RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév"

Átírás

1 RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium AJ EEFAL150102K Egyházismeret kötelező - kollokvium 6 2 AJ EEFAL150103K Informatika kötelező - gyakorlati jegy 8 3 AJ EEFAL150104K Közgazdaságtan I. kötelező - kollokvium AJ EEFAL150105K Kutatásmódszertan kötelező - gyakorlati jegy 8 3 AJ EEFAL150106K Jogi alapismeretek kötelező - kollokvium 10 3 AJ EEFAL150107K Pszichológia kötelező - beszámoló 10 3 AJ EEFAL150108K Szociológia kötelező - kollokvium 10 3 AJ EEFAL150109K Üzleti kommunikáció kötelező - gyakorlati jegy félév összesen

2 II. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150201K Matematikai alapok II. kötelező Matematikai alapok I. kollokvium 20 5 AJ EEFAL150202K Statisztika I. kötelező - kollokvium 20 5 AJ EEFAL150203K Közgazdaságtan II. kötelező Közgazdaságtan I. kollokvium 20 5 AJ EEFAL150204K Vállalatgazdaságtan I. kötelező - kollokvium 10 4 AJ EEFAL150205K Marketing kötelező - kollokvium 10 3 AJ EEFAL150206K Vezetési ismeretek kötelező - kollokvium 10 3 AJ EEFAL150207K Európai uniós alapismeretek kötelező - kollokvium 8 3 Szabadon választható tantárgy 1. szabadon választható félév összesen III. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150301K Statisztika II. kötelező Statisztika I. kollokvium 20 5 AJ EEFAL150302K Munkagazdaságtan kötelező Közgazdaságtan I. kollokvium 20 5 AJ EEFAL150303K Nemzetközi gazdaságtan I. kötelező Közgazdaságtan II. kollokvium 10 3 AJ EEFAL150304K Gazdasági jog kötelező Jogi alapismeretek kollokvium 10 3 AJ EEFAL150305K Emberi erőforrás menedzsment kötelező - kollokvium 12 4 AJ EEFAL150306K Munkajog I. kötelező Jogi alapismeretek kollokvium 12 4 AJ EEFAL150307K Pénzügytan kötelező Közgazdaságtan I. kollokvium 10 3 Szabadon választható tantárgy 2. szabadon választható félév összesen

3 IV. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150401K Számvitel I. (Számvitel alapjai) kötelező - kollokvium 20 5 AJ EEFAL150402K Vezetési ismeretek II. Szervezeti magatartás kötelező 10 3 AJ EEFAL150403K Gazdasági szaknyelv I. kötelező - gyakorlati jegy 16 3 AJ EEFAL150404K Vállalati pénzügyi ismeretek kötelező Vállalatgazdaságtan kollokvium 20 5 AJ EEFAL150405K Munkaerőpiaci intézmények és politikák kötelező kollokvium 8 4 AJ EEFAL150406K Munkajog II. kötelező Munkajog I. alapvizsga 12 4 AJ EEFAL150407K Szociálpszichológia kötelező Pszichológia kollokvium 10 3 AJ EEFAL150408K Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I. kötelező - kollokvium félév összesen

4 V. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150501K Gazdasági szaknyelv II. kötelező Gazdasági szaknyelv I. gyakorlati jegy 16 3 AJ EEFAL150502K Személyügyi kontrolling kötelező Számvitel I. (Számvitel alapjai) kollokvium 20 5 AJ EEFAL150503K Személyügyi informatika kötelező Informatika gyakorlati jegy 16 4 AJ EEFAL150504K A munkaügyi kapcsolatok rendszere és kollektív munkajog Munkaerőpiaci és munkajogi specializáció A vállalatok társadalmi/szociális felelőssége (CSR) Munkahelyi és munkaerőpiaci képzés kötelező Munkajog II. kollokvium 8 3 kötelező Munkajog II. kollokvium 8 3 kötelező - kollokvium 8 3 Munkaügyi igazgatás kötelező - kollokvium 8 3 Vállalati HEM stratégia kötelező - kollokvium 16 4 Etikus gazdálkodás specializáció Szervezeti etika kötelező - kollokvium 8 4 Integritás irányítás kötelező - kollokvium 16 5 Értékalapú vállalati humánerőforrás gazdálkodás 5. félév összesen Munkaerőpiaci és munkajogi specializáción Etikus gazdálkodás specializáción kötelező - kollokvium

5 VI. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150601K Kompetencia-és ösztönzésmenedzsment kötelező - kollokvium 8 3 AJ EEFAL150602K Gazdasági szaknyelv III. kötelező Gazdasági szaknyelv II. gyakorlati jegy 16 3 AJ EEFAL150603K Projektmenedzsment kötelező - kollokvium 10 3 AJ EEFAL150604K Munkapszichológia kötelező Pszichológia kollokvium 10 3 AJ EEFAL150605K Személyügyi tevékenység kötelező Emberi erőforrás menedzsment kollokvium 10 3 Szabadon választható tantárgy 3. szabadon választható 6 3 AJ EEFAL150606K Szakdolgozat konzultáció kötelező aláírás 0 Munkaerőpiaci és munkajogi specializáció Projektmenedzsment szeminárium (Munkaügyi folyamatok elemzése) kötelező - gyakorlati jegy 12 3 Alapjogok a humánpolitikában - egyenlő bánásmód, adatvédelem kötelező Munkajog II. kollokvium 8 3 Munkajog III. kötelező Munkajog II. gyakorlati jegy 12 4 Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek II. Etikus gazdálkodás specializáció kötelező Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek gyakorlati jegy 8 3 Minőségmenedzsment kötelező - kollokvium 12 4 Értékközpontú vezetés kötelező - kollokvium 12 4 Szervezetfejlesztés kötelező - kollokvium félév összesen Munkaerőpiaci és munkajogi specializáción Etikus gazdálkodás specializáción mindösszesen Munkaerőpiaci és munkajogi specializáción Etikus gazdálkodás specializáción

6 TANTÁRGYI TEMATIKÁK Matematikai alapok I. A tantárgy megnevezése angolul: Basics of Mathematics Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Képzésforma: Levelező Tanóra száma: 10 óra/félév Ajánlott félév: 1 Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 5 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150101K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva Oktató: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják azokat a fogalmakat és technikákat, amelyek a későbbi szaktárgyak ismeretanyagának feldolgozásához szükségesek, illetőleg, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé válik. Arra törekszünk, hogy a hallgatók képesek legyenek önállóan felismerni, átlátni és rendszerezni a munkájuk során felmerülő gyakorlati problémákat, a kvantitatív módszerek alkalmazása a mindennapi életük részévé váljon, és a kapott eredményeket helyesen értelmezzék. 1. Sorozatok. Korlátosság, monotonitás, határérték. Néhány elemi sorozat határértéke. Az e szám. Függvények határértéke és folytonossága. Folytonos függvények alaptulajdonságai 2. A derivált fogalma. Alapvető differenciálási szabályok. Magasabbrendű deriváltak. Elemi függvények deriváltjai. Implicit módon megadott függvények deriváltja. Az inverz függvény differenciálhatósága 3. A középérték-tétel. Monoton függvények jellemzése. Az exponenciális és a logaritmus függvény. 4. Teljes függvényvizsgálat. Konvex függvények jellemzése. Optimalizálási feladatok megoldása. 5. Vektorok és mátrixok fogalma. Skaláris szorzat. Műveletek mátrixokkal, a transzponált mátrix fogalma. Szimmetrikus mátrixok. 6. A determináns. Az inverz mátrix fogalma és kiszámítása Lineáris függetlenség. Vektorrendszer és mátrix rangja. Lineáris egyenletrendszerek. 7. Sajátérték és sajátvektor fogalma és kiszámítása. Szimmetrikus mátrixok diagonális alakja 8. Többváltozós függvények, szintvonalak. Kvadratikus alakok, definitség. Parciális deriváltak, Jacobi és Hesse mátrix. Érintősíkok. 9. A láncszabály és alkalmazásai. Implicit módon megadott függvények deriválása. Feltétel nélküli szélsőértékfeladatok megoldása 10. Feltételes szélsőértékfeladatok, Lagrange-féle multiplikátorok Évközi tanulmányi követelmények: kis zh-t írnak a hallgatók, melyek az összpontszám 20%-át teszik ki.

7 Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Ajánlott irodalom: K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: nincs

8 Egyházismeret A tantárgy megnevezése - angolul: Introduction to Christianity Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 6 óra/félév Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 2 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150103K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Borsi Attila Oktató: Dr. Borsi Attila A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat tisztáz. Tömören bemutatja az egyház születését, és a keresztyén egyház életének első századait. Kellő tömörséggel ismerteti az ősegyház, az óegyház, a középkori egyház, és a modern kor meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a reformáció korára, azon belül is a protestáns, közelebbről pedig a református hagyomány bemutatására. Különös hangsúly esik azoknak a fogalmaknak és eszméknek a megismertetésére, amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. A tantárgy célja röviden bemutatni az egyház és állam kapcsolatát leíró alapvető modelleket, továbbá az MRE istentiszteleti és szervezeti rendjének megismertetése, az ökumenikus mozgalmak, szervezetek átfogó bemutatásával együtt. 1. Rövid bevezetés a teológiai gondolkodás történetébe, fontosabb teológiai fogalmak tisztázása. 2. Az egyház születése, ősegyház, az óegyház, a középkori egyház. 3. A reformáció, és a modern kor meghatározó teológusai és teológiai irányzatai, az egyház élete. 4. Kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, ekkléziológia, sákramentumok, szabad akarat, hitvallás. 5. A modern kor teológusai és egyháza. 6. Az MRE szervezeti felépítése, szolgálati ágai. 7. Ökumenikus kitekintés. Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története, Budapest, Harmat-Kálvin, Dietrich Bonhoeffer, Az egyház lényege, Kolozsvár, Exit Kiadó,

9 Ajánlott irodalom: Wolfgang Huber: Az egyház korszakváltás idején, Budapest, Kálvin Kiadó, Dietrich Bonhoeffer, Közösségben, Budapest, Harmat Kiadó, Dr. Czeglédi Sándor, Hit és Történelem, Debrecen, (5-60.) Borsi Attila, Kálvin és a posztmodernitás, in: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, Szerk: Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám) Acta Theologica Debreceniensis 2. Debrecen, DRHE, 2011.

10 Informatika A tantárgy megnevezése: Informatika (Informatics, Informatik) Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 8 óra/félév Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150103K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs Oktató: Dr. Csink László A tárgy célja segítséget nyújtani a hallgatóknak a tanulmányaik során felmerülő informatikai alkalmazások felhasználásában. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész) készségek és (rész) kompetenciák leírása: A tárgy keretében a hallgatók elsajátítják a szövegszerkesztés, dokumentumkezelés, táblázatkezelés alapismereteit. A tantárgy oktatásának tartalma: 1. Az informatika tárgya, módszerei. 2. Nyílt forráskódú szoftverek használata. 3. A szövegszerkesztés alapfogalmai. Képek, ábrák kezelése. Körlevél készítés. Táblázatok kezelése szövegszerkesztés alatt. Hosszú dokumentumok kezelése, címsorok, jegyzékek, hivatkozások készítése. 4. Statisztikai képletek kezelése. Excel használat. Statisztika Excellel. Alapvető képletek kezelése, grafikonok, űrlapok készítése. 5. A szövegszerkesztő, táblázatkezelő és levelező programok együttes használatának szinergiái. 6. Bevezetés az internet használatába. Professzionális keresés az interneten. 7. Bemutató Powerpointtal és más eszközökkel. 8. Elektronikus jogi adatbázisok (jogszabálynyilvántartások) kezelése, keresés az adatbázisokban. 9. Az elektronikus ügyintézési felületek áttekintése, alapvető funkcióik. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező. Aki a megengedett hiányzásoknál többször hiányzik (függetlenül attól, hogy igazolt-e vagy sem), az nem teljesített bejegyzést kap a félév végén. A felmentési kérelem beadása a hallgatót nem mentesíti az óralátogatás kötelezettségétől, illetve a hallgató maga viseli annak kockázatát, hogy nem jár be és esetleg elutasítja a tanszék a kérelmét. Az év során két dolgozatot (számítógépes munkát) kell írni, melyre százalékos értékelést kapnak a hallgatók. A dolgozatok időpontja az első foglalkozáson kerül megállapításra. A második dolgozat kijavítása után a két eredményből átlagszámítás alapján kerülnek megállapításra az érdemjegyek, az alábbi táblázat szerint:

11 % osztályzat 0-50 elégtelen elégséges közepes jó jeles Az átlag megállapítása két tizedesjegyig történik. Ha az átlag tört szám, 0,5-től felfelé kell kerekíteni. Ha a végeredmény elégtelen, vagy a hallgató javítani szeretne, a félév végén az utolsó alkalommal javító dolgozatot írhat az egész félév anyagából. A javító dolgozat a két korábbi dolgozat közül a rosszabbik helyébe lép, és utána újraszámoljuk az átlagot. Az így kapott eredmény végleges. Ha a hallgató valamelyik dolgozatot nem írta meg, akkor értelemszerűen nulla pontot szerzett arra a dolgozatra. Az elégtelen gyakorlati jegy pótlására a TVSZ szerint a vizsgaidőszakban meghirdetett egy alkalommal van lehetőség. Értékelés módja: gyakorlati jegy a fentiek szerint Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Bártfai Barnabás: Office BBS-INFO Kiadó, Ajánlott irodalom: Négyesi Imre, Muha Lajos Nyílt forráskódú rendszerek alkalmazása, NT Nonprofit Közhasznú Kft, Budapest, Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: kérdések és mintafeladatok az oktatótól ben kérhetők: Az írója a tárgy rovatba írja be, hogy KÁROLI, valamint nevét, neptun kódját és a felvett tárgy nevét is közölje az ben, mielőtt mondanivalóját előadja.

12 Közgazdaságtan I. A tantárgy megnevezése - angolul: Economics I. Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 20 óra/félév Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 5 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150104K (előadás) A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Ludányi Arnold Oktató: Balog Ilona Ida A tárgy célja, hogy betekintést adjon a közgazdasági és a mikroökonómia gondolkodás alapjaiba, bemutassa azokat a problémákat, amelyek a közgazdaságtan és a mikroökonómia alapkérdései körül felmerülnek. Célunk, hogy a közgazdaságtant és a mikroökonómiát a gazdaságtudományok rendszerén belül mutassuk be, az egyes közgazdasági tételeket összefüggéseit mutassuk be a hallgatóknak. (rész)kompetenciák: 1.: A közgazdaságtan alapelvei, a közgazdászok gondolkodásmódja. A piac fogalma. 2.: A kereskedelem előnyei és a kölcsönös függés. 3.: A kereslet, kínálat, piaci egyensúly és a rugalmasság. 4.: Kormányzati intézkedések 5.: Fogyasztók, termelők, piaci hatékonyság. 6.: Az adózás költségei 7.: Nemzetközi kereskedelem 8.: Externáliák: külső gazdasági hatások 9. : Közjószágok, közös erőforrások 10.: Termelési költségek 11.: Versenyzői piacok 12.: Monopólium Évközi tanulmányi követelmények: Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai. Osiris Budapest, Ajánlott irodalom: Paul A. Samuelson William D. Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv Budapest, 2000 Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések:

13 Kutatásmódszertan A tantárgy megnevezése - angolul: Research Methodology Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 8 óra/félév Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150105K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincsen Tantárgyfelelős: Dr. Ferencz Zoltán Oktató(k): Dr. Ferencz Zoltán A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tudományos kutatások módszertanával, megértsék a tudományos kutatások logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegű kutatások tervezése, elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire. Az óra áttekintést nyújt a tudományos dolgozatok megírásának alapvető követelményeiről (témaválasztás, cím, stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia). Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különböző kutatási módszerek előnyeinek és hátrányainak elsajátítása, a legmegfelelőbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához, a kérdőívszerkesztés és interjúkészítés alapjai, tanulmányírás alapkövetelményei. 1. Bevezetés. A hétköznapi megismerés és a társadalomtudományi megismerés 2. A tudományos magyarázatok válfajai. Az okság fogalma a társadalomtudományi kutatásban. A tudományos paradigmák A deduktív és az induktív logikai elméletalkotás modellje. 3. A kutatás típusai: előkutatás, tényfeltáró és magyarázó kutatások. A kutatási terv a megismerési folyamat felépítése. Konceptualizálás. 4. Hipotézisek alkotása, a hipotézisek típusai. Az elméleti irodalom "feltárásának" fontossága és eljárásai. 5. Irodalomhasználat és a hivatkozások sztenderdjei. 6. Operacionalizálás és az alkalmas módszerek kiválasztása 7. Beavatkozásmentes vizsgálatok 8. Kvalitatív módszerek interjú, fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés 9. Kvantitatív módszerek kérdőíves technikák 10. Indexek, skálák, tipológiák - A mintavétel alapjai

14 11. A kérdőívszerkesztés alapjai. 12. Etikai és politikai szempontok a társadalomtudományi kutatásban. Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? Évközi tanulmányi követelmények: Órákon való aktív részvétel. Saját kutatási téma kigondolása, részletes kutatási terv / kisebb saját kutatás elkészítése. Értékelés módja: gyakorlati jegy Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Babbie, E. (2000): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest Ajánlott irodalom: Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz Kiadó, 1997.

15 Jogi alapismeretek Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 10 óra/félév Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150106K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Szuchy Róbert Oktató: dr. Lehóczky Zsófia A tantárgy oktatásának célja: az érdeklő hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. Bepillantás a jogászi gondolkodásba (jogszerűség, jogbiztonság, méltányosság). Az alapvető társasági jog, kötelmi jog és üzleti jog ismeretek elsajátítása, amelyek a gyakorlatban, a mindennapi életben is felhasználhatóak. 1. Bevezetés; Az állam- és jogtudomány helye a tudományok rendszerében 2. Az állam és a jog eredete 3. A jog fogalma 4. Az állam és a jog eredete 5. A jog fogalma 6. Jogi norma, jogszabály. Jogforrások 7. Jogérvényesülés és jogalkalmazás 8. A modern állam, az államszervezet. Hatalommegosztás 9. Alkotmány 10. Választójog 11. Polgári jog 12. A gazdasági társaságok joga 13. Médiajog Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat sikeres megírása Értékelés módja: kollokvium Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.): Jogi alapismeretek bölcsészeknek és társadalomtudósoknak Patrocinium Kiadó, Budapest, 2013 (302 old.)

16 Pszichológia A tantárgy megnevezése - angolul: Psychology Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 10 óra / félév Ajánlott félév: I. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150107K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Nagy Krisztina Oktató: Bánfi Balázs A tantárgynak kettős célja van. Az első, hogy a hallgatók képet nyerjenek a pszichológia, mint tudomány emberképéről, arról, hogy milyen mozgatórugók, folyamatok állnak a humán viselkedés mögött. A második cél az, hogy megismerkedjenek az emberi kommunikáció és interakció bizonyos alapvető szabályszerűségeivel. Mivel emberekkel foglalkoznak ez segíthet nekik mélyebben megérteni, saját és mások viselkedésének okait, interakcióik mintázatait. 1. A biológiai tényezők szerepe a személyiségfejlődésben 2. A pszichodinamikus emberkép 3. A társas környezet személyiségformáló ereje 4. A nem-verbális kommunikáció jellemzői 5. Kommunikációs stílusok konfliktushelyzetekben Évközi tanulmányi követelmények: az órákon való részvétel Értékelés módja: Beszámoló Az értékelés módszere: írásbeli 8-10 oldalas esszé megírása, az irodalomjegyzékben szereplő szakirodalom alapján. Egy tetszőlegesen kiválasztott fejezet elemzése, lehetőség szerint saját szakmai tapasztalatok, gondolatok felhasználásával. Formai követelmény: 1,5-ös sorköz, times new roman 12-es betűméret, fedlappal Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Szociálpszichológia európai szemszögből. Hewstone, Miles - Stroebe, Wolfgang Akadémiai Kiadó, 2007 ( o.) Ajánlott irodalom: Személyiségpszichológia. C. S. Carver M. F. Scheier, Osiris Kiadó, több kiadás ( o.) Félelem, harag, agresszió. Dr Ranschburg Jenő, Nemzeti Tankönyvkiadó, több kiadás

17 A lélek betegségei. R. J. Comer, Osiris Kiadó Az önmagáért való ember. E. Fromm, Napvilág Kiadó Közöny. Albert Camus, több kiadás Hidegvérrel. Truman Capote, több kiadás A legyek ura. William Golding, több kiadás

18 Szociológia A tantárgy megnevezése angolul: Sociology Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 10 óra/félév Ajánlott félév: 1 Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150108K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Ferencz Zoltán Oktató(k): Dr. Ferencz Zoltán A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a szociológia alapfogalmaival és főbb vizsgálati területeivel. A szociológia, mint tudomány, a szegénység és egyenlőtelenségek, a társadalomszerkezet és rétegződés, társadalmi mobilitás, család-, oktatás- és gazdaságszociológia alapjai, politikai élet, életmód, deviáns viselkedés és társadalmi változás témaköreit vesszük sorra kurzusunk folyamán. Az egyes témák esetén hallgatóink megismerkedhetnek a vizsgálati módszerekkel, a témához kapcsolódó elméletekkel, illetve a főbb nemzetközi és hazai tendenciákkal. 1. Bevezetés: Mi a szociológia? 2. Szociológia elméletének története és módszertana 3. Társadalmi szerkezet, rétegződés, 4. Egyenlőtlenség, szegénység 5. Társadalmi mobilitás 6. Népesség, népesedés, egészségügy 7. Falu város, lakás 8. Rokonság, házasság, család 9. Oktatás 10. Gazdaság 11. Politikai élet, állam, kormányzat 12. Kultúra. értékek, szocializáció, életmód Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok:

19 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest Osiris Kiadó, Ajánlott irodalom: Kolosi Tamás Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2012 Bp. TÁRKI; 2012

20 Matematikai alapok II. A tantárgy megnevezése - angolul: Basics of Mathematics II. Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 20 óra/félév Ajánlott félév: 2 Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 5 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150201K A tantárgy felvételének előfeltétele: Matematikai alapok I Tantárgyfelelős: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva Oktató: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják azokat a fogalmakat és technikákat, amelyek a későbbi szaktárgyak ismeretanyagának feldolgozásához szükségesek, illetőleg, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé válik. Arra törekszünk, hogy a hallgatók képesek legyenek önállóan felismerni, átlátni és rendszerezni a munkájuk során felmerülő gyakorlati problémákat, a kvantitatív módszerek alkalmazása a mindennapi életük részévé váljon, és a kapott eredményeket helyesen értelmezzék. Végtelen sorok. Hatványsorok. Az exponenciális függvény Taylor-féle kifejtése. Határozatlan integrál. Néhány alapintegrál meghatározása. A határozott integrál és a Newton-Leibnizformula Parciális és helyettesítéses integrálás. Improprius integrálok Kétváltozós függvények integrálja téglalap alakú tartományon. Kísérletek és kimeneteleik, megfigyelhető események. Eseményalgebra. A valószínűség axiómái és a valószínűségi mező elemi tulajdonságai. Klasszikus valószínűségi mezők. Valószínűségek kombinatorikus kiszámítása. Mintavételi eljárások. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség-tétel, Bayes-tétel Valószínűségi változók, eloszlás és sűrűségfüggvény. Speciális diszkrét és folytonos eloszlások Transzformált valószínűségi változók. A várható érték, a szórás és a variancia fogalma. Speciális eloszlások várható értéke és szórása Többdimenziós eloszlások. Peremeloszlások, valószínűségi változók függetlensége. A várható értékre és a szórásra vonatkozó tételek. A kovariancia és a korreláció. A Csebisevegyenlőtlenség és a nagy számok Bernoulli-féle törvénye. Néhány a gyakorlatban fontos speciális eloszlás jellemzői. A normális eloszlás és a centrális határeloszlás-tétel. Évközi tanulmányi követelmények: Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Sydsaeter, Hammond, Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 2006 Ajánlott irodalom: Solt György:Valószínűségszámítás, Bolyai-könyvek sorozat, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

21 Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

22 Statisztika I. A tantárgy megnevezése - (angolul): Statistics I. Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 20 óra/félév Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 5 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150202K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva Oktató: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva A tantárgy célja a legfontosabb leíró statisztikai módszerek megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók elsajátítják a kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetőségeit. 1. Adatok rendezése, osztálybasorolás, osztályközép, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági táblázat. 2. Gyakorisági/ relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati sűrűség függvény, összegzett relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati eloszlás fv. és tulajdonságai. 3. Statisztikai mérőszámok: középértékek: számtani -, geometriai -, négyzetes- és harmonikus közepek, medián, módusz,. A középértékek egymáshoz való viszonya. 4. Az ingadozás mérőszámai, variancia, empirikus szórás, korrigált szórás, relatív szórás, középeltérés. 5. A koncentráció fogalma, Lorenz-görbe, koncentrációs-tartomány, koncentrációs együttható, Herfindahl index. 6. A tapasztalati sűrűségfüggvény alakmutatói: ferdeség és lapultsági mutatók. 7. Egy sokagás vizsgálata két ismér szerint, osztálybasoroslás, együttes gyakoriságtáblázat, kovariancia, korrelációs együttható és tulajdonságai. 8. Sűrűségi diagram, lineáris, kvadratikus és exponenciális regresszió, regressziós görbék meghatározása a legkisebb négyzetek módszerével. 9. Rangkorreláció, rangkorrelációs együttható, kontingencia és normált kontingencia együtthatók, kontingencia táblázat. 10. Idősor elemzés, additív idősor modell, a trendkomponensek meghatározása, simítás, szűrés. Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Hunyadi László Vita László: Statisztika I, Aula Kiadó, 2008 ISBN:

23 Hunyadi László Vita László: Statisztika II, Aula Kiadó, 2008 ISBN: Ajánlott irodalom: Balogh Márta: Statisztikai ismeretek, Perfekt Kiadó, Budapest, 2004 ISBN: Magyar Statisztikai Évkönyv aktuális kötete. Magyar Statisztikai Zsebkönyv aktuális kötete.

24 Közgazdaságtan II. Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 20 óra/hét Ajánlott félév: 2 Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 5 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFAL150203K A tantárgy felvételének előfeltétele: Közgazdaságtan I. Tantárgyfelelős: Dr. Ludányi Arnold Oktató: Balogh Ilona Ida A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a modern közgazdaságtan, azon belül elsősorban a makroökonómia alapfogalmaival és elemzési eszközeivel. Ezáltal a hallgatók betekintést nyernek a nemzetgazdasági folyamatok reál- és pénzügyi területeire. Megvizsgáljuk, mitől függ a kibocsátás, a növekedés, az infláció és a munkanélküliség, hogyan állnak ezek egymással kapcsolatban, és milyen eszközökkel valósíthatja meg az állam a gazdaságpolitikai céljait. A tantárgy által nyújtott ismereteket és készségeket a hallgatók később alkalmazni tudják az egyes gyakorlati problémák elemzésére, illetve a közgazdaságtan eredményeit felhasználó alkalmazott tantárgyak elsajátítására. 1. A makroökonómia tudománya. A gazdasági körforgás. A gazdaság jövedelmei és kiadásai. Bruttó hazai termék fogalma, mérése, összetevői. (Mankiw o.) 2. Fogyasztói árindex. Árak összehasonlítása különböző időszakokban. (Mankiw o.) 3. Gazdasági növekedés. Termelékenység fogalma és mérése. Termelési függvény. (Mankiw o.) 4. Megtakarítás és beruházás. Hitelpiac. (Mankiw o.) 5. Pénzügyi döntések alapjai. (Mankiw o.) 6. A munkanélküliség. (Mankiw o.) 7. Pénz és infláció. (Mankiw o.) 8. A gazdaság rövid távú változásai. Aggregált keresleti görbe és aggregált kínálati görbe. (Mankiw o.) 9. A monetáris politika hatásai. (Mankiw o.) 10.A fiskális politika hatásai (Mankiw o.) 11. Magyarország általános gazdasági mutatóinak értelmezése. (Magyar statisztikai évkönyv 2011, 4. fejezet) 12. Összefoglalás Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás TVSZ szerint. Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC Adózás alapjai Kredit: 2 GSVAI11GNC GSVAI1GMLC Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab levelező: 10ea +0lab Dr. habil Nagy Imre Zoltán CSc egyetemi Aláírás feltétele: 1 db eredményes

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 625 Tajekoztato-2_2009_M.indd 625 2008.12.02. 4:47:10 Tajekoztato-2_2009_M.indd

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben