Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Házirend október 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Házirend. 2014.október 10."

Átírás

1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Házirend 2014.október 10. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezető.4.old. I. Házirend jogszabályi előírásai..5.old. II. Általános információk az óvodáról..6.old. III. Az intézményben folyó nevelő fejlesztő munka jellemzői.7.old. IV. Az intézmény munkarendje és nyitvatartása 9.old Az óvoda munkarendje 4.2. Nevelési és helyi rendjére vonatkozó szabályok..10.old Munkarend helyi keretei...10.old Heti és a napirend.10.old Az óvodai csoportok napi és heti rendje...10.old Az óvoda nyitva tartási rendje..14.old Az óvodai nyitva tartás általános szabályai..14.old Éves nyitva tartás..14.old Munkaszüneti napok.14.old Nevelés nélküli munkanapok 15.old Napi nyitva tartás..15.old Az óvodából való távozás kívánatos módja..16.old A gyermekek elvitele.16.old Az ügyelet..17.old A kapuk zárása...17.old. V. A gyermek óvodai jogviszonyának szabályozása.17.old Az óvodai jogviszony..17.old Az óvodai jogviszony létesítése..18.old A gyermek távolmasradásának igazolására vonatkozó rendelkezések...19.old Az óvodai jogviszony megszűnése..20.old A tankötelezettség.. 21.old A gyermekek értékelésének általános rendje, szempontjai.22.old A beiskolázás óvodai feladatai old A beiskolázás szabályai.. 23.old. VI. VII. Gyermekvédelem..23.old. Gyermek az óvodában 24.old A gyermeket megillető jogok és kötelességek..23.old A gyermek öltöztetésével kapcsolatos szabályok 25.old A gyermek étkeztetése az óvodában 26.old. VIII. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok..28.old Betegség..28.old Egészségvédelmi szabályok betegség, járvány esetén.28.old. 2

3 8.3. Balesetvédelmi szabályok..29.old Az intézmény védő, óvó előírásai.31.old Gyerekekre vonatkozó rendszabályok..33.old Tűzriadó gyakorlásának szabályai 33.old Idegenek tartózkodása az óvodában.33.old. IX. Szülő az óvodában..34.old A szülő jogai.34.old A szülő kötelessége..34.old Kapcsolattartás, együttműködés..35.old. X. Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés 36.old. XI. XII. Személyi térítési díj és étkezési díj befizetése és visszatérítés szabályai az óvodában..36.old. Záradék 38.old. Melléklet: Befizetési és visszatérítési szabályzat 3

4 Kedves Szülők! Kedves Munkatársak! Kedves Érdeklődők! Az óvoda Házirendjének elkészítését jogszabályok írják elő. Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Segíti az intézmény nevelési programjának megvalósítását, szabályozza a belső rendet. Célja, hogy meghatározza az intézmény működési rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságos, otthonos légkörben nevelhessük a reánk bízott gyermekeket. Házirendünk feladata, hogy összhangban az óvoda Pedagógiai Programjával, az oktatási törvényben foglaltakkal, valamint az SZMSZ szabályaival segítse a Kedves Szülőket az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, megtanulásában. Minden olyan lényeges információt tartalmaz, mely szükséges az óvodai élethez. Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk óvodánk kisgyermekeiről. Az óvodai Házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján, a nevelőtestület fogadja el. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként fog funkcionálni, ezért a benne foglaltak be nem tartása számon kérhető A Házirendben foglalt, óvodai életre vonatkozó szabályok betartása, és betarttatása a gyermekeknek, szülőknek, mint a gyermek törvényes képviselőjének, pedagógusoknak és minden intézményünkben dolgozó munkatársnak egyaránt kötelező. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében. Szeged, Tisztelettel : a Tündérkert Óvoda Vezetősége 4

5 I. A Házirend jogszabályi előírásai Intézményünk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseit alapul véve szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket. A nemzeti köznevelésről 2011.évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében rögzíti, hogy az Óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, kötelezettségek végrehajtásának módját és az elvárt viselkedés szabályait határozza meg. Nkt.25. (3) szerint a Házirend előírhatja az óvodába bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését, a bevitel bejelentését, az óvodai jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési oktatási intézmény nem felel. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 5. -ban rögzítik a Házirend kötelező tartalmi elemeit: - az óvodai felvétel szabályait és eljárásrendjét, - felvételi körzet határok megnevezését, - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlási módját, - a nevelési év rendjét, - az óvoda nyitva tartási rendjét, - a napirend kialakításának szempontjait és a napirendet, - a gyermekek értékelésének szempontrendszerét, - a védő óvó előírásokat, - a térítési díj befizetésének és visszafizetésére vonatkozó szabályait - távolmaradás, mulasztás, igazolásának szankcióit, - szülők jogai és kötelességei, - vélemény nyilvánítás és a rendszeres tájékoztatás rendje és formái, - vagyoni felelősség Jogszabályi háttér: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 2/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 22/2013 (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A házirend egységes szemléletű az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal, a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésének alapelveivel, a Fenntartó elvárásaival, az intézmény Helyi Alternatív Pedagógiai Programjával, Minőségirányítási Programjával, valamint Szervezeti Működési Szabályzatával Az intézmény vezetése és nevelőtestülete, valamint az Óvodaszék e dokumentum által szabályozza az intézmény törvényes és zökkenőmentes működését. II. Általános információk az óvodáról Az óvoda hivatalos elnevezése: Tündérkert Óvoda, Fairygarden Nursery School Címe: 6726 Szeged Gizella utca Telefon: 62/ , 62/ , Az óvoda vezetője: Horváth Gizella Ildikó, fogadóóra Gyermekvédelmi felelős: Róka Éva A csoportvezető óvónők fogadóórája: előzetes bejelentkezés szerint Az óvoda fenntartója: Tündérkert a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 6726 Szeged, Gizella utca OM azonosítója: Csoportok száma: 3 Férőhely száma: 45 Nevelés hivatalos nyelve: magyar, Tanult nyelv: angol Az óvodai nevelésben való részvételért a Fenntartó által meghatározott összegű térítési díjat kell fizetni. 6

7 III. Az intézményben folyó nevelő - fejlesztő munka jellemzői Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Betekintésre bármikor elérhető az óvoda saját pedagógiai programja. Alternatív Pedagógiai Programunk minden óvodai csoportban, a vezetői irodában, a honlapon megtalálható. A gyermekek nevelése iránt elkötelezett óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő munkatársaik azon munkálkodnak, hogy a gyermekeknek az óvodában töltött évek alatt boldog gyerekkort biztosítsanak. Szakmai felkészültségüket folyamatos továbbképzésekkel bővítjük. A külön fejlesztést igénylő gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus foglalkozik. A logopédiai foglalkozásokat szűrés előzi meg. Ez a szolgáltatás nagycsoporttól, indokolt esetben középső csoporttól vehető igénybe. A fejlesztő foglalkozásokat azon gyermekek számára tudjuk biztosítani, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek. Az óvodáskor végén a beiskolázás előtt az óvodapedagógus szakvéleményt állít ki, amelyet a szülő az iskolai beiratkozás előtt megkap. Ha a gyermek iskolaérettségének megállapítása nem egyértelmű, akkor a szülőnek Nevelési Tanácsadóba kell vinnie a gyermeket. Ezen vizsgálathoz az óvodapedagógusnak a gyermekről szakmai jellemzést kell készíteni, melyet a szülővel ismertetnek és a szülő aláírásával is ellátja. Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért. A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együtt működik a szülővel. 7

8 Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőknél a szakszolgálat igénybevételét 20/B(12) Programjával segíti a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Ellátja a gyermek hároméves korától a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, önellátásra nevel. A gyermek abban az évben, amikor augusztus 31-vel betölti az 5. életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 61 óra. A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelőmunkáját. a) Köznevelési alapfeladatai: óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése b) Szakfeladatai: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Egyéb vendéglátás Az intézményi vagyon működtetése Az óvodai nevelésünk általános és speciális feladatai: egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi-értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. angol nyelvi nevelés megkezdése a sportok iránti érdeklődés felkeltése, sportos életmód, életszemlélet kialakítása célirányos, speciális iskolai előkészítő programunk beépítése az óvodai programba 8

9 IV. Az intézmény munkarendje és nyitva tartása 4.1. Az óvoda munkarendje a) Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszak, folyamatos éves nyitvatartással, a teljes nevelési évre vonatkozó, megtervezett pedagógiai munkatervvel, programmal. b) A gyermek napközbeni ellátásának időkerete az óvodában Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete (heti 61 óra) magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. (3)] A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervekben (Éves munkatervben és a csoportok éves munkaterveiben )rögzítenek Nevelési év helyi rendjére vonatkozó szabályok 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, 3. (1) Az óvodai, az óvodai nevelési év, tanév helyi rendjének elkészítését írja elő, mely Pedagógiai Programban koncepziózusan, az Éves nevelési tervben, az óvodai csoportok éves nevelési tervében, konkrétan időpontok és felelősök meghatározásával kerül meghatározásra. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, szülői szervezet, véleményét is. 3. (2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, kell meghatározni a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, időpontját, felhasználását, b) a szünetek időtartamát, c a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az óvoda hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, d) az óvodai, élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 9

10 e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját Munkarend helyi keretei: Heti és a napirend Óvodánk egész évben, folyamatosan nyitvatartó intézmény, működése a négy évszakot öleli át. Az évszakok váltakozásai és az időjárás, a fény és hő viszonyai meghatározóak gyermekeink életének szervezése irányítása szempontjából. Életünkben van a nyári, őszi, téli és a tavaszi napi, illetve heti rend. A nyár és az ősz eleje a sporté és a szabad levegőztetésé. Sok időt töltünk a szabadban, elsősorban szabadtéri sportfoglalkozásokon vesznek részt gyermekeink. Az ősz második fele, tél, a tavasz első fele a behúzódás, a belső építkezés ideje. A tanulás, játék, a domináns ebben az időszakban. A csoportok heti és napirendjüket a csoportnaplókban rögzítik a pedagógusok, melyet úgy kell kialakítani, hogy gazdag, változatos élményekre épülő programot adjon a gyermekeknek, megvalósítható legyen, rugalmasan kövesse a gyermek nevelés igényeit, megtervezésekor, vegye figyelmbe a gyermek egészségi és menthálhigiénés életkori sajátosságait. összeállításakor, vegye figyelmbe Az óvodai dokumentációban (Alternatív Pedagógiai Program, Házirend, Éves Munkaterv, csoport munkaterve) szereplő nevelési elveket, előírásokat és programokat az óvodai csoportközösség megvalósíthassa. A napirend és a heti rend betartása rugalmasan kezelendő, de következetesen végrehajtandó. A szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket, az óvodai tevékenység megzavarása nélkül behozhassák illetve hazavihessék Az óvodai csoportok napirendje és heti rendje Kistücsök csoport napi és heti rendje Napsugár csoport napi és heti rendje Bölcs Bagoly csoport napi és heti rendje 10

11 Kistücsök csoport napi és heti rendje 11

12 Napsugár csoport napi és heti rendje 12

13 Bölcs Bagoly csoport napi és heti rendje 13

14 4.4. Az óvoda nyitvatartási rendje Az óvodai nyitavatartás általános szabályai: Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény. Az óvodában nincs őszi, téli, tavaszi sem nyári szünet. Az óvodák nyitva tartását a munkavállaló szülők napi munkaidejéhez kell igazítani. Tündérkert Óvoda: Óvodánk 5 napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel, egész évben, folyamatos nyitvatartással üzemel Éves nyitva tartás: A Tündérkert Óvodában folyamatos a nyitva tartás, minden munkanapon, egész évben. a) Szünetekre vonatkozó szabályok: Szülői kérésre, írásbeli szülői nyilatkozattal, nincs őszi, téli, tavaszi, nyári szünet. Ügyeletet tartunk. Ezen időpontokban megszervezzük a gyermekek felügyeletét, biztosítjuk a folyamatos nevelési oktatási és sport programot. A felújítási és nyári nagy takarítási munkálatokat az óvoda nyitvatartása után valósítjuk meg, elsősorban a hét végi, munkaszüneti napokon. A takarítás folyamatosan egész évben, heti ismétléssel, nagy takarítás formájában, és napi szintentartás formájában valósul meg, a HAACP takarítási rendjének, szabályzatának megfelelően Munkaszüneti napok: A nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, a munkaügyekért felelős miniszter rendeli el, és ezeken a fizetett munkanélküli ünnepnapokon Óvodánk, a többi, nem szolgáltatást adó munkahelyhez hasonlóan zárva tart. Ezeken a napokon ügyelet tartására sincs lehetőség. 14

15 Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Nkt. 30. (1) Nevelés nélküli munkanapok: Nkt. 30. (2) (3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. (5) (6) bekezdése alapján: 3.. (5) Az óvodai, nevelés nélküli munkanapok száma, egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Az 5 nevelés nélküli munkanap lehetőséget biztosít a nevelőtestület számára továbbképzések, értekezletek megtartására. Ennek időpontjait, témáját, a nevelőtestület és az intézmény vezetője együttesen határozzák meg és az Éves munkatervben rögzítik, a szülőket időben tájékoztatják. A Tündérkert Óvoda 3 nevelés nélküli munkanapot tervez, továbbképzések biztosítására, melyeknek időpontját tudatosan, a szülők könnyítésre, a ledolgozandó, áthelyezett, szombati munkanapokra szervezi. 3. (6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, a szülő igénye esetén az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapról, legalább 7 nappal megelőzően tákéjoztatni kell a szülőket..a gyermekek számára ezeken a napokon az intézmény felügyeletet, programot, óvodai nyitvatartást, működést biztosít Napi nyitva tartás: Az óvoda napi nyitva tartása a gyerekek számára hétfőtől péntekig: óráig tart. Az óvodai nyitvatartási idő alatt, óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel ig. Az óvoda nyitvatartási idején belül, reggel 7.00 és délután óra között az óvoda vezetőjének vagy az erre a feladatra kijelölt helyettesének az óvodában kell tartózkodnia, szükség esetén a gyerekekkel kapcsolatos intézkedési jogkörrel megbízva. Ennek rendjét az éves munkatervben rögzítik. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. A gyermekek fogadása 15

16 Óvodapedagógus jelenlétében történik Javasolt, hogy a gyermekek szülői kísérettel reggel legkésőbb 8.00-ig érkezzenek meg az óvodába a folyamatos és sikeres nevelési folyamat biztosítása érdekében. Ettől eltérni úgy lehet, egyéni egyeztetés alapján - hogy a gyermek óvodai fejlesztését az ne zavarja. Ez természetesen történhet alkalmanként, vagy tartósan is. Kérjük, hogy személyesen adják át az óvónőnek gyermeküket, mert a felügyelet nélkül hagyott gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd köszönjenek el társaiktól, óvó nénijüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a csoportba. Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul elláthassa A gyermekek elvitele: a gyermeket szülein kívül, annak a személynek, más hozzátartozónak lehet odaadni, akit a szülő személyesen mutatott be, és írásban meghatalmazást adott számára. Az óvodából a gyermek idegennek nem adható ki!!, 14 éven aluli testvérnek csak a szülőírásbeli kérelme alapján adható ki. A szülők válása esetén a felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket az óvodából. Vegyék figyelembe, hogy számunkra a bírósági döntés az iránymutató, egyéni kívánságokat nem áll módunkban teljesíteni, továbbá hogy az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület Elvált szülők esetében csak a határozat ismeretében, a törvényes gyámnak kijelölt szülőnek vagy annak az engedélyével lehet kiskorút kiadni a másik szülőnek. Ha az óvónő úgy ítéli meg, hogy szülő nem alkalmas gyermeke felügyeletének ellátására, mert valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll (alkohol, kábítószer, gyógyszer) megtagadhatja a gyermek kiadást. Ebben az esetben a gyermekvédelmi jelzőrendszer alapján kell eljárnia. A délutáni távozás kezdőidőpontja lehetőleg 15 óránál előbb ne legyen, hogy a gyermekek nyugodt pihenését és étkezését biztosítani tudjuk. Érkezéskor és távozáskor kérjük gyermekeiket átöltöztetni, a ruhákat rendben a jellel ellátott szekrénybe tenni. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók a csoportszobába, mosdóba, benti cipőben, hozott papucsban, vagy műanyag védőhuzattal a lábbelin mehetnek be. 16

17 Ennivaló, édesség ne legyen a gyermeknél, ha nem tudja megkínálni társait. Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül adják át. A gyermek egyedül, nem távozhat az óvodából, még szülői kérésre sem Az ügyelet Reggel 5.30 tól 7.00 óráig, délután, tól amíg a szülő a gyermekért nem jön, addig az időig tart. Az ügyelet folyamatosan a szülők, gyermekek rendelkezésére áll, de igénybevételét előre jelezni kell. Ebben az időben megbízott dajka, illetve a családi napközi munkatársa látja el a felügyeletet A kapuk zárása A bejárat a gyermekek biztonsága érdekében gombnyomásra nyílik, ezt csak a felnőttek használják. A bejárati ajtót minden esetben kérjük betenni, a kaput bereteszelni. A bejárati ajtót 9-től zárjuk, csengetésre nyitjuk ki. Vagyon és személy biztonsági okból az óvoda kapuit 9.00 órától óráig zárva tartjuk. Csengetésre a beosztott dajka nyit kaput, aki a külső látogató érkezéséről tájékoztatja az óvodavezetőt vagy helyettesét, aki a fogadó helyiségbe, a bejárati öltözőbe megy. Délután után a kapukat ismét zárjuk, ekkor jelző csengővel lehet jelezni és belülről, az ügyeletes közreműködésével, elektromos zár nyitásával lehet bejönni. A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. V. A gyermek óvodai jogviszonyának szabályozása 5.1. Az óvodai jogviszony: Az óvodai felvétellel létrejövő, az óvoda és a gyermek közötti jogilag szabályozott társadalmi kapcsolatot a jogszabály óvodai jogviszonyként határoz meg, az óvoda számára előírja az oktatási azonosító szám igénylését a KIR-ben. A gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos tanulói adat nyilvántartási kötelezettséget (oktatási azonosító) Nkt. 41. (4) d) - da) - dg) pontja írja elő. Az óvodáztatás életkorhoz kötött szabályozása: 17

18 2013/2014. nevelési évtől kezdve kötelező az 5. életévét betöltött gyermekeknek, minimum napi 4 órában óvodai fejlesztő, iskola előkészítő foglalkozáson résztvenni. Ezen életkorú gyermekek jelenléti és hiányzási nyilvántartását szigorúan kell vezetni, s 10 igazolatlan nap után a jegyzőnek jelezni kell. 2014/2015. szeptember elsejétől megkezdődik a három évet betöltött gyermekek kötelező óvodai nevelésben való részvétele. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3 életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Nkt. 8. (2) bekezdés 5.2. Az óvodai jogviszony létesítése: Az óvodai felvétel a Tündérkert Óvodában egész évben folyamatos. Óvodáztatási körzete nincs kijelölve, Csongrád megye és Szeged Város területéről jöhetnek gyermekek beiratkozni. Az érdeklődő látogatóknak az intézmény egész évben, mindennap óráig megtekinthető, előzetes bejelentkezés alapján. Az óvoda működéséről tájékoztatást az alapító, az intézményvezető vagy az általa megbízott munkatárs adhat. Miunden év februárjában nyílt napokat hírdetünk és óvodánkról az érdeklődőknek szervezett tájékoztatót tartunk. Nkt. 20. (1) A fenntrató az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, kírva és a honlapon megjelentetve, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harmincnappal. A gyermek felvétele: Az óvodába felvehető minden 3. életévét betöltött gyermek. A gyermek felvételekor külön kikötés, elvárás (szobatisztaság, önálló öltözködés, önálló étkezés) a gyermekkel szemben nincs. Az óvodai beiratkozás: A beiratkozás folyamatos, nincs időhöz kötve. A szülő bejeletkezése alapján, a látogatást követően történik. A jövőben a március hónapban a fenntartó által kijelölt, előre meghírdetett időpontban történik a jobb tervezhetőség érdekében a beiratkozás. Óvodai beiratkozás dokumentumai: Nkt. 20. (3) 18

19 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát, Taj kártyájának másolatát, védőoltásait igazoló egészségügyi kiskönyvének másolatát, házigyermekorvosi igazolást, hogy közösségbe mehet, SNI-s gyerekeknél a szakértői bizottság szakértői vizsgálat anyagát, különös tekintettel, hogy egészséges gyermekközösségbe integrálható, vagy az intézmény a gyermek számára kijelölt intézmény-e, Orvosi szakvéleményt a gyermek allergiájáról (pl.étel allergiájáról,) egyéb betegségeiről (cukorbeteg) és ellátásuk javaslatáról. szülő, törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, Külföldi állampolgár gyermekének felvételekor a szülőnek igazolnia kell a Magyarországon tartózkodás jogállását, a dokumentumot, munkáltatói igazolást be kell mutatni illetve másolatát le kell adni. Az óvodában felvett gyermeket a dokumentációban nyilván kell tartani. Nkt,20. (8) Döntés a felvételről: Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. Ha több a jelentkező, mint a férőhely, a fenntartóval egyeztetve, felvételi bizottságot hoz létre. A döntésről a szülőt értesítjük. A felvétel csak helyhiány esetén tagadható meg. Az ujonnan felvett gyermekek: A gyermekek szüleinek a nevelési évet megelőző augusztusban, tájékoztató szülői értekezletet tartanak az óvoda vezetői és a pedagógusai. Ez alkalommal megismerik az óvoda helyi pedagógiai programját, kézhez kapják az anamnézist, találkoznak a gyermek leendő óvodapedagógusával, dajkájával, megismerik a csoportszobát és megbeszélik a gyermek óvodai beillszkedésének módját, az esetleges családlátogatás időpontját A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51. -a szabályokat. tartalmazza a mulsztásokkal kapcsolatos A gyerekek hiányzásának okát a szülőnek kell jelentenie. Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét a közösségbe. 19

20 A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. A tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Tíz nap igazolatlan hiányzás után értesíteni kell a szülőt (maximum 2-szer) A 10 napot meghaladó igazolatlan távollétkor az óvodás koru gyermek esetében az óvoda vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50. (4), és a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti az illetékes szabálysértési hatóságot, és a jegyzőt. 20/2012. (VIII.31.) 50. (6) bekezdése alapján, a szabálysértésekről és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.II. törvény, 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a) a közoktatási törvény 24. (3) alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek többet van igazolatlanul távol. Ez alól kivétel, az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokra kötelezett gyermek. Tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti 5.4. Az óvodai jogviszony megszűnése: Megszűnik az óvodai elhelyezése annak a gyermeknek: - aki 10 napot igazolatlanul mulaszt, és az intézmény vezető a szülőt két alkalommal ferlszólította - akit másik óvodába átirattak - akinek a szülője írásban bejelentette, hogy gyermeke kimarad, - akinek elhelyezését az intézményvezető megszüntette a térítési díj hátralékának rendezésére irányuló, eredménytelen felszólítás után, (nem vonatkozik az alapítványi kedvezményezettekre) - aki iskolába nyert felvételt. 20

21 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 50. (1) Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik. Óvodaváltás esetén az óvodaköteles gyermeknek írásban ki kell jelentkezni. 50. (2) A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjét. 50. (3) Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatai, a joviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell A tankötelezettség: Az óvodában elkezdett iskola előkészítő tevékenység, a tankötelezettség teljesítésekor fejeződik be. Nkt. 45. (1) Magyarországon az e törvényben meghatározottak szerint minden gyermek köteles az intézményes nevelés oktatásban részt venni, tankötelességet teljesíteni. Nkt. 45. (2) bekezdés alapján, A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti, a 6. élet évét, - de legkésőbb az azt következő évben, amikor betölti a 7. élet évét, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése, a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Az a gyermek, akinek esetében a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Így megállapítható, hogy a gyermek, abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában, amelyben a nyolcadik életévét betölti. A tankötelezettség feltétele: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 21. (1) bekezdés alapján: A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolábalépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének jellemzőit, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. A gyermek a belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként, a kisgyermekek többsége, az óvodáskor végére eléri, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 21

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED 2013 Készítette: Madarászné Szász Éva Tagintézmény vezető 1 Bevezetés Az

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető AGGTELEKI ÓVODA /AGGTELEK, ADY E. ÚT 21./ OM AZONOSÍTÓ: 202439 HÁZIREND Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető 2 Bevezetés Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben