Jean Vivié. A filmtechnika története és fejlıdése. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, Kézirat utánnyomás.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jean Vivié. A filmtechnika története és fejlıdése. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1961. Kézirat utánnyomás."

Átírás

1 Jean Vivié A filmtechnika története és fejlıdése Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, Kézirat utánnyomás. Élı képvetítés Amikor a mozgófényképezés történelmi elemeit vizsgáljuk, a következı megállapítást tehetjük. Az élı képvetítés eredete nagyon messzi idıbe vezethetı vissza, ami világosan bizonyítja e látvány iránti vonzalmat, bármilyen fokon is áll a népek civilizációja. A "Laterna Magica" és tökéletesített megoldásai A kínaiak mindig nagy kedvelıi voltak mozgó árnyékszínházaiknak, mialatt nyugaton laterna magikaestéken szórakoztak, amelyek a jó FLORIAN meséibıl ismeretesek. Egyébként senki sem tudná bizonyítani, hogy ennek a filmvetítıgép-embriónak feltételezett feltalálói közül ki az igazi: R. BACON (1214_1294) vagy KIRCHER (1601_1676) szerzetesek, MILLET de CHALES (1621_1574), sıt egyesek szerint már az egyiptomi papok is ismerték azt. 1 Itt kell megjegyezni, hogy voltak optikai és mechanikai kombinációk, amelyekkel a "mutatványosok" a vetítés tárgyát valamilyen egyszerő mozgással megeleveníteni iparkodtak. A legegyszerőbb megoldás abban állott, hogy átlátszó képet hoztak létre legalább egy mozgó elemmel, amelyet rúddal mozgattak körbekörbe vagy ide-oda. Mások egy üveglemezt tologattak el egy fix üveglapon és így mozgathatták a személyeket egy hídon, mialatt egy forgó üveglemez egy szélmalom vitorláinak forgatását tette lehetıvé, vagy egy óriással patkányokat nyelettek el stb. Szórakoztatni a gyerekeket, vagy hatást kelteni a felnıttekben, ez volt a célja az "optikusoknak", akik közül megnevezhetjük a híres ROBERTSON-t (1763_1837), aki belga fizikus volt és az igazi neve: Etienne _ Gaspard ROBERT. ıt a neves tudós, VAN ESTIN tanította Mastrichtben, ROBERTSON KIRCHER kezdetleges lámpáját tökéletesítette és szereplésével rendkívül nagy hatást ért el a maga korában. ROBERTSON elıadásait 1798 márciusában és áprilisában rendezte Párizsban, az Echiquier palotában, majd a kapucinusok régi kápolnájában, a Vendôme tér közelében, és azok mesébe illı visszhangot keltettek. 1. ábra ROBERTSON "Phantoscope"-ja kerekes kocsira volt szerelve (az ábrát GANOT "Physique" könyvébıl közöljük) és egy különleges optikai tubus tartozott hozzá (az ábra a "Bibliothčque des Merveilles: l'optique c. forrásmunkából való). Az objektív fényrekeszre van rögzítve és tetszés szerint elıre vagy hátrafelé lehet mozgatni a csıben egy fogazott mozgatószerkezettel. A fényrekeszhez két huzal tartozik, amelyeket egy hajlított rugó két végéhez és a két fényrekeszlemezhez erısítettek oly módon, hogy ha a huzalokat meghúzzuk, akkor a két ernyı csökkenti az objektív nyílását. A vetítıkészülékkel közeledve a vetítıvászonhoz, valamint a fényrekesznyílást szabályozó huzalok mozgatásával megfelelıen kombinálva, a kivetített kép mérete és világossága tetszés szerint változtatható. 1

2 a) c) b) 2. ábra Az a) ábrán látható a vetítıszerkezet részletes vázlata. A fényforrással egy nagy konkáv tükör van összekapcsolva. Kondenzátorként egy bikonvex lencse szolgál. Az objektív bikonvex lencsébıl áll, melyek között a fényrekesz foglal helyet. A b) ábra a vetítést szemlélteti. A c) ábra szerint a mutatványosnak nemcsak az üveglemezre festett képek teljes sorozata állott rendelkezésre, hanem olyan mechanizált lemezek is, amelyeken a kép egy szerkezeti eleme zsineggel vagy szalaggal és egy orsóval mozgatható. (A. GILLES győjteményébıl.) ROBERTSON március 27-én szabadalmaztatta találmányát, amelyet "Phantoscope"-nak nevezett el. Ezzel egy áttetszı ernyıre vetített és változtatni tudta a nagyítást anélkül, hogy ez a képbeállítást befolyásolta volna. A lámpához olajégı tartozott, amelyre homorú tükör volt szerelve, egy síkdomború lencse volt a kondenzor és egy győjtılencse töltötte be az objektív szerepét. Ez a szerkezet úgy volt egy kerekes állványra szerelve, hogy tologatásával az ernyıtıl való távolságot lehetett változtatni, mialatt egy emelı megfelelıen elmozdította az objektívet és módosította a fényrekesz nyílását. Ilyen módon a nézıben olyan illúzió ébredt, hogy a vetített tárgy közeledik hozzá vagy távolodik tıle. Ezt a hatást használták fel a híres és a középkorban általánosan ismert haláltáncok élıszerő vetítésére is. Egybeolvadó képek és a kínai árnyképek Hivatkozunk még a "Polyorama" néven ismert optikai berendezésre, amely két egyforma lámpa összekapcsolásából állt, és egy takaró szerkezet felváltva takarja el a lámpákat. Ily módon egymásbaolvadó nélkül több képet vetítsünk egymásután a vászonra. A képek például egy tájról különbözı felvételeket ábrázolnak. Ezzel a módszerrel természetesen csak nagyon lassú mozgásokat lehet érzékeltetni, és ezért fıleg színházi vetítésre használták: "a szerkezet legnagyobb elınye, hogy több lámpa használatával mőködik és így lehetıvé teszi a polyoramikus vetítést, amelynél pl. a nappal lassan áttér az éjszakába, a vihar a szép idıbe stb." 3. ábra A mozgásvetítésre szolgáló képek, amelyek sokáig népszerőek maradtak, mert az állókép vetítésnél mozgó elemekkel mozgásérzetet keltettek a nézıkben. a _ emelıkarral mozgatott képelem: "A kaszárnyai munka: katona söpri a szobát". b _ tájkép, nagy elmozdulási lehetıséggel: "Átkelés a Moracán Montenegróban: katonák átkelnek a hídon". Két egyszerő fogaskerék meghajtással mechanizált kép: c _ "A patkányevı" és d _ "Szélmalom". 2

3 4. ábra A polyorama, vagy más néven egymásba olvadó képek. Vetítı lámpák alkalmazása lehetıvé teszi a megszakítás nélküli vetítést és a jelenségeknek különbözı fázisokban való bemutatását (A. MOLTENI vetítıgép-katalógusából). Két fésőfogazásos lemez fokozatosan takarja, ill. szabaddá teszi az objektíveket. "Emellett érzékelni lehet a mozgásokat is és így sokkal érdekesebb lesz a bemutatás. Ily módon láthatták valaha a nézık a Séraphin színházban a szökıkutakat ugráló vízsugarakkal, tőzeseteket imbolygó lángnyelvekkel, templomokat, ahol körmenetet tartanak, tájakat, ahol az alakok mozognak stb." (Science au Théâtre. MM. de VAULA-BELLE és Ch. HEMARDINQUER tanulmányából.) A vetítılámpák a fényforrások javulásával az idık folyamán sokat fejlıdtek. Az elsı laterna magikák több évszázadon át csak füstölı, kanócos olajlámpákkal voltak felszerelve. Az elsı üvegbúrás olajlámpát, az ún. "quinquet"-t 1780 körül egy párizsi gyógyszerész találta fel. ıróla nevezték el a lámpát. A Ph. LEBON által 1799-ben feltalált gázlámpát a laterna magikához csak késıbb lehetett használni. Még hosszú ideig használatban maradt a petróleumlámpa, amelyet az amerikai lelıhelyek 1865-ben történt megtalálása óta általánosan használtak. A döntı tökéletesítést csak az elektromos ív felfedezése hozta magával, amelyet DAVY figyelt meg legelıször 1813-ban, és amelynek FOUCAULT oldotta meg a gyakorlati felhasználását 1848-ban. 5. ábra Egy másik rendszer két vetítıgéppel, amelyet az amatırök használtak, hogy bemutassák a Chat-Noir nagy árnyékszíndarabjait. Ebbıl a célból az üvegcsíkokra festett sziluett-képek megfelelı helyén kivágott árny sziluett-képek mozogtak a kivetített képen. Az ábrázolt kép FRAGORELLE "A sas" címő darabjából mutat egy jelenetet. (E. MAZO katalógusából) Így történt, hogy 1880 körül a gázégıvel ellátott vetítıkészülék legtöbbjét elektromos ívfény alkalmazására alakították át. Az ilyen fényforrások használatát az 1881-ben megjelent izzólámpák sem szüntették meg, úgyszintén az 1900-ban ismertté vált NERNST lámpák sem. A nagyteljesítményő izzólámpák csak 1920 körül kezdtek vetítı fényforrásként elterjedni. A világítás akár olajlámpával, akár villamos ívfénnyel történt, a vetítés még nagyon elmaradt a mozgásoknak egymásután következı képelemekkel való visszaadásától. Ennek azonban mielıbb meg kellett valósulni. A kínai árnyképvetítés fennmaradt egészen a XX. szd. kezdetéig. Azután a vonzerı után, amelyet megismertek a Versailles-i udvarban, majd a Palais Royalban Párizsban, kevéssel a forradalom után egy SERAPHIN nevő ember rendezésében utolsó fénykorát élte, egészen a cinématográf megjelenését közvetlenül megelızı idıkig. Hála a két kiváló rajzolónak, H. RIVIERE-nek és Em. POIRE-nek, (akinek a beceneve CARAN D'ACHE, ami oroszul ezüstceruzát jelent) ezt a mutatványt 1885-ben ismét felújították., megteremtve a Char-Noir árnyékszínházat ben R. SALIS hírneves énekes ösztönzésére CARAN D'ACHE megalkotta a "L' Epopée"-t. Három évvel késıbb pedig teljes lett a siker, amikor elıadták a "Marche á Etoilée"-t, amely valóságos színjátszás volt már, amelyben FRAGEROLLE énekelt: a költészetnek, a zenének és a mozgóvetítésnek ez az egysége eredeti rendszert alkotott, ami a mai korszerő mozgófényképezés elıfutára lett. Közben azonban a Chat-Noir-nak 1897-ben be kellett csukni a kapuit: az árnyékvetítés a cinématográf mellett nem tudott tovább fennmaradni! 6. ábra Laterna magika petróleumlámpával, fadobozban, színes képekkel. 3

4 A mozgás szintézise A mozgásvetítési eljárások, amelyeket az elızıkben ismertettünk, nem tesznek mást, mint nagyított képet vetítenek egy ernyıre átlátszó vagy átlátszatlan tárgyról, amely csak egy mozgó elemet tartalmaz. Nem lehet tehát a mozgás olyan reprodukciójáról beszélni, mely a változás különbözı fázisaiból indul ki. Egy ilyen elképzelés a mozgást az egymást végtelenül rövid idıközökben követı részletképek sorozatára felbontva képzeli. Megkönnyíti ezt a felbontást az a fiziológiai jelenség, hogy a retinán keletkezı benyomások (látványképek) maradandó jellegőek és így a végtelenül rövid idıtartamokra bontás végesekkel helyettesíthetı. A retinaérzetek maradandósága Ez a jelenség már régóta ismeretes, és már PTOLEMEUS feljegyezte az "Optikai értekezések"-ben a színes szegmensekkel ellátott pörgettyővel és az izzó faüszökkel kapcsolatos tapasztalatokat. Ezeket AL HAZEN arab csillagász ismételte errıl az értekezésrıl írt megjegyzéseiben. A XVIII. században NOLLET abbé (1700_1770) írta le "Kísérleti fizikai gyakorlatok" címő munkájában a "kápráztató pörgettyő" kísérletet, amely színes szektorlemezeivel változatos látványt nyújt. Követıje a Tudományos Akadémián, BRISSON erre a jelenségre a következı világos magyarázatot adta: "... az érzet, amit egy tárgy egy körpályán haladva annak egy bizonyos helyén a szemben ébreszt, fennmarad az alatt a rövid idı alatt, amíg körülfut a pályán, és a tárgy ez okból a kör minden pontján egyszerre látható". A látás tehetetlenségét ugyancsak bemutatta és megmagyarázta 1824 decemberében a Royal Society elıtt Londonban P. M. ROGET, aki azt az optikai illúziót igyekezett megmagyarázni, amelyet egy forgásban lévı kerék küllıivel kapcsolatban állapított meg, a küllık közötti réseken merılegesen átnézve. Ezt a problémát M. FARADAY 1831-ben újból fölvetette. A kísérletet más formában J. A. PARIS (1785_1856) londoni orvos is elvégezte, aki 1826 körül egy "Thaumatrope"-nek nevezett játékot szerkesztett meg. Ennél két zsineggel kifeszített kartonlapot lehet gyors forgásba hozni. Ekkor a szem által megvalósított összegezés révén a karton egyik, illetve másik oldalára rajzolt két ábra, madár és kalicka, ló és lovas stb. egyszerre lesznek láthatók. De mindezeknél a kísérleteknél hiányzott a szilárd elmélet. Ezt Joseph-Antoine PLATEAU (1801_1883) belga fizikus 1829-ben állította fel Ličge-ben megvédett doktori értekezésének téziseiben. Az értekezés címe: "Dissertation sur quelques propriétes des impressions produites par la lumičre sur l'organe de la vue". Ebben a következı két alapvetı megállapítás található: 1. egy tetszés szerinti érzet mérhetı idıt követel ahhoz, hogy teljesen kialakuljon, úgyszintén ahhoz, hogy teljesen megszőnjön. 2. Az érzetek teljes idıtartama attól a pillanattól kezdve, hogy elérték teljes erısségüket addig, amíg még érzékelhetık, körülbelül 1/3 másodperc. A valóságban a PLATEAU által megadott 1/3 másodperc túlságosan nagy. Ez a hiba az általa használt mérıeszközök kezdetlegességével magyarázható. A ma elfogadott közepes érték nagyságrendje 1/10 másodperc. Az elsı készülékek a mozgás visszaadására PLATEAU az említett elvek alapján 1833 elején kitalálta és megszerkesztette azt az elsı készüléket, amely megvalósította a mozgás szintézisét az elemi képek sorozatából kiindulva, és e készüléket "Phenakistiscope"-nek nevezte el. (Az elnevezést az "illúzió" és "látni" jelentéső görög szavakból állította össze.)a feltaláló pontos leírást készített. "A készülék egy köralakú kartontárcsából áll, amelynek kerülete bizonyos számú kis nyílással van ellátva, a hátlapján pedig festett figurák vannak. Amidın ezt a tárcsát a középpontja körül forgatjuk egy tükörrel szemben, szemünkkel a nyílásokon átnézve, a figurák a tükörrıl visszaverıdve ahelyett, hogy egybeolvadnának, megelevenednek, és sajátosságuk szerint mozgást végeznek. Az elv, amin ez az illúzió alapszik a következı: ha több tárgy fokozatosan különbözik egymástól 4

5 alakban és helyzetben, és ezek egymás után mutatkoznak a szem elıtt igen rövid és egymáshoz kielégítıen közel esı idıtartamok alatt, akkor az egymást követı érzetek, amelyeket a retinán létrehoznak, összekapcsolódnak anélkül, hogy egybeolvadnának, és az alakját és helyzetét fokozatosan változtató, egyetlen tárgyat vélünk látni." 2 7. ábra A "Zootrope" egy felül nyitott üres hengerbıl áll, amely alsó zárlemeze közepével egy állvány csapjára helyezkedik. A henger felsı széle mentén 12 egyenletesen elosztott réssel van ellátva. A henger belsı, alsó részébe helyeznek egy szalagot, amely egy ciklikus mozgásról tartalmaz rajz sorozatot. A szalag magassága 55 mm, hossza 50 cm. Ily módon kifejezésre jut és magvalósul a mozgás szintézisének elve, a mozgóképvetítés alapja. Itt kell megjegyezni, hogy PLATEAU példaszerő életet élt, azt teljesen a tudománynak szentelte. Bizonyos jelenségek megfigyelésénél ugyanis a napba nézett, és ezt a veszélyes kísérletet többször megismételte, amíg 42 éves korában ettıl megvakult. Vaksága azonban nem állította meg kutatásaiban. A "Phénakistiscope" alig elképzelhetı divatot keltett a világon. Feltalálója egy új modellt szerkesztett Londonban kereskedelmi célokra "Fantoscope" néven. Ausztrában STAMPFER szerkesztett "Stroboscope"-ot, az angol HORNER pedig "Dedaleum" néven egy hengeres "phénakistiscope"ot hozott forgalomba, amelyet a késıbbiek folyamán "Zootrope"-nak nevezett el. Ez a XX. század elsı éveiben egyike volt a legdivatosabb játékoknak. Lényegében egy üres, forgatható hengerbıl állt, amelynek a felsı része keskeny függıleges nyílásokkal volt ellátva, egyenletes térközökkel. A henger belsı, alsó részébe papírosszalagot helyeztek, amelyre a mozgás egymást követı fázisai voltak lerajzolva. A hengert kézzel kellett forgatni és a kíváncsiskodó az átmérı irányában szemben látható képeket nézte a réseken át. Egyébként természetes volt olyan megoldás keresése, amelynél kivetítve is nézni lehet ezeket a mozgásábrázoló rajzokat, amelyek még ma is szórakoztatnak és meglepnek bennünket gyerekességükkel. Számos ilyen kísérletrıl tudunk, amelyek közül kettıt lehet különösképpen megemlíteni ban az osztrák UCHATIUS alkalmazta STAMPFER "Stroboscope"-ját vetítésre. Az ı készülékében egy köralakú falemez kerülete mentén egyenletes térközökkel 12 db. üveglemez volt elhelyezve, amelyekre a mozgás egy-egy fázisát festették fel. Egy ablakkal ellátott lemez, ugyanarra az állványra szerelve, pillaként mőködött és egy kiegyenlítı mozgást végzı objektív aránylag nyugodt képet vetített ki egy vetítıernyıre a nyílás elıtt elhaladó üveglemezrıl. A "phénakisticope" rendszeren alapuló vetítés semmi esetre sem tudott kielégítı világosságú képet biztosítani a vetítıernyın. A takarótárcsa résein keresztül ugyanis igen rövid idıtartam alatt rendkívül kevés fénymennyiség tudott csak áthaladni. Nemsokára két olyan megoldással kísérleteztek, amelyek kielégítıen oldották meg ezt a problémát. A megoldások két különbözı alapelvre épültek, nevezetesen a "szakaszos" és az "optikai kiegyenlítéses" elvre. A szakaszos megoldás elve abban áll, hogy megállítanak minden egyes részképet a vetítés idıtartamára azért, hogy a vetítés számára aránylag hosszú idıt biztosítsanak; ez a retinán keltett érzet tehetetlenségére vonatkozó törvény szerint legföljebb 1/10 mp lehet. 8. ábra A "Phenakistiscope" elvét MOLTENI alkalmazta vetítésre 1882 körül. A készülék áll egy üvegtárcsából, festett képekkel és egy takarótárcsából, amelynek az ablaknyílása összhangban van a képek határoló vonalával. A takarótárcsa és a képtárcsa egy hajtókar, továbbá zsineg és orsók segítségével forgathatók, még pedig ellenkezı irányban. A takarótárcsa tízszer fordul meg a képtárcsa egyszeri körülforgatása alatt, miközben 10 kép kerül kivetítésére. 5

6 9. ábra HUGHES "Choreutoscope"-jait MOLTENI szerkesztette Franciaországban. A szalagos modell hat képelemet tartalmaz üvegre festve, amelyek tagozással ellátott keretbe vannak foglalva. A keret egy fémlemez sínjei közt csúszik. A fémlemezen egy kép nagyságának megfelelı kivágás van. Egy hajtókarral és a keret kivágásainak megfelelı csappal ellátott kerék forgatásával a képkeretet szakaszos mozgatással lehet továbbítani. Ezenkívül egy excenterrel mőködtetett takarólemez minden képtovábbítás alatt eltakarja a képet. _ A forgó modellhez festett képekkel ellátott üvegtárcsák tartoznak. A forgatás hatágú Máltai-kereszt meghajtással történik (C). Ennek csapos kerekére egy takaró szegmens (A) van felerısítve, amely a képmozgatás teljes tartamára elzárja a fény útját. A szerkezet mechanikai meghajtása zsineg és orsó segítségével történik. Ilyen szakaszos mozgást valósított meg Franciaországban MOLTENI, és a berendezését "Choreutoscope"-nak nevezte el. Ugyanezt valószínőleg Angliában is kitalálták 1860 körül, ott készítette el azt HUGHES, londoni optikus. Kezdetleges formájában a készülék üvegre festett, egymást követı képek sorát tartalmazta, amelyeket a képfoglalat megfelelı kivágásaiba benyúló kampóval ellátott henger forgatásával gyorsan lehetett egymásután váltani. Lényegesen tökéletesebb volt a forgó "Choreutoscope", amelynél hat elemi kép volt egy köralakú üveglemezre ráfestve, amelyet egy hatágú "Genf-i kerék" (Máltai kereszt) forgatott szakaszosan. Egyébként a kerék fekete kartonszektorral volt ellátva, amelyik a képváltás ideje alatt eltakarta a vetítıablakot, miáltal jobb mozgásillúziót biztosított. REYNAUD, a mozgóképvetítés megalkotója Mindezek az említett szerkezetek a mozgás visszaadását csak közepes minıségben és igen rövid idıtartamra valósították meg, amennyiben ugyanaz a mozgás másodpercenként ismétlıdött. Lényegesen tökéletesebb megoldást hozott a francia Emile Reynaud (1844_1918) a "Zootrope"- átalakításával. Nevezett a Puy-en-Velay ipariskolában a mechanika tanára volt, aki a város vezetısége részére népszerő fizikai és természettudományi elıadásokat tartott, és azokat számos kép vetítésével illusztrálta (1873_1877). Ez a körülmény ösztönözte arra, hogy a mozgás mibenlétének problémájával foglalkozzék. Ezt a feladatot a "zootrope" szalagjára egymás utáni fokozatokban felrajzolt képek sorozatával, optikai kiegyenlítı rendszerrel tervezte megvalósítani. Így született meg a praxinoszkóp ("Praxnoscope") 1877-ben (az elnevezés a "hatás" és "látni" görög szavak összetétele). A feltaláló a "Société Française de Photographie" elıtt június 4-én ismertette készülékét. Errıl a jegyzıkönyvet így fogalmazták meg: "Reynaud úr bemutatta a Társaságnak a készüléket, amit ı Praxinoszkópnak nevezett el; ez mint a "phénakistiscope", a "zootrope" stb... a képek mozgásának illúzióját kelti, azonban ahelyett, hogy magukat a rajzokat szemléltetné, ezek virtuális képe az, ami ezt érzékelteti. A praxinoszkóp egy győrőbıl áll, amely körül a mozgás különbözı fázisait mutató rajzok vannak elhelyezve. Egy tizenkétélő tükrözı felülető prizma úgy van elhelyezve, hogy annak tengelye egybeessék a képeket tartalmazó győrő tengelyével, a prizma mérete pedig akkora, hogy a tükrök a győrő sugarának a felében legyenek. Ekkor a virtuális kép a győrő közepében látszik. 11. ábra 10. ábra Reynaud "Praxinoscope"-ja az optikai kiegyenlítés szellemes rendszerét alkalmazza. Ebbıl a célból egy sokoldalú tükrözı felülető prizmát alkalmaz, amelynek átmérıje egyenlı a körülvevı henger sugarával, a prizmaoldalak száma pedig annyi, mint a henger belsejébe helyezett képszalag képeinek (12) a száma. Ilyen módon, mint ahogy a vázlat mutatja, minden rajznak, így pl. a CD-nek is az AB tükörben egy virtuális, szimmetrikus képe keletkezik C'D'. Amikor a henger forog és a tükör pl. AB-bıl BE-be jut, az elıbbi rajz DF-be kerül, a képe pedig C"D"-be, vagyis az O középponthoz képest szinte mozdulatlan, a C'D' és C"D" közti kis szögeltéréstıl eltekintve. A vázlat még azt is mutatja, hogy ha a CD és DF a szalagnak egymás után következı képei, AB és BE pedig a központi prizma két szomszédos oldala, akkor a nézı szeme a két egymás utáni rajz képét O-ban egybeolvadni látja. 6

7 Reynaud "Praxinoscope-Théâtre"- ja egyszerő és szellemes optikai kombináción alapszik. A Praxinoszkóp elıtt egy ferde lemez színpadként képezhetı ki és egy foncsorozás nélküli (G) üveglapot tart. E lap elıtt CD tartószerkezetre annak a jelenetnek díszletrajzát lehet helyezni, amelyikben a tárgynak kell mozogni, CE tartóra pedig a talaj rajzát helyezik. Az O-ban nézı szemlélı az (M) tükörkoszorúban szimmetrikusan látja az AB szalag A'B' képét mozogni. A (G) üveglap egyidejőleg tükrözi a rajzokat, amelynek képei a C'D'-ben és C'E'-ben. képzıdnek. A nézı úgy látja, hogy az A'B' tárgy kiemelkedve mozog a díszletek között. Ha a szem és az üvegprizma közé foncsorozatlan üveglemezt helyeznek, lehetıvé válik a nézı oldalán egy díszlet, pl. tájkép stb. elhelyezése. Ez a díszlet a foncsorozatlan üveglemezrıl verıdik vissza és a tárgy a díszlet közepén látszik mozogni. Reynaud úr ezt az elrendezést praxinoszkóp-színháznak ("praxinoscope-théâtre") nevezte el. Az alakokat fekete alapra kell rajzolni. Végül Reynaud úr a praxinoszkópot vetítıgéphez alkalmazta és így, egy ernyıre kivetítve, mindazokat a hatásokat elérte, amelyeket az egyszerő praxinoszkóppal és a praxinoszkóp-színházzal el lehet érni. A már említett tanulmány a "La Science au Théâtre"-ban a vetitı praxinoszkópot az alábbiak szerint írja le: "A készülék egy praxinoszkópból áll megnövelt kerülettel. A kerület mentén szalagszerően kis üveglemezek sorát helyezik el, amelyeket szövetanyaggal kapcsol össze. Az üveglemezekre egy tárgyat rajzolnak vagy festenek egymást követı mozgásfázisokban. Egy lámpából kiinduló és kondenzorlencsével összegyőjtött fénynyaláb visszaverıdik a 45 -ban dılt, sík üveglemezen, eltőnik egy háromszöglető szerkezetben, azokon a helyeken áthalad, amelyeket a praxinoszkóp koszorúja biztosít számára, majd újból visszaverıdik azokon a tükrökön, amelyek a képek fölött és kissé hátrább vannak elhelyezve. A fénynyaláb ezután áthatol egy akromatikus objektíven, amely arra az állványzatra van rögzítve, amelyik a ferdén álló tükröt is tartja. Végül, a virtuális kép, a tükrökön visszaverıdve, nagyított, valóságos képpé alakul a vetítıernyın. Az illúzió fokozására a közönséges álló képvetítı objektívjével valamilyen díszletet is vetítenek az ernyıre, amelyre a mozgóképet a másik objektívvel rávetítik. A közönséges praxinoszkóp képkoszorúját hosszú, krisztalloid-szalagokkal helyettesítve fokozzák a valóságszerő hatást és megnövelik a bemutatott jelenet idıtartamát; ez az "Optikai színház" (Théâtre optique). 12. ábra Reynaud mőhelyt rendezett be a rue Rodier 58 sz. alatti lakásában optikai játékainak gyártására (a ház még ma is áll). Megtervezett egy összecsukható készüléket, amely a fenti plakát szerint a Praxinoszkóp-színházhoz hasonlóan mőködik. Reynaud egyik nagy érdeme, hogy képes volt kitalálni az átlátszó, hosszú szalagok járatását, sıt mi több, el tudta képzelni ezek mozgatását csapok és lyukak szellemes rendszerével. Az december 1-én kapott sz. szabadalma a következı igénybejelentést tartalmazza: "Mozgás illúzióját keltı készülékek alkalmazása hajlékony, végtelen szalag felhasználásával, amely egymást követı helyzeteket ábrázol, felcsévélıdik és lecsévélıdik egy meghajtóorsó segítségével, összekapcsolódik áthaladás közben a berendezés koszorújával... A koszorú külsı csapokkal van ellátva, amelyek egymástól egyenlı távolságban emelkednek ki. Ezek a csapok vannak hivatva arra, hogy belenyúljanak a hajlékony szalag megfelelı lyukaiba." 7

8 13. ábra A "Theátre optique" abban a kivitelben, ahogy a Musée Grévinben mőködött. E szerint az elv szerint szerkesztette meg Reynaud az "Optikai színház"-at, amely a Musée Grévin-ben mőködött, ahol végül a "Pantomimes lumineuses" elıadásokat tartották. Ez volt az elsı, folyamatos mozgóképvetítés a nagyközönség számára... Reynaud a készüléket igen gondosan szerkesztette meg, hogy a mozgóképvetítés látványosságát értékesíthesse. H. Fourtier "Tableaux de projections mouvementées" Mozgásvetítési táblák) címő munkájában a következıket írta: "A képszalag az elsı, vízszintes síkú csévérıl csévélıdik le, amely a gépkezelı baloldalán található. A cséve elhagyása után az elsı vetítılámpa kondenzorlencséje elıtt halad el, ahol érintıleges helyzetben van, egy nagy, áttört falu dobhoz képest, amelynek közepén egy sokoldalú üvegprizma van átlátszatlan fedéllel befedve. A fedélen a kondenzorral szemben ablak van kivágva. A képszalag, a nagy koszorú elıtt elhaladva, azt pontosan akkora kerületi sebességgel forgatja, mint amekkora a saját haladási sebessége, akármilyen gyorsulás lép is fel. Ez a szellemes fog-lyuk megoldásnak köszönhetı. A képszalag, a koszorút elhagyva, három széles, terelıorsó érintése után a második csévére csévélıdik fel, amelyik az elsı cséve mellett, a kezelı jobb kezénél található. A két csévével való játék adja meg a szalagnak a szükséges megfeszítést, amivel a kezelı tetszése szerint, menetközben elıre-hátra változtathatja a mozgási irányt. A fénysugár az üvegtükrön visszaverıdik, azután újra megtörik egy rendes prizmán, amely a megfelelı gyújtótávolságú objektív nyílásába tereli. Az objektív által ilyen módon létesített képet nem közvetlenül, hanem egy olyan, terelı tükrön át vetítik az ernyıre, amely a kívánt helyzetbe beállítható, és így egyenes állású kép keletkezik a vetítıernyın. 15. ábra A vetítı Praxinoszkóp, amely megvalósította a mozgásvetítés elvét és a mozgókép rávetítését a vetített álló díszletekre, ami a "Théâtre optique"-ban is kivitelezésre került. Fenti ábra eredetije E. Reynaud Optikai játékok címő képes albumában látható. A második vetítılámpa, a tükör alatt, a díszlet kivetítésére szolgál. A ferde tükör a függıleges tengely körül is elforgatható, minek folytán a szereplık az egész színpad szélességében könnyen mozgathatók szerepük szerint, melyet el kell játszaniok." Reynaud maga rajzolta a színes képeket az átlátszó szalagokra. Számos kis vígjátéka közöl az elsık voltak: Egy jó ugrás, komikus jelenet három személlyel, a 700 képes szalag 50 m hosszú volt, vetítési idıtartama perc (1888). A bohóc és kutyái, közjáték, a szalag képeinek száma 300, hossza 22 m, idıtartama 6-8 perc (1891). Szegény tökfilkó, pantomim három személlyel, képszám 500, szalag hossza 36 m, vetítési idıtartam visszafelé forgatást is használva perc (1891). Az "Optikai színház" elıadásai 1892-ben kezdıdtek és 1900-ig tartottak. Több mint elıadást tartottak körülbelül nézı elıtt. Az 5-ös számú szalag (Egy kabin körül) dobozán, amely szerencsésen megmaradt, a szerzı a saját kezével jegyezte fel: "Ezt a jelenetet szer mutattuk be 8

9 1894. decembertıl március 1-ig, 62 hónapon át a Musée Grévin-ben délelıtt és este. " Ez csak a szalagok nagyon gondos elkészítésével volt lehetséges. A szereplıket egy "cristalloide"- nek nevezett átlátszó, hajlékony anyagra rajzolták, illetve festették. A kisebb képek hajlékony és különlegesen erıs, szövettel bevont, kettıs acélszalaggal voltak alul és felül összefogva. A szomszédos képeket kis függıleges fémlemezkék választot ták el egymástól, melyeken a tükrös koszorú fogainak befogadására szolgáló lyukak voltak. E. M. Reynaud, mővész, feltaláló és kivitelezı volt, lelkiismeretes és kitartó ember, akit élete végén fájdalmas betegség ért utol. Így történhetett, hogy reménytelen állapotában, 1917_1918 telén, egy hideg téli reggelen, mielıtt a kórházba visszaért volna, a Szajnába dobta mozgóképszalagjait. Az Ivry-i kórházban halt meg január 9-én. A KRONOFOTOGRÁFIA Most idıben vissza kell menni, mert a mozgóképvetítésben ugrást jelentett az 1839-es év, amely a fényképezés megjelenésének éve volt. "A rajzolás ez új formájának megjelenése" _ mint ahogy sokan mondták _ szintén két franciának, Nicéphore Niépce-nek (1765_1833) és Louis-Jacques-Mandé Daguerre-nek (1787_1851) az érdeme. Ismeretes e csodálatos technika gyors fejlıdése. A "daguerrotypia" feltalálása után megjelent a papírkép, a "calotype", amelyre az angol William Henry Fox Talbot összpontosította éveken át kutatásait. Ezután Fizeau, francia fizikus a képek fixálását dolgozta ki; az elıhívók és gyorsító fürdık megjelenésével a megvilágítási idıt néhány másodpercre lehetett csökkenteni ben A. Niépce de Saint-Victor elıállított egy ezüsttel impregnált, albuminréteggel bevont üveglemezt, elıkészítve ezzel az elsı nedves kollódium lemezt 1851-ben. A megvilágítási idı fokozatosan rövidült. 16. ábra Praxinoszkóp-játék reklámja Ez a rövid visszapillantás a fényképezés fejlıdésére lehetıvé teszi annak a kiindulópontnak a megjelölését, mely a fényképezés bevezetését jelzi a mozgásreprodukció technikájába, A "daguerrotypia" megjelenése pillanatában PLATEAU "phénakistiscope"-ja elég idıs volt már ahhoz, hogy feledésbe merüljön, és csak szórakoztató játék legyen a gyerekek számára, vagy bemutató eszköz maradjon a fizikusok stb. részére... Ezzel lehet magyarázni, hogy senki sem gondolt arra, hogy a kézzel rajzolt, mozgást bemutató képszalagokat fényképek sorozatával helyettesítse. Az is igaz, hogy a "daguerrotypiá"-val készült képek szemlélése már önmagában is elég különlegesség volt. A kronofotográfia néhány elıfutára 1844 körül az angol Brewster kitalálta, hogy a sztereoszkopiát a fényképezésnél alkalmazza. Tervezett egy refrakciós sztereoszkópot, amelyet Jules Dubosq párizsi optikussal készíttetett el. Ezt nagy sikerrel mutatták be az évi Londoni Nemzetközi Kiállításon. A sikernek váratlan következménye lett, amelyet Claudet francia optikus, aki az angol fıvárosban telepedett le, a következıképpen jelentett: "A fényképezés és a sztereoszkópia, csodálatos és tökéletes egységben most arra hivatottak, hogy kiegészítsék a "phénakistiscope"-ot... semmi sem csodálatosabb a fizikában, mint a sztereoszkóp, a "phénakistiscope" és a fényképezés teljes értékő kombinációja, amellyel egy különleges jelenséget lehet elıállítani: mozgó alakokat a természethő térhatár teljes illúziójával". Tény, hogy Claudet és Dubosq társultak a probléma megoldására. Dubosq jutott el elsınek 1852-ben egy konstrukcióhoz. Az ı sztereoszkópjához két tükör 9

10 tartozott, amelyek egy lemez belsı oldalán egymás felett elhelyezett, sztereoszkópikus képpárt tükröztek két nézıtávcsıbe. Ez a lemez eltolható volt a távcsöveket tartó lemezen. Az eltolható lemezt forgó lemezzel helyettesítve, Dubosq megvalósította a "stéréofantoscope"- ot. Erre a célra fényképészeti úton reprodukált gépmozgásokat. A fényképeket oly módon állította elı, hogy a gépet mozgásának egymásután következı helyzeteibe állítva, felvételeket készített. Terjedt az a gondolat, hogy a fényképezést alkalmazzák a "phénakistiscope"-hoz; ennek érdekében számos terv született, de a sok tervet csak többé-kevésbé követte a megvalósítás. Idézzük du Mont sz., május 2-án kelt francia szabadalmát. Ez látszik ugyanis az elsı megoldásnak, amely fényképezés utján valósítja meg a mozgás fokozatos felépítését oly módon, hogy a fényérzékeny lemezeket gyorsan váltja egymás után, és ezzel egyidıben szabaddá teszi a fény utját stb... "Hogy a másodperc töredéke alatt egy mozgás egymást követı fázisait reprodukálhassam, a megvilágítás idejére a szokásos eljárásnál mozdulatlan fényérzékeny alaplemezt mozgó lemezek sorozatával helyettesítem, amelyek szabályos idıközökben váltják egymást. A lemezek elıtt, ugyancsak szabályos idıközökben és kellı idıben, a fény útja szabaddá válik akkor, amikor a fényérzékeny réteg síkja merıleges az optikai tengelyre... Az elıbb leírt készülékek lehetıvé teszik, hogy az objektívek elé mozgó személyeket és tárgyakat helyezzek: az így készült pl. egy táncosnırıl, egy vagy több katonáról, egy gép mozgásáról felvett képsorozatok használati jogát fenntartom magamnak, akár a szem gyönyörködtetésére, akár oktatásra szolgálnak." 17. ábra Dubosq sztereoszkópja egy állítható tükörpárat (MM) foglalt magában. A tükrök beállítása olyképpen történt, hogy a sztereoszkópikus képpárat alkotó két fényképrıl a B B' nézıtávcsövek k~eterelték a fénysugarakat. A sztereoszkópikus képek (A A')/ egymás fölött voltak elhelyezve és az (E) tartórészben voltak elcsúsztathatók. Így elképzelhetı, hogy a sztereoszkópikus képpárokat _ amelyek egymást követı mozgásfázisokat ábrázolnak _ egymás után váltva eljutott Dubosc az ún. "Stéréofantoscope"-hoz, amely egyszerre biztosítja a mozgást ábrázolást és a térszerőséget Egy másik francia szabadalmat jelentett be számmal március 1-én L. Ducos du Hauron egy készülékre, amely "egy vászonra fényképeket tud vetíteni, és a képek olyan összességét mutatja, amely képek által a mozgás szórakoztató és újszerő reprodukcióját nyújtja a szem számára." Az december 3-án kelt kiegészítı bejelentés egy tökéletesbitett készüléket említ, amelyben a pozitív képek papírszalagra vagy szövetre vannak ragasztva, míg az optikai rendszer lencsék sorozatából áll, amelyeket végtelen szalagra rögzítenek. E szalagokon kampók vannak, amelyek belekapaszkodnak a képszalag ívelt fokaiba. Cook és Bonelli angol feltalálók 1868-ban elkészítették "Photobioscope" nevő találmányukat, amellyel kapcsolatban Cook kijelentette: "Ha lassan forgatom a készüléket, a sztereoszkópikus hatás nem következik be, ami azt igazolja, hogy a retina elveszti az elsı képrıl kapott benyomást, mielıtt az a másodikról beérkezik. Ha gyorsabban forgatom, a hatás teljes, ami vitathatatlanul bizonyítja a szem tehetetlenségének tényét és lehetıvé teszi, hogy a különbözı személyek szeménél ezt az idıt mérni lehessen. Ha igazam van, akkor a fényképezés mővészetében valóságos forradalmat fogunk még látni... tájképeket, amelyeknél a fák hajladoznak a szélben, faleveleket, amelyek csillognak a napsütésben, hajókat, amelyek siklanak a vízen, melynek felülete hullámzik, majd kisimul, flották és hadseregek hadmozdulatait, végül mindenféle elképzelhetı mozgást egészen a repülésig..." Ezeket az elıfutárokat hallva, az ember azt hinné, hogy látták a mozit mőködni, holott az csupán ábránd volt, a végeredmény világos látásával és a probléma adottságainak teljes megértésével. A fıakadály az volt, hogy a fényképezés még nem adta meg a lehetıséget pillanatfelvételek készítésére, pedig ennek a fejlıdési foknak az elérése elıtt minden gyakorlati megoldás lehetetlen volt. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy Onimus és Martin orvosok által a szívverés lefényképezése 1865-ben _ jóllehet különbözı szerzık a film feltalálásával kapcsolatban gyakran hivatkoztak erre _ nem valósította meg, még részben sem, a mozgás fényképészeti analízisét. Nevezettek a valóságban úgy oldották meg a képrögzítést, 10

11 hogy egyetlen, hosszú expozícióval fényképezték le egy mozdulatlanná tett állat szívét. A szívverés lelassítása lehetıvé tette, hogy a szív tágulása és összehúzódása két, szélsı helyzetének a megfelelı, két határvonalról határozottabb érzetet kapjanak. Még nagyon távol vagyunk a fentemlített lényeges elv megvalósításától, amit csak a pillanatfényképezés tesz majd lehetıvé, és csak ekkor fogunk reálisan a kronofotográfia területére érkezni. Pierre Janssen kisérletei A kronofotográfia a mozgás tanulmányozása a pillanatfényképezés alkalmazásával. Ennek megjelenése 1874-re tehetı. Ebben az évben Pierre Janssen (1824_1807) francia csillagász megszerkesztette a "Revolver astronomique"-nak nevezett készüléket, amely lehetıvé tette számára, hogy december 8- án, Japánban lefényképezze a Vénusz átvonulását a Nap elıtt. A berendezés leglényegesebb része egy köralakú Daguerre-féle lemez volt egy csillagászati távcsı gyújtósíkjában elhelyezve. A lemez a gátlószerkezetes fogaskerékrendszer hatására szakaszos körmozgást végzett. Ezt a lemezt az óramőves szerkezet minden 72. mp-ben egy szakasszal elfordította. Megállásakor egy köralakú takarólemez a Vénuszból érkezı és az objektíven áthaladó fénysugarak útját a fényérzékeny lemez felé szabaddá tette. A lemez így kerülete mentén rögzítette azokat a képeket, amelyek idıben egymásután a Vénusznak a Nap korongja elıtti elvonulását mutatták. Janssen ezeket az eredményeket bemutatta a Tudományos Akadémiának, ahol egyszersmind javasolta módszerét a járás és a madarak repülésének stb. tanulmányozására is felhasználni. Ez a javaslat azonban nem volt más, mint elıérzet és merész eszme, mert a pillanatfelvételre alkalmas szárazlemez akkor még nem volt ismeretes.* A Daguerre-féle lemez használata a csillagászati revolverben elkerülhetetlen volt, mert a mővelet hosszú idıtartama alatt a nedves kollódium-lemez fokozatosan megszáradt volna és elvesztette volna fényérzékenységét. Egyébként jogosan lehetett félni a kolloidréteg bizonyos mértékő szétfolyásától is, míg a Daguerre-féle képek teljesen alaktartóak voltak. 18. ábra Janssen készülékének a rajza, amelyet a "Bulletin de la Scoiété Française de Photographie"-ban közölt leíráshoz csatolt. (RR') _ a lemeztartó fogazott tárcsa, (P) _ Daguerre-lemez; a csillagászati távcsı által létesített kép az (F) ablak síkjában keletkezik. A takarólemez tizenkét ablaknyílással van ellátva. Az (M) óraszerkezet a (C) lemezt folyamatos forgásban tartja, miközben az a fogazott tárcsával (RA') csak idıszakosan kapcsolódik össze egy hajtókerék különálló fogainak útján. Ez utóbbi mindig akkor kapcsolódik be, amikor a (C) lemez eltakarja az (F) ablakot. 19. ábra Janssen csillagászati revolvere, amelyet nevezett 1874-ben használt a Vénusz áthaladásának lefényképezésére. A berendezés mellékelt képét a "La Nature" közlte le elıször. Janssen kísérleteivel kapcsolatban célszerő hivatkozni W. Donisthorp-ra, aki 1876-ban kapott angol szabadalmat egy "Kinesograph" elnevezéső készülékre, amely fényérzékeny lemezköteget tartalmazott. Nyolc lemezt világított meg mp-ként, miközben ezeket egymás után eltávolította. A képeket papírra másolták, majd ezeket egy szalagra helyezték, és egy "Zootrope"-ban nézték ıket. 11

12 Etienne-Jules Marey munkája Ez az az idı, amikor a francia fiziológus, Etienne Jules Marey (1830_1904) belép a mozgófényképezés történetébe. Nevezett 1859-ben doktorált és specializálta magát a mozgás tanulmányozására. Ebbıl a célból állított fel egy magánlaboratóriumot, melyet a Parc des Princes fiziológiai állomása néven ismertek, és amelynek költségeihez az állam és Párizs városa hozzájárultak. Most átadjuk a szót Marey-nek, hogy ı mondja el a kronofotográfia születését. "Mechanikus módszerekkel évek óta tanulmányoztam a ló járását ügetésben és vágtában, automatikusan bejegyezve az állat mind a négy lábának a földön tartózkodási idejét. Ebbıl a célból a ló patkóiba gumiampullát szereltem, összekötve egy hosszú csıvel, amely sőrített levegıvel mozgatott tollban végzıdik. A nyomás alatt, amit a lábnak a talajjal való érintkezése idéz elı, a toll egy vonalat ír le egy papírszalagra. Ez egy forgó hengerre van rögzítve, amit a lovas tart a kézében. A vonalak hosszúsága és egyidejősége vagy egymásutánisága adják meg az idıt, valamint a támaszkodás és lábemelés kölcsönös arányát minden végtagra. Így kimutattam, hogy a ló vágtában elıször egy lábra támaszkodik, azután háromra, majd kettıre és végül egyre. Duhousset ezredes, aki egy nagyszabású lókísérletbe volt bekapcsolódva és aki valóságos rajzoló tehetség volt, rábeszélt engem a lovak mozgását ábrázoló és kronográfia útján készült rajok üzleti értékesítésére. Ezek a képek M. Stanford-nak agy gazdag amerikainak a kezébe kerültek. Nevezett elıbb Kalifornia kormányzója volt, aki kételkedett néhány eredményben, például abban, hogy a négylábúak átmeneti helyzetükben csak egyik elsı lábukra támaszkodnak. Hogy megfigyelésemet igazolja, felkérte M. Muybridge San-Francisco-i fényképészt, hogy fényképészeti úton végezzen el egy kontroll-kísérletet. 20. ábra A mellékelt képek Marey: "La Chronophotographie" címő munkájából valók. A "20.a ábra a pneumatikus regisztráló szerkezetet mutatja, amelyet a lovas a kezében tart. A 20.b ábra az egyik mozgáshelyzet kiértékelése rajzzal, a kronográfikus jelzések alapján: a ló mozgása vágtában, amikor éppen csak az egyik lába éri a talajt. Ez a valószínőtlen (pedig reális) helyzet válthatta ki Muybridge fényképezéssel végzett ellenkísérleteit. 21. ábra A Muybridge által felépített berendezés, amelynél 24 fényképezıgép volt egy épület belsejében a földszinten egymás mellett felállítva. Az épületben végezték az elıkészítést és a nedves kollódiumlemezek töltését. Az épület elıtt látható a pálya útvonala, amelyen a talaj közelében szalagok vannak keresztben kifeszítve. A képen balra pedig a nagy keretekre szerelt fehér vászonfal látható, amely a fényképezéssel kapott képek körvonalainak hangsúlyozására szolgált. 12

13 22. ábra Muybridge fényképsorozatának közvetlen reprodukciói. Az elsı sorozat egy 1142 m/perc sebességgel vágtázó lovat ábrázol. Az 1-es és 10-es felvételek kb. egybevágó mozgásállapotot rögzítenek. A második fényképsorozat egy lépésben járó, befogott lovat mutat. Muybridge a pálya mentén, ahol a lónak vágtázni kellett, 24 objektívet helyezett el, amelyeknek a zárait ugyanannyi elektromágnes tartotta zárva. A pályán keresztül 24 szalagot feszített ki. Az állat haladás közben egymás után szakította el lábaival a szalagokat, amelyek mindegyike egy-egy elektromágnest vezérelt, ez pedig szabaddá tette a lemezeket, amelyeken így 24 kép létesült, bemutatva az állat mozgásának sorozatát." Így történt, hogy Muybridge (1830_1904) 1878-ban elkezdett igen sok állat mozgásáról gyorsan egymás után következı pillanatképeket készíteni. Az így készült képek nem voltak élesek, de az eredmény teljesen kielégítınek bizonyult. Ami a Duhousset ezredes rajzaival való összehasonlítást illeti, a pillanatfényképezés kétségbevonhatatlanul igazolta a kronográfia megállapításait, azonban a berendezés nem kevesebb, mint dollárba került ben Muybridge Franciaországba utazott a Meissonier festımővész által a Malesherbes körúton rendezett fogadás alkalmából. Itt sikerült neki egy átalakított laterna magika felhasználásával a fényképeken rögzített mozgásokat ernyıre kivetítve rekonstruálni. Ott tartózkodása folyamán Muybridge tökéletesítette még ezt a rekonstrukciót azáltal, hogy a felvételeket Reynaud vetítı praxinoszkópjára helyezte ban a német O. Anschütz is elkezdett Lissában hasonló felvételekkel kísérletezni, mint Muybridge. Ugyanebben az évben a francia. A. Londe, a párizsi Salpetričre kórház fényképészeti laboratóriumának igazgatója bemutatta "foto-elektromos készülékét". 13

14 23. ábra Londe foto-elektromos készüléke 9 db., koszorúban elhelyezett objektívet tartalmaz, melyeket egy ablakkal ellátott ernyı egymás után eltakar. Egy elektromágnessel vezérelt, különleges kilincsmő megfelelı idıközben egy-egy objektív elé forgatja a takaró ernyı ablakát. Hogy a megvilágítások egymás után adott idıközönkint történjenek, az áramimpulzusokat Gaiffe-féle elektromos metronóm szolgáltatja. 24. ábra Londe utoljára egy 12 objektíves 24x30-as felvevıgépet használt. Az objektíveket sakktáblaszerően helyezte el és mindegyiket elektromágneses zárszerkezettel látta el. A készülékkel kronofotográfikus képsorozatokat lehetett felvenni a folyamatos mozgásokból. Az ábra egy trapéz egyensúlyozóról készült képsorozatot mutat, amely 1 1/2 mp alatt készült. (Eredeti rajz: E. Tautat: "Photographie animée"). Ez egy fényképezıgépbıl állott, amelynek elsı falába, koszorúszerően 9 db. objektívet, valamint egy 13x18 cm-es fényérzékeny lemezt helyezett el. Az objektívek elektromágneses zárszerkezeteit egymás után mőködtette. A mőködtetı impulzusokat egy metronóm biztosította elektromos érintkezık segítségével. Az ilyen módon köralakban elhelyezkedı fényképek igen kisméretőek voltak. Ezért Londe késıbb egy 24x30-as kamerát is készített l2 objektívvel, amelyek egymás fölött sorban 4-4 felvételt készítettek, jobb képminıséggel. A fényképezı puska (A fotópuskáról lásd Marey saját leírását in: 150 év. A fényképezés története eredeti dokumentumokban és képekben. Válogatta, fordította és jegyzetekkel ellátta Szilágyi Gábor. Mőszaki Könyvkiadó, Bp., ) Marey mindenekelıtt átvette Janssen gondolatát, továbbfejlesztve azt, és szerkesztett egy olyan készüléket, amelynél a lemez gyors forgásban volt a felvételkor és csak egyetlen kép felvételéhez szükséges idıre volt megvilágítva. A "fényképezı puskával" 1882-ben megalkotta a ténylegesen legelsı mozgófénykép felvevıgépet; a fényképezı puska nagy fekete csı volt, amely elöl magában foglalta az objektívet. Hátul, a puskatusra szilárdan ráerısítve egy széles, henger alakú kazetta volt, amely óraszerkezetet foglalt magában. A puska ravaszának meghúzása után az óraszerkezet mőködésbe jött, és másodpercenként 12 fordulatszámmal forgatott egy központi tengelyt. Ez a tengely keskeny ablakkal ellátott fémtárcsát vezérelt, ez egy 1/72 mp-es villának felelt meg. E mögött a lemez mögött, ugyane tengely körül szabadon foroghatott egy másik tárcsa 12 ablakkal, magával forgatva a hozzá rögzített fényérzékeny lemezt. Ez a második tárcsa kerületi fogazás és egy kilincs alkalmazása révén egy excenter segítségével szakaszos mozgást végzett. A beállítás matt üvegen a szekrény nyílásán át nagyítóval történt, a lemezkazetta cserélhetı volt. Így rögzítették a felvételeket a lemezeken, amelyek megörökítették a madarak repülését és amelyekrıl jogosan lehet megállapítani, hogy a mozgóképfelvétel elsı dokumentumai. 1 14

15 Marey fényképezı puskája. 1 - a teljes puska nézetben, 2 - a szakaszos forgást létesítı mechanizmus részletei, 3 - a lemeztartó kazetta, amelybe egymás után 25 lemezt lehetett betölteni. A rögzített lemezes kronofotográfiák Marey fényképezı puskáját csak nagyon korlátozott mértékben lehetett használni, mert a felvételek mérete kicsi, száma pedig kevés volt. A fiziológiai állomás igazgatója ezért más irányban folytatta munkáját, mint azt A. Londe a kronofotográfiáról írt tanulmányában közölte (La Nature, január 18.): "Ez a készülék (a fényképezı puska) kör alakú lemezre 12 képet készített másodpercenként és lehetıvé tette a professzornak, hogy elsı tanulmányait elvégezze a madarak repülésérıl. Azonkívül, hogy a felvétel mérete igen kicsiny volt, M. Marey hamar rájött arra, hogy a mp-ként készített felvételek száma számos esetben nem kielégítı, ezért elhatározta, hogy egy egészen más utat fog keresni. A fényérzékeny lemez átmérıjét a nagy tömeg felgyorsításával járó nehézség miatt nem lehetett növelni; a kifogástalan képélesség elérése céljából ugyanis a lemezt minden megvilágítás idıtartamára meg kellett állítani. A gyors indításának és megállításnak ez a sorozata a másodpercenkénti felvételek számát nem engedte növelni. Emlékeztetıül megemlítjük, hogy a fényképezı puskában egy-egy felvétel megvilágítási ideje csupán 1/750 mp volt, vagyis 12/750 mp a 12 felvételé. A másodperc megmaradó részét (kb. 738/750 mp-et) a fényérzékeny lemez egymásutáni elmozdítására kellett felhasználni. Ezt az elvet egy idıre abbahagyva, Marey egészen más módszerhez folyamodott. 2 Ennél a fényérzékeny lemez mozdulatlan és réssel ellátott zár forog elıtte nagy sebességgel, mely igen rövid megvilágítási idıt eredményez. A kísérlet szigorúan fekete háttér elıtt került végrehajtásra, ami semmi fényt nem vert vissza, így hatással nem volt a fényérzékeny anyagra. Ennek folytán, jóllehet a zárnyílása minden egyes fordulatnál szabaddá teszi az objektívnyílást, ennek hatása nem mutatkozik a lemezen. Csak a modell, aki fehér ruhába van öltözve és erısen meg van világítva, látható a képen. A képek száma annál több lesz, minél nagyobb a réssel ellátott zár fordulatszáma, vagy minél nagyobb számú rés van rajta. Marey fix lemezes kronofotográfja egyszerő fényképezı sötétkamrából állt. Az objektív elıtt réssel ellátott zár forgott. Hogy kielégítıen rövid megvilágítási idıt biztosítson, az ernyı nagy (1,30 m-es) átmérıjő volt, egy kábel és egy 150 kg-os súllyal felszerelt súlymotor másodpercenként 10 fordulattal forgatta. Ez a magyarázata annak, hogy a készülék miért volt egy sínen járó sötétkamrába beépítve. 15

16 Ez a módszer, mint a következıkben látni fogjuk, szükségszerően megköveteli, hogy a modell a fényérzékeny lemezzel párhuzamos síkban haladjon. Ha a mozgás erre merıleges, vagy ha helyben történik, akkor az egyes képek a fényérzékeny lemeznek ugyanazon a helyén egymásra kerülnek. Ha pedig a mozgás párhuzamos a lemezzel, de túlságosan lassú, akkor ez a kedvezıtlen hatás ugyancsak jelentkezik. Ebben az esetben azonban a képek nem teljesen fedik le egymást, hanem többé-kevésbé egymásba nyúlnak. Ez az eset következik be pl. a lassú járásnál vagy magasugrásnál a földreérés pillanatában. Marey ezt a kellemetlenséget igen szellemes módon hárította el úgy, hogy a modellek vonalszerően hassanak. Ebbıl a célból a modelleket fekete ruhába öltöztette, amelyre fényes fehér szalagot varratott, amelyek a csontozatot jelképezték. Ugyanilyen fehér pontok jelezték az izületeket. Az így kapott eredmények már semmi zavart nem okoztak és segítségükkel a lépés, a futás és az ugrás mechanizmusa a legnagyobb pontossággal tanulmányozhatóvá vált. Áttekintı kép a Parc des Princes-ben felállított fiziológiai állomásról, a "La Nature" közlése nyomán. A fekete háttérrel dolgozó kronofotográfhoz tartozó különféle berendezések részleteit jól meg lehet különböztetni. A járópályán belül látható a sínpár, amelyen a fényképezı kabint lehetett mozgatni. A kabinnal szemben látható a fekete háttér építménye, amely elıtt a felvételi tárgy elhalad. A talajon méterbeosztás van a sebesség becsléséhez. Mindazáltal, ha az analízist tovább akarjuk finomítani, és valamely mozgásnál az alakváltozásokat vagy a különféle izmok játékát kívánjuk vizsgálni, akkor az elıbbi módszerrel készült képek már kiértékelhetetlenek lesznek. Marey ezért másik elrendezésre tért át, amely lehetıvé teszi, hogy az egyes képek teljes egészükben és egymástól tökéletesen szétválasztva készüljenek, még ha a tárgy nem is mozdul el oldalirányban, hanem helyben végzi mozgását. Ezt az eredményt egy, az objektív elıtt forgó síktükörrel érte el, és a képek a lemez egész felületén eloszlanak. A két, egymás után következı felvétel közti eltérés a tükör forgási sebességétıl függ. Kronofotográffal felvett kép egy akadályt átugró emberrıl, amelyet Marey készített a Parc des Princes-i állomáson. 9 képet lehet megkülönböztetni, balra fönt pedig egy óra számlapja látható. Ennek alapján meg lehet állapítani az ugró személy sebességét: futás alatt 7 m/mp, ugrás közben 5 m/mp, a földreérés után pedig 3, 5 m/mp. 16

17 Ennek a módszernek az elıbbivel szemben az az elınye, hogy a képeket tökéletesen szétválasztja, és ezen felül e képek minden egyes részlete kiértékelhetı. Valamilyen mozgás szétválasztásának általános feladatán túlmenıen ezzel a berendezéssel közvetlenül lehet tanulmányozni a halak úszását vagy bizonyos békafélék mozgását. Igen kis mozgási sebességnél nem lehetett a képeket szétválasztani, ezért Marey az ún. részleges fényképezéshez folyamodott és a végtagokat fehér szalagsávokkal jelölte. Így készült az itt látható fénykép egy futó alak 21 egymást követı helyzetérıl, melyek a jobb láb két egymás utáni földre érkezése között jönnek Iétre. Ez másodpercenként kb. 80 felvételnek felel meg. A különféle módszerek, amelyeket itt ismertettünk, nem alkalmasak arra, hogy velük nagymérető tárgyat, pl. lovat lehessen fényképezni. A képek ilyenkor egymással fedésbe kerülnek, ha pedig a tárgyat fényes fehér sávokkal látják el, a módszer csak egy elkülönített rész tanulmányozására szorítkozhat." Kronofotográfia hajlékony celluloid szalagra A fényképezés idıközben elérkezett olyan fejlıdési fokozathoz, amikor is az üveg helyett valami más hordozóréteget kellett keresni. Elkezdték a hengerekre tekercselt, fényérzékeny papírszalagot használni3, de a celluloid hozta a legjobb megoldást és 1869 között két amerikai nyomdász, a Hyatt fivérek vizsgálták ebbıl a célból ezt az anyagot, amelyet Franciaországban 1876-ban kezdtek gyártani. Az elsı fényképészeti filmet Ferrier állította elı 1879-ben. A fényképészek 1886-ban már a Balagny-féle síkfilmet használták tıl pedig Graff és Jougla már iparilag gyártották a celluloid tekercset Perreux-i üzemükben Párizs mellett, míg az Eastman Kodak társaság az Egyesült Államokban csak tizenkét évvel késıbb, 1889-ben tudott a gyártáshoz kezdeni. Természetes volt tehát, hogy Marey a kronografikus képfelvétel fejlesztésén dolgozva, igyekezett ezt a hajlékony szalagot felhasználni, mely a hajlékonyság és a hosszúság elınyeit egyesítette. Marey 1887-ben újból elıvette kronofotográfiát a forgó zárral és a kamera hátsó részébe beépített egy cséverendszert. A fényérzékeny szalagnak az objektív gyújtósíkjában való haladását fogaskerék szerkezet és a filmorsók biztosították. A szalagnak ezt a gyors mozgását azonban mindenegyes exponálásnál meg kellett szakítani, avégbıl, hogy a szalag ekkor mozdulatlan legyen. Marey egy szorítóberendezést szerkesztett. Ennek mőködését elektromágnes vezérelte a forgó tárcsán elhelyezett érintkezık utján. A következı évben (1888- ban) ezt az elektromágneses berendezést mechanikusan mőködı szerkezettel helyettesítette. Balagny vegyész kifejezetten az ı számára készített 9 cm széles és 2 m hosszú celluloid szalagot. Marey november 3-án a Tudományos Akadémiának a következıket jelenthette: "Az új szerkezetben minden mozgás olyképpen van szabályozva, hogy a fényérzékeny szalag két felvétel közti idıközben pontosan egy képpel halad elıre. Ahhoz ugyanis, hogy a képek kifogástalanul élesek legyenek, szükséges volt a szalagot a megvilágítás idejére megállítani. Amikor 10, 20, sıt 50 felvételt kívánunk másodpercenként készíteni, a szalagot mozgató fogaskeréknek nagy sebességgel kell forogni. Ezért a tehetetlenségi erı hatásának csökkentésére csupán csak a filmszalagot állítottam meg, amelynek tehetetlensége csaknem elhanyagolható, és ezalatt a megállás alatt a fogaskerékrendszer változatlan sebességgel forog tovább." 17

18 Marey kronofotográfja hajlékony szalag használatához. Marey a hajlékony, fényérzékeny szalag szakaszos továbbítására keresett megoldást, perforációfelhasználás nélkül. Ebbıl a célból az (M) orsóra feltekert filmet az "R" orsó egyenletes sebességgel húzta, amely így az (F) képkapu elıtt is elhaladt. A képkapu után az (F) hajlékony lemezrugó érintésével a szalag az (L) terelıgörgıt megkerülte. A /C/-vel jelzett mechanikus rögzítıszerkezet egyenletes idıközökben megállította a szalagot, mialatt az /R/ orsó az F lemezrugó elmozdulása következtében folytathatta forgómozgását. Amikor a /C/ rögzitıszerkezet szorítóhatása szünetelt, az /F/ lemezrugónak az elıbbivel ellentétes elmozdulása tovább vitte a szalagot. Ennek a szerkezetnek igen egyszerő volt a kivitele: a szalag az expozíciós ablaknak (képkapunak) megfelelı helyen kivágott fémlemez elıtt elhaladt egy hengeres nyomógörgı húzóhatására. A filmszalagot e fémlemez elejénél, minden egyes megvilágításnál szorítólemez beékelıdése állítja meg többfogú vezérlıkerék segítségével. Ezalatt a megállás alatt maga a csévélıdés folytatódik, mert egy haj lékony lemezrugót a kapu kijáratánál a szalag elmozdít. Mihelyt a szorítás felenged, a lemezrugó a helyére ugrik, és evvel a filmszalagot egy képhosszal továbbítja, majd ez a folyamat újból kezdıdik. Az így készített képek lehetıvé tették, hogy Marey újból megkezdje a lovak és más négylábú állatok mozgásának tanulmányozását, sıt így bizonyos természettudományi folyamatokat is rögzített, mint amilyen pl. a hullámok megtörése egy sziklán, amelyet a "Revue Générale des Sciences" november 15-i számában közzétett. Míg a kronofotográf mőködése a hajlékony szalaggal kifogástalannak bizonyult, addig a szalag megállítása erıszakos volt és semmilyen szerkezet nem biztosította a képek közti távolság egyenlıségét. Ezt a kellemetlen problémát, amely elsırendő fontosságú lett akkor, amikor kronofotográffal készült képsorozat alapján kivánták a mozgásfolyamatot reprodukálni, Marey nem akarta megérteni és a perforált filmszalag használatától mindig határozottan elzárkózott. Le Prince munkássága A másik, kevésbé ismert franciának, Louis-Aimé-Augustin Le Prince-nek ( ) ugyancsak jelentıs érdemei voltak, és ha nem halt volna meg idı elıtt, bizonyára érdekes következményekkel járt volna munkássága. Le Prince Angliában mőködött és a fényképészet tanulmányozásában mélyedt el, mert azt fémen és kerámián kívánta alkalmazni illusztrációként. Amikor alkalma lett késıbb New Yorkba költözni, ott 1881 körül foglalkozni kezdett a mozgás vetítéssel történı reprodukciójával. Kísérletei sikeresek voltak és 1886-ban szabadalmaztatta felvevı és vetítıkészülékeit. (Amerikai szabadalom száma no , kiadva január 10-én, majd angol szabadalmi száma no. 423, november 16.) Le Prince egy sokobjektíves és a fényérzékeny felület elmozgatásával kombinált, analizáló fényképezıgépet tervezett ben valósította meg felvevıgépét, amely két csoportban 8-8 objektívet tartalmazott. Egy csoport 8 objektívjének mindegyikét egymás után tette szabaddá a kettıs takarózár, amelyet elektromágnesek vezéreltek. Ezt a 8 képet a gép papiros hordozóanyagra felvitt fényérzékeny emulzióra rögzítette. Ezután a papír annyi utat tett meg, hogy az objektívek mögött újabb, megvilágítatlan felület helyezkedjék el. A másik objektívcsoport ezután másik 8 képes felvételsorozatot készített és így tovább. 18

19 Marey elsı kronofotográfja 1882-bıl ban Angliába visszatérve, Le Prince J. W. Longley segítségével egyetlen objektíves felvevıgépet szerkesztett, amely a 2" 3/8 (kb. 60 mm) széles papírszalagra 12 felvételt készített másodpercenként. A papírszalag szakaszos mozgását a csévélıorsó szakaszos forgatásával (emeltyő és kerék segítségével) oldották meg. A vetítés céljára Le Prince számos átlátszó hordozóanyaggal kísérletezett, mielıtt a celluloidot felhasználta volna ben egy 3 szalagos, 3 objektíves vetítıgépet tervezett. A perforált szalagokat fogazott dob segítségével továbbította, amelyeket máltai kereszt felhasználásával forgatott. A zár egymás után tette szabaddá a 3 objektívet. Ezután egyobjektíves vetítıgépet szerkesztettek, ívlámpát használva mőködtetéséhez. Ezt a vázlatot Longley, Le Prince munkatársa rajzolta és ez az utóbbi által ben készített vetítıgépet mutatja. A készüléken 3 fényérzékeny szalag futott párhuzamosan, fémszegélyő perforációkkal ellátva. A szalag továbbítását máltai keresztes mechanizmus végezte. A 3 objektív egy kör kerülete mentén volt egyenletesen elhelyezve, és a közös tengely körül forgózár ablaka egymás után tette szabaddá az objektíveket. A vetítıernyı megvilágítása tehát folyamatosan volt biztosítva márciusában Le Prince Párizsba utazott egy vetítéssel kapcsolatos demonstrációt lebonyolítani, mint errıl egy igazolvány tanúskodik, amelyet az opera titkára állított ki részére. Második franciaországi útja alkalmával Le Prince a Dijon-Párisi vonaton titokzatos módon eltőnt. Joggal tehetı fel a kérdés, hogy ez a tragikus végzet nem késleltette-e a mozgófényképezés feltalálását. A Londoni Tudományok Múzeumában ırzött alkotásai ugyanis azt mutatják, hogy tervezıjük jó úton haladt. A valóságban azonban még 5 évnek kellett eltelni a valóságos mozgófényképezés feltalálásáig. KÖZELEDÉS A VÉGSİ CÉLHOZ A mozi 1890-ben már mőködhetett volna. Ne felejtsük el, hogy az élıkép vetítést vászonra Reynaud a Musée Grévinben 1892-tıl alkalmazta és hogy ugyanez a Reynaud, miután praxinoszkópját a Société Française de Photographie-nak június 4-én bemutatta, a szövetség tagjai elıtt a következı kijelentést tette: "... a hatás még teljesebb lenne akkor, ha a különbözı mozgásfázisok ábrázolására kézzel rajzolt ábrák helyett fényképészeti úton nyert képeket alkalmaznának, és kéri ezért a Szövetséget, érdéklıdjék e kérdés iránt és kísérelje meg megoldani ezt a problémát". Marey megoldotta a mozgás fényképészeti analízisének problémáját és megoldása tökéletes lehetett volna, ha a celluloidszalagos kronofotográfhoz olyan perforációs szalagtovábbítási rendszert alkalmazott volna, amilyent Reynaud a praxinoszkópján. Reynaud azonban mindig ragaszkodott kézzel rajzolt ábráihoz, mert úgy gondolta, hogy csak ezek nyújthatnak mővészi élményt. 4 Marey a maga részérıl nem tanúsított különös érdeklıdést kronofotográfikus úton készített képei vetítésének problémája iránt, véleménye szerint ugyanis a fiziológus szemszögébıl a részképek vizsgálata teljesen elegendı a mozgás tanulmányozására. Az a tény, hogy a mozgás fényképészeti analízisének és szintézisének problémái közti kapcsolat hiányzott, ma, a mozgófényképezés ismeretében, meglepınek tőnhet. Más kutatók viszont a probléma egészét tanulmányozva, messze eltávolodtak a helyes megoldástól. 19

20 Georges Demény munkássága Most Georges Deményrıl szólunk( ), aki mint maga is fiziológus, 1880-ban Marey preparátora és közvetlen munkatársa lett a kronofotográfiai kutatásokban. Deményt különösen a fizika tudományos oktatása érdekelte. Az ı szemében az emberi mozgás tanulmányozása arra szolgált, "hogy az izomerınek jobb kihasználását eredményezzék a tornában, a kézmőiparban, a sportban stb."... A két ember, ugyanattól az eszmétıl vezettetve, nem tulajdonított nagy jelentıséget a mozgás visszaadásának és megelégedett azzal, amit a "zootrope" nyújtott: ahogy Marey megjegyezte: "Muybridge az, akinek tudomásom szerint legelıször támadt az a gondolata, hogy valóságos képeket helyezzünk a 'zootrope'-ba. İ egy ló mozgásáról felvett fényképsorozat egyes képeit helyezte szorosan egymás mellé, melyeket nagyszámú fényképezıgépével készített, majd ezt a sorozatot egy 'phenakistiscope'-on keresztül vetítette ki ernyıre. İ is nálam járt 1882-ben egy estély alkalmával, amikor abban a nagy megtiszteltetésben részesültem, hogy Helmholtz, Bjerknes, Govi, Crokes és a francia tudomány számos elıkelısége voltak vendégeim. Ez a vetítés akkor e tudósok számára meglepetés volt... Késıbb a lissai Anshütz és az én preparátorom, Demény úr ugyanezt a kísérletet a legjobb körülmények között ismételték meg. Az elıbbi egy-egy elektromos szikrával hátulról világította meg azt a forgótárcsát, amelynek kerülete mentén körös-körül átlátszó üvegképek voltak felerısítve. Az utóbbi pedig egy kör alakú üveglemez kerülete mentén egy beszélı személy arcáról készült 24 db, kronofotográfikus képet helyezett el; fényképezı objektívet helyezett el azon erısen megvilágított hely elé, ahol zár ablaka az egymás utáni képeket felfedte. Az illúzió és a bemutatott képek élessége olyan kielégítı volt, hogy a gyakorlott süketnémák a beszélı ember ajkmozgásaiból kiolvasták a szótagokat." A készülék, amire Marey célzást tett, a francia süketnéma intézet egy fiatal tanárának, H. Marichelle-nek a kérésére készült, aki úgy látta, hogy a kronofotográfia nagy szolgálatokat tehet a fonetika területén és ehhez kérte a fiziológus tudós támogatását. Marey ennek megvalósításával Deményt bízta meg, aki ennek alapján mutatta be "Phonoscope"-ját a Tudományos Akadémia július 27-i ülésén, és elıadást tartott róla az Elsı Nemzetközi Fotográfiai Kiállításon, amelyet a Champ-de-Mars-on rendeztek 1892-ben. A készülék itt mindennap mőködött a Radigouet-cég elektromos vetítılámpájával. Anschütz elektromos "tachyscope"-ja egy küllıs, nagy átmérıjő vaskerék volt, amelynek a kerülete mentén kronofotográfiával felvett képsorozat üveglemezre másolt részképeit helyezték el. A keréken azonkívül minden képnek megfelelıen egy érintkezı is található. Ez az érintkezı zárta egy Ruhmkorffinduktor tekercseinek áramkörét, amely egy csigavonal alakú Geissler-csövet táplál. Ilyen módon minden egyes kép abban a pillanatban van megvilágítva, amikor a nézık szeme elé kerül. Georges Demény maga helyezkedett a kronofotográf elé, hogy fonetikai tanulmányai kapcsán 20 felvétellel megörökítse a mondatot: "Je vous aime". 20

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is.

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is. A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is. Szerezzenek közvetlen tapasztalatot a geometriai optika terén

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása

A VERKLIS. J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása A VERKLIS J. THIBOUVILLE - LAMY gyártmányú Organina 24 sípos kintorna (sípláda) felújítása 1 A Thibouville és Lamy hangszerkészítı vállalkozás 1790-ben alakult a franciaországi Mirecourt-ban. Szinte mindenféle

Részletesebben

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Egyszerű optikai eszközök Lencsék: Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint a széle Tükrök:

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Összeállítás készítése CAD rendszerben ÓE-A12 alap közepes

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható. Az optikai paddal végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A tanulók ismerjék meg a domború lencsét és tanulmányozzák képalkotását, lássanak példát valódi képre, szerezzenek tapasztalatot arról, mely

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

Felvonók korszerő hajtása. Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat.

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. Jegyzeteim 1. lap Fotó Elmélet 2015. november 30. 17:00 Zárszerkezetek. A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. A

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.

Részletesebben

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István OPT TIKA Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám r S S = r E r H Seres István 2 http://fft.szie.hu Elektromágneses spektrum c = λf Elnevezés Hullámhossz Frekvencia Váltóáram > 3000 km < 100 Hz

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI 2011 Barabás Péter AZ EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA Lejtın leguruló golyó (vagy kiskocsi) gyorsulásának mérése különbözı meredekség esetén. hosszú

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAD rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése ÓE-A14 alap közepes haladó

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP AutoKAP Angol oldalakon láttam olyan vezérléseket, amelyek egy sárkány zsinórjára kapcsolva késes panorámaképeket készíteni a magasból. Ezek profi modellezı motorokkal távirányítóval mőködtek. Az egész

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

(Fordította: Dr Való Magdolna)

(Fordította: Dr Való Magdolna) Nemesíthetı acélok alkalmazása és önkeményedésének kihasználása zománcozásra. Dr. Joachim Schöttler, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Email Mitteilungen, 2009/6) (Fordította: Dr Való Magdolna) Bevezetés

Részletesebben

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2?

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2? Varga Tamás Matematikaverseny iskolai forduló 2010. 1. feladat A tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a hajóba. Rögtön mőködésbe hoztak

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam 2013. február 12. Gimnázium 9. évfolyam Gimnázium 9. évfolyam 1. Encsi nyáron minden nap 8:40-kor indul otthonról a 2 km távol lévı strandra, ahol pontosan 3 órát tölt el, és fél 1-kor már haza is ér.

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás

Mechanikai megmunkálás Mechanikai megmunkálás IV.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

Csomagolási technológiák

Csomagolási technológiák Csomagolási technológiák Az alábbi összeállításban a különbözı csomagolási módszerek rövid összefoglalását találja, mely reményeink szerint azok számára is hasznos lesz, akik ismerik a folyamatok részleteit.

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A környezet védelmének

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.12.2005 EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. december 13-án került

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1 Rhein Tisztelt Vásárló! A felépítés elıtt gondosan olvassa el a jelen útmutatót. Kérdés esetén forduljon a felépítés elıtt szakértıhöz. Amennyiben pótalkatrészekre lenne szüksége, használja a felépítési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Szállítási szerzıdés

Szállítási szerzıdés Szállítási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. Cégjegyzékszám: Cg.: 15-10-040209 Adószám: 11492809-2-15 Képviseletre jogosult neve: Móricz

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 Lábonálló 2 személyes ivókút idızített nyomógombos fejjel BK01427 9/1 11.07.21 BEFOGLALÓ MÉRETEI: Típus BK01427 Medence belsı méret: 210x74 mm Magasság (A): 1060 mm Kút átmérı: 365

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István OPTIKA Gömbtükrök képalkotása, Dr. Seres István Tükrök http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/feny/fy_ft11.htm Seres István 2 http://fft.szie.hu Gömbtükrök Domború tükör képalkotása Jellegzetes sugármenetek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-038/2009/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az OBI Hungary Retail Kft. Budapest ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben