HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje"

Átírás

1 HÁZIREND A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje A házirendben alkalmazott jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési díjakról szóló 5=1997. (II. 14.) Főv. Kgy. Rendelet a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet évi XXXI. törvényt a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról 2008.szeptember 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 2008.évi módosítása. a Diákotthon tevékenysége során a kollégiumi nevelési alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) OM rendelete volt meghatározó. A diákok napközbeni ellátása és a térítési díjak megállapítása, visszafizetése meghatározásakor a évi IX. törvény és a Kt 12. (4) bekezdését vettük figyelembe, valamint a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési díjakról szóló 5/1997. (II.4.) Főv. Kgy. rendeletet vettük alapul. A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatása az évi XXXI. Törvény és a 100. a Gyvt alapján készült. A tanuló által előállított termék dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait az R. 4/A. bek. b. pontja alapján lett meghatározva. PREAMBULUM Jogszabályi és fenntartói környezet: A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon fenntartója Budapest Főváros Önkormányzata. Intézményünk munkáját a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya és a Fővárosi Pedagógiai Intézet segíti. A Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat alapján működik. A közgyűlési határozat száma 689/2008. (IV.24.) és 712/2008. (IV.24.). Az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata a Közoktatási tv a és a többször módosított nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján készült. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon élén az igazgató áll. Munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Tevékenységük során a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. és az OM 44/2002. (VI. 18.), az Alapító Okirat az irányadó. A gyermekek, diákok napközbeni ellátása és a térítési díjak megállapítása a évi XI: törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján készült. Legfőbb feladatok: Szerb kisebbségi kulturális és anyanyelvi nevelés, nemzetiségi lét. A tanulási kultúra fejlesztése, esélyegyenlőséget biztosító tudás elsajátítása, felkészülés a továbbtanulásra. Pályaorientáció. Szociális képességrendszer fejlesztése. Közösségi élet fejlesztése. Egészséges és kulturált életmódra nevelés. Környezettudatos magatartásra nevelés. Önismeret fejlesztése. Korszerű világkép kialakulásának segítése. Társadalmi beilleszkedés. A művészeti és információs kultúra fejlesztése. Életmód, életvitel, háztartási ismeretek, európaiság. Gyermek- és ifjúságvédelem. Tehetséggondozás. A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai, iskolai, diákotthoni nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek, tanulók intézményi közösségi életének megszervezését. Általános rendelkezések Az intézmény munkanyelve a szerb nyelv, írása cirill.

2 1. A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos annak teljes területén, illetve szervezett intézményi rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az intézmény szervezésében történik. 2. A házirend a gyermekekre, tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt érvényes. 3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az intézmény területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 4. Az házirend állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki és tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével, a diákotthoni napi munkarenddel, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 5. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet. 6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és az iskolaszék egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítása meghatározott eljárás keretében kezdeményezhető. 7. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. Az óvodára vonatkozó rendelkezések Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között a felelős a gyerekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik. A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. Az óvoda nyitva tartása Óvodánk nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 7,00 17,00 A gyermekek érkezése reggel folyamatosan történik, a napirend betartása miatt ajánlatos, hogy 8,30-ig megérkezzenek. A gyermekek az óvodába csak szülői kíséretben érkezhetnek, távozhatnak. Az a szülő, aki gyermekét nem kíséri be az óvodába, vagy nem személyesen viszi haza, köteles erről írásbeli nyilatkozatot leadni. A gyermeket ebéd után 13,00 óráig lehet hazavinni, illetve alvás után 15,30-tól. Az óvoda az iskolai szünidőkben nem működik. Fogadóóra, adatok a gyermekekről Az óvónők fogadóórát a szülőkkel egyeztetett időpontban tartanak, melyet mindkét fél kezdeményezhet. A gyermekek személyiségéről a szülők tájékoztatást csak a gyermek óvónőjétől kérhetnek, kaphatnak. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lábadózó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. Az óvodában gyógyszer beadása tilos, kivétel az állandó gyógykezelést igénylő gyermek. A gyermek három napon túli hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. Kivétel ez alól, ha egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezte. A gyermek távolmaradását a szülőnek mindig be kell jelentenie, az igazolatlanul távol lévő gyermek óvodai elhelyezése felszólítást követően 10 nap után megszűnik Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Étkezés A térítési díjat minden hónap 5-ig be kell fizetni. A konyha felé az étkezők számát előző nap 15 óráig jelentjük be, mindig az addig beírtakat tudjuk figyelembe venni. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésre nem tarthat igényt. Az étlapról a szülők tájékozódhatnak a hirdetési tábláról. Három vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján díjkedvezményre jogosult Csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. Az óvoda vezetője, ill. a pedagógus hozzájárulásával egyeztetett időpontban a szülők betekinthetnek a csoport munkájába A gyermek ruhadarabjait, cipőit jellel, illetve névvel kell ellátni. Benti használatra váltócipő szükséges. A gyermek öltözőszekrényében csak a legszükségesebb ruhadarabok lehetnek. Élelem tárolása nem megengedett. A kapun lévő tolózárat a gyermekek biztonsága érdekében mindenki köteles azonnal visszazárni. A gyermekek érdekében a balesetek elkerülése miatt az óvoda udvarán csak óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak a gyermekek. Kérem a szülőket, gyermekeik érdekében, hosszabb beszélgetésekkel ne zavarják az óvónőket. A gyermekek átadásakor és átvételekor csak a legszükségesebb dolgokat beszéljék meg, mert az óvónők felügyelet nélkül nem hagyhatják a gyermekeket. Az óvodában és környékén tilos a dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztása. Valamennyi szülő és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. A gyermek jogai

3 A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségjogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletbe tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Elvárások a gyermektől Elvárjuk a gyermektől, hogy részt vegyen a felkínált tevékenységben. Elvárjuk a gyermektől, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elvárjuk a gyermektől, hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodáshoz tartozó területek használati rendjét. Elvárjuk a gyermektől, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. Elvárjuk a gyermektől, hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A szülő jogai A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. Megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét. Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. Nevelési tanácsokat kapjon. A szülő kötelezettségei A gyermek, miután elhozta az óvodába, személyesen átadja az óvónőnek illetve a nevelőnek. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért. Rendszeres kapcsolatot tartson gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Az iskolára vonatkozó rendelkezések A tanuló jogai A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei KTV. 10., 11., és 12.. A tanuló jogai 1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskolaszékhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 2. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 3. A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, nemzetiségi véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskolaszékhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál. 4. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, kérheti az iskolától kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis behozta azt. Például: saját értékes könyv, CD, kazetta stb. 5. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 6. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás). Ilyen irányú igényét az osztályfőnökének kell jeleznie, aki egy héten belül tájékoztatja a tanulót a lehetőségekről. 7. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. 8. A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy az érettségire felkészítő órán, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). A tanórán kívüli foglalkozásokra szeptember 5-ig lehet jelentkezni, az érettségi felkészítő kivételével, melyre május 10-ig kell leadni a jelentkezést. A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezéseket az osztályfőnöknek kell leadni. 9. A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem bontja fel, és nem iktatja. 10. A tanulónak joga, hogy érdemjegyeinek felülvizsgálatát kérje abban az esetben, ha azt törvénysértő módon, állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania. 11. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja tanítási időszakban a beosztás szerint, tanári felügyelet alatt. 12. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön (például: étkezési támogatás, tankönyvsegély, ösztöndíj). Kérelmének eredményéről a tanulót osztályfőnöke tájékoztatja. 13. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak

4 odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. 14. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít a tanulóknak. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetőségénél. 15. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra, valamint rendszeres időközönként kötelező szűrővizsgálaton vesz részt. 16. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló osztályfőnökéhez, DÖK segítőtanárhoz, igazgatóhelyetteshez, illetve az igazgatóhoz fordulhat kérdésével. 17. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. E joga érvényesülése érdekében az iskolában diákönkormányzat működik. 18. A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz, az iskolaszékhez forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. 19. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. 20. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola milyen, a személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról. Ezzel összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. 21. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat íratására. 22. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10. munkanapon sem mutatja be a tanulónak, csak később, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem. 23. A tanulónak joga, hogy kérje átvételét másik osztályba vagy tanulócsoportba, illetve hogy vendégtanulói jogviszonyt létesítsen másik iskolában, és ott elméleti tanítási tárgyat hallgasson. Vendégtanulói jogviszonyra vonatkozó kérvényét a tanév első 15 napján nyújthatja be az iskola igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd a legrövidebb időn belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának eredményéről. 24. A tanulónak joga, hogy a hatályos jogszabályok figyelembevételével független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban, a tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola igazgatójához. 25. A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon folytatott tanulmányai során az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyat tanító pedagógust, a heti óraszámot és azt, hogy közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítő foglalkozáson kíván részt venni. 26. A tanuló indokolt esetben kérheti a választható tárgyak korábbi tantárgyválasztásának megváltoztatását az új tanév első hetében. Indokolt esetben akkor változtathat a tanév folyamán, ha nem veszélyezteti a csoport további működését. Az erre vonatkozó írásos kérvényét az osztályfőnökéhez kell benyújtania, melynek eredményéről az osztályfőnök 5 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót. 27. A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák látogatása, illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényét indoklással és/vagy szakértői véleménnyel együtt az osztályfőnökéhez kell benyújtania, melynek eredményéről az osztályfőnök 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót. A tanuló kötelességei 1. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Az iskola nevelői és dolgozói iránt tiszteletet és megbecsülést tanúsítson. 2. A tanuló kötelessége, hogy a tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. (általános iskola alsó tagozatán a hétvégi írásbeli feladatokat mellőzzük) 3. A tanuló kötelessége, hogy az iskolai számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli. 4. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett. 5. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait betartsa. 6. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét. Haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, az ügyeletes iskolavezetői tagnál. 7. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balest-elhárítási és tűzvédelmi szabályokat, rendkívüli esemény esetében az előzetesen elsajátítottakat. 8. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja (fogászat, testsúly, magasság, kötelező védőoltások). 9. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. (Ktv. 76..) 10. Az iskolában a tanítási idő alatt az oktató-nevelő munkának megfelelő felszerelésben jelenjen meg. 11. Az intézményen kívüli rendezvényeken olyan magatartást tanúsítson mellyel nem sérti meg a tanulókra való előírásokat (alkohol, dohányzás ). A tanulók véleménynyilvánítása A Diákönkormányzat a tanulók nagyobb közössége ( évfolyam) vagy a tanulók nagyobb csoportja (osztály) szintű megbeszélések alapján gyakorolhatja véleménynyilvánítási jogát. A Diákönkormányzat vezetői közvetlenül az intézmény vezetőjét tájékoztatja a tanulói sérelmek-, vélemények, kérésekről. Az éves diákközgyűlésen elmondhatja az észrevételeit, szabadon beszélhet problémájáról, javaslatot tehet. A Diákkörökre a tanulók nagyobb közössége május 10-ig tehet javaslatot, amennyiben abban 15 fő kíván részt venni. A tanulók tájékoztatása az éves munkaterv készítésekor javaslataikat figyelembe veszi az intézmény vezetősége az osztályfőnök, a kollégiumi nevelő, a napközis tanító közvetlenül tájékoztatja a tanulót az intézményvezető a diákönkormányzat útján tájékoztatja az őket érintő kérdésekről információk olvashatók a hirdetőtáblán, illetve elektromos információ hordozók útján.

5 Általános szabályok 1. Az iskola területén a tanítási időszakban az iskola tanulói és dolgozói tartózkodhatnak, ez alól kivételt képez a nyílt nap, fogadóóra, előre bejelentett konzultáció. Az iskolában munkaviszonyban nem álló személyek az intézmény infrastruktúráját nem használhatják. 2. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon. 3. A tanuló az iskola területére, illetve területtől függetlenül az iskola által szervezett programokra csak az előírt felszerelést hozhatja be. A tanuló által behozott más tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. (mobiltelefon, nagyobb értékű technikai tárgyak stb.) 4. Az iskola tornatermében és az edzőteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos. A edzőterem első használata előtt a testnevelő tanároktatást tart az eszközök használatának rendjéről. 5. A szaktermekben és az osztálytermekben lévő tv- és video készülékek, számítógépek csak tanári felügyelettel működtethetők. 6. Az iskola területét a tanuló tanítási idő alatt csak engedéllyel hagyhatja el (of., igh., ig.). 7. Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 8. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos. Az iskola dolgozói a kijelölt dohányzóhelyeken dohányozhatnak, ahol diákok nem tartózkodhatnak. A dohányzó tanulóra a házirendben megfogalmazott fegyelmező intézkedések vonatkoznak. 9. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe beírottakat másnapra kollégisták esetében az első hazautazás alkalmával - szülőkkel alá kell íratni. Ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 10. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani, rágógumizni, mobiltelefont használni, mobiltelefon használata csak az óraközi szünetben engedélyezett. 11. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható eszközökért, káreseményekért. 12. Az iskola területén a tanítás végeztével is csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tanuló. 13. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. 14. Az iskolai könyvtárból egyszerre 4 könyvtári egység kölcsönözhető és a kölcsönzés ideje maximum 21 nap. A kikölcsönzött könyvtári egységet a tanuló a tanítási év vége előtt legkésőbb egy héttel köteles visszavinni, ellenkező esetben köteles a könyvtári egység árát megfizetnimegtéríteni. 15. Az intézmény tulajdonába a KT.12..(2) alapján került dolgokat az intézmény nem értékesíti. 16. A tanulók az iskolai büfét az óraközi szünetekben vehetik igénybe a büfében vásároltat a helyszínen fogyaszthatják el. 17. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra jelentkezett tanulót nem utasítunk el. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásokra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola ebédet biztosít. 18. A gyermekek az intézményben olyan magaviseletet tanúsítanak, hogy mások testi épségét nem veszélyeztetik. A folyosókon, a sportudvaron, a játszóudvarban, a lépcsőházban tilos a másokat veszélyeztető futás. A lépcsőkön a menetirány szerinti jobb oldalon kell közlekedni. 19. A tanév eleji balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, az osztályfőnöki felvilágosítás, javaslatait, intelmét, jóindulatú intelmeit mindenkinek be kell tartania. 20. Az évente megrendezett gyakorlati tűz- és bombariadó segít a vészhelyzetben felmerülő problémák kezelésében. Az iskola munkarendje 1. Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 50-re kell beérkezniük. 2. Csengetési rend: 8:00 8:45 9:00 9:45 10:00 10:45 11:00 12:45 12:55 13:40 13:45 14:30 3. Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A tanulók döntik el, hogy a szünetet az iskola udvarán, az osztályteremben vagy a folyosón töltik-e. 4. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai étkezést igénybe vegyék. Az ebédidő től ig tart. Az étkezési térítési díjat minden hó 5-ig kell befizetni az iskolai pénztárban 5. A tanulók szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét. Nyitva tartása 7, 00 15, Az iskola könyvtára minden tanítási napon 9,30 16,30 óráig tart nyitva. 7. A tanuló távolmaradását a szülő diákotthon, gondviselő aznap 8 óráig kell hogy jelezze az iskola gazgazsági hivatal felé, ebben az esetben a befizetett étkezési díj a következő hónapra esedékes étkezési díjat csökkenti. 8. A napközi otthonos foglalkozásokat, illetve a tanulói felügyeletet munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7, óráig, pénteken 7, óráig biztosítja az iskola. Mulasztások igazolása 1. A tanév időtartamát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét jogszabály határozza meg és az iskola helyi tanév rendje egészíti ki. 2. A szülő és az osztályfőnök tanévenként hiányzás esetén legfeljebb 3-3 napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott, eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az iskola megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza. 3. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. 4. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem.

6 5. Az első és a tizedik igazolatlan óra elérése után az osztályfőnök levélben értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a mulasztásokról, valamint felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztások következményeire, ezen túlmenően további igazolatlan mulasztásokról az igazgató hivatalosan értesíti a szülőt/gondviselőt, illetve az illetékes önkormányzat gyermekjóléti szolgálatát 6. Ha az igazolatlan órák száma meghaladja a harmincat, a nem tanköteles tanulót a gimnáziumból ki kell zárni. 7. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az iskolaírásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit. Az értesítésben felhívja a figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra esetén meg kell ismételni. 8. Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folyatathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen. 9. Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után (igazolatlanul) érkezik, későnek számít, a késések perce pontos beírása összeadódik, ha a késések ideje eléri a 45 percet igazolatlan órának minősül. A tanuló tanóráról nem zárható ki. 10. Ha a tanuló tanítási időben az iskolaorvos rendelésén vesz részt, azt úgy kell tekinteni, mintha független orvosnál jelent volna meg vizsgálaton. A szaktanár a tanulót hiányzónak tekinti, és a naplóba bejegyzi. 11. Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló a sportverseny rendezői által adott eredeti igazolással igazolja. 12. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír, pályaművet készít, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelőző 1 tanítási napon felmentést kap a tanítási órák alól, mely időt otthoni felkészüléssel tölti. 13. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag több napot hiányozni fog. A hetes kötelességei 1. A hetes megbízatása hétfőn reggel 7, 50 kezdődik, és pénteken tanítás után ér véget. 2. A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről, rendjéről. 3. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell az iskola titkárságán. 4. A tanítás végeztével a termet rendben, ablakokat becsukva, a villanyt leoltva hagyja el az osztálytermet. Tanórán kívüli foglalkozások 1. A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tantárgyi művészeti érdeklődésének megfelelően vehet részt iskolai diákkörök (fakultatív óra, szakkör, énekkar, önképzőkör, sportkör, egyéb) létrehozásában és munkájában. 2. A diákkörök szeptember elején kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. 3. A diákkörre történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozáson részt venni. 4. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 21 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább egy pedagógus felügyeljen. Egyéb rendelkezések 1. Az iskolai ünnepélyeken a kötelező ünnepi öltözet - Lányoknak: fehér blúz sötét szoknya, nadrág iskolai nyakkendő Fiúknak: sötét nadrág fehér ing iskolai nyakkendő 2. A tornaórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. 3. A tanulók nagyobb közösségét egy-egy évfolyam, míg a tanulók nagyobb csoportját egy-egy osztály alkotja. 4. A tanulók nagyobb közösségeik, nagyobb csoportjaik és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 5. Az iskolai és az iskolán kívül szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük. A tanulók az iskolai rendezvényen aktívan közreműködve, fegyelmezetten, az alkalomnak megfelelő külsővel vesznek részt. 6. Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát az igazgató vagy az igazgató helyettese veszi át. 7. A tanulók az iskolai meghirdetett tanulmányi ösztöndíjra pályázatot adhatnak be, melynek elbírálásában részt vesz a DÖK, Of.mk. és az intézményvezető. Az ösztöndíj elérésének feltételei: - 10.évfolyamtól - példamutató magatartás - tanulmányi eredmény 4 (jó) - az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi munka - az iskola, illetve az iskolán kívüli kulturális versenyeken, vetélkedőkön elért kiemelkedő eredmény - országos és nemzetközi sportrendezvényeken elért eredmények - a nemzetiség kulturális érdekében végzett aktív tevékenység 8. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a/ Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskola csak olyan tankönyvet rendel, melyek a tankönyvjegyzéken szerepelnek, illetve az előírt határidőre az anyaországból szerez be. A szakmai munkaközösségek december 15-ig elkészítik javaslatukat a következő tanév tankönyvrendelésére. Ezt követően a gazdasági igazgatóhelyettes 5 munkanapon belül elkészíti a tankönyvrendelés tervezetet, melyet az igazgató az iskolaszékkel és a diákönkormányzattal véleményeztet. Az osztályfőnökök értesítik a szülőket a tankönyvrendelésről, a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet kívánja-e megvásárolni, vagy egyes tankönyveket más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. A végleges tankönyvrendelést az iskola könyvtáros az iskolai tankönyvfelelős készíti el határidőre.

7 b/ Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az iskola tankönyvellátását az intézményben bonyolítjuk le, a tankönyvforgalmazótól az iskola a tankönyveket értékesítésre veszi át. A tankönyveket az iskolában adjuk át a tanulóknak szeptember 5-ig, iskolai értékesítésben. Az iskola az osztályfőnök útján novemberben tájékoztató levélben értesíti a szülőket, illetve a nagykorú tanulókat a tankönyvkedvezményekről, az igénybejelentés határnapjáról és ezzel együtt megküldi az igénylőlapot. A gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökökkel november 30-ig összesíti, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre, illetve kik tartanak igényt további kedvezményre, közülük hányan kívánnak tankönyvet kölcsönözni. Az igazgató a nevelőtestületet és a diákönkormányzatot szóban, az iskolaszéket írásban tájékoztatja a felmérés eredményéről. A könyvtáros a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve osztályonkénti kimutatást készít az iskolai könyvtárba kölcsönzésre kivehető ill. megvásárolandó tankönyvekről. A szülői nyilatkozatok alapján megrendelt tankönyvet az iskola nem vesz vissza. A könyvtáros határidőre összeállítja, és kihirdeti a kölcsönözhető könyvek jegyzékét. Október 30-ig elkészül a pénzügyi és számviteli elszámolás. c/ Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának rendje Az iskola tanulói az alanyi jogon járó ingyen tankönyven kívül részesülhetnek szociális alapon is ilyen kedvezményben, ehhez az osztályfőnöktől átvehető formanyomtatványon nyújthatja be a szülő az igénylést, melyhez az előírt dokumentumokat csatolják. A kérvényhez meg kell mutatni az anyagi helyzetét igazoló dokumentumokat. A kedvezmény odaítéléséről az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérése után az iskola igazgatója dönt, mely döntéséről a szülőt határozatban értesíti b/ A tankönyvkölcsönzés szabályai Az iskolában a normatív kedvezmény biztosítását az iskolai könyvtárban lévő tankönyvbázis lehetőségeinek és állandó fejlesztésének alapján az iskolai könyvtárból való tankönyvkölcsönzéssel oldjuk meg. Ha a tanuló a tankönyvet elveszti, vagy megrongálja, a tanuló köteles másik példányról gondoskodni. A kölcsönzött tankönyvek minden tanév végén az iskolai könyvtárban leadandó, majd a következő tanév első napjától kölcsönözhető újra. A tanuló, aki igénylő lapon, a normatív kedvezményen túli kedvezményt igényelt, tartós tankönyvet kölcsönözhet a tanév elején, majd év végén leadja azt, amennyiben kellő példányszám rendelkezésre áll. A tanulók tankönyvtámogatása A tankönyvtámogatás a költségvetési és a tankönyvpiac rendjéről szóló törvénnyel összhangban a normatív kedvezmény igazolásával, okiratok bemutatásával, illetve szülői nyilatkozattal vehető igénybe. A nem alanyi jogon nyújtott támogatást az osztályfőnökök a diákönkormányzattal egyeztetve kérik az intézmény vezetéstől, aki az Iskolaszékkel egyeztet, a végső döntést a DÖK, iskolaigazgató és of.mk. és a gyermek és ifjúságvédelmi felelős hozza meg. Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei A kis példányszámú, a nemzetiségi tankönyv forgalmazás keretében az iskolába eljuttatott tankönyveket az iskolai könyvtárba helyezzük el, a tanulók egy tanévre innen kölcsönzik. A tankönyvek az iskolai könyvtártól akkor vásárolhatók meg, ha 1-8 évfolyamon évfolyamonként legalább 15 db, 9-13 évfolyamon évfolyamonként legalább 35 db rendelkezésre áll továbbra is a könyvtárban illetve a tanuló a tankönyvet használat közben tönkretett, az tovább nem kölcsönözhető. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el - kiemelkedő közösségi munkát végez - iskolai, iskolán kívüli versenyeken eredményesen vesz részt - más módon öregbíti az intézmény jó hírnevét az iskola jutalomban részesíti. 2. Jutalmazás formái: a) egyéni - tanítói dicséret - osztálytanítói dicséret - szaktanári dicséret - napközi nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret - 12/13.évfolyam végén : az évfolyam diákja b) csoportos - osztályközösségeknek az iskola éves munkatervében szereplő fő közösségi feladatok sikeres megvalósításáért.

8 3. A példamutató magatartású és kiemelkedő tanulmányait és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben, oklevélben és könyvjutalomban részesíthetők. 4. Az iskolán kívüli versenyeken eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek 5. A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására hozni. 6. A folyamatosan jó tanulmányi eredményt és példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók számára az iskola tanévenként ösztöndíj pályázatot hirdet meg és a legjobbakat ösztöndíjban részesíti. A tanulókkal szemben fegyelmező intézkedések 1. Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti - vagy a tanulói házirend előírásait nem teljesíti - vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 2. Az iskolai büntetések formái: - tanítói figyelmeztetés - szaktanári figyelmeztetés - napközis nevelői figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés - osztályfőnöki intés - osztályfőnöki megrovás - igazgatói figyelmeztetés - igazgatói intés - igazgatói megrovás - tantestületi figyelmeztetés - tantestületi intés - tantestületi megrovás. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 4. A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy nevelőtestülete dönt. 5. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 6. Az iskolai szülői szervezet és diákönkormányzat egyeztető eljárást biztosít a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett (ha a sértett kiskorú, a szülő) hozzájárult. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Az egyeztetésen a fegyelmi jogkör gyakorlója nem vehet részt. Az egyeztető eljárást az ügyben pártatlan, független nagykorú személy vezetheti, akit mind a sértett, mind az elkövető elfogad. Ha ilyen személy nincsen, az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat mediátora a közoktatási törvény 13. (6) bekezdése alapján felkérhető. Az iskolapolgárok elfogadják az OKSZ közvetítőjét. A fegyelmi eljárás megindítására jogkörrel rendelkező személy akkor nyilvánítja eredményesnek az egyeztető eljárást, ha a megállapodást mind a sértett, mind az elkövető aláírta és a megállapodásban rögzített jóvátétel és megbánás alkalmas arra, hogy a kötelességszegés szankcióját kiváltsa. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő) nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kel szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljáráson részt vevő közvetítő a fegyelmi eljárásban semmilyen szerepet nem tölthet be. A Diákotthonra vonatkozó rendelkezések A kollégium működésének rendje A Kt. 40 (7) bek. alapján A Nikola Tesla Szerb Diákotthon a budapesti Szerb Óvodával, Általános Iskolával és Gimnáziummal szerves intézményi egységet alkot. Így az iskola működési rendje meghatározó a kollégium működési rendjében is. A kollégium a tanév előtti napon kezdi meg működését és a tanévzárás utáni napon ér véget. A felvétel rendje A R. 4/A (1) bek. c. pontja alapján A Nikola Tesla Szerb Diákotthonba elsősorban a Szerb Általános Iskola és Gimnázium tanulói jelentkezhetnek és kaphatnak elhelyezést. A felvételi során a kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásánál az idevonatkozó R. 4/A. (1) bek. c. pontját vesszük alapul. A sikeres iskolai felvételi és beiratozás után a tanuló és szülei írásos kérelemmel kérhetik gyermekük elhelyezését a kollégiumban. A döntés joga az intézményi vezetőség, az iskolai nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat ügye. A kollégiumi elhelyezés során az R. 4/A. (1) bek. i. pontját vesszük figyelembe. A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól. Azok a tanulók akik már lakói voltak a kollégiumban a következő módon kaphatnak újra felvételt: Lásd: A TANULÓ JOGAI 16. pontját.

9 Napi munkarend A Közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdése alapján A Közoktatásról szóló törvény 12. (1) bekezdésének c/ pontja szerint a tanuló kötelessége, hogy a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön, saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek megóvásában, rendben tartásában, valamint a kollégiumi foglalkozások betartásában I. A Nikola Tesla Szerb Diákotthon közösségi együttélést a napirend és a házirend szabályozza, ezért betartásuk minden kollégista számára kötelező. II. A napirend indokolt esetben - alkalomszerűen - megváltoztatható. A napirend kollégiumvezetői hozzájárulással módosítható, távollétében a napos tanár jogosult dönteni. 1. Munkanapokon az ébresztő 6.45-kor van, ezt tisztálkodás és a szobák rendezése követi kor a beteg tanulók az ügyeletes tanárnál jelentkeznek kor az iskolába induló tanulók (akiknek nincsen első órája a kollégiumi igazgató engedélyével tovább is a kollégiumban tartózkodhatnak) elhagyják a Diákotthon épületét és átmennek az iskolába reggelizni. Munkaszüneti napon a reggeli 9 órakor van az ebéd pedig kor órakor az iskolában megkezdődik a tanítás. Az órák végeztével a tanulók ebédelnek majd előzetese igazgatói vagy diákotthoni osztályfőnök esetenként ügyeletes tanári engedéllyel délutáni foglalkozásokon, edzéseken vesznek részt. A délutáni foglalkozásról pontos helyés időbeosztást a tanuló a foglalkozást tartó pedagógustól ill. edzést tartó edzőtől, írásban köteles igazolást hozni osztályfőnökének (elég a tanév elején hozni). 5. Tanítás ideje alatt a tanulók csak az iskolai osztályfőnök vagy az iskolavezetőség engedélyével jöhetnek át a Diákotthonba. 6. Tanítás után a tanulók pihennek, rendbe teszik szobájukat vagy kimennek a városba. Távozás előtt szilencium alatt és után a tanulóknak jelentkezniük kell az ügyeletes tanárnál órakor megkezdődik a tanulás ún. "szilencium". A tanulás ig tart. A 15 perces szünet kor kezdődik. A tanulás helye a tanulók átlagától függ. Azok a diákok, akiknek az előző havi osztályozási átlaga 4.5 ért el un. "szabad szilenciummal" rendelkeznek, vagyis, nem kötelesek részt venni a kötelező diákotthoni "szilenciumon". Tanulhatnak önmaguk által megválasztott helyen és időben. Amennyiben kollégiumi diák a szilenciumon túl távol marad, ezt köteles jelentenie az ügyeletes tanárnak. A 4.00 és 4.5 közötti átlagot elért tanulók szobájukban tanulnak a "szilencium" ideje alatt. A 4.00 átlag alatt teljesítő tanulók kötelezően a társalgókban, tanári felügyelet mellett tanulnak. Ez alól csak külön osztályfőnöki engedéllyel menthetők fel. Az esti tanulás vagyis a órai takarodó után, a társalgókban tanulni (egyénileg és nem csoportosan) csak külön tanári engedéllyel lehetséges, maximum óráig de ez csak az érettségizőkre vonatkozik. Ezután be kell fejezni mindennemű tevékenységet. 8. A Nikola Tesla Szerb Diákotthonban a takarodó, lámpaoltás az általános iskola 1-4. osztályosai számára órakor van. Az 5-8. osztályosok számára a lámpaoltás kor van. A gimnazistáknál kor van lámpaoltás. A lámpaoltást megelőzően legalább fél órával előtte meg kell kezdeni az szobák esti rendbetételt és a tisztálkodást. Lámpaoltás után minden tanuló köteles csendben maradni, be kell fejezni aktivitását és pihenni hagyni a többieket. A kollégiumi gimnazisták óra között kis lámpa fényénél csendben olvashatnak vagy tanulhatnak. Abban az esetben ha másnap nincs tanítás az általános iskolásoknak fél órával kitolódik a lámpaoltás a gimnazisták számára a takarodó és lámpaoltás órakor van. Ők ig kis lámpa mellett csendben olvashatnak. A Nikola Tesla Szerb Diákotthonban a kötelező tanulás mellet a kollégiumi tanárok foglalkozásokat tartanak. A tanulók szabadon választhatják meg mely foglalkozásokon vesznek részt, azzal a feltétellel, hogy azokat a tanév végéig kötelesek látogatni és a rendezvényeken szintén kötelesek részt venni. Az étkeztetés rendje Munkanapon Tanításnélküli napon Reggeli: Reggeli: Ebéd: Ebéd: Vacsora: Vacsora: Kollégiumi foglalkozások Tanulás ("szilencium") hétfő-csütörtök: I. rész ( szünet) II. rész péntek:

10 Csoportos foglalkozások: Tanulás előtt vagy vacsora után (a csoportvezető tanárok által kijelölt helyen és időben) Könyvtár használata: Hétfő-péntek Kimenő Az 1-6. osztályos általános iskolai tanulóknak tanári felügyelet nélkül a kollégiumon kívül tilos tartózkodni. A kollégium épületének elhagyása a 7-8. osztályosok számára az ügyeletes tanár engedélye mellet óráig lehetséges. A gimnazista 9. és 10. évfolyam tanulói számára a kimenő a munkanapot megelőző estén, tanári engedéllyel, ig lehetséges. Munkaszüneti napot megelőző estéken, szintén tanári engedéllyel, ig megengedett. A 11. és 12. osztályosok számára a munkanapot megelőző estén a kimenő, tanári engedéllyel, óráig lehetséges, a munkaszüneti napot megelőző estén a tanulók óráig, szintén tanári engedély mellet, rendelkeznek kimenővel. A 12. osztályosok számára szülői írásos beleegyezéssel és a diákotthoni nevelő engedélyével a munkaszüneti napot megelőző estén a kimenő óráig lehetséges. A tanuló kötelessége, hogy minden esetben jelentkeznie kell a kollégiumi osztályfőnökénél vagy a napos tanárnál és tőlük engedélyt kell kérnie. Csak ezután szabad a Diákotthont elhagyni. A kollégiumi osztályfőnök nyilvántartásában kell, hogy szerepeljen a tanuló állandó kimenője és annak időpontja (edzés, magánóra, kurzus stb.). Erről a tanulónak edzői, tanári esetleg szülői írásbeli igazolást kell hoznia, melyet 1 hét alatt be kell szereznie. A távolmaradás kérésének rendje A R. 20 (2) bek. a-c pontja alapján Minden tanuló köteles, hogy diákotthoni osztályfőnökének vagy a kollégiumi intézményvezetőnek szerda este ig írásban kérelmet adjon át a hétvégi kollégiumi távolmaradásáról, melyben megadja utazásának idejét, tartózkodásának helyét, címét és a telefonszámot, amin elérhető lehet. Ha hét közben marad távol a kollégiumból ezt írásban kell kérelmeznie, melyet a diákotthoni osztályfőnök bírál felül és engedélyezi. A kérelemben fel kell tüntetni a kimaradás pontos idejét, helyét, címét, telefonszámát és tartalmaznia kell a felelős felnőtt aláírását, akinél a tanuló tartózkodni fog kimaradása idején. Ezt a diákotthoni osztályfőnök telefonon is újra ellenőrizheti. Az engedélyezés rendje Az engedélyezés rendje. Az írásos kérelmet mindig a diákotthoni osztályfőnök aláírásával engedélyez, de azt indokolt esetben el is utasíthatja. A diák kérelmét az ügyeletes tanár vagy az intézmény vezető is aláírásával megengedheti. Hiányzások igazolása A R. 20. (2) bek. a-c pont alapján A betegség miatti hiányzást a tanuló köteles orvosi igazolással igazolni. Ha a tanuló valamilyen okból otthon maradt, erről a szülő vagy a tanuló gondviselője, a legrövidebb időn belül, köteles telefonon értesíteni a Diákotthont. Családi ok miatti hiányzás esetén a szülő írásban köteles igazolni a tanuló hiányzását. Ha a tanuló nem haza utazik hanem ismerősénél, rokonánál, osztálytársnál szeretne éjszakázni erről külön engedélyt kell kérnie a koll. osztályfőnökétől. Erről köteles írásos kérelmet vagy igazolást hozni a vendéglátó felnőtt aláírásával, aki köteles ezt telefonon is megerősíteni. Ezzel a vendéglátó felnőtt egyben a tanuló egészségi és testi épségéért felelősséget vállal. Hazautazás rendje Ha a tanuló a hétvégét a diákotthonon kívül szeretné eltölteni ezt írásban kell tudatni a kollégiumi osztályfőnökével, amit legkésőbb szerda ig köteles átadni. A hazautazás a tanítási órák után lehetséges. A tanuló az utazást a késő éjszakai órákban nem kezdheti meg testi épségének veszélyeztetése miatt. A tanuló a kollégiumot lehetőség szerint óráig a pénteki tanulás kezdetéig úgy hagyja el, hogy maga mögött rendet hagy és a többi tanuló társát nem háborgatja. Nem megengedett, hogy a tanuló máshová utazzon mint ahogy azt kérelmében leírta. Továbbá hazautazás esetén a kollégiumba visszatérni vasárnap ig lehetséges. Nem megengedett, hogy hazautazásra hivatkozva a kollégiumot késő esti órákban hagyja el, hogy aztán másnap hajnali órákban ismét megjelenjen. Hazautazás tiltása Kizárólag abban az esetben ha az utazás veszélyezteti és fenyegeti a tanuló egészségét és testi épségét (pl. szélvihar, katasztrófa, késő éjszakai utazás) A lakószobák, közös helyiségek, berendezési tárgyak használata és rendben tartása A Kt. 40 (7) bek. alapján 1. Lásd: a TANULÓ JOGAI 8. pontját valamint a TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEI 3. és és 17. pontját.

11 2. A társalgókból, stúdióból a tanulóknak tilos bármilyen tárgyat vagy eszközt elmozdítani, el- és kisajátítani vagy szobájukba vinni és ott használni. 3. A szoba berendezését óvni, védeni kell. Azok elmozdítását a szobai berendezések helyének megváltoztatását csak tanári engedéllyel lehet. Mindennemű kárt a tanuló vagy annak szülei ill. gondviselője pénzben köteles megtéríteni. 4. A tanuló rendben kell, hogy tartsa az általa használt eszközöket. Óvnia kell épségüket, tisztaságukat, működésüket. Azokat úgy kell visszaadnia mint amilyen állapotban használat céljából tanári engedéllyel, aláírással átvette őket. Telefonhasználat A tanulók szabadidejükben használhatják mobil telefonjaikat. Tanulási időben tilos ( és ) a mobiltelefonok használata. A tanulók a földszinten lévő nyilvános telefont ig ugyan olyan módon mint a mobil telefont használhatják. A mobiltelefon károsodása, eltűnése esetén a Szerb Diákotthon nem vállal felelősséget. Eszközbehozatal Saját kompjuterek (lap topok), rádió, kazettás magnó, CD lejátszó és hangszerek behozatala és használata A tanulók a felsorolt saját eszközeiket, hangszereiket saját felelősségükre, korlátozottan és csak külön diákotthoni intézményvezetői engedéllyel hozhatják be a kollégiumba és másokat nem zavarva, halkan használhatják. Az eszközök használata a szobákban tanulási időben és lámpaoltás után nem megengedett. A túlzott, zavaró hangerősség esetén a tanárnak jogában áll elvenni a kérdéses eszközt, melyet a tanuló első hazautazása alkalmával magával kell vinnie a kollégiumból. A társalgószobákban lévő eszközöket pedig tilos a tanulói szobába vinni. Bárminemű károsodásért és lopásért a Szerb Diákotthon nem vállal felelősséget. A tanulók jogai A Kt. 40. (7) bek. szerint 1. A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. (Kt 10. (1) bekezdés). A tanuló joga, hogy emberi méltóságát, jogait és személyiségét tiszteletben tartsák. Vele szemben fizikai vagy lelki, testi erőszakot ne alkalmazzanak, megalázó, embertelen büntetésnek ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat kollégiumi osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, a diákotthoni vezetőhöz. Írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál és a meghatározott törvény szerint jogorvoslatot kérhet. 2. A tanulót nem érheti hátrány nemzetisége, lelkiismereti és vallási meggyőződése miatt. 3. Joga van, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekbe. (Kt. 11. (1) bekezdésének s/ pontja és a Kt alapján) 4. A tanulónak joga van, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak. 5. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkájához a Diákotthonban segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás stb.) 6. A tanuló joga, hogy részt vegyen a kollégium kulturális életében, a hazai és a budapesti szerb közösség kulturális életében, hogy részt vegyen versenyeken és diákköri csoportok munkájában. 7. A tanuló joga, hogy levelezése jogát tiszteletben tartsák. Leveleit a portán veheti át, azokat a kollégium nem bontja fel és nem iktatja. 8. A tanuló joga, hogy tanári felügyelet mellet, a kijelölt időben, igénybe vegye a kollégiumi könyvtárat, társalgókat, más kulturális szolgáltatásokat (televízió és video használat, kulturált kikapcsolódást biztosító eszközök igénybevételét: asztali tenisz, rex stb. Jogában van, hogy a tanuló tanári felügyelettel kijelölt helyen a kijelölt időben használhassa a Diákotthon erre a célra szánt számítógépeit. 9. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön (étkezése támogatás, kedvezmény). Ennek feltétele, hogy megfelelő dokumentumokkal igazolja kérelmét. (Kt. 11. (1) bekezdésének u/ pontja alapján) 10. A tanuló joga, hogy közösségi tevékenységéért, jó magaviseletért, jó tanulmányi munkájáért dicséretben esetleg ha mód van rá jutalomban részesüljön. Erről a kollégium vezetője, a diákotthoni nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. 11. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet az intézmény tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít. 12. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 13. A tanuló joga, hogy kérdésével, javaslatával, véleményével a diákotthon vezetőségéhez és a diákönkormányzathoz forduljon. 14. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az őt nevelő és segítő pedagógus munkájáról. 15. A tanuló joga, hogy adatait a Diákotthon biztonságos helyen kezelje és tárolja.

12 16. A tanuló joga, hogy írásban kérelmezze felvételét a Diákotthonba. Ezt minden tanév végén kell írásban átadni a kollégium vezetőség számára, melyről a vezetőség, a diákotthoni és az iskolai nevelőtestület valamint a DÖK hozhat döntést. Negatív elbírálás esetén a tanuló szüleit és magát a tanulót a döntéshozataltól 15 napon belül erről írásban értesítik. 17. A tanuló joga, hogy (tanári engedéllyel, írásbeli igazolással) kollégiumon kívüli edzésekre, magánórákra, tanfolyamokra járjon és más egyéb kulturális, vallási és sportrendezvényeken vegyen részt. 18. A tanuló joga, hogy elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. (Kt. 53. (8) bekezdés) 19. A tanulónak joga van az externátusi elhelyezésre. Az ő jogai és kötelességei azonosak minden más kollégiumba felvett tanulóéval. (Kt. 32. (2) bekezdés és a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet 17. (7) bekezdés) 20. A tanulónak joga van kérelmezni, kivel szeretne egy szobában lakni. De erről minden esetben a kollégiumi osztályfőnök vagy a vezetőség dönt. A diákkörök létrehozásának rendje a Kt. 62. (1) bek. alapján A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezéséhez diákköröket hozhatnak létre. A diákok a tanév elején önmaguk kiválasztják az általuk elfogadásra kerülő és szívesen látogatott diákköröket, amit rendszeresen látogatnak, támogatnak és melyben tevékenységet folytatnak. Saját közösségi életüket tervezhetik és szervezhetik meg, tisztviselőket is választhatnak. A tanulók véleménnyilvánítása és rendszeres tájékoztatásának rendje A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet valamint a R. 4/A. (1) bek. e) pontja alapján 1. A tanuló vélemény nyilvánítása kulturált módon minden esetben meghallgatásra lel. A diákotthoni tanuló véleményét diákotthoni osztályfőnökének, nevelőjének adhatja elő négyszemközti beszélgetés vagy csoportos beszélgetés során. 2. Véleményét a diákotthoni intézményvezetőnek is elmondhatja. 3. Vélemény nyilvánítást szabadon, kulturált formában, minden befolyás nélkül végezhet. 4. A tanulók tájékoztatásának feladatát elsősorban a diákotthoni osztályfőnökök csoportos foglalkozásokon, esetleg, egyéni, négyszemközti beszélgetés folyamán végzi. Ennek idejét, helyét és gyakoriságát (hetente legalább egyszeri alkalommal) az osztályfőnök határozza meg, de diák kezdeményezésre is összehívható és megrendezhető. 5. Ezen kívül a DÖK is rendezhet ilyen jellegű összejövetelt szabad vélemény nyilvánítás ill. tájékoztatás céljából. A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók diákotthoni osztálya vagy több tanulócsoport közössége minősül nagyobb közösségnek. Itt a (R.31. (2) bek.) és a (Kt. 59. (5) bek. ) vesszük alapul. A tanulók nagyobb közössége A tanulók nagyobb közösségét illetve nagyobb csoportját a R. 31 (2) bek. és a Kt. 59. (5) bek. határozza meg. A tanulók nagyobb csoportja alatt az osztályokat értjük. A tanulók kötelezettségei A Közoktatásról szóló törvény 12. és a Kt. 40. (7) bek. alapján 1. A tanuló kötelezettsége, hogy a diákotthoni házirendben foglalt kötelezettségeknek, szabályoknak és előírásoknak eleget tegyen és azokat tiszteletben tartsa. 2. A tanuló kötelessége, hogy a kollégiumban és azon kívül magatartása és viselkedése kulturált, fegyelmezett legyen. Öltözködése a jó ízlés határain belül legyen, különösen ügyeljen tisztaságára és ápoltságára. (Közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdése). 3. A tanuló kötelessége, hogy óvja, védje, rendben tartsa a kollégium tulajdonát, eszközeit, tárgyait, berendezéseit. (Kt. 12. (1) bekezdésének c/ pontja szerint). Tanári engedély mellet használhatja a kollégium eszközeit, tárgyait, de köteles azokat óvni és vigyázni épségüket és használhatóságukat. Ha a tanuló hibájából kár éri a kollégium tulajdonát képező tárgyakat, berendezéseket, eszközöket, azt a szülő vagy a gondviselő köteles pénzben megfizetni.

13 4. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 19., 32., 86., 10., 11., 11. és 94. alapján a tanuló kötelezettsége, hogy kötelező, kötelezően választott és szabadon választott foglalkozásokon vegyen részt. A foglalkozásokra a tanév elején jelentkezik, melyekre a tanév végéig járnia kell. A foglalkozásoktól való eltérés csak külön pedagógiai engedéllyel lehetséges. 5. A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa és emberi módon, kulturáltan viszonyuljon és kommunikáljon tanáraival, nevelőivel, diákotthoni társaival és a személyzetével. 6. A tanuló kötelessége, hogy a havi térítési díjat az azt követő hónap 5. napjáig befizesse, és azt igazolószelvénnyel bizonyítsa. Az igazolószelvény másolatát a kollégiumi osztályfőnöknek kell átadni. A tanuló csak a diákotthonban töltött napok után fizet térítési díjat. Ha többet fizetett, akkor a túlfizetés összege a következő hónapban kerül levonásra. (Kt. 12. (4) bek.) 7. A tanuló kötelessége, hogy a kollégiumban mindenhol (szoba, konyha, társalgó, WC, mosdó, folyosó stb.) maga után rendet és tisztaságot hagyni. Ugyanez a kollégiumi épülete előtti területre is érvényes. 8. A tanuló kötelessége, hogy az intézményvezető, a diákotthon nevelőinek, tanárainak utasításait - az ésszerűség határain belül - tiszteletben tartsa és teljesítse. 9. A tanuló köteles betartani a dohányzásról, alkohol és drogfogyasztásról szóló törvényt. Így tilos a kollégiumban a dohányzás, az italozás és a drogfogyasztás és ezen eszközök tárolása. 10. A tanuló és a kollégiumi pedagógus köteles úgy viselkedni, hogy azzal a közszemérmet ne sértse. 11. A tanuló köteles, hogy vigyázzon személyes dolgaira (személyes iratok, ruhanemű, pénz, más értéket képező tárgyak, ékszerek és egyéb személyes tárgyak). Ezeket a tanuló saját felelősségére hozhatja be a Nikola Tesla Szerb Diákotthonba. Az eltűnt dolgokért a Szerb Diákotthon felelősséget nem vállal. 12. A tanuló köteles, hogy a szobájához és saját szekrényéhez kulcsa legyen. Elvesztésük esetén saját magának kell azt beszereznie. 13. A tanuló ha a kollégium területén hirdetményt és egyéb közleményt óhajt kitenni erről vezetői engedéllyel kell rendelkeznie. 14. A tanuló a tanév végén köteles a szobáját rendben és tisztán (lehetőleg meszelten) átadni és a leltárral a kollégiumi osztályfőnöknél elszámolni. Hiány esetén köteles azt megfizetni. 15. A tanuló az év elején aláírásával igazoltan átvett dolgokkal (kulcsok, ágynemű, paplan, párna, ágytakaró, kislámpa) a tanév végén köteles pontosan elszámolni. Hiány esetén köteles azt megfizetni. Baleset megelőzési, óvó, védő előírások és balaeset esetén teendő intézkedések Az intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4/A. és a R 6/A. (2) bek. alapján 1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és mások testi épségét, egészségét. A felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak köteles jelenteni, ha saját magát, társait, a Diákotthon alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt. Elsősegélyben részesíti a balesetet szenvedettet. Értesíti a megfelelő ügyeletes egészségügyi szervet. A kollégiumi tanár a balesetről írásban jegyzőkönyvet vesz fel. 2. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat. 3. A tanítási év elején minden diákotthoni osztályfőnök kötelezően balesetvédelmi oktatást tart osztályában, melyben a főbb közlekedési szabályokat, a tűzvédelmi előírásokról tart előadást. 4. Az iskolai év során tűzvédelmi riadót elméletben és gyakorlatban gyakorlatot kell végezni a diákotthonban. 5. A tanulónak ügyelnie kell a kollégium épületében a mozgásra, a lépcsőkön történő helyes viselkedésre. 6. "A nem engedélyezett dolgok" fejezet 7. és 10. pontja Vendégfogadás 1. A vendégfogadás a délutáni órákban lehetséges. A vendég csak pedagógus engedéllyel mehet fel az emeletekre a vendégváró tanuló szobájába. A vendég egyedül nem mehet fel az emeletekre. Ő köteles a portánál várni a kollégiumi tanulóra, hogy az felvezesse. Este a kollégiumban a látogatás óráig lehetséges, a vendégnek ezután el kell hagynia a Diákotthont. Tanulási időben a látogatás nem megengedett. Egyedi esetben pedagógusi engedéllyel igen. Minden az esetben a vendégnek jelentkeznie kell a portán, az ügyeletes nevelőnél és le kell adnia a tanulói igazolványát. 2. A kollégiumban lakó tanulók óra után kötelesek befejezni látogatásaikat. Ezután kötelesek más szobáját elhagyni. A fiúk a lányok szobájában és fordítva, óra után nem tartózkodhatnak. Nem engedélyezett dolgok

14 1. A Nikola Tesla Szerb Diákotthon területén és a járdán előtte a tanulók számára tilos a hangoskodás, illemtelen, erkölcstelen viselkedés, rendbontás, a dohányzás, italozás és a drogfogyasztás illetve annak bevitele a kollégiumba. 2. Tilos engedély nélkül más dolgait elvenni, kutatni vagy eltulajdonítani. 3. A hálószobákban nemek szerint elkülönítve, a szobabeosztásnak megfelelően laknak a tanulók. Lámpaoltás után tilos más szobájában tartózkodni, különösen tiltott a fiú-lány együtt alvás. 4. Tanári engedély nélkül tilos a szoba használati tárgyait átrendezni 5. Tilos mindennemű közszemérembe és közerkölcsbe ütköző viselkedés. 6. Tilos, hogy a tanulók kollégiumi vezérkulccsal rendelkezzenek. 7. Tanári felügyelet nélkül a tanulónak tilos a tűzlépcsőt használni. 8. Lámpaoltás után a tanuló a saját szobájában és ágyában köteles tartózkodni. Lámpaoltás után tilos más szobájában tartózkodni, zenét hallgatni, hangoskodni, telefonálni, tusolni vagy más szórakozási tevékenységet folytatni. A tanuló számára nem engedett, hogy a saját szobáján kívül, a folyosón, a társalgókban és minden egyéb helyiségben tartózkodjon, kivételt képez a WC használata. 9. Tilos mindenfajta lelki és testi terrorizálás ún. "csicskázás". 10. Tanári engedély vagy felügyelet nélkül tilos a stúdió, a komputerek és minden más elektromos eszköz (fűtőtest, elektromos rezsó, vízforraló) használata. 11. Tanulónak tilos a lift használata, valamint a portán és a tanári szobában való tartózkodás. 12. Romlandó ételt tilos a szobában tárolni. Erre van megfelelő helyiség és szekrény a konyhában. 13. A kollégium területén tilos állatot behozni vagy tartani. A diákotthoni tanulók dicsérete és jutalmazása A R. 4/A (1) bek. f) pontja alapján 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - kiemelkedő közösségi munkát végez, - diákotthoni vagy iskolai és diákotthon kívüli versenyeken eredményesen vesz részt, - más módon öregbíti az intézmény jó hírnevét az diákotthoni jutalomban részesül 2. A Diákotthonban a következő dicséretek adhatók: - kollégiumi nevelői dicséret - kollégiumi osztályfőnöki dicséret, - kollégiumi igazgató helyettesi dicséret - kollégiumi nevelőtestületi dicséret 3. A példamutató magatartású és kiemelkedő tanulmányi- és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben, oklevélben és könyvjutalomban részesíthetők. 4. A diákotthon kívüli versenyeken eredményesen szereplő tanulók kollégiumi igazgató helyettesi dicséretben részesülhetnek. 5. A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő (gondviselő) tudomására kell hozni. A diákotthoni tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedése A Kt 40. (7) bek. alapján 1. Aki a Nikola Tesla Szerb Diákotthonra vonatkozó rendelkezéseket, szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy nem tartja be fegyelmezetlenséget követ el. Ilyen esetben a tanuló - a cselekmény súlyának megfelelően - fegyelmező illetve fegyelmi intézkedésben részesül. Erről a kollégiumi osztályfőnök vagy a kollégiumi vezető dönt. (1993. évi LXXIX. törvény alapján járunk el.) Emellett, büntetésben részesíthető az a tanuló, aki tanulmányi eredményeit folyamatosan nem teljesíti.

15 2. A fegyelmező intézkedésre, akkor kerül sor ha a tanuló által elkövetett kötelezett szegés mértéke nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását. 3. Amennyiben a tanulóval szembeni fegyelmező eljárások (beszélgetés, szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés) eredménytelennek bizonyultak, illetve a tanuló súlyos vétséget követ el, ügyében eljárást indítunk. Az eljárást a fegyelmi bizottság folytatja le. 4. A diákotthoni büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 5. A diákotthoni tanuló súlyos kötelességszegése esetén fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az diákotthoni igazgató helyettes vagy a kollégiumi nevelőtestület dönt. 6. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő (gondviselő) tudomására kell hozni. A diákotthoni büntetések formái: - nevelőtanári figyelmeztetés - kollégiumi osztályfőnöki figyelmeztetés - kollégiumi osztályfőnöki intés - kollégiumi osztályfőnöki megrovás - kollégiumi igazgató helyettesi figyelmeztetés - kollégiumi igazgató helyettesi intés - kollégiumi igazgató helyettesi megrovás - kollégiumi nevelőtestületi figyelmeztetés - kollégiumi nevelőtestületi intés - kollégiumi nevelőtestületi megrovás A tanuló ha olyan súlyos vétséget követ el, hogy jelenléte az adott közösségben káros és veszélyes, fegyelmi eljárás alapján, indokolt írásbeli határozattal a kollégiumból kizárható. Különösen súlyos esetben a budapesti ill. az ország összes kollégiumából kizárható. (Közoktatásról szóló törvény évi LXXIX. törvény 76. (5) bekezdés) A tanuló vétségeiről és a fegyelmi büntetésekről a nevelőtanár köteles írásban tájékoztatni a szülőt vagy a törvényes képviselőt.

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek.

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek. HÁZIREND Az intézmény neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény Az intézmény alapítója

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1 Valkói Móra Ferenc Általános Iskola Házirendje 2015 HAIZIREND 1 I. Bevezető A Valkói Móra Ferenc Általános Iskola házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009.

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. 1/33 A nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék megbízásából készítette az alábbi munkacsoport: Mihalik László

Részletesebben

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola. Házirendje. Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola. Házirendje. Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Házirendje Iskola neve: Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskola székhelye: 3842 Halmaj, Fő út 17. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákok közös akaratából,

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Babos József Térségi Általános Iskola. Házirendje

Babos József Térségi Általános Iskola. Házirendje Babos József Térségi Általános Iskola Házirendje 2009 A házirend tartalma Bevezetés... 3 I. rész: Általános rendelkezések... 3 II. rész: A tanulók jogai... 4 III. rész: A tanulók kötelességei... 7 IV.

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9.

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9. A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Házirendje 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló, 2007. január 9. 3 Tartalomjegyzék 1. Alapelvek és célok... 4 Általános rendelkezések...

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE A HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Az intézmény célkitűzése: A tanulókat egészséges környezetben, életkoruknak megfelelően nevelni, oktatni. Ehhez a legalkalmasabb tanulási rendet, időbeosztást,

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

KARAKTER Alapfokú Táncművészeti Iskola. (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 9. ) Házirendje

KARAKTER Alapfokú Táncművészeti Iskola. (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 9. ) Házirendje KARAKTER Alapfokú Táncművészeti Iskola (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 9. ) Házirendje Készült: 2015. január 12. Készítette: Kolosai Katalin Igazgató Tartalomjegyzék Bevezető 1. Általános rendelkezések

Részletesebben