A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg."

Átírás

1 1 Vagyoni, pénzügyi helyzet (1. előadás) Pénzfolyamatok BESZERZÉS TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS Készletek készletek Információs folyamatok A vállalati működéshez megfelelő nagyságú vagyonra van szükség. A vagyon: anyagi és nem anyagi erőforrások összessége A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg. A Mérleg: Az üzleti év fordulónapjára vonatkoztatott vállalati dokumentum, amely előírt tagolásban, megfelelően értékelve, összevontan, értékben kifejezve mutatja be a vállalat vagyonát. Mérleg, 200X. december 31. A B C A Befektetett eszközök I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

2 2 D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék.. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Hosszú lejáratú kötelezettségek G Rövid lejáratú kötelezettségek H Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Árbevétel Üzemi (üzleti) eredmény Hasonlítsuk össze a három, ugyanakkora nagyságú vagyonnal rendelkező vállalat vagyoni és pénzügyi helyzetét!

3 3 A likviditás Egy cég akkor tekinthető fizetőképesnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövidtávú kötelezettségei kifizetésére likvid, vagy likviddé tehető forgóeszközökkel rendelkezik A likviditás mérésére használatos mutatók Likviditási ráta: Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök készletek/ rövidlejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditási mutató: Működésből származó pénzeszközök/ röv.lej.köt. (pénzeszk., likvid értékpapírok, vevők) QR= 131,75/282,5=0,466 QR= 444,25/282,5=l,57 A lazább mutató alapján a cég likvid, jó helyzetben van, a készletek nélküli forgóeszköz állomány azonban csak a kötelezettségek mintegy felére elegendő. Az eszközgazdálkodás ésszerűsége Adott üzleti forgalom lebonyolításához meghatározott nagyságrendű és összetételű eszközállományra van szükség. Az eszközöket finanszírozni kell, nem mindegy, hogy azok milyen mértékben és mennyi idő alatt hasznosulnak. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának megítélésére használatos mutatók Vevőkövetelések átlagos forgási sebessége= vevőállomány x 365 / éves árbevétel 81,5 x 365 / 900 = 33,05 nap

4 4 Forgóeszköz forgás = árbevétel/ átlagos forgóeszköz-állomány 900/444,25 =2,0258 /fordulat/ árbevétel/készlet = 900/267,5 = 3,364 Befektetett eszközök forgása = árbevétel/ befektetett eszközök = 900/295 = 3,05 Eszközhatékonyság = árbevétel/összes eszköz Az adósságkezelés mutatói A folyamatos fizetőképesség fenntartása mellett fontos, hogy a cég önfinanszírozási foka elég magas legyen, ne legyen eladósodva, megőrizve ezáltal is a stabilitást Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és a nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban saját forrásaival fedezi. Stabilitási mutató = saját tőke/befektetett eszközök + készletek 401,5 /607,5 = 66,09 Egy cég akkor nincs eladósodva, ha hosszúlejáratú kötelezettségei nem haladják meg a saját tőkéje és céltartalékai együttes összegét. Eladósodottsági mérték = Saját tőke/hosszúlejáratú köt.= 406,25/45 = 9,02 /Tőkeellátottsági mutató/ A hitelezők a saját tőke 35 %-áig hajlandók hosszúlejáratú hitelt nyújtani. A bank szempontjából kockázatosnak számít az a cég, amelyik magas eladósodottsági rátával és a fix költségek magas arányával jellemezhető Adósságvállalásnál ügyelni kell arra, hogy - egy cég mindaddig felvehet hosszúlejáratú hiteleket beruházás és tárgyieszköz lízing céljára, ameddig az így megnövelt tőkének nagyobb a hozama, mint amennyibe az adósság került - ha egy cég finanszírozási forrásainak túl nagy hányadát teszik ki az adósságok, akkor a hitelezők bizalma és biztonságérzete megrendülhet

5 5 Vizsgálandó: a cég milyen mértékben adósodott el, valamint a nyereségből milyen mértékben tudja fizetni az adóssággal kapcsolatos fix kiadásait (kamatfizetés, esedékes törlesztőrészletek, kötvény-visszavásárlás összefoglaló elnevezéssel: adósság-visszafizetés -, lízingdíjak) Az eladósodottság elfogadható mértéke részben a saját tőkéhez viszonyítható, részben ahhoz, hogy a kamatköltséget a kamat- és adózás előtti nyereségből (EBIT nálunk: üzemi eredmény) hányszor lenne képes kifizetni. Az adósság-kezelés racionalitásának megítélésére alkalmas mutatók: Adósság és összes eszköz aránya: a saját eszközökkel arányos adósságvállalás mértéke: Összes adósság / összes eszköz = 55,5/749,8 = 0,074 A hitelezők szemszögéből előnyös, ha minél alacsonyabb ez az arány, mert ez számukra kisebb kockázattal jár. Adósság és saját vagyon aránya = hosszú lej. köt./ saját tőke = 45/401,5 = 0,112 Kamatfedezettség mutató = Üzleti eredmény/kamatköltség Saját vagyon megtérülési mutató = Adózott eredmény/saját tőke A hitelezők számára fontos még a hitelek és a működő tőke aránya : Közép- és hosszú lejáratú hitelek/működő töke Jövedelem- és hozamtermelő képesség elemzése A jövedelmezőséget sokféle vállalati döntés befolyásolja A jövedelmezőség tükrözi az eszközgazdálkodás hatékonyságát, az adósságkezelés racionalitását és a vállalati működés egyéb területeinek eredményességét A jövedelmezőségi mutatók összesített képet mutatnak a cégről, s mint ilyenek alkalmasak más vállalatokkal való összehasonlításra. Nyereséghányad = Adózott eredmény/árbevétel = 32 (32 x 0,18) / 900 = 0,029

6 6 Saját tőke hozama = Adózott eredmény/saját tőke átl. Állománya = 26,24/401,5 =0,079. Alapjövedelmezőségi mutató = üzleti eredmény/saját tőke =32/401,5 Semlegesíti az adózás hatását, kiküszöböli a tőkestruktúra hatását A tulajdonosok számára érdekes még a részvényvagyon hozama: ROE = Általános részvények tulajdonosi rendelkezésű hozama/ált. részvények Eredmény kategóriák: Üzemi eredmény - üzleti tevékenység bevételei és ráfordításai Pénzügyi eredmény pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény rendkívüli bevételek és ráfordítások Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség /pozitív adóalap l8 %-a/ Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék - mérleg szerinti eredmény

7 7 A tőkelekötés hatékonysága A vállalati gazdálkodás alapfeltétele, hogy rendelkezzen a szükséges méretű és összetételű vagyonnal. Fontos, hogy a valóban szükséges mértékű vagyont kössék le, a befektetett vagyon ne álljon kihasználatlanul, a felszabaduló tőke kerüljön más befektetési lehetőségbe. A tőkelekötés hatékonyságának mérésére használják a ROI mutatót (Return on Investment), mely a cég működéséből eredő profitot a vállalkozás lekötött tőkéjéhez viszonyítja. Képletben: Üzemi eredmény ROI = Átlagos tőkelekötés A mutató alkalmas adott tőketömeg alternatív befektetési lehetőségeinek összehasonlítására, amennyiben a befektető számára fontos szempont a tőkelekötés hatékonysága. A ROI mutató több részmutató szorzataként is kifejezhető, amelyek további fontos információkkal szolgálnak a cég működéséről. Árbevétel Eszközforgás hatékonysága = Átlagos tőkelekötés Üzemi eredmény Jövedelmezőség = Árbevétel Árbevétel Üzemi eredmény ROI = x Átlagos tőkelekötés Árbevétel Példánkban: 900 m Ft/440,5 m Ft = 2,04 (fordulat) A befektetett tőke évente kb. kétszer fordul meg.

8 8 32 m Ft/900 m Ft = 0,0355 A 3,5 %-os jövedelemtermelő képesség alacsonynak mondható. ROI = 2,04 x 0,0355 = 0,0726, 32/440,5 = 0,0726 Vállalati gazdaságtan 2003/04 /Tematika/ 1. szept A vállalat lényege, funkciói. A vállalat, mint gazdálkodó egység, szervezeti egység, rendszer. A vállalat belső és külső érintettjei, céljai, formái. Az egyéni vállalkozás és a gazdasági társaságok sajátosságai Tananyag: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó I fejezet 2. szept A vállalkozás indítása. A vállalkozások stratégiája és üzleti terve.. A stratégia lényege, szintjei, típusai. A stratégia alkotás folyamata. Az üzleti terv lénye szerepe, felépítése. Az induló tőkeszükséglet meghatározása Tananyag: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó , , , Vállalkozások gazdaságtana Perfekt kiadó okt A vállalkozások vagyona. A vagyon szerkezete, finanszírozása. Stabilitás, hatékonyság, likviditás, jövedelmezőség. /előadás/ Előadás október 7-én, 14-én h -ig 1. előadó Tananyag: az eladás anyaga /segédanyag/ 4. okt. 28. I. ZH A félév végi aláírás feltétele 50 % + 1 pont = 26 pont 5. nov befektetett eszközök, beruházások, befektetések gazdaságossági vizsgálata amortizáció; időarányos, teljesítményarányos leírási módok Tananyag: Vállalkozások gazdaságtana Perfekt Kiadó Vállalkozás gazdaságtan BMF távoktatási jegyzet 6. nov Költségek, bevételek, a vállalati működés eredményessége. Kalkulációs módszerek, költség-elemzés Előadás: november 18-án és 25-én ig 1. sz. előadó Tananyag: az előadásanyaga /segédanyag/ 7. dec A termelő vállalat. A termelési folyamat sajátosságai. Tananyag: Vállalkozások gazdaságtana Perfekt kiadó Chikán: Vállalatgazdaságtan

9 9 8. dec. 16. II. ZH írása 2 sikeres (2 db 26 pont feletti) ZH alapján jegymegajánlás Példák vállalatgazdaságtanból 1. Egy kirándulóbusz bruttó értéke 16 M Ft, tervezett élettartama 5 év. Évente 240 Munkanapot fut, napi 400 km átlagteljesítménnyel. a, A leírási mód megválasztásánál milyen szempontokat vesz figyelembe? B, Számítsa ki kétféle módszerrel az évenkénti amortizáció összegét és indokolja meg, melyik leírási módot miért alkalmazná! 2. Egy 40 M Ft értékű beruházás révén várhatóan 10 éven át évente 8 M Ft nettó hozam keletkezne. a, Írja le a nettó hozam tartalmát! b, Érdemes- e megvalósítani a beruházást, ha az elvárt jövedelmezőség 15 % c, Számítsa ki a beruházás kritikus értékét és a nettó hozam kritikus értékét! D, Hogyan alakulna a beruházás megítélése, ha jövedelmezőségi elvárás 12 % lenne? 3. Mekkora a kapacitása annak a berendezésnek, amelyik 40 %-os kihasználtság mellett évi 10 ezer db-ot termel? Mivel magyarázható a kapacitás-kihasználtság ilyen szintje? Tegyen javaslatot a kihasználatlan kapacitás megszűntetésére! 4. Egy KFT 2000-ben 50 M Ft-os átlagos készlet-állománnyal 1000 M Ft nettó árbevételt Realizált. Készletei 2001-ben 10 %-kal nőttek, nettó árbevétele 1200 M Ft-ra emelkedett. Elemezze a cég készletgazdálkodását! 5. A Tortúra KFT mérlegéből és eredménykimutatásából kiemelt alábbi adatok alapján elemezze a KFT helyzetét jövedelmezőség, likviditás és a tőkelekötés hatékonysága szempontjából! Befektetett eszközök 40 M Ft Saját tőke 36 M Ft Készletek 16 M Ft H.lej. köt. 24 M Ft Követelések 8 M Ft R.lej. köt 20 M Ft Pénzeszközök 16 M Ft Nettó árbevétel Üzemi eredmény 50 M Ft 8 M Ft ( A mérlegadatok átlagos értékek)

10 10 6. A Tortúra KFT a következő évben 10 %-kal szeretné növelni az eredményt. tegyen számításokkal alátámasztott javaslatot az eredmény növelésére! Megnevezés Tárgyévi adatok Árbevétel 100 M Ft Proporcionális ktg 40 M Ft Fedezeti összeg.. Fix ktg 32 M Ft Eredmény 7. Egy 100 M Ft értékű beruházás révén 10 éven át évente12 M Ft nettó hozam keletkezne. A, Írja le a nettó hozam tartalmát B, Számítsa ki a kritikus beruházási összeget, ha az elvárt jövedelmezőség 10 %! C, A kapott eredmény alapján milyennek ítéli a fenti beruházási akciót? 9. A Tortúra KFT 10 M Ft-ért vásárolt autóbuszának tervezett élettartama 5 év. Évente 240 munkanapot dolgozik napi 400 km átlagteljesítménnyel. Tényleges teljesítménye az első évben 120 e km, a 2. évben 80 e km, a 3. évben 130 e km, a 4. évben 100 e km, az 5.-ben 50 e km. Számítsa ki az évenként elszámolható értékcsökkenés összegét! Mutassa ki, milyen összegű eltérés adódik a degresszív leíráshoz képest! 9. Mekkora annak a berendezésnek a kapacitása, amelyik 75 %-os kihasználtság mellett 750 e db-ot termel? Milyen információkra lenne még szüksége ahhoz, hogy a kihasználtságot elemezze, illetve javítására javaslatot tegyen? 10. Hallgató Márk, másodéves hallgató ösztöndíját kiegészítendő kizárólag ebédidőben működő étterem nyitásán gondolkodik. Évi 2 millió Ft-ért kibérelhetné a főiskola egyik üresen álló helyiségét, amit 2 millió Ft-ért berendezhetne, ezt a berendezést 5 évig tudná rendeltetésszerűen használni. 1 millió Ft forgótőkével évi 6 millió Ft árbevételt érhetne el Nyersanyagok beszerzésére 2 millió Ft-ot, rezsire 400 ezer Ft-ot kellene költenie. Eddig reklámújságok kihordásával havi 50 ezret keresett, ezt abba kell hagynia. Az induláshoz szükséges pénzt szülei biztosítanák (kamatmentesen), jelenleg ezt az összeget bankban tartják 12 %-os kamat mellett. Érdemes-e Márknak az étteremnyitás gondolatával foglalkoznia? Mennyi pénzt kap szüleitől az induláshoz? 11. Infor Máté informatikus hallgató programozó iroda alapítását fontolgatja. Évi 200 ezer Ft-ért iroda-helyiséget bérelhetne, aminek berendezése 600 ezer Ft-ba kerülne s ezt 5 évig használhatná. 1,4 M Ft-ért vehetne egy használt autót, ami szintén öt évig kiszolgálná. Rezsire az első évben 400 ezret, reprezentációra 600 ezret kellene költenie, ezzel szemben már az első évben 10 M Ft árbevételre tehetne szert. Jelenleg 1 M Ft-tal rendelkezik, de az induláshoz szükséges összeget kamat-mentesen össze tudná szedni szüleitől, rokonaitól, ismerőseitől. - Mennyi pénz hiányzik a vállalkozás beindításához? - Hogyan alakulnak a költségei? - Hogyan alakulnak a költségek, ha az induláshoz hiányzó pénz 20 %-os kamatra tudná felvenni? Ön melyiket választaná?

11 11 - Hogyan alakul a vállalkozás jövedelmezősége az első évben? - Érdemes-e a vállalkozást elindítani, ha a bankban 15 % -os kamatot, a tőzsdén forgatva 30 %-os hozamot érhetne el.? - Készítse el a vállalkozás üzleti tervét 12. Egy panziónak 20 szobája van. Szobánként naponta 10 ezer Ft árbevételt lehet elérni, az egy szobára jutó állandó költség napi 1 ezer Ft, kiadott szobánként további 1 Ft költség merül fel. A nyereségadó 18 %. Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat? Hány szobát kell kiadni ahhoz, hogy a beáramló kp egyenlő legyen a kiáramlóval? 13. Egy cég két üzemében azonos termékek előállítása folyik. Újabb kétezer db-os megrendelés érkezik, melyik üzem gyártsa, hogy a fel nem osztott költségek változatlansága mellett a vállalat eredménye a legkedvezőbb legyen? Megnevezés I. üzem T II. üzem T Termelés, értékesítés db Eladási ár Ft/db Közvetlen költség Ft/db Fel nem osztott költség E Ft 6db 720 (90) (210) 150 Eredmény Ft/db Összes költség első számítás szerint az 1. üzemben érdemes 2. Határköltség alapján: eladási ár közvetlen költség fedezeti összeg fedezeti hányad 150/500 = 30 % 180/500 = 36 % termelés db árbevétel ktlen ktg E Ft fed. Ö fel nem osztott eredmény bázis eredmény: I. ü 480 II.ü tervezett eredmény: I. üzem kapná = 630, II. üzem kapná = Egy üzem adatai: termelés db, proporcionális költség 128oo E FT, degresszív ktg 6000 e Ft (reagálási fok o,6), progresszív ktg 1000 E Ft (reagálás 1,2), fix költség 4800 E Ft ár 3800 Ft/db 1. számítsuk ki a bázis és a tervezett eredményt

12 12 2. számítsuk ki a rétegköltséget és a határköltséget 3. érdemes-e 1500 Ft/db áron további 1500 db-ra vonatkozó megrendelést elfogadni? 4. Mekkora az átlagos költségreagálási fok? Változó költség fix költség Arányos Degresszív 3600 (600x0,6) 2400 Progresszív 1200 (1000x1,2) Fix Összesen Volumennövekedés 11500/10000 = 115 % Változó költség a terv évben x 1,15 = Megnevezés bázis terv rétegtermelés Árbevétel Arányos ktg Fedezeti össz Fix Eredmény rétegtermelés 1500 db rétegköltség 2640 E Ft/db határköltség 1760 E Ft (20240/1500) eladási ár 3800 Ft/db határnyereség 2040 Ft/db tervezett termelés összes nyeresége 3060 E Ft 15. Egy divatcikk gyártásához szükséges gép ára 7000 fabatka. A prognózisok szerint a gépbeszerzés révén 3 év alatt évi 2500 fabatka nettó hozam érhető el A gép a 3. év végén 2ooo fabatkáért értékesíthető. A, Gazdaságos-e a gépi beruházás, ha a kalkulatív kamatláb 1o %? B, Mennyi a használt gépnek a 3. év végén minimálisan szükséges ára, ahhoz, hogy a beruházás gazdaságosnak minősülhessen? C, Mennyi lenne a gépkritikus beruházási összege, ha a használt gép értékesítésével nem számolhatunk?

13 Egy 40 ezer -s beruházás révén 6 éven át évi 8000 nettó hozam keletkezne. A, Határozza meg a diszkontált hozadékösszeget (DH), ha a kalkulatív kamatláb 8 % B, Számítsa ki a belső kamatlábat! C, Határozza meg a beruházás kritikus élettartamáta4 D, Számszerűsítse a nettó hozam kritikus értékét! E, Határozza meg a kritikus beruházási összeget! F, Mekkora lenne a kritikus beruházási összeg, ha az élettartam végtelen lenne? G, Mekkora lenne a nettó hozam kritikus értéke végtelen élettartam esetén? H, Végtelem élettartam esetén mekkora lenne a belső kamatláb? 17. Maximálisan mekkora összeg fektethető egy olyan gazdasági akcióba, melynek eredményeként 4 éven át évente 50 M Ft nettó hozam keletkezik? ( A kalkulatív kamatláb 10 %. 18. Egy gazdasági akció kiadási és bevételi sorai: Évek kiadás bevétel A kiadások az év elején, a bevételek az év végén jelentkeznek A, mekkora a belső kamatláb? B, elemezze az akció gazdaságosságát 10 % -os kalkulatív kamatláb mellett!

14 14 Likviditás, jövedelmezőség, stabilitás (előadás vázlat) A likviditás Egy cég akkor tekinthető fizetőképesnek, ha működési bevételeiből képes folyamatosan fedezni működési kiadásait, azaz rövidtávú kötelezettségei kifizetésére likvid, vagy likviddé tehető forgóeszközökkel rendelkezik A likviditás mérésére használatos mutatók Likviditási ráta: Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök készletek/ rövidlejáratú kötelezettségek Dinamikus likviditási mutató: Működésből származó pénzeszközök/ röv.lej.köt. (pénzeszk., likvid értékpapírok, vevők) QR= 131,75/282,5=0,466 QR= 444,25/282,5=l,57 A lazább mutató alapján a cég likvid, jó helyzetben van, a készletek nélküli forgóeszköz állomány azonban csak a kötelezettségek mintegy felére elegendő. Az eszközgazdálkodás ésszerűsége Adott üzleti forgalom lebonyolításához meghatározott nagyságrendű és összetételű eszközállományra van szükség. Az eszközöket finanszírozni kell, nem mindegy, hogy azok milyen mértékben és mennyi idő alatt hasznosulnak. Az eszközgazdálkodás hatékonyságának megítélésére használatos mutatók: Vevőkövetelések átlagos forgási sebessége= vevőállomány x 365 / éves árbevétel 81,5 x 365 / 900 = 33,05 nap

15 15 forgóeszköz forgás = árbevétel/ átlagos forgóeszköz-állomány 900/444,25 =2,0258 /fordulat/ árbevétel/készlet = 900/267,5 = 3,364 Befektetett eszközök forgása = árbevétel/ befektetett eszközök = 900/295 = 3,05 Eszközhatékonyság = árbevétel/összes eszköz Az adósságkezelés mutatói A folyamatos fizetőképesség fenntartása mellett fontos, hogy a cég önfinanszírozási foka elég magas legyen, ne legyen eladósodva, megőrizve ezáltal is a stabilitást Egy cég akkor stabil, ha a befektetett eszközeit és a nehezen mobilizálható készleteit minél nagyobb arányban saját forrásaival fedezi. Stabilitási mutató = saját tőke/befektetett eszközök + készletek 401,5 /607,5 = 66,09 Egy cég akkor nincs eladósodva, ha hosszúlejáratú kötelezettségei nem haladják meg a saját tőkéje és céltartalékai együttes összegét. Eladósodottsági mérték = Saját tőke/hosszúlejáratú köt.= 406,25/45 = 9,02 /Tőkeellátottsági mutató/ A hitelezők a saját tőke 35 %-áig hajlandók hosszúlejáratú hitelt nyújtani. A bank szempontjából kockázatosnak számít az a cég, amelyik magas eladósodottsági rátával és a fix költségek magas arányával jellemezhető Adósságvállalásnál ügyelni kell arra, hogy - egy cég mindaddig felvehet hosszúlejáratú hiteleket beruházás és tárgyieszköz lízing céljára, ameddig az így megnövelt tőkének nagyobb a hozama, mint amennyibe az adósság került - ha egy cég finanszírozási forrásainak túl nagy hányadát teszik ki az adósságok, akkor a hitelezők bizalma és biztonságérzete megrendülhet Vizsgálandó: a cég milyen mértékben adósodott el, valamint a nyereségből milyen mértékben tudja fizetni az adóssággal kapcsolatos fix kiadásait (kamatfizetés, esedékes törlesztőrészletek, kötvény-visszavásárlás összefoglaló elnevezéssel: adósság-visszafizetés -, lízingdíjak)

16 16 Az eladósodottság elfogadható mértéke részben a saját tőkéhez viszonyítható, részben ahhoz, hogy a kamatköltséget a kamat- és adózás előtti nyereségből (EBIT nálunk: üzemi eredmény) hányszor lenne képes kifizetni. Az adósság-kezelés racionalitásának megítélésére alkalmas mutatók: Adósság és összes eszköz aránya: a saját eszközökkel arányos adósságvállalás mértéke: Összes adósság / összes eszköz = 55,5/749,8 = 0,074 A hitelezők szemszögéből előnyös, ha minél alacsonyabb ez az arány, mert ez számukra kisebb kockázattal jár. Adósság és saját vagyon aránya = hosszú lej. köt./ saját tőke = 45/401,5 = 0,112 Kamatfedezettség mutató = Üzleti eredmény/kamatköltség Saját vagyon megtérülési mutató = Adózott eredmény/saját tőke A hitelezők számára fontos még a hitelek és a működő tőke aránya : Közép- és hosszú lejáratú hitelek/működő töke Jövedelem- és hozamtermelő képesség elemzése A jövedelmezőséget sokféle vállalati döntés befolyásolja A jövedelmezőség tükrözi az eszközgazdálkodás hatékonyságát, az adósságkezelés racionalitását és a vállalati működés egyéb területeinek eredményességét A jövedelmezőségi mutatók összesített képet mutatnak a cégről, s mint ilyenek alkalmasak más vállalatokkal való összehasonlításra. Nyereséghányad = Adózott eredmény/árbevétel = 32 (32 x 0,18) / 900 = 0,029 Saját tőke hozama = Adózott eredmény/saját tőke átl. Állománya = 26,24/401,5

17 17 =0,079. Alapjövedelmezőségi mutató = üzleti eredmény/saját tőke =32/401,5 Semlegesíti az adózás hatását, kiküszöböli a tőkestruktúra hatását A tulajdonosok számára érdekes még a részvényvagyon hozama: ROE = Általános részvények tulajdonosi rendelkezésű hozama/általános részvények összértéke Eredmény kategóriák: Üzemi eredmény - üzleti tevékenység bevételei és ráfordításai Pénzügyi eredmény pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Rendkívüli eredmény rendkívüli bevételek és ráfordítások Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség /pozitív adóalap l8 %-a/ Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék - mérleg szerinti eredmény A tőkelekötés hatékonysága A vállalati gazdálkodás alapfeltétele, hogy rendelkezzen a szükséges méretű és összetételű vagyonnal. Fontos, hogy a valóban szükséges mértékű vagyont kössék le, a befektetett vagyon ne álljon kihasználatlanul, a felszabaduló tőke kerüljön más befektetési lehetőségbe. A tőkelekötés hatékonyságának mérésére használják a ROI mutatót (Return on Investment), mely a cég működéséből eredő profitot a vállalkozás lekötött tőkéjéhez viszonyítja. Képletben: Üzemi eredmény ROI = Átlagos tőkelekötés

18 18 A mutató alkalmas adott tőketömeg alternatív befektetési lehetőségeinek összehasonlítására, amennyiben a befektető számára fontos szempont a tőkelekötés hatékonysága. A ROI mutató több részmutató szorzataként is kifejezhető, amelyek további fontos információkkal szolgálnak a cég működéséről. Árbevétel Eszközforgás hatékonysága = Átlagos tőkelekötés Üzemi eredmény Jövedelmezőség = Árbevétel Árbevétel Üzemi eredmény ROI = x Átlagos tőkelekötés Árbevétel Példánkban: 900 m Ft/440,5 m Ft = 2,04 (fordulat) A befektetett tőke évente kb. kétszer fordul meg. 32 m Ft/900 m Ft = 0,0355 A 3,5 %-os jövedelemtermelő képesség alacsonynak mondható. ROI = 2,04 x 0,0355 = 0,0726, 32/440,5 = 0,0726 Kiegészítő informácik az előadás vázlathoz A BIT KFT beszámolójából kiemelt adatok Árbevétel 900 M FT Üzemi (üzleti) eredmény 32 M Ft ESZKÖZÖK

19 19 Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 4 8 Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 67,1 33,4 Aktív időbeli elhatárolások 8,3 1,2 Eszközök összesen 720,4 779,6 FORRÁSOK Jegyzett tőke és tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 0 21 Hosszú lejáratú kötelezettségek 37,4 52,6 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások 6 15 Források összesen 720,4 779,6 (Átlagos tőkelekötés a mérlegben szereplő nyitó és záró értékek alapján számolva :440,5 M Ft) Eszköz oldalról közelítve: + Immat. javak 37+18/2= 27,5 + tárgyi eszsk /2 = 267,5 + készletek /2 = 312,5 + követelések /2 = 81,5 + pénzeszk 67,1+33,4/2 = 50,25 + aktív id.elh. 8,3+1,2/2 = 4,75 - céltart. 10,5 - rövid lej. köt /2 = 282,5 - passzív id.elh. 6+15/2 = 10,5 összesen: 440,5 Forrás oldalról kiindulva: + saját tőke /2 = 401,5 + hosszúlej.köt. 37,4+52,6/2 = 45 - bef. pü. eszk. 4+8/2 = 6 - értékpapírok összesen: 440,5 Eredménykategóriák. 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi tevékenység árbevétele és bevételei ráfordításai 2. Pénzügyi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei-ráfordításai

20 20 3. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek-ráfordítások 4. Adózás előtti eredmény - társasági adó (18 %) 5. Adózott eredmény mérleg szerinti eredmény osztalék Nettó árbevétel: ÁFA nélküli árbevétel Költséggazdálkodási fogalmak. Költség: A termelés, tevékenység érdekében történő ráfordítások pénzben kifejezett értéke. Időszakra és szervezeti egységre vonatkozik. (Ft/év/szervezeti egység) Ártényezö, jövedelmezőség meghatározója, lényeges szerepet játszik a gazdasági döntéseknél Ráfordítás: Meghatározott időszak eszközfelhasználásának mennyiségben és értékben kifejezett összege. Tágabb fogalom, mint a költség, olyan felhasználásokat is tartalmaz, amelyek nem számolhatók el költségként.

21 21 A ráfordítás lehet: - egyidejűleg költség is (pl. anyag-, bérfelhasználás) - átmenetileg nem költség (pl. aktív időbeli elhatárolás) - nem költség, mert eredményt terhel Általában a költség teljesítményhez (árbevételhez), a ráfordítás hozamhoz (eredmény) kapcsolódó fogalom Önköltség: Termékegységre : (tevékenység egységére) jutó költség Rétegköltség: A rétegtermelés (termelésváltozás) költsége Határköltség: A rétegtermelés egységére jutó rétegköltség ( rétegtermelés önköltsége ) Maradványköltség: (költségremanencia) Csökkenő felhasználás mellett sem csökken a felhasználás-csökkenésnek megfelelő mértékben, lényegében fix és degresszív költségek Költségszint: költség/árbevétel Az árbevétel és az összes költség viszonya : Összes Költséghányad: valamely költségfajta aránya az összes költségen belül: költségnem/összes költség Költségnemek: Az eszközfelhasználások elsődleges megjelenési formái A termelési költségek költségfajták szerinti csoportosítása Kimutatásuk az SZT szerint kötelező : - anyagi jellegű ráfordítások - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás (amortizáció) Költségviselők: Adott termék vagy szolgáltatás, aminek érdekében a költség felmerült, A költségről a felmerülés pillanatában pontosan ismert, hogy mely terméket és milyen mértékben terhel - közvetlen költség Költséghely: Szervezeti egység, ahol a költség felmerül. Általában közvetett költségek, amelyekről a felmerülés időpontjában nem dönthető el egyértelműen, mely terméket, milyen mértékben terhel. Ezeket a költségeket költséghelyeken gyűjtik, innen osztják fel vagy vezetik át a költséghely szolgáltatásait igénybevevő termékre, illetve a fel nem osztott költségek csoportjaiba.

22 22 Állandó vagy fix költségek: A termelés volumenváltozására adott kapacitás-határon belül nem reagálnak Változó költségek: A termelés volumenváltozására reagálnak: - arányosan (proporcionális költségek) - a termelés-változásnál kisebb mértékben változnak ( degresszív költségek) - a termelés-változásnál nagyobb mértékben változnak (progresszív költségek) Az általános költségeket a szervezeti egységre jellemző vetítési alap szerint képzett pótlékkulcs segítségével osztják fel. Felosztandó összeg Pótlékkulcs = Vetítési alap Kalkulációs eljárások Pótlékoló kalkuláció Közvetlen költségek * közvetlen anyagköltség * közvetlen bérköltség * bérjárulékok (TB) * gyártási különköltség * értékesítési különköltség Közvetlen költségek (önköltség) összesen üzemi általános költségek selejt a szűkített önköltség %-ában) Szűkített önköltség központi irányítás általános költségei Elkülönített költségek (műszaki felj., garancia) Teljes önköltség nyereség ( az ár százalékában)

23 23 Termelői ár Egyszerű osztókalkuláció Egyféle termék előállítása vagy forgalmazása esetén alkalmazható Pl. fuvarozás, szállítás, malomipar, ivóvízdíj, bányászat Önköltség = összes költség/mennyiség Egyenértékszámos osztókalkuláció A vezértípus önköltségét számolják ki, majd az egyenértékszám (bonyolultsági szorzó) segítségével határozzák meg a többi termék önköltségét. Előkalkuláció Ajánlatkérésre, fejlesztési elképzelésre készített előzetes ár. Mivel a termék még nincs kész, a már gyártott termék adataiból indulnak ki, a változtatások adatait számolják, becsülik. Utókalkuláció Elkészült termékek árának meghatározása A költségszámításban érvényesülő fejlődési tendenciák A termelés jellegéből, az elszámolások technikai és egyéb sajátosságaiból adódóan először az utólagos költségelszámolás rendszere alakult ki. Ennek az a lényege, hogy a költségeket mind a termelési folyamat időszakára, mind teljesítményegységekre, mind a költséghelyekre csak utólagosan állapította meg. A költségtervezés bevezetésével előzetesen végzett számításokkal, megalapozottan lehetett gazdasági döntéseket előkészíteni illetve meghozni: a tervhez való viszonyítással folyamatos ellenőrzést lehetett biztosítani a költségalakulás felett. A normatív költséggazdálkodás esetén a vállalat valamennyi tevékenységének eszközfelhasználását normák, normatívák alapján irányozzák elő és az előirányzatokhoz folyamatosan mérik, hasonlítják a tényleges felhasználásokat. A költségek normalizálása egyrészt a költségek

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország EBC*L MINTA-VIZSGAFELADATSOR ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK (Válaszonként 4 pont érhető el) Pontok 1. Mit értünk kis értékű eszközök fogalma alatt? Azok a javak, melyek a vállalkozást hosszú ideig szolgálják, de beszerzési

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben