Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat"

Átírás

1 Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a november 22- én kelt E-III-1167/2005. számú határozatával hagyta jóvá Hatályba lépés dátuma: Magyarországi Volksbank Rt.

2 Tartalomjegyzék 0. Általános Rész... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 0.1 Hivatkozások... Hiba! A könyvjelző nem létezik A szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül kerülő szabályzat(ok):hiba! A könyvjelző nem létezik Verzió követés:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Meghatározások... 4 I. Általános rendelkezések A befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogosultság Az Üzletszabályzat... 8 II. A szerződések és megbízások általános szabályai Az Ügyfél azonosítása A szerződésekre és megbízásokra vonatkozó általános feltételek A szerződés létrejötte A szerződéskötés megtagadása A szerződés nyilvántartása A megbízás teljesítése A megbízás módosítása és visszavonása A szerződések felmondása, megszüntetése A befektetési szolgáltatási tevékenység díjazása, elszámolásának, módja, határideje, Együttműködés az Ügyfél és a Bank között Felelősségi szabályok Közreműködők 22 III. Egyes befektetési szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek Számlavezetés A számla feletti rendelkezés Az értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések Az Ügyfélszámlára vonatkozó rendelkezések Zárolt értékpapír-alszámlára vonatkozó szabályok A számlavezetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések A számlaszerződés felfüggesztése, felmondása, számlavezetés felfüggesztése Bizományosi tevékenység Kereskedelmi tevékenység Befektetési tanácsadás Értékpapír letétkezelés, letéti őrzés IV. Származtatott pénzügyi instrumentumokra vonatkozó rendelkezések A származtatott ügyletek alapfeltételei Egyedi kötések Az Egyedi kötésekből származó kötelezettségek teljesítése Hivatkozási érték, referencia kamatláb Biztosítékok A felek közötti jogviszony megszüntetése Kártalanítás Átruházás Egyéb rendelkezések 38 V. Egyéb rendelkezések Üzleti titok Értékpapír-titok Befektető védelmi szabályok Magyarországi Volksbank Rt.

3 3.1. Az Alap feladata Az Alapból történő kifizetés A Bank kötelezettsége A Bank engedélyének visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása esetén követendő eljárás Az engedély visszavonása Állomány-átruházás az Ügyfél hozzájárulása nélkül Záró rendelkezések Mellékletek tartalomjegyzéke sz. melléklet - Ügynökhálózat sz. melléklet Üzleti órák sz. melléklet Kondíciós Lista sz. melléklet Ügyfél-adatlap számlanyitáshoz sz. melléklet Aláírási karton sz. melléklet Ügyfél-nyilatkozat sz. melléklet Számla-megszüntetési kérelem sz. melléklet Számla-felfüggesztési kérelem sz. melléklet Ügyfélszámla-szerződés sz. melléklet Értékpapír-számlaszerződés sz. melléklet Ép. Letéti őrzési szerződés sz. melléklet Zárolási kérelem sz. melléklet Letéti igazolás sz. melléklet Megbízási keretszerződés melléklet Kockázatfeltáró nyilatkozat sz. melléklet - Bizományosi szerződés tőzsdei értékpapír eladására sz. melléklet - Bizományosi szerződés tőzsdei értékpapír vételére sz. melléklet KELER OTC Adásvételi szerződés sz. melléklet OTC Adásvételi szerződés sz. melléklet Megbízás-elszámolás sz. melléklet - Vételi megbízás elszámolás sz. melléklet Átadás-átvételi bizonylat sz. melléklet Transzfer-kérelem sz. melléklet - Transzfer indítási kérelem (ÖVAG) sz. melléklet Transzfer-indítás visszaigazolás sz. melléklet - Transzfer befogadási kérelem (ÖVAG) sz. melléklet Transzfer-érkeztetés visszaigazolás sz. melléklet Bekerülési ár-igazolás sz. melléklet - Ügyfelek Értékpapírszámlái közötti átvezetés sz. melléklet Befektetési tanácsadási szerződés sz. melléklet Keretmegállapodás értékpapír adásvételi ügyletekre sz. melléklet Visszaigazolás értékpapír adásvételi ügylet megkötéséről sz. melléklet - Megbízás külföldi értékpapírra irányuló adásvételre sz. melléklet - Keretmegállapodás származtatott ügyletek létrehozására /1. sz. melléklet - Az ügyfél részéről üzletkötésre jogosultak adatai /2. sz. melléklet - Biztosítéki követelmények Magyarországi Volksbank Rt.

4 Meghatározások Az alábbiakban nem meghatározott fogalmak értelmezésénél a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), továbbá a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (továbbiakban: KELER) Értéktári szabályzatának meghatározásai az irányadóak. ÁKK Alap Bank BÉT Befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások Befektetési tanácsadás Bennfentes személy Bizományosi tevékenység Egyedi kötés A Pénzügyminisztérium Államadósság-kezelő Központja. A Tpt. XXIV. fejezete által meghatározott Befektető-védelmi Alap. Magyarországi Volksbank Rt. Budapesti Értéktőzsde Rt. vagy annak jogutódja. A Tpt. 81. (1) illetve (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül azok, amelyek végzésére a PSZÁF a Banknak engedélyt adott. Befektetési eszközre, a tőkepiacra vonatkozó olyan értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat ellenszolgáltatás fejében történő átadása, melynek célja, hogy ezek ismeretében az Ügyfél olyan döntést hozzon, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele, továbbá a termékértékesítő által az Ügyfél részére történő tájékoztatás. Bennfentes személy a Tpt (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a személy, aki számára bennfentes információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes voltának. Megbízás alapján, a Bank saját nevében az Ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége. A jelen Üzletszabályzat IV.2 pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően valamely származtatott ügylet kötésére adott eseti megbízás. Esedékesség, T nap Az értékpapírból származó, kibocsátó által teljesítendő kifizetés időpontja. Értékpapírszámla A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Értékpapír-számlaszerződés Az Ügyfél és a Bank között létrejövő olyan érvényes, a Tpt-nek illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződés, amelyben a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a nála megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. Az értékpapír-számlaszerződés egyben vonatkozik a zárolt értékpapírszámla vezetésére is, amelyet a nem zárolt értékpapíroktól egy speciális alszámlán történő nyilvántartással el kell különíteni. Határidős ügylet valamely Pénzügyi instrumentum szerződésben előre meghatározott áron (kötési ár) és mennyiségben egy a 4 Magyarországi Volksbank Rt.

5 szerződésben rögzített későbbi időpontban (lejáratkor) történő adásvétele az ellenérték tényleges kifizetésével vagy elszámolásával; Hirdetmény A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő hirdetmény. Hpt. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Kereskedelmi tevékenység Pénzügyi eszköz illetve árú saját számlára történő adásvétele, cseréje. Kiszervezés amennyiben a Bank a befektetési, illetőleg a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést köt. Kondíciós Lista Letéti szolgáltatások Megbízási szerződés MNB Opciós szerződés Pénzügyi instrumentum PSZÁF / Felügyelet Swap ügylet A jelen szabályzat 3. számú mellékleteként csatolt lista. Értékpapír letéti őrzése esetén az értékpapír Bank által megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása; értékpapír-letétkezelés esetén az értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása. Az Ügyfél és a Bank között létrejövő olyan érvényes, az Tpt-nek, illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződés, amelyben a Bank a vele szerződő fél számára befektetési szolgáltatást nyújt a szerződésben meghatározott feltételekkel, módon, időtartamban. Magyar Nemzeti Bank. olyan speciális határidős ügyletre vonatkozó szerződés, amelyben az opció vevője arra való jogosultságot szerez, hogy a szerződésben rögzített pénzügyi instrumentumot előre meghatározott áron, árfolyamon (kötési ár) és mennyiségben, meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig megvásárolja, illetve eladja az opció kiírójától (eladójától), illetve kiírójának. Az opció kiírója pedig arra vállal kötelezettséget, hogy teljesíti az adásvételt, amennyiben az opció vevője opciós jogát érvényesíteni kívánja. olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. Így különösen pénzügyi instrumentum a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származtatott ügylet. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy annak jogutódja (Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet jogutódja). valamely instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős 5 Magyarországi Volksbank Rt.

6 adásvételi ügyletből tevődik össze és általában jövőbeli pénzáramlások cseréjét vonja maga után (Árfolyamswap), vagy valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb alapján számított fix kamat és - bizonyos piaci kamatlábhoz, feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó kamatösszeg meghatározott időközönkénti cseréje (Kamatswap), illetve különböző devizanemek esetén lejáratkor tőkecserére is sor kerül (Cross currency swap); Származtatott pénzügyi instrumentum az olyan tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős szerződések, amelyek meghatározott pénzügyi instrumentum szerződésben előre meghatározott áron (kötelesi ár) és mennyiségben egy, az üzletkötéskor megállapodott későbbi időpontban (lejáratkor, vagy egy megadott dátumig) történő adásvételére szóló jogokat vagy kötelezettségeket testesítenek meg (melyek egyoldalúak is lehetnek), futamidő alatti változások elszámolásával, vagy anélkül, induláskori tőkemozgással, vagy anélkül. A származtatott instrumentumok közé tartoznak az értékpapírra, devizára, indexre illetve ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős árfolyam- és kamatlábügyletek; Származtatott ügylet olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik, b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik, c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva, d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor. Ügyfél Az a belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb vállalkozás vagy szervezet, személy, aki a Banktól befektetési szolgáltatást és kiegészítő befektetési szolgáltatást vesz igénybe. 6 Magyarországi Volksbank Rt.

7 Ügyfélszámla Ügyfélszámla-szerződés Üzletszabályzat Zárolt értékpapír-alszámla Az Ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. Az Ügyfél és a Bank között létrejövő olyan érvényes, a Tpt-nek, illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződés, amelyben a Bank a vele szerződő fél (számlatulajdonos) befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügyletekhez kapcsolódó pénzforgalmat kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. A jelen okiratba foglalt üzletszabályzat. A Bank zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy a szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a számlatulajdonos így rendelkezik. 7 Magyarországi Volksbank Rt.

8 I. Általános rendelkezések 1. A befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogosultság 1.1. A Bank a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások, továbbá a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosult, univerzális tevékenységi körrel rendelkező bank A Bank részére az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenységek végzését az 1998 december 8-án kelt /1998 számú, valamint az december 27-én kelt /1999 számú, valamint a december 20. napján kelt III/ /2002 számú határozataival engedélyezte A Bank az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységeket folytatja: bizományosi tevékenység, kereskedelmi tevékenység A Bank az alábbi kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket folytatja: értékpapír-letétkezelés, értékpapír letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, befektetési tanácsadás, értékpapírszámla vezetés, ügyfélszámla vezetés A Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások tárgya: átruházható értékpapír. pénzpiaci eszközök, értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénzelszámolású eszközöket, határidős kamatlábügyletek, kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek, vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire ideértve az ezekkel egyenértékű készpénzelszámolású eszközöket, üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyező anyagkibocsátási jogokra vonatkozó opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek, amelyek teljesítése készpénzes elszámolással történik és kereskedése szabályozott piacon zajlik, illetve amely ügyletek elszámolását elfogadott elszámolóház végzi folyamatos biztosítékadási kötelezettség mellett. 2. Az Üzletszabályzat 2.1. Jelen Üzletszabályzat az Ügyfelek illetve a Bank között létrejövő szerződésekre vonatkozik, azzal, hogy az egyedi szerződésekben az Üzletszabályzat mellékletében szereplő 8 Magyarországi Volksbank Rt.

9 típusszerződésektől a jogszabályi előírásokat betartva el lehet térni. A Bank és az Ügyfél jogügyletének tartalmát az ügylet típusának megfelelő szerződés, valamint az Üzletszabályzatban foglalt szabályok és a díjtételeket tartalmazó mindenkori Kondíciós Lista határozzák meg. A fent megnevezett dokumentumokban nem szabályozott valamennyi kérdés tekintetében a vonatkozó magyar jogszabályok, az MNB, a KELER vagy a BÉT által kiadott szabályok érvényesülnek Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. A Bank az ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségekben az Üzletszabályzatot kifüggeszti Ezen Üzletszabályzat a Felügyelet által történt elfogadás alapján, a kifüggesztés napjával, illetve - amennyiben a határozat ettől eltérő időpontot határoz meg - a határozatban megjelölt időpontban lép hatályba, és határozatlan időre szól azzal, hogy a Bank a módosításokat köteles jóváhagyatni a Felügyelettel Az Üzletszabályzat módosításainak, illetve a Kondíciós Lista változásainak nincs visszamenőleges hatályuk. Azon Ügyfelek, akik az Üzletszabályzat, illetve a Kondíciós Lista módosításával nem értenek egyet, jogosultak a Bankkal fennálló, hatályos szerződésük azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Ügyfél e jogával az Üzletszabályzat, illetve a Kondíciós Lista hatálybalépését követő 15 (tizenöt) napon belül nem él, az Üzletszabályzat illetve a Kondíciós Lista módosítása a vele kötött szerződésre is kihat Az Üzletszabályzat Felügyelet által jóváhagyott megváltoztatásáról, illetve a Kondíciós Lista változásáról a Bank Ügyfeleit a módosított Üzletszabályzat, illetve a Kondíciós Lista üzlethelyiségeiben való kifüggesztésével értesíti Az Üzletszabályzat érvényét veszti, amennyiben a PSZÁF a Bank engedélyét visszavonja A Banknak mindenkor jogában áll a magyar nyelven kívül bármely más nyelven is közzétenni a jelen Üzletszabályzatot, azonban a szöveg értelmezésével kapcsolatban felmerülő minden vitás esetben a magyar nyelvű változat az irányadó Jelen Üzletszabályzatot a Bank kérésre az üzleti időben, díjmentesen az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja és internetes honlapján (www.volksbank.hu) is hozzáférhetővé teszi. 9 Magyarországi Volksbank Rt.

10 II. A szerződések és megbízások általános szabályai 1. Az Ügyfél azonosítása 1.1. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatot elfogadja, az Ügyfél személyazonosságát a Bank megállapítsa és a szerződéskötés megtagadásának esetei ne álljanak fenn. Az Üzletszabályzat megismerését és elfogadását az Ügyfél által aláírt szerződés tanúsítja, amelyben az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el A Bank a szerződéskötés előtt meggyőződik az Ügyfél személyazonosságáról, illetőleg képviselője személyazonosságáról és az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Ennek érdekében az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog és a személyazonosság megfelelő igazolását. Ha az Ügyfél a személyazonosságát, illetve a képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy a személyazonosságát nem, vagy nem hitelt érdemlően igazolja, a Bank a szerződés megkötését megtagadja. A képviselő lehet törvényen, hatósági rendelkezésen és alapszabályon alapuló képviseleten felül az Ügyfél meghatalmazottja. A képviseleti jog nem korlátozható bizonyos összegre vagy időtartamra, továbbá mindaddig érvényben marad, amíg a számlatulajdonos Ügyfél a képviseleti jog visszavonását a Bank felé írásban nem közli. A külföldön kiállított meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (felülhitelesíttetni) kell. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai Egyezménynek (1973. évi 11. törvényerejű rendelet). Ebben az esetben azt kell vizsgálni, hogy - amennyiben nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik - az okirat szabályszerűen el van-e látva az egyezményben előírt hitelesítési záradékkal ("Tanúsítvány" "Apostille"). Idegen nyelven kiállított meghatalmazáshoz annak hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell amennyiben az nem angol vagy német nyelvű. A Bank az Ügyfél által meghatalmazott személyt, vagy az Ügyfél bejelentett képviselőjét csak a meghatalmazás visszavonásáig, illetve a képviseleti jog megszűnéséről való írásbeli értesítésig (cégek esetében cégbírósági bejegyzéssel, érkeztetés igazolásával) ismeri el meghatalmazottként, képviselőként. A képviseleti jogosultsággal kapcsolatosan bejelentett módosítást a Bank az erre vonatkozó írásos bejelentés kézhez vételét követő munkanaptól vesz figyelembe A Bank jogosult a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni Az Ügyfél halála esetén a Bank jogosult az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány, vagy hagyatékátadó végzés, külföldiek esetén ezzel egyenrangú okirat hiteles kiadmányát kérni Az Ügyfél-azonosítás módja az Ügyféllel való szerződéses kapcsolat felvétele előtt: természetes személyek esetén: személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély vagy a személyi azonosság megállapítására alkalmas egyéb okirat (így különösen a 10

11 kártya formátumú vezetői engedély); valamint adószám; (a Bank az Ügyfél azonosítására ideiglenes személyi igazolványt nem fogad el), és minden esetben a lakcímet igazoló hatósági kártya, gazdasági társaságok esetén: cégkivonat, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, illetve a cég létrejöttének igazolására alkalmas egyéb okirat, valamint adószám, egyéb jogi személyiségű vállalkozás (ügyvédi kamara, oktatói munkaközösség) esetén: kamarai bejegyzés, cégbírósági bejegyzés, illetve cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, vízgazdálkodási társulat esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, vízközmű társulat esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, erdőbirtokossági társulat esetén (10 fő felett): cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társulati szerződés, valamint adószám, társasház esetén: ingatlan-nyilvántartási bejegyzés igazolása, valamint adószám, egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány (ha kérte, cégbírósági bejegyzés), személyi igazolvány, valamint adószám, egyéb, adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás esetén: személyi igazolvány, valamint adószám, tevékenységről tett nyilatkozat bemutatása, önkormányzati intézmények esetén: PM bejegyzés, valamint adószám, egyesületek esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, érdekképviseletek esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám; egyház, egyházi intézmények esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, alapítványok esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, közhasznú társaságok esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott Társasági szerződés, valamint adószám, MRP esetén: bírósági nyilvántartásba vétel igazolása, valamint adószám A szerződéses kapcsolat fennállása alatt, amennyiben a Bank és az Ügyfél között erről külön megállapodás jött létre, az Ügyfél azonosítása a telefonon felvett megbízások esetén Ügyfél-azonosító jelszó megadásával történik. A Bank az Ügyfél azonosítása során a jelszó megadásán felül további, az Ügyfél adataira vonatkozó kérdéseket tehet fel. Ha az Ügyfél helytelen azonosító jelszót ad meg és/vagy a feltett kérdésekre adott válaszok esetén visszaélés gyanúja merül fel, a Bank jogosult a szerződéskötést, illetve megbízás teljesítését megtagadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy helyesen megadott azonosító kódok esetén a Bank a bejelentkező személyi azonosságának további vizsgálatára nem köteles, az Ügyfél azonosító kódjának megadásával adott szerződési ajánlatokat, megbízásokat, rendelkezéseket az Ügyféltől származónak tekintheti, és akként teljesítheti. A Bank nem felel az Ügyfelét, más személyt vagy ezek érdekkörét ért azon kárért, amelyet az Ügyfél azonosító adatainak felhasználásával, vagy az azonosítást követően az adatforgalomba való behatolással illetéktelen harmadik személy(ek) okoz(nak) Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, az Ügyfél képviselője, illetve az a személy jogosult, akit erre az Ügyfél teljes bizonyító erejű magánokirat formájában meghatalmazott. A tulajdonos Ügyfél elhalálozása (jogutód nélküli megszűnése) esetén a meghatalmazott rendelkezési joga automatikusan megszűnik. Ennek érdekében a Bank nem teljesíti a meghatalmazott rendelkezéseit attól az időponttól fogva, hogy az elhalálozás (jogutód nélküli megszűnés) tényéről hitelt érdemlően tudomást szerzett. A meghatalmazott köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha az Ügyfél haláláról (jogutód nélküli megszűnéséről) tudomást szerzett ennek elmulasztása esetén a Bank a felelősségét kizárja. Ha az Ügyfél csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, szerződéses nyilatkozatot 11

12 tenni, illetve számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzétételét, illetve a Bank bíróság általi értesítését követően a Bank csak ezen személyektől fogad el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét, kirendelését, kijelölését az Ügyfél köteles a Banknak a kijelölést, kirendelést követő három naptári napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért az Ügyfél felel. Az Ügyfél saját és a rendelkezésre jogosultak aláírás mintáját a Bank által rendszeresített aláírási karton formájában közli a Bankkal A Bank megbízást az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben személyesen, vagy telefonon vesz fel, az üzleti órák alatt. Telefon útján felvett szóbeli megbízások adására kizárólag a Bank Treasury Területén vagy azokban az ügyfélforgalmi helyiségekben van lehetőség, ahol a telefonos megbízás elektronikus hangrögzítése biztosított. Ennek lehetőségéről a Bank értékesítési helyein Hirdetmény útján tájékoztatja Ügyfeleit (ebben a vonatkozásban a Treasury Terület ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségnek minősül) Egy szerződésben egy Ügyfél csak egyfajta befektetési eszközre adhat megbízást. Különböző fajtájú befektetési eszközre vonatkozó megbízást vagy megállapodást külön szerződésbe kell foglalni A nem postai úton érkező megbízásokat a Bank a mindenkori ügyfélfogadási (üzleti) órák alatt fogadja el. Az üzleti órák után érkezett megbízásokat a következő banki munkanapon érkezettnek kell tekinteni. Az üzleti órákat különös tekintettel a különböző ügyfélkapcsolati és megbízásadási formákra a jelen Üzletszabályhoz csatolt jegyzék tartalmazza A megbízásokat a Bank, ellenkező megállapodás hiányában, a következő munkanapon - tőzsdei megbízás esetén a következő tőzsdei kereskedési napon - teljesíti, azonban fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben erre lehetőség adódik, úgy a megbízást az érkezés napján teljesítse A Bank az Ügyféllel kötött szerződést az Üzletszabályzatban írt módon írásba foglalja. 2. A szerződésekre és megbízásokra vonatkozó általános feltételek 2.1. A szerződés létrejötte A Bank a szerződés megkötése előtt felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szerződés jelen Üzletszabályzat alapján jön létre, és az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy a benne foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta A Bank a kereskedelmi és bizományosi tevékenységhez kapcsolódó szerződések megkötése előtt köteles tájékoztatni az Ügyfelet a befektetési eszköz, illetve tőzsdei termék árfolyamáról, az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, piaci helyzetéről, az ügyletet érintő lényeges nyilvános információkról, az ügylet kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektető-védelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. Ezen bekezdésben említett kötelezettségek nem terhelik a Bankot abban az esetben, ha az Ügyfél intézményi befektető, vagy a szerződés korábban megkötött szerződés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a tájékoztatást már megkapta, vagy a tájékoztatásról az Ügyfél írásban, vagy más hitelt érdemlő módon lemond feltéve, hogy a tárgyévet megelőző évben az Ügyfél minimum 5 12

13 (öt) ügyletet lebonyolított és ezen ügyletek összértéke meghaladja a 200 (kettőszáz) millió forintot. Jelen kötelezettségek Bank általi teljesítését az Ügyfél a Bankkal kötött szerződésekben aláírásával igazolja A Bank a szerződések és megbízások teljesítése és általában a reá bízott feladatok ellátása során a tőle elvárható legnagyobb gondosságot tanúsítja A szerződések megkötése a Bank által készített formanyomtatványok kitöltésével (5., 6., 7. számú melléklet), és mindkét fél aláírásával történik Az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződések csak akkor érvényesek, ha azokat mindkét fél cégszerűen (természetes személyeknél a bejelentett aláírásnak megfelelően) aláírta, és az aláírt szerződéseket a felek átadták egymásnak (levélben, személyesen) Amennyiben a Bank az Ügyfél telefonon adott szóbeli megbízását szóban elfogadta, úgy az egybehangzó és kölcsönös akaratnyilvánításra tekintettel a Bank és az Ügyfél között a szerződés érvényesen létrejön, amit a felek az Üzletszabályzatban meghatározott módon írásban is megerősítenek. Nem adható szóban megbízás értékpapír-transzferre, illetve pénz átutalására Letéti őrzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó megbízásokat a Bank szintén csak írásban fogad el. Az Ügyfél által aláírt Értékpapír letéti őrzési szerződés (11. számú melléklet) Bankhoz való eljuttatása személyesen, vagy postai úton történik A megbízásokhoz kapcsolódó elszámolások a teljesülés napján történnek, mind a teljesített tranzakciók, mind pedig az azokhoz kapcsoló egyéb elszámolások (adólevonás, jutalék elszámolás) tekintetében az Ügyfél külön megbízása nélkül. A Bank az elszámolást postai úton, a teljesítést követő banki munkanapon továbbítja az Ügyfélnek, mellyel egyidejűleg értesíti az Ügyfelet a megbízás teljesítéséről A bizományosi és kereskedelmi szerződésekre irányuló megbízásokat a Bank kizárólag azon Ügyfelektől fogad el telefonon, akikkel erre vonatkozóan írásban megállapodott. Azaz a telefonon adott megbízás Bank által történő elfogadásának feltétele, hogy az Ügyfél Bank által rendszeresített formanyomtatványon (4. számú melléklet) a szükséges nyilatkozatot megtegye. Telefonon történő megbízás adása során az Ügyfél a Banknak bejelentett azonosító adataival (számlaszám, név, jelszó) köteles igazolni magát. Ebben az esetben a Bank a megbízás felvételekor kereskedési rendszerében rögzíti a megbízást, majd ezt követően, de legkésőbb a következő munkanapon, köteles írásba foglalni azt, és az Ügyfélnek postai úton továbbítani. A telefonon adott megbízásokat a Bank minden esetben hangfelvétel útján rögzíti, és az Ügyfél vitás kérdésekben elismeri a hangfelvétel teljes bizonyító erejét. A hangfelvételt a Bank 8 (nyolc) évig őrzi meg. A hangfelvétel meghallgatására a Bank Értékpapír és Letétkezelés Osztályának vezetője és a Treasury Területvezető együttesen jogosultak. A telefonon érkező megbízások minden esetben kötelező érvényűek, így az írásbeli visszaigazolás nem feltétele a teljesítésnek. Az Ügyfél köteles a telefonon adott megbízásait a Bank által fentiek szerint kézbesített megbízási szerződés kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban is a Bank részére eljuttatni, azaz megerősíteni. Amennyiben az Ügyfél ezt elmulasztja, a Bank súlyos szerződésszegésnek minősíti, és jogosult választása szerint a jövőre nézve a telefonos megbízások elfogadását megtagadni, ill. az adott megbízástól elállni. A kiszabott szankcióról a Bank az Ügyfelet írásban értesíti Postán érkezett megbízás esetén a megbízás és a megbízásról kiállított szerződés a Bank által aláírva együtt érvényes és alkotja a teljes szerződést. 13

14 A Bank az Ügyfélnek szóló értesítéseket nem köteles ajánlottan postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, az Ügyfél kézjegyével ellátott példánya a Bank birtokában van, vagy ha az elküldést postakönyv, feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. A küldemény az ellenkező bizonyításáig a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül Az írásos küldemények érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó Az Ügyfél köteles a Bank ilyen irányú kérésére személyazonosságát hiteles okmánnyal igazolni. Természetes személy Ügyfelek: ha magyar illetőségű személyek, kötelesek bemutatni személyi igazolványukat (kártya formátumú vezetői engedélyt); ha külföldi természetes személyek, kötelesek bemutatni tartózkodási engedélyüket, vagy útlevelüket, valamint minden esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A jogi személyiséggel rendelkező, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező Ügyfelek kötelesek bemutatni: a nyilvántartásba bejegyzést igazoló okiratot; a Központi Statisztikai Hivataltól kapott azonosító számot; a hatályos társasági szerződés hiteles másolatát. azoknak a személyeknek az aláírási címpéldányait, akik a Bank szolgáltatásainak igénybe vétele során a társaság vagy szervezet képviseletében eljárnak. Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Ügyfelek esetén az azonosítást a lehető legtöbb fajtájú (a jelen szabályzat II.1.2 pontjában foglaltak szerint szükség szerint felülhitelesített) alábbi okiratok hiteles magyar nyelvű fordításával kell elvégezni (amennyiben az nem angol vagy német nyelvű): a nyilvántartásba bejegyzést igazoló okiratot; a hatályos társasági szerződés hiteles másolatát. azoknak a személyeknek az aláírási címpéldányait, akik a Bank szolgáltatásainak igénybe vétele során a társaság vagy szervezet képviseletében eljárnak A letéti szolgáltatásokra vonatkozó megbízásokat a Bank a 2. sz. mellékletben feltüntetett időszakban, az e célra rendszeresített formanyomtatványok kitöltésével fogadja el a számlatulajdonos Ügyféltől A szerződéskötés megtagadása A Bank a Tpt a alapján a következő okok fennállása esetén tagadja meg a szerződés teljesítését, ha: a. a megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piacbefolyásolást valósít meg, b. a megbízás jogszabályba, a tőzsde, illetve az elszámolóház szabályzatának rendelkezésébe ütközik, c. az Ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, illetve az nem hitelt érdemlő, vagy d. az Ügyfél kockázatviselő képességét nem ítéli megfelelő mértékűnek. Az a.) pont alapján a megtagadási kötelezettség akkor áll fenn, ha a Banknak tudomása van arról vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltehető -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást eredményez. 14

15 A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadja szolgáltatásait abban az esetben is, ha ilyen értelmű döntést hoz, de csak akkor, ha döntése jogszabályba nem ütközik és hozzá világos indoklást mellékel A Bank a szerződés megtagadását az PSZÁF felé haladéktalanul de maximum 1 (egy) munkanapon belül bejelenti A szerződés nyilvántartása A Bank összes szerződéséről, illetőleg megbízásáról egységes, folyamatos időrendi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az Ügyfél nevét, a szerződés, illetőleg megbízás tartalmát, létrejöttének, teljesítésének (megszűnésének) időpontját és módját, a fedezet, illetve letét rendelkezésre bocsátását A Bank a nyilvántartásait a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig megőrzi A megbízás teljesítése A Bank az Ügyfélnek a szerződés, megbízás teljesítéséből adódó követeléseit, illetve kötelezettségeit az Értékpapír-, valamint az Ügyfélszámlával szemben számolja el: az Ügyfelet megillető értékpapírt az Ügyfél Értékpapír(letéti)számláján írja jóvá, az Ügyfelet megillető pénzösszeget az Ügyfél Ügyfélszámláján írja jóvá, míg az Ügyfél esedékes kötelezettségei teljesítése során az Ügyfél Értékpapír- illetve Ügyfélszámláját terheli meg az esedékes értékpapír- vagy pénzköveteléssel Minden megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. A Bank nem köteles az Ügyfelet a hiányos megbízás kiegészítésére felhívni. Hiányos megbízást a Bank nem köteles teljesíteni Bármelyik fél részéről tett nyilatkozat akkor minősül ajánlatnak vagy megbízásnak, ha kellően meghatározott. A nyilatkozat kellően meghatározott, ha megjelöli a befektetési szolgáltatást, a befektetési eszközt, annak mennyiségét (és/vagy szükség esetén árát/árfolyamát), illetve rendelkezést tartalmaz ezek meghatározására A meghatározott időpontban teljesítendő szerződésekre szóló megbízást az Ügyfél legalább olyan időpontban köteles a Banknak megadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Bank rendelkezésére álljon A megbízások és szerződések teljesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél az ügyletkötéshez szükséges pénzt vagy értékpapírt a Bank által előírtak szerint rendelkezésre bocsássa A Bank a tőzsdére bevezetett értékpapírra - az állampapír és a magyar állam készfizető kezességvállalásával forgalomba hozott értékpapír kivételével -, illetve egyéb tőzsdei termékre vonatkozóan megbízást kizárólag tőzsdei forgalomban teljesíthet A tőzsdére bevezetett értékpapírra és egyéb tőzsdei termékre - az állampapír és a magyar állam készfizető kezességvállalásával forgalomba hozott értékpapír kivételével - a Bank az Ügyféllel csak bizományi szerződést köthet. Az Ügyfél írásban előterjesztett, kifejezett kívánságára a Bank az állampapírra és a magyar állam készfizető 15

16 kezességvállalásával forgalomba hozott értékpapírra is köteles a bizományi szerződést megkötni A tőzsdei kereskedés során a Bank az adásvételi szerződést az Ügyféllel saját számlára kizárólag megfelelő ellenajánlat hiányában akkor kötheti meg, ha a tőzsdei szabályzat ezt lehetővé teszi Bizományosi szerződés esetében az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy megbízását a Bank saját számlás ügyletként, más megbízásokkal összevontan, vagy azt megbontva teljesítheti-e A Bank az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíti. Azonos tartalmú ügyletek esetében a Bank a saját számlás ügyletekkel szemben a megbízás alapján teljesítendő ügyleteket részesíti előnyben. Az időrendi nyilvántartás szerinti teljesítés kötelezettsége alól az Ügyfél felmentést adhat, és folyamatos vagy részteljesítéssel bízhatja meg a Bankot A megbízás módosítása és visszavonása Kizárólag még nem teljesített megbízás vagy ha a megbízás részletekben, megbontva történő teljesítése is lehetséges, a megbízás még nem teljesített része módosítható vagy visszavonható. A már teljesített megbízásokért a megbízó Ügyfél helytállni tartozik A megbízás módosítására vagy visszavonására a megbízások felvételére vonatkozó szabályok az irányadók A szerződések felmondása, megszüntetése A még nem teljesített megbízások, szerződések - amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy az egyedi szerződés másként nem rendelkezik - bármelyik fél által, 1 (egy) napos felmondási határidővel, indokolás nélkül felmondhatók. A Bank jogosult az Ügyfél felmondásának a fenti határidőt megelőzően is eleget tenni. A felmondási jog a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal gyakorolható Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik. Az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha elmulasztja megfizetni a Bankot megillető, esedékes díjat A Bank jogosult felfüggeszteni a megbízás teljesítését, ha a megállapodott, vagy harmadik személy által előírt összeg, és/vagy a Bank járandósága fedezetlenség miatt az Ügyfél számláján nem terhelhető illetve nem zárolható. A fedezetlenség megszűntekor a Bank eltérő rendelkezés hiányában a megbízást az eredeti feltételekkel teljesíti A befektetési szolgáltatási tevékenység díjazása, elszámolásának, módja, határideje, A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban adott mindennemű megbízásért az Ügyfél a Kondíciós Lista (3. sz. melléklet) szerinti díjat köteles fizetni. A 16

17 bizományosi tevékenységhez kapcsolódó díjak elszámolása a megbízás teljesítésének értéknapján történik oly módon, hogy az Ügyfél Banknál vezetett Ügyfélszámláját a Bank megterheli a fizetendő összeggel. A letéti szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak a Kondíciós Listában meghatározott gyakorisággal a tárgyidőszak utolsó munkanapján kerülnek elszámolásra az Ügyfél Banknál vezetett Ügyfélszámlájának megterhelésével A Bank az őrizetében lévő és az Ügyfél javára nyilvántartott értékpapírok kiadását, illetve a terhelés végrehajtását az Ügyféllel szemben esedékes díjai, költségigénye és járulékaik megfizetéséig, továbbá esetleges kárának megtérítéséig jogosult visszatartani A Bank az Ügyfél részére befolyt vételárnak, illetve az Ügyfél által átutalt vételárnak az összegéből jogosult levonni az Ügyféllel szembeni esedékes díj- és költségigényének, ezek járulékainak és az Ügyfélnek felróható esetleges kárának összegét az Ügyfél részére való kifizetés (visszafizetés) során, továbbá jogosult a fenti jogcímeken az Ügyfél Ügyfélszámláját soron kívül megterhelni A Bankot bármely követelése biztosítékául óvadéki jog illeti meg az Ügyfél tulajdonában, de a Bank birtokában vagy a Bank által vezetett Értékpapírszámlán lévő, hatályos bizományosi megbízások fedezetéül el nem különített értékpapírokon. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló bármely esedékes fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Bank jogosult az Ügyfél tulajdonában, de a Bank birtokában vagy a Bank által vezetett Értékpapír(letéti)számlán lévő, hatályos értékpapírügyletek fedezetéül el nem különített értékpapírokat értékesíteni, és a vételárból a bizományosi, letétkezelési és egyéb jogcímen fennálló díjai, igazolt egyéb költségei ideértve az értékesítés költségeit is és bármely egyéb követelései (pl. vételár követelés) és járulékaik erejéig követelését kielégíteni. A vételár fennmaradó részét a Bank jóváírja az Ügyfél Ügyfélszámláján, ennek hiányában a fennmaradó részt az Ügyfélnek az Ügyfél költségére átutalja. 3. Együttműködés az Ügyfél és a Bank között 3.1. Az Ügyfél köteles a megadott adataiban (így különösen neve, székhelye, postacíme, telefon/telefaxszáma, adószáma) bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel A jelen Üzletszabályzat, illetve a mellékletét képező Kondíciós Lista változtatásáról szóló értesítést a Bank az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben - Hirdetmény útján teszi közzé, legkésőbb a hatályba lépést megelőző 15. (tizenötödik) napon Az Ügyfél és a Bank között létrejött megállapodásokat - beleértve a letéti szolgáltatásokról szóló szerződést is - jelen Üzletszabályzat mellékletét képező nyomtatványon cégszerűen aláírva, míg a letéti szolgáltatásokkal kapcsolatos utasításokat cégszerűen aláírva személyesen kell átadni, vagy ajánlott küldeményben kell eljuttatni a Bankhoz A feleknek mindenkor jogában áll megtagadni a telefonon kapott utasítások vagy információk fogadását, amennyiben úgy látják, hogy az üzenet nem alkalmas telefonon történő továbbításra. Ilyen esetben jelezniük kell a másik fél felé ilyen irányú véleményüket, és kérniük kell az információ valamely más csatornán való továbbítását A szerződésekben előírt értesítéseket, a Bank a szerződéskötéskor megállapodott módon, gyakorisággal és költségek ellenében (amelyeket a Kondíciós Lista szabályoz) az Ügyfél részére eljuttatja. A nem előre megállapított rendszerességgel küldött kimutatások, 17

18 tájékoztatók, valamint az Ügyfél kifejezett kérésére küldött anyagok esetében a Bank a Kondíciós Lista szerinti költségeket számítja fel Az Ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknak, ha attól tart, hogy azonosító jelszava jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy számlakivonatain jogosulatlan műveletet tüntettek fel. Ezzel egyidejűleg az Ügyfél köteles a jelszavát megváltoztatni vagy a szolgáltatást letiltani, A letiltás, valamint a jelszó megváltoztatás végrehajtását megelőzően bekövetkezett kárért az Ügyfél tartozik helytállni Az Ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknak, ha saját maga ellen felszámolási vagy csődeljárást kezdeményezett, továbbá ha tudomást szerez arról, hogy vele szemben felszámolási vagy csődeljárást kezdeményeztek A Bank nem felel a postai küldemények feladása, illetve továbbítása során fellépő rendellenességek okozta veszteségért vagy károkért, amennyiben jelen Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések értelmében járt el Amennyiben egy dokumentum 16:00 óra után érkezik meg a Bankba, akkor azt a következő munkanapon beérkező (kézbesített) küldeménynek kell tekinteni A számláról megküldött kimutatást a Bank elfogadottnak tekinti, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nem emel kifogást. Ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét Amennyiben az Ügyfél személyes, vagy írásos kifogása alapos, a Bank 15 (tizenöt) napon belül korrigálja a megküldött számlakimutatásokon, illetve egyéb dokumentumokon található helytelen vagy pontatlan információkat Az Ügyfél köteles 3 (három) napon belül értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg valamely, általa a Banktól várt értesítés, bizonylat, elszámolás. Az érdeklődés elmulasztásából származó minden esetleges kár, következmény az Ügyfelet terheli Az együttműködési kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár az Ügyfelet terheli. 4. Felelősségi szabályok 4.1. A Bank - a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével - a szerződések teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki A Bank nem köteles ellenőrizni az értékpapírok valódiságát, eredetiségét, az aláírások eredetiségét vagy hitelességét, illetve az értékpapírok alaki kellékeiket Amennyiben az Ügyfél hamis, hamisított, letiltott, semmissé nyilvánított vagy egyéb okból nem megfelelő értékpapírt ad át a Banknak, úgy felel az ezzel okozott kárért. Az Ügyfél szavatol a szerződés alapján átadott értékpapírok érvényességéért, valódiságáért, teljességéért, hiány-, per-, teher- és igénymentességéért. E szavatosság teljes kártérítési felelősséget jelent Amennyiben a Bank nyilvántartásából azt állapítja meg, hogy az Ügyfél által adott megbízás tárgya le van tiltva vagy semmissé nyilvánították, úgy haladéktalanul tájékoztatja 18

19 az Ügyfelet és felszólítja megfelelő értékpapír szolgáltatására. Ebben az esetben a Bank köteles az Ügyfelet jogi lehetőségeiről tájékoztatni, egyben a megbízás teljesítését felfüggeszteni Névre szóló értékpapírokra vonatkozó megbízások esetén a Bank nem vizsgálja a birtokába került értékpapíron lévő forgatmányi láncolat folytonosságát Amennyiben a szerződéskötést követően olyan probléma merül fel, amelyre sem a megkötött szerződés, sem az Üzletszabályzat, sem a mögöttes jogszabályok sem adnak iránymutatást, továbbá az Ügyféllel való egyeztetésre sincs lehetőség, úgy a Bank az Ügyfél érdekeinek maximális figyelembe vételével, saját döntése alapján jogosult és köteles eljárni és intézkedéséről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az értékpapírból származó jövedelem után a törvény alapján járó adót a Bank mint kifizető köteles a hatályos adójogszabályoknak megfelelően a kifizetés (elidegenítés), illetőleg a jóváírás napján megállapítani, az Ügyfélszámlára terhelni és levonni A Bank nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésekből, vagy a Bank működésének akadályozásából származó károkért, továbbá a tőzsdei adásvételi szerződések során beszerzett értékpapírok kibocsátóinak hitel- és fizetőképességéért. Kizárja továbbá a Bank felelősségét a vis maiornak nem minősülő, de az ügyfélforgalmat akadályozó eseményekért (például: áramszünet, csőtörés, bombariadó, a tőzsdei kereskedési rendszer, a tőzsdei vonalak működésének hibái, stb.) Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy telefon használata esetén a telefonhálózat működése során a telefonon továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára esetlegesen ismertté válhatnak. A Bank ezekben az esetekben az ilyen szolgáltatásoknál általában elvárható mértékű biztonsági beállításokat alkalmaz, de nem felelős a telefonvonalak, valamint az Ügyfél által igénybe vett telefonkészülék használatából eredő károkért A telefonvonalak használatának nyelve a magyar. A Bank nem vállal felelősséget az idegen nyelven folytatott telefonbeszélgetés során felmerülő esetleges félreértésekből, félrehallásokból eredő károkét A Bank nem felel azért a kárért, mely esetlegesen akkor következik be, amikor a tőzsdén felfüggesztik annak az értékpapírnak vagy befektetési eszköznek a forgalmát, melynek adásvételére az Ügyfél megbízást adott. Ebben az esetben az Ügyfél érdekmúlás címén elállhat a szerződés még nem teljesített részétől A Bank kizárja felelősségét a Felügyelet vagy a BÉT által valamely értékpapírforgalmazó cég működésének felfüggesztéséből eredő kárért, amennyiben a felfüggesztés a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés teljesítését akadályozza Ugyancsak kizárja a Bank a felelősségét abban az esetben, ha az Ügyfél a Bank évi rendes, illetve rendkívüli leltározása miatt nem tudja jogait gyakorolni. A zárva tartás időpontjáról legalább 3 (három) nappal ezt megelőzőleg a Bank az Ügyfeleket Hirdetmény útján értesíti Nem vállal felelősséget a Bank az ügyfélforgalom esetleges zsúfoltsága (sorban állás, telefonos várakoztatás, kommunikációs vonal túlterheltsége, adatátviteli késedelem stb.) következtében előálló késedelemért, illetve teljesíthetetlenségért, nem vállal továbbá felelősséget amiatt, ha a telefonvonalak túlterheltsége vagy meghibásodása miatt nem tud a tőzsdei kereskedési rendszerrel a tőzsdei órák alatt kapcsolatot teremteni. 19

20 4.15. A Bank a részére adott megbízások teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el, de nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a bizományosi szerződéseket az Ügyfél által megjelölt feltételekkel teljesíteni tudja Amennyiben az Ügyféllel szemben felszámolási eljárás indul, a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásának napján a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései egyösszegben esedékessé válnak A Bank köteles figyelmeztetni az Ügyfelet, ha a tőle kapott utasításokat és/vagy rendelkezéseket irreálisnak, vagy azokat a Bank végrehajthatatlannak véli. A jogszabályellenes utasítások teljesítését megtagadja, és erről haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. A Bank nem kötelezhető utasítások végrehajtására, illetve információk fogadására, ha az Ügyfélnek a dokumentumokon elhelyezett aláírása nem egyezik az általa előzetesen átadott hiteles mintákkal. Köteles ugyanakkor minden ilyen esetben az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatni és kérni, hogy korrigálja azt A Bank nem vállalja a felelősséget tevékenységéért, ha ahhoz az Ügyféltől valótlan, hamisnak vélt vagy félrevezető adatokat kapott, továbbá nem felel az Ügyfél utasításainak nem teljesítéséből eredő veszteségekért, ha az aláírás vagy a bélyegző lényegesen eltér az Ügyfél által átadott aláírási címpéldánytól, illetve bélyegzőmintától Az Ügyfél köteles megtéríteni a Banknak minden olyan járulékos költségét, amely az a fenti pontban részletezett okok alapján, továbbá a Bank által megtett vagy kért orvosló intézkedés következtében merül fel A Bank nem vállal felelősséget az általa nyújtott befektetési tanács eredményességéért, a befektetés hozamáért vagy értékéért. 5. Közreműködők 5.1. Amennyiben a Bank az ügyletek teljesítéséhez ügynököt vagy közreműködőt vesz igénybe, a Bank az ügynök vagy közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el A Bank az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül jogosult a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-t (a továbbiakban: KELER vagy elszámolóház) közreműködőként igénybe venni Az ügynök (1. sz. melléklet) és a közreműködő a Bank nevében, az általa meghatározott szerződéses feltételek szerint jogosult eljárni. Továbbá amennyiben a Bank ügynököt, vagy közreműködőt alkalmaz, az nem jelenti a határidők meghosszabbodását, valamint az Ügyfél Kondíciós Lista szerinti díjfizetési kötelezettségének növekedését, kivéve, ha a Bank és az Ügyfél ettől eltérő módon előzetes megállapodik. 5.4 A Bank a megbízás teljesítése érdekében közreműködőt csak az Ügyfél károsodástól való megóvásához szükséges mértékben veheti igénybe. 20

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 20-től. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN Felügyeleti jóváhagyás száma: 41.078/2000 számú határozat III/41.078-1/2000 számú határozat III./41 078-3/2002 E-III/1167/2007.

Részletesebben

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN Felügyeleti jóváhagyás száma: 41.078/2000 számú határozat III/41.078-1/2000 számú határozat III./41 078-3/2002 E-III/1167/2007.

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. október 20-tól TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2009. november 01. 104/2009.(10.19.) Igazgatósági Határozat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben