KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN"

Átírás

1 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

2 Összedőlt ház a dunaszekcsői partfalélen

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Jogszabályi környezet A legfontosabb hazai programok, szakpolitikák 6 II. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN 8 III. KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK CÉLRENDSZERÉBEN 12 IV. PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ 16 V. TÁMOGATÁSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA Regionális áttekintés Lakosegyenérték (LE) alatti kistelepülések szennyvízkezelése Települési bel- és (kül)területi vízrendezés Vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken Térségi vízrendezés Helyi és kistérségi szintű hulladéklerakó-rekultivációs programok Földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem) Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését szolgáló beruházások (KEOP tükörkiírás) Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása (KEOP tükörkiírás) Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése (KEOP tükörkiírás) Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások (KEOP tükörkiírás) Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KEOP tükörkiírás) E-környezetvédelem (KEOP tükörkiírás) Fenntartható életmód- és fogyasztás (KEOP tükörkiírás) 52 3

4 I. BEVEZETÉS

5 Az ország társadalmi, gazdasági fejlődésének megalapozásában fontos szerepet játszik a tiszta és jó minőségű környezet, ezen keresztül az egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében van szükség a környezet védelmére, fejlesztésére, melynek alapvető célja a gazdasági fejlődésből fakadó környezeti terhek csökkentése és fenntartható irányba terelése, a környezeti elemek (pl. föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet) megóvásán, és a károsodott környezeti elemek jó (természet közeli) állapotának helyreállításán keresztül. A káros környezeti hatások csökkentéséhez, a természeti környezet állapotának megóvásához, javításához szükséges a megelőzés és a hatékonyság elveinek követése, valamint a komplex problémák integrált megközelítése is. A környezet védelmének, fejlesztésének érdekében egyrészt infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, másrészt, vele párhuzamosan, a lakosság, a gazdasági élet szereplőinek környezettudatos gondolkodását segítő kampányok lefolytatása szükséges. Környezetvédelem alatt azt a magatartásformát, tevékenységet értjük, amellyel a természetes és a mesterségesen kialakított környezetünket, kizárólag az ember által okozott káros hatásokkal szemben védjük. A természetvédelem feladata elsősorban a tudományos és kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű értékek védelme, megőrzése. Tágabb értelemben a természettel való az ember hosszú távú érdekeit is figyelembe vevő gazdálkodást jelenti. A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése A magyarországi régiók kedvező természeti és táji adottságokkal, sokszínű élővilággal rendelkeznek, ugyanakkor a környezeti kockázatok (ár-, és belvíz veszélyeztetettség, partfal-omlások, felhagyott hulladéklerakók okozta környezetkárosodások) elleni védelem, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság különösen a szennyvízkezelés, és -tisztítás, valamint a sík és dombvidéki vízrendezés területén jelentős elmaradásban vannak a kor követelményeihez és az EU-s elvárásokhoz képest. Az infrastrukturális ellátottsághoz hasonlóan a környezettudatosság, környezettudatos szemlélet erősítése érdekében is számottevő feladat adódik. 5

6 1.1 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból elérhető források felhasználásának módjáról, a támogatási eljárások szabályairól a közösségi rendeletek és hazai jogszabályok rendelkeznek. Természeti értékek megőrzése a Pilisi Parkerdőben Hazánkban a környezetvédelmi célú fejlesztések átfogó szabályait, kereteit határozza meg az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, mely többek között tartalmazza a környezet védelmének alapelveit, így: a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását; az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját; a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését; a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában. 1.2 A LEGFONTOSABB HAZAI PROGRAMOK, SZAKPOLITIKÁK A Nemzeti Környezetvédelmi Program a környezet védelmének általános stratégiáját határozza meg, melynek tematikus akcióprogramjai között szerepel többek között a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése, a települési környezetminőség javítása, a biológiai sokféleség megőrzése, a természet- és tájvédelem, a vizeink védelme és fenntartható használata. Magyarországon a települési szennyvizek közcsatornán történő elvezetése jelentős elmaradást mutat a fejlett európai országokhoz képest, így az ellátottság növelésének érdekében 2002-től meghirdetésre került a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program, melynek célja, hogy a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88 90%-ra növekedjen, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kapjon a befogadóba történő kibocsátás előtt. 6

7 A Vásárhelyi terv, és annak továbbfejlesztése adja meg a keretet a tiszai árvízvédelem fejlesztéséhez, elsősorban az árvízvédelmi töltések megerősítésével, mederrendezések elvégzésével és árvízi tárolók létesítésével. A II. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv alapján meg kell kezdeni a Kárpát-medence egyedi természeti értékeit és társulásait őrző élőhelyek pl. a dolomit sziklagyepek, a homoki társulások degradációjának megállítását és a károsodást megelőző állapot visszaállítását. A as időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2002-ben került elfogadásra. Megfogalmazza a régi, a környezetet veszélyeztető lerakók bezárásának, felszámolásának, rekultivációjának szükségszerűségét, kiemeli a kis kapacitású hulladéklerakók felszámolása támogatásának fontosságát. Ez a cél az OHT jelenlegi ( ) hatéves szakaszában is megjelenik. A Vásárhelyi terv plakátja Települési folyékony hulladék leürítő hely rekultivációjának megvalósítása Mikepércsen 7

8 II. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN

9 2. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS RENDSZERE AZ ÚMFT-BEN A fenntarthatóság, így azon belül a környezeti fenntarthatóság az Európai Unió, így az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) horizontális politikáinak egyike, amely kiemelt figyelmet érdemel az ágazati és regionális fejlesztési célok megvalósítása során. A környezeti fenntarthatóság a tartós növekedési cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások mérséklésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. Az ÚMFT átfogó és specifikus céljainak megvalósítására tervezett területi és tematikus prioritások között önálló prioritásként jelenik meg a környezeti és energetikai fejlesztés. Az ÚMFT stratégiája a környezetvédelem tekintetében döntően a hiányzó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére irányul, de határozott célként és törekvésként jelenik meg a megelőző környezetvédelmi törekvések térnyerésének elősegítése, biztosítása is. Az ÚMFT-ben a környezet fenntartható használatának céljai a Közösségi Stratégiai Iránymutatás és az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram prioritásaival összhangban kerültek meghatározásra, az alábbiak szerint: Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás elemei: Környezetjavító fejlesztések: egészséges és tiszta települések megteremtése, ezen belül hulladékgazdálkodás; szennyvízkezelés; az ivóvíz minőségének javítása; vizeink jó kezelése, ezen belül az árvizek elleni védekezés; a vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása (kiemelt víztestek védelme, ivóvízbázis-védelem, hulladéklerakók rekultivációja és környezeti kármentesítés); A VKI végrehajtásának állami intézkedései; természeti értékeink jó kezelése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése, a környezet-, és klímatudatosság terjesztése; a környezet fejlesztésének kiemelt területi dimenziói. Környezetbarát energetikai fejlesztések, amelynek tervezett eszközei: az energiahatékonyságra és -takarékosságra, illetve a megújuló energia termelésére, valamint használatára irányuló fejlesztések ösztönzése. Az ÚMFT-ben megjelenő környezeti és energetikai fejlesztési célok elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a Kohéziós Alapból és ERFA kiegészítéssel kerülhetnek megvalósításra, de ezen célok megvalósításához a régiók operatív programjai és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyes konstrukciói is hozzájárulnak. 9

10 A Garancsi-tó madártávlatból A regionális operatív programok keretében 2007 óta valósulhatnak meg környezetfejlesztési célú beruházások. Ezt megelőzően ( között) a Regionális Fejlesztési Operatív Program település rehabilitációs akciói keretében benyújtott pályázatok járultak hozzá az egyes kiemelt szakterületi programok megvalósításához, amelyek közül kiemelt szerepe van a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programnak valamint az Országos Környezeti Kármentesítési Programnak. A jelenlegi programozási időszakban ( ) a régiók számára a környezetfejlesztésre rendelkezésre álló források elsősorban a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) kerülnek meghirdetésre, ahol azonban főként országos, illetve úgynevezett nagyprojektek kaphatnak támogatást. Ennek kiegészítéseként ROP-ok keretében a kisebb léptékű, helyi vagy regionális jelentőségű környezetfejlesztési projektek kerülhetnek támogatásra, összesen több mint 150 milliárd forintos forráskerettel. A ROP támogat ún. KEOP tükörkiírásokat is, ahol a KEOP-hoz közel azonos feltételekkel lehet pályázni. Ezen kiírások a hét régió közül kizárólag a Közép-magyarországi régiót érintik, ahol a as programozási időszakban a régió kedvező gazdasági helyzetének köszönhetően más kondíciókkal lehet pályázni egyes európai uniós forrásokra. Megújuló erdei tó az Ipoly Erdő területén A Közép-magyarországi régió települései a KEOP Strukturális Alapokból finanszírozott forrásokat csak a KMOP keretében használhatják fel, így a KMOP környezeti fejlesztéseinek egy részét így a természeti értékeink jó kezelése, a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, valamint a fenntartható életmód és fogyasztás KEOP prioritási tengelyekhez kapcsolódó művelettípusok adják. A KMOP környezeti fejlesztéseinek másik körét a konvergencia-régiók esetén is a ROP-ok hatáskörébe utalt tevékenységek képezik. A KEOP Kohéziós Alap közreműködésével megvalósuló fejlesztései a Középmagyarországi régióban továbbra is KEOP keretből finanszírozhatók. A ROP-ok elsősorban a környezeti problémák rendszer-szintű kezeléséhez, a károk megelőzéséhez és felszámolásához biztosítanak forrást. A ROP-ban megjelenő környezetfejlesztési célterületek a következők: 10 Védekezés az árvíz ellen a Szinván 2000 lakosegyenérték (lásd 15. oldal) alatti települések szennyvízkezelése; helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok; települési bel- és (kül)területi vízrendezés; vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken; földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem).

11 A KMOP-ban megjelenő KEOP tükörkiírásokban az alábbi konstrukciók kerültek meghirdetésre: az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése; megújuló energiahordozó-felhasználás növelése; élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások; gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása; vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások; környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem); fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzése. A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszenynyezés. Kiemelt projektek benyújtása és megvalósítása a ROP-okon belül az alábbi három témában lehetséges: települési bel- és (kül)területi vízrendezés; vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken; földtani veszélyforrás-elhárítás (partfalvédelem). A ROP környezetfejlesztési célú pályázatai keretében megvalósuló beruházások tervezésénél meghatározó szempont a környezetvédelem alapelveinek betartása s a megvalósítása során pedig a beruházásnak a lehető legkevesebb környezetterheléssel történő végrehajtása. A beruházások a megvalósulásuk után valamely, a környezet szempontjából káros hatás(ok) csökkentését eredményezik. 11

12 III. A KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK CÉLRENDSZERÉBEN

13 Nyugat-Dunántúl (NYDOP): Átfogó cél: Környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében. Környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 4. specifikus cél Jó környezeti állapot és a térségi központok, alközpontok biztonságos elérhetősége tartalmazza, melynek megvalósulása a 4. prioritási tengely, a környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra beavatkozásai révén történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns célkitűzései: a településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése; biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően. Dél-Dunántúl (DDOP): Átfogó cél: A Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez (2020-ig), 2013-ig stratégai cél a régió leszakadásának megállítása. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a Természeti és épített környezet megóvása a régióban speciális cél tartalmazza, melynek megvalósulása az 5. prioritási tengely, az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés beavatkozásai révén történhet. A prioritás célkitűzései: a régió belső vonzáscentrumainak (mikroés kistérségi központok, nagyvárosok) elérhetőségének javítása; az egyéni gépjármű közlekedés térhódításának lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben; a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása, környezeti kockázatok csökkentése. 13

14 Közép-Magyarország (KMOP) Átfogó cél: A Közép-magyarországi régió versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Speciális célok: a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése; a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése. A specifikus célok megvalósulását környezetfejlesztés vonatkozásában a 3. prioritás, a régió vonzerejének fejlesztése tevékenységei biztosítják. A prioritási tengely célkitűzései: a régió turisztikai versenyképességének fejlesztése; környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése; a régió természeti értékeinek megőrzése, rehabilitációja fenntartható hasznosítást elősegítő fejlesztésekkel, szemléletformálással. 14 Közép-Dunántúl (KDOP) Átfogó cél: A Közép-dunántúli régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 4. specifikus cél Regionális kohézió erősítése környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházásokon keresztül tartalmazza, melyek megvalósulása az 4. prioritási tengely, a helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés keretében történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns célkitűzései: A prioritási tengely fő célja a különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének egy helyen történő kezelésével a régió társadalmi (és elkerülhetetlen egyéb okai folytán kisebb mértékben) gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, szem előtt tartva a falvak, mikro- és kistérségek eltérő igényeit. Közvetlen célok: a térségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati-, infrastrukturális és közlekedésszervezési fejlesztések célja olyan régiós kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja annak szorosabbá válását, a Közép-dunántúli régió területi kohéziójának növelését; élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; víztestek jó állapotának elérése, ahhoz való hozzájárulás komplex vízgyűjtő gazdálkodás keretein belül; a Duna és a Balaton partján lévő települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek védelme a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével.

15 Észak-Magyarország (ÉMOP) Átfogó cél: A régió versenyképességének javítása, figyelemmel a régión belüli terület, társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat a 3. specifikus cél A társadalmi kohézió erősítése, vonzó gazdasági, és lakókörnyezet kialakítása tartalmazza, melyek megvalósulása a 3. prioritási tengely, a településfejlesztés keretében történhet. A prioritás (a helyi önkormányzatok település-rehabilitációra irányuló, a magánberuházásokat is mozgósító akcióinak) céljai: új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása valamint a meglévő funkciók megerősítése többségében hátrányos helyzetű csoportok, romák által lakott romló állapotú területeken; társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben a térségszervező funkciókkal rendelkező települések attraktivitásának fokozása; új és meglévő gazdasági, közösségi funkciók támogatása, megerősítése a régió közép- és nagyvárosaiban; az elmaradott kistérségek szegregációjának megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartó-képességének javítása. A prioritáson belül a főbb műveletcsoportok között jelenik meg a környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése, melyet a felszíni vizek minőségének javításával, az általuk okozott károk csökkentésével, a kistelepülések szennyvíztisztításának természetközeli megoldásával, az ár- és belvizek kockázatának csökkentésével valamint a települési hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű folyékonyhulladék befogadó helyek rekultivációjával érnek el. Dél-Alföld (DAOP) Átfogó cél: A régió fejlődésének elengedhetetlen feltétele a régió gazdaságát dinamizáló városok ellátó funkcióinak bővítése, a településeken a foglalkoztatottság növelése, az élhető és egészséges települési környezet kialakítása. A környezetfejlesztéshez kapcsolódó célok elérése az 5. prioritási tengely, a térségfejlesztési akciók keretében jelenik meg: vonzó városi környezet kialakítása, a feltárt kulturális, gazdasági és turisztikai értékek és lehetőségek kihasználása érdekében; a régió településein a környezetbiztonság fokozása, a kistelepülési szennyvízkezelés, a térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése; a települési hulladéklerakók rekultivációja, és az omlásveszélyes partfalak stabilizációja által. Észak-Alföld (ÉAOP) Átfogó cél: Az Észak-alföldi régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése. Környezetfejlesztéshez kapcsolódó célokat az 5. specifikus cél Az épített és természeti környezet állapotának javítása tartalmazza, melyek megvalósulása az 5. prioritási tengely, a város és térségfejlesztés keretében történhet. A prioritás környezetfejlesztés vonatkozásában releváns céljai: az épített környezet minőségének javítása; a természeti környezet állapotának megóvása és fejlesztése. A települések természeti környezetének megőrzése, állapotának javítása, természeti környezetet szennyező források megszüntetése, ép és egészséges lakóhelyi és természeti környezet kialakítása. 15

16 IV. PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ

17 Környezetvédelmi célú pályázatok keretösszegeinek aránya a ROP-on belül, régiónként, (246 Ft/eurós árfolyamon) ROP-OK ÖSSZESEN 151 Mrd Ft; 8,4% KDOP 17,5 Mrd Ft; 10,7% Mrd Ft; 91,6% 146,5 Mrd Ft; 89,3% ÉAOP 32,0 Mrd Ft; 10,2% ÉMOP 24,4 Mrd Ft; 8,5% NYDOP 12,8 Mrd Ft; 8,3% 283,0 Mrd Ft; 89,8% 261,0 Mrd Ft; 91,5% 141,9 Mrd Ft; 91,7% DDOP 18,5 Mrd Ft; 7,9% KMOP 26,7 Mrd Ft; 6,9% DAOP 19,3 Mrd Ft; 7,4% 215,3 Mrd Ft; 92,1% 358,7 Mrd Ft; 93,1% 240,1 Mrd Ft; 92,6% 17

18 V. TÁMOGATÁSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA

19 5.1. REGIONÁLIS ÁTTEKINTÉS A következő ábra bemutatja a környezetfejlesztési kiírások pénzügyi kereteit, az ebből már megítélt támogatásokat (2010. januári adatok). A ROP-ok környezetfejlesztési célú konstrukcióinak keretösszegei ( , ), valamint a januárig megítélt támogatások 35 Adatok forrása: Mrd Ft ÉAOP KMOP ÉMOP DAOP DDOP KDOP NYDOP Keretösszeg ( ) Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege ( január) Az egyes konstrukciók keretében elnyerhető és elnyert támogatások nem mutatnak egységes regionális eloszlást, az egyes régiók környezeti problémái, illetve a projektek előkészítési nehézségei közötti különbségeket szemléltetik. Jó példa erre a kistelepülések szennyvízkezelésére kiírt konstrukció, melyben a rossz csatornázottsági helyzetű, aprófalvas térségekkel rendelkező régiókban (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld) jóval magasabb volt a keretösszeg és a lekötött támogatás is, mint a jól kiépített infrastruktúrával rendelkező Közép-magyarországi régió esetében. Kapcsolódó uniós irányelvek: Nitrát irányelv (91/676/EK), mely a talajvíz mezőgazdasági forrásból származó nitrát szennyezésének csökkentését tűzi ki célul Települési szennyvíz irányelv (91/271/EGK), melynek célja a környezet megvédése a települési szennyvizek, valamint egyes iparágak szennyvíz kibocsátásának káros hatásaitól 19

20 A KEOP tükörkiírásokként a KMOP-ban megjelenő kiírások keretösszegei, ( ), valamint a januárig megítélt támogatások 14 Adatok forrása: Mrd Ft Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege A megítélt támogatások teljes keretösszeghez viszonyított aránya a kistelepülések szennyvízkezelése, a települési valamint a térségi vízrendezés konstrukciók esetében is viszonylag magas, míg a többi kiírásban nem éri el a 20%-os arányt sem. A régiók közül a Közép-magyarországi, a Dél-alföldi és a Nyugat-dunántúli régiókban (utóbbiban a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése kivételével) a legmagasabb a megítélt támogatások keretösszeghez viszonyított aránya. A megítélt támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskötés a legtöbb esetben megtörtént, a legnagyobb összegű, 4 5 milliárd forint körüli eltérést a dél-dunántúli szennyvízkezelési, valamint az észak-alföldi települési vízrendezési projektek esetében tapasztalhatjuk. A Közép-magyarországi régióban a KEOP tükörkiírásként megjelent konstrukcióknál a keretösszegnek több mint fele került lekötésre, amit jól követett a szerződések megkötése is LAKOSEGYENÉRTÉK (LE) ALATTI KISTELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKEZELÉSE A komponens elsődleges célja a Környezet és Energia Operatív Program fejlesztéseit komplementer módon kiegészíteni a kistelepülési szennyvíz-kezelés megoldásának elősegítése révén. Az érzékeny területen elhelyezkedő településeken, illetve településrészeken, ahol a szakszerű, egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését valamint a hasznosítás fejlesztését. A települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani. 20 A konstrukció célja továbbá, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, valamint a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. A konstrukció mind a hét regionális operatív programban meghirdetésre került.

21 Támogatható tevékenységek A konstrukció keretében elsősorban: újonnan építendő költség- és környezetkímélő szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése; meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás-kihasználtságának növekedését elősegítő szennyvízgyűjtő- és szennyvízelvezető rend - szerek kiépítése; egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése kerül támogatásra. Indikátorok 2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fő); támogatott projekt keretében kiépített szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap); támogatott projekt által megvalósult szennyvíz-csatorna hálózat hossza (fm); a szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok száma (db); egyedi szennyvízkezelési létesítményekkel ellátott ingatlanok száma (db); bekötési arány a megépült szennyvízcsatorna hálózaton (%); 2000 LE alatti településeken korszerű szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok aránya (%). A szennyvízkezelési problémák megoldása érdekében a konstrukció keretében az 55 támogatott pályázatra 16,9 milliárd Ft-ot ítéltek meg. Ezzel a támogatással közel 20,4 milliárd Ft értékű beruházás megvalósulására nyílik lehetőség. A lakosegyenérték a szennyvíz szerves anyag tartalmának mértékegysége, mely egyenlő azzal a szerves anyag mennyiséggel, melynek lebontásához 60 grammos (BOI5) oxigénigény társul. Tulajdonképpen a szennyvízkezelő berendezések méretezésére használatos egység, melyet egy lakos által egy nap termelt szennyvíz szerves anyag tartalmából eredeztetnek, illetve ennek lebontásához szükséges 5 napos biokémiai oxigénigényből (BOI). Ez az érték a szennyvíz szerves anyag tartalma szerint ipari szennyvizekre is kiszámítható, ezzel segítve a szennyvíztisztító berendezések egyszerűbb méretezését. TÁMOGATÁSI KERETEK ÉS MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK Támogatott projektek száma: 55 Megítélt támogatás összege: 16,90 Mrd Ft Leszerződött összeg: 7,06 Mrd Ft Kifizetett összeg: 1,81 Mrd Ft januárig lezárult projektek száma: 1 21

22 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése konstrukció keretösszegei ( , ), valamint a januárig megítélt támogatások régiónként 10 Adatok forrása: Mrd Ft DDOP ÉAOP KDOP NYDOP ÉMOP DAOP KMOP Keretösszeg ( ) Keretösszeg ( ) Megítélt támogatás összege ( január) Az egyik legnépszerűbb ROP Környezetfejlesztés konstrukció 2009 májusában 19,4 Mrd Ft keretösszeggel került meghirdetésre, a túligénylés jellemzően 2 2,5-szeres. A legtöbb támogatásban eddig a Dél-Dunántúl (7,3 Mrd Ft) részesült, a többi régió az összes elnyerhető forrás kevesebb, mint 10-10%-át használja fel. Érdemes megjegyezni, hogy a Baranya, Somogy és Tolna megyék alkotta régióban az egy projektre jutó elnyert támogatás is a legmagasabb (407 M Ft) augusztus végén 2 év szakmai párbeszéd után sikerült megteremteni a lehetőséget, hogy a ROP kompetenciába tartozó 2000 lakos egyenérték (LE) alatti kistelepülések szigorú feltételekkel ugyan, de rácsatlakozhassanak a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet hatálya alá eső szennyvízkezelési agglomerációk szabad kapacitással rendelkező központi telepeire. 22

23 A támogatásban részesülő 2000 LE alatti kistelepüléseket érintő szennyvízkezelési projektek régiónkénti megoszlása és nagyságrendje Krasznokvajda Nagybörzsöny Jásztelek Nagyveleg Esztergályhorváti Becsvölgye Dötk Szentbékkálla Barlahida Káptalanfa Köveskál Sárvár Som Németkér Nyársapát Szentkirály Csapi Zalaújlak Pat Valkonya Kisrécse Vése Juta Nagydobsza Abaliget Bükkösd Kurd Kölesd Harci Egyházaskozár Csikóstőttős Pogány Balotaszállás Zsana Derekegyház Királyegyháza Kacsóta Sámod Bezedek Adatok forrása: Hidvégardó Bodroghalom Kécske Beregsurány Olcsvaapáti Hortobágy Újléta Álmosd Újiráz Megítélt támogatás Elfogadott összköltség 23

24 TÁMOGATOTT PROJEKTEK BEMUTATÁSA Projekt címe: Som község szennyvízelvezetésének és -kezelésének megoldása Projekt száma: DDOP Érintett régió: Dél-Dunántúl Projektgazda: Som Község Önkormányzata Projekt összköltsége: Ft Támogatási összeg: Ft Támogatási intenzitás: 80,00% A projekt rövid összefoglalása: Az érintett településen az önkormányzat stratégiai dokumentumaihoz illeszkedve, a település legfőbb környezetvédelmi problémáját jelentő szennyvízelvezetés és -kezelés megoldására kerülhet sor a lehető legjobb műszaki megoldások alkalmazásával. A fejlesztés gazdasági, társadalmi és környezeti igényekre reagál, a Balatontól 8 km-re fekvő, érzékeny vízgyűjtő területen elhelyezkedő, nitrát-érzékeny területen. A projekt eredményeként a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe történő felvételét kérvényező településen a csatornázottság aránya 93,97%-ra emelkedik, mely arányt a település szerkezete, a 93%-nál magasabb rákötési szándék és fizetőképesség indokol. A projekt 686 fő számára biztosít rákötési lehetőséget, így hozzájárul a regionális akciótervben meghatározott célokhoz, és a Balaton fenntarthatóságának helyreállításához. A projekt megvalósításával 4640 fm gravitációs csatornahálózattal és egy tisztító teleppel javul a település környezeti infrastruktúra ellátottsága. 5.3 TELEPÜLÉSI BEL- ÉS (KÜL)TERÜLETI VÍZRENDEZÉS A beavatkozások fő célja az ár- és belvíz valamint helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A konstrukció keretében mind a hét régió területére írtak ki pályázatokat és ítéltek meg támogatást. A települések felszín alatti víz állapota szempontjából, valamint az ár- és belvíz veszélyeztetettség szempontjából történő besorolását a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet valamint a 18/2003. (XII. 9.) KvVM- BM együttes rendelet tartalmazza. Támogatható tevékenységek A célok elérése érdekében a projektgazdák támogatást kaphatnak többek között: a víz- és belvízelvezető művek létesítésére, rekonstrukciójára, bővítésére; tározók és záportározók építésére; a külterületről érkező vizek felfogása érdekében övárkok építésére; a felszíni vizeink minőségének biztosítása érdekében elvégzendő beavatkozásokra. 24

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-dunántúli

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f

Ricse Nagyközség, Cigánd-  Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Európai Regionális Fejlesztési Alap Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén Uniós

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Előadó: Molnár András ÉDUVÍZIG szakaszmérnök Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. április 13. A projekt jelenlegi állása: A kivitelező BMO Konzorcium a

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben