A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg."

Átírás

1 1 Vagyoni, pénzügyi helyzet (1. előadás) Pénzfolyamatok BESZERZÉS TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS Készletek készletek Információs folyamatok A vállalati működéshez megfelelő nagyságú vagyonra van szükség. A vagyon: anyagi és nem anyagi erőforrások összessége A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg. A Mérleg: Az üzleti év fordulónapjára vonatkoztatott vállalati dokumentum, amely előírt tagolásban, megfelelően értékelve, összevontan, értékben kifejezve mutatja be a vállalat vagyonát. Mérleg, 200X. december 31. A B C A Befektetett eszközök I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

2 2 D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék.. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Hosszú lejáratú kötelezettségek G Rövid lejáratú kötelezettségek H Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Árbevétel Üzemi (üzleti) eredmény Hasonlítsuk össze a három, ugyanakkora nagyságú vagyonnal rendelkező vállalat vagyoni és pénzügyi helyzetét!

3 3 A likviditás Egy cég akkor tekinthető fizetőképesnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövidtávú kötelezettségei kifizetésére likvid, vagy likviddé tehető forgóeszközökkel rendelkezik A likviditás mérésére használatos mutatók Likviditási ráta: Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök készletek/ rövidlejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditási mutató: Működésből származó pénzeszközök/ röv.lej.köt. (pénzeszk., likvid értékpapírok, vevők) QR= 131,75/282,5=0,466 QR= 444,25/282,5=l,57 A lazább mutató alapján a cég likvid, jó helyzetben van, a készletek nélküli forgóeszköz állomány azonban csak a kötelezettségek mintegy felére elegendő. Az eszközgazdálkodás ésszerűsége Adott üzleti forgalom lebonyolításához meghatározott nagyságrendű és összetételű eszközállományra van szükség. Az eszközöket finanszírozni kell, nem mindegy, hogy azok milyen mértékben és mennyi idő alatt hasznosulnak. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának megítélésére használatos mutatók Vevőkövetelések átlagos forgási sebessége= vevőállomány x 365 / éves árbevétel 81,5 x 365 / 900 = 33,05 nap

4 4 Forgóeszköz forgás = árbevétel/ átlagos forgóeszköz-állomány 900/444,25 =2,0258 /fordulat/ árbevétel/készlet = 900/267,5 = 3,364 Befektetett eszközök forgása = árbevétel/ befektetett eszközök = 900/295 = 3,05 Eszközhatékonyság = árbevétel/összes eszköz Az adósságkezelés mutatói A folyamatos fizetőképesség fenntartása mellett fontos, hogy a cég önfinanszírozási foka elég magas legyen, ne legyen eladósodva, megőrizve ezáltal is a stabilitást Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és a nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban saját forrásaival fedezi. Stabilitási mutató = saját tőke/befektetett eszközök + készletek 401,5 /607,5 = 66,09 Egy cég akkor nincs eladósodva, ha hosszúlejáratú kötelezettségei nem haladják meg a saját tőkéje és céltartalékai együttes összegét. Eladósodottsági mérték = Saját tőke/hosszúlejáratú köt.= 406,25/45 = 9,02 /Tőkeellátottsági mutató/ A hitelezők a saját tőke 35 %-áig hajlandók hosszúlejáratú hitelt nyújtani. A bank szempontjából kockázatosnak számít az a cég, amelyik magas eladósodottsági rátával és a fix költségek magas arányával jellemezhető Adósságvállalásnál ügyelni kell arra, hogy - egy cég mindaddig felvehet hosszúlejáratú hiteleket beruházás és tárgyieszköz lízing céljára, ameddig az így megnövelt tőkének nagyobb a hozama, mint amennyibe az adósság került - ha egy cég finanszírozási forrásainak túl nagy hányadát teszik ki az adósságok, akkor a hitelezők bizalma és biztonságérzete megrendülhet

5 5 Vizsgálandó: a cég milyen mértékben adósodott el, valamint a nyereségből milyen mértékben tudja fizetni az adóssággal kapcsolatos fix kiadásait (kamatfizetés, esedékes törlesztőrészletek, kötvény-visszavásárlás összefoglaló elnevezéssel: adósság-visszafizetés -, lízingdíjak) Az eladósodottság elfogadható mértéke részben a saját tőkéhez viszonyítható, részben ahhoz, hogy a kamatköltséget a kamat- és adózás előtti nyereségből (EBIT nálunk: üzemi eredmény) hányszor lenne képes kifizetni. Az adósság-kezelés racionalitásának megítélésére alkalmas mutatók: Adósság és összes eszköz aránya: a saját eszközökkel arányos adósságvállalás mértéke: Összes adósság / összes eszköz = 55,5/749,8 = 0,074 A hitelezők szemszögéből előnyös, ha minél alacsonyabb ez az arány, mert ez számukra kisebb kockázattal jár. Adósság és saját vagyon aránya = hosszú lej. köt./ saját tőke = 45/401,5 = 0,112 Kamatfedezettség mutató = Üzleti eredmény/kamatköltség Saját vagyon megtérülési mutató = Adózott eredmény/saját tőke A hitelezők számára fontos még a hitelek és a működő tőke aránya : Közép- és hosszú lejáratú hitelek/működő töke Jövedelem- és hozamtermelő képesség elemzése A jövedelmezőséget sokféle vállalati döntés befolyásolja A jövedelmezőség tükrözi az eszközgazdálkodás hatékonyságát, az adósságkezelés racionalitását és a vállalati működés egyéb területeinek eredményességét A jövedelmezőségi mutatók összesített képet mutatnak a cégről, s mint ilyenek alkalmasak más vállalatokkal való összehasonlításra. Nyereséghányad = Adózott eredmény/árbevétel = 32 (32 x 0,18) / 900 = 0,029

6 6 Saját tőke hozama = Adózott eredmény/saját tőke átl. Állománya = 26,24/401,5 =0,079. Alapjövedelmezőségi mutató = üzleti eredmény/saját tőke =32/401,5 Semlegesíti az adózás hatását, kiküszöböli a tőkestruktúra hatását A tulajdonosok számára érdekes még a részvényvagyon hozama: ROE = Általános részvények tulajdonosi rendelkezésű hozama/ált. részvények Eredmény kategóriák: Üzemi eredmény - üzleti tevékenység bevételei és ráfordításai Pénzügyi eredmény pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény rendkívüli bevételek és ráfordítások Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség /pozitív adóalap l8 %-a/ Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék - mérleg szerinti eredmény

7 7 A tőkelekötés hatékonysága A vállalati gazdálkodás alapfeltétele, hogy rendelkezzen a szükséges méretű és összetételű vagyonnal. Fontos, hogy a valóban szükséges mértékű vagyont kössék le, a befektetett vagyon ne álljon kihasználatlanul, a felszabaduló tőke kerüljön más befektetési lehetőségbe. A tőkelekötés hatékonyságának mérésére használják a ROI mutatót (Return on Investment), mely a cég működéséből eredő profitot a vállalkozás lekötött tőkéjéhez viszonyítja. Képletben: Üzemi eredmény ROI = Átlagos tőkelekötés A mutató alkalmas adott tőketömeg alternatív befektetési lehetőségeinek összehasonlítására, amennyiben a befektető számára fontos szempont a tőkelekötés hatékonysága. A ROI mutató több részmutató szorzataként is kifejezhető, amelyek további fontos információkkal szolgálnak a cég működéséről. Árbevétel Eszközforgás hatékonysága = Átlagos tőkelekötés Üzemi eredmény Jövedelmezőség = Árbevétel Árbevétel Üzemi eredmény ROI = x Átlagos tőkelekötés Árbevétel Példánkban: 900 m Ft/440,5 m Ft = 2,04 (fordulat) A befektetett tőke évente kb. kétszer fordul meg.

8 8 32 m Ft/900 m Ft = 0,0355 A 3,5 %-os jövedelemtermelő képesség alacsonynak mondható. ROI = 2,04 x 0,0355 = 0,0726, 32/440,5 = 0,0726 Vállalati gazdaságtan 2003/04 /Tematika/ 1. szept A vállalat lényege, funkciói. A vállalat, mint gazdálkodó egység, szervezeti egység, rendszer. A vállalat belső és külső érintettjei, céljai, formái. Az egyéni vállalkozás és a gazdasági társaságok sajátosságai Tananyag: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó I fejezet 2. szept A vállalkozás indítása. A vállalkozások stratégiája és üzleti terve.. A stratégia lényege, szintjei, típusai. A stratégia alkotás folyamata. Az üzleti terv lénye szerepe, felépítése. Az induló tőkeszükséglet meghatározása Tananyag: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó , , , Vállalkozások gazdaságtana Perfekt kiadó okt A vállalkozások vagyona. A vagyon szerkezete, finanszírozása. Stabilitás, hatékonyság, likviditás, jövedelmezőség. /előadás/ Előadás október 7-én, 14-én h -ig 1. előadó Tananyag: az eladás anyaga /segédanyag/ 4. okt. 28. I. ZH A félév végi aláírás feltétele 50 % + 1 pont = 26 pont 5. nov befektetett eszközök, beruházások, befektetések gazdaságossági vizsgálata amortizáció; időarányos, teljesítményarányos leírási módok Tananyag: Vállalkozások gazdaságtana Perfekt Kiadó Vállalkozás gazdaságtan BMF távoktatási jegyzet 6. nov Költségek, bevételek, a vállalati működés eredményessége. Kalkulációs módszerek, költség-elemzés Előadás: november 18-án és 25-én ig 1. sz. előadó Tananyag: az előadásanyaga /segédanyag/ 7. dec A termelő vállalat. A termelési folyamat sajátosságai. Tananyag: Vállalkozások gazdaságtana Perfekt kiadó Chikán: Vállalatgazdaságtan

9 9 8. dec. 16. II. ZH írása 2 sikeres (2 db 26 pont feletti) ZH alapján jegymegajánlás Példák vállalatgazdaságtanból 1. Egy kirándulóbusz bruttó értéke 16 M Ft, tervezett élettartama 5 év. Évente 240 Munkanapot fut, napi 400 km átlagteljesítménnyel. a, A leírási mód megválasztásánál milyen szempontokat vesz figyelembe? B, Számítsa ki kétféle módszerrel az évenkénti amortizáció összegét és indokolja meg, melyik leírási módot miért alkalmazná! 2. Egy 40 M Ft értékű beruházás révén várhatóan 10 éven át évente 8 M Ft nettó hozam keletkezne. a, Írja le a nettó hozam tartalmát! b, Érdemes- e megvalósítani a beruházást, ha az elvárt jövedelmezőség 15 % c, Számítsa ki a beruházás kritikus értékét és a nettó hozam kritikus értékét! D, Hogyan alakulna a beruházás megítélése, ha jövedelmezőségi elvárás 12 % lenne? 3. Mekkora a kapacitása annak a berendezésnek, amelyik 40 %-os kihasználtság mellett évi 10 ezer db-ot termel? Mivel magyarázható a kapacitás-kihasználtság ilyen szintje? Tegyen javaslatot a kihasználatlan kapacitás megszűntetésére! 4. Egy KFT 2000-ben 50 M Ft-os átlagos készlet-állománnyal 1000 M Ft nettó árbevételt Realizált. Készletei 2001-ben 10 %-kal nőttek, nettó árbevétele 1200 M Ft-ra emelkedett. Elemezze a cég készletgazdálkodását! 5. A Tortúra KFT mérlegéből és eredménykimutatásából kiemelt alábbi adatok alapján elemezze a KFT helyzetét jövedelmezőség, likviditás és a tőkelekötés hatékonysága szempontjából! Befektetett eszközök 40 M Ft Saját tőke 36 M Ft Készletek 16 M Ft H.lej. köt. 24 M Ft Követelések 8 M Ft R.lej. köt 20 M Ft Pénzeszközök 16 M Ft Nettó árbevétel Üzemi eredmény 50 M Ft 8 M Ft ( A mérlegadatok átlagos értékek)

10 10 6. A Tortúra KFT a következő évben 10 %-kal szeretné növelni az eredményt. tegyen számításokkal alátámasztott javaslatot az eredmény növelésére! Megnevezés Tárgyévi adatok Árbevétel 100 M Ft Proporcionális ktg 40 M Ft Fedezeti összeg.. Fix ktg 32 M Ft Eredmény 7. Egy 100 M Ft értékű beruházás révén 10 éven át évente12 M Ft nettó hozam keletkezne. A, Írja le a nettó hozam tartalmát B, Számítsa ki a kritikus beruházási összeget, ha az elvárt jövedelmezőség 10 %! C, A kapott eredmény alapján milyennek ítéli a fenti beruházási akciót? 9. A Tortúra KFT 10 M Ft-ért vásárolt autóbuszának tervezett élettartama 5 év. Évente 240 munkanapot dolgozik napi 400 km átlagteljesítménnyel. Tényleges teljesítménye az első évben 120 e km, a 2. évben 80 e km, a 3. évben 130 e km, a 4. évben 100 e km, az 5.-ben 50 e km. Számítsa ki az évenként elszámolható értékcsökkenés összegét! Mutassa ki, milyen összegű eltérés adódik a degresszív leíráshoz képest! 9. Mekkora annak a berendezésnek a kapacitása, amelyik 75 %-os kihasználtság mellett 750 e db-ot termel? Milyen információkra lenne még szüksége ahhoz, hogy a kihasználtságot elemezze, illetve javítására javaslatot tegyen? 10. Hallgató Márk, másodéves hallgató ösztöndíját kiegészítendő kizárólag ebédidőben működő étterem nyitásán gondolkodik. Évi 2 millió Ft-ért kibérelhetné a főiskola egyik üresen álló helyiségét, amit 2 millió Ft-ért berendezhetne, ezt a berendezést 5 évig tudná rendeltetésszerűen használni. 1 millió Ft forgótőkével évi 6 millió Ft árbevételt érhetne el Nyersanyagok beszerzésére 2 millió Ft-ot, rezsire 400 ezer Ft-ot kellene költenie. Eddig reklámújságok kihordásával havi 50 ezret keresett, ezt abba kell hagynia. Az induláshoz szükséges pénzt szülei biztosítanák (kamatmentesen), jelenleg ezt az összeget bankban tartják 12 %-os kamat mellett. Érdemes-e Márknak az étteremnyitás gondolatával foglalkoznia? Mennyi pénzt kap szüleitől az induláshoz? 11. Infor Máté informatikus hallgató programozó iroda alapítását fontolgatja. Évi 200 ezer Ft-ért iroda-helyiséget bérelhetne, aminek berendezése 600 ezer Ft-ba kerülne s ezt 5 évig használhatná. 1,4 M Ft-ért vehetne egy használt autót, ami szintén öt évig kiszolgálná. Rezsire az első évben 400 ezret, reprezentációra 600 ezret kellene költenie, ezzel szemben már az első évben 10 M Ft árbevételre tehetne szert. Jelenleg 1 M Ft-tal rendelkezik, de az induláshoz szükséges összeget kamat-mentesen össze tudná szedni szüleitől, rokonaitól, ismerőseitől. - Mennyi pénz hiányzik a vállalkozás beindításához? - Hogyan alakulnak a költségei? - Hogyan alakulnak a költségek, ha az induláshoz hiányzó pénz 20 %-os kamatra tudná felvenni? Ön melyiket választaná?

11 11 - Hogyan alakul a vállalkozás jövedelmezősége az első évben? - Érdemes-e a vállalkozást elindítani, ha a bankban 15 % -os kamatot, a tőzsdén forgatva 30 %-os hozamot érhetne el.? - Készítse el a vállalkozás üzleti tervét 12. Egy panziónak 20 szobája van. Szobánként naponta 10 ezer Ft árbevételt lehet elérni, az egy szobára jutó állandó költség napi 1 ezer Ft, kiadott szobánként további 1 Ft költség merül fel. A nyereségadó 18 %. Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat? Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a beáramló kp egyenlő legyen a kiáramlóval? 13. Egy cég két üzemében azonos termékek előállítása folyik. Újabb kétezer db-os megrendelés érkezik, melyik üzem gyártsa, hogy a fel nem osztott költségek változatlansága mellett a vállalat eredménye a legkedvezőbb legyen? Megnevezés I. üzem T II. üzem T Termelés, értékesítés db Eladási ár Ft/db Közvetlen költség Ft/db Fel nem osztott költség E Ft 6db 720 (90) (210) 150 Eredmény Ft/db Összes költség első számítás szerint az 1. üzemben érdemes 2. Határköltség alapján: eladási ár közvetlen költség fedezeti összeg fedezeti hányad 150/500 = 30 % 180/500 = 36 % termelés db árbevétel ktlen ktg E Ft fed. Ö fel nem osztott eredmény bázis eredmény: I. ü 480 II.ü tervezett eredmény: I. üzem kapná = 630, II. üzem kapná = Egy üzem adatai: termelés db, proporcionális költség 128oo E FT, degresszív ktg 6000 e Ft (reagálási fok o,6), progresszív ktg 1000 E Ft (reagálás 1,2), fix költség 4800 E Ft ár 3800 Ft/db 1. számítsuk ki a bázis és a tervezett eredményt

12 12 2. számítsuk ki a rétegköltséget és a határköltséget 3. érdemes-e 1500 Ft/db áron további 1500 db-ra vonatkozó megrendelést elfogadni? 4. Mekkora az átlagos költségreagálási fok? Változó költség fix költség Arányos Degresszív 3600 (600x0,6) 2400 Progresszív 1200 (1000x1,2) Fix Összesen Volumennövekedés 11500/10000 = 115 % Változó költség a terv évben x 1,15 = Megnevezés bázis terv rétegtermelés Árbevétel Arányos ktg Fedezeti össz Fix Eredmény rétegtermelés 1500 db rétegköltség 2640 E Ft/db határköltség 1760 E Ft (20240/1500) eladási ár 3800 Ft/db határnyereség 2040 Ft/db tervezett termelés összes nyeresége 3060 E Ft 15. Egy divatcikk gyártásához szükséges gép ára 7000 fabatka. A prognózisok szerint a gépbeszerzés révén 3 év alatt évi 2500 fabatka nettó hozam érhető el A gép a 3. év végén 2ooo fabatkáért értékesíthető. A, Gazdaságos-e a gépi beruházás, ha a kalkulatív kamatláb 1o %? B, Mennyi a használt gépnek a 3. év végén minimálisan szükséges ára, ahhoz, hogy a beruházás gazdaságosnak minősülhessen? C, Mennyi lenne a gépkritikus beruházási összege, ha a használt gép értékesítésével nem számolhatunk?

13 Egy 40 ezer -s beruházás révén 6 éven át évi 8000 nettó hozam keletkezne. A, Határozza meg a diszkontált hozadékösszeget (DH), ha a kalkulatív kamatláb 8 % B, Számítsa ki a belső kamatlábat! C, Határozza meg a beruházás kritikus élettartamáta4 D, Számszerűsítse a nettó hozam kritikus értékét! E, Határozza meg a kritikus beruházási összeget! F, Mekkora lenne a kritikus beruházási összeg, ha az élettartam végtelen lenne? G, Mekkora lenne a nettó hozam kritikus értéke végtelen élettartam esetén? H, Végtelem élettartam esetén mekkora lenne a belső kamatláb? 17. Maximálisan mekkora összeg fektethető egy olyan gazdasági akcióba, melynek eredményeként 4 éven át évente 50 M Ft nettó hozam keletkezik? ( A kalkulatív kamatláb 10 %. 18. Egy gazdasági akció kiadási és bevételi sorai: Évek kiadás bevétel A kiadások az év elején, a bevételek az év végén jelentkeznek A, mekkora a belső kamatláb? B, elemezze az akció gazdaságosságát 10 % -os kalkulatív kamatláb mellett!

14 14 Likviditás, jövedelmezőség, stabilitás (előadás vázlat) A likviditás Egy cég akkor tekinthető fizetőképesnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövidtávú kötelezettségei kifizetésére likvid, vagy likviddé tehető forgóeszközökkel rendelkezik A likviditás mérésére használatos mutatók Likviditási ráta: Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök készletek/ rövidlejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditási mutató: Működésből származó pénzeszközök/ röv.lej.köt. (pénzeszk., likvid értékpapírok, vevők) QR= 131,75/282,5=0,466 QR= 444,25/282,5=l,57 A lazább mutató alapján a cég likvid, jó helyzetben van, a készletek nélküli forgóeszköz állomány azonban csak a kötelezettségek mintegy felére elegendő. Az eszközgazdálkodás ésszerűsége Adott üzleti forgalom lebonyolításához meghatározott nagyságrendű és összetételű eszközállományra van szükség. Az eszközöket finanszírozni kell, nem mindegy, hogy azok milyen mértékben és mennyi idő alatt hasznosulnak. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának megítélésére használatos mutatók: Vevőkövetelések átlagos forgási sebessége= vevőállomány x 365 / éves árbevétel 81,5 x 365 / 900 = 33,05 nap

15 15 forgóeszköz forgás = árbevétel/ átlagos forgóeszköz-állomány 900/444,25 =2,0258 /fordulat/ árbevétel/készlet = 900/267,5 = 3,364 Befektetett eszközök forgása = árbevétel/ befektetett eszközök = 900/295 = 3,05 Eszközhatékonyság = árbevétel/összes eszköz Az adósságkezelés mutatói A folyamatos fizetőképesség fenntartása mellett fontos, hogy a cég önfinanszírozási foka elég magas legyen, ne legyen eladósodva, megőrizve ezáltal is a stabilitást Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és a nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban saját forrásaival fedezi. Stabilitási mutató = saját tőke/befektetett eszközök + készletek 401,5 /607,5 = 66,09 Egy cég akkor nincs eladósodva, ha hosszúlejáratú kötelezettségei nem haladják meg a saját tőkéje és céltartalékai együttes összegét. Eladósodottsági mérték = Saját tőke/hosszúlejáratú köt.= 406,25/45 = 9,02 /Tőkeellátottsági mutató/ A hitelezők a saját tőke 35 %-áig hajlandók hosszúlejáratú hitelt nyújtani. A bank szempontjából kockázatosnak számít az a cég, amelyik magas eladósodottsági rátával és a fix költségek magas arányával jellemezhető Adósságvállalásnál ügyelni kell arra, hogy - egy cég mindaddig felvehet hosszúlejáratú hiteleket beruházás és tárgyieszköz lízing céljára, ameddig az így megnövelt tőkének nagyobb a hozama, mint amennyibe az adósság került - ha egy cég finanszírozási forrásainak túl nagy hányadát teszik ki az adósságok, akkor a hitelezők bizalma és biztonságérzete megrendülhet Vizsgálandó: a cég milyen mértékben adósodott el, valamint a nyereségből milyen mértékben tudja fizetni az adóssággal kapcsolatos fix kiadásait (kamatfizetés, esedékes törlesztőrészletek, kötvény-visszavásárlás összefoglaló elnevezéssel: adósság-visszafizetés -, lízingdíjak)

16 16 Az eladósodottság elfogadható mértéke részben a saját tőkéhez viszonyítható, részben ahhoz, hogy a kamatköltséget a kamat- és adózás előtti nyereségből (EBIT nálunk: üzemi eredmény) hányszor lenne képes kifizetni. Az adósság-kezelés racionalitásának megítélésére alkalmas mutatók: Adósság és összes eszköz aránya: a saját eszközökkel arányos adósságvállalás mértéke: Összes adósság / összes eszköz = 55,5/749,8 = 0,074 A hitelezők szemszögéből előnyös, ha minél alacsonyabb ez az arány, mert ez számukra kisebb kockázattal jár. Adósság és saját vagyon aránya = hosszú lej. köt./ saját tőke = 45/401,5 = 0,112 Kamatfedezettség mutató = Üzleti eredmény/kamatköltség Saját vagyon megtérülési mutató = Adózott eredmény/saját tőke A hitelezők számára fontos még a hitelek és a működő tőke aránya : Közép- és hosszú lejáratú hitelek/működő töke Jövedelem- és hozamtermelő képesség elemzése A jövedelmezőséget sokféle vállalati döntés befolyásolja A jövedelmezőség tükrözi az eszközgazdálkodás hatékonyságát, az adósságkezelés racionalitását és a vállalati működés egyéb területeinek eredményességét A jövedelmezőségi mutatók összesített képet mutatnak a cégről, s mint ilyenek alkalmasak más vállalatokkal való összehasonlításra. Nyereséghányad = Adózott eredmény/árbevétel = 32 (32 x 0,18) / 900 = 0,029 Saját tőke hozama = Adózott eredmény/saját tőke átl. Állománya = 26,24/401,5

17 17 =0,079. Alapjövedelmezőségi mutató = üzleti eredmény/saját tőke =32/401,5 Semlegesíti az adózás hatását, kiküszöböli a tőkestruktúra hatását A tulajdonosok számára érdekes még a részvényvagyon hozama: ROE = Általános részvények tulajdonosi rendelkezésű hozama/általános részvények összértéke Eredmény kategóriák: Üzemi eredmény - üzleti tevékenység bevételei és ráfordításai Pénzügyi eredmény pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény rendkívüli bevételek és ráfordítások Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség /pozitív adóalap l8 %-a/ Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék - mérleg szerinti eredmény A tőkelekötés hatékonysága A vállalati gazdálkodás alapfeltétele, hogy rendelkezzen a szükséges méretű és összetételű vagyonnal. Fontos, hogy a valóban szükséges mértékű vagyont kössék le, a befektetett vagyon ne álljon kihasználatlanul, a felszabaduló tőke kerüljön más befektetési lehetőségbe. A tőkelekötés hatékonyságának mérésére használják a ROI mutatót (Return on Investment), mely a cég működéséből eredő profitot a vállalkozás lekötött tőkéjéhez viszonyítja. Képletben: Üzemi eredmény ROI = Átlagos tőkelekötés

18 18 A mutató alkalmas adott tőketömeg alternatív befektetési lehetőségeinek összehasonlítására, amennyiben a befektető számára fontos szempont a tőkelekötés hatékonysága. A ROI mutató több részmutató szorzataként is kifejezhető, amelyek további fontos információkkal szolgálnak a cég működéséről. Árbevétel Eszközforgás hatékonysága = Átlagos tőkelekötés Üzemi eredmény Jövedelmezőség = Árbevétel Árbevétel Üzemi eredmény ROI = x Átlagos tőkelekötés Árbevétel Példánkban: 900 m Ft/440,5 m Ft = 2,04 (fordulat) A befektetett tőke évente kb. kétszer fordul meg. 32 m Ft/900 m Ft = 0,0355 A 3,5 %-os jövedelemtermelő képesség alacsonynak mondható. ROI = 2,04 x 0,0355 = 0,0726, 32/440,5 = 0,0726 Kiegészítő informácik az előadás vázlathoz A BIT KFT beszámolójából kiemelt adatok Árbevétel 900 M FT Üzemi (üzleti) eredmény 32 M Ft ESZKÖZÖK

19 19 Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 4 8 Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 67,1 33,4 Aktív időbeli elhatárolások 8,3 1,2 Eszközök összesen 720,4 779,6 FORRÁSOK Jegyzett tőke és tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 0 21 Hosszú lejáratú kötelezettségek 37,4 52,6 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások 6 15 Források összesen 720,4 779,6 (Átlagos tőkelekötés a mérlegben szereplő nyitó és záró értékek alapján számolva :440,5 M Ft) Eszköz oldalról közelítve: + Immat. javak 37+18/2= 27,5 + tárgyi eszsk /2 = 267,5 + készletek /2 = 312,5 + követelések /2 = 81,5 + pénzeszk 67,1+33,4/2 = 50,25 + aktív id.elh. 8,3+1,2/2 = 4,75 - céltart. 10,5 - rövid lej. köt /2 = 282,5 - passzív id.elh. 6+15/2 = 10,5 összesen: 440,5 Forrás oldalról kiindulva: + saját tőke /2 = 401,5 + hosszúlej.köt. 37,4+52,6/2 = 45 - bef. pü. eszk. 4+8/2 = 6 - értékpapírok összesen: 440,5 Eredménykategóriák. 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi tevékenység árbevétele és bevételei ráfordításai 2. Pénzügyi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei-ráfordításai

20 20 3. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek-ráfordítások 4. Adózás előtti eredmény - társasági adó (18 %) 5. Adózott eredmény mérleg szerinti eredmény osztalék Nettó árbevétel: ÁFA nélküli árbevétel Költséggazdálkodási fogalmak. Költség: A termelés, tevékenység érdekében történő ráfordítások pénzben kifejezett értéke. Időszakra és szervezeti egységre vonatkozik. (Ft/év/szervezeti egység) Ártényezö, jövedelmezőség meghatározója, lényeges szerepet játszik a gazdasági döntéseknél Ráfordítás: Meghatározott időszak eszközfelhasználásának mennyiségben és értékben kifejezett összege. Tágabb fogalom, mint a költség, olyan felhasználásokat is tartalmaz, amelyek nem számolhatók el költségként.

21 21 A ráfordítás lehet: - egyidejűleg költség is (pl. anyag-, bérfelhasználás) - átmenetileg nem költség (pl. aktív időbeli elhatárolás) - nem költség, mert eredményt terhel Általában a költség teljesítményhez (árbevételhez), a ráfordítás hozamhoz (eredmény) kapcsolódó fogalom Önköltség: Termékegységre : (tevékenység egységére) jutó költség Rétegköltség: A rétegtermelés (termelésváltozás) költsége Határköltség: A rétegtermelés egységére jutó rétegköltség ( rétegtermelés önköltsége ) Maradványköltség: (költségremanencia) Csökkenő felhasználás mellett sem csökken a felhasználás-csökkenésnek megfelelő mértékben, lényegében fix és degresszív költségek Költségszint: költség/árbevétel Az árbevétel és az összes költség viszonya : Összes Költséghányad: valamely költségfajta aránya az összes költségen belül: költségnem/összes költség Költségnemek: Az eszközfelhasználások elsődleges megjelenési formái A termelési költségek költségfajták szerinti csoportosítása Kimutatásuk az SZT szerint kötelező : - anyagi jellegű ráfordítások - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás (amortizáció) Költségviselők: Adott termék vagy szolgáltatás, aminek érdekében a költség felmerült, A költségről a felmerülés pillanatában pontosan ismert, hogy mely terméket és milyen mértékben terhel - közvetlen költség Költséghely: Szervezeti egység, ahol a költség felmerül. Általában közvetett költségek, amelyekről a felmerülés időpontjában nem dönthető el egyértelműen, mely terméket, milyen mértékben terhel. Ezeket a költségeket költséghelyeken gyűjtik, innen osztják fel vagy vezetik át a költséghely szolgáltatásait igénybevevő termékre, illetve a fel nem osztott költségek csoportjaiba.

22 22 Állandó vagy fix költségek: A termelés volumenváltozására adott kapacitás-határon belül nem reagálnak Változó költségek: A termelés volumenváltozására reagálnak: - arányosan (proporcionális költségek) - a termelés-változásnál kisebb mértékben változnak ( degresszív költségek) - a termelés-változásnál nagyobb mértékben változnak (progresszív költségek) Az általános költségeket a szervezeti egységre jellemző vetítési alap szerint képzett pótlékkulcs segítségével osztják fel. Felosztandó összeg Pótlékkulcs = Vetítési alap Kalkulációs eljárások Pótlékoló kalkuláció Közvetlen költségek * közvetlen anyagköltség * közvetlen bérköltség * bérjárulékok (TB) * gyártási különköltség * értékesítési különköltség Közvetlen költségek (önköltség) összesen üzemi általános költségek selejt a szűkített önköltség %-ában) Szűkített önköltség központi irányítás általános költségei Elkülönített költségek (műszaki felj., garancia) Teljes önköltség nyereség ( az ár százalékában)

23 23 Termelői ár Egyszerű osztókalkuláció Egyféle termék előállítása vagy forgalmazása esetén alkalmazható Pl. fuvarozás, szállítás, malomipar, ivóvízdíj, bányászat Önköltség = összes költség/mennyiség Egyenértékszámos osztókalkuláció A vezértípus önköltségét számolják ki, majd az egyenértékszám (bonyolultsági szorzó) segítségével határozzák meg a többi termék önköltségét. Előkalkuláció Ajánlatkérésre, fejlesztési elképzelésre készített előzetes ár. Mivel a termék még nincs kész, a már gyártott termék adataiból indulnak ki, a változtatások adatait számolják, becsülik. Utókalkuláció Elkészült termékek árának meghatározása A költségszámításban érvényesülő fejlődési tendenciák A termelés jellegéből, az elszámolások technikai és egyéb sajátosságaiból adódóan először az utólagos költségelszámolás rendszere alakult ki. Ennek az a lényege, hogy a költségeket mind a termelési folyamat időszakára, mind teljesítményegységekre, mind a költséghelyekre csak utólagosan állapította meg. A költségtervezés bevezetésével előzetesen végzett számításokkal, megalapozottan lehetett gazdasági döntéseket előkészíteni illetve meghozni: a tervhez való viszonyítással folyamatos ellenőrzést lehetett biztosítani a költségalakulás felett. A normatív költséggazdálkodás esetén a vállalat valamennyi tevékenységének eszközfelhasználását normák, normatívák alapján irányozzák elő és az előirányzatokhoz folyamatosan mérik, hasonlítják a tényleges felhasználásokat. A költségek normalizálása egyrészt a költségek

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA...

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... 2 1.1. VÁLLALKOZÓI TŐKE... 2 1.2. MŰKÖDŐ TŐKE... 5 1.3. MENNYI PÉNZT FEKTESSÜNK KÉSZLETEKBE?... 7 2. KINNLEVŐSÉGEK... 10 2.1 VEVŐKNEK NYÚJTOTT HITEL...

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz 1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona IV. Esettanulmányok 1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA VIZSGADOLGOZAT A GAZDASÁGI DÖNTÉSEK HATÁSA A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETRE CÍMŰ TANTÁRGYBÓL A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA Dunaújváros, 2002. június 24. Készítették:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések

Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések Száz János Üzleti pénzügyek Vállalati pénzügyek Pénzügyi piacok Befektetések alapöszefüggései alapvető számításai Budapest 2007 Száz: Bus. Finance 1 Előszó Az üzleti pénzügyek (Finance, Business finance)

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben