Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata"

Átírás

1 Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı

2 TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 3.. Az intézmény feladatai alapdokumentumai és jogosultsága II. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 4.. Szervezeti egységek és vezetıi szintek 5.. Az intézmény vezetıje 6.. Az intézmény vezetısége III. Az intézmény mőködési rendje 7... A nevelési év helyi rendje 8.. Az intézmény munkarendje 9.. A pedagógus munkaidı-nyilvántartás rendje IV. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk 10.. Alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 11.. Az óvoda csoportjai és kapcsolattartásának rendje 12.. A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje 13.. Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere V. A nevelıtestület és a szakmai munkaközösségek 14.. A nevelıtestület és mőködési rendje 15.. A nevelıtestület szakmai munkaközösségei 16.. A nevelıtestület feladatainak átruházása VI. A gyermek felvétele, a távolmaradás igazolása 17.. A gyermek óvodai jogviszonya és következményei 18.. A gyermek távolmaradása és annak igazolása 2

3 VII. A létesítmények és helyiségek használati rendje 19.. Az épületek egészére vonatkozó rendszabályok 20.. A helyiségek és berendezésük használati rendje VIII. Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 21.. Hagyományok, ünnepélyek IX. Intézményi óvó-védı elıírások 22.. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 23.. Gyermekvédelmi feladatok X. Egyéb rendelkezések 24.. Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje XI. Záró rendelkezések Mellékletek 3

4 I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a következı törvények alapján készült: évi XXXIII. Törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a módosításokkal együtt évi LXXIX. Törvény: A közoktatásról a módosításokkal együtt évi XXII. Törvény: A munka törvénykönyve módosításokkal együtt A Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következık: 138/1992. évi (X.8.) Korm. Rendelet A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl Helyi Óvodai Pedagógiai Program (HOP) Az Intézmény Minıségirányítási Programja (IMIP) 3. A szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménynél egyéb jogviszonyban állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes képviselıjére. A szabályzat a nevelıtestület általi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SzMSz. 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 1. Az intézmény neve: Békési Kistérségi Óvoda Címe: 5630 Békés, Baky u. 4 Levelezési címe: 5630 Békés, Petıfi u. 4. OM azonosító: Típusa: óvodai nevelést folytató nevelési-oktatási intézmény Szakágazat: Alapvetı szakfeladat száma: Törzsszáma: Székhely: Központi óvoda Békés, Baky u. 4. 4

5 Tagóvodák, telephelyek, feladatellátási helyek: Újvárosi tagóvoda Békés, Csabai u. 30. Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. U. 44. Jantyik úti tagóvoda Békés, Jantyik u. 33. Hunyadi téri tagóvoda Békés, Hunyadi tér 1/1. Integrált tagóvoda Békés, Ótemetı u. 2. Korona úti tagóvoda Békés, Korona u. 1. Teleky úti tagóvoda Békés, Teleky u. 26. Végvári tagóvoda Békés, Nevelı u. 1. Muronyi tagóvoda Murony, Arany J. u. 3. Kamuti tagóvoda Kamut, Petıfi u. 6. Tarhosi tagóvoda Tarhos, Kossuth u Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Alapítója: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Fenntartó: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Felügyeleti szerv: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító okirat száma: 239/2008. (V. 29.) Óvodai csoportok száma: 35 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 875 Engedélyezett pedagógus létszám: 73 A közalkalmazottak összes létszáma: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5630 Békés, Baky u. 4. Levelezési cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. Körbélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5

6 4. Az intézmény gazdálkodási módja Teljes jogkörő önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elı az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 3.. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 1. Alap- és egyéb feladatok Alapfeladat: Az óvodai ellátás keretében a 3-6-7, indokolt esetben 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolai életre való felkészítése. Egyéb feladat: Etnikai nevelés-oktatás Kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés Integrált óvodai nevelés-oktatás - részképesség zavarral küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése, nevelése - enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozása. 2. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény tartalmi mőködését a Helyi Óvodai Nevelési Program határozza meg, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, az Országos Integrációs Rendszer elıírásaira épül és a Nevelés a mővészetek eszközeivel, valamint a Tevékenységközpontú alternatív óvoda program részleges felhasználása, kibıvítve Porkolábné Dr Balogh Katalin Komplex Prevenciós óvodai Program adaptációjával, melyet az integrált tagóvodában alkalmaznak. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program és IPR program, valamint az IMIP megtalálható: valamennyi tagóvodában kifüggesztve intézményvezetıi és tagóvodavezetıi irodában Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve tartalmazza a Feladatellátási tervet, mely a feladatok konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és a határidık kitőzésével, valamint a felelısök megjelölésével, kibıvítve a tagóvodák éves feladatellátási tervével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti és fogadja el. 3. Az intézmény jogosultságai Az óvodai szakvélemény kiállítása Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. Az 5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos dokumentáció. A 7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelıtestületi jóváhagyása. 6

7 Az intézmény szervezeti felépítése Szakszervezet Intézményvezetı Szülıi szervezet Közalkalmazotti Tanács Általános Intézményvezetı Helyettes Szakmai Intézményvezetı Helyettes Gazdaságvezetı Tagóvodavezetık Minıségfejlesztési Támogató Csoportvezetı Munkaközösség vezetık Gazdasági csoport - Fıkönyvelı -Gazdasági ügyintézık - Óvodatitkár - Karbantartók Nevelıtestület Kisegítık Dajkák

8 I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a következı törvények alapján készült: évi XXXIII. Törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a módosításokkal együtt évi LXXIX. Törvény: A közoktatásról a módosításokkal együtt évi XXII. Törvény: A munka törvénykönyve módosításokkal együtt A Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következık: 138/1992. évi (X.8.) Korm. Rendelet A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl Helyi Óvodai Pedagógiai Program (HOP) Az Intézmény Minıségirányítási Programja (IMIP) 3. A szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménynél egyéb jogviszonyban állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes képviselıjére. A szabályzat a nevelıtestület általi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SzMSz. 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 1. Az intézmény neve: Békési Kistérségi Óvoda Címe: 5630 Békés, Baky u. 4 Levelezési címe: 5630 Békés, Petıfi u. 4. OM azonosító: Típusa: óvodai nevelést folytató nevelési-oktatási intézmény Szakágazat: Alapvetı szakfeladat száma: Törzsszáma: Székhely: Központi óvoda Békés, Baky u. 4. 8

9 Tagóvodák, telephelyek, feladatellátási helyek: Újvárosi tagóvoda Békés, Csabai u. 30. Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. U. 44. Jantyik úti tagóvoda Békés, Jantyik u. 33. Hunyadi téri tagóvoda Békés, Hunyadi tér 1/1. Integrált tagóvoda Békés, Ótemetı u. 2. Korona úti tagóvoda Békés, Korona u. 1. Teleky úti tagóvoda Békés, Teleky u. 26. Végvári tagóvoda Békés, Nevelı u. 1. Muronyi tagóvoda Murony, Arany J. u. 3. Kamuti tagóvoda Kamut, Petıfi u. 6. Tarhosi tagóvoda Tarhos, Kossuth u Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Alapítója: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Fenntartó: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Felügyeleti szerv: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító okirat száma: 239/2008. (V. 29.) Óvodai csoportok száma: 35 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 875 Engedélyezett pedagógus létszám: 73 A közalkalmazottak összes létszáma: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5630 Békés, Baky u. 4. Levelezési cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. Körbélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 9

10 4. Az intézmény gazdálkodási módja Teljes jogkörő önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elı az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 3.. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 1. Alap- és egyéb feladatok Alapfeladat: Az óvodai ellátás keretében a 3-6-7, indokolt esetben 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolai életre való felkészítése. Egyéb feladat: Etnikai nevelés-oktatás Kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés Integrált óvodai nevelés-oktatás - részképesség zavarral küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése, nevelése - enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozása. 2. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény tartalmi mőködését a Helyi Óvodai Nevelési Program határozza meg, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, az Országos Integrációs Rendszer elıírásaira épül és a Nevelés a mővészetek eszközeivel, valamint a Tevékenységközpontú alternatív óvoda program részleges felhasználása, kibıvítve Porkolábné Dr Balogh Katalin Komplex Prevenciós óvodai Program adaptációjával, melyet az integrált tagóvodában alkalmaznak. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program és IPR program, valamint az IMIP megtalálható: valamennyi tagóvodában kifüggesztve intézményvezetıi és tagóvodavezetıi irodában Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve tartalmazza a Feladatellátási tervet, mely a feladatok konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és a határidık kitőzésével, valamint a felelısök megjelölésével, kibıvítve a tagóvodák éves feladatellátási tervével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti és fogadja el. 3. Az intézmény jogosultságai Az óvodai szakvélemény kiállítása Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. Az 5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos dokumentáció. A 7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelıtestületi jóváhagyása. 10

11 II. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 4.. Szervezeti egységek és vezetı szintek A szervezeti egységekhez kapcsolódó vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és a tartalmai követelményeknek megfelelıen, magas színvonalon lássa el. A munkavégzés a racionális és gazdaságos mőködtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével történjék. 2. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttmőködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenımentes, valamint összehangolt legyen. 5.. Az intézmény vezetıje 1. Az intézmény vezetıje: Bereczki Lászlóné Elérhetısége: Kistérségi Óvodák Gondnoksága Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. cím: Telefon/Fax.: (66) Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a fenntartó nevezi ki, a vonatkozó törvények betartásával. 2. Az intézményvezetı jogköre Az intézmény vezetıjének a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 54. és 55. -a szerint feladata különösen, hogy irányítja és koordinálja az intézményben folyó mindennemő munkát és személyében felel az intézkedésekért, vagyis egy személyi felelısséggel áll az intézmény élén, maga hozza döntéseit, és a felelısséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtásért és a végrehajtás ellenırzéséért. 3. Az intézményvezetı felelıssége és feladatai Felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, a pénzeszközök jogszabályban meghatározott módon történı felhasználásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı- oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelızéséért, a megelızı tevékenység irányításáért, 11

12 a gyermekek és közalkalmazottak rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért és irányításáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörbe. képviseli az intézményt külsı szervek elıtt, jogkörét jogszabályi elıírásoknak megfelelıen esetenként vagy a feladatok meghatározott körében átruházhatja helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára, ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat, elkészíti az intézmény mőködésére vonatkozó szabályzatokat, az elkészített minıségirányítási programot az alkalmazotti közösség elé terjeszti, gondoskodik a fenntartó által jóváhagyott minıségirányítási program végrehajtásáról, elkészíti a középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot, és a tanítási évre szóló beiskolázási tervet, gondoskodik annak jogszerő elfogadtatásáról és végrehajtásáról elıkészíti és a nevelıtestület elé terjeszti az éves munkatervet feladatellátási tervet a szakszervezet véleményét figyelembe veszi, elıírás szerint egyeztet vele, ellátja a jogszabályban meghatározott tanügy-igazgatási feladatokat, biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, együttmőködik a szülıi szervezetekkel. 6.. Az intézmény vezetısége 1. A tagóvoda vezetık, intézményvezetı helyettesek és gazdaságvezetı személye Tagóvoda vezetık neve: Központi óvoda: Béres Istvánné elérhetısége: Békés, Baky u. 4. Tel.: (66) Újvárosi tagóvoda: Bartyik Jánosné elérhetısége: Békés, Csabai u. 30. Tel.: (66) Epreskerti tagóvoda: Bondárné Pásztor Emma elérhetısége: Békés, Móricz Zs. u. 44. Tel.:(66) Jantyik úti tagóvoda: Ökrösné Baji Katalin elérhetısége: Békés, Jantyik u. 33. Tel.: (66) Hunyadi téri tagóvoda: Tokai Ferencné elérhetısége: Békés, Hunyadi tér 1/1. Tel.: (66) Integrált tagóvoda: Nagy Istvánné elérhetısége: Békés, Ótemetı u. 2. Tel.: (66)

13 Korona úti tagóvoda: Dr Farkas Istvánné elérhetısége: Békés, Korona u. 1. Tel.: (66) Teleky úti tagóvoda: Liptákné Szabó Zsófia elérhetısége: Békés, Teleky u. 26. Tel.: (66) Végvári tagóvoda: Sztraczinszki Andrásné elérhetısége: Békés, Baky u. 4. Tel.:(66) Muronyi tagóvoda: Madarász Ágnes elérhetısége: Murony, Arany J. u. 3. Tel.: (66) ) Kamuti tagóvoda: Vetési Istvánné elérhetısége: Kamut, Petıfi u. 6. Tel.: (66) Tarhosi tagóvoda: Kürti Sándorné elérhetısége: Tarhos, Kossuth u. 52. Tel.: (66) Általános intézményvezetı helyettes: Bondárné Pásztos Emma Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. Tel.: (66) Szakmai intézményvezetı helyettes: Sztraczinszki Andrásné Központi óvoda Békés, Baky u. 4. Tel.: (66) Gazdaságvezetı: Farmasiné Mészár Anna Óvodák gondnoksága Békés, Petıfi u. 4. Tel.: (66) Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett látják el feladatukat. Feladat- és hatáskörük kiterjed egész munkakörükre. A vezetı beosztásúak munkaköri leírása a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében található. Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık felelıssége kiterjed: - a nevelıtestület vezetésére, - a nevelımunka irányítására és ellenırzésére, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítésére, végrehajtásának szakszerő megtervezésére és ellenırzésére, - a szülıi közösséggel, az érdekképviseleti szervekkel való együttmőködésre, - a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezésére, valamint a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenıen személyes felelıséggel tartoznak az intézményvezetınek. 13

14 Évenkénti beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész mőködésére és pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzés tapasztalataira, valamint az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére. 3. A gazdaságvezetı Közvetlenül az intézményvezetı irányítása alá tartozik. A vezetı beosztás ellátására adott megbízás alapján irányítja a gazdasági munkakörbe besorolt közalkalmazottak munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Felelıs: - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, az adatszolgáltatások elkészítéséért és helyességéért, - a számviteli, pénzügyi, az adó - és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, - az intézmény gazdálkodását érintı helyi szabályzatok tervezetének elkészítéséért és Folyamatos karbantarásáért. Ellenjegyzési és ellenırzési jogköre van. 4. A vezetıség Az intézmény vezetısége konzultatív testület: véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezetı saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetıség tagjai: az intézményvezetı, az intézményvezetı helyettesek, tagóvoda vezetık, gazdaságvezetı, minıségfejlesztı támogató csoport vezetı, a szakmai munkaközösségek vezetıi, szakszervezeti vezetı. 5. A vezetık kapcsolattartási rendje Az intézményvezetı és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, havonta és a szükségletnek megfelelı rendszerességgel tartanak vezetıi értekezleteket, melyrıl jegyzıkönyv készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az intézményvezetı bármikor összehívhat. 6. A vezetık helyettesítési rendje Az intézményvezetı helyettesítése Az intézményveztıt szabadsága és betegsége alatt, bármelyik helyettese teljes felelıséggel a munkáltatói jogkör kivételével helyettesíti, a gazdasági vezetı azonban a 156/1995.(XII.26.) Kormányrendelet alapján csak a gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az intézményvezetı és helyettesei egyidejő távolléte (továbbképzés, szabadság) esetén külön felhatalmazás alapján bármelyik tagóvoda vezetı a sürgıs esetekben intézkedést tehet a tagóvodák zavartalan mőködése érdekében. 14

15 III. Az intézmény mőködési rendje 7.. A nevelési év helyi rendje 1. A nevelési év rendjének meghatározása A nevelési év szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig, a szorgalmi idı május 31- ig tart. A tanév általános rendjérıl az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. 2. A nevelési év rendje és annak közzététele A nevelési év helyi rendje tartalmazza az intézmény mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat: - a nevelıtestületi értekezletek idıpontjait, - az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és idıpontját, - a nevelés nélküli munkanapok programját és idıpontját, - a szünetek idıpontját a fenntartó döntése alapján - a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elıírásokat az óvodapedagógusok az elsı hónapban ismertetik a gyerekekkel, az elsı szülıi értekezleten pedig a szülıkkel. A fentieket, a házirendet a nyitva tartás idıpontjait a tagóvodák folyosóján ki kell függeszteni. A fentiek idıpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 3. Az intézmény tagóvodáinak nyitva tartása Az intézmény békési tagóvodái a nevelési évben ig, Muronyi tagóvoda ig, Kamuti tagóvoda ig, Tarhosi tagóvoda ig tartanak nyitva. Az intézmény gondnokságának hivatalos munkarendje: ig tart. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az intézményvezetı adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. 4. A tagóvodák munkarendje, nyitva tartása - Az óvodák 5 napos (hétfıtıl péntekig) 55 órás munkarenddel üzemelnek. Eltérı az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérıen alakul. - Az óvodák dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkatervek tartalmazzák. - A nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31-ig tart, két részbıl áll: szeptember 1 május 31-ig szorgalmi idı június 1-tıl augusztus 31-ig nyári nevelési idı - Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyrıl a szülıket 7 nappal elıbb hirdetés útján értesítést kapnak gyermek szülıje kérése esetén ügyeletet biztosítunk, ıszi, téli, tavaszi szünetben a Korona úti, a Muronyi, a Kamuti és a Tarhosi tagóvodákban, a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele alapján. 15

16 - A nyári nevelési idı alatt éves és július-augusztusi váltással: Békésen: Újvárosi- Jantyik úti; Teleky úti-integrált tagóvodák és minden harmadik év nyarán a Központi óvoda, Muronyban, Kamuton, Tarhoson pedig a helyi szokásrendnek megfelelıen tartanak nyitva a tagóvodák a nyári idıszakban. - A nyári idıszak alatt kell elvégezni az óvodák szükséges szerinti felújítását. - A nyári nyitvatartási rendrıl a gyermekek szüleit február 15-ig értesíteni kell. - A gyermekek fogadása óvónı jelenlétében történik. A gyermekek szakszerő felügyeletének megszervezésérıl a nyitva tartás idıtartama alatt a tagóvoda vezetık gondoskodnak. - A gyermekek napirendjét a csoport óvónıinek a csoportnaplóban kell rögzíteni. - Az óvoda iskolai életre felkészítı feladatát elsısorban óráig látja el. - Az iskolai életre való felkészítı foglalkozás napi 4 óra, amely idı alatt 5 éves kortól a gyermekeknek kötelezı az óvodában tartózkodni. - Az idevonatkozó jogszabály alapján az óvodában egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot lehet tartani. Az öt napból kettı felhasználásáról intézményi szinten, három felhasználásáról a tagóvodák döntenek intézményvezetıi engedéllyel. 5. Fakultáció A hit és vallásoktatáshoz, valamint minden külön a szülık által igényelt szolgáltatáshoz az intézmény vezetıje az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten biztosítja az idıt és helyet. 6. Az óvodákban dolgozó közalkalmazottak munkarendje - A közalkalmazottak munkarendje az éves munkatervben és a tagóvodákban jól látható helyen található. - A nevelımunkát közvetlenül segítı és más alkalmazottak napi munkavégzés igazolására A kötelezıen elıírt jelenléti ív szolgál. - Az óvodapedagógusok napi munkaidejének nyilvántartása az erre a célra szolgáló kéthavi idıkeret és munkaidı-nyílvántartási külön lapon történik. 1. A vezetık intézményben való tartózkodás 8. Az intézmény munkarendje Az intézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell az intézményben tartózkodni. Ezért az intézmény vezetıje vagy vezetı helyettesei külön beosztás alapján látják el az ügyeletes vezetı feladatait. Az ügyeletes vezetı akadályoztatása esetén a Szervezeti és Mőködési Szabályzat pontjában rögzített vezetıi helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 2. A közalkalmazottak munkarendje Az intézmény zavartalan mőködése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával a tagóvoda vezetık állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával. A közalkalmazottak munkaköri leírását szintén a tagóvoda vezetık készítik el, és az intézményvezetı hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény tanévnyitó értekezletén a városi munka- és balesetvédelmi felügyelı tartja. 16

17 A tagóvoda vezetık tesznek javaslatot a törvényes munkaidı és pihenı idı figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 3. Az óvodapedagógusok munkarendje A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelezı órákból, valamint a nevelıoktató munkával, és a gyermekekkel összefüggı egyéb feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A munkabeosztás összeállításának alapelve, az intézmény zavartalan mőködése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Az óvodapedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagóvoda vezetık állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával. Az óvodapedagógus köteles kötelezı órája kezdetekor pontosan, munkára kész állapotban a gyermekcsoportban megjelenni. Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását elızetesen jelenteni kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen. 4. A gyógypedagógusok, a logopédus és fejlesztı pedagógusok munkarendje Teljes munkaidejük heti 40 óra, mely kötelezı órákból, valamint a nevelı-oktató munkával, és a gyermekekkel összefüggı egyéb feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A munkabeosztás összeállításának alapelve, az intézmény zavartalan mőködése, a gyermekek egyéni, specifikus fejlesztése az elızetes felmérések alapján és szülıi hozzájárulások beszerzésével. Munkarendjüket közvetlen az intézményvezetı jóváhagyásával, egymás munkájának segítésével végzik. Beszámolási kötelezettség terheli ıket az intézményvezetı felé. 5. A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje A gyógypedagógiai asszisztens feladata és munkarendje Az integrált tagóvodában a nevelı-oktató munkával összefüggı feladatokat, a gyermekek egyéni fejlesztését heti 40 órában végzi. Önálló felelıséggel elkészíti a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos méréseket és fejlesztési terveket. Munkáltatója az intézményvezetı, munkáját az integrált tagóvoda vezetı utasítása alapján és ellenırzése mellett látja el. Egyéb teendıit a munkaköri leírás tartalmazza. Az óvodatitkár feladata és jogköre Az intézményben a gazdasági-, ügyviteli-, adminisztrációs feladatok ellátását heti 40 órában végzi. Munkáltatója az intézmény vezetıje, feladatát a gazdasági vezetı utasítása alapján végzi. A feladatkörébe utalt teendıket a munkaköri leírás tartalmazza. Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. Fegyelmi felelısséggel tartozik, titoktartási kötelezettség terheli. 17

18 Dajka feladata és jogköre A dajka mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermek egész napos óvodai ellátásához, az óvodában a nevelési célok eléréséhez. Feladatuk az óvodapedagógus irányításával: - a gyermek gondozásában, nevelésében való részvétel, - az óvoda épületének és környezetének folyamatos, rendszeres tisztántartása. Elvégzi: - a tagóvoda vezetı által munkakörébe utalt feladatokat, külön díjazásért az egyéb nem feladatkörébe tartozó feladatokat is. Karbantartók Az intézményben a karbantartói feladatokat heti 40 órában látják el mind a kilenc békési óvodában. Munkáltatójuk az intézményvezetı, közvetlen irányítójuk a gazdasági vezetı. Részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Ügyviteli dolgozók A fıkönyvelı, pénztáros, térítési díj beszedı feladataikat heti 40 órában látják el. Munkáltatójuk az intézményvezetı, közvetlen irányítójuk a gazdasági vezetı. Részletes munkaköri feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A technikai dolgozókat (9 fı) az intézményvezetı, mint munkáltató alkalmazza. Munkabeosztásukat az óvoda teljes nyitva tartása, illetve a munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg, melyet a tagóvoda-vezetık határoznak meg az intézményvezetı jóváhagyásával. A technikai dolgozók szükség szerint átcsoportosíthatók. A tagóvoda vezetık az ellenırzési ütemterv, illetıleg írásban rögzített munkamegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan mőködése érdekében, értékelik a közalkalmazottak munkáját. 5. Az ellenırzési ütemterv az intézményi munkaterv része Az ellenırzés kiterjed - a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minıségére és a - munkafegyelemmel összefüggı kérdésekre. A Belsı Ellenırzési Szabályzat a SZMSZ melléklete. 6. A gyermekek óvodai életrendje A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében található házirend határozza meg. A házirend szabályait a nevelıtestület az intézményvezetı elıterjesztése után az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi gyermekére és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelezı. 18

19 9.. Az óvodapedagógusi munkaidı-nyilvántartás rendje 1. A munkaidı-nyilvántartás vezetési szabályai Az intézmény a 138/1992. (X.8.)Korm. Rendelet 7..(1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban szabályozza a pedagógusokra vonatkozó munkaidı-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. 2. A munkaidı nyilvántartás tartalma A munkaidı-nyilvántartás tartalmazza a tanítással le nem kötött munkaidı keretében a pedagógus által szabadon megnevezett feladatokat, külön megjelölve az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátandóan, illetve elláthatóan. Valamint tartalmazza az óvodapedagógusok gyermekekkel közvetlen foglalkozásainak kötelezı óráját (óvodai csoportban végzett foglalkozás), melyet a tagóvoda-vezetık határoznak meg. 3. A munkaidı-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai A munkaidı-nyilvántartást személyenként külön-külön kell vezetni. A személyenként vezetett nyilvántartás adatait naponta rögzíteni kell a következı bontásban: a tanítással lekötött munkaidı - kötelezı óra teljesítése, - kötelezı órába beszámítható tevékenységek, - összes tanítással lekötött munkaidı a tanítással le nem kötött munkaidı, a pedagógus által szabadon megnevezve: : intézményben ellátható feladatok, ezen belül: - felkészülés az óvodai foglalkozásokra, elıkészítés, - a gyermekek értékelése, fejlesztési terv összeállítása, - felzárkóztatási-, tehetséggondozási terv készítése, - ügyviteli tevékenység - részvétel a nevelıtestület munkájában, - óvodavezetéssel összefüggı feladatok, - rendezvények szervezése, azokon való részvétel, - gyermekek felügyeletének ellátása, - a gyermekbalesetek megelızésével összefüggı feladatok - gyermekvédelemmel összefüggı feladatok, - intézményi dokumentumok készítése, - foglalkozáson kívüli gyógytestnevelés és beszédfejlesztés intézményen kívül ellátható feladatok, ezen belül: - családlátogatás, - felkészülés az óvodai foglalkozásokra, - gyermekek értékelése, - rendezvények szervezése, azokon való részvétel, - gyermekvédelemmel összefüggı feladatok, 19

20 - óvodavezetéssel összefüggı feladatok, - foglalkozáson kívüli gyógytestnevelés és beszédfejlesztés összes tanítással le nem kötött munkaidı, munkaidı összesen. 4. A tanítással le nem kötött munkaidıben ellátandó pedagógiai feladatok ellátására vonatkozó szabályok: A kulturális és egyéb rendezvények szervezése a csoportok számára az intézmény éves munkatervében meghatározott rend szerint kötelezı az óvodapedagógusok számára. A rendezvények szervezése és annak tartama alatt köteles intézkedni a balesetvédelmi szabályok betartására és betarttatására. A szülıi szervezet által kezdeményezett kirándulások várható költségeirıl a szülıket elızetesen tájékoztatni kell. - A kirándulások, utazások szervezésekor figyelembe kell venni a 214/1996. Kormányrendelet elıírásait. Az óvodán kívüli programokat az intézményvezetı illetve tagóvoda vezetı engedélyezi. Az intézményben a nevelıtestület által szervezett rendezvényeken a nevelıtestület részvétele kötelezı, az egyéb alkalmazottak bevonásáról az intézményvezetı, illetve tagóvoda vezetı dönt. 5. A tanítási idıkeret számítása A tanítási idıkeret a heti kötelezı óraszám ötödének és a két havi tanítási napok számának szorzata. TIK = KO/5 x TN TIK= tanítási idıkeret KO = kötelezı óraszám TN = két havi tanítási napok száma 6. Beszámítások a tanítási idıkeretbe A tanítási idıkeretbe be kell számítani: a pedagógusok kötelezı órakedvezményét - munkaközösség vezetıi órakedvezmény: heti 1 óra, - tagóvoda vezetıi órakedvezmény: 2-3 csoportos óvodában: heti 2 óra csoportos óvodában: heti 8 óra - intézményi szakszervezeti képviselı órakedvezménye: minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi 2 óra a kiesı és beszámítható tanítási napokra számított kötelezı órákat a tanítási napokon ténylegesen teljesített foglalkozásokat. 7. A kiesı napok miatti idı számítása A kiesı napok miatt a tanítási idıkeretbıl levonható órákat a kiesı napok és a kötelezı órák ötödének szorzata adja. KNO = KN x KO/5 20

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 030523 Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. év hó. napján Jóváhagyta:..

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben