KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN"

Átírás

1 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

2 Összedőlt ház a dunaszekcsői partfalélen

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Jogszabályi környezet A legfontosabb hazai programok, szakpolitikák 6 II. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN 8 III. KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK CÉLRENDSZERÉBEN 12 IV. PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ 16 V. TÁMOGATÁSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA Regionális áttekintés Lakosegyenérték (LE) alatti kistelepülések szennyvízkezelése Települési bel- és (kül)területi vízrendezés Vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken Térségi vízrendezés Helyi és kistérségi szintű hulladéklerakó-rekultivációs programok Földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem) Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését szolgáló beruházások (KEOP tükörkiírás) Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása (KEOP tükörkiírás) Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése (KEOP tükörkiírás) Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások (KEOP tükörkiírás) Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KEOP tükörkiírás) E-környezetvédelem (KEOP tükörkiírás) Fenntartható életmód- és fogyasztás (KEOP tükörkiírás) 52 3

4 I. BEVEZETÉS

5 Az ország társadalmi, gazdasági fejlődésének megalapozásában fontos szerepet játszik a tiszta és jó minőségű környezet, ezen keresztül az egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében van szükség a környezet védelmére, fejlesztésére, melynek alapvető célja a gazdasági fejlődésből fakadó környezeti terhek csökkentése és fenntartható irányba terelése, a környezeti elemek (pl. föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet) megóvásán, és a károsodott környezeti elemek jó (természet közeli) állapotának helyreállításán keresztül. A káros környezeti hatások csökkentéséhez, a természeti környezet állapotának megóvásához, javításához szükséges a megelőzés és a hatékonyság elveinek követése, valamint a komplex problémák integrált megközelítése is. A környezet védelmének, fejlesztésének érdekében egyrészt infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, másrészt, vele párhuzamosan, a lakosság, a gazdasági élet szereplőinek környezettudatos gondolkodását segítő kampányok lefolytatása szükséges. Környezetvédelem alatt azt a magatartásformát, tevékenységet értjük, amellyel a természetes és a mesterségesen kialakított környezetünket, kizárólag az ember által okozott káros hatásokkal szemben védjük. A természetvédelem feladata elsősorban a tudományos és kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű értékek védelme, megőrzése. Tágabb értelemben a természettel való az ember hosszú távú érdekeit is figyelembe vevő gazdálkodást jelenti. A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése A magyarországi régiók kedvező természeti és táji adottságokkal, sokszínű élővilággal rendelkeznek, ugyanakkor a környezeti kockázatok (ár-, és belvíz veszélyeztetettség, partfal-omlások, felhagyott hulladéklerakók okozta környezetkárosodások) elleni védelem, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság különösen a szennyvízkezelés, és -tisztítás, valamint a sík és dombvidéki vízrendezés területén jelentős elmaradásban vannak a kor követelményeihez és az EU-s elvárásokhoz képest. Az infrastrukturális ellátottsághoz hasonlóan a környezettudatosság, környezettudatos szemlélet erősítése érdekében is számottevő feladat adódik. 5

6 1.1 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból elérhető források felhasználásának módjáról, a támogatási eljárások szabályairól a közösségi rendeletek és hazai jogszabályok rendelkeznek. Természeti értékek megőrzése a Pilisi Parkerdőben Hazánkban a környezetvédelmi célú fejlesztések átfogó szabályait, kereteit határozza meg az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, mely többek között tartalmazza a környezet védelmének alapelveit, így: a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását; az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját; a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését; a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában. 1.2 A LEGFONTOSABB HAZAI PROGRAMOK, SZAKPOLITIKÁK A Nemzeti Környezetvédelmi Program a környezet védelmének általános stratégiáját határozza meg, melynek tematikus akcióprogramjai között szerepel többek között a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése, a települési környezetminőség javítása, a biológiai sokféleség megőrzése, a természet- és tájvédelem, a vizeink védelme és fenntartható használata. Magyarországon a települési szennyvizek közcsatornán történő elvezetése jelentős elmaradást mutat a fejlett európai országokhoz képest, így az ellátottság növelésének érdekében 2002-től meghirdetésre került a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program, melynek célja, hogy a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88 90%-ra növekedjen, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kapjon a befogadóba történő kibocsátás előtt. 6

7 A Vásárhelyi terv, és annak továbbfejlesztése adja meg a keretet a tiszai árvízvédelem fejlesztéséhez, elsősorban az árvízvédelmi töltések megerősítésével, mederrendezések elvégzésével és árvízi tárolók létesítésével. A II. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv alapján meg kell kezdeni a Kárpát-medence egyedi természeti értékeit és társulásait őrző élőhelyek pl. a dolomit sziklagyepek, a homoki társulások degradációjának megállítását és a károsodást megelőző állapot visszaállítását. A as időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2002-ben került elfogadásra. Megfogalmazza a régi, a környezetet veszélyeztető lerakók bezárásának, felszámolásának, rekultivációjának szükségszerűségét, kiemeli a kis kapacitású hulladéklerakók felszámolása támogatásának fontosságát. Ez a cél az OHT jelenlegi ( ) hatéves szakaszában is megjelenik. A Vásárhelyi terv plakátja Települési folyékony hulladék leürítő hely rekultivációjának megvalósítása Mikepércsen 7

8 II. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN

9 2. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN A fenntarthatóság, így azon belül a környezeti fenntarthatóság az Európai Unió, így az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) horizontális politikáinak egyike, amely kiemelt figyelmet érdemel az ágazati és regionális fejlesztési célok megvalósítása során. A környezeti fenntarthatóság a tartós növekedési cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások mérséklésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. Az ÚMFT átfogó és specifikus céljainak megvalósítására tervezett területi és tematikus prioritások között önálló prioritásként jelenik meg a környezeti és energetikai fejlesztés. Az ÚMFT stratégiája a környezetvédelem tekintetében döntően a hiányzó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére irányul, de határozott célként és törekvésként jelenik meg a megelőző környezetvédelmi törekvések térnyerésének elősegítése, biztosítása is. Az ÚMFT-ben a környezet fenntartható használatának céljai a Közösségi Stratégiai Iránymutatás és az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram prioritásaival összhangban kerültek meghatározásra, az alábbiak szerint: Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás elemei: Környezetjavító fejlesztések: egészséges és tiszta települések megteremtése, ezen belül hulladékgazdálkodás; szennyvízkezelés; az ivóvíz minőségének javítása; vizeink jó kezelése, ezen belül az árvizek elleni védekezés; a vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása (kiemelt víztestek védelme, ivóvízbázis-védelem, hulladéklerakók rekultivációja és környezeti kármentesítés); A VKI végrehajtásának állami intézkedései; természeti értékeink jó kezelése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése, a környezet-, és klímatudatosság terjesztése; a környezet fejlesztésének kiemelt területi dimenziói. Környezetbarát energetikai fejlesztések, amelynek tervezett eszközei: az energiahatékonyságra és -takarékosságra, illetve a megújuló energia termelésére, valamint használatára irányuló fejlesztések ösztönzése. Az ÚMFT-ben megjelenő környezeti és energetikai fejlesztési célok elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a Kohéziós Alapból és ERFA kiegészítéssel kerülhetnek megvalósításra, de ezen célok megvalósításához a régiók operatív programjai és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyes konstrukciói is hozzájárulnak. 9

10 A Garancsi-tó madártávlatból A regionális operatív programok keretében 2007 óta valósulhatnak meg környezetfejlesztési célú beruházások. Ezt megelőzően ( között) a Regionális Fejlesztési Operatív Program település rehabilitációs akciói keretében benyújtott pályázatok járultak hozzá az egyes kiemelt szakterületi programok megvalósításához, amelyek közül kiemelt szerepe van a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programnak valamint az Országos Környezeti Kármentesítési Programnak. A jelenlegi programozási időszakban ( ) a régiók számára a környezetfejlesztésre rendelkezésre álló források elsősorban a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) kerülnek meghirdetésre, ahol azonban főként országos, illetve úgynevezett nagyprojektek kaphatnak támogatást. Ennek kiegészítéseként ROP-ok keretében a kisebb léptékű, helyi vagy regionális jelentőségű környezetfejlesztési projektek kerülhetnek támogatásra, összesen több mint 150 milliárd forintos forráskerettel. A ROP támogat ún. KEOP tükörkiírásokat is, ahol a KEOP-hoz közel azonos feltételekkel lehet pályázni. Ezen kiírások a hét régió közül kizárólag a Közép-magyarországi régiót érintik, ahol a as programozási időszakban a régió kedvező gazdasági helyzetének köszönhetően más kondíciókkal lehet pályázni egyes európai uniós forrásokra. Megújuló erdei tó az Ipoly Erdő területén A Közép-magyarországi régió települései a KEOP Strukturális Alapokból finanszírozott forrásokat csak a KMOP keretében használhatják fel, így a KMOP környezeti fejlesztéseinek egy részét így a természeti értékeink jó kezelése, a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, valamint a fenntartható életmód és fogyasztás KEOP prioritási tengelyekhez kapcsolódó művelettípusok adják. A KMOP környezeti fejlesztéseinek másik körét a konvergencia-régiók esetén is a ROP-ok hatáskörébe utalt tevékenységek képezik. A KEOP Kohéziós Alap közreműködésével megvalósuló fejlesztései a Középmagyarországi régióban továbbra is KEOP keretből finanszírozhatók. A ROP-ok elsősorban a környezeti problémák rendszer-szintű kezeléséhez, a károk megelőzéséhez és felszámolásához biztosítanak forrást. A ROP-ban megjelenő környezetfejlesztési célterületek a következők: 10 Védekezés az árvíz ellen a Szinván 2000 lakosegyenérték (lásd 15. oldal) alatti települések szennyvízkezelése; helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok; települési bel- és (kül)területi vízrendezés; vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken; földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem).

11 A KMOP-ban megjelenő KEOP tükörkiírásokban az alábbi konstrukciók kerültek meghirdetésre: az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése; megújuló energiahordozó-felhasználás növelése; élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások; gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása; vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások; környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem); fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzése. A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszenynyezés. Kiemelt projektek benyújtása és megvalósítása a ROP-okon belül az alábbi három témában lehetséges: települési bel- és (kül)területi vízrendezés; vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken; földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem). A ROP környezetfejlesztési célú pályázatai keretében megvalósuló beruházások tervezésénél meghatározó szempont a környezetvédelem alapelveinek betartása s a megvalósítása során pedig a beruházásnak a lehető legkevesebb környezetterheléssel történő végrehajtása. A beruházások a megvalósulásuk után valamely, a környezet szempontjából káros hatás(ok) csökkentését eredményezik. 11

12 III. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK CÉLRENDSZERÉBEN

13 Nyugat-Dunántúl (NYDOP): Átfogó cél: Környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében. Környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 4. specifikus cél Jó környezeti állapot és a térségi központok, alközpontok biztonságos elérhetősége tartalmazza, melynek megvalósulása a 4. prioritási tengely, a környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra beavatkozásai révén történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns célkitűzései: a településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése; biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően. Dél-Dunántúl (DDOP): Átfogó cél: A Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez (2020-ig), 2013-ig stratégai cél a régió leszakadásának megállítása. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a Természeti és épített környezet megóvása a régióban speciális cél tartalmazza, melynek megvalósulása az 5. prioritási tengely, az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés beavatkozásai révén történhet. A prioritás célkitűzései: a régió belső vonzáscentrumainak (mikroés kistérségi központok, nagyvárosok) elérhetőségének javítása; az egyéni gépjármű közlekedés térhódításának lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben; a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása, környezeti kockázatok csökkentése. 13

14 Közép-Magyarország (KMOP) Átfogó cél: A Közép-magyarországi régió versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Speciális célok: a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése; a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése. A specifikus célok megvalósulását környezetfejlesztés vonatkozásában a 3. prioritás, a régió vonzerejének fejlesztése tevékenységei biztosítják. A prioritási tengely célkitűzései: a régió turisztikai versenyképességének fejlesztése; környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése; a régió természeti értékeinek megőrzése, rehabilitációja fenntartható hasznosítást elősegítő fejlesztésekkel, szemléletformálással. 14 Közép-Dunántúl (KDOP) Átfogó cél: A Közép-dunántúli régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 4. specifikus cél Regionális kohézió erősítése környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházásokon keresztül tartalmazza, melyek megvalósulása az 4. prioritási tengely, a helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés keretében történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns célkitűzései: A prioritási tengely fő célja a különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének egy helyen történő kezelésével a régió társadalmi (és elkerülhetetlen egyéb okai folytán kisebb mértékben) gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, szem előtt tartva a falvak, mikro- és kistérségek eltérő igényeit. Közvetlen célok: a térségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati-, infrastrukturális és közlekedésszervezési fejlesztések célja olyan régiós kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja annak szorosabbá válását, a Közép-dunántúli régió területi kohéziójának növelését; élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; víztestek jó állapotának elérése, ahhoz való hozzájárulás komplex vízgyűjtő gazdálkodás keretein belül; a Duna és a Balaton partján lévő települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek védelme a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével.

15 Észak-Magyarország (ÉMOP) Átfogó cél: A régió versenyképességének javítása, figyelemmel a régión belüli terület, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 3. specifikus cél A társadalmi kohézió erősítése, vonzó gazdasági, és lakókörnyezet kialakítása tartalmazza, melyek megvalósulása a 3. prioritási tengely, a településfejlesztés keretében történhet. A prioritás (a helyi önkormányzatok település-rehabilitációra irányuló, a magánberuházásokat is mozgósító akcióinak) céljai: új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása valamint a meglévő funkciók megerősítése többségében hátrányos helyzetű csoportok, romák által lakott romló állapotú területeken; társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben a térségszervező funkciókkal rendelkező települések attraktivitásának fokozása; új és meglévő gazdasági, közösségi funkciók támogatása, megerősítése a régió közép- és nagyvárosaiban; az elmaradott kistérségek szegregációjának megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartó-képességének javítása. A prioritáson belül a főbb műveletcsoportok között jelenik meg a környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése, melyet a felszíni vizek minőségének javításával, az általuk okozott károk csökkentésével, a kistelepülések szennyvíztisztításának természetközeli megoldásával, az ár- és belvizek kockázatának csökkentésével valamint a települési hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű folyékonyhulladék befogadó helyek rekultivációjával érnek el. Dél-Alföld (DAOP) Átfogó cél: A régió fejlődésének elengedhetetlen feltétele a régió gazdaságát dinamizáló városok ellátó funkcióinak bővítése, a településeken a foglalkoztatottság növelése, az élhető és egészséges települési környezet kialakítása. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célok elérése az 5. prioritási tengely, a térségfejlesztési akciók keretében jelenik meg: vonzó városi környezet kialakítása, a feltárt kulturális, gazdasági és turisztikai értékek és lehetőségek kihasználása érdekében; a régió településein a környezetbiztonság fokozása, a kistelepülési szennyvízkezelés, a térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése; a települési hulladéklerakók rekultivációja, és az omlásveszélyes partfalak stabilizációja által. Észak-Alföld (ÉAOP) Átfogó cél: Az Észak-alföldi régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése. Környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat az 5. specifikus cél Az épített és természeti környezet állapotának javítása tartalmazza, melyek megvalósulása az 5. prioritási tengely, a város és térségfejlesztés keretében történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns céljai: az épített környezet minőségének javítása; a természeti környezet állapotának megóvása és fejlesztése. A települések természeti környezetének megőrzése, állapotának javítása, természeti környezetet szennyező források megszüntetése, ép és egészséges lakóhelyi és természeti környezet kialakítása. 15

16 IV. PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ

17 Környezetvédelmi célú pályázatok keretösszegeinek aránya a ROP-on belül, régiónként, (246 Ft/eurós árfolyamon) ROP-OK ÖSSZESEN 151 Mrd Ft; 8,4% KDOP 17,5 Mrd Ft; 10,7% Mrd Ft; 91,6% 146,5 Mrd Ft; 89,3% ÉAOP 32,0 Mrd Ft; 10,2% ÉMOP 24,4 Mrd Ft; 8,5% NYDOP 12,8 Mrd Ft; 8,3% 283,0 Mrd Ft; 89,8% 261,0 Mrd Ft; 91,5% 141,9 Mrd Ft; 91,7% DDOP 18,5 Mrd Ft; 7,9% KMOP 26,7 Mrd Ft; 6,9% DAOP 19,3 Mrd Ft; 7,4% 215,3 Mrd Ft; 92,1% 358,7 Mrd Ft; 93,1% 240,1 Mrd Ft; 92,6% 17

18 V. TÁMOGATÁSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA

19 5.1. REGIONÁLIS ÁTTEKINTÉS A következő ábra bemutatja a környezetfejlesztési kiírások pénzügyi kereteit, az ebből már megítélt támogatásokat (2010. januári adatok). A ROP-ok környezetfejlesztési célú konstrukcióinak keretösszegei ( , ), valamint a januárig megítélt támogatások 35 Adatok forrása: Mrd Ft ÉAOP KMOP ÉMOP DAOP DDOP KDOP NYDOP Keretösszeg ( ) Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege ( január) Az egyes konstrukciók keretében elnyerhető és elnyert támogatások nem mutatnak egységes regionális eloszlást, az egyes régiók környezeti problémái, illetve a projektek előkészítési nehézségei közötti különbségeket szemléltetik. Jó példa erre a kistelepülések szennyvízkezelésére kiírt konstrukció, melyben a rossz csatornázottsági helyzetű, aprófalvas térségekkel rendelkező régiókban (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld) jóval magasabb volt a keretösszeg és a lekötött támogatás is, mint a jól kiépített infrastruktúrával rendelkező Közép-magyarországi régió esetében. Kapcsolódó uniós irányelvek: Nitrát irányelv (91/676/EK), mely a talajvíz mezőgazdasági forrásból származó nitrát szennyezésének csökkentését tűzi ki célul Települési szennyvíz irányelv (91/271/EGK), melynek célja a környezet megvédése a települési szennyvizek, valamint egyes iparágak szennyvíz kibocsátásának káros hatásaitól 19

20 A KEOP tükörkiírásokként a KMOP-ban megjelenő kiírások keretösszegei, ( ), valamint a januárig megítélt támogatások 14 Adatok forrása: Mrd Ft Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege A megítélt támogatások teljes keretösszeghez viszonyított aránya a kistelepülések szennyvízkezelése, a települési valamint a térségi vízrendezés konstrukciók esetében is viszonylag magas, míg a többi kiírásban nem éri el a 20%-os arányt sem. A régiók közül a Közép-magyarországi, a Dél-alföldi és a Nyugat-dunántúli régiókban (utóbbiban a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése kivételével) a legmagasabb a megítélt támogatások keretösszeghez viszonyított aránya. A megítélt támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskötés a legtöbb esetben megtörtént, a legnagyobb összegű, 4 5 milliárd forint körüli eltérést a dél-dunántúli szennyvízkezelési, valamint az észak-alföldi települési vízrendezési projektek esetében tapasztalhatjuk. A Közép-magyarországi régióban a KEOP tükörkiírásként megjelent konstrukcióknál a keretösszegnek több mint fele került lekötésre, amit jól követett a szerződések megkötése is LAKOSEGYENÉRTÉK (LE) ALATTI KISTELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSE A komponens elsődleges célja a Környezet és Energia Operatív Program fejlesztéseit komplementer módon kiegészíteni a kistelepülési szennyvíz-kezelés megoldásának elősegítése révén. Az érzékeny területen elhelyezkedő településeken, illetve településrészeken, ahol a szakszerű, egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését valamint a hasznosítás fejlesztését. A települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani. 20 A konstrukció célja továbbá, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, valamint a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. A konstrukció mind a hét regionális operatív programban meghirdetésre került.

21 Támogatható tevékenységek A konstrukció keretében elsősorban: újonnan építendő költség- és környezetkímélő szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése; meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás-kihasználtságának növekedését elősegítő szennyvízgyűjtő- és szennyvízelvezető rend - szerek kiépítése; egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése kerül támogatásra. Indikátorok 2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fő); támogatott projekt keretében kiépített szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap); támogatott projekt által megvalósult szennyvíz-csatorna hálózat hossza (fm); a szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok száma (db); egyedi szennyvízkezelési létesítményekkel ellátott ingatlanok száma (db); bekötési arány a megépült szennyvízcsatorna hálózaton (%); 2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok aránya (%). A szennyvízkezelési problémák megoldása érdekében a konstrukció keretében az 55 támogatott pályázatra 16,9 milliárd Ft-ot ítéltek meg. Ezzel a támogatással közel 20,4 milliárd Ft értékű beruházás megvalósulására nyílik lehetőség. A lakosegyenérték a szennyvíz szerves anyag tartalmának mértékegysége, mely egyenlő azzal a szerves anyag mennyiséggel, melynek lebontásához 60 grammos (BOI5) oxigénigény társul. Tulajdonképpen a szennyvízkezelő berendezések méretezésére használatos egység, melyet egy lakos által egy nap termelt szennyvíz szerves anyag tartalmából eredeztetnek, illetve ennek lebontásához szükséges 5 napos biokémiai oxigénigényből (BOI). Ez az érték a szennyvíz szerves anyag tartalma szerint ipari szennyvizekre is kiszámítható, ezzel segítve a szennyvíztisztító berendezések egyszerűbb méretezését. TÁMOGATÁSI KERETEK ÉS MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK Támogatott projektek száma: 55 Megítélt támogatás összege: 16,90 Mrd Ft Leszerződött összeg: 7,06 Mrd Ft Kifizetett összeg: 1,81 Mrd Ft januárig lezárult projektek száma: 1 21

22 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése konstrukció keretösszegei ( , ), valamint a januárig megítélt támogatások régiónként 10 Adatok forrása: Mrd Ft DDOP ÉAOP KDOP NYDOP ÉMOP DAOP KMOP Keretösszeg ( ) Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege ( január) Az egyik legnépszerűbb ROP Környezetfejlesztés konstrukció 2009 májusában 19,4 Mrd Ft keretösszeggel került meghirdetésre, a túligénylés jellemzően 2 2,5-szeres. A legtöbb támogatásban eddig a Dél-Dunántúl (7,3 Mrd Ft) részesült, a többi régió az összes elnyerhető forrás kevesebb, mint 10-10%-át használja fel. Érdemes megjegyezni, hogy a Baranya, Somogy és Tolna megyék alkotta régióban az egy projektre jutó elnyert támogatás is a legmagasabb (407 M Ft) augusztus végén 2 év szakmai párbeszéd után sikerült megteremteni a lehetőséget, hogy a ROP kompetenciába tartozó 2000 lakos egyenérték (LE) alatti kistelepülések szigorú feltételekkel ugyan, de rácsatlakozhassanak a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet hatálya alá eső szennyvízkezelési agglomerációk szabad kapacitással rendelkező központi telepeire. 22

23 A támogatásban részesülő 2000 LE alatti kistelepüléseket érintő szennyvízkezelési projektek régiónkénti megoszlása és nagyságrendje Krasznokvajda Nagybörzsöny Jásztelek Nagyveleg Esztergályhorváti Becsvölgye Dötk Szentbékkálla Barlahida Káptalanfa Köveskál Sárvár Som Németkér Nyársapát Szentkirály Csapi Zalaújlak Pat Valkonya Kisrécse Vése Juta Nagydobsza Abaliget Bükkösd Kurd Kölesd Harci Egyházaskozár Csikóstőttős Pogány Balotaszállás Zsana Derekegyház Királyegyháza Kacsóta Sámod Bezedek Adatok forrása: Hidvégardó Bodroghalom Kécske Beregsurány Olcsvaapáti Hortobágy Újléta Álmosd Újiráz Megítélt támogatás Elfogadott összköltség 23

24 TÁMOGATOTT PROJEKTEK BEMUTATÁSA Projekt címe: Som község szennyvízelvezetésének és -kezelésének megoldása Projekt száma: DDOP Érintett régió: Dél-Dunántúl Projektgazda: Som Község Önkormányzata Projekt összköltsége: Ft Támogatási összeg: Ft Támogatási intenzitás: 80,00% A projekt rövid összefoglalása: Az érintett településen az önkormányzat stratégiai dokumentumaihoz illeszkedve, a település legfőbb környezetvédelmi problémáját jelentő szennyvízelvezetés és -kezelés megoldására kerülhet sor a lehető legjobb műszaki megoldások alkalmazásával. A fejlesztés gazdasági, társadalmi és környezeti igényekre reagál, a Balatontól 8 km-re fekvő, érzékeny vízgyűjtő területen elhelyezkedő, nitrát-érzékeny területen. A projekt eredményeként a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe történő felvételét kérvényező településen a csatornázottság aránya 93,97%-ra emelkedik, mely arányt a település szerkezete, a 93%-nál magasabb rákötési szándék és fizetőképesség indokol. A projekt 686 fő számára biztosít rákötési lehetőséget, így hozzájárul a regionális akciótervben meghatározott célokhoz, és a Balaton fenntarthatóságának helyreállításához. A projekt megvalósításával 4640 fm gravitációs csatornahálózattal és egy tisztító teleppel javul a település környezeti infrastruktúra ellátottsága. 5.3 TELEPÜLÉSI BEL- ÉS (KÜL)TERÜLETI VÍZRENDEZÉS A beavatkozások fő célja az ár- és belvíz valamint helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A konstrukció keretében mind a hét régió területére írtak ki pályázatokat és ítéltek meg támogatást. A települések felszín alatti víz állapota szempontjából, valamint az ár- és belvíz veszélyeztetettség szempontjából történő besorolását a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet valamint a 18/2003. (XII. 9.) KvVM- BM együttes rendelet tartalmazza. Támogatható tevékenységek A célok elérése érdekében a projektgazdák támogatást kaphatnak többek között: a víz- és belvízelvezető művek létesítésére, rekonstrukciójára, bővítésére; tározók és záportározók építésére; a külterületről érkező vizek felfogása érdekében övárkok építésére; a felszíni vizeink minőségének biztosítása érdekében elvégzendő beavatkozásokra. 24

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO002 Verzió: Oldalszám összesen: KEOP_070628.doc 165 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI PROBLÉMÁIRA ADOTT

Részletesebben

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 2008. OKTÓBER Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Megrendelő: Pest Megye Önkormányzata Kidolgozta: AACM Central Europe Kft. Tartalom

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/124-3/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. A környezeti értékelés

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben