Jean Vivié. A filmtechnika története és fejlıdése. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, Kézirat utánnyomás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jean Vivié. A filmtechnika története és fejlıdése. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1961. Kézirat utánnyomás."

Átírás

1 Jean Vivié A filmtechnika története és fejlıdése Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, Kézirat utánnyomás. Élı képvetítés Amikor a mozgófényképezés történelmi elemeit vizsgáljuk, a következı megállapítást tehetjük. Az élı képvetítés eredete nagyon messzi idıbe vezethetı vissza, ami világosan bizonyítja e látvány iránti vonzalmat, bármilyen fokon is áll a népek civilizációja. A "Laterna Magica" és tökéletesített megoldásai A kínaiak mindig nagy kedvelıi voltak mozgó árnyékszínházaiknak, mialatt nyugaton laterna magikaestéken szórakoztak, amelyek a jó FLORIAN meséibıl ismeretesek. Egyébként senki sem tudná bizonyítani, hogy ennek a filmvetítıgép-embriónak feltételezett feltalálói közül ki az igazi: R. BACON (1214_1294) vagy KIRCHER (1601_1676) szerzetesek, MILLET de CHALES (1621_1574), sıt egyesek szerint már az egyiptomi papok is ismerték azt. 1 Itt kell megjegyezni, hogy voltak optikai és mechanikai kombinációk, amelyekkel a "mutatványosok" a vetítés tárgyát valamilyen egyszerő mozgással megeleveníteni iparkodtak. A legegyszerőbb megoldás abban állott, hogy átlátszó képet hoztak létre legalább egy mozgó elemmel, amelyet rúddal mozgattak körbekörbe vagy ide-oda. Mások egy üveglemezt tologattak el egy fix üveglapon és így mozgathatták a személyeket egy hídon, mialatt egy forgó üveglemez egy szélmalom vitorláinak forgatását tette lehetıvé, vagy egy óriással patkányokat nyelettek el stb. Szórakoztatni a gyerekeket, vagy hatást kelteni a felnıttekben, ez volt a célja az "optikusoknak", akik közül megnevezhetjük a híres ROBERTSON-t (1763_1837), aki belga fizikus volt és az igazi neve: Etienne _ Gaspard ROBERT. ıt a neves tudós, VAN ESTIN tanította Mastrichtben, ROBERTSON KIRCHER kezdetleges lámpáját tökéletesítette és szereplésével rendkívül nagy hatást ért el a maga korában. ROBERTSON elıadásait 1798 márciusában és áprilisában rendezte Párizsban, az Echiquier palotában, majd a kapucinusok régi kápolnájában, a Vendôme tér közelében, és azok mesébe illı visszhangot keltettek. 1. ábra ROBERTSON "Phantoscope"-ja kerekes kocsira volt szerelve (az ábrát GANOT "Physique" könyvébıl közöljük) és egy különleges optikai tubus tartozott hozzá (az ábra a "Bibliothčque des Merveilles: l'optique c. forrásmunkából való). Az objektív fényrekeszre van rögzítve és tetszés szerint elıre vagy hátrafelé lehet mozgatni a csıben egy fogazott mozgatószerkezettel. A fényrekeszhez két huzal tartozik, amelyeket egy hajlított rugó két végéhez és a két fényrekeszlemezhez erısítettek oly módon, hogy ha a huzalokat meghúzzuk, akkor a két ernyı csökkenti az objektív nyílását. A vetítıkészülékkel közeledve a vetítıvászonhoz, valamint a fényrekesznyílást szabályozó huzalok mozgatásával megfelelıen kombinálva, a kivetített kép mérete és világossága tetszés szerint változtatható. 1

2 a) c) b) 2. ábra Az a) ábrán látható a vetítıszerkezet részletes vázlata. A fényforrással egy nagy konkáv tükör van összekapcsolva. Kondenzátorként egy bikonvex lencse szolgál. Az objektív bikonvex lencsébıl áll, melyek között a fényrekesz foglal helyet. A b) ábra a vetítést szemlélteti. A c) ábra szerint a mutatványosnak nemcsak az üveglemezre festett képek teljes sorozata állott rendelkezésre, hanem olyan mechanizált lemezek is, amelyeken a kép egy szerkezeti eleme zsineggel vagy szalaggal és egy orsóval mozgatható. (A. GILLES győjteményébıl.) ROBERTSON március 27-én szabadalmaztatta találmányát, amelyet "Phantoscope"-nak nevezett el. Ezzel egy áttetszı ernyıre vetített és változtatni tudta a nagyítást anélkül, hogy ez a képbeállítást befolyásolta volna. A lámpához olajégı tartozott, amelyre homorú tükör volt szerelve, egy síkdomború lencse volt a kondenzor és egy győjtılencse töltötte be az objektív szerepét. Ez a szerkezet úgy volt egy kerekes állványra szerelve, hogy tologatásával az ernyıtıl való távolságot lehetett változtatni, mialatt egy emelı megfelelıen elmozdította az objektívet és módosította a fényrekesz nyílását. Ilyen módon a nézıben olyan illúzió ébredt, hogy a vetített tárgy közeledik hozzá vagy távolodik tıle. Ezt a hatást használták fel a híres és a középkorban általánosan ismert haláltáncok élıszerő vetítésére is. Egybeolvadó képek és a kínai árnyképek Hivatkozunk még a "Polyorama" néven ismert optikai berendezésre, amely két egyforma lámpa összekapcsolásából állt, és egy takaró szerkezet felváltva takarja el a lámpákat. Ily módon egymásbaolvadó nélkül több képet vetítsünk egymásután a vászonra. A képek például egy tájról különbözı felvételeket ábrázolnak. Ezzel a módszerrel természetesen csak nagyon lassú mozgásokat lehet érzékeltetni, és ezért fıleg színházi vetítésre használták: "a szerkezet legnagyobb elınye, hogy több lámpa használatával mőködik és így lehetıvé teszi a polyoramikus vetítést, amelynél pl. a nappal lassan áttér az éjszakába, a vihar a szép idıbe stb." 3. ábra A mozgásvetítésre szolgáló képek, amelyek sokáig népszerőek maradtak, mert az állókép vetítésnél mozgó elemekkel mozgásérzetet keltettek a nézıkben. a _ emelıkarral mozgatott képelem: "A kaszárnyai munka: katona söpri a szobát". b _ tájkép, nagy elmozdulási lehetıséggel: "Átkelés a Moracán Montenegróban: katonák átkelnek a hídon". Két egyszerő fogaskerék meghajtással mechanizált kép: c _ "A patkányevı" és d _ "Szélmalom". 2

3 4. ábra A polyorama, vagy más néven egymásba olvadó képek. Vetítı lámpák alkalmazása lehetıvé teszi a megszakítás nélküli vetítést és a jelenségeknek különbözı fázisokban való bemutatását (A. MOLTENI vetítıgép-katalógusából). Két fésőfogazásos lemez fokozatosan takarja, ill. szabaddá teszi az objektíveket. "Emellett érzékelni lehet a mozgásokat is és így sokkal érdekesebb lesz a bemutatás. Ily módon láthatták valaha a nézık a Séraphin színházban a szökıkutakat ugráló vízsugarakkal, tőzeseteket imbolygó lángnyelvekkel, templomokat, ahol körmenetet tartanak, tájakat, ahol az alakok mozognak stb." (Science au Théâtre. MM. de VAULA-BELLE és Ch. HEMARDINQUER tanulmányából.) A vetítılámpák a fényforrások javulásával az idık folyamán sokat fejlıdtek. Az elsı laterna magikák több évszázadon át csak füstölı, kanócos olajlámpákkal voltak felszerelve. Az elsı üvegbúrás olajlámpát, az ún. "quinquet"-t 1780 körül egy párizsi gyógyszerész találta fel. ıróla nevezték el a lámpát. A Ph. LEBON által 1799-ben feltalált gázlámpát a laterna magikához csak késıbb lehetett használni. Még hosszú ideig használatban maradt a petróleumlámpa, amelyet az amerikai lelıhelyek 1865-ben történt megtalálása óta általánosan használtak. A döntı tökéletesítést csak az elektromos ív felfedezése hozta magával, amelyet DAVY figyelt meg legelıször 1813-ban, és amelynek FOUCAULT oldotta meg a gyakorlati felhasználását 1848-ban. 5. ábra Egy másik rendszer két vetítıgéppel, amelyet az amatırök használtak, hogy bemutassák a Chat-Noir nagy árnyékszíndarabjait. Ebbıl a célból az üvegcsíkokra festett sziluett-képek megfelelı helyén kivágott árny sziluett-képek mozogtak a kivetített képen. Az ábrázolt kép FRAGORELLE "A sas" címő darabjából mutat egy jelenetet. (E. MAZO katalógusából) Így történt, hogy 1880 körül a gázégıvel ellátott vetítıkészülék legtöbbjét elektromos ívfény alkalmazására alakították át. Az ilyen fényforrások használatát az 1881-ben megjelent izzólámpák sem szüntették meg, úgyszintén az 1900-ban ismertté vált NERNST lámpák sem. A nagyteljesítményő izzólámpák csak 1920 körül kezdtek vetítı fényforrásként elterjedni. A világítás akár olajlámpával, akár villamos ívfénnyel történt, a vetítés még nagyon elmaradt a mozgásoknak egymásután következı képelemekkel való visszaadásától. Ennek azonban mielıbb meg kellett valósulni. A kínai árnyképvetítés fennmaradt egészen a XX. szd. kezdetéig. Azután a vonzerı után, amelyet megismertek a Versailles-i udvarban, majd a Palais Royalban Párizsban, kevéssel a forradalom után egy SERAPHIN nevő ember rendezésében utolsó fénykorát élte, egészen a cinématográf megjelenését közvetlenül megelızı idıkig. Hála a két kiváló rajzolónak, H. RIVIERE-nek és Em. POIRE-nek, (akinek a beceneve CARAN D'ACHE, ami oroszul ezüstceruzát jelent) ezt a mutatványt 1885-ben ismét felújították., megteremtve a Char-Noir árnyékszínházat ben R. SALIS hírneves énekes ösztönzésére CARAN D'ACHE megalkotta a "L' Epopée"-t. Három évvel késıbb pedig teljes lett a siker, amikor elıadták a "Marche á Etoilée"-t, amely valóságos színjátszás volt már, amelyben FRAGEROLLE énekelt: a költészetnek, a zenének és a mozgóvetítésnek ez az egysége eredeti rendszert alkotott, ami a mai korszerő mozgófényképezés elıfutára lett. Közben azonban a Chat-Noir-nak 1897-ben be kellett csukni a kapuit: az árnyékvetítés a cinématográf mellett nem tudott tovább fennmaradni! 6. ábra Laterna magika petróleumlámpával, fadobozban, színes képekkel. 3

4 A mozgás szintézise A mozgásvetítési eljárások, amelyeket az elızıkben ismertettünk, nem tesznek mást, mint nagyított képet vetítenek egy ernyıre átlátszó vagy átlátszatlan tárgyról, amely csak egy mozgó elemet tartalmaz. Nem lehet tehát a mozgás olyan reprodukciójáról beszélni, mely a változás különbözı fázisaiból indul ki. Egy ilyen elképzelés a mozgást az egymást végtelenül rövid idıközökben követı részletképek sorozatára felbontva képzeli. Megkönnyíti ezt a felbontást az a fiziológiai jelenség, hogy a retinán keletkezı benyomások (látványképek) maradandó jellegőek és így a végtelenül rövid idıtartamokra bontás végesekkel helyettesíthetı. A retinaérzetek maradandósága Ez a jelenség már régóta ismeretes, és már PTOLEMEUS feljegyezte az "Optikai értekezések"-ben a színes szegmensekkel ellátott pörgettyővel és az izzó faüszökkel kapcsolatos tapasztalatokat. Ezeket AL HAZEN arab csillagász ismételte errıl az értekezésrıl írt megjegyzéseiben. A XVIII. században NOLLET abbé (1700_1770) írta le "Kísérleti fizikai gyakorlatok" címő munkájában a "kápráztató pörgettyő" kísérletet, amely színes szektorlemezeivel változatos látványt nyújt. Követıje a Tudományos Akadémián, BRISSON erre a jelenségre a következı világos magyarázatot adta: "... az érzet, amit egy tárgy egy körpályán haladva annak egy bizonyos helyén a szemben ébreszt, fennmarad az alatt a rövid idı alatt, amíg körülfut a pályán, és a tárgy ez okból a kör minden pontján egyszerre látható". A látás tehetetlenségét ugyancsak bemutatta és megmagyarázta 1824 decemberében a Royal Society elıtt Londonban P. M. ROGET, aki azt az optikai illúziót igyekezett megmagyarázni, amelyet egy forgásban lévı kerék küllıivel kapcsolatban állapított meg, a küllık közötti réseken merılegesen átnézve. Ezt a problémát M. FARADAY 1831-ben újból fölvetette. A kísérletet más formában J. A. PARIS (1785_1856) londoni orvos is elvégezte, aki 1826 körül egy "Thaumatrope"-nek nevezett játékot szerkesztett meg. Ennél két zsineggel kifeszített kartonlapot lehet gyors forgásba hozni. Ekkor a szem által megvalósított összegezés révén a karton egyik, illetve másik oldalára rajzolt két ábra, madár és kalicka, ló és lovas stb. egyszerre lesznek láthatók. De mindezeknél a kísérleteknél hiányzott a szilárd elmélet. Ezt Joseph-Antoine PLATEAU (1801_1883) belga fizikus 1829-ben állította fel Ličge-ben megvédett doktori értekezésének téziseiben. Az értekezés címe: "Dissertation sur quelques propriétes des impressions produites par la lumičre sur l'organe de la vue". Ebben a következı két alapvetı megállapítás található: 1. egy tetszés szerinti érzet mérhetı idıt követel ahhoz, hogy teljesen kialakuljon, úgyszintén ahhoz, hogy teljesen megszőnjön. 2. Az érzetek teljes idıtartama attól a pillanattól kezdve, hogy elérték teljes erısségüket addig, amíg még érzékelhetık, körülbelül 1/3 másodperc. A valóságban a PLATEAU által megadott 1/3 másodperc túlságosan nagy. Ez a hiba az általa használt mérıeszközök kezdetlegességével magyarázható. A ma elfogadott közepes érték nagyságrendje 1/10 másodperc. Az elsı készülékek a mozgás visszaadására PLATEAU az említett elvek alapján 1833 elején kitalálta és megszerkesztette azt az elsı készüléket, amely megvalósította a mozgás szintézisét az elemi képek sorozatából kiindulva, és e készüléket "Phenakistiscope"-nek nevezte el. (Az elnevezést az "illúzió" és "látni" jelentéső görög szavakból állította össze.)a feltaláló pontos leírást készített. "A készülék egy köralakú kartontárcsából áll, amelynek kerülete bizonyos számú kis nyílással van ellátva, a hátlapján pedig festett figurák vannak. Amidın ezt a tárcsát a középpontja körül forgatjuk egy tükörrel szemben, szemünkkel a nyílásokon átnézve, a figurák a tükörrıl visszaverıdve ahelyett, hogy egybeolvadnának, megelevenednek, és sajátosságuk szerint mozgást végeznek. Az elv, amin ez az illúzió alapszik a következı: ha több tárgy fokozatosan különbözik egymástól 4

5 alakban és helyzetben, és ezek egymás után mutatkoznak a szem elıtt igen rövid és egymáshoz kielégítıen közel esı idıtartamok alatt, akkor az egymást követı érzetek, amelyeket a retinán létrehoznak, összekapcsolódnak anélkül, hogy egybeolvadnának, és az alakját és helyzetét fokozatosan változtató, egyetlen tárgyat vélünk látni." 2 7. ábra A "Zootrope" egy felül nyitott üres hengerbıl áll, amely alsó zárlemeze közepével egy állvány csapjára helyezkedik. A henger felsı széle mentén 12 egyenletesen elosztott réssel van ellátva. A henger belsı, alsó részébe helyeznek egy szalagot, amely egy ciklikus mozgásról tartalmaz rajz sorozatot. A szalag magassága 55 mm, hossza 50 cm. Ily módon kifejezésre jut és magvalósul a mozgás szintézisének elve, a mozgóképvetítés alapja. Itt kell megjegyezni, hogy PLATEAU példaszerő életet élt, azt teljesen a tudománynak szentelte. Bizonyos jelenségek megfigyelésénél ugyanis a napba nézett, és ezt a veszélyes kísérletet többször megismételte, amíg 42 éves korában ettıl megvakult. Vaksága azonban nem állította meg kutatásaiban. A "Phénakistiscope" alig elképzelhetı divatot keltett a világon. Feltalálója egy új modellt szerkesztett Londonban kereskedelmi célokra "Fantoscope" néven. Ausztrában STAMPFER szerkesztett "Stroboscope"-ot, az angol HORNER pedig "Dedaleum" néven egy hengeres "phénakistiscope"ot hozott forgalomba, amelyet a késıbbiek folyamán "Zootrope"-nak nevezett el. Ez a XX. század elsı éveiben egyike volt a legdivatosabb játékoknak. Lényegében egy üres, forgatható hengerbıl állt, amelynek a felsı része keskeny függıleges nyílásokkal volt ellátva, egyenletes térközökkel. A henger belsı, alsó részébe papírosszalagot helyeztek, amelyre a mozgás egymást követı fázisai voltak lerajzolva. A hengert kézzel kellett forgatni és a kíváncsiskodó az átmérı irányában szemben látható képeket nézte a réseken át. Egyébként természetes volt olyan megoldás keresése, amelynél kivetítve is nézni lehet ezeket a mozgásábrázoló rajzokat, amelyek még ma is szórakoztatnak és meglepnek bennünket gyerekességükkel. Számos ilyen kísérletrıl tudunk, amelyek közül kettıt lehet különösképpen megemlíteni ban az osztrák UCHATIUS alkalmazta STAMPFER "Stroboscope"-ját vetítésre. Az ı készülékében egy köralakú falemez kerülete mentén egyenletes térközökkel 12 db. üveglemez volt elhelyezve, amelyekre a mozgás egy-egy fázisát festették fel. Egy ablakkal ellátott lemez, ugyanarra az állványra szerelve, pillaként mőködött és egy kiegyenlítı mozgást végzı objektív aránylag nyugodt képet vetített ki egy vetítıernyıre a nyílás elıtt elhaladó üveglemezrıl. A "phénakisticope" rendszeren alapuló vetítés semmi esetre sem tudott kielégítı világosságú képet biztosítani a vetítıernyın. A takarótárcsa résein keresztül ugyanis igen rövid idıtartam alatt rendkívül kevés fénymennyiség tudott csak áthaladni. Nemsokára két olyan megoldással kísérleteztek, amelyek kielégítıen oldották meg ezt a problémát. A megoldások két különbözı alapelvre épültek, nevezetesen a "szakaszos" és az "optikai kiegyenlítéses" elvre. A szakaszos megoldás elve abban áll, hogy megállítanak minden egyes részképet a vetítés idıtartamára azért, hogy a vetítés számára aránylag hosszú idıt biztosítsanak; ez a retinán keltett érzet tehetetlenségére vonatkozó törvény szerint legföljebb 1/10 mp lehet. 8. ábra A "Phenakistiscope" elvét MOLTENI alkalmazta vetítésre 1882 körül. A készülék áll egy üvegtárcsából, festett képekkel és egy takarótárcsából, amelynek az ablaknyílása összhangban van a képek határoló vonalával. A takarótárcsa és a képtárcsa egy hajtókar, továbbá zsineg és orsók segítségével forgathatók, még pedig ellenkezı irányban. A takarótárcsa tízszer fordul meg a képtárcsa egyszeri körülforgatása alatt, miközben 10 kép kerül kivetítésére. 5

6 9. ábra HUGHES "Choreutoscope"-jait MOLTENI szerkesztette Franciaországban. A szalagos modell hat képelemet tartalmaz üvegre festve, amelyek tagozással ellátott keretbe vannak foglalva. A keret egy fémlemez sínjei közt csúszik. A fémlemezen egy kép nagyságának megfelelı kivágás van. Egy hajtókarral és a keret kivágásainak megfelelı csappal ellátott kerék forgatásával a képkeretet szakaszos mozgatással lehet továbbítani. Ezenkívül egy excenterrel mőködtetett takarólemez minden képtovábbítás alatt eltakarja a képet. _ A forgó modellhez festett képekkel ellátott üvegtárcsák tartoznak. A forgatás hatágú Máltai-kereszt meghajtással történik (C). Ennek csapos kerekére egy takaró szegmens (A) van felerısítve, amely a képmozgatás teljes tartamára elzárja a fény útját. A szerkezet mechanikai meghajtása zsineg és orsó segítségével történik. Ilyen szakaszos mozgást valósított meg Franciaországban MOLTENI, és a berendezését "Choreutoscope"-nak nevezte el. Ugyanezt valószínőleg Angliában is kitalálták 1860 körül, ott készítette el azt HUGHES, londoni optikus. Kezdetleges formájában a készülék üvegre festett, egymást követı képek sorát tartalmazta, amelyeket a képfoglalat megfelelı kivágásaiba benyúló kampóval ellátott henger forgatásával gyorsan lehetett egymásután váltani. Lényegesen tökéletesebb volt a forgó "Choreutoscope", amelynél hat elemi kép volt egy köralakú üveglemezre ráfestve, amelyet egy hatágú "Genf-i kerék" (Máltai kereszt) forgatott szakaszosan. Egyébként a kerék fekete kartonszektorral volt ellátva, amelyik a képváltás ideje alatt eltakarta a vetítıablakot, miáltal jobb mozgásillúziót biztosított. REYNAUD, a mozgóképvetítés megalkotója Mindezek az említett szerkezetek a mozgás visszaadását csak közepes minıségben és igen rövid idıtartamra valósították meg, amennyiben ugyanaz a mozgás másodpercenként ismétlıdött. Lényegesen tökéletesebb megoldást hozott a francia Emile Reynaud (1844_1918) a "Zootrope"- átalakításával. Nevezett a Puy-en-Velay ipariskolában a mechanika tanára volt, aki a város vezetısége részére népszerő fizikai és természettudományi elıadásokat tartott, és azokat számos kép vetítésével illusztrálta (1873_1877). Ez a körülmény ösztönözte arra, hogy a mozgás mibenlétének problémájával foglalkozzék. Ezt a feladatot a "zootrope" szalagjára egymás utáni fokozatokban felrajzolt képek sorozatával, optikai kiegyenlítı rendszerrel tervezte megvalósítani. Így született meg a praxinoszkóp ("Praxnoscope") 1877-ben (az elnevezés a "hatás" és "látni" görög szavak összetétele). A feltaláló a "Société Française de Photographie" elıtt június 4-én ismertette készülékét. Errıl a jegyzıkönyvet így fogalmazták meg: "Reynaud úr bemutatta a Társaságnak a készüléket, amit ı Praxinoszkópnak nevezett el; ez mint a "phénakistiscope", a "zootrope" stb... a képek mozgásának illúzióját kelti, azonban ahelyett, hogy magukat a rajzokat szemléltetné, ezek virtuális képe az, ami ezt érzékelteti. A praxinoszkóp egy győrőbıl áll, amely körül a mozgás különbözı fázisait mutató rajzok vannak elhelyezve. Egy tizenkétélő tükrözı felülető prizma úgy van elhelyezve, hogy annak tengelye egybeessék a képeket tartalmazó győrő tengelyével, a prizma mérete pedig akkora, hogy a tükrök a győrő sugarának a felében legyenek. Ekkor a virtuális kép a győrő közepében látszik. 11. ábra 10. ábra Reynaud "Praxinoscope"-ja az optikai kiegyenlítés szellemes rendszerét alkalmazza. Ebbıl a célból egy sokoldalú tükrözı felülető prizmát alkalmaz, amelynek átmérıje egyenlı a körülvevı henger sugarával, a prizmaoldalak száma pedig annyi, mint a henger belsejébe helyezett képszalag képeinek (12) a száma. Ilyen módon, mint ahogy a vázlat mutatja, minden rajznak, így pl. a CD-nek is az AB tükörben egy virtuális, szimmetrikus képe keletkezik C'D'. Amikor a henger forog és a tükör pl. AB-bıl BE-be jut, az elıbbi rajz DF-be kerül, a képe pedig C"D"-be, vagyis az O középponthoz képest szinte mozdulatlan, a C'D' és C"D" közti kis szögeltéréstıl eltekintve. A vázlat még azt is mutatja, hogy ha a CD és DF a szalagnak egymás után következı képei, AB és BE pedig a központi prizma két szomszédos oldala, akkor a nézı szeme a két egymás utáni rajz képét O-ban egybeolvadni látja. 6

7 Reynaud "Praxinoscope-Théâtre"- ja egyszerő és szellemes optikai kombináción alapszik. A Praxinoszkóp elıtt egy ferde lemez színpadként képezhetı ki és egy foncsorozás nélküli (G) üveglapot tart. E lap elıtt CD tartószerkezetre annak a jelenetnek díszletrajzát lehet helyezni, amelyikben a tárgynak kell mozogni, CE tartóra pedig a talaj rajzát helyezik. Az O-ban nézı szemlélı az (M) tükörkoszorúban szimmetrikusan látja az AB szalag A'B' képét mozogni. A (G) üveglap egyidejőleg tükrözi a rajzokat, amelynek képei a C'D'-ben és C'E'-ben. képzıdnek. A nézı úgy látja, hogy az A'B' tárgy kiemelkedve mozog a díszletek között. Ha a szem és az üvegprizma közé foncsorozatlan üveglemezt helyeznek, lehetıvé válik a nézı oldalán egy díszlet, pl. tájkép stb. elhelyezése. Ez a díszlet a foncsorozatlan üveglemezrıl verıdik vissza és a tárgy a díszlet közepén látszik mozogni. Reynaud úr ezt az elrendezést praxinoszkóp-színháznak ("praxinoscope-théâtre") nevezte el. Az alakokat fekete alapra kell rajzolni. Végül Reynaud úr a praxinoszkópot vetítıgéphez alkalmazta és így, egy ernyıre kivetítve, mindazokat a hatásokat elérte, amelyeket az egyszerő praxinoszkóppal és a praxinoszkóp-színházzal el lehet érni. A már említett tanulmány a "La Science au Théâtre"-ban a vetitı praxinoszkópot az alábbiak szerint írja le: "A készülék egy praxinoszkópból áll megnövelt kerülettel. A kerület mentén szalagszerően kis üveglemezek sorát helyezik el, amelyeket szövetanyaggal kapcsol össze. Az üveglemezekre egy tárgyat rajzolnak vagy festenek egymást követı mozgásfázisokban. Egy lámpából kiinduló és kondenzorlencsével összegyőjtött fénynyaláb visszaverıdik a 45 -ban dılt, sík üveglemezen, eltőnik egy háromszöglető szerkezetben, azokon a helyeken áthalad, amelyeket a praxinoszkóp koszorúja biztosít számára, majd újból visszaverıdik azokon a tükrökön, amelyek a képek fölött és kissé hátrább vannak elhelyezve. A fénynyaláb ezután áthatol egy akromatikus objektíven, amely arra az állványzatra van rögzítve, amelyik a ferdén álló tükröt is tartja. Végül, a virtuális kép, a tükrökön visszaverıdve, nagyított, valóságos képpé alakul a vetítıernyın. Az illúzió fokozására a közönséges álló képvetítı objektívjével valamilyen díszletet is vetítenek az ernyıre, amelyre a mozgóképet a másik objektívvel rávetítik. A közönséges praxinoszkóp képkoszorúját hosszú, krisztalloid-szalagokkal helyettesítve fokozzák a valóságszerő hatást és megnövelik a bemutatott jelenet idıtartamát; ez az "Optikai színház" (Théâtre optique). 12. ábra Reynaud mőhelyt rendezett be a rue Rodier 58 sz. alatti lakásában optikai játékainak gyártására (a ház még ma is áll). Megtervezett egy összecsukható készüléket, amely a fenti plakát szerint a Praxinoszkóp-színházhoz hasonlóan mőködik. Reynaud egyik nagy érdeme, hogy képes volt kitalálni az átlátszó, hosszú szalagok járatását, sıt mi több, el tudta képzelni ezek mozgatását csapok és lyukak szellemes rendszerével. Az december 1-én kapott sz. szabadalma a következı igénybejelentést tartalmazza: "Mozgás illúzióját keltı készülékek alkalmazása hajlékony, végtelen szalag felhasználásával, amely egymást követı helyzeteket ábrázol, felcsévélıdik és lecsévélıdik egy meghajtóorsó segítségével, összekapcsolódik áthaladás közben a berendezés koszorújával... A koszorú külsı csapokkal van ellátva, amelyek egymástól egyenlı távolságban emelkednek ki. Ezek a csapok vannak hivatva arra, hogy belenyúljanak a hajlékony szalag megfelelı lyukaiba." 7

8 13. ábra A "Theátre optique" abban a kivitelben, ahogy a Musée Grévinben mőködött. E szerint az elv szerint szerkesztette meg Reynaud az "Optikai színház"-at, amely a Musée Grévin-ben mőködött, ahol végül a "Pantomimes lumineuses" elıadásokat tartották. Ez volt az elsı, folyamatos mozgóképvetítés a nagyközönség számára... Reynaud a készüléket igen gondosan szerkesztette meg, hogy a mozgóképvetítés látványosságát értékesíthesse. H. Fourtier "Tableaux de projections mouvementées" Mozgásvetítési táblák) címő munkájában a következıket írta: "A képszalag az elsı, vízszintes síkú csévérıl csévélıdik le, amely a gépkezelı baloldalán található. A cséve elhagyása után az elsı vetítılámpa kondenzorlencséje elıtt halad el, ahol érintıleges helyzetben van, egy nagy, áttört falu dobhoz képest, amelynek közepén egy sokoldalú üvegprizma van átlátszatlan fedéllel befedve. A fedélen a kondenzorral szemben ablak van kivágva. A képszalag, a nagy koszorú elıtt elhaladva, azt pontosan akkora kerületi sebességgel forgatja, mint amekkora a saját haladási sebessége, akármilyen gyorsulás lép is fel. Ez a szellemes fog-lyuk megoldásnak köszönhetı. A képszalag, a koszorút elhagyva, három széles, terelıorsó érintése után a második csévére csévélıdik fel, amelyik az elsı cséve mellett, a kezelı jobb kezénél található. A két csévével való játék adja meg a szalagnak a szükséges megfeszítést, amivel a kezelı tetszése szerint, menetközben elıre-hátra változtathatja a mozgási irányt. A fénysugár az üvegtükrön visszaverıdik, azután újra megtörik egy rendes prizmán, amely a megfelelı gyújtótávolságú objektív nyílásába tereli. Az objektív által ilyen módon létesített képet nem közvetlenül, hanem egy olyan, terelı tükrön át vetítik az ernyıre, amely a kívánt helyzetbe beállítható, és így egyenes állású kép keletkezik a vetítıernyın. 15. ábra A vetítı Praxinoszkóp, amely megvalósította a mozgásvetítés elvét és a mozgókép rávetítését a vetített álló díszletekre, ami a "Théâtre optique"-ban is kivitelezésre került. Fenti ábra eredetije E. Reynaud Optikai játékok címő képes albumában látható. A második vetítılámpa, a tükör alatt, a díszlet kivetítésére szolgál. A ferde tükör a függıleges tengely körül is elforgatható, minek folytán a szereplık az egész színpad szélességében könnyen mozgathatók szerepük szerint, melyet el kell játszaniok." Reynaud maga rajzolta a színes képeket az átlátszó szalagokra. Számos kis vígjátéka közöl az elsık voltak: Egy jó ugrás, komikus jelenet három személlyel, a 700 képes szalag 50 m hosszú volt, vetítési idıtartama perc (1888). A bohóc és kutyái, közjáték, a szalag képeinek száma 300, hossza 22 m, idıtartama 6-8 perc (1891). Szegény tökfilkó, pantomim három személlyel, képszám 500, szalag hossza 36 m, vetítési idıtartam visszafelé forgatást is használva perc (1891). Az "Optikai színház" elıadásai 1892-ben kezdıdtek és 1900-ig tartottak. Több mint elıadást tartottak körülbelül nézı elıtt. Az 5-ös számú szalag (Egy kabin körül) dobozán, amely szerencsésen megmaradt, a szerzı a saját kezével jegyezte fel: "Ezt a jelenetet szer mutattuk be 8

9 1894. decembertıl március 1-ig, 62 hónapon át a Musée Grévin-ben délelıtt és este. " Ez csak a szalagok nagyon gondos elkészítésével volt lehetséges. A szereplıket egy "cristalloide"- nek nevezett átlátszó, hajlékony anyagra rajzolták, illetve festették. A kisebb képek hajlékony és különlegesen erıs, szövettel bevont, kettıs acélszalaggal voltak alul és felül összefogva. A szomszédos képeket kis függıleges fémlemezkék választot ták el egymástól, melyeken a tükrös koszorú fogainak befogadására szolgáló lyukak voltak. E. M. Reynaud, mővész, feltaláló és kivitelezı volt, lelkiismeretes és kitartó ember, akit élete végén fájdalmas betegség ért utol. Így történhetett, hogy reménytelen állapotában, 1917_1918 telén, egy hideg téli reggelen, mielıtt a kórházba visszaért volna, a Szajnába dobta mozgóképszalagjait. Az Ivry-i kórházban halt meg január 9-én. A KRONOFOTOGRÁFIA Most idıben vissza kell menni, mert a mozgóképvetítésben ugrást jelentett az 1839-es év, amely a fényképezés megjelenésének éve volt. "A rajzolás ez új formájának megjelenése" _ mint ahogy sokan mondták _ szintén két franciának, Nicéphore Niépce-nek (1765_1833) és Louis-Jacques-Mandé Daguerre-nek (1787_1851) az érdeme. Ismeretes e csodálatos technika gyors fejlıdése. A "daguerrotypia" feltalálása után megjelent a papírkép, a "calotype", amelyre az angol William Henry Fox Talbot összpontosította éveken át kutatásait. Ezután Fizeau, francia fizikus a képek fixálását dolgozta ki; az elıhívók és gyorsító fürdık megjelenésével a megvilágítási idıt néhány másodpercre lehetett csökkenteni ben A. Niépce de Saint-Victor elıállított egy ezüsttel impregnált, albuminréteggel bevont üveglemezt, elıkészítve ezzel az elsı nedves kollódium lemezt 1851-ben. A megvilágítási idı fokozatosan rövidült. 16. ábra Praxinoszkóp-játék reklámja Ez a rövid visszapillantás a fényképezés fejlıdésére lehetıvé teszi annak a kiindulópontnak a megjelölését, mely a fényképezés bevezetését jelzi a mozgásreprodukció technikájába, A "daguerrotypia" megjelenése pillanatában PLATEAU "phénakistiscope"-ja elég idıs volt már ahhoz, hogy feledésbe merüljön, és csak szórakoztató játék legyen a gyerekek számára, vagy bemutató eszköz maradjon a fizikusok stb. részére... Ezzel lehet magyarázni, hogy senki sem gondolt arra, hogy a kézzel rajzolt, mozgást bemutató képszalagokat fényképek sorozatával helyettesítse. Az is igaz, hogy a "daguerrotypiá"-val készült képek szemlélése már önmagában is elég különlegesség volt. A kronofotográfia néhány elıfutára 1844 körül az angol Brewster kitalálta, hogy a sztereoszkopiát a fényképezésnél alkalmazza. Tervezett egy refrakciós sztereoszkópot, amelyet Jules Dubosq párizsi optikussal készíttetett el. Ezt nagy sikerrel mutatták be az évi Londoni Nemzetközi Kiállításon. A sikernek váratlan következménye lett, amelyet Claudet francia optikus, aki az angol fıvárosban telepedett le, a következıképpen jelentett: "A fényképezés és a sztereoszkópia, csodálatos és tökéletes egységben most arra hivatottak, hogy kiegészítsék a "phénakistiscope"-ot... semmi sem csodálatosabb a fizikában, mint a sztereoszkóp, a "phénakistiscope" és a fényképezés teljes értékő kombinációja, amellyel egy különleges jelenséget lehet elıállítani: mozgó alakokat a természethő térhatár teljes illúziójával". Tény, hogy Claudet és Dubosq társultak a probléma megoldására. Dubosq jutott el elsınek 1852-ben egy konstrukcióhoz. Az ı sztereoszkópjához két tükör 9

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. MOZITÖRTÉNETI KÜlÖN/ZÁí. wmmmmmmmmmmbwmttwt

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. MOZITÖRTÉNETI KÜlÖN/ZÁí. wmmmmmmmmmmbwmttwt Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága MOZITÖRTÉNETI KÜlÖN/ZÁí wmmmmmmmmmmbwmttwt SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Kaposvár, F6 u. 10. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 70. MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ 1996/2 SOMOGY

Részletesebben

A FILMGYÁRTÁS ÉS A MOZIK JÖVŐJE A DIGITALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN

A FILMGYÁRTÁS ÉS A MOZIK JÖVŐJE A DIGITALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A FILMGYÁRTÁS ÉS A MOZIK JÖVŐJE A DIGITALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN Budapest 2008.

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D.

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D. Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr. habil. Winkler Gábor D.Sc egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát!

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! 1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! A kommunikációhoz legalább két szereplı szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet többszereplıs

Részletesebben

Mozdonyok. kolibri könyvek. Móra

Mozdonyok. kolibri könyvek. Móra Mozdonyok kolibri könyvek Móra A Kolibri Könyvek legutóbb megjelent kötetei: 25,-Ft Pásztorélet, pásztormővészet Magyar népi építészet Magyar népi cserépedények Léghajók, repülıgépek (3.) Mozdonyok MEZEI

Részletesebben

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. (Jegyzet) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BERGHAUER-OLASZ EMİKE BEREGSZÁSZ 2013 1 Fejlıdéslélektan I. Jegyzet (Tanítói,

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG

A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG Debreceni Egyetem Informatikai Kar A KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK A LYUKKÁRTYÁTÓL A KÖLCSÖNZİ AUTOMATÁKIG Témavezetı: Eszenyiné dr. Borbély Mária Egyetemi adjunktus Készítette:

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november Elmélet és alkalmazás Írta: Dr. Kuba Gellért 2006. november Tartalomjegyzék 2 Bevezetés... 3 Szoba benapozottsága egy ablakkal (1. példa)... 5 A földrajzi helyzet meghatározása... 6 Idıkorrekció... 6 A

Részletesebben

DR. SÁROSI GYÖRGY* A TESTTARTÁS ÉS A HEGEDŐTARTÁS MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSEI

DR. SÁROSI GYÖRGY* A TESTTARTÁS ÉS A HEGEDŐTARTÁS MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSEI DR. SÁROSI GYÖRGY* A TESTTARTÁS ÉS A HEGEDŐTARTÁS MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSEI Az az igazi és hiteles, ha minden teketória nélkül nyúlunk a hangszerhez és valószínőleg éppen ez az, amit a legjobb hegedőiskolákban

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László

Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László Az automobil-motorok gyújtásának története Csizmadia László 2007 Az automobil-motorok gyújtásának története Írta: Csizmadia László III. évf. PHD hallgató Lektorálta: Dr. Jeszenszky Sándor a műszaki tudományok

Részletesebben

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást.

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást. Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Mikrovezérlık története... 3 2. Az oktatáshoz szükséges segédeszközök... 9 2.1 Az MPLAB program... 9 2.2 A programozó szoftver...10 2.3 A programozó készülék...11 2.4

Részletesebben

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei A mozgókép egy viszonylag új jelenség az emberi kultúrában.

Részletesebben

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Debreceni Egyetem Informatikai Kar A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Témavezető: Dr. Schwarcz Tibor Egyetemi adjunktus Készítette: Bolyós Lilla Programtervező Informatikus Debrecen 2008.

Részletesebben

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM Borza Tibor 2010 1 TARTALOM Előzetes... 3 Kell egy (de inkább két) obszervatórium!... 11 Mi várható az űrkutatástól?... 13 Geodéziai vonatkozások, lézeres mérések...

Részletesebben

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Regionális lovas turisztikai termékfejlesztési tervtanulmány és programjavaslat 2001. július 31.

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL

TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL TANULMÁNYOK A CSONGRÁDI FEKETEVÁRRÓL CSONGRÁD 2009 Sorozatszerkesztı: GEORGIÁDES ILDIKÓ A kötetet szerkesztette: SEBESTYÉN ISTVÁN Mőszaki szerkesztı: KÁLMÁNNÉ JUHÁSZ ÉVA Borítóterv: SILBER NYOMDA KFT.

Részletesebben

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS ALBERT EINSTEIN A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS IV. KIADÁS GONDOLAT BUDAPEST 1973 A mű eredeti címe: ÜBER DIE SPEZIELLE UND DIE ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE (Druck und Verlag von Friedrich Vieweg

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Elhisszük, hogy a hús is bab. Szerkeszti: Ritz Ferenc. V. évfolyam, 10. szám

E-mail: grandfer49@gmail.com. Elhisszük, hogy a hús is bab. Szerkeszti: Ritz Ferenc. V. évfolyam, 10. szám Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com V. évfolyam, 10. szám Elhisszük, hogy a hús is bab...1 Amerikai (rém)álom...3 Megint eldurrant egy Bitcoin-lufi - Mi áll a háttérben?...4 A pangasius-átverés...5

Részletesebben

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT tékben fog hinni abban, hogy az események relatív gyakorisága egy végtelen sorozatban p. Ha a p betût a propensity-interpretációnak megfelelôen valamilyen kauzális tendenciaként interpretáljuk, amelynek

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 1. szám Egy hét a kıkorszakban...1 Más anyatejet kapnak a fiúk és a lányok...2 Még közelebb került hozzánk a Neander-völgyi ember...3

Részletesebben