163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I."

Átírás

1 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a, 48. r) pontja, valamint 124. (2) bekezdésének v) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban -, illetve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló évi I. törvényben (a továbbiakban: Európai Megállapodás) foglaltakat figyelembe véve a következőket rendeli el: I. Fejezet Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzéshez. 2. Állami támogatás: az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére, a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások részére, ingyenes vagy kedvezményes források, illetve egyéb előny bármilyen formában történő nyújtása oly módon, hogy ez állami bevételkiesést vagy állami kiadást jelent. 3. Állásfoglalás: e rendelet ában meghatározott eljárás eredményeképpen kialakított vélemény. 4. Be nem jelentett támogatás: azon támogatási program, pályázati felhívás vagy egyedi támogatás, melyre jelen kormányrendelet 41. vagy 47. -a szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, ám a támogatást nyújtó ezen kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, pályázati felhívás kiírásra került, illetve az egyedi támogatásról döntés született. 5. Elsődleges beszállító: a gyártó azon beszállítója, amelynek felelőssége a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjed, a gyártási vagy az összeszerelési fázis során alkatrészeket és részegységeket gyárt, szerel össze vagy szállít a gyártó részére. Mint ipari partnert gyakran a modell kifutásáig tartó szerződés köti a gyártóhoz. A beszállító szolgáltatást is nyújthat a gyártó részére, különösen logisztikai szolgáltatást, mint például beszállítói központ működtetése. 6. Egyedi támogatás: előzetesen és egyedileg kijelölt kedvezményezettnek vagy kedvezményezetteknek, nem támogatási program keretében nyújtott egyszeri állami támogatás. 7. Előzetes bejelentés: e rendelet 41. és 47. -ának hatálya alá tartozó tervezetekre vonatkozóan a 45. -ban, valamint a ban meghatározottak bejelentése a pénzügyminiszter számára, a támogatási programok és egyedi támogatások vizsgálata céljából jogszabálytervezetek véleményezését megelőzően, önkormányzati támogatások és pályázati felhívás esetén azok kihirdetése előtt. 8. Előzetes vélemény: jogszabálytervezetek véleményezése, illetve önkormányzati támogatások és pályázati felhívás esetén azok elfogadása előtt e rendelet ban meghatározott eljárás eredményeképpen kialakított vélemény. 9. Elszámolható költségek: a 3. számú mellékletben meghatározott költségek köre. Azon támogatási kategóriák esetében, amelyekre a 3. számú melléklet nem tartalmaz rendelkezést, a támogatott cél érdekében közvetlenül felmerült költségek számolhatók el. A támogatást nyújtó az elszámolható költségek körét az e rendeletben foglaltaknál szűkebben is megállapíthatja. 10. Érzékeny ágazatok: feketeszén-bányászat [a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét tartalmazó TEÁOR '03 (a továbbiakban: TEÁOR '03) CA1010]; az Európai Megállapodás 2. számú jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó acéltermékek vagy vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR '03 DJ 27.1); az Európai Megállapodás 2. számú jegyzőkönyvének hatálya alá nem tartozó acéltermékek gyártása és a vas, acél egyéb feldolgozása (TEÁOR '03 DJ 27.2, 27.3, és 27.52); járműgyártás [a közúti gépjármű gyártása (TEÁOR '03 DM 34.10) a hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétéltű gépjármű, sportgépjármű, diagnosztikai és kezelő jármű, tűzoltóautó, seprős autó, mozgó könyvtár, katonai használatra szánt járművek, közúton kívüli használatra szánt dömper kivételével; a gépjármű villamos részeinek gyártása (TEÁOR '03 DL 31.61); a gépjármű-karosszéria gyártása (TEÁOR '03 DM 34.20); a gépjármű alkatrészei és tartozékainak gyártása (TEÁOR '03 DM 34.30); a szék és ülés gyártása közúti gépjárművekhez (TEÁOR '03 DN )]; szállítás; szintetikus szál ipar [selyemfonás (TEÁOR '03 DB 17.15) (kivéve: selyemszál gombolyítása, mosása

2 és fonása, selyemhulladék kártolása és fésülése, valamint a selyem- és selyemtípusú fonal gyártása); az egyéb textilszövés (TEÁOR '03 DB 17.25) (kivéve: egyéb széles szövet gyártása len-, rami-, kender-, juta-, háncsrostés különleges fonalból); valamint a vegyi szál gyártása (TEÁOR '03 DG 24.70)]; hajóépítés (TEÁOR '03 DM 35.1 alá tartozó tevékenység közül a tengeri kereskedelmi hajó építése). 11. Felszólítás: e rendelet 57. -ában meghatározott eljárás. 12. Horizontális támogatás: olyan támogatás, amely jellemzően ágazattól függetlenül meghatározott cél(ok) elérése érdekében nyújtható. Ilyen meghatározott cél lehet a kutatás-fejlesztés, a támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások, a képzés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem és a nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatása. 13. Hulladékokból nyert energia: a hulladékoknak - a környezetvédelmi előírások betartása mellett - fűtőanyagként vagy más módon történő felhasználása során nyert energia. 14. Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. 15. Jogszabálytervezetek véleményezése: a jogalkotásról szóló évi XI. törvény ában meghatározott eljárás. 16. Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. 17. Létező támogatás: minden olyan támogatási program, pályázati felhívás, illetve egyedi támogatás, amely e kormányrendelet hatálybalépése előtt érvénybe lépett, illetve amely e kormányrendelet alapján mentesül az Áht ában foglalt tilalom alól. 18. Megújuló energiaforrás: a geotermikus, a nap-, a szél-, a bio- és a vízenergia. 19. Nagyberuházás: az a beruházási projekt, melynek a 3. számú melléklet szerint elszámolható költsége legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 20. Nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás: olyan vállalkozás, amely működése során felhalmozott eredményéből vagy a tulajdonosok, illetve a hitelezők által rendelkezésre bocsátott/bocsátható pénzeszközökből nem képes kötelezettségei teljesítésére. 21. Pályázati felhívás: támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a támogatási programban való részvételre. 22. Referencia ráta: a támogatástartalom, illetve az elszámolható költségek jelenértékének kiszámításához használt mutatószám. A következő évre vonatkozó referencia rátát a pénzügyminiszter a Pénzügyi Közlönyben december 31-ig teszi közzé. Egy projekt támogatástartalmának kiszámításához mindig a döntés időpontjában érvényes referencia rátát kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtására milyen időtávon keresztül kerül sor. 23. Saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott projekthez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 24. Szállítás: vasúti szállítás (TEÁOR '03 I 60.10), egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR '03 I 60.23), közúti teherszállítás (TEÁOR '03 I 60.24), tengeri szállítás (TEÁOR '03 I 61.1), belvízi szállítás (TEÁOR '03 I 61.2), valamint légi szállítás (TEÁOR '03 I 62.1 és I 62.2). 25. Támogatás címzettje: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely a támogatás odaítéléséről rendelkező döntésben megnevezésre kerül, mint a támogatás alanya. 26. Támogatás formája: különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet, kedvezményes lízing. 27. Támogatás kedvezményezettje: a támogatás címzettje, illetve az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amelyet a támogatást nyújtó közvetve vagy közvetlenül kedvezőbb helyzetbe kíván hozni. 28. Támogatás koordinátor: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározott fogalom. 29. Támogatási cél: a támogatást nyújtó által egyedileg meghatározott gazdasági, társadalmi vagy egyéb közérdekű hatás, amelynek megvalósítását a támogatás célul tűzte ki. 30. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. 31. Támogatási kategória: az 1. számú mellékletben szereplő lista elemei. 32. Támogatási program: olyan jogszabályi rendelkezés, amely támogatási cél megvalósítása érdekében előzetesen és egyedileg meg nem határozott kedvezményezettek számára - a tervezett államháztartási

3 előirányzaton belül - az abban lefektetett általános kritériumoknak való megfelelés alapján juttatott állami támogatást irányoz elő. 33. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (a továbbiakban: TKV): az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg (egyéni vállalkozó esetén az utolsó személyi jövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele nem haladja meg a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget), továbbá ha abban az állam, az önkormányzat vagy más támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. 34. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI): a Pénzügyminisztérium szervezetében működő szervezeti egység, amely ellátja a pénzügyminiszter felelősségi körébe eső, e rendelet hatálya alá tartozó feladatokat. 35. Támogatást folyósító: az állami támogatás támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv. 36. Támogatást nyújtó: az a költségvetési szerv, az általa megbízott szerv, az irányítása alatt működő egyéb szerv vagy személy, illetve a helyi önkormányzat, amely az egyedi támogatás odaítéléséről dönt, vagy a támogatási program, illetve a pályázati felhívás elkészítéséért felelős. 37. Támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak, a 2. számú mellékletben foglalt módszertan alapján kiszámolt értéke. 38. Új támogatás: minden támogatási program és egyedi támogatás, amely nem minősül létező támogatásnak. Új támogatásnak minősül a létező támogatások módosítása is. 39. Érintett termék: a beruházási projekt által megvalósított kapacitásokkal előállítani kívánt termék (beleértve a szolgáltatásnyújtást is), valamint azok a termékek, amelyek ezt akár a fogyasztás (hasonló termékjellemzők, felhasználhatóság, ár), akár a termelés (a létrehozott termelőeszközök rugalmas felhasználhatósága révén) vonatkozásában helyettesíteni képesek. Amennyiben a támogatandó beruházási projekt félkész termékek előállításához szükséges kapacitások növelését célozza és az érintett félkész termékek jelentős része a vállalkozáson belül kerül felhasználásra, akkor az érintett terméknek az abból készített készterméket kell tekinteni. 40. Érintett termékpiac: az érintett termékpiacot az érintett termék és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. Földrajzi terület az, amelyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja a terméket beszerezni, illetőleg a termék értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja a terméket értékesíteni. 41. Piaci magánbefektető elve: nem minősül állami támogatásnak azon tőkejuttatás és egyéb tőkeművelet, melyet az adott kedvezményezett vállalkozás jelenlegi és a jövőben várható pénzügyi, gazdasági, piaci helyzetének ismeretében, csak a közép- és hosszú távú jövedelmezőségi szempontokat figyelembe véve nem állami tulajdonú és/vagy irányítású gazdálkodó szerv is végrehajtana/végrehajtott volna. 42. Piacképes kockázat: exporthoz kapcsolódó tevékenységek esetében piacképes kockázatnak minősül minden olyan két évnél rövidebb ügylet kockázata, amely az Európai Unióban, továbbá az OECD tagországai közül az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Izlandon, Japánban, Új-Zélandon, Norvégiában és Svájcban honos állami és nem állami adóshoz kapcsolódik. 43. Szinten tartás: szinten tartásnak minősül a meglévő tárgyi eszközök felújítása (ide nem értve a korszerűsítést eredményező felújítást), illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, nyújtott szolgáltatásban, illetve termelési vagy szolgáltatási folyamatban (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) alapvető változást hoznának. 44. Termelési egység: mindazon tőkeeszközök, amelyek gazdaságilag elválaszthatatlanok, fizikailag vagy funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, és egy meghatározott termék előállításához szükségesek. Amennyiben a beruházási projekt eredményeként létrehozott eszközök többféle, azonos alapanyag(ok)ból készült termék előállítására alkalmasak, a tőkeeszközöket egyetlen termelési egységnek kell tekinteni. II. Fejezet A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokra és a pénzügyminiszter ezzel kapcsolatos eljárására terjed ki. Az Áht a alóli mentesülés jogcímei

4 3. (1) Összeegyeztethetőek az Áht ával azok a támogatások, amelyek megfelelnek a jelen kormányrendeletben foglaltaknak, valamint ha a IX. fejezet alapján adott előzetes vélemény, illetve állásfoglalás a támogatási tervezetet nem kifogásolja. (2) A központi költségvetésből, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében, amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott véleménnyel, illetve állásfoglalással a támogatást nyújtó nem ért egyet, az ügyet a pénzügyminiszterrel közösen a Kormány elé terjesztheti. Ebben az esetben a Kormány - az Európai Megállapodásban vállalt kötelezettségekkel összhangban - a támogatási tervezetet összeegyeztethetőnek nyilváníthatja az Áht ával. (3) Az Áht a alól mentesülnek az Európai Megállapodás III. Cím II. és III. fejezetében hivatkozott termékek előállítására és kereskedelmére nyújtott támogatások, a honvédelmi és nemzetbiztonsági célra nyújtott támogatások, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény december 31- én hatályban lévő rendelkezése szerinti adókedvezmények, illetve a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi L. törvény évi XLII. törvény ával megállapított 79. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján március 31-ig alkotott önkormányzati rendeletek szerinti adókedvezmények, adómentességek, valamint azok az intézkedések, amelyek valamennyi belföldön működő vállalkozás által igénybe vehetőek, tehát amelyekkel minden vállalkozás megkülönböztetés nélkül élhet. III. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A támogatás nyújtásának átláthatóvá válásával összefüggő követelmények 4. (1) Állami támogatás egyedi támogatásként vagy támogatási program keretében nyújtható. (2) Támogatási célonként külön támogatási programot kell létrehozni az állami támogatásokra, és azokat a jogszabályon belül elkülönítetten kell megjeleníteni az egyéb támogatásokra vonatkozó szabályoktól. 5. (1) Az egyedi támogatás és a támogatási program szabályainak kötelező tartalmi elemei az alábbiak: I. a támogatást nyújtó szerv megnevezése; II. a támogatás célja, azon belül támogatási kategóriánként: a) a támogatás formája, b) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás és/vagy a támogatástartalom maximális mértékében/összegében kifejezve, c) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás és/vagy a támogatástartalom maximális mértékében/összegében kifejezve több forrásból igényelt támogatások esetén, d) a kedvezményezettek köre, e) a saját forrás mértéke, f) az elszámolható költségek köre, g) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatálya, h) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételek, i) az egyedi támogatás, a támogatási program, illetve az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankciói. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kategória csak a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott támogatási kategória lehet. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelező elemek mellett az egyes támogatási kategóriák és támogatási formák tekintetében a IV-VIII. fejezetek más kötelező elemeket is előírhatnak. 6. Támogatási szerződés csak a támogatási programban, illetve a pályázati felhívásban meghatározott támogatási feltételek teljesítése esetén köthető. 6/A. A támogatást nyújtó köteles tájékoztatni a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról. Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok 7. (1) Egy projekthez igénybe vett, az Áht ának hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az e kormányrendeletben meghatározott támogatási intenzitást, ide nem értve a 3. (3) bekezdésében, valamint a 40. (4) bekezdésében meghatározott támogatásokat. (2) A 3. (2) bekezdés alapján támogatott projektekhez - a 3. (3) bekezdése és a 40. (4) bekezdésének kivételével - további állami támogatás nem nyújtható.

5 (3) Egy vállalkozás által igénybe vett, a 40. (4) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások összege három egymást követő évben összesen nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. (4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek betartásáért - összhangban az Ámr. 79. (10) bekezdésével - a támogatás koordinátor a felelős. Egyéb általános rendelkezések 8. (1) A VI. fejezet hatálya alá tartozó ágazatok csak az adott ágazatra vonatkozó különös szabályok figyelembevételével támogathatók. (2) A 41. és 47. alapján bejelentett támogatási tervezet szerinti támogatásnyújtás addig nem hajtható végre, amíg jelen kormányrendelettel a tervezet nincs összhangban. 9. (1) Az exportált mennyiséghez, a disztribúciós hálózat létrehozásához és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggő költséghez közvetlenül kapcsolódó támogatás a (2) bekezdés kivételével nem nyújtható. (2) Nem piacképes kockázat esetén az exporttevékenységhez exporthitel biztosítására és kezességvállaláshoz támogatás nyújtható. Az államháztartás alrendszereinek terhére történő ingatlanértékesítés vállalkozások részére 10. (1) Az államháztartás alrendszerei által tulajdonolt vagyon terhére történő ingatlanértékesítés nem minősül állami támogatásnak, amennyiben a) az értékesítés nyilvános meghirdetés során a legmagasabb árat ajánló részére történik, b) az eladási feltételeket tartalmazó hirdetmény valamely országos vagy helyi napilapban legalább két hónapon át, ismételten közzétételre került, c) minden lehetséges vásárlónak lehetősége van arra, hogy megvásárolja az ingatlant, és d) a c) pont nem érinti a környezet, a közegészség, valamint a közérdek védelme, a spekulatív és a közrendet sértő ajánlatok kizárása érdekében tett korlátozásokat, valamint a városi és regionális tervezéssel összefüggő előírásokat. (2) Nem minősül állami támogatásnak az állami tulajdonban lévő ingatlan értékesítése akkor sem, ha az értékesítés legalább azon az áron történik, amelyet az adásvételi tárgyalások megkezdése előtt egy vagy több, az érdekelt felek és más állami szervek utasításától független, szakirányú végzettséggel rendelkező értékbecslő meghatározott. (3) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontjának megfelelő közzététel után sem sikerül az értékbecslő által meghatározott áron értékesíteni az ingatlant, az értékesítés érdekében az ingatlan ára 5%-kal csökkenthető. (4) Amennyiben az ingatlan a (3) bekezdésben meghatározott árcsökkentés után sem értékesíthető megfelelő időn belül, a korábbi tapasztalatok alapján új értékbecslést kell elvégeztetni. Kezességvállalás 11. Jelen kormányrendelet értelmében nem minősül állami támogatásnak (1) az olyan egyedi kezességvállalás, amely esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: a) a kedvezményezett nincs nehéz pénzügyi helyzetben, b) a kedvezményezett állami beavatkozás nélkül, piaci feltételek mellett is hitelhez jutna, c) a kezességvállalás egy adott pénzügyi tranzakcióra, meghatározott összegre és meghatározott időtartamra vonatkozik, továbbá a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg a kedvezményezett fennálló hiteleinek 80%-át, d) a kezességvállalás díja piaci áron kerül meghatározásra; (2) az olyan kezességvállalási program, amely esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: a) a programból nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás nem finanszírozható, b) a kedvezményezett állami beavatkozás nélkül, piaci feltételek mellett is hitelhez jutna, c) a kezességvállalás egy adott pénzügyi tranzakcióra, meghatározott összegre és meghatározott időtartamra vonatkozik, továbbá a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg a kedvezményezett fennálló hiteleinek 80%-át, d) a program feltételei reális kockázatelemzésen alapulnak, így a kedvezményezett vállalkozások által fizetett díjak lehetővé teszik, hogy a program bevételeiből fedezze kiadásait, e) a programban meghatározott feltételek a kockázat valós értékelésén alapulnak és a program finanszírozása legalább egyszer felülvizsgálatra kerül,

6 f) a fizetendő díjak fedezik egyaránt a kezességvállalással járó átlagos kockázatot és az adminisztratív költségeket, ideértve az állam által a program kezdetén nyújtott tőke átlagos megtérülését is. IV. Fejezet HORIZONTÁLIS TÁMOGATÁSI CÉLOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Kutatás-fejlesztési célú támogatás 12. (1) A nyújtható támogatás maximális intenzitása: a) alapkutatás esetén 100%; b) alkalmazott kutatás esetén 60%; c) kísérleti fejlesztés esetén 35%. (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási intenzitások az alábbi esetekben és mértékben növelhetők: a) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal; b) támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások (a továbbiakban: TKV) esetében 10 százalékponttal; c) nemzetközi együttműködési projekt esetében 10 százalékponttal. (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott és a (2) bekezdés egy vagy több pontja szerint növelt támogatási intenzitás alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot nem haladhatja meg. (4) Az alkalmazott kutatáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 75%-a, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 50%-a támogatható. (5) Az alábbi kutatás-fejlesztési támogatások nem minősülnek állami támogatásnak: a) nem nyereségorientált felsőoktatási vagy kutatási intézmények részére nyújtott kutatás-fejlesztési célú támogatás; b) állami szerv által egy vállalkozásnak piaci feltételek mellett nyújtott kutatás-fejlesztési megbízás (nyílt pályázati rendszer esetén). (6) A kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz. Környezetvédelmi célú támogatás 13. A környezetvédelmi célra nyújtható beruházási támogatások maximális intenzitása: a) TKV-k részére az új környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében, az azok bevezetését követő hároméves időszakban: 15%; b) a támogatási kérelem beadásának időpontjában hatályos környezetvédelmi előírásoknál kedvezőbb értékek elérése céljából: a 29. (1) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal (TKV-k esetében 15 százalékponttal) növelve. Energiatakarékossági, illetőleg megújuló energiaforrások használatát célzó támogatás 14. (1) Energiatakarékossági beruházások esetében: a 29. (1) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal (TKV-k esetében 15 százalékponttal) növelve, illetve 50% (TKV-k esetében 60%) közül a kedvezőbb. (2) A megújuló és hulladékból nyert energiaforrások használatát célzó beruházások esetén, a 29. (1) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal (TKV-k esetében 15 százalékponttal) növelve. Rendkívüli esetben, amennyiben a beruházás kiemelkedő közgazdasági, illetve nemzetgazdasági érdeket szolgál, 100%. A támogatott beruházás eredményeképpen létrejött eszközökhöz és létesítményekhez kapcsolódóan további támogatás a későbbiekben nem adható. Amennyiben a megújuló és hulladékból nyert energiaforrások használatát célzó beruházás olyan létesítményt hoz létre, amely egy egész agglomerációt lát el: a 29. (1) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal (TKV-k esetében 15 százalékponttal) növelve, illetve 60% (TKV-k esetében 70%) közül a kedvezőbb. (3) Az elektromos áram- és hőelőállítást egyszerre megvalósító beruházások esetében, amennyiben a közös előállítás következtében energiatakarékossági, illetve környezetvédelmi célok valósulnak meg: a 29. (1)

7 bekezdésében meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal (TKV-k esetében 15 százalékponttal) növelve, illetve 50% (TKV-k esetében 60%) közül a kedvezőbb. 15. A ban meghatározott értékek kizárólag a környezetvédelmi célhoz közvetlenül kapcsolódó beruházás(rész) bekerülési értékének százalékában értendők. 16. (1) Szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás esetén, ha a szennyező tevékenység folytatója nem ismert vagy jogutód nélkül megszűnt, és a környezetkárosító tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény hatálybalépését megelőzően történt, az elszámolható költségek 100%-a téríthető meg. A támogatás nem haladhatja meg a helyreállítást végző vállalkozás tényleges költségeit. (2) Környezetvédelmi célú működési támogatás a 4. számú mellékletben foglaltak szerint nyújtható. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások támogatása 17. (1) A TKV-knek tanácsadási tevékenységre, valamint vásárokon és kiállításokon való részvétele céljából nyújtott támogatás támogatástartalma legfeljebb az elszámolható költségek 50%-a lehet. (2) A tanácsadási tevékenység támogatása nem terjedhet ki a TKV alaptevékenységhez tartozó tanácsadás igénybevételének támogatására. Alaptevékenységhez tartozó tanácsadásnak számít különösen a rendszeres adótanácsadás. (3) A TKV-knek vásárokon és kiállításokon való részvétel céljából nyújtott támogatás kiállításonként, illetve vásáronként csak az első megjelenéshez nyújtható. (4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott támogatásokon túl, jelen rendelet egyéb rendelkezései alapján a TKV-k további támogatásban is részesülhetnek. Kockázati tőkebefektetések 18. (1) Az állami részvétellel működő kockázati tőkealapok és tőketársaságok, vagy más hasonló céllal működő jogi személyek TKV-ket érintő befektetései abban az esetben hajthatók végre, amennyiben a tőkejuttatás formájában megvalósított befektetés támogatástartalma nem haladja meg az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a támogatástartalom meghaladja ezt az összeghatárt, a kockázati tőkebefektetést végző társaságnak bizonyítania szükséges a piac - (2) bekezdés szerinti - elégtelen működését. (2) A piac elégtelen működése különösen az alábbi esetekben áll fenn: a) a piac szereplői nem képesek előállítani olyan termékeket, melyekre fizetőképes kereslet lenne, b) rossz vagy aszimmetrikus informáltság jellemzi a piacot (a potenciális befektetők csak nehezen tudnak a TKV-k vagy az újonnan alakult vállalatok gazdasági kilátásairól információt szerezni), c) a tranzakciós költségek magasak (a kisebb értékű befektetések nem vonzóak a magas ingatlanértékelési vagy egyéb tranzakciós költségek következtében). (3) Az 5. számú melléklet a kockázati tőkebefektetések támogatására vonatkozó további feltételeket határoz meg. Megmentési és szerkezetátalakítási célú támogatás 19. (1) Megmentési, illetve szerkezetátalakítási célból támogatás kizárólag nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás részére nyújtható. (2) Megmentési célú támogatás az az átmeneti támogatás, amely a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás pénzügyi problémáinak rendezése céljából nyújtható a szerkezetátalakítási program elkészítéséig vagy a felszámolási eljárás megindításáig. (3) Szerkezetátalakítási célú támogatás a szerkezetátalakítási program végrehajtásához szükséges állami szerepvállalás. A szerkezetátalakítási program olyan átfogó, hosszú távú program, amelynek eredményeképpen a vállalkozás életképessége helyreáll. (4) Nem nyújtható megmentési, illetve szerkezetátalakítási célú támogatás újonnan létrehozott vállalkozás részére. (5) Szerkezetátalakítási célú támogatás ugyanazon vállalkozás, valamint annak jogutódjai részére tízévente csak egyszer nyújtható. (6) Kivételes esetekben, amikor a vállalkozás előre nem látható, neki fel nem róható okok miatt került nehéz pénzügyi helyzetbe, az (5) bekezdésben foglaltaktól el lehet tekinteni. 20. Megmentési célú támogatás az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén nyújtható: a) a támogatás formája díjfizetés ellenében nyújtott kezességvállalás és hitel lehet. A támogatásnyújtásért a kedvezményezett vállalkozás által fizetendő díj mértéke nem lehet alacsonyabb egy nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás által a piacon igénybe vett hasonló szolgáltatásért fizetendő díj mértékénél;

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában 5 I. BEVEZETÉS Az állami támogatás nyújtása főszabály szerint összeegyeztethetetlen a közös piaccal. A 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerződés módosította az alapszabályokat lefektető,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03.

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. Jogszabályi há.ér 1996. évi XXI. tv. - A terüle2ejlesztésről és a területrendezésről 2012. évi CCVII. tv. - módosító

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben