Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Házirend október 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Házirend. 2014.október 10."

Átírás

1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Házirend 2014.október 10. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezető.4.old. I. Házirend jogszabályi előírásai..5.old. II. Általános információk az óvodáról..6.old. III. Az intézményben folyó nevelő fejlesztő munka jellemzői.7.old. IV. Az intézmény munkarendje és nyitvatartása 9.old Az óvoda munkarendje 4.2. Nevelési és helyi rendjére vonatkozó szabályok..10.old Munkarend helyi keretei...10.old Heti és a napirend.10.old Az óvodai csoportok napi és heti rendje...10.old Az óvoda nyitva tartási rendje..14.old Az óvodai nyitva tartás általános szabályai..14.old Éves nyitva tartás..14.old Munkaszüneti napok.14.old Nevelés nélküli munkanapok 15.old Napi nyitva tartás..15.old Az óvodából való távozás kívánatos módja..16.old A gyermekek elvitele.16.old Az ügyelet..17.old A kapuk zárása...17.old. V. A gyermek óvodai jogviszonyának szabályozása.17.old Az óvodai jogviszony..17.old Az óvodai jogviszony létesítése..18.old A gyermek távolmasradásának igazolására vonatkozó rendelkezések...19.old Az óvodai jogviszony megszűnése..20.old A tankötelezettség.. 21.old A gyermekek értékelésének általános rendje, szempontjai.22.old A beiskolázás óvodai feladatai old A beiskolázás szabályai.. 23.old. VI. VII. Gyermekvédelem..23.old. Gyermek az óvodában 24.old A gyermeket megillető jogok és kötelességek..23.old A gyermek öltöztetésével kapcsolatos szabályok 25.old A gyermek étkeztetése az óvodában 26.old. VIII. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok..28.old Betegség..28.old Egészségvédelmi szabályok betegség, járvány esetén.28.old. 2

3 8.3. Balesetvédelmi szabályok..29.old Az intézmény védő, óvó előírásai.31.old Gyerekekre vonatkozó rendszabályok..33.old Tűzriadó gyakorlásának szabályai 33.old Idegenek tartózkodása az óvodában.33.old. IX. Szülő az óvodában..34.old A szülő jogai.34.old A szülő kötelessége..34.old Kapcsolattartás, együttműködés..35.old. X. Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés 36.old. XI. XII. Személyi térítési díj és étkezési díj befizetése és visszatérítés szabályai az óvodában..36.old. Záradék 38.old. Melléklet: Befizetési és visszatérítési szabályzat 3

4 Kedves Szülők! Kedves Munkatársak! Kedves Érdeklődők! Az óvoda Házirendjének elkészítését jogszabályok írják elő. Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Segíti az intézmény nevelési programjának megvalósítását, szabályozza a belső rendet. Célja, hogy meghatározza az intézmény működési rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságos, otthonos légkörben nevelhessük a reánk bízott gyermekeket. Házirendünk feladata, hogy összhangban az óvoda Pedagógiai Programjával, az oktatási törvényben foglaltakkal, valamint az SZMSZ szabályaival segítse a Kedves Szülőket az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, megtanulásában. Minden olyan lényeges információt tartalmaz, mely szükséges az óvodai élethez. Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk óvodánk kisgyermekeiről. Az óvodai Házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján, a nevelőtestület fogadja el. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként fog funkcionálni, ezért a benne foglaltak be nem tartása számon kérhető A Házirendben foglalt, óvodai életre vonatkozó szabályok betartása, és betarttatása a gyermekeknek, szülőknek, mint a gyermek törvényes képviselőjének, pedagógusoknak és minden intézményünkben dolgozó munkatársnak egyaránt kötelező. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében. Szeged, Tisztelettel : a Tündérkert Óvoda Vezetősége 4

5 I. A Házirend jogszabályi előírásai Intézményünk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseit alapul véve szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket. A nemzeti köznevelésről 2011.évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében rögzíti, hogy az Óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, kötelezettségek végrehajtásának módját és az elvárt viselkedés szabályait határozza meg. Nkt.25. (3) szerint a Házirend előírhatja az óvodába bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését, a bevitel bejelentését, az óvodai jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési oktatási intézmény nem felel. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 5. -ban rögzítik a Házirend kötelező tartalmi elemeit: - az óvodai felvétel szabályait és eljárásrendjét, - felvételi körzet határok megnevezését, - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlási módját, - a nevelési év rendjét, - az óvoda nyitva tartási rendjét, - a napirend kialakításának szempontjait és a napirendet, - a gyermekek értékelésének szempontrendszerét, - a védő óvó előírásokat, - a térítési díj befizetésének és visszafizetésére vonatkozó szabályait - távolmaradás, mulasztás, igazolásának szankcióit, - szülők jogai és kötelességei, - vélemény nyilvánítás és a rendszeres tájékoztatás rendje és formái, - vagyoni felelősség Jogszabályi háttér: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 2/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 22/2013 (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A házirend egységes szemléletű az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal, a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésének alapelveivel, a Fenntartó elvárásaival, az intézmény Helyi Alternatív Pedagógiai Programjával, Minőségirányítási Programjával, valamint Szervezeti Működési Szabályzatával Az intézmény vezetése és nevelőtestülete, valamint az Óvodaszék e dokumentum által szabályozza az intézmény törvényes és zökkenőmentes működését. II. Általános információk az óvodáról Az óvoda hivatalos elnevezése: Tündérkert Óvoda, Fairygarden Nursery School Címe: 6726 Szeged Gizella utca Telefon: 62/ , 62/ , Az óvoda vezetője: Horváth Gizella Ildikó, fogadóóra Gyermekvédelmi felelős: Róka Éva A csoportvezető óvónők fogadóórája: előzetes bejelentkezés szerint Az óvoda fenntartója: Tündérkert a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 6726 Szeged, Gizella utca OM azonosítója: Csoportok száma: 3 Férőhely száma: 45 Nevelés hivatalos nyelve: magyar, Tanult nyelv: angol Az óvodai nevelésben való részvételért a Fenntartó által meghatározott összegű térítési díjat kell fizetni. 6

7 III. Az intézményben folyó nevelő - fejlesztő munka jellemzői Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Betekintésre bármikor elérhető az óvoda saját pedagógiai programja. Alternatív Pedagógiai Programunk minden óvodai csoportban, a vezetői irodában, a honlapon megtalálható. A gyermekek nevelése iránt elkötelezett óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő munkatársaik azon munkálkodnak, hogy a gyermekeknek az óvodában töltött évek alatt boldog gyerekkort biztosítsanak. Szakmai felkészültségüket folyamatos továbbképzésekkel bővítjük. A külön fejlesztést igénylő gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus foglalkozik. A logopédiai foglalkozásokat szűrés előzi meg. Ez a szolgáltatás nagycsoporttól, indokolt esetben középső csoporttól vehető igénybe. A fejlesztő foglalkozásokat azon gyermekek számára tudjuk biztosítani, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek. Az óvodáskor végén a beiskolázás előtt az óvodapedagógus szakvéleményt állít ki, amelyet a szülő az iskolai beiratkozás előtt megkap. Ha a gyermek iskolaérettségének megállapítása nem egyértelmű, akkor a szülőnek Nevelési Tanácsadóba kell vinnie a gyermeket. Ezen vizsgálathoz az óvodapedagógusnak a gyermekről szakmai jellemzést kell készíteni, melyet a szülővel ismertetnek és a szülő aláírásával is ellátja. Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért. A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együtt működik a szülővel. 7

8 Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőknél a szakszolgálat igénybevételét 20/B(12) Programjával segíti a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Ellátja a gyermek hároméves korától a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, önellátásra nevel. A gyermek abban az évben, amikor augusztus 31-vel betölti az 5. életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 61 óra. A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelőmunkáját. a) Köznevelési alapfeladatai: óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése b) Szakfeladatai: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Egyéb vendéglátás Az intézményi vagyon működtetése Az óvodai nevelésünk általános és speciális feladatai: egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi-értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. angol nyelvi nevelés megkezdése a sportok iránti érdeklődés felkeltése, sportos életmód, életszemlélet kialakítása célirányos, speciális iskolai előkészítő programunk beépítése az óvodai programba 8

9 IV. Az intézmény munkarendje és nyitva tartása 4.1. Az óvoda munkarendje a) Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszak, folyamatos éves nyitvatartással, a teljes nevelési évre vonatkozó, megtervezett pedagógiai munkatervvel, programmal. b) A gyermek napközbeni ellátásának időkerete az óvodában Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete (heti 61 óra) magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. (3)] A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervekben (Éves munkatervben és a csoportok éves munkaterveiben )rögzítenek Nevelési év helyi rendjére vonatkozó szabályok 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, 3. (1) Az óvodai, az óvodai nevelési év, tanév helyi rendjének elkészítését írja elő, mely Pedagógiai Programban koncepziózusan, az Éves nevelési tervben, az óvodai csoportok éves nevelési tervében, konkrétan időpontok és felelősök meghatározásával kerül meghatározásra. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, szülői szervezet, véleményét is. 3. (2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, kell meghatározni a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, időpontját, felhasználását, b) a szünetek időtartamát, c a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az óvoda hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, d) az óvodai, élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 9

10 e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját Munkarend helyi keretei: Heti és a napirend Óvodánk egész évben, folyamatosan nyitvatartó intézmény, működése a négy évszakot öleli át. Az évszakok váltakozásai és az időjárás, a fény és hő viszonyai meghatározóak gyermekeink életének szervezése irányítása szempontjából. Életünkben van a nyári, őszi, téli és a tavaszi napi, illetve heti rend. A nyár és az ősz eleje a sporté és a szabad levegőztetésé. Sok időt töltünk a szabadban, elsősorban szabadtéri sportfoglalkozásokon vesznek részt gyermekeink. Az ősz második fele, tél, a tavasz első fele a behúzódás, a belső építkezés ideje. A tanulás, játék, a domináns ebben az időszakban. A csoportok heti és napirendjüket a csoportnaplókban rögzítik a pedagógusok, melyet úgy kell kialakítani, hogy gazdag, változatos élményekre épülő programot adjon a gyermekeknek, megvalósítható legyen, rugalmasan kövesse a gyermek nevelés igényeit, megtervezésekor, vegye figyelmbe a gyermek egészségi és menthálhigiénés életkori sajátosságait. összeállításakor, vegye figyelmbe Az óvodai dokumentációban (Alternatív Pedagógiai Program, Házirend, Éves Munkaterv, csoport munkaterve) szereplő nevelési elveket, előírásokat és programokat az óvodai csoportközösség megvalósíthassa. A napirend és a heti rend betartása rugalmasan kezelendő, de következetesen végrehajtandó. A szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket, az óvodai tevékenység megzavarása nélkül behozhassák illetve hazavihessék Az óvodai csoportok napirendje és heti rendje Kistücsök csoport napi és heti rendje Napsugár csoport napi és heti rendje Bölcs Bagoly csoport napi és heti rendje 10

11 Kistücsök csoport napi és heti rendje 11

12 Napsugár csoport napi és heti rendje 12

13 Bölcs Bagoly csoport napi és heti rendje 13

14 4.4. Az óvoda nyitvatartási rendje Az óvodai nyitavatartás általános szabályai: Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény. Az óvodában nincs őszi, téli, tavaszi sem nyári szünet. Az óvodák nyitva tartását a munkavállaló szülők napi munkaidejéhez kell igazítani. Tündérkert Óvoda: Óvodánk 5 napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel, egész évben, folyamatos nyitvatartással üzemel Éves nyitva tartás: A Tündérkert Óvodában folyamatos a nyitva tartás, minden munkanapon, egész évben. a) Szünetekre vonatkozó szabályok: Szülői kérésre, írásbeli szülői nyilatkozattal, nincs őszi, téli, tavaszi, nyári szünet. Ügyeletet tartunk. Ezen időpontokban megszervezzük a gyermekek felügyeletét, biztosítjuk a folyamatos nevelési oktatási és sport programot. A felújítási és nyári nagy takarítási munkálatokat az óvoda nyitvatartása után valósítjuk meg, elsősorban a hét végi, munkaszüneti napokon. A takarítás folyamatosan egész évben, heti ismétléssel, nagy takarítás formájában, és napi szintentartás formájában valósul meg, a HAACP takarítási rendjének, szabályzatának megfelelően Munkaszüneti napok: A nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, a munkaügyekért felelős miniszter rendeli el, és ezeken a fizetett munkanélküli ünnepnapokon Óvodánk, a többi, nem szolgáltatást adó munkahelyhez hasonlóan zárva tart. Ezeken a napokon ügyelet tartására sincs lehetőség. 14

15 Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Nkt. 30. (1) Nevelés nélküli munkanapok: Nkt. 30. (2) (3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. (5) (6) bekezdése alapján: 3.. (5) Az óvodai, nevelés nélküli munkanapok száma, egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Az 5 nevelés nélküli munkanap lehetőséget biztosít a nevelőtestület számára továbbképzések, értekezletek megtartására. Ennek időpontjait, témáját, a nevelőtestület és az intézmény vezetője együttesen határozzák meg és az Éves munkatervben rögzítik, a szülőket időben tájékoztatják. A Tündérkert Óvoda 3 nevelés nélküli munkanapot tervez, továbbképzések biztosítására, melyeknek időpontját tudatosan, a szülők könnyítésre, a ledolgozandó, áthelyezett, szombati munkanapokra szervezi. 3. (6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, a szülő igénye esetén az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapról, legalább 7 nappal megelőzően tákéjoztatni kell a szülőket..a gyermekek számára ezeken a napokon az intézmény felügyeletet, programot, óvodai nyitvatartást, működést biztosít Napi nyitva tartás: Az óvoda napi nyitva tartása a gyerekek számára hétfőtől péntekig: óráig tart. Az óvodai nyitvatartási idő alatt, óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel ig. Az óvoda nyitvatartási idején belül, reggel 7.00 és délután óra között az óvoda vezetőjének vagy az erre a feladatra kijelölt helyettesének az óvodában kell tartózkodnia, szükség esetén a gyerekekkel kapcsolatos intézkedési jogkörrel megbízva. Ennek rendjét az éves munkatervben rögzítik. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. A gyermekek fogadása 15

16 Óvodapedagógus jelenlétében történik Javasolt, hogy a gyermekek szülői kísérettel reggel legkésőbb 8.00-ig érkezzenek meg az óvodába a folyamatos és sikeres nevelési folyamat biztosítása érdekében. Ettől eltérni úgy lehet, egyéni egyeztetés alapján - hogy a gyermek óvodai fejlesztését az ne zavarja. Ez természetesen történhet alkalmanként, vagy tartósan is. Kérjük, hogy személyesen adják át az óvónőnek gyermeküket, mert a felügyelet nélkül hagyott gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd köszönjenek el társaiktól, óvó nénijüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a csoportba. Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul elláthassa A gyermekek elvitele: a gyermeket szülein kívül, annak a személynek, más hozzátartozónak lehet odaadni, akit a szülő személyesen mutatott be, és írásban meghatalmazást adott számára. Az óvodából a gyermek idegennek nem adható ki!!, 14 éven aluli testvérnek csak a szülőírásbeli kérelme alapján adható ki. A szülők válása esetén a felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket az óvodából. Vegyék figyelembe, hogy számunkra a bírósági döntés az iránymutató, egyéni kívánságokat nem áll módunkban teljesíteni, továbbá hogy az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület Elvált szülők esetében csak a határozat ismeretében, a törvényes gyámnak kijelölt szülőnek vagy annak az engedélyével lehet kiskorút kiadni a másik szülőnek. Ha az óvónő úgy ítéli meg, hogy szülő nem alkalmas gyermeke felügyeletének ellátására, mert valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll (alkohol, kábítószer, gyógyszer) megtagadhatja a gyermek kiadást. Ebben az esetben a gyermekvédelmi jelzőrendszer alapján kell eljárnia. A délutáni távozás kezdőidőpontja lehetőleg 15 óránál előbb ne legyen, hogy a gyermekek nyugodt pihenését és étkezését biztosítani tudjuk. Érkezéskor és távozáskor kérjük gyermekeiket átöltöztetni, a ruhákat rendben a jellel ellátott szekrénybe tenni. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók a csoportszobába, mosdóba, benti cipőben, hozott papucsban, vagy műanyag védőhuzattal a lábbelin mehetnek be. 16

17 Ennivaló, édesség ne legyen a gyermeknél, ha nem tudja megkínálni társait. Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül adják át. A gyermek egyedül, nem távozhat az óvodából, még szülői kérésre sem Az ügyelet Reggel 5.30 tól 7.00 óráig, délután, tól amíg a szülő a gyermekért nem jön, addig az időig tart. Az ügyelet folyamatosan a szülők, gyermekek rendelkezésére áll, de igénybevételét előre jelezni kell. Ebben az időben megbízott dajka, illetve a családi napközi munkatársa látja el a felügyeletet A kapuk zárása A bejárat a gyermekek biztonsága érdekében gombnyomásra nyílik, ezt csak a felnőttek használják. A bejárati ajtót minden esetben kérjük betenni, a kaput bereteszelni. A bejárati ajtót 9-től zárjuk, csengetésre nyitjuk ki. Vagyon és személy biztonsági okból az óvoda kapuit 9.00 órától óráig zárva tartjuk. Csengetésre a beosztott dajka nyit kaput, aki a külső látogató érkezéséről tájékoztatja az óvodavezetőt vagy helyettesét, aki a fogadó helyiségbe, a bejárati öltözőbe megy. Délután után a kapukat ismét zárjuk, ekkor jelző csengővel lehet jelezni és belülről, az ügyeletes közreműködésével, elektromos zár nyitásával lehet bejönni. A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. V. A gyermek óvodai jogviszonyának szabályozása 5.1. Az óvodai jogviszony: Az óvodai felvétellel létrejövő, az óvoda és a gyermek közötti jogilag szabályozott társadalmi kapcsolatot a jogszabály óvodai jogviszonyként határoz meg, az óvoda számára előírja az oktatási azonosító szám igénylését a KIR-ben. A gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos tanulói adat nyilvántartási kötelezettséget (oktatási azonosító) Nkt. 41. (4) d) - da) - dg) pontja írja elő. Az óvodáztatás életkorhoz kötött szabályozása: 17

18 2013/2014. nevelési évtől kezdve kötelező az 5. életévét betöltött gyermekeknek, minimum napi 4 órában óvodai fejlesztő, iskola előkészítő foglalkozáson résztvenni. Ezen életkorú gyermekek jelenléti és hiányzási nyilvántartását szigorúan kell vezetni, s 10 igazolatlan nap után a jegyzőnek jelezni kell. 2014/2015. szeptember elsejétől megkezdődik a három évet betöltött gyermekek kötelező óvodai nevelésben való részvétele. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3 életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Nkt. 8. (2) bekezdés 5.2. Az óvodai jogviszony létesítése: Az óvodai felvétel a Tündérkert Óvodában egész évben folyamatos. Óvodáztatási körzete nincs kijelölve, Csongrád megye és Szeged Város területéről jöhetnek gyermekek beiratkozni. Az érdeklődő látogatóknak az intézmény egész évben, mindennap óráig megtekinthető, előzetes bejelentkezés alapján. Az óvoda működéséről tájékoztatást az alapító, az intézményvezető vagy az általa megbízott munkatárs adhat. Miunden év februárjában nyílt napokat hírdetünk és óvodánkról az érdeklődőknek szervezett tájékoztatót tartunk. Nkt. 20. (1) A fenntrató az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, kírva és a honlapon megjelentetve, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harmincnappal. A gyermek felvétele: Az óvodába felvehető minden 3. életévét betöltött gyermek. A gyermek felvételekor külön kikötés, elvárás (szobatisztaság, önálló öltözködés, önálló étkezés) a gyermekkel szemben nincs. Az óvodai beiratkozás: A beiratkozás folyamatos, nincs időhöz kötve. A szülő bejeletkezése alapján, a látogatást követően történik. A jövőben a március hónapban a fenntartó által kijelölt, előre meghírdetett időpontban történik a jobb tervezhetőség érdekében a beiratkozás. Óvodai beiratkozás dokumentumai: Nkt. 20. (3) 18

19 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát, Taj kártyájának másolatát, védőoltásait igazoló egészségügyi kiskönyvének másolatát, házigyermekorvosi igazolást, hogy közösségbe mehet, SNI-s gyerekeknél a szakértői bizottság szakértői vizsgálat anyagát, különös tekintettel, hogy egészséges gyermekközösségbe integrálható, vagy az intézmény a gyermek számára kijelölt intézmény-e, Orvosi szakvéleményt a gyermek allergiájáról (pl.étel allergiájáról,) egyéb betegségeiről (cukorbeteg) és ellátásuk javaslatáról. szülő, törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, Külföldi állampolgár gyermekének felvételekor a szülőnek igazolnia kell a Magyarországon tartózkodás jogállását, a dokumentumot, munkáltatói igazolást be kell mutatni illetve másolatát le kell adni. Az óvodában felvett gyermeket a dokumentációban nyilván kell tartani. Nkt,20. (8) Döntés a felvételről: Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. Ha több a jelentkező, mint a férőhely, a fenntartóval egyeztetve, felvételi bizottságot hoz létre. A döntésről a szülőt értesítjük. A felvétel csak helyhiány esetén tagadható meg. Az ujonnan felvett gyermekek: A gyermekek szüleinek a nevelési évet megelőző augusztusban, tájékoztató szülői értekezletet tartanak az óvoda vezetői és a pedagógusai. Ez alkalommal megismerik az óvoda helyi pedagógiai programját, kézhez kapják az anamnézist, találkoznak a gyermek leendő óvodapedagógusával, dajkájával, megismerik a csoportszobát és megbeszélik a gyermek óvodai beillszkedésének módját, az esetleges családlátogatás időpontját A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51. -a szabályokat. tartalmazza a mulsztásokkal kapcsolatos A gyerekek hiányzásának okát a szülőnek kell jelentenie. Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét a közösségbe. 19

20 A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. A tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Tíz nap igazolatlan hiányzás után értesíteni kell a szülőt (maximum 2-szer) A 10 napot meghaladó igazolatlan távollétkor az óvodás koru gyermek esetében az óvoda vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50. (4), és a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti az illetékes szabálysértési hatóságot, és a jegyzőt. 20/2012. (VIII.31.) 50. (6) bekezdése alapján, a szabálysértésekről és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.II. törvény, 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a) a közoktatási törvény 24. (3) alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek többet van igazolatlanul távol. Ez alól kivétel, az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokra kötelezett gyermek. Tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti 5.4. Az óvodai jogviszony megszűnése: Megszűnik az óvodai elhelyezése annak a gyermeknek: - aki 10 napot igazolatlanul mulaszt, és az intézmény vezető a szülőt két alkalommal ferlszólította - akit másik óvodába átirattak - akinek a szülője írásban bejelentette, hogy gyermeke kimarad, - akinek elhelyezését az intézményvezető megszüntette a térítési díj hátralékának rendezésére irányuló, eredménytelen felszólítás után, (nem vonatkozik az alapítványi kedvezményezettekre) - aki iskolába nyert felvételt. 20

21 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 50. (1) Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik. Óvodaváltás esetén az óvodaköteles gyermeknek írásban ki kell jelentkezni. 50. (2) A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjét. 50. (3) Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatai, a joviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell A tankötelezettség: Az óvodában elkezdett iskola előkészítő tevékenység, a tankötelezettség teljesítésekor fejeződik be. Nkt. 45. (1) Magyarországon az e törvényben meghatározottak szerint minden gyermek köteles az intézményes nevelés oktatásban részt venni, tankötelességet teljesíteni. Nkt. 45. (2) bekezdés alapján, A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti, a 6. élet évét, - de legkésőbb az azt következő évben, amikor betölti a 7. élet évét, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése, a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Az a gyermek, akinek esetében a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Így megállapítható, hogy a gyermek, abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában, amelyben a nyolcadik életévét betölti. A tankötelezettség feltétele: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 21. (1) bekezdés alapján: A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolábalépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének jellemzőit, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. A gyermek a belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként, a kisgyermekek többsége, az óvodáskor végére eléri, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja az óvodás korú

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Az óvodai nevelés célja, feladata a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztése. Ennek

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben