HÁZIREND. Kincskereső ÁMK SZMSZ 6. sz.melléklete Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodájának házirendje. Hatályba lépés időpontja: március 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kincskereső ÁMK SZMSZ 6. sz.melléklete Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodájának házirendje. Hatályba lépés időpontja: 2013. március 29."

Átírás

1 Kincskereső ÁMK SZMSZ 6. sz.melléklete Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodájának házirendje HÁZIREND Hatályba lépés időpontja: március 29. Készítette: Jung Ildikó Óvodavezető

2 BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Községünkben az óvoda már 1961 óta fogadja a gyermekeket sokoldalú, szakképzett óvónők, egyéb óvodai dolgozók közreműködésével. A gyermekek beszédfejlődését logopédus segíti. Speciális fejlesztő munkát nyelv- és beszédfejlesztő, gyógytestnevelő ill. fejlesztő óvodapedagógus látja el intézményünkben. Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. Óvodánk céljait küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg. Küldetésnyilatkozat 1. Elsődleges célunk, hogy óvodásainkat érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, esztétikus környezettel, gazdag tárgyi felszereltséggel vegyük körül. 2. Biztos szakmai tudással kívánjuk elérni, hogy természetes módon bontakozhasson ki minden egyes gyermek harmonikus személyisége. 3. Úgy gondoljuk, óvodásaink szüleinek felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, gyermekük képességei megfelelő ütemben fejlődjenek, különös tekintettel az eltérő fejlődési ütemben érő gyermekekre. 4. Sikerorientált, önálló életre, kultúrált viselkedésre nevelő, élményekben gazdag, sokszínű tevékeny óvodai életet kínálunk. Gyermeknevelési módszerünk titka az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. Az önfeledt játék nélkülözhetetlen a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Az egészségmegőrzésben, a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgásra (sportolásra), gondoskodunk a változatos, egészséges étrendről. 2

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv., különösen a évi LXI. tv. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.08.) MKM rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. rendelkezései alapján készült Az óvoda neve: Balatonszabadi Kincskereső ÁMK ARANYALMA Óvodája Az óvoda címe: Balatonszabadi, Vak B.u Telefonszáma: 84/ ; fax, üzenetrögzítő: 84/ ; Az óvoda vezetője: Jung Ildikó Gyermekvédelmi felelőse: Szücsné Szányel Katalin Elérhető: Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája Konyha-és élelmezésvezetője: Talabérné Molnár Melinda Honlap címe: cím: Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért; Az óvoda felelős, a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért; Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel; Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik, abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti, és akkor kezdhet újabb nevelési évet, ha augusztus 31-e után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, még egy nevelési évig maradhat az óvodában. Ehhez szükséges az óvoda nevelőtestületének egyetértése. A gyermek jogai: 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, ételtől való megvonásnak. 3

4 3. Hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat a jogainak érvényesítésében. 4. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 5. Adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6. Családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A gyermek kötelességei: Részt vegyen életkorának megfelelően az óvodai életben, Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, Megtartsa az óvoda helyiségei használati rendjét, Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, Az óvoda pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A szülő jogai: 1. A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, 2. Megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, éves munkatervét, 3. Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, megismerje a fejlődési naplót. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon, 4. A szülő kezdeményezheti óvodaszék, szülői szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. A szülő kötelességei: Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételét, Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekekével foglalkozó pedagógusokkal, Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, Az intézmény által beutalt gyermeket a Nevelési Tanácsadó illetve Szakértői Bizottság vizsgálatára elvigye, lehetővé kell tennie, hogy a szükséges fejlesztéseken részt vegyen. 4

5 RÉSZLETES SZABÁLYOK 1./ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, CSOPORTBA SOROLÁS RENDJE: 1. A beiratkozás időpontjáról az óvoda, a község hirdetőtábláin, a Szabadi Szó, honlapunkon, a védőnőn keresztül tájékoztatjuk az érintett szülőket. 2. A beiratkozáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, TAJ. száma, egészségügyi probléma esetén az erről szóló dokumentumok, a szülők személyi azonosságát igazoló igazolványok szükségesek. 3. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. 4. A gyermek számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyermek csoporttal és az óvónőkkel. 5. A beiratkozást követően a felvétel idejéről az óvoda vezetője dönt, melyet határozatba foglal és minden egyes gyermek szülőjét erről kiértesíti. 6. A gyermekek csoportba sorolása, azután történik, miután a fenntartó megállapította a létszámhatárokat. 7. Más óvodából való átvétel folyamatosan, az erre a célra készült nyomtatványon Értesítés óvodaváltozásról történik. Az egészségügyi törzskönyv megküldésével egyidőben. 8. Intézményünk vegyes életkorú csoportokat szervez, a szülők kérését a lehetőségeknek megfelelően igyekszik figyelembe venni. Törekszünk arra, hogy testvérek, rokonok, barátok, ismerősök egy csoportba kerüljenek. 2./ NEVELÉSI ALAPELV: Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is, az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 3./ AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: 1/ Az óvodai nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 01-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal, ill. csoporttal működik, létszámtól függően. 2/ Az óvoda a nyári időszakban maximum 4 hétig zárva tarthat, felújítási- és takarítási szünet miatt, melynek időpontjáról február 15-ig értesítést kapnak a szülők. 3/ Az óvoda nyitva tartását minden év október 01-én a szülői igényeknek megfelelően határozza meg a fenntartó. Jelenlegi nyitva tartása hétfőtől péntekig óráig, délután óráig összevont csoport működik. 5

6 4/ Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról értesítést kapnak a szülők, minimum 7 nappal előtte. 5/ Az óvodában 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerülhet sor, melynek időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket. 6/ A helyi iskolai szünetekhez igazodva a szülőknek joguk van otthon tartani gyermekeiket, de kérjük, ezt előre /8 nappal/ szíveskedjenek jelezni, ugyanis, ha az óvodát igénybe vevők száma nem haladja meg a beírt létszám 10 %-át, az óvodavezető kezdeményezi a fenntartónál az óvoda zárva tartását gazdaságossági szempontból. Ez vonatkozik a rendkívüli munkanapokra is. 7/ A játékidő tartalmas eltöltése érdekében kérjük, hogy a kisgyermek 9 óra előtt érkezzen meg csoportjába. A kicsiket a szülők türelemmel öltöztessék át, és kísérjék be csoportjukba. A szülők a csoportszobába utcai cipőben, a gyermekek érdekében lehetőleg ne menjenek be. 8/ Ha gyermeküket nem a megszokott időben szeretnék hazavinni, kérjük, szíveskedjenek előre jelezni. A gyermeket pihenési időben lehetőleg ne zavarják. A félnaposokat 13 óráig kérjük, vigyék el. Udvarról történő hazavitelkor is okvetlenül köszönjenek el a kisgyermekek a reá vigyázó óvónőtől. Ha a szülő nem tud gyermekéért óvodába jönni, akkor jelezzen, hogy a gyermekét ki viheti haza. Hol található meg a kisgyermek, ha a zárás idejéig valamilyen különleges ok miatt nem ér ide a szülő? Zárás utáni fél órát köteles SZMSZ-ünk szerint óvónője itt maradni. Közben telefonon érdeklődik a hozzátartozótól, ha elérhetetlenek, akkor vagy az óvoda vezetőjéhez vagy saját magához elviszi a gyermeket, mindezt kiírja az óvoda ajtajára. 4./ HIÁNYZÁS INDOKLÁSA-IGAZOLÁSA, BALESETI ELJÁRÁS: 1./A gyermek hiányzását be kell jelenteni reggel 9 óráig - az óvoda élelmezésvezetőjének, vagy ügyintézőjének, illetve csoportos óvónőjének. 10 nap igazolatlan mulasztás - kétszeri írásbeli óvodai figyelmeztetés után jegyzői hatáskörbe utaljuk intézkedés végett. 2./ Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, lázas, még lábadozó, hasmenéses, hányó, kiütéses, vagy élősködővel fertőzött gyermek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A gyógyulást orvosi igazolással kell igazolni. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. Hajtetvesség esetén a szülőknek nyilatkozatot kell kitölteniük, miszerint megkapták a felvilágosítást a teendőikről, majd a védőnőtől igazolást kérni arról, hogy kellőképpen kitisztított a kisgyermek haja, az elhalt serkéket is eltávolították. Az óvodában történő megbetegedés esetén értesítjük a szülőt, jöjjön gyermekéért. 3./ Baleset esetén a súlyosságot mérlegelve járunk el, de a szülőt erről azonnal értesítjük. Ha a gyermeket baleset éri a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Súlyosabb esetben orvoshoz kell vinnie. Az intézmény területére, gyermekekre veszélyes eszközt, szerszámot csak a legszükségesebb időtartamig és az azzal dolgozó állandó 6

7 felügyelete mellett lehet behozni. A gyermekbaleseteket a munkavédelmi felelős tartja nyilván, intézkedik a kivizsgálásról, jegyzőkönyv felvételéről, lehetővé teszi, a szülői szervezet részvételét. A gyermekek ruházatánál ügyelni kell arra, hogy ne legyen baleset okozója, pl. a hosszú sálak csak kabáton belül hordhatók. Mellőzzük az olyan fülbevalók használatát, amelyek könnyen sérülést okozhatnak. 5./ EGYÉB TUDNIVALÓK: 1/ Abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni a gyermek, utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét betölti. Ha a jegyző által nyilvántartott veszélyeztetett, ill. halmozottan hátrányos helyzetű - három éves kortól fel kell venni az óvodába. A beíratott gyermeknek kötelező a rendszeres óvodába járás. Ha valamilyen indokolt ok miatt ki szeretné íratni, írásban kell kérnie az óvodavezetőjétől. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a gyermek nem óvodaköteles és az igazolatlan mulasztásai meghaladják az SZMSZ-ben meghatározott napok számát, vagy a térítési díj hátraléka meghaladja a 3 hónapot. Az óvodai jogviszony a beiskolázással automatikusan megszűnik. A beiskolázás eljárási rendje a következő: - az óvoda vezetője a csoport óvónőivel, továbbá a szülővel való egyeztetés után kitölti a szakvéleményt. - Ha a szülő véleménye eltérő az óvoda szakemberei véleményétől, Szakszolgálathoz utaljuk a gyermeket. - A Szakszolgálat véleménye alapján még további egy évig óvodában maradhat, ha a szülő ezt elfogadja és a nevelő testület egyetért. - A szülőnek jogában áll a Szakszolgálat véleményének megtagadása, és a gyermeket beírathatja az iskolába. - Ha a gyermek eléri a tankötelezettségi kort, mindenféleképpen be kell íratni iskolába és a felmentést az iskola igazgatója adja meg. 2/ A szülő munkahelyi- és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait köteles bejelenteni a csoport óvónőjének. 3/ A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. A térítési díjat a faliújságon és a honlapon közzétett időpontokban kell befizetni élelmezésvezetőnknél. A befizetés elmaradása esetén szóbeli, majd írásbeli felhívással kérjük a mulasztás rendezésére, 3 havi tartozásnál hatósági eljárást kell kezdeményeznünk. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők ingyenes óvodai étkeztetésben részesülhetnek, ha az erről szóló határozatot bemutatják. A három, ill. több gyermekes családok 50 %-os normatív kedvezményben részesülnek, amennyiben bemutatják a Magyar Államkincstártól kapott Hatósági Igazolást, a tartósan beteg gyermek orvosi igazolással 50 %-os normatív kedvezményben részesül. 4/ Ajánlatos a gyermek minden ruhadarabját, lábbelijét jellel ellátni, a gyakori elcserélés elkerülése végett. A rend és a tisztaság megőrzése érdekében személyes holmijaikat a megadott helyre és módon helyezzék el. 5/ Nem etikus a többi gyermekkel szemben, s az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert /csokoládé, túró rudi, cukorka, banán, 7

8 stb./ fogyaszt, nassol. Születésnapi és egyéb ünnepi alkalmakkor csak cukrászdai illetve bolti készítményeket fogadhatunk el, mely számlával igazolható, és a dajkának kötelessége ebből ételmintát eltenni, melyet a konyhán található ételminta tárolására alkalmazott hűtőben kell 48 óráig tárolni. Az egész csoport számára, vitamin pótlására szolgáló gyümölcsöt és zöldséget szívesen fogadunk. 6/ A sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadja óvodánk. Kérjük a szülőket, ne tegyenek a gyerekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleg sérelem. 7/ Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén a szülők mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az óvónővel való találkozásra a szülők előzetes bejelentése alapján fogadóóra keretében kerülhet sor. Kérjük a szülőket, hogy a csoportban lévő óvónő napi munkáját a gyermekek érdekében hosszabb beszélgetéssel ne zavarják, se reggel, se délután. 8/ Szülői értekezlet minden óvodai csoportban évi 2 alkalommal megtartásra kerül, ill. szükség szerint. 9/ Óvodai ünnepélyekre, kirándulásokra a szülőkkel való engedélyeztetés után az óvodai csoport terve alapján kerül sor. Az óvodai speciális szolgáltatásait a szülők igényeinek felmérése alapján szervezzük. /óvodahittan, sport, edzés, színházi előadás stb./ 10/ Gyermekfotók készítése a napi élet eseményeiről, illetve különleges pillanatokról, pl. születésnapok ünneplése, gyerekek alkotásai, ill. játék közben, egyéni portrék készítése a szülők igényeinek és beleegyezésüknek megfelelően. 11/ A csoportszobák szűkössége miatt ünnepélyeinken, rendezvényeinken nem tudjuk fogadni a szülőket. 5./ AZ ÓVODÁBA BEHOZANDÓ FELSZERELÉS: 1/ Az óvoda biztosítja az óvodai élethez, a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, így csak a gyermek személyes holmiját kell a szülőknek biztosítani: - Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, csúszásmentes, jó tartást biztosító,) - Zsákba 2-3 váltás alsónemű, tartalék ruha, mely lehetővé teszi szükség esetén az átöltözést, nylon zacskó a szennyezett holminak - Tornához kényelmes tornaruha és tornacipő - Fogkefe, fogmosó pohár, fésű - Alváshoz pizsama, takaró, esetleg párna. 2/ Kérjük, hogy az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok behozatalát jelentsék be az óvónőnek. Értékesebb játékokért, ékszerekért felelősséget nem tudunk vállalni. A gyermekek által bevitt apró dolgokat (játékok,) az óvónőnek be kell jelentenie, amikor nem használja a gyermek, személyes fiókjába, dobozkájába kell elhelyezni. Balesetveszélyes játékot az óvodába behozni tilos. 8

9 3/ Óvodai ünnepélyeinkről, azok idejéről az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. 6./ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK: 1/ Gyermekeink biztonsága érdekében kérjük, a kaput mindig csukják be, riglizzék be (hátsó kapu). 2/ Az óvoda területén tartósan csak óvodás korú gyermekek tartózkodhatnak, szülők, iskolás gyermekek, idegenek nem. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezésekor (átöltöztetésre és az óvónőnek felügyeletre átadására), valamint a gyermek hazavitelekor (az óvónőtől való átvételre, felöltöztetésre, távozásra) szükséges. Nem kell tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, térítési díj fizetésekor. 3/ Negyed évenként a védőnő tisztasági vizsgálatot végez. 4/ Az óvoda területén és környékén tilos a dohányzás, alkohol és drog fogyasztása. 5/ Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával, illetve könyvárusítás. 6/ Az óvoda látogatására, a jogosultakon kívül csak az óvodavezető adhat engedélyt. Beiratkozáskor minden szülő kézhez kapja. A fenti házirenddel kapcsolatban az SZKV a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt.. Intézményvezető SZKV elnök.. Közalkalmazotti tanács elnöke 9

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben