Tartalom 1.Bevezetés... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1.Bevezetés... 3"

Átírás

1 Tartalom 1.Bevezetés Az intézmény adatai A házirend célja és feladata A házirend szabályozási köre A házirend nyilvánossága A gyermekek, tanulók kötelességei A gyermekek, tanulók jogai Általános szabályok Egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok Viselkedési és megjelenési szabályok, kötelességek, jogok és hitéleti tevékenységek Az intézmény munkarendjével kapcsolatos szabályok A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama A tanulók tantárgyválasztásával vagy annak módosításával kapcsolatos eljárás A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A hetes kötelességei: A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanulók véleménynyilvánításának rendje A tanulók tájékoztatása Tájékoztató füzet/ellenőrző A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei, formái A jutalmazás elvei: A jutalmazás formái A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések A fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetések A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások Igazolt mulasztás Igazolásra vonatkozó előírások Igazolatlan mulasztás esetén [Nkt. 51. (3),(4),(5)]: Késések Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje Osztályozóvizsga Javítóvizsga

2 11.3 Különbözeti vizsga Vizsgákra való jelentkezés A tagintézmények egyedi szabályai Óvoda Általános szabályok A gyermeki, szülői jogok és kötelességek Az óvodai élet rendje Védő-óvó előírások A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermekek öltözéke Együttműködés a szülőkkel Általános iskola Középiskola Kollégium Általános szabályok: A kollégium napirendje: Szobák, közös helyiségek használata A kollégium élete A tanulók jutalmazásának elvei A tanuló fegyelmi felelőssége Az érettségiző kollégistákra vonatkozó szabályok A térítési díjra, tandíjbefizetésre, visszafizetésre vonatkozó rendelkezések; a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások [229/2012. (VIII. 28.) 34. és 37. ] Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások [229/2012. (VIII. 28.) 36., 37. ] Térítési díj Az iskolai tankönyvtámogatás A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai [Nkt. 46. (9), (10), (11)] A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei; a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve; az elosztás rendje Záró rendelkezések

3 1.Bevezetés Házirend A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 25. szerint az intézmény házirendje: óvodánál: a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezésekkel foglalkozik, iskola és kollégium esetén a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, és az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza. 1.1 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény rövidített neve: Szent Bazil Oktatási Központ Az intézmény székhelyének címe: 4087 Hajdúdorog, Ady E. u Az óvodai tagintézmény címe: 4087 Hajdúdorog, Szív utca 3. Az általános iskolai tagintézmény címe: 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében a különböző típusú köznevelési és közoktatási intézmények feladatait látja el: óvodai nevelés általános iskolai nevelés-oktatás 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás szakközépiskolai nevelés-oktatás kollégiumi nevelés 1.2 A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a gyermeki/tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI ) Az intézmény házirendje állapítja meg az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli és a kollégiumi foglalkozásokkal, az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai/iskolai/kollégiumi nevelés és oktatás zavartalan megvalósulását, valamint a gyermekek/tanulók óvodai/iskolai/kollégiumi/közösségi életének megszervezését. 1.3 A házirend szabályozási köre a) A házirend előírásait be kell tartania az óvodába járó gyermekeknek, az iskolába járó és kollégiumban lakó tanulóknak, a gyermekek/tanulók szüleinek, az intézmény pedagógusainak és más alkalmazottainak. b) A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, tanítási időben, kimenőidőben, kollégiumi időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra 3

4 vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az óvoda/iskola/kollégium szervez, és amelyeken az óvoda/iskola/kollégium ellátja a tanulók felügyeletét. c) A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken, programokon is kötelesek betartani a házirend előírásait. d) Az intézmény tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belső szabályzat, ami rájuk egyébként is érvényes (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, a könyvtár használati rendje, stb.) e) A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel, ennek ellenére az intézmény minden tanulójára, pedagógusára, alkalmazottjára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az intézmény területén is. 1.4 A házirend nyilvánossága A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető o az általános iskola/gimnázium könyvtárában, o az általános iskola/gimnázium tanügyi irodájában, o az óvodai titkárságon, o a tagintézmények honlapján, o az intézmény igazgatójánál, o a tagintézményekvezetőinél, o az osztályfőnököknél. A házirend egy példányát az óvodába/iskolába/kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden óvónőnek/osztályfőnöknek/csoportvezetőnek tájékoztatnia kell: o a tanulókat osztályfőnöki órán, o a kollégistákat csoportfoglalkozáson, o a szülőket szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: o a tanulókkal osztályfőnöki órán, o a kollégistákkal csoportfoglalkozáson, o a szülőkkel szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban. 4

5 2. A gyermekek, tanulók kötelességei 1. Minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 2. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik, és a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azoknak a tanulóknak, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik. 3. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 4. A tanuló kötelessége, hogy a tanítási órákra magával hozza a tájékoztató füzetét/ellenőrzőjét és a szükséges felszereléseket. 5. A tanuló kötelessége, hogy az érdemjegyeit a tájékoztató füzetébe/ellenőrzőjébe rendszeresen beírja, és szüleivel havonta aláírassa. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a kollégista tanulóknak nevelőtanárukkal 3 napon belül, szüleikkel az első adandó alkalommal alá kell írattatni és ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 6. Becsengetés után a tanuló köteles az osztályteremben tartózkodni, és csöndben, fegyelmezetten várni az órát tartó tanárt, előkészítve felszerelését az adott tanítási órára. Ha a tanulónak zárható szaktanteremben van órája, akkor a folyosón csöndben, fegyelmezetten kell várnia az órát tartó tanárt. 7. A tanuló biztonsági okokból köteles az iskolában tartózkodni a tanítás végéig. Lyukasórában csak a szülő írásbeli kérésére hagyhatja el az intézmény területét. 8. A tanulók kötelessége a hetesi teendők ellátása. 9. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), társait zavarja, a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti. 10. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, s hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 11. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat betartsa. 12. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának. 13. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 14. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait az ésszerűség határán belül teljesítse. 15. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. A saját és mások egészségét súlyosan veszélyeztető jogellenes magatartás (dohányzás, alkohol vagy drog fogyasztása és terjesztése), veszélyes tárgyak (pl. szúró-vágó eszközök, petárda) birtoklása és a megbotránkoztató viselkedés súlyos fegyelmi vétség, mind az iskolában tanítási időben, mind a tanítási időn kívül szervezett iskolai rendezvényeken, mind kollégiumi időben és kollégiumi kimenőidőben. 5

6 16. A tanuló kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi, ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 17. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, amelyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezik. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja. 18. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola általszervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, erről való hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. 19. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében jogellenesen okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. 20. Az iskola egyházi jellegéből adódóan az egyházi ünnepeken, a liturgiákon és egyéb szertartásokon, a lelkigyakorlatokon, az iskolai ünnepségeken a részvétel kötelező. 3. A gyermekek, tanulók jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön érvényesek. 1. Minden tanulónak joga, hogy nyugodt és zavartalan körülmények között tanulhasson. 2. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, megalázó bánásmódnak ne vessék alá. 3. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekben. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 4. A tanuló jogaszemélyesen vagy képviselő útján a jogszabályban meghatározottak szerint, hogy részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 5. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 6. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás stb.). Ilyen irányú igényét az osztályfőnökének/csoportvezetőjének kell jeleznie, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót a lehetőségekről. 7. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körü1mények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola mint adatkezelő szerv milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló, törvényben meghatározott, nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról. Ezzel összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. 8. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor kettőnél több témazáró dolgozat íratására. 9. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit legkésőbb 14 munkanapon belül megtudja, illetve 6

7 munkáját megnézhesse, a dolgozattal kapcsolatos kérdéseit a szaktanárral megbeszélhesse. 10. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze az osztályfőnökénél, a diákönkormányzatnál és az iskola vezetőségénél. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pályázatok időpontját az iskola munkaterve tartalmazza. 11. A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató órán, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). 12. A tanulónak joga, hogy a levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem bontja fel, és nem iktatja. 13. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét. Az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje, használatuk és igénybevételük szabályai a létesítmények ajtajára, illetve falára vannak kitéve. 14. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön (például étkezési támogatás, tankönyvtámogatás). Igényeit a megfelelő űrlapon kell előterjesztenie, és azt az iskola titkárságán a megfelelő igazolásokkal kell határidőre leadnia. Az űrlapokat a titkárságon lehet felvenni. 15. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi és hitéleti tevékenységéért, kápolnai szolgálatáért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat javaslata alapján az iskola vezetősége dönt. A tanulmányi eredmények szerinti jutalmazás részletes szabályai az iskola pedagógiai programjában vannak lefektetve. 16. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra, valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. A szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező. 17. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló a továbbtanulási ügyekkel megbízott pedagógushoz fordulhat kérdésével, valamint használhatja a könyvtárban megtalálható továbbtanulási dokumentumokat. Tanácsot kérhet az iskola igazgatójától, az igazgatóhelyettesektől, a diákönkormányzattól és használhatja a könyvtárban megtalálható jogi dokumentumokat. 18. A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon folytatott tanulmányai során az érettségivizsga-szabályzatban meghatározott keretek között a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül megválassza azokat, amelyeket tanulni kíván. E jogainak konkrét gyakorlásáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépését megelőzően szóban, az adott évfolyamra lépéskor írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a választható tárgyak nevét, a heti óraszámot, és azt, hogy közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítő foglalkozásról van-e szó. 19. A tanuló a választható tárgyakra vonatkozó korábbi tantárgyválasztását minden év szeptember 05-ig megváltoztathatja. Az erre vonatkozó írásos kérvényét az igazgatóhelyetteshez kell benyújtania, melynek eredményéről az igazgatóhelyettes 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót. 7

8 20. A tanulónak joga, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyen, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok tesznek lehetővé. A vizsgára való jelentkezéshez szülői kérelem szükséges. A vizsgára való felkészülés időszaka nem mentesíti a tanulót az egyéb tanulmányi kötelezettségei alól. 21. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait! 4. Általános szabályok 1. Az iskola létesítményeinek szabályzatai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, és amelyeket mindenkinek be kell tartania (például tornaterem, könyvtár). A létesítmények szabályzatait a létesítményvezető készíti el, az intézményvezető hagyja jóvá, és a létesítmény falán van kifüggesztve. 2. Tanítási óráról engedély nélkül elmenni szigorúan tilos. A diák óra előtt engedélyt a szaktanártól és az igazgató-helyettestől kérhet. Ez vonatkozik az orvosi vizsgálatra is. A kollégistáknak a tanév rendjében nem szereplő hazautazáshoz engedélyt kell kérni a hazautazás előtt legalább két nappal. Az engedélyt az osztályfőnök, a csoportvezető és az igazgató-helyettes adja az ellenőrzőbe beírt kérelem aláírásával. 3. Tanítási órákon, szilenciumokon és az iskolai rendezvényeken bármilyen multimédiás eszköz (mobiltelefon, ipod, mp3 stb.) használata tilos a tanulóknak. Ezeket az eszközöket kikapcsolt állapotban a táskában kell tartani. Amennyiben a tanuló ezeket használja órán, illetve annak jelzése a tanítást zavarja, az órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót az eszköz kikapcsolására. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a pedagógus ezeket az eszközöket kikapcsolt állapotban elveheti, majd az igazgatói irodában leadja, ahonnan a tanítás végén átveheti a diák. Többszöri szabályszegés esetén osztályfőnöki büntetésben részesül a tanuló. 4. Hang - és képfelvételt sem tanítási órán, sem szünetekben, sem szilenciumon nem készíthetnek a tanulók. 5. A tanterembe lépő, illetve onnan távozó felnőttet felállással, köszönéssel üdvözölje. 6. Tilos a tanítási órákon és szilenciumon étkezni, innivalót fogyasztani és rágógumizni. 7. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. A tanuló az iskolába érkezésekor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre leadja-e az osztályfőnöknek, a szaktanárnak vagy a tanügyi irodán. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és állagának megőrzését vállalja. 8. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra ajánlja fel. 9. Az intézményben tilos szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 10. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait mindig az aktuális jogszabály határozza meg. 8

9 4.1 Egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok 1. Az intézmény egész területén és a bejárat 5 méteres körzetében törvényileg tilos a dohányzás. 2. Az intézmény területén és a szervezett iskolai rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani, illetve alkoholos állapotban részt venni tilos. A kollégistáknak kollégiumi és kimenőidőben az italmérő- és szórakozóhelyek látogatása tilos. 3. Kábítószert fogyasztani és birtokolni szigorúan tilos, törvény bünteti. 4. Tilos az energiaitaloknak az intézmény területére való behozatala és fogyasztása, továbbá a szemeteléssel járó termékek (pl. szotyola, tökmag) fogyasztása. 5. A tanulók és gyermekek egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolavédőnő biztosítja. Az iskolaorvos, a védőnő és a fogorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, ezek a következők: tisztasági vizsgálat, a tanulók fizikai állapotának mérése, kötelező szűrővizsgálatok, kötelező oltások, fogászati szűrés. 4.2 Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok 1. Balesetvédelmi okokból tilos fülbevaló, ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon, szakmai gyakorlatokon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy vagy a létesítményvezető azt írásban elrendeli. 2. A termekben lévő tévékészülékek, projektor és egyéb műszaki eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők. 3. A gyermekeknek, tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos. 4. Az iskolába a diákoknak tilos saját maguk által vezetett motorral vagy autóval jönni. 5. Viselkedési és megjelenési szabályok, kötelességek, jogok és hitéleti tevékenységek Az intézmény fenntartója a Hajdúdorogi Egyházmegye. A Szent Bazil Oktatási Központ a görögkatolikus vallás iránt elkötelezett keresztény intézményként működik. Hetente kétszer felekezeti hittanórán vesznek részt a tanulók. Az éves munkatervben rögzítettek alapján lelkigyakorlatok, lelkinapok szervezésére kerül sor a tanulók és az alkalmazottak számára. A középiskolai osztályok tanítási napokon, reggel beosztás szerint osztályliturgián vesznek részt, félévente egyszer osztályhétvégések. Kocsis Fülöp megyéspüspök havonta vecsernyét végez a középiskola kápolnájában. Minden évben gyalogos zarándoklatot szervezünk Máriapócsra. A köszöntés: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Válasz: Dicsőség mindörökké!. Húsvéti köszöntés: Feltámadt Krisztus! Válasz: Valóban feltámadt! A tanulók és a pedagógusok közös imával kezdik az első órát és fejezik be az utolsót. A gyermekek és a tanulók imával kezdik és fejezik be az étkezést. A kollégisták közös esti ima után térnek nyugovóra. Ha az egyházi ünnep nevelési/tanítási napra esik, akkor Szent Liturgián veszünk részt. A tanítási időn kívül is kötelesek a tanulók, dolgozók a keresztény értékrendet képviselni, és az intézmény hírnevét erősíteni. 9

10 Az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünneplő ruhát viselnek. A gyermek, a tanuló megjelenése, öltözködése legyen ápolt és ízléses, életkorának megfelelő. Testékszerek viselése, tetoválás és fiúknak fülbevaló viselése nem megengedett. 6. Az intézmény munkarendjével kapcsolatos szabályok 6.1. A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 1. Az intézmények (tagintézmények) épületének nyitvatartási rendjét tanítási napokon a házirend tagintézményekre vonatkozó egyéni szabályai tartalmazzák. Az iskolai szünetek időtartama alatt a diákok számára nyitvatartás csak az igazgató engedélyével szervezett programokon van. Az intézmény a tanítási szünetekben munkanapokon ügyeleti rend szerint tart nyitva. 2. A tanítási órák időtartama 45 perc. A tanulók az első tanítási óra megkezdése előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az órarend szerinti tanterembe, és készüljenek a tanórára. 3. Az iskolaotthonos, a napközis, a tanulószobai foglalkozások legfeljebb óráig tartanak. A kollégiumi szilenciumok rendjét a kollégium egyedi szabályozásatartalmazza. 4. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, indokolt esetben a tagintézményvezető vagy helyettese(i) tehetnek kivételt. Pedagógust tanóráról kihívni rendkívüli esetben csak akkor lehet, ha a helyettesítéséről gondoskodtak. Tanóráról a tanulót fegyelmező intézkedéskéntkiküldeni tilos. 5. A kötelező orvosi szűrővizsgálatok az előre egyeztetett időpontban és módon történnek. 6. Az óraközi szünetek időtartama:5, 10, 15 illetve 20 perc a házirend tagintézményekrevonatkozó sajátos szabályozásaiban foglalt csengetési rendek szerint. 7. Az óraközi szüneteket a tanulók lehetőség szerint az udvaron, a folyosón vagy atanteremben töltik, vigyázva saját és társaik testi épségére. 8. Az óraközi szünetek, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások rendjétbeosztott pedagógusok felügyelik. 9. Az iskolába érkezés után és az óraközi szünetekben az iskola területét elhagyni tilos.rendkívül indokolt esetben a szülő vagy szaktanár írásbeli kérésére 1 tanóráról az órát tartó pedagógus, több óráról az osztályfőnök vagy tagintézményvezető éshelyettese(i) engedélyezhetnek távolmaradást. Az ettől eltérő esetekről a házirendintézményegységekre vonatkozó egyedi szabályozásai rendelkeznek. 10. A szaktantermekben diákjaink csak a pedagógus felügyelete mellett, a szaktanterem használatára vonatkozó speciális szabályok betartásávaltartózkodhatnak. 11. Becsengetéskor a tanulók az osztályteremben fegyelmezetten kötelesek várni a tanárt.tanítás után a teremben rendnek és tisztaságnak kell maradnia, a villanyt le kell kapcsolni, ésaz ablakokat be kell zárni. 12. A tanári szobába engedély nélkül nem léphet be a tanuló. Kopogtatással kell jeleznie,ha keresi valamelyik tanárát. 13. A kerékpárt a belső udvarban a kerékpártárolóban lezárva kell elhelyezni. 14. A tornateremben, a szaktantermekben, a könyvtárban és a szertárakban csak azilletékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 10

11 15. A folyosókon, lépcsőházban, aulákban a diákok kerüljék a lármázást, és minden olyanjátékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 16. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a tagintézményenként egyedilegmeghatározott rendben intézhetik A tanulók tantárgyválasztásával vagy annak módosításával kapcsolatos eljárás Az évfolyamig minden tanuló a tantervekben és a pedagógiai programban meghatározottakszerint köteles tanulni az egyes tantárgyakat a meghatározott óraszámokban. A tanulók továbbtanulásának segítése érdekében érettségire felkészítő tantárgyválasztást kellbiztosítani, melynek lehetőségeit a középiskola egyedi szabályai tartalmaznak A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanév első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése az iskola nevelési-oktatási igazgatóhelyettesének feladata, a jelentkezéseket az osztályfőnöknek, illetve a szaktanárnak kell leadni. Az ellenőrzőbe be kell írni, és a szülőnek alá kell írnia. Ha a szakkör a diák tanulásának rovására megy, akkor a szülő, osztályfőnök kérésére a szakkör látogatását fel lehet függeszteni. A tanórán kívüli foglalkozások minimum 6 fővel indulnak. Intézményünkben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák lehetnek: iskolaotthonos, napközis, tanulószobai foglalkozások diáksportkör szakkör, diákkör, tanfolyam énekkar, kántorképzés, művészeti szakkör korrepetálás, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás megemlékezések, ünnepélyek, hagyományőrző rendezvények, kulturális és sportprogramok (az iskolai munkaterv szerint) könyvtárlátogatás, valamint a város kulturális intézményeinek adott programokhoz kötöttlátogatása logopédiai és gyógytestnevelés foglalkozások tehetséggondozó foglalkozások versenyek, vetélkedők, bemutatók kirándulások szabadidős foglalkozások A fenti foglalkozások helyét és időtartamát a tagintézmény-vezetők/igazgató helyettesek rögzítik a tanórán kívüli nyilvántartásban, a terembeosztással együtt. 6.4 A hetes kötelességei: A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyományok útján történik. A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken/szombaton, a tanítás után ér véget. Egy osztályban mindig két hetes van, ha az egyik vagy mindkettő hiányzik, az osztálynak az osztályfőnök figyelmeztetése nélkül kötelessége új hetes(eke)t választani. A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a virágok megöntözéséről, a szünetekben kiszellőztetik a tantermet. 11

12 A hetes jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók személyét. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek jeleznie kell az igazgató-helyettesnek vagy a tanügyi irodán. A tanítási órák után az osztályteremből csak rendet hagyva mehetnek el. Távozáskor lekapcsolják a világítást. Az utolsó óra után bezárják az ablakot, a padból a szemetet kiüríttetik, és a székeket felrakatják. A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. A heteseket munkájuk teljesítésében minden tanuló köteles segíteni. Nyelvi csoportok esetén is heteseket kell választani, akikre ugyanezen szabályok érvényesek. 7. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 7.1 A tanulók véleménynyilvánításának rendje Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.a diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A diákönkormányzat tagja lehet az iskola valamennyi tanulója. Osztályonként 2 fő képviseli az osztályközösség tanulóit a diákönkormányzatban. Képviseli a tanulók jogait, kötelességeit, és részt vesz az általuk szervezett programok megszervezésében és lebonyolításában. A DÖK munkáját egy pedagógus segíti. A véleménynyilvánítás fórumai: osztályfőnöki óra, DÖK gyűlés, diákközgyűlés osztályfőnök, szaktanár valamint az iskola vezetés személyes megkeresése. 7.2 A tanulók tájékoztatása A tanulót megilleti a jog, hogy tanulmányaira, az iskola követelményrendszerére, a rá és a tanulóközösségére vonatkozó információkat megkapja. A tanulók az őket érintő programokról az osztályfőnöki órákon értesülnek szóban vagy írásban (tájékoztató füzet, ellenőrző). A szakórákon a szaktanárok feladata a tájékoztatás. Az osztály a diákönkormányzat (DÖK) képviselőjétől a DÖK munkájáról kap tájékoztatást. Az igazgató az egész tanulóközösségrevonatkozó információkat körlevél formájában juttatja el az érintettekhez. 12

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Házirendje Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben