21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya"

Átírás

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 36. -ában és a 110. (7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja a környezeti leveg min ségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának meg rzése érdekében. 2. (1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke leveg terhelést okoz vagy okozhat (a továbbiakban: légszennyez ). (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a) a természetes és mesterséges eredet ionizáló és nem ionizáló sugárzásból keletkez légszennyezésre, b) a leveg munka-egészségügyi védelmére, c) a zárt terek leveg min ségének szabályozására. Alapfogalmak 3. A rendelet alkalmazásában a) környezeti leveg (a továbbiakban: leveg ): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek leveg jének kivételével; b) anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a radioaktív anyagok és a genetikailag módosított szervezetek kivételével; c) légszennyez anyag: a leveg természetes min ségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a leveg be, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat; d) leveg terhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia leveg be juttatása; e) leveg szennyezés (légszennyezés): légszennyez anyagnak a légszennyez anyag kibocsátási határértéket meghaladó mérték leveg be bocsátása; f) légszennyezettség (immisszió): a leveg ben a leveg terhelés hatására kialakult légszennyez anyag koncentrációja, beleértve a légszennyez anyag adott id tartam alatt felületekre történt kiülepedését; g) alap légszennyezettség: a vizsgált légszennyez forrás környezetében kialakult, más légszennyez források által okozott, jogszabályban meghatározott id tartamra vonatkoztatott átlagos légszennyezettség, amelyhez a vizsgált légszennyez forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik; h) leveg védelmi követelmény: minden olyan, a leveg terhelését, az azt okozó tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennyez t, továbbá a légszennyezettséget érint intézkedés, el írás, tilalom, amely hatósági határozaton alapul, vagy amelyet jogszabály ír el ; i) elérhet legjobb technika: a korszer technikai színvonalnak megfelel módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megel zése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. Az elérhet legjobb technika meghatározásának szempontjait az 1. számú melléklet tartalmazza. - A technika fogalmába beleértend az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és m ködését megszüntetik. - Az elérhet technika az, amelynek fejlesztési szintje lehet vé teszi az érintett ipari ágazatokban történ alkalmazását, elfogadható m szaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és el nyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják, vagy állítják el, amennyiben az az üzemeltet számára ésszer módon hozzáférhet. - A legjobb technika azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet egészének magas szint védelme érdekében; j) b z: kellemetlen szagú légszennyez anyag vagy anyagok keveréke, amely összetev ivel egyértelm en nem jellemezhet ; k) új létesítmény, új tevékenység: az az építmény, berendezés vagy más légszennyez forrás, illetve technológia, amelynek létesítését a rendelet hatálybalépését követ en engedélyezik; l) érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része, (1 of 23) :03:28

2 la) amelyre a 7. (7) bekezdés szerinti intézkedési programról való döntés - különösen annak környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint lb) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét az intézkedési programról való döntés érinti; m) célérték: az emberi egészség és a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése, megel zése vagy csökkentése céljából a környezeti leveg ben meghatározott légszennyez anyag koncentráció, amelyet - ahol lehetséges - adott id tartam alatt kell elérni; n) hosszú távú célérték: a környezeti leveg ben csak hosszú id távon biztosítható légszennyez anyag koncentráció, amely szintje alatt - a tudomány jelenlegi állása szerint - az emberi egészséget és a környezet egészét károsító közvetlen hatások fellépése valószín tlen. A leveg védelmének általános szabályai 4. A leveg védelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a m szaki tervezésben - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - érvényesíteni kell. 5. (1) Tilos a környezeti leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti leveg b zzel való terhelése. (2) A leveg terhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: légszennyez forrás) az elérhet legjobb technika alapján, jogszabályban, illet leg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, leveg védelmi követelményeket kell megállapítani. (3) Azon tevékenységeknél, ahol kibocsátási határértéket a légszennyez forrás sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, leveg védelmi követelmények, m szaki intézkedések el írásával, az elérhet legjobb technika alkalmazásával kell a leveg terhelést megel zni, vagy a legkisebb mérték re csökkenteni. (4) A (2) és (3) bekezdés szerint megállapított kibocsátási határértéket, illet leg leveg védelmi követelményt az engedélyezési eljárás során úgy kell meghatározni, hogy a leveg terhelés nem okozza a légszennyezettségi határérték túllépését. (5) A légszennyez pontforrás közvetlen hatásterülete a vizsgált légszennyez pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által kibocsátott légszennyez anyag terjedése következtében várható a vonatkoztatási id tartamra számított, szabványokban rögzített módon meghatározott, a légszennyez pontforrás környezetében fellép leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás a) az egyórás (szálló por esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; vagy b) az egyórás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb; vagy c) a terhelhet ség 20%-ánál nagyobb (terhelhet ség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége). (6) Tilos a környezeti hatásvizsgálat-köteles, illet leg az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység végzése céljából új légszennyez pontforrást telepíteni, ha a légszennyez pontforrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve az új légszennyez pontforrás üzembe helyezése következtében várhatóan meghaladja az éves légszennyezettségi határértéket, kivéve, ha a) a légszennyez saját költségén, az új légszennyez pontforrás közvetlen hatásterületén, az adott légszennyez anyag tekintetében, a leveg szennyezettsége szempontjából egyenérték kibocsátás csökkentését egyidej leg biztosítja, vagy b) a beruházás megvalósulása következtében az adott légszennyez anyag határérték alatti kibocsátása (leveg terhelés) kisebb lesz, mint a beruházás el tti állapotban volt, vagy c) a légszennyez más jogszabályban el írt módon bizonyítja, hogy a légszennyez pontforrás közvetlen hatásterületén a helyi mérésekkel megállapított alap légszennyezettség az új légszennyez pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az éves légszennyezettségi határértéket. 6. (1) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, illetve létesítmények esetében a légszennyez nek védelmi övezetet kell kialakítania - a 27. (2) bekezdése szerint korszer sített (rekonstruált) légszennyez források kivételével - az új légszennyez források körül, illetve a nyomvonalas közlekedési létesítmények mentén. (2) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben felsorolt, külön jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálat-köteles, illet leg egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek, létesítmények esetében a védelmi övezet nagyságát a környezetvédelmi engedélyben, illet leg az egységes környezethasználati engedélyben határozza meg. (3) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben felsorolt, külön jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálati, illet leg egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá nem tartozó tevékenységek, létesítmények esetében a védelmi övezet nagyságát más hatósági eljárásban az érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére adott szakhatósági állásfoglalásában határozza meg. (4) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben nem szerepl tevékenységek esetében más hatósági eljárásban a védelmi övezet szükségességét - az (5) bekezdésre tekintettel - vizsgálhatja és a védelmi övezet nagyságát az érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére adott szakhatósági állásfoglalásában legfeljebb 1000 méterben határozhatja meg. (5) A védelmi övezet nagyságát a légszennyez anyag kibocsátások, a terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, id járási viszonyok), a domborzat, a véd elemek és a védend területek, építmények figyelembevételével kell meghatározni. (6) A környezeti hatásvizsgálati, továbbá az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatóság a 2. számú melléklet A)-D) pontjaira el írt védelmi övezet legalacsonyabb mértékénél kisebb védelmi övezetet is meghatározhat az érintett települési önkormányzat (a f városban a kerületi önkormányzat) jegyz jének (a továbbiakban együtt: a települési önkormányzat jegyz je), valamint a (2 of 23) :03:28

3 közegészségügyi és a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján, amennyiben valamennyi leveg védelmi követelmény teljesül. A meghatározott védelmi övezet sugara azonban nem lehet kisebb az A) pontban felsorolt tevékenységek esetében 300 m-nél, a B) pontban felsorolt tevékenységek esetében 200 m-nél, illetve a C)-D) pontokban felsorolt tevékenységek esetében a légszennyez forrás közvetlen hatásterületénél. (7) Meglév telephelyen tervezett új forrás esetében a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásban, a közegészségügyi hatóság és a települési önkormányzat jegyz jének szakhatósági állásfoglalása alapján a (6) bekezdésben foglaltaknál kisebb távolságot is meghatározhat. (8) A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdül épület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerül, illetve a már m köd légszennyez források m ködésével összefügg építményt. (9) Új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegy országos közút esetén a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölését követ en a külön jogszabály szerinti szakhatósági jogkörében nem adhat szakhatósági hozzájárulást a közút kezel je részére a (8) bekezdésben felsorolt építmények védelmi övezetben történ elhelyezésével kapcsolatos eljárásban. (10) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a légszennyez t terhelik. (11) Amennyiben a védelmi övezet a légszennyez tulajdonában van, akkor annak a védelmi övezetként való fenntartásával kapcsolatos költségek a légszennyez t terhelik. (12) Amennyiben a védelmi övezet nem a légszennyez tulajdonában van, és azt más hasznosítja, akkor a védelmi övezetként való fenntartási költségek a hasznosított terület tekintetében a hasznosítót, hasznosítás hiányában a légszennyez t terhelik. II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A légszennyezettség mértékének szabályozása 7. (1) A légszennyezettségi határértékeket, beleértve a légszennyez anyagok veszélyességi fokozatba történ besorolását, valamint a riasztási, tájékoztatási küszöbértékeket a környezet-egészségügyi és környezetvédelmi, valamint az egyéb szakterületeken folyó tudományos kutatások legújabb adatai és a méréstechnika területén elért eredmények figyelembevételével kell megállapítani és legalább három évente felül kell vizsgálni. (2) Az ország területén a légszennyezettséget és a légszennyezettségi határértékek betartását - külön jogszabályban meghatározott módon - az Országos Légszennyezettségi Mér hálózat segítségével méréssel vagy egyéb eljárással rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. A méréses vizsgálathoz a mér hálózat telepítése és fenntartása, valamint az egyéb vizsgálati módszerek feltételeinek biztosítása állami feladat. (3) A légszennyezettségi vizsgálatoknak ki kell terjedni minden olyan légköri (id járási) jelenségre, amely a leveg min ségét bármilyen módon és mértékben befolyásolhatja. A légszennyezettségi vizsgálatok során a szabályozási id tartamok (a légszennyezettségi határértékekhez tartozó id tartamok) alatt reálisan felléphet összes meteorológiai helyzetet be kell vonni a vizsgálatba, a hazai hivatalos meteorológiai mérési adatok alapján. (4) A környezetvédelmi hatóság a légszennyez t légszennyezettségi mérések elvégzésére kötelezheti a légszennyezettségi határértékek megtartásának ellen rzése érdekében, valamint új létesítmények esetén az engedélyezéshez szükséges alaplégszennyezettség megállapítása érdekében, amennyiben az Országos Légszennyezettségi Mér hálózat keretében nem áll rendelkezésre adat, vagy az nem kell részletesség. A méréseket a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott mérési terv alapján kell végezni. A mérések eredményeit a környezetvédelmi hatósággal közölni kell a mérésre kötelez határozatban el írt határid re és módon. (5) Az ország területét a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével - külön jogszabály szerint - zónákba kell sorolni. Agglomeráció, mint különleges zóna, jelölhet ki a lakosnál nagyobb, koncentrált népesség területen, illetve olyan lakosú vagy annál kisebb népesség területen, ahol a néps r ség 500 f /km 2, vagy annál nagyobb. (6) A zónák kijelölését jogszabályban közzé kell tenni. A kijelölést a légszennyezettség lényeges változása esetén, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni. (7) Azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a környezetvédelmi hatóság az érintett közegészségügyi és közlekedési hatóságok, valamint települési önkormányzatok jegyz jének közrem ködésével, az érintett légszennyez k bevonásával, valamint az érintett nyilvánosság véleményének kikérése alapján olyan intézkedési programot készít, amelynek ütemezett végrehajtásával biztosítható a határértékek betartása. A programok tartalmi követelményeit a 3. számú melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyez ket szennyezés csökkentési intézkedések megtételére kötelezi, valamint figyelemmel kíséri és ellen rzi az intézkedési program végrehajtását. (8) Azokra a zónákra, ahol a talajközeli ózon koncentrációja (a troposzféra legalsó rétegének ózon tartalma) meghaladja a célértéket, illet leg a hosszú távú célértéket, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pi-rén koncentráció szintje meghaladja a célértéket, a környezetvédelmi hatóságnak a közlekedési hatóság, valamint a települési önkormányzatok jegyz jének közrem ködésével, az érintett légszennyez k bevonásával, meg kell határoznia azokat az aránytalanul nagy költségeket nem igényl intézkedéseket, amelyek biztosítják a célértékek elérését. A helyhez kötött ipari légszennyez források esetében ez nem jelentheti az elérhet legjobb technikánál szigorúbb el írások alkalmazását. A felsorolt anyagok tekintetében külön intézkedéseket nem kell meghatározni azokra a zónákra, amelyekre a (7) bekezdés szerinti intézkedési programokat elkészítették. Az intézkedéseket a külön jogszabályban meghatározott összkibocsátási határértékek betartása érdekében szükséges programokkal összhangban kell végrehajtani. (3 of 23) :03:28

4 (9) A (7) bekezdésben említett programokat a (6) bekezdésben meghatározott zónák kijelölését követ 18 hónapon belül kell elkészíteni. Azokra a zónákra, ahol több légszennyez anyag koncentrációja meghaladja a légszennyezettségi határértéket, az összes szennyez anyagra vonatkozó, integrált intézkedési programot kell készíteni. (10) A zónákra vonatkozó intézkedési program végrehajtása érdekében a környezetvédelmi hatóság a) a légszennyez t intézkedési terv kidolgozására, majd végrehajtására kötelezi, és annak végrehajtását ellen rzi; b) a légszennyez tevékenységét, az intézkedési terv elkészítésének, illet leg az abban foglaltak végrehajtásának elmaradása esetén, korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, mely intézkedésr l a települési önkormányzat jegyz jét is értesíti. (11) Azokban a zónákban, ahol a légszennyezettség a határértéknél kisebb, illet leg a talajközeli ózon koncentrációja kielégíti a hosszú távú célértéket, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pirén koncentráció kisebb, mint a célérték, a fenntartható fejl dés követelményeivel összhangban meg kell rizni a meglév jó állapotot. (12) (13) Az országhatáron átterjed légszennyezés esetén az érintett országokat, a két- és többoldalú nemzetközi egyezményeknek megfelel en értesíteni kell, és kezdeményezni kell a kölcsönös segítségnyújtást. A szomszédos országok kibocsátásai következtében az országban kialakuló szennyezettség csökkentésére kétoldalú kapcsolatok keretében kezdeményezni kell egyeztetett intézkedések végrehajtását. Biztosítani kell az azonnali beavatkozáshoz szükséges információk elérhet ségét a szennyezettség hatásával érintett szomszédos ország részére. Az intézkedési program elkészítésének szabályai 7/A. (1) A környezetvédelmi hatóság a 7. (7) bekezdése szerinti intézkedési program, annak módosítása, illet leg felülvizsgálata tervezetének elkészítése során a saját és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdet tábláján, továbbá a saját, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot. (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak a következ ket kell tartalmaznia: a) az intézkedési program, továbbá annak módosítása, illet leg felülvizsgálata tervezetét; b) felhívást arra vonatkozóan, hogy az intézkedési program, annak módosítása, illet leg felülvizsgálata tervezetére az érintett nyilvánosság véleményt, észrevételt tehet; c) azon környezetvédelmi hatóság megnevezését, ahová a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújthatók; d) a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújtására nyitva álló határid t. (3) Az érintett nyilvánosság az intézkedési program, továbbá annak módosítása, illet leg felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közzétételét l számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt. A környezetvédelmi hatóság az intézkedési program, valamint annak módosítása, illet leg felülvizsgálata elfogadása el tt az érintett nyilvánosság által határid ben tett véleményeket, észrevételeket - tekintettel a környezetvédelmi érdekekre - lehet ség szerint figyelembe veszi. (4) A figyelembe vett véleményekr l, észrevételekr l, illetve figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól a környezetvédelmi hatóság a saját és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdet tábláján, továbbá a saját és a minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, és egyúttal közzéteszi az elfogadott intézkedési programot, továbbá az elfogadás alapjául szolgáló indokokat. A légszennyez anyagok kibocsátásának szabályozása 8. (1) A légszennyez források üzemeltetését az elérhet legjobb technika alkalmazásával kell végezni. Ennek érdekében az üzemeltet nek meg kell tenni a következ intézkedéseket: a) a tevékenység folytatásához szükséges, leveg terhelést okozó anyagok felhasználásának minimalizálását, b) az eljáráshoz szükséges anyagok és az energia hatékony felhasználását, c) a kibocsátások megel zését, vagy ezek kockázatának minimumra csökkentését, d) a balesetek megel zését és ezek környezeti következményeinek minimalizálását, e) a tevékenység felhagyása esetén teend szükséges intézkedéseket, amennyiben fennáll a leveg terhelés veszélye. (2) A helyhez kötött légszennyez források üzemeltetése során: a) jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított kibocsátási határértékek nem léphet k túl; b) a leveg védelmi követelményeket be kell tartani, c) olyan anyag- és energia felhasználást kell folytatni, amely nem okoz légszennyezést, illet leg megfelel az egyéb környezetvédelmi jogszabályok el írásainak; d) a tisztító berendezéseket a technológiai el írásoknak megfelel en, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról; e) a technológiai el írások megtartásával, az üzemzavarok megel zésével, illet leg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést; f) a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. (3) A rendelet 2. számú mellékletének A)-C) pontjaiban felsorolt tevékenységek esetében az engedélyezési eljárás, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság köteles vizsgálni az elérhet legjobb technika, az engedélyezési eljárás idejében fennálló, tényleges szintjét. Ennek figyelembevételével a jogszabályban el írt (4 of 23) :03:28

5 kibocsátási határértéknél szigorúbb (egyedi) határérték, leveg védelmi követelmény írható el. (4) A légszennyezettségi határértékek megtartása érdekében a rendelet 2. számú mellékletének A)-C) pontjaiban felsorolt tevékenységek, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság mindig köteles vizsgálni a szigorúbb (egyedi) kibocsátási határérték, leveg védelmi követelmény el írásának szükségességét. (5) A (3) bekezdésben nem említett új vagy meglév létesítményeknél - egyedi eljárás során - a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi határérték betartása érdekében vizsgálhatja a szigorúbb (egyedi) kibocsátási határérték, leveg védelmi követelmény megállapításának szükségességét, és el írhatja azt. (6) A rendelet 2. számú mellékletének A)-C) pontjaiban felsorolt tevékenységek esetében a környezetvédelmi felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság a leveg védelmi és gazdasági szempontok figyelembevételével, reális határid vel szigorúbb (egyedi) kibocsátási határértéket, leveg védelmi követelményeket írhat el. (7) A kibocsátási határértékek túllépése vagy a leveg védelmi követelmények környezet állapotát veszélyeztet be nem tartása esetén a környezetvédelmi hatóság a légszennyez t intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására kötelezi, amelynek mulasztása esetén a légszennyez forrás m ködését korlátozhatja, felfüggesztheti vagy betilthatja, hatósági intézkedésér l a települési önkormányzatot is értesíti. Helyhez kötött légszennyez pontforrásra vonatkozó szabályok 9. (1) Leveg terhelést okozó, helyhez kötött légszennyez pontforrás (amelynél a légszennyez anyag kibocsátási jellemz i méréssel egyértelm en meghatározhatók) létesítéséhez, meglév b vítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszer sítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), m ködésének megkezdéséhez, m ködtetéséhez a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, más engedélyez hatóság hiányában engedélye szükséges. (2) (3) A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott engedélykérelem tartalmi követelményeit a 4.1. számú melléklet tartalmazza. (4) A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási határértékeket, leveg védelmi követelményeket határozattal írja el, amelynek tartalmi követelményeit a 4.2. számú melléklet tartalmazza. (5) Az engedély meghatározott id re adható ki. Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb el írásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az engedély felülvizsgálatát el kell végezni akkor, ha a létesítmény által okozott szennyezés vagy a leveg min ségi állapot meg rzése szükségessé teszi a jogszabályban el írt kibocsátási határérték, illet leg leveg védelmi követelmény módosítását, illetve, ha az elérhet legjobb technikában bekövetkezett változás lehet vé teszi a kibocsátási határérték csökkentését. A hatóság a felülvizsgálat eredménye alapján megállapítja az engedély új leveg védelmi követelményeit és el írásait. (6) Az engedélyezési eljárás során a kérelmez m szaki és gazdasági dokumentációval igazolni, a hatóság ellen rizni köteles, hogy a tervezett, illet leg megvalósított m szaki megoldás megfelel az elérhet legjobb technika alapján meghatározott leveg védelmi követelményeknek és el írásoknak. Az elérhet legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben foglaltakat. (7) A környezetvédelmi hatóság az építési (létesítési) engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában el írhatja a használatbavételi engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illet leg az adatszolgáltatás helyességének ellen rzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat. (8) A helyhez kötött légszennyez pontforrás üzemeltet je köteles a légszennyez anyagok kibocsátását és a létesítési (építési), használatbavételi engedélyben a részére megállapított kibocsátási határértékeket, leveg védelmi követelmények megtartását rendszeresen ellen rizni. A kibocsátás ellen rzése külön jogszabály szerint történhet méréssel vagy számítással. (9) A környezetvédelmi hatóság a helyhez kötött légszennyez pontforrás üzemeltet jét a kibocsátások ellen rzésére határozatban kötelezheti, amelyben el írja az ellen rzések gyakoriságát, módszerét, valamint a kötelez adatszolgáltatás tartalmát, módját. Helyhez kötött diffúz légszennyez forrásra vonatkozó szabályok 10. (1) Helyhez kötött diffúz légszennyez forrásnak kell tekinteni a leveg terhelést okozó, pontforrásnak nem min sül kibocsátó felületet (pl. nyílás, légz, biztonsági lefúvató szelep, tartósan nyitott ablak vagy ajtó, továbbá telephely burkolatlan, parkosítatlan területe, medd hányó, hulladéklerakó stb.), a szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett m veletet, technológiát, anyagtárolást. A helyhez kötött diffúz légszennyez forrást úgy kell kialakítani, m ködtetni, fenntartani, hogy abból a lehet legkevesebb légszennyez anyag kerüljön a környezetbe. (2) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, valamint egyéb bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyez forrás létesítéséhez, meglév b vítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszer sítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), m ködésének megkezdéséhez, m ködtetéséhez a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, engedélyez hatóság hiányában engedélye szükséges. (3) Az engedélyezési eljárás során a kérelmez m szaki és gazdasági dokumentációval igazolni, a hatóság ellen rizni köteles, hogy a tervezett, illet leg megvalósított m szaki megoldás megfelel az elérhet legjobb technika alapján meghatározott leveg védelmi követelményeknek és el írásoknak. Az elérhet legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben foglaltakat. (4) A környezetvédelmi hatóság azon diffúz légszennyez forrás üzemeltet jét, amellyel kapcsolatosan hatósági intézkedés (engedélyezés, kötelezés, bírságkivetés) szükséges, határozatban kötelezi a forrás bejelentésére. (5) A környezetvédelmi hatóság külön jogszabály szerint egyes diffúz forrásokra határozatban állapít meg kibocsátási határértéket, (5 of 23) :03:28

6 anyagfelhasználási határértéket, leveg védelmi követelményt. (6) A helyhez kötött diffúz légszennyez forrás által okozott leveg terhelés megel zése, illet leg csökkentése érdekében a környezetvédelmi hatóság az elérhet legjobb technikán alapuló m szaki intézkedések végrehajtását határozatban írhatja el a forrás létesít je vagy m ködtet je részére. A környezetvédelmi hatóság a határozatban el írt kötelezések mulasztása esetén a diffúz légszennyez forrás m ködését korlátozhatja, illet leg leállíthatja. (7) A helyhez kötött diffúz légszennyez források üzemeltet je köteles a létesítési és használatbavételi, m ködési engedélyben rögzített leveg védelmi követelményeket rendszeresen ellen rizni. (8) Az ingatlan tulajdonosa, kezel je, illetve használója köteles - a diffúz leveg terhelés elkerülése érdekében - az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. Mulasztás esetén a környezetvédelmi hatóság kötelezést ad ki és a határozatban el írt kötelezettség megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot szabja ki. 11. (1) Hulladékok nyílt téri, illet leg háztartási tüzel berendezésben történ égetése tilos. (2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkez papírhulladék, veszélyesnek nem min sül fahulladék háztartási tüzel berendezésben történ égetése külön engedély nélkül végezhet. (3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyét l számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. (4) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek min sül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból ered en kigyullad. (6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erd gazdasági fahulladék erd védelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók. (7) Nyílt téri égetéssel járó t zoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint végezhet. Mozgó légszennyez forrásokra vonatkozó szabályok 12. (1) Mozgó légszennyez forrás (közúti, nem közúti, vasúti, vízi és légijárm ) csak akkor helyezhet forgalomba és úgy üzemeltethet, ha kielégíti a külön jogszabályban meghatározott leveg védelmi követelményeket. (2) Hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, bels égés motorral meghajtott gépjárm - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en - csak akkor tartható forgalomban, ha megfelel a külön jogszabályban el írt követelményeknek. (3) Áruszállítás esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelel intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag leveg terhelést ne okozzon. Vonalforrásokra vonatkozó szabályok 13. (1) Minden olyan nyomvonalas közlekedési létesítmény (közút, vasút) vagy annak vizsgált szakasza, amelynél az elhaladó járm vek jellemz i határozzák meg az egységnyi szakaszból származó légszennyez anyag kibocsátott mennyiségét (a továbbiakban: vonalforrás) létesítésének és használatbavételének engedélyezésekor a 8. (2) bekezdés b) pontjában és a 10. (1) és (7)-(8) bekezdésekben foglaltakat megfelel en kell alkalmazni. A létesítési, használatbavételi engedélyezési eljárásokban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként m ködik közre. (2) A közlekedési hatóság - a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére - azon vonalforrásoknál, amelyek környezetében az ott közleked mozgó légszennyez források miatt a légszennyezettségi határértékek rendszeres és tartós túllépése következik be, forgalomszervezési, korlátozó intézkedéseket rendelhet el a leveg terhelés mérséklése érdekében. (3) (4) Meglév vonalforrások kijelölt védelmi övezete nem csökkenthet ; illet leg a környezetvédelmi hatóság határozatban, pótlólagosan a leveg terhelés hatásait csökkent vagy kizáró felszíni véd elemek (pl. véd növénysáv) alkalmazását írhatja el. (5) Külterületen vezetett, új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegy országos közút és vasút mentén a légszennyezettségi határértékeknek a védelmi övezet határán kell teljesülniük. B zzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok 14. B zzel járó tevékenység során az elérhet legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró b z kerüljön a környezetbe. Az elérhet legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illet leg a lakosságot zavaró b zzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság hatósági határozatban írja el. Rendkívüli intézkedések 15. (1) Környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén rendkívüli intézkedést kell tenni. (2) Rendkívüli intézkedést igényl légszennyezettség alakulhat ki: (6 of 23) :03:28

7 a) ha kedvez tlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyez anyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen elérheti vagy meghaladhatja egy vagy több légszennyez anyag tájékoztatási, illet leg riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet); b) ha egy vagy több légszennyez forrás által okozott tartós leveg terhelés következtében a légszennyezettség egészségügyi határértékét tartósan, nagy mértékben meghaladó, az emberi egészséget közvetlenül veszélyeztet légszennyezettség (veszélyes légszennyezettség) alakul ki; c) váratlan meghibásodás, üzemzavar esetén. (3) Azokon a területeken (településeken), ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez azonnali beavatkozási - beleértve a tájékoztatást és riasztást - füstködriadó tervet (a továbbiakban: szmogriadó terv) kell kidolgozni és végrehajtani. (4) A szmogriadó terv készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza. A szmogriadó tervet legkés bb június 30-ig kell elkészíteni. (5) A szmoghelyzet kialakulásának megel zésére, illet leg a szmoghelyzet megszüntetésére a szmogriadó tervben foglaltak szerint a lakosságot tájékoztatni kell, a helyhez kötött és a mozgó légszennyez források m ködését korlátozni kell, illet leg meg kell tiltani. (6) Veszélyes légszennyezettség esetén a környezetvédelmi hatóság a közegészségügyi hatóság állásfoglalásának figyelembevételével a veszélyes légszennyezettséget okozó, helyhez kötött légszennyez forrás üzemeltet jének tevékenységét - a kibocsátásnak a veszélyes légszennyezettséget megszüntet mérték re való csökkentéséig - korlátozza vagy felfüggeszti, hatósági intézkedésér l a települési önkormányzatot is értesíti. (7) A közlekedési hatóság és a közlekedésrendészeti szerv - a környezetvédelmi hatóság vagy a közegészségügyi hatóság kezdeményezésére - azokon a területeken, ahol a mozgó légszennyez források használata veszélyes légszennyezettséget okoz, forgalomkorlátozást vagy más intézkedést rendelhet el. Adatszolgáltatás 16. (1) A rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a környezetvédelmi hatóság által határozatban el írt bejelentés köteles diffúz forrásra az üzemeltet köteles - az (5) bekezdés szerinti bejelentési rlapokon - adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára (alapbejelentés és légszennyezés mértéke éves bejelentés). (2) (3) Az adatszolgáltatást e jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság határozata szerint kell teljesíteni. (4) Alapbejelentést a leveg terhelést okozó légszennyez anyagokra kell tenni. (5) Az alapbejelentés és a légszennyezés mértéke éves bejelentés rlap, valamint kitöltési útmutató a Környezetvédelmi Minisztérium hivatalos értesít jében kerül közzétételre. (6) A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség a Környezetvédelmi Minisztérium vagy kijelölt szerve által közreadott nyomtatványon, vagy számítógépes adathordozón vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthet. Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a dokumentumok, illetve adatokat el állító és továbbító eljárások megfelel archiválásáról. (7) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskör ségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felel s. (8) A környezetvédelmi hatóság határozatban engedélyezheti az (1) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltér adatszolgáltatás teljesítését, ha az adatlapok m szaki, technológiai okok miatt nem alkalmazhatók. (9) Új légszennyez forrásokra az alapbejelentést a használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni. (10) Az üzemeltet köteles az adatlap adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelent lapon bejelenteni. (11) Minden légszennyezettségi vizsgálatot végz állami szervezet köteles a mérésre vonatkozó jellemz ket és az értékelt, min sített adatokat statisztikailag feldolgozva, valamint a rendszerezett és szakmailag ellen rzött alapadatokat a tárgynegyedévet követ 30 napon belül az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (Kvt. 49. ) eljuttatni. A nem az állam által m ködtetett mér helyek és az állami központi mér hálózatok közötti adatcserét megállapodásban kell szabályozni. (12) A légszennyezettségi adatok nyilvánosságát, a szakmailag ellen rzött adatok érintett hatóságok közötti kölcsönös cseréjét biztosítani kell. (13) A 9. számú melléklet szerinti uniós jogi aktusok, továbbá a leveg védelmével összefügg tárgyú nemzetközi egyezmények által el írt adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a környezetvédelemért felel s miniszter feladata. Egyes termékek és technológiák leveg tisztaság-védelmi követelményei 17. (1) Külön jogszabályban meghatározott egyes termékeket, technológiákat külön jogszabályban meghatározott módon leveg tisztaságvédelmi szempontból min síttetni kell. (2) Nem hozható forgalomba és nem forgalmazható olyan termék, technológia, amelyre leveg tisztaság-védelmi szempontból min sítési kötelezettség vonatkozik és nem felel meg a min sítési feltételeknek, illet leg azt az arra kötelezett nem min síttette. (7 of 23) :03:28

8 Légszennyezési bírság és egyéb jogkövetkezmények 18. (1) Az a természetes vagy jogi személy, illet leg jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely a) a helyhez kötött légszennyez pontforrását, b) a bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyez forrását úgy üzemelteti, hogy a kibocsátási határértéket túllépi vagy a leveg védelmi követelményeket nem teljesíti, légszennyezési bírságot köteles fizetni. (2) A légszennyezési bírságot a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. (3) A légszennyezési bírságot a rendelet 25. (4) bekezdésében meghatározott átmeneti id szak végéig évente, els alkalommal a évre kell kivetni. (4) Légszennyezési bírságot nem kell kivetni, ha a bírság egy telephelyre számítva kevesebb mint Ft. (5) Mentesül a bírságfizetési kötelezettség alól az a légszennyez, aki vagy amely bizonyítja, hogy a határérték túllépését vagy a leveg védelmi követelmények megsértését el re nem látható, elháríthatatlan küls ok (természeti katasztrófa) idézte el. Helyhez kötött légszennyez pontforrások bírságolása 19. (1) Meglév, helyhez kötött légszennyez pontforrásoknál a légszennyezési bírságot a kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezés mennyisége után a szennyez anyag veszélyességét l függ bírságtényez alkalmazásával, a légszennyez anyagonként meghatározott bírságtételek összesítésével kell megállapítani. A bírság kiszámításának módját a rendelet 6. számú melléklete állapítja meg. (2) A környezetvédelmi hatóság az e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott légszennyezési bírságot december 31-ig terjed id szakra a) a évre vonatkozó bírságtényez kétharmados szorzatával állapíthatja meg, azoknál az 50 MWth és az ennél nagyobb h teljesítmény meglév tüzel berendezéseknél, amelyeknél a megengedett kibocsátási határérték betartásának határideje január 1., b) a évre vonatkozó bírságtényez 0,45-ös szorzatával állapíthatja meg, azoknál az 50 MWth és az ennél nagyobb h teljesítmény meglév széntüzelés tüzel berendezéseknél, amelyeknél a megengedett kibocsátási határérték betartásának határideje január 1., ha a leveg szennyezést megszüntet beruházásra szeptember 30-ig joger s engedélyt kap és a beruházás kivitelezését megkezdi. (3) A környezetvédelmi hatóság azoknál az 50 MWth és az ennél nagyobb h teljesítmény meglév tüzel berendezéseknél, amelyeknél a megengedett kibocsátási határérték betartásának határideje január 1., az e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott légszennyezési bírságot a évre vonatkozó bírságtényez vel állapíthatja meg, amennyiben a légszennyezést a létesítmény leállításával megszünteti és a létesítmény megszüntetéséhez joger s engedéllyel rendelkezik. A környezetvédelmi hatóság a légszennyezési bírságot a létesítmény leállításának id pontjáig id arányosan, de legkés bb december 31-ig állapítja meg. (4) A környezetvédelmi hatóság azoknál az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemen h teljesítmény tüzel berendezéseknél, amelyek a kén-dioxidra el írt technológiai kibocsátási határértékek betartása érdekében füstgáz-kéntelenít berendezést létesítettek és m ködtetnek, a füstgáz-kéntelenít berendezés külön jogszabály szerinti nem megfelel m ködésének id tartamára, a technológiai kibocsátási határértékek túllépése esetében a 6. számú mellékletben meghatározott, kén-dioxidra kiróható bírságot évenként legfeljebb 10 napi id tartamra 15 Ft/kg-os bírságtényez vel, évenként további, legfeljebb 20 napi id tartamra 30 Ft/kg-os bírságtényez vel állapítja meg. Helyhez kötött diffúz légszennyez források bírságolása 20. (1) A bejelentésre kötelezett, helyhez kötött diffúz források esetében a légszennyezési bírság kivetése évente történik a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint. (2) A pernyehányók, medd hányók, vörösiszap tárolók, hulladéklerakó- és tároló telepek, külszíni bányák tényleges m velés alatt álló, nem rekultivált, leveg terhelést okozó területe után a 7. számú melléklet szerinti bírságtényez 1/10 részével számított bírságot kell kivetni. (3) Egyes diffúz forrásokra külön jogszabály szerint megállapított kibocsátási határértékek, anyagfelhasználási határértékek és leveg védelmi követelmények [10. (5) bekezdés] túllépése, illet leg mulasztása esetén a bírságolás szabályait a külön jogszabály tartalmazza. A bírság megállapításának sajátos szabálya 21. Meghatározott termelési ágra, légszennyez forráscsoportra vonatkozó kibocsátási határérték (pl. össztömeg kibocsátási határérték) túllépése esetén a légszennyezési bírság számításának szabályait a kibocsátási határértékekr l szóló jogszabály állapítja meg. Leveg védelmi követelmények megszegése 22. (1) Leveg védelmi bírság megfizetésére köteles az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely a leveg védelmi követelményeket nem tartja be. (2) A bírságot a környezetvédelmi hatóság a 8. számú mellékletben meghatározott esetekben, a megjelölt összegek %-a között a (8 of 23) :03:28

9 mulasztás körülményeinek, súlyosságának, id tartamának és ismétl désének egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön állapítja meg, és veti ki. (3) A bírságot megállapító határozattal egy id ben a kötelezettségszegés megszüntetésére kötelez határozatot kell kiadni. A kötelezettséget megállapító határozatban megállapított teljesítési határid elmulasztása esetén az eseti bírság ismételten kivethet. A leveg védelmi ügyekben eljáró hatóságok 23. (1) A leveg tisztaság-védelmi hatósági feladatokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - els fokon a környezetvédelmi felügyel ség, illet leg e rendeletben meghatározott esetekben, a települési önkormányzat jegyz je látja el. (2) A környezetvédelmi felügyel ség a) határozatban állapítja meg - a helyhez kötött légszennyez források tekintetében - a kibocsátási határértékeket, leveg védelmi követelményeket, a légszennyez anyagok kibocsátásának, a kibocsátási határértékek és leveg védelmi követelmények betartásának, valamint a légszennyezettségi határértékek ellen rzési módját és gyakoriságát, b) ellen rzi a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátásait és a kibocsátási határértékek megtartását, valamint a helyhez kötött légszennyez forrásokra el írt környezetvédelmi követelmények betartását, c) mérést, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve a helyhez kötött légszennyez forrás üzemeltet jét mérés végzésére kötelezheti (a mozgó légszennyez források kivételével), d) határozatban állapítja meg a bírságot, e) a helyhez kötött légszennyez forrás üzemeltet jét a légszennyezés és a lakosságot zavaró b zzel való terhelés megszüntetése érdekében a technológia korszer sítésére, légszennyezést csökkent berendezés létesítésére, intézkedési terv készítésére, annak megvalósítására, illetve egyéb m szaki intézkedésre kötelezheti, f) határozatban állapítja meg az egyedi kibocsátási határértékeket, g) a jogszabályban meghatározottak szerint a légszennyez forrás üzemeltet jét a forrás m ködésének korlátozására, felfüggesztésére kötelezheti, vagy a forrás m ködését megtilthatja, h) hatósági intézkedést kezdeményez a leveg tisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál, a települési önkormányzat jegyz jénél és egyéb szerveknél, i) folyamatosan méri, gy jti és elemzi az illetékességébe tartozó területen a leveg terhelési és légszennyezettségi adatokat és azokat rendszeresen továbbítja a központi információs rendszerbe, j) javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történ besorolására, k) intézkedési programokat készít, hoz nyilvánosságra, irányít és hajt végre a határértékeket meghaladó légszennyezettség településeken, térségekben és zónákban, l) határozatban írja el az intézkedési programokban meghatározott feladatok végrehajtását, m) m ködteti az illetékességi területén az országos emissziómér hálózatot és az Országos Légszennyezettségi Mér hálózatot, n) m ködteti az illetékességi területén a helyi leveg tisztaság-védelmi információs rendszert, gondoskodik a légszennyezettségi adatok rendszeres értékelésér l és nyilvánosságra hozataláról, o) közrem ködik a szmogriadó terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában, p) a közegészségügyi hatóság közrem ködésével rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, err l és a határértékeket meghaladó esetekr l, valamint azok okairól évente értékel jelentést készít, q) közrem ködik a légszennyezettség lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatásának a közegészségügyi hatóság által készített értékelésében, r) indokolt esetben a jogszabályban el írtaktól eltér adatszolgáltatást írhat el, s) amennyiben azt a környezet állapota indokolja, a 25. (4) bekezdésében meghatározott október 30-ig terjed átmeneti id szaknál rövidebb határid t állapíthat meg. (3) A települési önkormányzat jegyz je környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljár a) az egy háztartásban él személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház, illetve az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, az 500 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés (a továbbiakban együtt: háztartási tevékenység) forrásaival, b) az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azon 500 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezései forrásaival, amelyeket nem gazdasági tevékenység keretében üzemeltetnek, valamint c) a 140 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos leveg tisztaság-védelmi ügyekben. (4) A települési önkormányzat jegyz je a) ellen rzi a hatáskörébe tartozó berendezések forrásaira és tevékenységekre megállapított leveg védelmi követelmények betartását, b) hatáskörén belül a leveg tisztaság-védelmi el írások, tilalmak megszeg ivel szemben a 8. számú melléklet szerinti bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez, c) hatósági intézkedést kezdeményez a leveg tisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél, d) közrem ködik a 7. (7) bekezdése szerinti intézkedési programok készítésében és hatósági hatáskörében határozatban kötelezi a légszennyez ket a rájuk vonatkozó feladatok végrehajtására, e) a hatáskörébe tartozó légszennyez k leveg terhelésér l kérésre adatokat szolgáltat a környezetvédelmi felügyel ségnek, (9 of 23) :03:28

10 f) környezetvédelmi felügyel séggel, a közegészségügyi és a közlekedési hatósággal együttm ködve rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja, g) ellen rzi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó leveg védelmi követelmények betartását, h) a hatáskörébe tartozó légszennyez t a leveg tisztaság-védelemhez kapcsolódó adatok közlésére kötelezheti, i) a hatáskörébe tartozó légszennyez részére határozattal - külön jogszabályban meghatározott - kibocsátási határértéket írhat el, j) a hatáskörébe tartozó légszennyez vel szemben az i) pontban meghatározott kibocsátási határérték túllépése esetén bírságot szab ki, k) a diffúz leveg terhelés elkerülése érdekében kötelezi az ingatlan tulajdonosát, kezel jét, illetve használóját - kivéve, ha a tulajdonos, kezel, használó az önkormányzat - az ingatlan rendszeres karbantartására és tisztántartására és a határozatban el írt kötelezettség megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot szab ki. Hatályba léptet és átmeneti rendelkezések 24. (1) Ez a rendelet - a ban foglaltak figyelembevételével július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az els fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a 49/1989. (VI. 5.) MT rendelettel, a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelettel, a 30/1995. (III. 24.) Korm. rendelettel, valamint a 97/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelettel módosított 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet (a továbbiakban: Lr.) hatályát veszti. (3) A települési önkormányzat jegyz je által az e rendelet hatálybalépéséig már megállapított kibocsátási határértékek túllépéséért évre fizetend légszennyezési bírságot els fokon a jegyz állapítja meg. (4) Az Lr a december 31-én veszti hatályát. (5) Az Lr. 6. -ának b) pontja március 31-én veszti hatályát. 25. (1) A rendelet hatálybalépésekor meglev - légszennyez anyag kibocsátásával járó - létesítményt, illetve tevékenységet - a mozgó légszennyez források üzemeltet jét, illetve tulajdonosát kivéve - engedéllyel üzemeltet k, illet leg folytatók e rendelet hatálybalépését követ két éven belül, míg az engedéllyel nem rendelkez k egy éven belül kötelesek új engedély iránti kérelmet benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. (2) Meglév helyhez kötött légszennyez pontforrás, diffúz forrás nem üzemeltethet, ha december 31-ét követ en nem rendelkezik a rendeletben meghatározott joger s és érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. (3) A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság az engedély érvényének meghosszabbításához - a (4) bekezdés szerinti átmeneti id szak lejártáig, szükség esetén kikötésekkel - köteles hozzájárulni, ha a kérelmez e rendelet hatálybalépése el tt a hatályos leveg védelmi el írásoknak megfelel en m ködteti légszennyez forrásait. (4) Az (1) bekezdés szerinti légszennyez források, tevékenységek e rendelet hatálybalépését l érvényes kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezését az átmeneti id szak végéig meg kell szüntetni. Ha jogszabály vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik, az átmeneti id szak október 30-ig terjed. Hatósági határozat ennél az id szaknál csak rövidebb id szakot állapíthat meg. Ha az átmeneti id szak leteltével a kibocsátási határértékek vagy a leveg védelmi követelmények nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság kötelezi a légszennyez t tevékenységének megszüntetésére. (5) Közszolgáltatást végz létesítmények, egészségügyi és közoktatási intézmények esetében a (4) bekezdés szerinti kötelezettséget el író hatósági intézkedés el tt, a környezetvédelmi hatóság köteles megkérni és mérlegelni a közegészségügyi hatóság és a települési önkormányzat jegyz jének véleményét. (6) A 9. (1) bekezdésben, a 16. (1) bekezdésben és a 19. (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a) az egy háztartásban él személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház, illetve az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, az 500 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés (a továbbiakban együtt: háztartási tevékenység) forrásaira, b) az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azon 500 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezései forrásaira, amelyeket nem gazdasági tevékenység keretében üzemeltetnek, valamint c) a 140 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó tüzel - és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira. 26. (1) Meglév helyhez kötött légszennyez pontforrások esetén a határértékek betartására el írt határid, illet leg az átmeneti id szak lejártát követ 6 hónapon belül a környezetvédelmi hatóság számára igazolni kell a határértékek betartását. Azon forrásra, amelyre a külön jogszabály vagy a hatósági határozat a kibocsátás méréses ellen rzését írja el, az igazolás mérési jegyz könyvvel történik, egyéb források esetében a kibocsátási határérték betartását külön jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. (2) Meglév légszennyez források m ködtetésénél legkés bb az átmeneti id szak végéig kell a 3. i) pontja szerinti, az elérhet legjobb technikának megfelel módszereket, eljárásokat, termel -, illet leg tisztítóberendezéseket megvalósítani, illet leg a 8. (1)-(2) bekezdések szerinti követelményeket betartani. (3) A környezetvédelmi hatóság a leveg védelme érdekében, indokolt esetben a 25. (4) bekezdésében és az (1)-(2) bekezdésekben foglalt határid knél rövidebb határid t is megállapíthat. (4) Meglév légszennyez forrásokra az e jogszabály és végrehajtási rendeletei alapján megállapított kibocsátási határértékeket - ha jogszabály másként nem rendelkezik január 1-jét l kell alkalmazni, és azok a hatóság, illet leg más jogszabály által megszabott határid, de legkés bb október 30. után nem léphet k túl; a leveg védelmi követelményeket a környezetvédelmi hatóság határozatában el írt határid ig, de legkés bb október 30-ig teljesíteni kell. (5) A rendelet hatálybalépését követ en nem létesíthet, illetve október 30. után nem m ködtethet olyan, a hatóság által bejelentésre (10 of 23) :03:28

11 kötelezett, a 10. (2) bekezdés szerinti meglév a) szabadtéri vagy nem zárt technológia, amelyre az elérhet legjobb technikának megfelel zárt technológia létezik; b) helyhez kötött diffúz légszennyez forrás, amelynek m ködése a légszennyezettségi határérték túllépését okozza a véd terület határán. 27. (1) A rendelet hatálybalépését követ en engedélyezett új légszennyez források megvalósításánál, m ködtetésénél az elérhet legjobb technikának megfelel módszereket, eljárásokat, termel -, illet leg tisztítóberendezéseket kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépése után korszer sített (rekonstruált) légszennyez forrás tervezésénél, megvalósításánál, m ködtetésénél - amelynek várható élettartama legalább 10 évvel meghosszabbodik, vagy a kibocsátott szennyez anyagok fajtája megváltozik - az új légszennyez forrásra érvényes leveg tisztaság-védelmi követelményeket kell betartani. (3) Meglév légszennyez forrás megszüntetésénél, felszámolásánál, illet leg a tevékenység felhagyásánál az (1) bekezdésben foglaltakat kell értelemszer en alkalmazni. (4) A meglév légszennyez forrásokra az e rendelet szerinti alapbejelentést els alkalommal szeptember 30-ig kell teljesíteni. (5) A környezetvédelmi hatóság az alapbejelentés alapján a meglév forrásokra az új határértéket december 31-ig állapítja meg és határozatban közli a légszennyez kkel. (6) A rendeletben el írt légszennyezés mértéke éves bejelentést minden év március 31-éig, els alkalommal március 31-ig kell teljesíteni. 28. (1) A helyhez kötött légszennyez pontforrások és diffúz források légszennyezési bírságát évre a leveg tisztaságának védelmér l szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtását szolgáló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés 13. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani. (2) A légszennyez pontforrás üzemeltet je köteles mérésekkel igazolni, hogy a rendeletben, más jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértékek legkés bb a 25. (4) bekezdés szerinti átmeneti id szak leteltével teljesülnek. Amennyiben a kibocsátási határértékek nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság köteles felszólítani az üzemeltet t, hogy határérték feletti kibocsátását legkés bb a határid lejártát követ egy éven belül szüntesse meg. Az átmeneti id szakot követ id szakra a bírságot a 6. számú melléklet közötti id szakra vonatkozó bírságtényez 10-szeresének figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben mérések azt igazolják, hogy a kibocsátási határértékek továbbra sem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság az átmeneti id szak lejártát követ egy év után köteles a légszennyez forrás m ködését megtiltani. (3) A légszennyezést okozó új, helyhez kötött légszennyez pontforrást üzemeltet természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezetet a környezetvédelmi hatóságnak, a 6. számú melléklet közötti id szakra vonatkozó bírságtényez 10- szeresének figyelembevételével megállapított légszennyezési bírság kiszabásával egyidej leg köteleznie kell a tevékenység folytatásának azonnali felfüggesztésére. A tevékenység folytatásának újraengedélyezése el tt a légszennyez pontforrás üzemeltet je külön engedéllyel végzett próbaüzem során végrehajtott mérésekkel köteles igazolni, hogy a rendeletben, más jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértékek teljesülnek. (4) Amennyiben a meglév létesítményeknél a környezetvédelmi hatóság jogszabályban megállapított kibocsátási határértéknél szigorúbb (egyedi) határértéket és arra teljesítési határid t állapít meg a 8. (3)-(5) bekezdés alapján, a légszennyezési bírság megállapításának alapjául a teljesítési határid leteltéig a jogszabályban megállapított határértéket kell figyelembe venni. (5) A 7. (5) bekezdése szerinti zónák kijelölését június 30-ig kell elvégezni. 29. Ez a rendelet a következ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról 4. cikke (4) bekezdésének (iv) pontja, 5. cikke (3) bekezdésének 4. francia bekezdése, 16. cikkének (6) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 20. cikkének (3) bekezdése és 21. cikke; b) a Tanács 91/692/EGK irányelvével (1991. december 23.) módosított a Tanács 84/360/EGK irányelve (1984. június 28.) az ipari létesítmények által okozott leveg szennyezés elleni küzdelemr l 2. cikkének (1) és (2) bekezdése, 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6., 11., 12., 13. és 15a. cikke; c) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti leveg min ségének vizsgálatáról és ellen rzésér l 2. cikkének 1-4. és pontja, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének (1a)-(1c) bekezdése és IV. melléklete; d) a Tanács 1999/13/EK irányelve (1999. március 11.) a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történ felhasználása során keletkez illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról 6. cikkének (3) bekezdése, 11. cikkének (1) és (2) bekezdése; e) a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti leveg ben lév kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekr l 5. cikkének (2) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése és 9. cikkének (6) bekezdése; f) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti leveg ben lév benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekr l 5. cikkének (1) és (6) bekezdése; g) az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetésér l 15., 19. és 21. cikke; h) az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) a nagy tüzel berendezésekb l származó egyes szennyez anyagok leveg be történ kibocsátásának korlátozásáról 4. cikkének (1), (2), (3) és (6) bekezdése, 15. és 16. cikke; i) az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyez k nemzeti kibocsátási határértékeir l 3. cikkének e) pontja, 8. cikkének (1) és (2) bekezdése, 11. és 14. cikke; j) az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti leveg ózontartalmáról 2. cikkének 1., 2., 4., 5., pontja, 3. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, 4. cikkének (2) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8. cikke, 10. cikkének (1a)-(1c) és (2a)-(2c) bekezdése, valamint 14. cikke; k) az Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelve 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és (11 of 23) :03:28

12 programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételér l, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 2. cikke; l) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti leveg ben található arzénr l, kadmiumról, higanyról, nikkelr l és policiklusos aromás szénhidrogénekr l 1. cikk b) és d) pontja, 2. cikk a)-b) pontja, 3. cikk, 4. cikk (6) és (14) bekezdése, 5. cikk (1)-(2) bekezdése, 7. és 9. cikke; m) a Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.) a tagállamokban a környezeti leveg szennyezés mérését végz hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról 4. és 5. cikke; n) a Bizottság 98/184/EK határozata (1998. február 25.) a veszélyes hulladékégetésr l szóló 94/67/EEK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérd ívr l; o) a Bizottság 2004/224/EK határozata (2004. február 20.) a környezeti leveg egyes szennyez anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv szerint el írt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról; p) A Bizottság 2004/461/EK határozata (2004. április 29.) a környezeti leveg min ségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történ vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérd ív meghatározásáról; q) az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyez anyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról. 1. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez Az elérhet legjobb technika meghatározásának szempontjai Az elérhet legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következ szempontokat, az intézkedés valószín költségeit és el nyeit, továbbá az el vigyázatosság és a megel zés alapelveit is: 1. kevés hulladékot termel technológia alkalmazása, 2. kevésbé veszélyes anyagok használata, 3. a folyamatban keletkez és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának el segítése, 4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben, 5. a tudományos ismeretekben és ezek megértésében rejl technológiai el nyök és változások, 6. a szóban forgó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége, 7. az új és a meglév létesítmények engedélyezésének id pontjai, 8. az elérhet legjobb technika bevezetéséhez szükséges id, 9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemz i és ezek energiahatékonysága, 10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megakadályozzák, 11. annak igénye, hogy megel zzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt következményeit, 12. a magyar környezetvédelmi háttérintézmény vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhet legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejl désr l szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai. 2. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez Védelmi övezetek nagysága (tevékenységek szerint, a légszennyez forrástól számítva) A megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltet több, azonos jelleg tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel történ összehasonlításnál. Egymástól eltér tevékenységet folytató, azonos vagy egymással határos telephelyeken minden tevékenységre külön meg kell határozni a védelmi övezetet, és ezek alapján a legnagyobb burkoló övezeti határt kell figyelembe venni. A) Jelent s leveg terhelést okozó vagy b zös tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 500, de legfeljebb 1000 méter Iparág, illetve tevékenység: 1. Energiaipar 1.1. Nagy tüzel berendezések 50 MWth-ot meghaladó bemen h teljesítménnyel. (12 of 23) :03:28

13 1.2. Ásványolaj és gázfinomítók Kokszolókemencék Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek. 2. Fémek termelése és feldolgozása 2.1. Fémérc (beleértve a szulfidércet) pörköl és szinterel létesítmények Tömbvas vagy tömbacél termelésére szolgáló létesítmények (els dleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények: a) meleghengersorok 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül, b) kalapácsos kovácsm helyek 50 kj/kalapács feletti energiafogyasztással, ahol a felhasznált h energia meghaladja a 20 MW-ot, c) véd olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett Vasöntödék 20 tonna/nap feletti kapacitással Létesítmények a) nemvas fémeknek ércekb l, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással, b) nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözést), regenerált termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), 4 tonna/nap ólomra és kadmiumra vagy 20 tonna/nap más fémekre vonatkoztatott kapacitás felett Fémek felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol a kezel kád térfogata meghaladja a 30 m 3 -t. 3. Épít anyagipar 3.1. Cement-klinkernek forgókemencében történ gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy mésznek forgókemencében történ gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül, vagy egyéb éget kemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények. 4. Vegyipar 4.1. Vegyipari létesítmények szerves alapanyagok, mint például: a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás), b) oxigéntartalmú szénhidrogének, mint pl. alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxivegyületek, c) kéntartalmú szénhidrogének, d) nitrogéntartalmú szénhidrogének, mint pl. aminok, nitrogéntartalmú vegyületek, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok, e) foszfortartalmú szénhidrogének, f) halogénezett szénhidrogének, g) fémorganikus vegyületek, h) m anyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak), i) szintetikus gumik, j) festékek és színezékek, k) aktív felület anyagok és felületaktív anyagok gyártására Vegyipari létesítmények szervetlen alapanyagok, mint például: a) gázok, mint például ammónia, klór, hidrogénklorid, fluor vagy hidrogénfluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, karbonil-klorid, b) savak, mint például krómsav, hidrogénfluorid sav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, c) lugok, mint például ammónium-hidroxid, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, d) sók, mint például ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát, e) nemfémek, fém-oxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek, mint például kalcium-karbid, szilikon, szilikon-karbid gyártására Vegyipari létesítmények foszfor-, nitrogén- vagy káliumtartalmú m trágyák (egyszer vagy összetett m trágyák) gyártásához Vegyipari létesítmények növényvéd szer hatóanyagok és biocidek gyártásához Kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények gyógyszeralapanyagok gyártására Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására. 5. Hulladékkezelés 5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végz telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül Kommunális hulladékéget berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végz telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével. (13 of 23) :03:28

14 6. Létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval. 7. Állati anyagok feldolgozása 7.1. Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok kezelésére vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással Nagy létszámú állattartás Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vagy szarvasmarhatartásra, több mint a) hely baromfi számára, b) 2000 hely (30 kg-on felüli) sertések számára, c) 750 hely kocák számára, vagy d) 500 hely 400 kg vagy annál nagyobb tömeg szarvasmarhák tartására. 8. B ripar Üzemek állati b rök és nyersb rök kikészítésére, ahol a kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített termék/nap értéket. B) Közepes mértékben leveg terhelést okozó tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 300, de legfeljebb 600 méter Iparág, illetve tevékenység: 9. Gépipar, fémfeldolgozás Létesítmények anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószerek használatával, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra oldószerfogyasztási kapacitás vagy 200 tonna/év kapacitás felett. 10. Épít anyag-ipar Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül Kerámiatermékek égetéssel történ gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, t zálló téglák, k áruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy 4 m 3 kemencetérfogat és 300 kg/m 3 kemenceelhelyezési kapacitáson felül. 11. Papíripar, faipar, bútoripar Ipari üzemek a következ termékek gyártására: a) faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok, b) papír és deszka 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül. 12. Bányászat Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területt l K olajkitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól, földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m 3 /nap-tól Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén l millió t/év, nem vasfémek esetén 100 ezer t/év bányászatától. 13. Élelmiszer-ipar Vágóhidak 50 tonna/napnál nagyobb termelési kapacitással Élelmiszer-termékek termeléséhez kezel és feldolgozó üzemek - állati alapanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék-termel kapacitással, - növényi alapanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék-termel kapacitással (negyedévi átlagban). C) Csekély mértékben leveg terhelést okozó tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 50, de legfeljebb 100 méter Iparág, illetve tevékenységek: 13. Élelmiszer-ipar Tej kezelése és feldolgozása, ahol a kapott tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban). 14. Nyomdaipar Tekercses offset nyomás forróleveg s szárítással, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 15 t-át Rotációs mélynyomás sajtótermékek gyártásánál, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 25 t-át. (14 of 23) :03:28

15 14.3. Egyéb rotációs mélynyomás, flexográfia, rotációs szitanyomás, kasírozás vagy lakkozás, ahol a felhasznált oldószer eléri vagy meghaladja az évi 15 t-át Rotációs szitanyomás textilre-kartonra-m anyagra, ahol a felhasznált oldószer mennyiség eléri vagy meghaladja az évi 30 t-át. 15. Textilipar Üzemek anyagok el készítésére (olyan m veletek mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálak vagy textíliák festése, ahol a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket. D) Közlekedési célú létesítmények, amelyeknél a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 50 méter 16. Autóbusz-végállomás, összesen 16 (indító és érkez ) állástól. 17. Üzemanyagtölt állomás E) Nyomvonalas közlekedési létesítmények, ahol a védelmi övezet a létesítmény mindkét oldalán az út, illetve vasút tengelyét l számított legalább 25, illetve legalább 50 méter 18. Új egyszámjegy és kétszámjegy országos közút, valamint új vasútvonal esetében legalább 25 méter 19. Új autópálya, autóút esetében legalább 50 méter 3. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez A légszennyezettség javítását szolgáló helyi, regionális vagy országos intézkedési programok minimális tartalmi követelményei 1. A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása: - zóna, - város (térkép), - a szennyezettséget megállapító mér állomás vagy az id szakos mérések helye (térkép, földrajzi koordináták). 2. Általános jellemz k: - a zóna típusa, - a terhelt terület nagysága (km 2 ) és a szennyezésnek kitett lakosság becsült száma, - meteorológiai jellemz k, - a topográfiára vonatkozó adatok, a földfelszín jellemz i, - a zónában lév védend objektumok típusa, egyéb jellemz i. 3. Felel s szervezetek megnevezése Az intézkedések végrehajtásáért felel s szervezet neve és címe. 4. A szennyezettség jellemz i és értékelése: - az el z évek leveg min ségi jellemz i (a beavatkozásokat megel z en), - a program során mért leveg min ségi jellemz k, - a leveg min ség értékelésének módszerei. 5. A légszennyezettség oka: - a szennyezést okozó f kibocsátó források, tevékenységek jegyzéke (térkép), - a kibocsátások összes mennyisége (tonna/év), - a más zónákból származó, a légszennyezettségi állapotot befolyásoló kibocsátások jellemz i. 6. A helyzet elemzése: - a túllépést okozó egyéb tényez k ismertetése (transzmisszió, beleértve az országhatáron átterjed légszennyezést, képz dés), - a leveg min ség javítására irányuló lehetséges intézkedések felsorolása. 7. A javításra irányuló azon intézkedések és programok bemutatása, melyeket e rendelet hatálybalépése el tt végrehajtottak: - helyi, regionális, országos, nemzetközi intézkedések, - ezen intézkedések megfigyelt hatásai. 8. A légszennyezettség csökkentése érdekében szükséges azon intézkedések és programok részletei, amelyeket e rendelet hatálybalépését követ en fogadtak el: - a programban lefektetett összes intézkedés felsorolása és leírása, - a végrehajtás ütemterve, - a légszennyezettség tervezett javulása eléréséhez várhatóan szükséges id becslése. 9. A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok valószín síthet költségei és forrásai. (15 of 23) :03:28

16 10. A hosszú távon tervezett intézkedések és programok részletei. 11. Az ezen mellékletben kért információk kiegészítéséhez felhasznált publikációk, dokumentumok, munkák stb. jegyzéke. 4. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez Az engedélyre vonatkozó el írások 4.1. számú melléklet Az engedélykérelem tartalmi követelményei A környezetvédelmi hatósághoz benyújtandó engedélykérelemnek a következ ket mindenképpen tartalmaznia kell: 1. az engedélykér azonosító adatai, 2. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemz i, 3. helyszínrajz, a légszennyez források bejelölésével, 4. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyez forrásainál alkalmazott technológia ismertetése, 5. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók min ségi jellemz i és mennyiségi adatai, 6. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek min ségi jellemz i és mennyiségi adatai, 7. a létesítmény, illetve technológia légszennyez forrásai, 8. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és min ségi jellemz i, a környezetre gyakorolt lényeges hatások, 9. a kibocsátások megel zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb m szaki megoldások, 10. ahol szükséges, a létesítményben, illet leg a technológiában a hulladékok keletkezését megel z, illet leg csökkent tervezett intézkedések, 11. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megel zését szolgálják, különös tekintettel e rendelet 8. (1) bekezdésében foglaltakra, 12. a kibocsátások folyamatos ellen rzését biztosító intézkedések, 13. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhet legjobb technikának, 14. az pontokban részletezettek közérthet összefoglalása számú melléklet El írások az engedély tartalmára A környezetvédelmi hatósági engedélynek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: 1. az elérhet legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékeket a külön jogszabályi el írások szerint, 2. a betartandó m szaki el írásokat, leveg védelmi követelményeket és az üzemeltetés egyéb feltételeit, amelyeket az elérhet legjobb technika alapján kell meghatározni, 3. azokat a betartandó feltételeket, el írásokat, amelyek a leveg terhelés minimalizálásához, illetve a légszennyezés megel zéséhez, továbbá a kibocsátási határértékek és leveg védelmi követelmények, a légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek, 4. azokat a betartandó feltételeket, amelyek a nagy távolságú terjedés minimalizálásához, az országhatáron való átterjedés megel zéséhez, illetve a környezet egészének magas szint védelme érdekében szükségesek, 5. a tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges monitorozási követelményeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint a hatóságok részére történ kötelez adatszolgáltatás módját és tartalmát, 6. a rendeltetésszer üzemeltetést l eltér üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelményeket, 7. azokat az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan légszennyezés megel zéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, 8. az engedély érvényességi idejét. 5. számú melléklet a 21/2001. (II. 21.) Korm. rendelethez A szmogriadó terv tartalmi követelményei (16 of 23) :03:28

17 1. A szmogriadó terv készítésének feltételei (1) A határérték feletti, rendkívüli intézkedést igényl légszennyezettség kialakulásának lehet sége vagy bekövetkezése esetére szmogriadó tervet kell készíteni: a) minden 200 ezer f t elér népességszámú városban; b) minden olyan településen, amelynek belterületén (belterületének egyes részein) valamely légszennyez anyag koncentrációja - a hosszú id tartamú határértéket, vagy - a rövid id tartamú (60 perces, 24 órás) határértéket legalább két mér ponton az esetek 30%-ában meghaladja; c) minden olyan településen, illetve térségben, ahol a riasztási küszöbértékek tartós túllépésének veszélye fennáll. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott térségek esetében térségi szmogriadó tervet kell készíteni. 2. A szmogriadó terv tartalmi követelményei (1) A szmogriadó tervnek tartalmaznia kell a szmoghelyzet megel zésére irányuló intézkedéseket (készültségi fokozat), valamint a) a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket; b) a szmogriadó terv által érintett területek határait; c) a szmoghelyzet megállapításának módját és eszközrendszerét; d) a szmoghelyzetet észlel, megállapító szervezetet(eket) és feladatait; e) a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezését; f) a szmogriadó elrendelésére, illet leg megszüntetésére feljogosított tisztségvisel k megjelölését (név, cím, telefon stb.), feladatait; g) a szmogriadó elrendelésének módját; h) a szmogriadó terv végrehajtásában érintettek felsorolását, feladatait és értesítésének (bevonásának) rendjét; i) a település és térség lakosságának, intézményeinek és üzemeinek folyamatos tájékoztatását, értesítését; j) a bevezetend, megel z és korlátozó intézkedéseket: - a helyhez kötött források, - a mozgó források m ködésének szabályozását, korlátozását és azok elrendelésére jogosultakat és az elrendelés módját; k) a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának ellen rzési módját és végrehajtásának rendjét; l) a közfeladatok ellátásának rendjét. (2) Ha a leveg szennyezettsége a tájékoztatási küszöbértéket eléri, gondoskodni kell a lakosság és a légszennyez k tájékoztatásáról, és önkéntes önkorlátozó intézkedésekre kell felkérést kiadni. (3) A riasztási küszöbérték elérése esetén kötelez korlátozó intézkedéseket kell bevezetni (pl. a magángépjárm vek forgalmának részleges korlátozása, vagy megtiltása, lehet ség szerint alacsonyabb kéntartalmú tüzel anyag használata stb.). (4) Több települést érint térségi szmogriadó terv elkészítésekor és végrehajtásakor a térségben lév önkormányzatoknak együttes tervet kell készíteniük. 3. A szmogriadó terv végrehajtása A szmogriadót legalább két folyamatosan m köd automatikus monitorállomás adatai alapján lehet elrendelni. A szmogriadó ideiglenesen elrendelhet egy monitorállomás mérése alapján is, ha a településen csak egy mér állomás m ködik. A szmogriadó terv végrehajtása során különösen a következ feladatokat kell végrehajtani: a) el kell rendelni a szükséges mérték leveg tisztaság-védelmi korlátozásokat, illet leg kezdeményezni kell azok elrendelését az illetékes szerveknél; b) fokozott készenlétbe kell helyezni a közbiztonsági és közlekedésrendészeti szerveket; c) készültségbe kell helyezni az egészségügyi (ment ) szervezeteket; d) biztosítani kell a település lakosságának ellátását, az alapvet szolgáltatások, valamint a közlekedési és áruszállítási igények kielégítését; e) a tájékoztatási küszöbérték 3 órás túllépését követ en egy órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket; f) a szmoghelyzetr l folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket. 6. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez Helyhez kötött légszennyez pontforrások bírságolása A légszennyezési bírság kiszámításának módja: Meglév légszennyez források, illet leg technológiák esetében egy pontforrás adott légszennyez anyag kibocsátása után fizetend bírságot (BL) a) id szakos mérés esetén negyedéves bontásban a következ képlettel kell kiszámítani: BL = E f x k [Ft/negyedév] E f = E t -E n [kg/negyedév] (17 of 23) :03:28

18 E t = V x C t x 10-6 [kg/negyedév] E n = V x C n x 10-6 [kg/negyedév] ahol BL [Ft/negyedév] az adott légszennyez anyag kibocsátási határérték túllépése miatt negyedévre fizetend bírság, E f [kg/negyedév] a határérték felett kibocsátott szennyez anyag negyedéves mennyisége, k [Ft/kg] bírságtényez, E t [kg/negyedév] a tényleges kibocsátás negyedéves mennyisége, E n [kg/negyedév] a határértéknek megfelel szennyez anyag-kibocsátás negyedéves mennyisége, V [Nm 3 /negyedév] a füstgáz/véggáz határértéknek megfelel vonatkoztatási oxigén tartalomra átszámolt negyedéves átlagos térfogatárama, C t [mg/nm 3 ] a légszennyez anyag határértéknek megfelel vonatkoztatási oxigén tartalomra átszámolt negyedéves átlagos koncentrációja, C n [mg/nm 3 ] a légszennyez anyag határértéknek megfelel koncentrációja. Amennyiben a kibocsátási határérték [kg légszennyez anyag/kg termék] dimenzióban van megadva, akkor az E n értékét a következ képlettel kell kiszámítani: E n = M x q [kg/negyedév] ahol M [kg termék/negyedév] a megtermelt termék negyedéves mennyisége, q [kg légszennyez anyag/kg termék] a légszennyez anyagra vonatkozó kibocsátási határérték. A k [Ft/kg] bírságtényez mértéke: Légszennyez anyag Veszélyességi fokozat Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évekre kén-dioxid III nitrogén-oxid II szén-monoxid II szilárd anyag (nem toxikus) III egyéb légszennyez L fokozatba tartozók anyagok II. fokozatba tartozók Dioxinokra és furánokra a bírságtényez értéke: k = Ft/mg III. fokozatba tartozók IV. fokozatba tartozók A szennyez anyagonkénti éves bírság a negyedévenként kiszámított bírságok összege. 2. A bírság értékét egy forrás összes légszennyez anyag kibocsátására külön-külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra számított bírságtételek összege a forrás után fizetend teljes bírság. 3. Ha a légszennyez forrás szennyez anyag-kibocsátása adott negyedévben a megengedett kibocsátási határértéket legalább 40-szeresen meghaladja, a légszennyezési bírságot a és a évekre is a évekre vonatkozó bírságtényez k alkalmazásával kell kiszámítani az adott negyedévben. 4. A külön jogszabályban több légszennyez anyagra osztályonként együttesen (összesen) megadott kibocsátási határérték esetén a bírság kiszámítása a légszennyez anyagok tömegárama alapján történik. 5. Veszélyességi fokozatba be nem sorolt légszennyez anyag bírságtényez je a legkisebb érték bírságtényez. (18 of 23) :03:28

19 b) folyamatos mérés esetén havi bontásban a következ képlettel kell kiszámítani: BL = E f x k [Ft/hó] E f = E t -E n [kg/hó] E t = V x C t x 10-6 [kg/hó] E n = V x C n x 10-6 [kg/hó] ahol BL [Ft/hó] az adott légszennyez anyag kibocsátási határérték túllépése miatt egy adott hónapra fizetend bírság, E f [kg/hó] a határérték felett kibocsátott szennyez anyag adott havi mennyisége, k [Ft/kg] bírságtényez, E t [kg/hó] a tényleges kibocsátás adott havi mennyisége, E n [kg/hó] a határértéknek megfelel szennyez anyag-kibocsátás adott havi mennyisége, V [Nm 3 /hó] a füstgáz/véggáz határértéknek megfelel vonatkoztatási oxigén tartalomra átszámolt adott havi átlagos térfogatárama, C t [mg/nm 3 ] a légszennyez anyag határértéknek megfelel vonatkoztatási oxigén tartalomra átszámolt adott havi átlagos koncentrációja, C n [mg/nm 3 ] a légszennyez anyag határértéknek megfelel koncentrációja. Amennyiben a kibocsátási határérték [kg légszennyez anyag/kg termék] dimenzióban van megadva, akkor az E n értékét a következ képlettel kell kiszámítani: E n = M x q [kg/hó] ahol M [kg termék/hó] a megtermelt termék adott havi mennyisége, q [kg légszennyez anyag/kg termék] a légszennyez anyagra vonatkozó kibocsátási határérték. A k [Ft/kg] bírságtényez mértéke: Légszennyez anyag Veszélyességi fokozat Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évekre kén-dioxid III nitrogén-oxid II szén-monoxid II szilárd anyag (nem toxikus) III egyéb légszennyez I. fokozatba tartozók anyagok II. fokozatba tartozók Dioxinokra és furánokra a bírságtényez értéke: k = Ft/mg III. fokozatba tartozók IV. fokozatba tartozók A szennyez anyagonkénti éves bírság a havonta kiszámított bírságok összege. 2. A bírság értékét egy forrás összes légszennyez anyag kibocsátására külön-külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra számított bírságtételek összege a forrás után fizetend teljes bírság. 3. Ha a légszennyez forrás szennyez anyag-kibocsátása adott hónapban a megengedett kibocsátási határértéket legalább 40-szeresen (19 of 23) :03:28

20 meghaladja, a légszennyezési bírságot a és a évekre is a évekre vonatkozó bírságtényez k alkalmazásával kell kiszámítani az adott hónapra. 4. A külön jogszabályban több légszennyez anyagra osztályonként együttesen (összesen) megadott kibocsátási határérték esetén a bírság kiszámítása a légszennyez anyagok tömegárama alapján történik. 5. Veszélyességi fokozatba be nem sorolt légszennyez anyag bírságtényez je a legkisebb érték bírságtényez. 7. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez Helyhez kötött diffúz légszennyez források bírságolása A diffúz források légszennyezési alapbírsága kiszámításának módja 1. Hatósági határozatban adatszolgáltatásra kötelezett diffúz forrás, különösen pernyehányó, medd hányó, vörösiszap-tároló, hulladéklerakó-, -tároló telep, külszíni bánya rekultiválatlan területe után, amelyr l légszennyez anyagok kerülnek a környezetbe, az alapbírságot az igénybe vett felület nagysága arányában kell meghatározni, az alábbi összefüggéssel: ahol BLD A kd t [Ft/év] adott légszennyez anyag kibocsátása miatt fizetend alapbírság, [m 2 ] az igénybe vett terület vagy felület, [Ft/m 2 ] bírságtényez, [h/év] az id szakos felületi források leveg terhelésének id tartama, 8760 [h/év] a naptári év üzemóráinak száma. 2. A kd [Ft/m 2 ] bírságtényez mértéke: A légszennyez anyag veszélyességi fokozata Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évre Bírságtényez a évekre I II III IV A BLD értékét a forrás összes légszennyez anyag kibocsátására külön-külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra számított alapbírságok összege a forrás után fizetend teljes bírság. 8. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez A leveg védelmi követelmények megszeg ivel szemben alkalmazható leveg védelmi bírságok és azok legnagyobb mértéke Az egyes pontokban meghatározott bírság megfizetésére köteles, aki (amely szervezet): (20 of 23) :03:28

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14594-6-9/2015. Ügyintéz : dr. F z István Szenes Róbert Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A HTV Maros H kezel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14888-3-15/2015. Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44255 H A T Á R O Z A T Az Univer

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96888-1-7/2013. Tárgy: Hódút Freeway Kft. Ügyintéz : dr. Barka óra leveg tisztaság-védelmi engedély Szenes Róbert

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya. Alapfogalmak

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya. Alapfogalmak A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 18/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL.

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 18/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 18/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (A módosításokkal: 4/2005. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4/2012. (II. 09.) önkormányzati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

11/2007. (V. 2.) rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

11/2007. (V. 2.) rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Arló Nagyközség Önkormányzat 11/2007. (V. 2.) rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Arló Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegõ védelmérõl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések

A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegõ védelmérõl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 197. szám 30197 A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegõ védelmérõl A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106989-1-3/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál / dr. Valastyán Réka Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: KERAMAX Kft., Hódmezővásárhely, levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2004.(VI. 04.) önkormányzati rendelete a levegőminőség védelméről módosította: 31/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 20/2011.V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. a levegő védelméről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. a levegő védelméről 1. oldal 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének 5., 6., 24. pontjában és

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015 Tárgy: Leveg védelmi m ködési engedély Ügyintéz : Zsombok Zsolt. Melléklet:- H A T Á R O Z A T

Ügyiratszám: /2015 Tárgy: Leveg védelmi m ködési engedély Ügyintéz : Zsombok Zsolt. Melléklet:- H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106417-1-3/2015 Tárgy: Leveg védelmi m ködési engedély Ügyintéz : Zsombok Zsolt Hiv.szám:- Telefon: +36 79/521-962 Melléklet:- H A T Á R O Z A T A Csát-Agro

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3363-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben