HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda Budapest, Szélső utca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda 1188. Budapest, Szélső utca 54.-58."

Átírás

1 Napsugár Óvoda OM Budapest Eke u Iktató szám: HÁZIREND Székhely: Napsugár Óvoda Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda Budapest, Szélső utca OM AZONOSÍTÓ: Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető Perge Zsoltné PH

2 Tartalomjegyzék 1.A házirend hatályossága oldal 2.Általános információk az óvodáról oldal 3.Az intézmény alapfeladata, tevékenysége oldal 4.A gyermekek jogai az óvodában oldal 5.Az óvoda szervezeti működése oldal 6.Óvodai jogviszony létesítése, óvodába járási kötelezettség oldal 7.Az óvodai jogviszony megszűnése oldal 8.Távolmaradás igazolása oldal 9.Étkezés az óvodában oldal 10.Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába oldal 11.Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának, visszafizetésének rendje oldal 11.1.Befizetés oldal 11.2.Étkezés lemondása oldal 11.3.Térítési díj visszafizetése oldal 12.Szülők az óvodában, közös nevelési elvek kialakítása oldal 12.1.Pedagógiai Programunk alapján nevelési alapelveink oldal 12.2.A szülők kötelességei és jogai az óvodában oldal 12.3.Együttműködés az óvodában oldal 13.Egészségügyi szabályok az óvodában oldal 14.Teendő rendkívüli események esetén oldal 15.Óvó-védő előírások az óvodában oldal 16.Teendő napközben megbetegedő gyermek esetében oldal 17.Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában oldal 18.A gyermekek jutalmazásának, és figyelmeztetésének elvei oldal 18.1.Jutalmazási eljárási formák oldal Figyelmeztető eljárási formák oldal 19.Reklámanyagok elhelyezése az intézményben oldal 20.A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai oldal 21.A Házirend nyilvánosságra hozatala oldal

3 HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen dokumentum az évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról és módosító rendeletei, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT), valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI (a nevelési-oktatási intézmények működéséről) rendelet alapján az intézményi SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve a helyi Pedagógiai Program céljainak megfelelően készült. 1. A házirend hatályossága Ezen dokumentum a Napsugár Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire vonatkozik. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, a megismerhetőség céljából valamennyi gyermek szülője kézhez kap egy példányt, illetve minden csoportos szülői információs faliújságon megtalálható. Tartalmazza a gyermekek, szülők jogait, kötelességeit, valamint az óvodai élet rendjét meghatározó szabályokat. 2. Általános információk az óvodáról- megtalálhatók a főbejáratnál kifüggesztve, illetve az intézmény honlapján (www.napsugarovi18.hu) az alábbiak szerint: Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi dokumentum (Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend, Éves Munkarend, Közzétételi lista). A gyermekvédelemmel kapcsolatos információk, intézmények címe, telefonszáma. Az önkormányzat által biztosított szakszolgálatot ellátó személyek (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, utazó gyógypedagógus). 3. Az intézmény alapfeladatai, tevékenysége óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. az intézmény ellátja: -az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek fejlesztését, -a kerület közigazgatási határán belül enyhébben hallássérült- nagyothalló-, valamint enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történő együttnevelését, a SOFI utazó gyógypedagógusával együttműködve, a Budapest, XVIII. kerületi SOFI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy és fejlesztőpedagógusaival együttműködve, a körzetébe tartozó enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, illetve súlyos okra visszavezethető, súlyos rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, amennyiben a többi gyermekkel együtt nevelhetők. 4. A gyermek jogai az óvodában (hivatkozás: NKT 46 ) A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Állapotának, érdeklődésének, képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben ellátásban részesüljön. Személyiségének szabad kibontakoztatásához, valamint a családi élethez és magánélethez való joga tiszteletben legyen tartva. Családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre, külön meghatározott esetekben térítésmentes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 1

4 5. Az óvoda szervezeti működése Nevelési év meghatározása: adott év szeptember 01- től, következő év augusztus 31-ig. Ezen belül a nyári élet időszaka: június 01-től augusztus 31-ig összevont óvodai feladatellátással. Nyári zárás ideje: 4 hét, melynek időpontja évente változik (1. illetve 2. turnus) a fenntartó rendelkezése szerint. A pontos időpontról a szülők február 15-ig a csoport szülői információs falújságján elhelyezett kiírás alapján értesülnek. A szülő kérésére a zárva tartás alatt a gyermek elhelyezését ellentétesen záró óvodában biztosítjuk. (cím: Vackor Óvoda Csolt utca 4. telefon: ) Karácsony és Újév között: minden évben más óvodák látják el a szülők igényei szerint a fenntartó önkormányzat által szervezett ügyeletet. Napi nyitva tartás: megállapítása minden évben a szülői igényeknek megfelelően történik. Amennyiben a szülők nem jönnek az óvoda zárásának idejéig a gyermekért, elhelyezzük őt a megfelelő intézményben (Gyermekek Átmeneti Otthona cím: Budapest, Kondor Béla sétány 19. tel: ) kivéve, ha a késés rendkívüli okát telefonon jelzik a szülők az intézmény felé. A reggeli beérkezés folyamatos, azonban a tevékenységekben való részvétel miatt a javasolt beérkezési időpont A gyermekeket az óvodába érkezéskor minden esetben át kell adni az óvodapedagógusoknak. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Azokat a gyermekeket, akik nagytorna napján nem érkeznek be ig, a szomszéd csoportban fogadják. Az óvodapedagógusok minden nevelési év kezdetén felmérik, hogy a szülőkön kívül mely felnőtt személyek vihetik el az óvodából a gyermeket. Erről a szülőnek írásban kell nyilatkozni. A megadottaktól eltérő esetben a szülő írásos engedélye szükséges a gyermek kiadásához. Külön szükséges nyilatkoznia a szülőknek arról, ha kiskorú, 12. életévét betöltött gyermeke is hazaviheti óvodás gyermekét. Amennyiben a szülők előzetesen nem nyilatkoztak, de élethelyzetük úgy hozza, akkor telefonon is értesíthetik az óvodát, hogy ki fogja elvinni gyermeküket. Ebben az estben szükséges a gyermekért jövő személy személyi azonosítójának bemutatása. A szülők válása esetén csak érvényes bírósági határozat alapján tagadható meg a gyermek kiadása a másik félnek. A szülők válása esetén az óvodában nincs mód a láthatás lebonyolítására. A napi és heti rend valamennyi csoport szülői információs faliújságján megtalálható. Nevelés nélküli munkanapok nevelési évenként 5 alkalommal lehetséges, melyek igénybe vételéről az óvoda 7 munkanappal előbb tájékoztatja a szülőket. Minden esetben felmérjük, hogy a szülők gondoskodni tudnak-e gyermekük elhelyezéséről az adott napon, amennyiben nem, igény szerint ügyeletet biztosítunk. 6. Óvodai jogviszony létesítése, óvodába járási kötelezettség (hivatkozás: EMMI 20 ) A szülő gyermeke 3. életévének betöltése után kérheti az óvodai felvételt, mely jelentkezés útján történik a fenntartó által meghatározott közlemény, vagy hirdetmény szerint. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülő feladata a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes jegyzőt. Az óvodai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok: - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek TAJ kártyája. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 2

5 A felvételről és a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, mely döntését írásba foglalja, az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilván tartja. Az 5. életévét betöltött, illetve a hátrányos helyzetű gyermeket a lakóhely szerinti óvoda köteles felvenni a törvény értelmében. Amennyiben a jegyzőtől megkapott lista alapján, az 5. életévét betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése (hivatkozás: NKT 53 ) A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a megjelölt napon, tanköteles gyermek esetében a szülő kérelmére kiadott jegyzői engedély szükséges a felmentéshez. 8. Távolmaradás igazolása: (hivatkozás: EMMI 51. ) Beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, az orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. A mennyiben a gyermek hiányzik az óvodából, a mulasztását minden esetben igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: - a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét családi okok miatt nem viszi óvodába, (az óvodapedagógusoknál található formanyomtatványon), - a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja, - a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jött óvodába, azonban ezt a tényt is igazolni szükséges. Ha a gyermek távolmaradását a szülők nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától a gyermek, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 3

6 9. Étkezés az óvodában: tízórai ig, ebéd ig, uzsonna ig. Javasoljuk, hogy a korán érkező gyermek egyen otthon egy pár falatot, illetve igyon egy pohár reggeli folyadékot. Kérjük, reggel ig érkezzenek be az óvodába a gyermekek, hogy kényelmesen meg tudjanak reggelizni. A későbbiekben a gyermekek átadása már zavarja a csoportban folyó munkát, hiszen az óvodapedagógusok elkezdik a szervezett tevékenységeket nincs lehetőség az étkezésre. Ebéd után hazamenő gyermekek számára az uzsonnát a csoportoknál kiadjuk. Környezetünk tisztán tartása érdekében kérjük, az uzsonnát bontatlanul vigyék ki az épületből, hiszen annak elfogyasztása közvetlenül a déli fő étkezés elfogyasztása után indokolatlan. Az óvodai ellátás a gyermek számára a szülő kérésére étkezés igénybevétele nélkül is lehetséges ig. 11. Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába (születés, illetve névnapokra szülői igény alapján)) Száraz sütemények, cukrászdai, illetve egyéb helyről származó sütemények, (csomagoláson a szavatosság feltüntetése szükséges) Gyümölcsök és zöldségfélék (szülői nyilatkozat szükséges, hogy a fogyasztásra behozott zöldségeket és gyümölcsöket legálisan működő kereskedésben vette, illetve saját termelésű esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi, várakozási időt betartotta-e az utolsó permetezés óta, eltelt a kötelező várakozási idő). Nevelőtestületünk nem tartja etikusnak a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csoki, túrórudi, sütemény, stb.) fogyasztanak. Kérjük, úgy adják gyermekeiknek, hogy még mielőtt beérkeznek, elfogyaszthassák, illetve akkor, amikor kiléptek az óvodából. 11. Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának, visszafizetésének rendje A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk, ezen kívül a csoportok információs faliújságján egész évben megtalálható. A befizetés mindig előre történik, a befizetendő időszak előtt, a következő hónapra Befizetés keddi napokon ig, és ig lehetséges. Amennyiben nem tud valaki fizetni, pótbefizetésre adunk lehetőséget a következő héten keddjén ig. Érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatási határozattal rendelkezők számára ingyenes az étkezés. Nagycsaládosok, illetve tartósan betegek számára 50%-os az étkezési támogatás, melyhez szükséges bemutatni a kifizetőhelyi igazolást, illetve az orvosi igazolást. A befizetésen való részvétel az ingyenesen étkező gyermeke szülei számára is szükséges, hiszen a számlát valamennyi szülőnek alá kell írni Étkezés lemondása telefonon, illetve személyesen a bejáratoknál elhelyezett füzetbe név és tól ig időpont megadásával, a szülő aláírásával reggel ig lehetséges, mely a következő naptól él. Amennyiben a gyermek a következő héten is hiányzik, a szülőnek kell lemondania a következő hetet is, az óvoda automatikusan nem teheti ezt meg. A lemondás hiányzás esetén az étkezési díjkedvezményt kapók számára is kötelező. Elmaradt lemondás esetén visszamenőleges lemondásra nincs mód. Amennyiben a lemondott étkezést mégis igénybe kívánják venni, vissza lehet kérni az előző munkanapon ig Térítési díj visszafizetése: A lemondott napok térítési díját nyílván tartjuk és a következő befizetésnél a számlán jóváíródik. Ha egy gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, illetve nem kívánja a szülő az étkezést tovább igénybe venni, a térítési díjat a lemondások után az óvodatitkár előre megbeszélt időpontban visszafizeti a szülő részére. 4

7 12. Szülők az óvodában, közös nevelési elvek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Tudják kifejezni magukat és legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat szóban, meggyőzéssel, illetve ha szükséges felnőtt segítségével oldják meg Pedagógiai Programunk alapján nevelési alapelveink: a gyermeki személyiség maximális elfogadása, tisztelete, a másság elfogadása, a nyitott, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet biztosítása a nap teljes egészében, olyan környezet biztosítása, ahol a gyermeket szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Kérjük, hogy ezeket a nevelési elveket Önök is tartsák szem előtt az óvodában tartózkodásuk során A szülő kötelességei és jogai az óvodában (hivatkozás: NKT 72 ) A szülő kötelessége, hogy: gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, amennyiben az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. A szülő joga hogy: gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, gyermeke fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában Együttműködés a szülőkkel Az óvodában a szülők, jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezetet, közösséget hozhatnak létre. A szülői szervezet maga dönt képviselőinek megválasztásáról, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő (óvodai, illetve csoportszinten az összlétszám 80 %-a) bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, valamint az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal rendelkezik. 5

8 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Konfliktus, ellentét, panasz esetén mindenképp keressék fel az adott óvodapedagógust és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Amennyiben nem sikerült a konfliktust rendezni, keressék fel az óvoda vezetőjét. Ha továbbra is panasszal élnek, jogorvoslati kéréssel a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz fordulhatnak. A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást, (pl: szülői értekezletek, illetve fórum, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák). Kérjük, hogy az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített, és a csoportos szülői információs faliújságokon is megtalálható napirendet a csoport, az óvoda zavartalan működése érdekében minden esetben tartsák szem előtt. A gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik óra között. Az óvoda életével kapcsolatos információk, aktuális események a csoport hirdető tábláján találhatók. Fogadóórákon (előzetes időpont egyeztetés után) mindenkit szívesen látunk, de az adódó problémák megbeszélésére mi is kezdeményezzük azt. Lehetőséget adunk a szülőknek, hogy előre megbeszélt időben megfigyelhessék gyermekük viselkedését az óvodai tevékenységek során. Évente több alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről. Kérjük, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógusokat munkájuk közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelőmunka folyamatát. A gyermekkel kapcsolatban információt csak a saját óvodapedagógusától, ill. az óvodavezetőtől kérjenek. Amennyiben az óvodapedagógusokkal gyermekük ügyében kívánnak beszélni, azt óra között bonyolítsák le. Egyéb esetekben az óvoda titkár átadja az üzeneteket az óvodapedagógusok számára. Az intézményben a hit- és vallásoktatást a szülői igényeket figyelembe véve szervezzük meg, melynek helyéről, időpontjáról kikérjük a szülői szervezet véleményét. 13.Egészségügyi szabályok az óvodában Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Nem adhatnak be az óvónők semmiféle gyógyszert, homeopátiás szert, köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet stb. (kivétel allergia pipa, epilepszia elleni kúp, lázcsillapító, melyet a gyermekektől elzárt helyen tartunk és szülői meghatalmazás szükséges a beadásukhoz) a gyermekeknek. A megbetegedést, illetve annak jellegét kérjük személyesen, ill. telefonon bejelenteni szíveskedjenek. Egészségügyi szempontok miatt a gyermekek öltöztetése a folyosón történik, a mosdóba és a csoportszobába váltócipővel lehet belépni. A gyermekek komfortérzetének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő óvodai ruházat, mely praktikus, kényelmes, könnyen kezelhető, megfelel a higiéniás követelményeknek. Szükség van csoportszobai váltócipőre, váltóruhára, tornafelszerelésre (pamutpóló, nadrág, csúszásmentes váltócipő), udvari öltözékre, (hogy a gyermek ne abban a ruhában étkezzen és pihenjen a gyermek, amelyben az udvaron játszott), valamint szükség esetén az átöltözéshez tartalék ruhaneműre. 14. Teendő endkívüli események esetén Bombariadó, katasztrófa helyzet esetén, megállapodás alapján minden gyermek és felnőtt a Táncsics utcai Általános Iskolába megy. (1188 Budapest Táncsics utca 53.) 6

9 15. Óvó-védő előírások az óvodában tartózkodás során Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt, illetve egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az óvoda területének elhagyásáig betartsák az óvoda szokás és szabályrendszerét, a biztonsági, óvó-védő szabályokat, valamint a helyiségek és az óvoda berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatát. Kérjük, minden esetben jelezzék a gyermekre felügyelő óvodapedagógusnak az óvodából való távozásukat, kíséret nélkül nem közlekedhetnek az óvoda területén a gyermekek. A kerékpárokat és egyéb sporteszközöket érkezéskor és hazamenetelkor csak az óvoda területén kívül használják. A gyermekek szülőnek való átadása után történő balesetek bekövetkeztéért a szülő a felelős. Az óvoda udvara nem közjátszótér, óvodapedagógus felügyelete nélkül ott gyermek nem tartózkodhat még szülővel sem. Az óvodapedagógusok, csak az óvodával jogviszonyban álló gyermekekért vállalnak felelősséget, kérjük a testvérekre minden esetben fokozottan figyeljenek. A gyermek biztonságát veszélyeztető állapotban lévő hozzátartozónak az óvodapedagógusok megtagadhatják a gyermek kiadását. A gyermekek biztonsága érdekében minden esetben használják a kapu és az ajtók biztonsági zárját. Az intézményt ig illetve ig zárva tartjuk az öltözők értékeinek megóvása, az illetéktelenek belépésének megakadályozása céljából. Az intézmény egész területén, illetve a bejárattól 5 méterig tilos a dohányzás. 16. Teendő napközben megbetegedő gyermek esetén A szülő azonnali értesítése telefonon, a gyermek haladéktalan ellátása, láz esetén a láz csillapításának megkezdése, szülői meghatalmazás alapján. A szülő köteles az óvoda értesítése után, a lehető legrövidebb időn belül beteg gyermekéért jönni, és orvoshoz vinni. Betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Baleset esetén elsődleges feladat az orvos hívása, majd a szülő értesítése. Amennyiben mentővel való szállításra kerül sor, az óvodapedagógus elkíséri a gyermeket. 17. Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában A gyermekek biztonságérzetének illetve az otthonhoz való kötődés erősítése céljából az alváshoz igényelt marokban elférő plüss állatka illetve kisméretű vékony párna behozható az óvodába. Kiscsoportba beszokó gyermekeknél az alváshoz igényelt cumit tiszta, zárható, jellel ellátott tartóban reggel az óvodapedagógusnak lehet átadni, aki délután ugyanilyen formán adja vissza a szülőnek. Kérjük, hogy a cumit az óvoda területén ne adják gyermekük szájába, sem az érkezéskor, sem a távozáskor. Véleményünk szerint csoportszobáink játékellátottság szempontjából jól felszereltek, rendelkezünk a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő játékeszközökkel, ezért otthonról hozott játékokra, eszközökre nincs szükség, kivétel mesekönyvek, illetve értelmi képességet fejlesztő okosító játékok. Az ékszerekért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. 18. A gyermekek jutalmazásának és figyelmeztetésének (büntetésének) elvei és eljárási formái az óvodában. Eredményes nevelői hatást csak helyesen alkalmazott jutalmazással, figyelmeztetéssel (büntetéssel) érhetünk el, cél a gyermekek viselkedésének alakítása, személyiségük formálása. A jutalmazásra és figyelmeztetésre (büntetésre) többféle eljárás alkalmazható, azonban a gyermeknek mindig egyértelműen tudnia kell, hogy miért kapta a jutalmazást, vagy a figyelmeztetést (büntetést). Az óvodában a pozitív megerősítés, értékelés az elsődleges. A figyelmeztetés (büntetés) soha nem a személyre, hanem a tettre irányul. 7

10 18.1.Jutalmazási eljárási formák: Pozitív metakommunikációs jelzések (elismerő pillantás, bátorító tekintet, mosoly). Személyre szabott szóbeli dicséret. Testi kontaktus (simogatás, ölbe vétel, puszi). Jutalom tevékenység biztosítása. Csoport előtti pozitív példaként való kiemelés. A csoport legkedvesebb bábjának hazavitele hétvégére Figyelmeztető (büntetési) eljárási formák: Negatív metakommunikációs jelzések (rosszalló tekintet, fejcsóválás). Megbeszélés, meggyőzés kétszemélyes helyzetben. Más tevékenységbe való átvezetés. Kiemelés a tevékenységből meghatározott időre (3-5 perc) gondolkodó szék. Figyelmeztetés a csoport előtt. A gyermek és a pedagógus kapcsolatainak (metakommunikáció, kommunikáció, testi kontaktus) átmeneti mellőzése, figyelembe véve az elkövetett tett súlyát és mértékét. Ezt az eljárást minden esetben követnie kell az adott dolog megbeszélésének, majd a konfliktus feloldásnak, a megbocsátásnak az óvodapedagógus részéről. 19. Reklámanyagok elhelyezése az intézményben Vezetői engedély megkérése után az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámszövegek (kultúrával, sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos) kerülhetnek ki az óvoda főbejáratához, illetve a szülői falújságokra. 20. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 1. A Házirend tervezetét az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. 2. A Házirend tervezetét megvitatják, véleményezik az óvodai szülői szervezet képviselői. 3. A Házirend tervezetét a szülői vélemények figyelembevételével megvitatja a nevelőtestület. 4. A Szülői Szervezet képviselőinek, illetve a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető elkészíti a végleges Házirendet, melyet a nevelőtestület fogad el. 5. Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetője, a nevelőtestület, és a szülők közössége. 21. A Házirend nyilvánosságra hozatala A Házirendet a helyben szokásos módon, a szülői információs faliújságra kifüggesztjük, illetve módosításkor minden szülő a kézhez kapja. Az új óvodások szülei számára tartott, első szülői értekezleten az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőket a benne foglaltakról, valamint szintén minden szülő kézhez kapja. A házirendben foglaltak be nem tartása esetén a bekövetkezett károkért, az óvoda nem vállal felelősséget. Budapest Perge Zsoltné óvodavezető 8

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658

HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 HÁZIREND Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2011.09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető PH HÁZIREND Az

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

HÁZIREND Intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló alá írások: /2016. határozatszámon jóváhagyta:

HÁZIREND Intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló alá írások: /2016. határozatszámon jóváhagyta: HÁZIREND Intézmény OM azonosítója Készítette: Nevelőtestület 034674 Intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló alá írások: / 2016 határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR HÁZIREND 2013.

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR HÁZIREND 2013. KINDERGARTEN VACKOR 2013. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR HÁZIREND

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR HÁZIREND PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR 2015. Tartalomjegyzék 1. A házirend hatálya... 3 2. Általános információk az óvodáról... 3 2.1. Az intézmény alaptevékenysége... 4 2.2.Kiegészítő tevékenység... 4 2.3.

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben