématervek tanulmányozása után kezdtem meg az előkészítő munkát. 7

8 8

9 Madártávlatból 7. Előkészítő munka Tevékenység Felelős Érintett Gyűjtések: épületek képei, lakóházak, családtagok fényképei, újságkivágások bútorokról, borítékok beszerzése. Kiskert készítése az udvaron. Lógó Andrásné óvónő A gyerekek, a szülők, a kollégák. Óvónő, dajka, csoport Időpont/ Határidő Eszköz/ Módszer Kérés, kiírás a faliújságra. Házak lefényképezése képek nyomtatása. Magok, dugványok gyűjtése, talaj Elvárt eredmény Minden gyerek saját személyes csomaggal rendelkezik. A gyermekek örömmel vesznek részt a munkában, az 9

10 Tavaszi nagytakarítás a leendő kiskert körül. Magvak, dugványok megismerése. Babaház tatarozása, berendezési tárgyak gyűjtése, javítása. Hulladékok gyűjtése: - Papír - Pillepalack - Üveg Falutérkép, légi felvételek beszerzése Hulladékudvar meglátogatása Gyerekek lakóházainak megtekintése. Óvónő óvónő óvónő Óvónő, dajka Óvónő, dajka Kollégák, közhasznú munkások. Gyerekek, Szülők. Polgármesteri hivatal, Központi óvoda csoport csoport előkészítése, hulladékok, gyomok eltávolítása, tervezés a gyerekekkel közösen, veteményezés. Műszaki vezető felkérése - a babaház padlásolása, - ablakok beüvegezése, -- tűzhomlok lambériázása. - Kiselejtezett bútorok javíttatása. Házi feladat Adása a gyerekeknek Segítségkérés Séta, fénykép készítése, beszélgetés. Séta, fényképek készítése, beszélgetés. elvetett 4-5, növényfajta helyét (ágyását) meg tudják mutatni. Húsvét után rendelkezésre áll a babaház. A szelektív gyűjtőbe válogatható mennyiségű szemét gyűlik össze. Sokáig használható, laminált légi felvételek készülnek. A gyermekek megismerik a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyét és megértik szelektív gyűjtésük jelentőségét. Sükösd Alvégi részét és az utcák neveit megismerik, a gyermekek, tájékozódó képességük érzékelhetően javul. Keletkezett dokumentumok: Éves terv ide vonatkozó része: FÖLD/1.-4. heti terve Óvodai csoportnapló ig készült heti tervei 10

11 8. A projekt leírása heti bontásban ELSÖ HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: TÉMA 1. A föld és az élőkörnyezet (emberek élőhelyei) Matematikai tartalmú Tapasztalat szerzés: Családtagok számosságának megállapítása Halmazok képzése Vizuális nevelés: A mi házunk - zsírkrétarajz A tűzön olvasztott viasz új technikájának megismertetése Ravasz róka - játék a teremben és a csoport helyiségeiben. Tablók készítése: - csoportszoba - öltöző, mosdó - udvar Mozgás, énekes játék: Beültettem kiskertemet - kergetőzős, szerepcserés körjáték Óvónő Óvónő Óvónő Óvónő Óvónő Csoport Csoport Csoport Mikro csoportok Csoport Időpont/ határidő kedd 2010, szerda Csütörtök péntek Hétfőpéntekig Eszköz/ Módszer Családjáték képekkel. Babaház berendezése Fotók és képek válogatása Gyerekek-felnőttek, nők-férfiak, fiúklányok. Zsírkréta rajzolás, majd erős színezés, a kréta megolvasztása vasalóval, sütőpapíron keresztül. Csomagolópapírok, újságokból kivágott képek, ragasztók, filctollak. 3 csoport alakításával a csoportszoba, a kiszolgáló helyiségek, és az udvar tablójának elkészítése. Bemutatás, magyarázat, szabályok megismertetése, gyakorlás. Célok Új fogalmak megismerése: otthon, nők, férfiak, lakhely Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése relációk megfigyelésével. Kisméretű, festményszerű rajzok készítése a majdani falutérképre való felhelyezéshez. Kooperációs technika megismertetése, csoportforgóval a helyszínek bejárása Téri és síkbeli tájékozódás elősegítése Nagymozgások, erő, gyorsaság, ügyesség, figyelem fejlesztése. Hallásfejlesztés 11

12 Irodalmi nevelés: Anyák napi köszöntő Egy kis verset súgott nekem (ismeretlen szerző) óvónő csoport Hétfőpéntekig Fülbesúgás egyénileg, továbbítás körben soronként súgva, majd hangosan. (kooperációs technika) Figyelem, emlékezet fejlesztése. Az édesanyák méltó köszöntése. Keletkezett dokumentumok: A tevékenységekről készült fotók Elfoglaljuk a babaházat! Produktumok: Csoportszoba- tabló Öltöző- mosdó - tabló Udvar, kert, babaház tabló 12

13 A szőnyeg a babakonyha mellett van, és nagyon színes 13

14 Szörnyen sok a munka. A nap meg annyira tűz! MÁSODIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: TÉMA 2. Az élő és élettelen környezet kapcsolata Matematikai tartalmú tapasztalat szerzés: Halmaz létrehozása, majd szétbontása részhalmazzá, mennyiségi óvónő óvónő csoport csoport Időpont/ határidő hétfő kedd Eszköz/ módszer Tálca, fa, műanyag, fém, textil, papír és üveg anyagból készült tárgyak, tornakarikák, dobverők. Válogatás fajták szerint. Fa, műanyag, fémjátékok, tornakarikák. Összehasonlítás. Célok Közvetlen tapasztalatszerzés a tárgyak érzékelésével, azok összehasonlításával, a fogalmak, megnevezések helyes használata. Gondolkodás, vizuális percepció, számfogalom, keresztcsatornák működésének fejlesztése halmazalkotással. 14

15 összehasonlítások, több, kevesebb, ugyanannyi. Vizuális nevelés: Nagyközségünk fontos épületei emlékezet utáni zsírkrétarajz Irodalmi nevelés: Vesho Farkas Zoltán: Négysoros Cigány vers tanítása (óvodai nevelés 2005/3.) Szent-Anna kápolna meglátogatása Zenei nevelés: Beültettem kiskertemet Dalismétlés. Zenevarázs FÖLD 10. Magocskák óvónő óvónő Óvónő, délutános óvónő, dajka óvónő csoport csoport csoport csoport szerda csütörtök péntek Rajzlapok, zsírkréták. Témák megbeszélése, kooperációs csoportok alakítása. Séta közben rügyező, virágzó ágak megfigyelése. A vers élményszerű bemutatása, magyarázat. Kiránduláshoz szükséges kellékek, távcső A falu történelmének elmesélése Mozart: szimfónia No. 12 KV 110 (75b) G-dúr 4. tétel allegro Ritmus hangszerek, Aktív zenélés kipróbálása. Olyan együttműködő csoportok összeállítása, amelyek tagjai jól tudnak együttműködni. Finom mozgások fejlesztése. Anyanyelvi nevelés, Verbális fejlesztés (kikelet) Lakóhely környezetének megismerése, a mesén keresztül érzelmi kötődés kialakítása. Esztétikai érzék fejlődése, alkalmazkodó képesség gyakorlása. Pozitív érzelmek keletkezése a zenehallgatás és az aktív zenélés során. Keletkezett dokumentumok A tevékenységekről készült fényképek Produktumok: A fontos középületek közös munkával készült rajzai 15

16 HARMADIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: Épített környezetünk TÉMA 3. Séta a főtérre, szobrok megtekintése. Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés: Az épületek egymáshoz való viszonyítása, színek meghatározása az épületeken. Vizuális nevelés: Kincses zsák Ajándék készítése anyák napjára TÉMA 4. Irodalmi nevelés: Kankalin és mályva TÉMA 2. Zelk zoltán: Csilingel a gyöngyvirág (Óv.nev. j.m. Tavasz/131.) A föld napja Az eddig gyűjtött hulladékok rendszerezése, válogatása, majd Óvónő Óvónő, dajka Óvónő Óvónő Óvónő csoport csoport csoport csoport csoport Időpont/ határidő hétfő hétfő kedd - szerda Keddszerda csütörtök Eszköz/ Módszer Szobrok, középületek. Bemutatás, magyarázat: Milyen célt szolgál? Mi tetszik rajta? Melyiket látjuk kisebbnek nagyobbnak, alacsonyabbnak magasabbnak, melyik van közelebb távolabb? Színes filcanyag, hímzőfonal, tűk cikkcakk olló, képek, régebben készült ajándéktárgyak. Vers bemutatása, gyakorlása egyénileg, munka közben. Műanyag, papír és üveghulladékok. Talicska, zacskók a kézre. Beszélgetés, Elvárt eredmény Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése beszélgetéssel, segítő kérdésekkel a vélemény megfogalmazásának segítésével. Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése az épületek megfigyelésével, összehasonlításával, méret, forma alapján. Érzelmek, motivációk fejlesztése az édesanyáról való beszélgetéssel, érzelmek tudatosításával. Vizuális, taktilis percepció fejlesztése a fel le öltögetéssel. Szókincsbővítés, a beszédértés fejlesztése új szavak (kankalin, mályva) megismerésével, vizuális élményszerzéssel (virágok bemutatása). A jövő nemzedék környezettudatos életmódra való törekvésének megalapozása. 16

17 közös elszállítása a közeli szelektív hulladékgyűjtőbe talicskával. Hulladékudvar, a veszélyes hulladékok gyűjtőhelye. bemutatás, magyarázat, tevékenykedtetés. Zenei nevelés: Anyukámnak ünnepére új dal tanítása (Csupa új) Óvónő csoport péntek Audio kazetta meghallgatása, beszélgetés az ünnepről, dallam megismerése furulyáról, gyakorlás. Szép, bensőséges, hangulatos egyéni köszöntésre való felkészülés. Keletkezett dokumentumok A tevékenységek során készült fotók Produktum: Anyák napi ajándék NEGYEDIK HÉT Tevékenység Felelős Érintett A külső világ tevékeny megismerése: Magyarország fővárosa és nevezetességei. Településünk elhelyezése Magyarország térképén, országunk helye a földgömbön. Vizuális nevelés és Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés: Térbeli viszonyok érzékeltetése, terepasztalon utcák felrajzolása, óvónő Óvónő, délutános óvónő, dajka csoport csoport Időpont/ határidő hétfő kedd Eszköz/ módszer Térkép, földgömb, kisméretű kivágott ország -rajz projektoros kivetítő, Magyarországról készült ismeretterjesztő film. Terepasztal, LEGO Sükösd nagyközség térképe, Légifelvételek, A gyerekek rajzai a házaikról, Ragasztó. Elvárt eredmény Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Nemzeti identitás megalapozása, pozitív érzelmek keltésével. Térbeli tájékozódás, térlátás fejlesztése sokoldalú eszközökkel. Téri viszonyok ábrázolása síkban. 17

18 Házak megépítése LEGO-ból. A gyerekek házrajzainak felragasztása a falu térképére. Séta a Kutyaszorítóba A nagyközség felvégi részének bejárása, kirándulás formájában. A legszebb gyerek Cigány mese A keméndi Tóth Istvánné meséje Tisovszki Zsuzsanna gyűjtése Óvónő, Dajka óvőnő Csoport, szülők csoport szerda csütörtök Az építés bemutatás után egyénileg, a terep rendezése csoportmunkával. Túrafelszerelés, hátizsák elemózsiával, Távcső a falu végén való széttekintéshez (Ósükösd). Kifejező előadásmóddal a mese bemutatása, humor érzékeltetése. Az eddig szerzett ismeretek rendszerezése. A játszótéri pihenőnél a falu történelmének elmesélése, megismertetése a gyerekekkel. A távcsövön nézéssel motiválom őket a régi falu, a Dunapart meglátogatására. Annak bemutatása, hogy minden szülőnek a saját gyereke a legszebb. Ünnep hangulati előkészítése. Az édesanyák reggeli köszöntése. óvónő Egyénileg minden gyerek péntek Virágok, elkülönített kis kuckó a meghittséghez, Laptop, anyák napi ppt.-vel Szerezzenek örömet az édesanyjuknak, és vegyék észre, hogy ez nekik is örömet okoz. Keletkezett dokumentumok A tevékenységekről készült fotók Produktumok: Terepasztalon a gyerekek házai LEGO-ból Falutérképen a gyerekek házrajzai felragasztva. 18

19 9. A megvalósítás menete napi bontásban, heti összegzéssel, a kompetenciafejlesztés területeinek felsorolásával Első hét Első nap Az iskolai szünet még nem ért véget, és csak a csoport fele jött óvodába. A betervezett foglalkozást így a következő napra halasztottam, remélve a nagyobb létszámot. A babaház berendezési tárgyait a hátsó kijárathoz vittük és megterveztük a gyerekekkel, hogy fogunk elrakodni, minek hol lesz a helye. Kompetencia fejlesztés területei: Együttműködő képesség fejlesztése Képzelet fejlesztése Második nap Még mindig vannak hiányzók, de velük majd bepótolom az elmaradtakat. A reggeli gyülekezés idején kiraktam a szőnyegre az újságokból kivágott képeket: nőkről, férfiakról, gyerekekről. Minden gyereknek készítettem jellel ellátott borítékot, a saját lakóházáról készült fényképpel. Az érkező gyerekek megkapták a meglepetést, a borítékot, aminek nagyon megörültek, majd megkértem őket arra, hogy válasszanak a képek közül a saját családjuk tagjaihoz hasonlóakat, és ezeket tegyék a házuk mellé. Kezdetben egyénileg, később mikro csoportokban dolgoztak. Minden gyerekkel külön el tudtam beszélgetni a családtagokról, a munkájukról, a felnőttek és gyerekek számáról. A végén én és a dadus néni is készítettünk magunknak képzeletbeli családot, amit érdeklődéssel figyeltek a gyerekek. Kompetencia fejlesztés területei. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése a családtagokról való beszélgetéssel, a családtagok viszonyainak megbeszélésével. Logikai műveletek fejlesztése halmazok létrehozásával, két halmaz összehasonlításával. Érzelmek, motivációk fejlesztése a családtagok közti kapcsolatokról való beszélgetéssel, a pozitív érzelmek megfogalmazásával. Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése párbeszédek alakításával. Finom motorikus mozgások, koordinációs képességek fejlesztése a kis képek rakosgatásával, elhelyezésével. 19

20 Melyik nő hasonlít az anyukámra? Harmadik nap Érkezés után egy alkalmas pillanatban a gyerekek fülébe súgtam az új verset, amit anyák napjára szeretnék tanítani: Egy kis verset súgott nekem a szerető szívecském, Megtanultam, s el is mondom anyák napja ünnepén. Reggel imám azzal kezdem, este azzal végezem: Az én édes, jó anyámat áldd meg, s tartsd meg Istenem! Játékidő alatt többször megismételtem, amikor nem zavartam meg ezzel a játék menetét. Később, a szőnyegen körbeülve, soronként súgtuk egymásnak kooperációs technikával, mint egy továbbított üzenetet. Az utolsó mindig elmondhatta hangosan. Miután így közösen feldolgoztuk a verset, elővettem a virágos fejdíszeket, és elmondtam az új játék szabályait. A gyerekek választhattak ezután nekik tetsző szerepet a beültettem kiskertemet című körjátékból (eladó, virág, vevő). Később felcseréltük a szerepeket, de a legjobban a versenyfutást élvezték, a fogékonyabbak a dallamot is elsajátították a játék során. 20

21 Tízórai után megszáradt az udvaron a fű, és végre elindulhattunk berendezni a várva várt babaházat! A bútorokat az erősebb fiúk és a dadus nénik, a kisebb tárgyakat a lányok hozták. Akkora volt a tolongás, hogy a pici házikóba én már nehezen fértem be, de a sok segítségemmel közösen lassan mindent a helyére tettünk. A kislányok első pillanattól kezdve szerepben voltak, a fiúk eleinte csak dörömböltek az ablakon, vagy leskelődtek befelé. Nekik szükségük volt egy kis invitálásra a lányok részéről. Én is adtam nekik tippeket: pl. kérjenek inni, vagy ennivalót a lányoktól. Rövid idő múlva magam is meglepődtem azon, hogy milyen jól feltalálják magukat, takarítanak, a párok együtt tologatják a kisbabát, megetetik, lefektetik a pólyást, sütnek, főznek. A másik két csoport is kijött közben, de kisebb súrlódásoktól eltekintve, nagyon békésen megfértek egymással, és hihetetlenül sokan voltak bent egyszerre. Kompetencia fejlesztés területei: Figyelem, emlékezet fejlesztése a vers többszöri ismétlésével Együttműködő képesség alakítása a szerepek elosztásával, munkamegosztás gyakorlása a költözködéskor Verbális kommunikáció fejlesztése a szerepjátékban Gyorsaság fejlesztése a versenyfutással Konfliktus kezelés gyakorlása a másik csoportokkal szemben Negyedik nap Előkészítettem a Ravasz róka játékot: a teremben, öltözőben, mosdóban és az udvaron mindenhova rókafejeket rejtettem el. A gyerekeknek azt a feladatot adtam, hogy meg kell keresniük az elbújt kis rókákat, és meg kell nevezni a helyet, ahol rájuk találtak. Eleinte nem értették meg jól, és csak mutogattak: Itt van! Be kellett kapcsolódnom a játékba, hogy bemutassam a pontos helymeghatározáshoz szükséges névutók használatát. Később már ők dugták el egymásnak a rókákat, jól belejöttek a játékba. Egészen tízóraiig tartott, és nagyon jól szórakoztunk. Ez a tevékenység megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy két csoportot kialakítva, szabad csoportválasztással, elkészítsük a terem és az öltöző mosdó tablóját újságokból kivágott képekből, és filctollrajzokból. Erzsi dadus néni vitte ki az első csoportot a kiszolgáló helyiségek feltérképezésére, a teremben pedig én vezettem a munkát. Amikor elkészültünk, bemutattuk egymásnak a műveket úgy, hogy én tartottam a csomagolópapírt, az önként jelentkezők pedig egy bottal mutogatva prezentáltak. Magam sem hittem volna, hogy óvodások ezt ilyen ügyesen meg tudják valósítani, de készültek róla képek is. Tízórai után az udvar feltérképezése következett. Kivittük az asztalokat a helyszínre, ám ez nem volt túl jó ötlet, mert a gyerekek ehhez nincsenek hozzászokva. A hosszú tél folyamán pedig már elfelejtették a tavalyi szabadtéri foglalkozásokat. A nap nagyon erősen sütött a szemünkbe, ez is nehezítette a koncentrálást a feladatra. Főleg azok a nagy mozgásigényű gyerekek kalandoztak el, akiket nem annyira érdekelt a téma. A tabló azért szépen elkészült, mindenkinek tudtam valami feladatot adni, ragasztás, rajzolás, színezés, amit örömmel elvégzett. 21

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei

Részletesebben

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós Város

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Ordacsehi Napsugár Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2013. március Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013. március 14. Készítette:

Részletesebben

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmód alakítása nevelésünk alapvető feladata. Színvonalát, hatékonyságát az óvodai környezet

Részletesebben

VÁROSUNK TAVASZI ÉBREDÉSE PROJEKT ÉRTÉKELÉSE

VÁROSUNK TAVASZI ÉBREDÉSE PROJEKT ÉRTÉKELÉSE 1. hét DÁTUM: 2010. április 12. Tevékenység: Mese Énekes játék Projektindító nap: Óvodánkban a mese kiemelt helyen szerepel a gyermekek nevelésében. Nagy hangsúly fektetünk az anyanyelvi nevelésre, ezért

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában:

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában: GÉZENGÚZ világ Káldi János: Itt a szünidő Itt a víg nyár, a szünidő. Csupa arany erdő-mező. Minden nap látsz újabb csodát: bari-felhőt, mókus-komát. Futó folyót, benne halat. A cserjésben nyuszi szalad.

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Nevelési elveink 1, Gyermekkép 2, Óvodánk arculata, koncepciónk 3, Az óvodai nevelés célja 4, Az óvodai nevelés feladata 5, A

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben