Új Széchenyi Terv. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács észrevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Széchenyi Terv. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács észrevételei"

Átírás

1 Új Széchenyi Terv A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács észrevételei A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagjai éltek a Kormány által adott lehetőséggel és áttanulmányozták az Új Széchenyi Terv vitairatát. Az egyesület támogatja, és egyet ért azzal, hogy a Kormányzat a nemzetgazdasági prioritásokat és a fejlesztési célokat közös programban határozza meg. Hasznosnak és előremutatónak tartjuk az érintett rétegekkel való együttműködési szándékot és a nyitott tervezést. Úgy véljük, hogy a Tervben nagyobb szerepet kéne szánni az Európai Unió által támogatott prioritásoknak, fejlesztési Keretprogramoknak, mivel megítélésünk szerint Hazánk nem nélkülözheti a EU források bevonását sem. Az Európai Bizottság 2010 márciusában meghirdette, az Európai Parlament, valamint az Európai Unió Tanácsa pedig azóta jóváhagyta az EU következő tíz évének stratégiáját "Európa 2020" címmel. E stratégia első zászlóshajójaként került meghirdetésre az Európai Digitális Menetrend program. A széleskörű Kormányokkal, piaci szereplőkkel, és más európai intézményekkel folytatott konzultáción alapuló kezdeményezés célja, hogy szakpolitikai intézkedések és jogszabályok révén az infokommunikációs technológiák társadalmi és gazdasági potenciáljának a lehető legjobb kihasználását segítse elő Európában az intelligens, fenntartható és társadalmilag befogadó növekedés megteremtésének érdekében. Úgy véljük, hasznos és hatásos lenne, ha ezen központi gondolathoz illeszkedően, a mára már minden gazdasági tevékenység hatékonyság-növekedésének alapját jelentő modern, európai értelemben vett infokommunikáció (az információs és kommunikációs technológiák, beleértve a hírközlési és elektronikai ipart, IKT) megjelenne az egyes programokban. Az infokommunikáció, mint a gazdaság egyik leggyorsabban fejlődő ágazata, mely az innovációt önmagában is hordozó, munkaalkalmakat és gazdasági növekedést teremtő terület, megjelenítendő lehetne, mint a gazdasági növekedés VIII. pillére. Az infokommunkáció a maga egészében, jellegzetesen KKV által művelt terület, amely a Programban külön is megemlített Járműiparral rokon jellegzetességeket mutat. Hiányoznak a dokumentumból azok az innovatív, kkv-k által jól művelhető területek, melyek az infokommunikációval kapcsolatosak. A hazai Nemzetgazdaságnak és így a Tervnek is, általában, nem az IT, informatika, szoftver terminust kellene használnia, hanem az infokommunikáció egészét vagy speciális esetekben az összetevőit kellene megjelenítenie. A Terv, maga is hangsúlyozza, hogy a nyitott tervezés alapján áll, azonban sajnálatos módon nem tartalmazza az egyes kitörési pontokhoz felhasznált hatásvizsgálati elemzések főbb megállapításait, a célok eléréséhez eszközrendszert, mindezek megvalósításának reálfolyamatait. Az Infokommunikáció mint a gazdasági növekedés kiemelendő pillére Az infokommunikáció (IKT) a vállalkozások gyors és hatékony működéséhez elengedhetetlen, kibővíti a vállalkozások üzleti lehetőségeit, felgyorsítja az együttműködések folyamatát, minden vállalkozói réteget érint, így önmagában is hozzá járulhat új munkahelyek megteremtéséhez. Magyarországon jól képzett, szakemberek hada dolgozik a kommunikációs technika és infokommunikációs területen, sokan vállalnak munkát külföldön is, mert világszerte nagy az igény a jól képzett megbízható és ezen a területen innovatív szakemberekre. Ha a hazai gazdaság olyan fejlődési pályára állna, hogy a tudomány, oktatás, stb. továbbá üzleti szféra a re- 1

2 álgazdaság infokommunikációs igényeinek kielégítését tartja szükségesnek, túl a munkahelyteremtés hasznán, a szakemberek nem távoznának külföldre. A dokumentumban meghatározott fejlesztési irányok megteremthetik az IKT-ban érintettek számára is a kiemelkedő szakmai lehetőségeket. A megfelelő fejlettségű infokommunikációs eszközrendszer melynek fő összetevői az ember, az eszközök és a tartalom (az alkalmazásokat, technológiákat is ideértve) - a gazdaságfejlesztést támogató hatású, ugyanakkor az eszközrendszer egészének vagy bármely elemének az elmaradottsága minden gazdasági tevékenység fejlődését korlátozza. A Terv megvalósulásához közvetlenül szükség van infokommunikációs kormányzati politikára, valamint az ebből levezetett, a gazdaságfejlesztési programokkal összehangolt infokommunikációs fejlesztési célkitűzésekre és programokra. Hiányzik annak megfogalmazása, hogy a kormányzat milyen eszközökkel kívánja a hazai KKV-k piaci helyzetének javítását elérni, mi módon lehet a hazai piacon elért eredmények mind nagyobb részét visszaforgatni a hazai fejlesztésekbe. Az új, VIII. prioritás indokai a következők: Ma már nincs olyan területe a Nemzetgazdaságnak, azaz az iparnak, mezőgazdaságnak, a különféle tudományoknak és kutatásoknak, az innovációnak és a közcélú állami és üzleti szolgáltatásoknak, amelyeknél ne használnák az infokommunikáció hálózati és elérési eszközeit, gyártástechnológiai megoldásait, kutatási eredményeit, és alkalmazásait, - az IKT területén jelentős számú kis- és középvállalkozás működik, - a kis- és középvállalkozások az IKT területén, a Járműiparhoz hasonlatosan, már eddig is keresték és próbálták megtalálni azokat az együttműködési formációkat, amelyek keretében eredményes együttműködés alakulhat ki a közöttük és a multi cégek között, - a KKV-k termékei verseny- és exportképesek, - az alkalmazásfejlesztés képzett munkaerőt igényel és a jövőben ez az igény egyre növekszik (ld: vitaanyag kitörési pontjainál megjelölt fejezeteket), mivel az infokommunikáció egyre mélyebben beépül minden gazdasági tevékenységbe, bármilyen szakterület gazdasági fejlődése csak az infokommunikáció eszközkészletét az adott gazdasági tevékenység által megkívánt szinten ismerő és készségszinten használni képes munkaerő rendelkezésre állása esetén képzelhető el; - minden gazdasági fejlődés alapfeltétele, hogy a digitális írástudás terén mutatkozó hatalmas lemaradásunk gyorsan csökkenjen, azaz 3-4 év alatt, milliók (!) számára kell biztosítani a digitális írástudás különböző szintjeire eljutás, valamint a továbbfejlődés feltételeit; - a modern gazdaságnak és közigazgatásnak a megfelelően képzett embereket követő legfontosabb feltétele a korszerű, a fejlődést nem korlátozó, hanem az innováció kiteljesedését támogató információs infrastruktúrák megléte; - a magyar gazdaság intenzív korszerűsítési programjának együtt kell járnia a gazdasági hatékonyság növelésében döntő szerepet játszó infokommunikációs infrastruktúrák bővítésével és korszerűsítésével, sőt, az infrastruktúra fejlesztésének meg kell előznie az általa támogatott gazdasági ágak fejlesztését; - sikeres gazdaságfejlesztési program csak erős infokommunikációs, mindenekelőtt a jelenleginél fejlettebb szélessávú távközlési infrastruktúrára támaszkodhat; 2

3 Magyarország szélessávú ellátottsága, jóval az EU 27-ek átlaga alatt van. A mai szélessávú elérési hálózatok döntően az eredetileg más célra (vezetékes telefon vagy kábeltévé) épített hálózatok továbbfejlesztésével álltak elő, magukban hordozva az eredeti célból fakadó korlátaikat (xdsl, DOCSIS) és inkább a múlt hagyatéka ésszerű továbbhasznosításának, mintsem a jövő feltételének tekinthetők. A szolgáltatási innovációt és a szolgáltatás minőségét támogató un. új generációs, alapvetően optikai alapú hálózatok építése alig történik Magyarországon, lemaradásunk ezen a területen is növekszik. Az állam szélessávú hálózatfejlesztési szerepvállalása több téren tehát elkerülhetetlen, azonban a fentiekben bemutatott gazdasági hatásokon keresztül ezek jól megtérülő befektetésnek minősülnek, miközben az állami befektetések és más természetű támogatások a szélessáv gazdasági külső hatásain keresztül igen intenzíven szolgálják a gazdasági fejlődést és a gazdaság egészét tekintve is jelentős építő-szerelő gazdasági ágat igényelnek, egyben munkalehetőséget is teremtenek kvalifikált, részben külföldön is kurrens munkaerőnek. Hálózatos környezetben az alkalmazások olyan, meghatározott feladatokra szabott szoftverek, amelyek az adatfolyamként szállított tartalmat a felhasználóhoz eljuttatják és azt számára használhatóvá teszik; a tartalomipar, ezen belül a filmipar, az elektronikus hírszolgáltatások, navigációs szolgáltatások, felhasználói tartalmakat közvetítő kapcsolati weboldalak, stb. fejlesztése tehát feltételezi az alkalmazásfejlesztést is. Az alkalmazások, és általában a szoftver fejlesztése a legnagyobb hozzáadott értéket előállító tevékenységek közé tartozik, a KKV szintű vállalkozásokban is kiemelkedő eredmények elérését teszi lehetővé, ily módon helyet kíván magának a Tervben a prioritással bíró kreatív tevékenységek között; Hazánkban a kezdetektől fogva mély hagyományai, gyártási kultúrája van az IKT szektornak. Emlékeztetőül, az IKT szektor a Telefonhírmondóból, a Tungsramból, az Orionból emelkedett ki. Példálózva sorolunk fel néhány olyan konkrét lehetőséget, amely illeszkednek a Terv tematikájába, és hozzájárulnak annak megvalósításához: - Távoktatás, e-learning, - Távmunka, - Különféle szolgáltatásként igénybe vehető IT alkalmazások, - e aukció - Web áruházak - Data centerek, szellemi termékek védelme, - Hostolt IT erőforrások - IT biztonság, megfelelőség az IT területén - Zöld gazdaság -> smart grid. Megjegyzéseink: A Terv sok helyen tartalmaz utalást az infokommunikációra, elsősorban a Tudomány Innováció - Növekedés fejezetben. Az infokommunikációs szolgáltatásokat - nagyon helyesen - együttesen a közlekedési iparral, a növekedést elősegítő motorokként említi ( Minden informatikára fordított forint a valóságban két iparág innovációját támogatja ) Külön meg kellene említeni, hogy ezek az eszközök kapcsolódva egyéb fejlesztésekhez együttesen képviselik a high-tech -et. Kiemelten kellene foglalkozni az információt minden távoli végpontra eljuttató hordozó hálózat jelentőségével és fejlesztési feladataival is. Minden vállalkozás, de az IKT vállalkozások 3

4 lehetőségeinek bővítése, vagy újak megteremtése mellett szükséges az olyan infokommunikációs hálózati országos lefedettség biztosítása, amelyet a vállalkozók, mint hozzáférést bárhol igénybe tudnak venni. A foglalkoztatást elemző fejezet is említi az infokommunikációt, mint a távmunka eszközét, de nem kellő súllyal. Jobban ki kellene emelni, hogy a távmunka milyen előnyös lehetőségeket nyújt a nemzetgazdaság számára. (Pl: megtakarításokat eredményezhet az utazások költségeinek csökkentésével, visszavezetheti a gyermekes szülőt a munkaerőpiacra, stb.) A személyszállítás és az áruszállítás sem lenne ma már képes gazdaságosan működtethető infokommunikációs eszközök alkalmazása nélkül. A személyszállítás koordinációs és biztonsági támogatása, az árufuvarozás és raktározás logisztikájának szervezése teszi működőképessé ezt az infrastrukturális ipart. A közlekedési fejezetben is megjelenik az IKT jelentősége és alkalmazásának szükségessége (pl: az intelligens transzport rendszerek), de a dokumentum nem tér ki ezek jelentőségének mélyebb elemzésére, bár a közlekedés területén stratégiai és konkrét IKT fejlesztési irányokat határoz meg. A tartalmak területén a csak a filmipar szerepel kiemelve. Ezt bővíteni szükséges: vizuális és audiovizuális tartalomfejlesztések és alkalmazások kiemelt támogatása indokolt. A nemzeti értékmegőrzés, az ezzel kapcsolatos tartalomfejlesztés és a webes technológiák sajnálatosan érintőlegesen sem szerepelnek a dokumentumban. A nemzeti kulturális örökség egy jelentős része a fizikai valóságban, olyan formában jelenik meg, amelyek korábban legfeljebb egyszerű, statikus módszerekkel voltak archiválhatók: építmények, terek, látképek, hangzások rögzítésére fényképek, hangfelvételek szolgáltak csak. Nemzeti értékeink ilyen szellemi, tárgyi eszközökben nem vagy csak részben megtestesülő megjelenési formáit az informatika legújabb eszközeivel olyan módon is indokolt megörökíteni, amely interaktív és kreatív felhasználásra is módot ad, ezzel egyidejűleg segítve az értékmegőrzést és növelve a magas színvonalú hazai digitális tartalmak mennyiségét. Az informatika kapcsán kissé bátortalan említéseket tartalmaz a dokumentum a tartalomfejlesztésekkel kapcsolatban. Ezt a területet nagyobb hangsúllyal kellene kezelni. Bár az Internet-alapszoftverek és a webes technológiák szoftvereinek fejlesztése terén nem várható hazai áttörés annak tőkeigényessége miatt, az Internetet felhasználó, a különféle webes tartalmakat fejlesztő kisebb tőkeigényű, ám nagyobb szellemi erőforrásokat igénylő területen azért van igazi esély. Ezt hangsúlyozni szükséges. A tartalmak területén csak a filmipar szerepel kiemelve. Ezt bővíteni szükséges, mivel a vizuális és audiovizuális tartalomfejlesztések és alkalmazások kiemelt támogatása egyaránt indokolt. Hiányoljuk a dokumentumból az e-közigazgatás, e-kormányzat akárcsak érintőleges említését is. Az elektronikus közszolgáltatás fejlesztése is kiemelt társadalmi érdek (mind infrastruktúra, mind alkalmazás oldalról). A K+F körében is javasolt a kiemelt fejlesztési területek meghatározása, részleteinek kifejtése. Mind a K+F szabályozás, mind az ahhoz szorosan kötődő klaszterpolitika racionalizálása és elvárható, az e területre kitűzött célok meghatározása elemi érdek. Az oktatás, szakemberképzés elszórtan jelenik meg a vitaanyagban az egyes kitörési pontok alkotóelemeként, de érdemes lenne ezen témát egységesen, külön formában kezelni. 4

5 A teljességében értelmezett IKT iparágat (IT, hírközlés, elektronikai ipar, hálózat, eszközök, alkalmazások adott konkrét alkalmazás), beleértve a más fundamentumokra gyakorolt hatását (oktatás, tudomány,) kellene, önálló kitörési pontként megfogalmazni az Új Széchenyi Terv véglegesítése során. Budapest, szeptember15. Bölcskei Imre a HÉT elnöke 5

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.12.22. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v9.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2013.07.23. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v5.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 9 I.1 Indíttatás és mandátum: a

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 1. Áttekintő helyzetkép 1.1. A kormányzati KFI-stratégia nemzetközi környezete Az Európai Unió versenyképessége a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003)

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) A keretprogram az e társadalom fejlődési irányainak az elemzése alapján javaslatcsomagot dolgozott ki a helyi digitális társadalom kialakítására.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK ÉS KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK ÉS KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0001 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (KOVÁSZ) KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK ÉS KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK TANULMÁNY Írta:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben