Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata"

Átírás

1 Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı

2 TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 3.. Az intézmény feladatai alapdokumentumai és jogosultsága II. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 4.. Szervezeti egységek és vezetıi szintek 5.. Az intézmény vezetıje 6.. Az intézmény vezetısége III. Az intézmény mőködési rendje 7... A nevelési év helyi rendje 8.. Az intézmény munkarendje 9.. A pedagógus munkaidı-nyilvántartás rendje IV. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk 10.. Alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 11.. Az óvoda csoportjai és kapcsolattartásának rendje 12.. A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje 13.. Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere V. A nevelıtestület és a szakmai munkaközösségek 14.. A nevelıtestület és mőködési rendje 15.. A nevelıtestület szakmai munkaközösségei 16.. A nevelıtestület feladatainak átruházása VI. A gyermek felvétele, a távolmaradás igazolása 17.. A gyermek óvodai jogviszonya és következményei 18.. A gyermek távolmaradása és annak igazolása 2

3 VII. A létesítmények és helyiségek használati rendje 19.. Az épületek egészére vonatkozó rendszabályok 20.. A helyiségek és berendezésük használati rendje VIII. Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 21.. Hagyományok, ünnepélyek IX. Intézményi óvó-védı elıírások 22.. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 23.. Gyermekvédelmi feladatok X. Egyéb rendelkezések 24.. Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje XI. Záró rendelkezések Mellékletek 3

4 I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a következı törvények alapján készült: évi XXXIII. Törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a módosításokkal együtt évi LXXIX. Törvény: A közoktatásról a módosításokkal együtt évi XXII. Törvény: A munka törvénykönyve módosításokkal együtt A Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következık: 138/1992. évi (X.8.) Korm. Rendelet A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl Helyi Óvodai Pedagógiai Program (HOP) Az Intézmény Minıségirányítási Programja (IMIP) 3. A szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménynél egyéb jogviszonyban állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes képviselıjére. A szabályzat a nevelıtestület általi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SzMSz. 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 1. Az intézmény neve: Békési Kistérségi Óvoda Címe: 5630 Békés, Baky u. 4 Levelezési címe: 5630 Békés, Petıfi u. 4. OM azonosító: Típusa: óvodai nevelést folytató nevelési-oktatási intézmény Szakágazat: Alapvetı szakfeladat száma: Törzsszáma: Székhely: Központi óvoda Békés, Baky u. 4. 4

5 Tagóvodák, telephelyek, feladatellátási helyek: Újvárosi tagóvoda Békés, Csabai u. 30. Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. U. 44. Jantyik úti tagóvoda Békés, Jantyik u. 33. Hunyadi téri tagóvoda Békés, Hunyadi tér 1/1. Integrált tagóvoda Békés, Ótemetı u. 2. Korona úti tagóvoda Békés, Korona u. 1. Teleky úti tagóvoda Békés, Teleky u. 26. Végvári tagóvoda Békés, Nevelı u. 1. Muronyi tagóvoda Murony, Arany J. u. 3. Kamuti tagóvoda Kamut, Petıfi u. 6. Tarhosi tagóvoda Tarhos, Kossuth u Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Alapítója: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Fenntartó: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Felügyeleti szerv: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító okirat száma: 239/2008. (V. 29.) Óvodai csoportok száma: 35 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 875 Engedélyezett pedagógus létszám: 73 A közalkalmazottak összes létszáma: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5630 Békés, Baky u. 4. Levelezési cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. Körbélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5

6 4. Az intézmény gazdálkodási módja Teljes jogkörő önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elı az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 3.. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 1. Alap- és egyéb feladatok Alapfeladat: Az óvodai ellátás keretében a 3-6-7, indokolt esetben 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolai életre való felkészítése. Egyéb feladat: Etnikai nevelés-oktatás Kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés Integrált óvodai nevelés-oktatás - részképesség zavarral küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése, nevelése - enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozása. 2. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény tartalmi mőködését a Helyi Óvodai Nevelési Program határozza meg, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, az Országos Integrációs Rendszer elıírásaira épül és a Nevelés a mővészetek eszközeivel, valamint a Tevékenységközpontú alternatív óvoda program részleges felhasználása, kibıvítve Porkolábné Dr Balogh Katalin Komplex Prevenciós óvodai Program adaptációjával, melyet az integrált tagóvodában alkalmaznak. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program és IPR program, valamint az IMIP megtalálható: valamennyi tagóvodában kifüggesztve intézményvezetıi és tagóvodavezetıi irodában Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve tartalmazza a Feladatellátási tervet, mely a feladatok konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és a határidık kitőzésével, valamint a felelısök megjelölésével, kibıvítve a tagóvodák éves feladatellátási tervével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti és fogadja el. 3. Az intézmény jogosultságai Az óvodai szakvélemény kiállítása Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. Az 5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos dokumentáció. A 7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelıtestületi jóváhagyása. 6

7 Az intézmény szervezeti felépítése Szakszervezet Intézményvezetı Szülıi szervezet Közalkalmazotti Tanács Általános Intézményvezetı Helyettes Szakmai Intézményvezetı Helyettes Gazdaságvezetı Tagóvodavezetık Minıségfejlesztési Támogató Csoportvezetı Munkaközösség vezetık Gazdasági csoport - Fıkönyvelı -Gazdasági ügyintézık - Óvodatitkár - Karbantartók Nevelıtestület Kisegítık Dajkák

8 I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a következı törvények alapján készült: évi XXXIII. Törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a módosításokkal együtt évi LXXIX. Törvény: A közoktatásról a módosításokkal együtt évi XXII. Törvény: A munka törvénykönyve módosításokkal együtt A Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következık: 138/1992. évi (X.8.) Korm. Rendelet A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl Helyi Óvodai Pedagógiai Program (HOP) Az Intézmény Minıségirányítási Programja (IMIP) 3. A szabályzat hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménynél egyéb jogviszonyban állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes képviselıjére. A szabályzat a nevelıtestület általi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SzMSz. 2.. Az intézmény jellemzıi, jogállása és gazdálkodási módja 1. Az intézmény neve: Békési Kistérségi Óvoda Címe: 5630 Békés, Baky u. 4 Levelezési címe: 5630 Békés, Petıfi u. 4. OM azonosító: Típusa: óvodai nevelést folytató nevelési-oktatási intézmény Szakágazat: Alapvetı szakfeladat száma: Törzsszáma: Székhely: Központi óvoda Békés, Baky u. 4. 8

9 Tagóvodák, telephelyek, feladatellátási helyek: Újvárosi tagóvoda Békés, Csabai u. 30. Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. U. 44. Jantyik úti tagóvoda Békés, Jantyik u. 33. Hunyadi téri tagóvoda Békés, Hunyadi tér 1/1. Integrált tagóvoda Békés, Ótemetı u. 2. Korona úti tagóvoda Békés, Korona u. 1. Teleky úti tagóvoda Békés, Teleky u. 26. Végvári tagóvoda Békés, Nevelı u. 1. Muronyi tagóvoda Murony, Arany J. u. 3. Kamuti tagóvoda Kamut, Petıfi u. 6. Tarhosi tagóvoda Tarhos, Kossuth u Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Alapítója: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Fenntartó: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Felügyeleti szerv: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító okirat száma: 239/2008. (V. 29.) Óvodai csoportok száma: 35 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 875 Engedélyezett pedagógus létszám: 73 A közalkalmazottak összes létszáma: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 5630 Békés, Baky u. 4. Levelezési cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. Körbélyegzı: Békési Kistérségi Óvoda 9

10 4. Az intézmény gazdálkodási módja Teljes jogkörő önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény fenntartási és mőködési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elı az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 3.. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 1. Alap- és egyéb feladatok Alapfeladat: Az óvodai ellátás keretében a 3-6-7, indokolt esetben 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolai életre való felkészítése. Egyéb feladat: Etnikai nevelés-oktatás Kéttannyelvő német nemzetiségi nevelés Integrált óvodai nevelés-oktatás - részképesség zavarral küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése, nevelése - enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozása. 2. Az intézmény alapdokumentumai: Az intézmény tartalmi mőködését a Helyi Óvodai Nevelési Program határozza meg, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, az Országos Integrációs Rendszer elıírásaira épül és a Nevelés a mővészetek eszközeivel, valamint a Tevékenységközpontú alternatív óvoda program részleges felhasználása, kibıvítve Porkolábné Dr Balogh Katalin Komplex Prevenciós óvodai Program adaptációjával, melyet az integrált tagóvodában alkalmaznak. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program és IPR program, valamint az IMIP megtalálható: valamennyi tagóvodában kifüggesztve intézményvezetıi és tagóvodavezetıi irodában Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve tartalmazza a Feladatellátási tervet, mely a feladatok konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és a határidık kitőzésével, valamint a felelısök megjelölésével, kibıvítve a tagóvodák éves feladatellátási tervével. A munkatervet a nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti és fogadja el. 3. Az intézmény jogosultságai Az óvodai szakvélemény kiállítása Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. Az 5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos dokumentáció. A 7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelıtestületi jóváhagyása. 10

11 II. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 4.. Szervezeti egységek és vezetı szintek A szervezeti egységekhez kapcsolódó vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és a tartalmai követelményeknek megfelelıen, magas színvonalon lássa el. A munkavégzés a racionális és gazdaságos mőködtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével történjék. 2. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttmőködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenımentes, valamint összehangolt legyen. 5.. Az intézmény vezetıje 1. Az intézmény vezetıje: Bereczki Lászlóné Elérhetısége: Kistérségi Óvodák Gondnoksága Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 4. cím: Telefon/Fax.: (66) Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a fenntartó nevezi ki, a vonatkozó törvények betartásával. 2. Az intézményvezetı jogköre Az intézmény vezetıjének a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 54. és 55. -a szerint feladata különösen, hogy irányítja és koordinálja az intézményben folyó mindennemő munkát és személyében felel az intézkedésekért, vagyis egy személyi felelısséggel áll az intézmény élén, maga hozza döntéseit, és a felelısséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtásért és a végrehajtás ellenırzéséért. 3. Az intézményvezetı felelıssége és feladatai Felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, a pénzeszközök jogszabályban meghatározott módon történı felhasználásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért, a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı- oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelızéséért, a megelızı tevékenység irányításáért, 11

12 a gyermekek és közalkalmazottak rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért és irányításáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörbe. képviseli az intézményt külsı szervek elıtt, jogkörét jogszabályi elıírásoknak megfelelıen esetenként vagy a feladatok meghatározott körében átruházhatja helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára, ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat, elkészíti az intézmény mőködésére vonatkozó szabályzatokat, az elkészített minıségirányítási programot az alkalmazotti közösség elé terjeszti, gondoskodik a fenntartó által jóváhagyott minıségirányítási program végrehajtásáról, elkészíti a középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot, és a tanítási évre szóló beiskolázási tervet, gondoskodik annak jogszerő elfogadtatásáról és végrehajtásáról elıkészíti és a nevelıtestület elé terjeszti az éves munkatervet feladatellátási tervet a szakszervezet véleményét figyelembe veszi, elıírás szerint egyeztet vele, ellátja a jogszabályban meghatározott tanügy-igazgatási feladatokat, biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, együttmőködik a szülıi szervezetekkel. 6.. Az intézmény vezetısége 1. A tagóvoda vezetık, intézményvezetı helyettesek és gazdaságvezetı személye Tagóvoda vezetık neve: Központi óvoda: Béres Istvánné elérhetısége: Békés, Baky u. 4. Tel.: (66) Újvárosi tagóvoda: Bartyik Jánosné elérhetısége: Békés, Csabai u. 30. Tel.: (66) Epreskerti tagóvoda: Bondárné Pásztor Emma elérhetısége: Békés, Móricz Zs. u. 44. Tel.:(66) Jantyik úti tagóvoda: Ökrösné Baji Katalin elérhetısége: Békés, Jantyik u. 33. Tel.: (66) Hunyadi téri tagóvoda: Tokai Ferencné elérhetısége: Békés, Hunyadi tér 1/1. Tel.: (66) Integrált tagóvoda: Nagy Istvánné elérhetısége: Békés, Ótemetı u. 2. Tel.: (66)

13 Korona úti tagóvoda: Dr Farkas Istvánné elérhetısége: Békés, Korona u. 1. Tel.: (66) Teleky úti tagóvoda: Liptákné Szabó Zsófia elérhetısége: Békés, Teleky u. 26. Tel.: (66) Végvári tagóvoda: Sztraczinszki Andrásné elérhetısége: Békés, Baky u. 4. Tel.:(66) Muronyi tagóvoda: Madarász Ágnes elérhetısége: Murony, Arany J. u. 3. Tel.: (66) ) Kamuti tagóvoda: Vetési Istvánné elérhetısége: Kamut, Petıfi u. 6. Tel.: (66) Tarhosi tagóvoda: Kürti Sándorné elérhetısége: Tarhos, Kossuth u. 52. Tel.: (66) Általános intézményvezetı helyettes: Bondárné Pásztos Emma Epreskerti tagóvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. Tel.: (66) Szakmai intézményvezetı helyettes: Sztraczinszki Andrásné Központi óvoda Békés, Baky u. 4. Tel.: (66) Gazdaságvezetı: Farmasiné Mészár Anna Óvodák gondnoksága Békés, Petıfi u. 4. Tel.: (66) Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett látják el feladatukat. Feladat- és hatáskörük kiterjed egész munkakörükre. A vezetı beosztásúak munkaköri leírása a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében található. Az intézményvezetı helyettesek és tagóvoda vezetık felelıssége kiterjed: - a nevelıtestület vezetésére, - a nevelımunka irányítására és ellenırzésére, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítésére, végrehajtásának szakszerő megtervezésére és ellenırzésére, - a szülıi közösséggel, az érdekképviseleti szervekkel való együttmőködésre, - a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezésére, valamint a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenıen személyes felelıséggel tartoznak az intézményvezetınek. 13

14 Évenkénti beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész mőködésére és pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzés tapasztalataira, valamint az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére. 3. A gazdaságvezetı Közvetlenül az intézményvezetı irányítása alá tartozik. A vezetı beosztás ellátására adott megbízás alapján irányítja a gazdasági munkakörbe besorolt közalkalmazottak munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Felelıs: - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, az adatszolgáltatások elkészítéséért és helyességéért, - a számviteli, pénzügyi, az adó - és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, - az intézmény gazdálkodását érintı helyi szabályzatok tervezetének elkészítéséért és Folyamatos karbantarásáért. Ellenjegyzési és ellenırzési jogköre van. 4. A vezetıség Az intézmény vezetısége konzultatív testület: véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezetı saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetıség tagjai: az intézményvezetı, az intézményvezetı helyettesek, tagóvoda vezetık, gazdaságvezetı, minıségfejlesztı támogató csoport vezetı, a szakmai munkaközösségek vezetıi, szakszervezeti vezetı. 5. A vezetık kapcsolattartási rendje Az intézményvezetı és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, havonta és a szükségletnek megfelelı rendszerességgel tartanak vezetıi értekezleteket, melyrıl jegyzıkönyv készül. Rendkívüli vezetıi értekezletet az intézményvezetı bármikor összehívhat. 6. A vezetık helyettesítési rendje Az intézményvezetı helyettesítése Az intézményveztıt szabadsága és betegsége alatt, bármelyik helyettese teljes felelıséggel a munkáltatói jogkör kivételével helyettesíti, a gazdasági vezetı azonban a 156/1995.(XII.26.) Kormányrendelet alapján csak a gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében. Az intézményvezetı tartós távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az intézményvezetı és helyettesei egyidejő távolléte (továbbképzés, szabadság) esetén külön felhatalmazás alapján bármelyik tagóvoda vezetı a sürgıs esetekben intézkedést tehet a tagóvodák zavartalan mőködése érdekében. 14

15 III. Az intézmény mőködési rendje 7.. A nevelési év helyi rendje 1. A nevelési év rendjének meghatározása A nevelési év szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig, a szorgalmi idı május 31- ig tart. A tanév általános rendjérıl az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. 2. A nevelési év rendje és annak közzététele A nevelési év helyi rendje tartalmazza az intézmény mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat: - a nevelıtestületi értekezletek idıpontjait, - az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és idıpontját, - a nevelés nélküli munkanapok programját és idıpontját, - a szünetek idıpontját a fenntartó döntése alapján - a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elıírásokat az óvodapedagógusok az elsı hónapban ismertetik a gyerekekkel, az elsı szülıi értekezleten pedig a szülıkkel. A fentieket, a házirendet a nyitva tartás idıpontjait a tagóvodák folyosóján ki kell függeszteni. A fentiek idıpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 3. Az intézmény tagóvodáinak nyitva tartása Az intézmény békési tagóvodái a nevelési évben ig, Muronyi tagóvoda ig, Kamuti tagóvoda ig, Tarhosi tagóvoda ig tartanak nyitva. Az intézmény gondnokságának hivatalos munkarendje: ig tart. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az intézményvezetı adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. 4. A tagóvodák munkarendje, nyitva tartása - Az óvodák 5 napos (hétfıtıl péntekig) 55 órás munkarenddel üzemelnek. Eltérı az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérıen alakul. - Az óvodák dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkatervek tartalmazzák. - A nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31-ig tart, két részbıl áll: szeptember 1 május 31-ig szorgalmi idı június 1-tıl augusztus 31-ig nyári nevelési idı - Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyrıl a szülıket 7 nappal elıbb hirdetés útján értesítést kapnak gyermek szülıje kérése esetén ügyeletet biztosítunk, ıszi, téli, tavaszi szünetben a Korona úti, a Muronyi, a Kamuti és a Tarhosi tagóvodákban, a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele alapján. 15

16 - A nyári nevelési idı alatt éves és július-augusztusi váltással: Békésen: Újvárosi- Jantyik úti; Teleky úti-integrált tagóvodák és minden harmadik év nyarán a Központi óvoda, Muronyban, Kamuton, Tarhoson pedig a helyi szokásrendnek megfelelıen tartanak nyitva a tagóvodák a nyári idıszakban. - A nyári idıszak alatt kell elvégezni az óvodák szükséges szerinti felújítását. - A nyári nyitvatartási rendrıl a gyermekek szüleit február 15-ig értesíteni kell. - A gyermekek fogadása óvónı jelenlétében történik. A gyermekek szakszerő felügyeletének megszervezésérıl a nyitva tartás idıtartama alatt a tagóvoda vezetık gondoskodnak. - A gyermekek napirendjét a csoport óvónıinek a csoportnaplóban kell rögzíteni. - Az óvoda iskolai életre felkészítı feladatát elsısorban óráig látja el. - Az iskolai életre való felkészítı foglalkozás napi 4 óra, amely idı alatt 5 éves kortól a gyermekeknek kötelezı az óvodában tartózkodni. - Az idevonatkozó jogszabály alapján az óvodában egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot lehet tartani. Az öt napból kettı felhasználásáról intézményi szinten, három felhasználásáról a tagóvodák döntenek intézményvezetıi engedéllyel. 5. Fakultáció A hit és vallásoktatáshoz, valamint minden külön a szülık által igényelt szolgáltatáshoz az intézmény vezetıje az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten biztosítja az idıt és helyet. 6. Az óvodákban dolgozó közalkalmazottak munkarendje - A közalkalmazottak munkarendje az éves munkatervben és a tagóvodákban jól látható helyen található. - A nevelımunkát közvetlenül segítı és más alkalmazottak napi munkavégzés igazolására A kötelezıen elıírt jelenléti ív szolgál. - Az óvodapedagógusok napi munkaidejének nyilvántartása az erre a célra szolgáló kéthavi idıkeret és munkaidı-nyílvántartási külön lapon történik. 1. A vezetık intézményben való tartózkodás 8. Az intézmény munkarendje Az intézmény hivatalos munkaidejében felelıs vezetınek kell az intézményben tartózkodni. Ezért az intézmény vezetıje vagy vezetı helyettesei külön beosztás alapján látják el az ügyeletes vezetı feladatait. Az ügyeletes vezetı akadályoztatása esetén a Szervezeti és Mőködési Szabályzat pontjában rögzített vezetıi helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 2. A közalkalmazottak munkarendje Az intézmény zavartalan mőködése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával a tagóvoda vezetık állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával. A közalkalmazottak munkaköri leírását szintén a tagóvoda vezetık készítik el, és az intézményvezetı hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény tanévnyitó értekezletén a városi munka- és balesetvédelmi felügyelı tartja. 16

17 A tagóvoda vezetık tesznek javaslatot a törvényes munkaidı és pihenı idı figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 3. Az óvodapedagógusok munkarendje A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelezı órákból, valamint a nevelıoktató munkával, és a gyermekekkel összefüggı egyéb feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A munkabeosztás összeállításának alapelve, az intézmény zavartalan mőködése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Az óvodapedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagóvoda vezetık állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával. Az óvodapedagógus köteles kötelezı órája kezdetekor pontosan, munkára kész állapotban a gyermekcsoportban megjelenni. Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását elızetesen jelenteni kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen. 4. A gyógypedagógusok, a logopédus és fejlesztı pedagógusok munkarendje Teljes munkaidejük heti 40 óra, mely kötelezı órákból, valamint a nevelı-oktató munkával, és a gyermekekkel összefüggı egyéb feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A munkabeosztás összeállításának alapelve, az intézmény zavartalan mőködése, a gyermekek egyéni, specifikus fejlesztése az elızetes felmérések alapján és szülıi hozzájárulások beszerzésével. Munkarendjüket közvetlen az intézményvezetı jóváhagyásával, egymás munkájának segítésével végzik. Beszámolási kötelezettség terheli ıket az intézményvezetı felé. 5. A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje A gyógypedagógiai asszisztens feladata és munkarendje Az integrált tagóvodában a nevelı-oktató munkával összefüggı feladatokat, a gyermekek egyéni fejlesztését heti 40 órában végzi. Önálló felelıséggel elkészíti a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos méréseket és fejlesztési terveket. Munkáltatója az intézményvezetı, munkáját az integrált tagóvoda vezetı utasítása alapján és ellenırzése mellett látja el. Egyéb teendıit a munkaköri leírás tartalmazza. Az óvodatitkár feladata és jogköre Az intézményben a gazdasági-, ügyviteli-, adminisztrációs feladatok ellátását heti 40 órában végzi. Munkáltatója az intézmény vezetıje, feladatát a gazdasági vezetı utasítása alapján végzi. A feladatkörébe utalt teendıket a munkaköri leírás tartalmazza. Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. Fegyelmi felelısséggel tartozik, titoktartási kötelezettség terheli. 17

18 Dajka feladata és jogköre A dajka mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermek egész napos óvodai ellátásához, az óvodában a nevelési célok eléréséhez. Feladatuk az óvodapedagógus irányításával: - a gyermek gondozásában, nevelésében való részvétel, - az óvoda épületének és környezetének folyamatos, rendszeres tisztántartása. Elvégzi: - a tagóvoda vezetı által munkakörébe utalt feladatokat, külön díjazásért az egyéb nem feladatkörébe tartozó feladatokat is. Karbantartók Az intézményben a karbantartói feladatokat heti 40 órában látják el mind a kilenc békési óvodában. Munkáltatójuk az intézményvezetı, közvetlen irányítójuk a gazdasági vezetı. Részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Ügyviteli dolgozók A fıkönyvelı, pénztáros, térítési díj beszedı feladataikat heti 40 órában látják el. Munkáltatójuk az intézményvezetı, közvetlen irányítójuk a gazdasági vezetı. Részletes munkaköri feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A technikai dolgozókat (9 fı) az intézményvezetı, mint munkáltató alkalmazza. Munkabeosztásukat az óvoda teljes nyitva tartása, illetve a munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg, melyet a tagóvoda-vezetık határoznak meg az intézményvezetı jóváhagyásával. A technikai dolgozók szükség szerint átcsoportosíthatók. A tagóvoda vezetık az ellenırzési ütemterv, illetıleg írásban rögzített munkamegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan mőködése érdekében, értékelik a közalkalmazottak munkáját. 5. Az ellenırzési ütemterv az intézményi munkaterv része Az ellenırzés kiterjed - a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minıségére és a - munkafegyelemmel összefüggı kérdésekre. A Belsı Ellenırzési Szabályzat a SZMSZ melléklete. 6. A gyermekek óvodai életrendje A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében található házirend határozza meg. A házirend szabályait a nevelıtestület az intézményvezetı elıterjesztése után az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi gyermekére és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelezı. 18

19 9.. Az óvodapedagógusi munkaidı-nyilvántartás rendje 1. A munkaidı-nyilvántartás vezetési szabályai Az intézmény a 138/1992. (X.8.)Korm. Rendelet 7..(1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban szabályozza a pedagógusokra vonatkozó munkaidı-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. 2. A munkaidı nyilvántartás tartalma A munkaidı-nyilvántartás tartalmazza a tanítással le nem kötött munkaidı keretében a pedagógus által szabadon megnevezett feladatokat, külön megjelölve az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátandóan, illetve elláthatóan. Valamint tartalmazza az óvodapedagógusok gyermekekkel közvetlen foglalkozásainak kötelezı óráját (óvodai csoportban végzett foglalkozás), melyet a tagóvoda-vezetık határoznak meg. 3. A munkaidı-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai A munkaidı-nyilvántartást személyenként külön-külön kell vezetni. A személyenként vezetett nyilvántartás adatait naponta rögzíteni kell a következı bontásban: a tanítással lekötött munkaidı - kötelezı óra teljesítése, - kötelezı órába beszámítható tevékenységek, - összes tanítással lekötött munkaidı a tanítással le nem kötött munkaidı, a pedagógus által szabadon megnevezve: : intézményben ellátható feladatok, ezen belül: - felkészülés az óvodai foglalkozásokra, elıkészítés, - a gyermekek értékelése, fejlesztési terv összeállítása, - felzárkóztatási-, tehetséggondozási terv készítése, - ügyviteli tevékenység - részvétel a nevelıtestület munkájában, - óvodavezetéssel összefüggı feladatok, - rendezvények szervezése, azokon való részvétel, - gyermekek felügyeletének ellátása, - a gyermekbalesetek megelızésével összefüggı feladatok - gyermekvédelemmel összefüggı feladatok, - intézményi dokumentumok készítése, - foglalkozáson kívüli gyógytestnevelés és beszédfejlesztés intézményen kívül ellátható feladatok, ezen belül: - családlátogatás, - felkészülés az óvodai foglalkozásokra, - gyermekek értékelése, - rendezvények szervezése, azokon való részvétel, - gyermekvédelemmel összefüggı feladatok, 19

20 - óvodavezetéssel összefüggı feladatok, - foglalkozáson kívüli gyógytestnevelés és beszédfejlesztés összes tanítással le nem kötött munkaidı, munkaidı összesen. 4. A tanítással le nem kötött munkaidıben ellátandó pedagógiai feladatok ellátására vonatkozó szabályok: A kulturális és egyéb rendezvények szervezése a csoportok számára az intézmény éves munkatervében meghatározott rend szerint kötelezı az óvodapedagógusok számára. A rendezvények szervezése és annak tartama alatt köteles intézkedni a balesetvédelmi szabályok betartására és betarttatására. A szülıi szervezet által kezdeményezett kirándulások várható költségeirıl a szülıket elızetesen tájékoztatni kell. - A kirándulások, utazások szervezésekor figyelembe kell venni a 214/1996. Kormányrendelet elıírásait. Az óvodán kívüli programokat az intézményvezetı illetve tagóvoda vezetı engedélyezi. Az intézményben a nevelıtestület által szervezett rendezvényeken a nevelıtestület részvétele kötelezı, az egyéb alkalmazottak bevonásáról az intézményvezetı, illetve tagóvoda vezetı dönt. 5. A tanítási idıkeret számítása A tanítási idıkeret a heti kötelezı óraszám ötödének és a két havi tanítási napok számának szorzata. TIK = KO/5 x TN TIK= tanítási idıkeret KO = kötelezı óraszám TN = két havi tanítási napok száma 6. Beszámítások a tanítási idıkeretbe A tanítási idıkeretbe be kell számítani: a pedagógusok kötelezı órakedvezményét - munkaközösség vezetıi órakedvezmény: heti 1 óra, - tagóvoda vezetıi órakedvezmény: 2-3 csoportos óvodában: heti 2 óra csoportos óvodában: heti 8 óra - intézményi szakszervezeti képviselı órakedvezménye: minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi 2 óra a kiesı és beszámítható tanítási napokra számított kötelezı órákat a tanítási napokon ténylegesen teljesített foglalkozásokat. 7. A kiesı napok miatti idı számítása A kiesı napok miatt a tanítási idıkeretbıl levonható órákat a kiesı napok és a kötelezı órák ötödének szorzata adja. KNO = KN x KO/5 20

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné igazgató 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1.. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. óvodavezető

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. óvodavezető SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. Készítette: Kemendi Györgyné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben