KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században"

Átírás

1 KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a században Az es újratelepítés után a Szabolcs vármegye legnépesebb helységévé vált Nyíregyháza 1786-ban mezővárosi, a földesuraitól való megváltakozását 1 követően 1837-ben pedig privilégiált mezővárosi címet nyert. 2 Az 1872-től rendezett tanácsú város 1876-ban Szabolcs vármegye székhelye lett. Az 1750-es évek elején még félezernyi lakosság a betelepítés után több mint kétezerre, az első népszámlálás idejére 3 kb. 7 ezerre, az 1830-as években majdnem 18 ezerre, 1900 végére pedig több mint 30 ezerre nőtt. Az impopulációs években a betelepülők többsége a város széles határát művelő gazda volt, majd egyre több kézműves, kereskedő, értelmiségi, a 19. század második felétől pedig városi, megyei, állami tisztségviselő telepedett itt le. Már a betelepüléskor a keresztül-kasul 5 álló régi házak mellett Károlyi Ferenc utasítása szerint Zimány Boldizsár nyírbátori udvarbíró szép sorban egyforma telkeket mért ki az új 4 1 A lakosok 1803-ban egyik földesuruktól, a Dessewffyektől, 1824-ben pedig a másiktól, a Károlyiaktól váltották meg pénzen földesúri terheiket. 2 Kujbusné Mecsei Éva: Az újjátelepítéstől 1848-ig. In: Nyíregyháza története, 1. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, Az első népszámlását ben tartották. A hasonló jogállású falvak átlagos népességszáma ekkor 1313 fő volt. Lásd OROSZ István: Mezővárosi fejlődés Észak-Kelet-Tiszántúlon a késői feudalizmus korában. In: Tanulmányok Kisvárda történetéből. Szerk. Ács Zoltán. Kisvárda, NAGY Elek: Nyíregyháza fejlődése. In: Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Szerk. Hunek Emil. Budapest, (a továbbiakban NAGY E., 1931.) A tanulmányban, jelzet nélkül közölt, kézzel rajzolt térképek Nagy Elek munkái. 5 Magyar Országos Levéltár, Károlyi levéltár, P FM. Sub. Lit. C. N

2 lakosoknak. 6 A folyamatosan érkezők és a külön háztartásra menő fiatalok számára az elöljárók szükség szerint jelöltek ki háztelkeket és nyitottak újabb és újabb utcákat. Voltak olyanok lakosok, akik engedélyt sem kérve építettek, és úgy alakították a telekhatárokat, hogy azok nem voltak merőlegesek az utcával, az udvarokat pedig háztól házig egyenes vonalú kerítésekkel zárták le. 7 A település központja a 18. század közepén a mai városháza és környéke: a középkori templom és a református templom, paplak és iskola által bezárt háromszög volt. Nyíregyháza középkori temploma 8 A centrumkörben állt a földesurak: a Károlyiak és a Dessewffyek háza majd itt vásárolták, ill. építették fel a község- és városházát is. Az első községháza megvétele után 11 évvel nagyobb épületbe költözött az elöljáróság, 21 év múlva pedig új városházát építtettek. A régi városháza 9 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban SZSZBML), V. A. 11/f. Nyíregyháza mezőváros választott hites közönségének iratai. Várossal kötött szerződések. 37/37a. 1754: fol. 7 Uo ben bontották el márc MARGÓCSY József: Utcák, terek, emléktáblák, II. Újabb fejezetek a régi Nyíregyháza életéből. Nyíregyháza,

3 A betelepülés után az első új középület az 1754-ben emelt nádfedeles evangélikus templom volt, amit azonban le kellett bontani a római katolikus püspök rendeletére. Később a lakosság többségét kitevő evangélikusok a városháza előtti téren, az urasági csűrben tartották istentiszteleteiket. 10 Az új kőtemplom 1786-ra készült el. 11 Nem messze esett tőle a Szentmihály utcán álló orosz (görög katolikus) pap és kántor telke. A másik utca sarkán állt a középső kocsmaház, amelyet 1808-ban római katolikus iskolának foglaltak el. Itt épült fel az egyház bérháza és a kántorlak. A centrumkör szélének egyik pontján 12 állt a vármegye kvártélyháza, a kapitány háza és a lőporraktár, mellette pedig a Károlyiak által 1772-ben épített Nagyvendégfogadó. 13 A másik ponton az evangélikus parókia helyezkedett el, szomszédságában volt az iskola telke 14 és az első evangélikus temető. 15 A harmadik pont a Serház, majd Honvédnek nevezett utca, itt állt a földesurak ser- és pálinkafőző háza, valamint egy szárazmalom. A városháza mellett nyitották meg az első patikát, és szomszédságában működött egy mészárszék is. Nem messze volt tőle a vármegyei ispitály. A tér déli sarkán állt az urasági csűr, amelyik a templom megépültéig evangélikus imaházul is szolgált. Lebontását követően a római katolikusok telke lett. A centrumot a földesuraitól való 1824-es teljes megváltakozás utáni években a központot alkotó tér torkolatában kialakított piaccal bővítették, 16 valamint a betegek ellátására 1833-ban közadakozásból négytermes kórházat is építettek. Ennek fenntartási költségét a kórházi alapban lévő pénzek kikölcsönzéséből befolyt kamatokból fedezte a városkassza ben adott engedélyt az elöljáróság a sokáig fölöslegesnek tartott második gyógyszertár felállítására. Az egészségügy szempontjából egyrészt fontos volt a városszéli erdő örökváltság utáni tulajdonba vétele, ahol erdei sétautakat alakítottak ki és 1827-ben megépítették a fürdőházat. Másrészt az egészségre káros anyagokkal dolgozó tímároknak, valamint a büdösséget árasztó repcemalomnak a lakótér perifériájára, a város szélére telepítése sokat javított a levegő tisztaságán. Az 1849-ben kezdett mocsárlecsapolás is többek között ezt a célt 10 Az evangélikusok szükségtemplomának amely ott állt, ahol 1912-ben a Kossuth-szobrot felállították nem volt szentély része sem, így egy év után önként bontották le a hívek, hogy fából újat építhessenek ből való tervrajzát az osztrák dragonyosezred főhadnagya, Andertzky Ferenc készítette. 11 A három hajós, 3000 főt befogadó evangélikus templom a nagykállói megyeházát építő olasz mester, Giuseppe Aprilis tervei alapján épült. 12 A mai megyeháza helyén lehetett a katonai épületsor. 13 A vendégfogadóban tartották előadásaikat az itt megforduló vándortársulatok. Az épület 1888-ban leégett és már nem építették újjá ban indult el a tanítás a professzori iskolában négy évfolyammal. 15 Ma templom áll a helyén. 16 Az 1834-ben kialakított piac helyén ma a római katolikus templom áll ig, az új közkórház felépítéséig működött. Helyén 1901-ben szegényházat emeltek.

4 szolgálta. Az egészséges ivóvízhez való jutás érdekében 1851-től többször kísérletet tettek jó minőségű vizet adó kút fúratására is ekkor még sikertelenül. A megtelepülés évétől volt néhány kocsma és bolt a településen. Számuk a lakosság gyarapodásával nőtt ben épült fel az ún. Koronaház, amelyben már egymás mellett több üzlet is helyet kapott után, a privilégiált mezővárosi cím elnyerését követően a jogállásváltozást, az országosan is ritka státuszt a külső megjelenésben is igyekezett hangsúlyozni a város vezetése, ezért 1842-ben újabb, modernebb városházát terveztettek Povolny Ferenc debreceni építőmesterrel. Ekkor a földszintes városban néhány tehetős lakos igyekezett a központ közelében városias házat építeni, portát kialakítani. Sulyán Józseféknek pl. emeletes házuk volt, ezt örökítette az özvegy 1843-ban utódaira. 18 A szellemi pallérozódásra 1832-ben megalakult a Magyar Olvasótársaság, majd felépült a Kaszinó, amelynek olyan könyvtára volt, ahova országos lapokat is járattak. A Vadász-ház és a Kaszinó épülete (1900) 19 Az adókivetéshez fontos volt a település átláthatósága, ehhez pedig az építkezések rendjének megtartására. Erre 1803-ig az úriszék, majd a jogkörét átvevő választott közönség felügyelt. A feladatra 1812-től külön tisztségviselőt, utcainspectort is állandósítottak, majd a városias külső kialakítására, a tisztaság megtartására, a városfejlesztés kimódolására 1822-ben megalakult a városszépítő bizottság. 20 A tagok felügyeltek arra, hogy a lakosok ne hordják az utcára a szemetet, ne tárolják a kapu előtt a tűzifát. Megbüntethették azokat, akik házukat nem az utcasorhoz illeszkedve építették, vagy fából és nem téglából csinálták a kéményt. Az as évektől már közpénzt is szántak az elöljárók a városias kinézetre: portákat vettek meg a Sexty András vármegyei mérnök, nyíregyházi lakos tervei alapján indított regulatióhoz. A város vezetői a 19. század elejétől arra törekedtek, hogy főként tűzbiztonsági okokból a házak 18 Nyíregyházi testamentumok ( ). Forrásválogatás. Vál., bev. KUJBUSNÉ Mecsei Éva. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, MARGÓCSY József: Utcák, terek, emléktáblák, I. Fejezetek a régi Nyíregyháza életéből. Nyíregyháza, SZSZBML, V. A. 12/a. Nyíregyháza Mezőváros Tanácsának iratai, (1849). Jegyzőkönyvek, (1849) 2/ május fol.; április 30. No. 37, 41., 44.; július 5. No. 47.; július 22. No. 53.

5 ne összevissza, hanem sorban legyenek, sikátorokkal kössék össze a hosszú utcákat, a városi házak udvaraiban ne tároljanak szalmakazlat, csak a határban kialakított tanyákon, az ún. szállásokon. Az intézkedések ellenére gyakoriak voltak a kisebb-nagyobb tüzek ben pl. emberi mulasztás miatt 138 ház égett le a Debreceni, Rókazug, Rózsa és a Csillag utcán. A mielőbbi és hatékony tűzoltásra 1837-ben létrehozták az önkéntes tűzoltó egyesületet, 21 a kárenyhítésre pedig február 16-án felállították a Nyíregyházi Tűzkármentő Intézetet. Az 1840-es években felmérték a határbeli szállásokat is, 22 és Hudatsek Pál mérnök terve szerint szabályozták a városi utcákat ben a városháza és a közelében lévő városi boltok előtt kőjárdát építettek ezek a városisság első nyomai ban felállították az első utcai lámpát, ettől kezdve a villanyvilágítás bevezetéséig, 1897-ig 60 lámpa világította meg a városközpontot CSERVENYÁK László: Az újratelepítéstől 1848-ig. In: Nyíregyháza története. Szerk. Cservenyák László, Mező András. Nyíregyháza, A mérnöki munkákat Sexty András, majd Hudatsek Pál irányította. 23 NAGY E., Uo.

6 Nyíregyháza utcaszabályozási térképe 1840-ből SZSZBML, XV. 1. Szabolcs és Szatmár megye levéltárának térképgyűjteménye, (2002). T. 269.

7 A polgárosodást mutató mentalitás szép példája, hogy a jól működő iskolái mellett a legkisebbekre is gondolva Nagy Sámuel evangélikus tanító, Farbaky Dániel evangélikus lelkész és Kralovánszky András városi tanácsnok 1843-ban elkezdte szervezni a kisdedóvót. A Lipnyicky Imre helybeli építőmester által átalakított épületben végül november 22-én nyílt meg az óvoda. 26 A város lakossága a 18. század közepétől szerény összegekkel, de folyamatosan támogatta a főként felvidéki iskolákat, valamint az ország különböző részén élő nyomorultakat és szerencsétlenül jártakat: tűz-, vízkárt szenvedetteket. 27 Ekkor már szinte illendővé vált személyes jótékonykodás: megszaporodtak a karitatív célú rendezvények és adományozásra szólíttattak fel azok is, akik polgárnak vagy lakosnak való befogadásukat kérték. Nyíregyháza látképe 1840-ből 28 Az urbanizálódás a kezdeti apró lépések után valójában a 19. század második felében vett lendületet. Első jelentős mozzanata a vasút megjelenése: szeptember 5-én futott be Nyíregyházára az első vonat. Ezután a sokszor járhatatlan közútról a közlekedés egy része áthelyeződött a vasútra, amely bekapcsolta a várost az ország gazdasági vérkeringésébe. A nagy forgalomra való tekintettel Nyíregyháza már 1860-ban hat új szobával, 1865-ben pedig új étteremmel bővítette a nagyvendéglőjét ben felépült az állomás mellett a polgári vendéglő is. 26 Részletesen lásd SZABÓ József: Nyíregyháza küzdelme az óvodáért a reformkorban. In: Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 5 6. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, ban fényes bál tartatott a pest-budai árvízkárosultak javára. A bál után még több hétig házanként járva is gyűjtöttek adományokat. Lásd LUKÁCS Ödön: Nyíregyháza szabad kiváltságolt város története. Nyíregyháza, márc. 2.

8 Az első vasútállomás a 19. század végén 29 Az 1860-as, 70-es években a gazdaság élénkülésével párhuzamosan alakultak a pénzintézetek: 1862-ben Lónyay Menyhért kezdeményezésére létrejött a Nyíregyházi Takarékpénztár, majd megkezdte működését az Osztrák Magyar Bank, valamint az Agrár Takarékpénztár, és ugrásszerűen nőtt a kereskedők száma. A fűszer- és vegyeskereskedések mellett rőfös üzletek, gépkereskedések, papír-, ékszer-, bútor- és könyvesboltok nyíltak. A kis szatócsüzletek közül választékával kiemelkedett a Pavlovits Imre boltja, amely igazi városi üzletnek tűnt Hoffmann Mihály leírása szerint. A szabolcsi mágnások, nagybirtokosok bevásárló helye volt ezen a maga nemében páratlan üzlet. A legdrágább férfi divatcikkek, ingek, nyakkendők, kesztyűk, nikkel és ezüst evőeszközök, vadászfegyverek, revolverek, külön férfi kalaposztály, külön helyiségben a legdrágább, legfinomabb cipők, ismét egy helyiségben porcelán- és üvegszervizek, lámpák, mindenből a legjobb, a legdrágább, külön osztálya volt a gazdasági cikkeknek, terményzsákok, ponyvák, olajok stb. nemkülönben amerikai varrógépek (ekkor még nagy újdonság). Majd a fűszerosztályon a legfinomabb árúk, amikhez a többi akkori fűszeres hozzá sem mert nyúlni. Mindenütt rend, pedánstisztaság, ragyogott a hatalmas üzlet, s benne az ősz, göndörhajú, finom, elegáns öreg Pavlovits Imre s az ő válogatott, szép, művelt és udvarias fiatal segédei. 30 Az 1870-es évek jelentős funkciógyarapodást hoztak Nyíregyháza számára: az évi IV. tc. elválasztotta az igazságszolgáltatást a közigazgatástól. Az újonnan alakult törvényszék székhelye Nyíregyháza lett. Megfelelő épület híján 1871-ben a királyi törvényszéknek, a járásbíróságnak és a telekkönyvi hivatalnak a városházán adtak helyet, míg a boltokat magába foglaló koronaházat börtönné alakították. A harminc éve épült földszintes városházát 29 Jósa András Múzeum (a továbbiakban JAM), Tört. Dok HOFFMANN Mihály: Nyíregyháza kereskedelme. In: Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Szerk. Hunek Emil. Bp., (a továbbiakban HOFFMANN, 1931.)

9 bővítették és emeletráépítéssel bővítették, 31 hogy az új hivatalok mellett melyekre az épület tetejét díszítő két Justitia-szobor is utal február 27-től az elöljárók a városhoz méltó emeletes palotá -ból intézhessék a város ügyeit ban a megye közigazgatásának központja Nyíregyháza lett. Szintén itt szervezték meg és állították fel a királyi tanfelügyelőségi hivatalt. Az új megyeháza felépültéig a városházára költözött be a vármegyei tisztviselő kar is. Az 1870-es években épült még a honvéd laktanya az új református templom. A városháza a 19. század végén 32 Az 1880-as évek is lázas építkezéssel teltek ben készült el az 1840-es évektől betelepült zsidók zsinagógája és iskolája a főtérre torkolló Szarvas utcán. Ebben az évben az előfogatok számára fenntartott Cúgoskertből Népkertet alakítottak ki, amelynek sarkán 1886-ban megnyitották a városi gőz- és kádfürdőt. Az 1888-ban főgimnáziumi rangra emelkedett evangélikus iskola főépülete is elkészült. 33 A Honvéd utcai huszárlaktanya 34 A városi gőzfürdő Részletesen lásd MARGÓCSY József: A nyíregyházi városházák. In: Helytörténeti tanulmányok, 7. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, ; MARGÓCSY József: Utcák, terek, emléktáblák, I V. Nyíregyháza, Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, VIII. Budapest, ; JAM, Tört. Dok Nyírvidék, sz JAM, Fotótár, 2141.; márc JAM, Tört. Dok

10

11 A törvényszék épülete 1891-ben 36 Az évszázad utolsó évtizede épületátadásokkal kezdődött: 1891-ben készült el a törvényszék új, emeletes épülete és a fogház. Az evangélikus gyerekek is ettől az évtől vehették birtokukba a 16 tantermes központi iskolájukat ban pedig a városházáról költözhetett át a tisztikar az új megyeházára. Az Alpár Ignác tervei alapján Vojtovics Bertalant és Barzó Mihályt nyíregyházi építőmesterek által készített impozáns megyeháza átadásakor a város legmodernebb középülete volt. A fő- és alispáni lakásokba cserépkályhákat, a többi irodába vaskályhát állítottak, a dísztermet két bronz csillárral, a kis tanácstermet petróleumlámpával világították meg. Az épületre lévén ez a környék legmagasabb háza villámhárítót szereltek. A hivatali helyiségek és a nagyterem mellett helyet kapott itt a levéltár, a könyvtár, az államépítészeti hivatal és a régészeti múzeum is. A közgyűlési termet Szent István, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Tisza István és a vármegye volt főispánjainak képeivel díszítették, az emeleti folyosón függött Francisco Wrabetz 10 olajképből álló vezér- és királysorozata JAM, Tört. Dok A vármegyeháza művészettörténeti emlékeiről lásd KOROKNAY Gyula: Nyíregyháza művészettörténeti emlékei. Nyíregyháza, (a továbbiakban KOROKNAY, 1971.); KOMISZÁR Dénes: 1945 előtti festmények és szobrok a megyeházán. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, sz

12 A megyeháza és nagyterme 38 A 19. század második felében az építkezés mellett felpezsdült a helyi társadalmi élet is: kulturális, gazdasági, vallási egyletek, egyesületek, alapítványok jöttek létre ban színházépítő részvénytársaság alakult, amely a következő évben felépítette a 450 személy befogadására alkalmas kőszínházat. 40 A színház épülete a századfordulón től a görög katolikusok új templomban misézhettek, a reformátusok pedig új parókiát és iskolát építettek. Ebben az évben adták át az Alpár Ignác által tervezett 42 szobás Korona szállodát, 1898-ban pedig a régi temető helyén elkészült 288 ágyas közkórházat. 42 A Korona szálloda számlája 1899-ből 43 A Korona nagyterme JAM, Fotótár, Részletesen lásd GALAMBOS Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában. Nyíregyháza, (a továbbiakban GALAMBOS, 1996.) 40 Az Rt ben feloszlott, a színház épületét az egyik részvényes, Nyíregyháza város vette át. A színház történetéről lásd MARGÓCSY József: Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai, Budapest, JAM, Tört. Dok NAGY E., SZSZBML, V. B. 80. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Árvaszékének iratai, d

13 A városias külső érdekében megindult a terek kialakítása, parkosítása ben Bencs László tanácsnok kezdeményezésére 600 forintot szavazott meg a képviselőtestület a pályaudvar melletti Széchenyi-liget felállítására. A liget gyönyörű kertészetével valódi büszkesége a városnak mint díszkert, kirándulóhely, sétány. Csütörtökön és vasárnap délután cigányzene mellett lehet sétálni. 45 Az utcák szebbé tételéért civil mozgalom indult: e munkát támogató jótékonysági hangversenyt, bálokat rendeztek, a kőjárdákat akácsorokkal szegélyezték ben hajtotta végre a város egyik legnagyobb rendezési programját. A régi Salétromszérű helyén a 600 méter hosszú, 60 méter széles Károlyi és Dessewffy tereket létesítette, parkíroztatta. Szabályozta, kiszélesítette csatornáztatta és újonnan burkoltatta a Széchenyi utat 47 és még egy tucatnyi kisebb-nagyobb utcát és teret, valamint a városi utcákat összekötő fa- és betonhidat emelt az Ér patak felé. A pihenőparkokon kívül ekkor alakították ki az első játszóteret. Az ifjúság testi és szellemi jólétének előmozdítására az elöljáróság 1892-ben évi egy ezüst forint ellenében a vásártér melletti kihasználatlan, üres területen engedélyezte a főgimnáziumi játszótér létrehozását. 48 Nemcsak a belváros szépült, hanem a 19. század második harmada óta egyre közkedveltebbé váló városszéli sóstói erdőrész is óta teljesen rendezett sok fürdő- és lakószobával, szép sétánnyal és csónakparthieval ellátott fürdőtelep lett belőle Itt szoktak végbemenni a tavaszi és nyári mulatságok, az ún. majálisok, amelyek közt a helyi felekezetközi békét is igen szépen feltüntető elemi iskolai majális válik ki a maga látványosságával Pünkösd hétfőjén rendesen az iparos ifjúság rándul ki a főgymnásium és a polgári leányiskola növendékei pedig rendesen május végén vagy június elején tartják meg e mulatságukat ben az erdő ószőlőskert mentén elterülő 100 holdas részét parkírozták, az elhanyagolt, begyepesedett, kigödrösödött utakat rendbe hozták és Erzsébet királyné ligetnek nevezték el. 50 Nyíregyháza város- és megyeháza köré koncentrálódó központja a 19. század végére úgy nézett ki, mint sok más magyar városoké. Egyedi sajátosságát a centrumon kívüli városnegyedek adták. Az elöljáróság igyekezett figyelmet fordítani erre a térségre is, és 44 JAM, Fotótár, 2131, GEDULY Henrik: Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza, Nyíregyháza az örökváltság századik évében. Szerk. SZOHOR Pál. Nyíregyháza, NAGY E., A szabadjátékokra alkalmas befüvesített és fásított 8400 négyszögölnyi területet azonban 1896-ban a kórházépítés miatt visszavették, de 1900-ban újabb, 3 hold 133 négyszögölnyi területet jelölt ki e célra a vásártér északi részén. SZSZBML, V. B. 77. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) polgármesterének iratai, (a továbbiakban V. B. 77.) III. 404/1892. Kgy. 100/ GEDULY, A meggyilkolt királynéra való emlékezés motiválta a névadást éppen úgy, mint a közkórház esetében.

14 szorgalmazta a magánházak városias külsejűvé válását ban kelt szabályrendeletében pl. megtiltotta a zsindely- és nádfedést, az 1899-ben jóváhagyott, majd többször módosított építkezési szabályrendelet 51 pedig négy építési övezetre osztotta várost. Az első kettő, amely a központot és közvetlen környezetét jelentette (ide tartozott a városháza, megyeháza környéke, a Széchenyi tér, Pazonyi utca, valamint a Szarvas utca, Tokaji utca, Kállói, Eötvös utca, Zöldségtér, Debreceni utca), kiemelt övezet lett. Itt ekkor már nem lehetett csak egy- vagy kétemeletes házat építeni, amelyet fal- vagy vasrácskerítés vett körül, udvarában pedig a higiéniai követelményeknek megfelelő istállók voltak. A szabályrendelet a városban más övezetben is meghatározta az építmények helyét, nagyságát, anyagát, figyelve a tűzveszélyre, a csatornázásra, a szomszédok jogaira, a szemétgödrök, árnyékszékek egészségügyi kihatásaira, sőt arra is, hogy ne legyen egy ház sem kirívó színű a városban. A 19. század végére nemcsak az épített környezet, hanem a városban élők gondolkodásmódja és ezzel együtt közösségi életük alkalmai is megváltoztak. A szállásokon élők szigorú paraszti értékrendje azonban továbbra is a mindennapi tennivalókhoz és az egyházi szertartásrend által előírtakhoz igazodott. 52 A családi és egyházi ünnepek mellett a jogállásváltozás megteremtette a közösségi jeles napokat is: 1824-ben a földesuraktól való teljes megváltakozáskor és 1838 januárjában a privilégiumlevél kihirdetésekor ünnepi misével, ágyúlövéssel, dió- és perecdobálással, közebéddel örvendeztek a nyíregyháziak ban a település életében először hivatalosan meghívott vendégek is részt vettek a város ünnepén: azoknak a településeknek a képviselőit invitálták, amelyek mintával, tanáccsal segítették a kiváltságlevél elnyerését. A 19. század vége felé mindinkább szokásba, divatba jött az efféle vendégsereg egy-egy épület átadásánál, szobor leleplezésénél. Közösen ünnepelt nap lett a március 15. is, ekkor díszközgyűléseken, emlékesteken idézték fel a forradalom vezéralakjait. Megélénkült az érdeklődés a történelem és irodalom jelesei iránt is. Mindennek nagy lendületet adott a millennium, amely a múlt felelevenítése mellett emlékek állítására is ösztönözte a településeket. 53 A város szellemi erői, a tanítók, lelkészek, hivatalnokok, ügyvédek, katonatisztek, illetve művelődésre igényt tartó feleségeik és lányaik összefogva kedélynemesítés céljából irodalmi kört alakítottak, a Kossuth gimnáziumban pedig Bessenyei kör néven ifjúsági önképző kör indult SZSZBML, V. B. 77. IV. 654/1895. Kgy. 53., 59/ A lakosság nagy részét még ekkor is a magukat tótnak valló, evangélikus betelepülők utódai alkották. 53 Részletesebben lásd GALAMBOS Sándor: Nyíregyháza és a millennium. Szabolcs-szatmár Szemle, sz BÁNSZKI István: Így él köztünk Bessenyei György. Nyíregyháza, (a továbbiakban BÁNSZKI, 1986.) 8 9.

15 Bessenyei György testőríró, a felvilágosodás jeles képviselője volt az első, akinek szobrot állítottak Nyíregyházán. Ekkor már több városban állt olyan alkotás, amelynek elkészítéséhez adományaikkal a nyíregyházi elöljárók és lakosok hozzájárultak. Bár a városháza tetején itt is állt két Justitia-szobor, de 1889-ben Kovács István törvényszéki bíró egy olyan szoborra tett javaslatot, amely lelépett a falról. A város első jelentős köztéri alkotásának megvalósítása eddig soha nem látott összefogást eredményezett: a Nyírvidék hasábjain indult gyűjtés, nyilvános helyen perselyeket helyeztek el, majálist rendeznek, a szabolcsi zenekar vezetője, Nagy Sándor zeneszerző ez alkalomra mazurkát komponált, Sipos János helybeli újságíró pedig Piringer János nyomdájában 1891-ben kiadatta Emlékezés a múltra c. könyvét, amelynek bevételét a szoborra ajánlotta. 55 A hét évig tartó gyűjtés során, amelynek szervezésére szoborbizottság alakult, adakozott a város lakossága mellett több vidéki földbirtokos (pl. Bessenyei László, Kállay András), néhány megyebeli egyesület és az MTA tagja január 21-én báró Feilitzsch Bertold főispán pártfogásával megalakult a Szabolcsvármegyei Bessenyei György Művelődési Kör, amelynek célja a Bessenyei-kultusz ápolása és ennek megfelelően a Kör működési területén az irodalomnak, művészetnek, tudománynak művelése volt. 57 Kallós Ede Bessenyei-szobra 1899-re készült el. A sok vendég jelenlétében tartott avató ünnepségre az alábbi plakáttal hívták a városlakókat Az 1892-ben Budapesten alakult Szabolcs-megyei Kör a fővárosban tanuló diákok számára azzal a céllal rendezett bált, hogy a bevételt felajánlja a szoboralap javára ben, amikor 15 ezer forint összegyűlt, akkor írták ki a pályázatot a Nyírvidékben. A 16 pályázó közül a győztes Kallós Ede lett, aki elkészítette a vármegyeháza bejáratánál lévő két fülkébe Szent István és Szabolcs vezér szobrát is. Lásd BÁNSZKI, GALAMBOS Sándor: Az egyesület mint városi társadalomszervező erő. A Szabolcs-vármegyei Bessenyei Kör példája. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, sz SZSZBML, V. B. 77. XIII. 380/1899.

16 A szoboravatás, koszorúzás és a beszédek után dr. Jósa András megnyitotta a régiség múzeumát, a főispán a könyvtárat, a színházban pedig este díszelőadás volt. 59 Nyíregyháza elöljárói Bessenyei mellett Kossuth Lajost tartották arra méltónak, tisztelegjenek előtte, illetve emléket állítsanak neki. Az 1867-ben a város díszpolgárává választott, majd 1888-ban címében megerősített Kossuthról 1890-ben emlékalapítványt neveztek el, 60 valamint Geduly Henrik javaslatára az április 29-i városi képviselőtestületi díszközgyűlésen elfogadták, hogy az 1848-as események fél évszázados emlékére festessék meg Ferenc József király arcképével együtt Kossuthét is. Születésének 100. évfordulóján pedig az emlékére tartott istentisztelet utáni díszközgyűlésen elhatározták szobrának felállítását BÁNSZKI, Az alapítványról lásd GALAMBOS Sándor: A Kossuth Lajos emlékalapítvány. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, sz ; Kossuth levelét lásd: márc A szobor felállításáról részletesen lásd: Kujbusné Mecsei Éva: Emléket a legnagyobbnak! In: Köszöntjük a 60 éves Fodor Istvánt! Szerk. Katona Csaba. Budapest,

17 Nyíregyháza a 19. század végén62 Bár Nyíregyháza urbanizálódása dinamikusnak tűnik, Lukács Ödön református lelkész, mint a közösség múltjának ismerője szorgalmazta az átlagos szintről való felemelkedéshez a város további szépítését, az utcák, terek rendezését, csinosítását, sétányok kialakítását, fürdő és vendéglő építését, a Sóstó kiemelt fejlesztését, valamint lóvasúttal vagy kőúttal való összekötését, tiszta vizű kutak létesítését, a gabona helybeli feldolgozását lehetővé tevő gőzmalom és közraktár felállítását, a városi kulturális intézmények, gyűjtemények létesítését, ápolását, a szegények támogatását.63 Mindezt annak ellenére, hogy ő maga is elégedett volt a fejlődéssel, hangsúlyozva, hogy a város lélekszáma a megyében a legnagyobb, forgalmi szempontból jelentős csomópont, kulturális intézetei közül említést érdemelnek a felekezetek elemi iskolái, gimnáziuma külön kiemelendő a lányok taníttatását ösztönző, 1880-ban felállított felső leányiskola, az 1885-ben a nőegylet által szervezett nőipariskola és az 1895ben megnyílt polgári leányiskola, valamint a színház és a sajtó.64 Ezen kívül volt a városnak kórháza, árvaháza, betegsegélyező pénztára, valamint fürdője, vasútállomása, terménycsarnoka, három pénzintézete, sőt 1897 óta villanytelepe is. Itt volt a központja a vármegyének, az igazságszolgáltatásnak, 1894-től anyakönyvi kerület lett, itt működött a dohányfelügyelőség, 1889-től a pénzügyigazgatóság. 62 JAM, Tört. Dok Az elképzelés részletes bemutatását, valamint a 20. századi kihívásokat és az arra adott válaszokat lásd TAKÁCS Tibor: Városfejlesztés Nyíregyházán. Elképzelések és a gyakorlat a 20. század első felében. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 17. Szerk. Galambos Sándor Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, lap jelent meg ekkor. 63

18 Nyíregyháza költségvetéséből komoly tételeket szánt a város megfelelő szintű üzemeltetésére ban pl. az épületek fenntartására közel 7794, az utak karbantartására és építésére , rendőri intézményekre, átjárók és járdák építésére, fenntartására, utcák világítására, tisztán tartására és szabályozására, tűzoltásra , kövezetlen utak javítására, árkok, hidak, csatornák építésére 7200, egészségügyi, kulturális és oktatási feladatokra forintot költött. 65 A városi életben mind nagyobb szerepet kapott a kereskedelem és az információáramlásnak is új útjai formálódtak: a személyes találkozás, a migráció, a legényvándorlás, a piacok és vásárok, vándorkereskedő teremtette hírhozás és -vitelt kiegészítette az 1700-as évek végétől működő posta, amellyel az 1846-ban megnyitott távíró 1883-ban egyesült. Sőt, 1896-től már telefonálni is lehetett. Mivel 50 előfizető volt szükséges a vonal kiépítéséhez többen két számot is jegyeztek, hogy lehetővé tegyék a nagyszerű intézmény létesítését. 66 Nyíregyháza a 18. századi újratelepülését követően folyamatosan igyekezett beérni, sőt megelőzni a megyebeli mezővárosokat. Egy évszázad alatt telepítési kedvezményeinek, gazdasági lehetőségeinek, növekvő számú lakosainak és elnyert privilégiumainak köszönhetően egy egyedi utat bejáró mezővárossá küzdötte fel magát. Oppidumból polgárosult megyeközponttá fejlődése, városias külsejének és mentalitásának kialakulása, urbanizálódása a 19. század második felétől indult. A gazdasági, kulturális, igazgatásiigazságszolgáltatási centrummá válásának évtizedeiben rétegzettebbé vált a társadalma, átalakult a városképe. A földszintes faluból az 1900-as évek végére kialakul egy olyan város, amely térhasználatát, középületeit, infrastruktúráját, parkosítottságát és polgári civil szerveződéseit tekintve is hasonlított a tágabb régió más városaihoz. A mindenhol megnyilvánuló kétpólusú urbanizálódás eredményeként a centrum és környéke dinamikus fejlődéséhez viszonyítva azonban a város külső perifériáján és a széles határban kialakult szállásokon itt is sokkal lassabban változott az élet. A város nemcsak többnyire mérhető paraméterekkel kifejezhető, az időben és főleg a térben kiterjesztve érzékelhető dimenziók gyűjteménye, egy mással nem vagy korlátozottan összemérhető külön entitás is egyúttal, olyan magába zárt univerzum, melyet csak a maga egyedi kvalitásaiból érthetünk meg GEDULY, , 22, HOFFMANN, Részletesen lásd GYÁNI Gábor: A modern város történeti dilemmái. Debrecen, 1995.

19 68 JAM, Tört. Dok

20 Nyíregyháza a jövőben (1905) aug. 8.

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 GALAMBOS SÁNDOR Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 A városok történetében különböző ciklusok váltakoznak, virágzó, stagnáló és hanyatló szakaszok követik egymást.

Részletesebben

A pluralitás vonzáskörében

A pluralitás vonzáskörében Jakab Attila A pluralitás vonzáskörében Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikroszociográfiája Mûhelytanulmány 13. Jakab Attila A pluralitás vonzáskörében Csíkszereda történelmi, társadalmi

Részletesebben

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Újpest. akkor és most

Újpest. akkor és most Újpest akkor és most Újpest akkor és most Szerkesztette: Ádám Tamás és Bangha Katalin (2012 2014 között) Tanácsadó szakértők: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténeti

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Dunaújváros hatvan éves

Dunaújváros hatvan éves Dunaújváros hatvan éves Intercisa, Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros. Évezredek, évszázadok, évtizedek. Térben és időben is mind ugyanazt a helyet jelölik, a mai Magyarország szinte földrajzi középpontját

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1

NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1 kujhusiié Mecsei Fva NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1 A XVIII. század végén Szabolcs vármegye települései között szabad királyi város nem, mezőváros is alig egy tucatnyi volt. A megye közepén elterülő,

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre,

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Páncélosok a Kárpátokban

Páncélosok a Kárpátokban XV. évfolyam 1 2. szám Páncélosok a Kárpátokban GALLÓ KRISZTIÁN ÍRÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS MAGYAR PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉRŐL LAPSZÁMUNK 49 57. OLDALÁN OLVASHATÓ 2003/XV. 1 2. Rónyai László NÉPI

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben