HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda Budapest, Szélső utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda 1188. Budapest, Szélső utca 54.-58."

Átírás

1 Napsugár Óvoda OM Budapest Eke u Iktató szám: HÁZIREND Székhely: Napsugár Óvoda Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda Budapest, Szélső utca OM AZONOSÍTÓ: Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető Perge Zsoltné PH

2 Tartalomjegyzék 1.A házirend hatályossága oldal 2.Általános információk az óvodáról oldal 3.Az intézmény alapfeladata, tevékenysége oldal 4.A gyermekek jogai az óvodában oldal 5.Az óvoda szervezeti működése oldal 6.Óvodai jogviszony létesítése, óvodába járási kötelezettség oldal 7.Az óvodai jogviszony megszűnése oldal 8.Távolmaradás igazolása oldal 9.Étkezés az óvodában oldal 10.Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába oldal 11.Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának, visszafizetésének rendje oldal 11.1.Befizetés oldal 11.2.Étkezés lemondása oldal 11.3.Térítési díj visszafizetése oldal 12.Szülők az óvodában, közös nevelési elvek kialakítása oldal 12.1.Pedagógiai Programunk alapján nevelési alapelveink oldal 12.2.A szülők kötelességei és jogai az óvodában oldal 12.3.Együttműködés az óvodában oldal 13.Egészségügyi szabályok az óvodában oldal 14.Teendő rendkívüli események esetén oldal 15.Óvó-védő előírások az óvodában oldal 16.Teendő napközben megbetegedő gyermek esetében oldal 17.Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában oldal 18.A gyermekek jutalmazásának, és figyelmeztetésének elvei oldal 18.1.Jutalmazási eljárási formák oldal Figyelmeztető eljárási formák oldal 19.Reklámanyagok elhelyezése az intézményben oldal 20.A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai oldal 21.A Házirend nyilvánosságra hozatala oldal

3 HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen dokumentum az évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról és módosító rendeletei, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT), valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI (a nevelési-oktatási intézmények működéséről) rendelet alapján az intézményi SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve a helyi Pedagógiai Program céljainak megfelelően készült. 1. A házirend hatályossága Ezen dokumentum a Napsugár Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire vonatkozik. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, a megismerhetőség céljából valamennyi gyermek szülője kézhez kap egy példányt, illetve minden csoportos szülői információs faliújságon megtalálható. Tartalmazza a gyermekek, szülők jogait, kötelességeit, valamint az óvodai élet rendjét meghatározó szabályokat. 2. Általános információk az óvodáról- megtalálhatók a főbejáratnál kifüggesztve, illetve az intézmény honlapján (www.napsugarovi18.hu) az alábbiak szerint: Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi dokumentum (Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend, Éves Munkarend, Közzétételi lista). A gyermekvédelemmel kapcsolatos információk, intézmények címe, telefonszáma. Az önkormányzat által biztosított szakszolgálatot ellátó személyek (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, utazó gyógypedagógus). 3. Az intézmény alapfeladatai, tevékenysége óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. az intézmény ellátja: -az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek fejlesztését, -a kerület közigazgatási határán belül enyhébben hallássérült- nagyothalló-, valamint enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történő együttnevelését, a SOFI utazó gyógypedagógusával együttműködve, a Budapest, XVIII. kerületi SOFI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy és fejlesztőpedagógusaival együttműködve, a körzetébe tartozó enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, illetve súlyos okra visszavezethető, súlyos rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, amennyiben a többi gyermekkel együtt nevelhetők. 4. A gyermek jogai az óvodában (hivatkozás: NKT 46 ) A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Állapotának, érdeklődésének, képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben ellátásban részesüljön. Személyiségének szabad kibontakoztatásához, valamint a családi élethez és magánélethez való joga tiszteletben legyen tartva. Családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre, külön meghatározott esetekben térítésmentes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 1

4 5. Az óvoda szervezeti működése Nevelési év meghatározása: adott év szeptember 01- től, következő év augusztus 31-ig. Ezen belül a nyári élet időszaka: június 01-től augusztus 31-ig összevont óvodai feladatellátással. Nyári zárás ideje: 4 hét, melynek időpontja évente változik (1. illetve 2. turnus) a fenntartó rendelkezése szerint. A pontos időpontról a szülők február 15-ig a csoport szülői információs falújságján elhelyezett kiírás alapján értesülnek. A szülő kérésére a zárva tartás alatt a gyermek elhelyezését ellentétesen záró óvodában biztosítjuk. (cím: Vackor Óvoda Csolt utca 4. telefon: ) Karácsony és Újév között: minden évben más óvodák látják el a szülők igényei szerint a fenntartó önkormányzat által szervezett ügyeletet. Napi nyitva tartás: megállapítása minden évben a szülői igényeknek megfelelően történik. Amennyiben a szülők nem jönnek az óvoda zárásának idejéig a gyermekért, elhelyezzük őt a megfelelő intézményben (Gyermekek Átmeneti Otthona cím: Budapest, Kondor Béla sétány 19. tel: ) kivéve, ha a késés rendkívüli okát telefonon jelzik a szülők az intézmény felé. A reggeli beérkezés folyamatos, azonban a tevékenységekben való részvétel miatt a javasolt beérkezési időpont A gyermekeket az óvodába érkezéskor minden esetben át kell adni az óvodapedagógusoknak. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Azokat a gyermekeket, akik nagytorna napján nem érkeznek be ig, a szomszéd csoportban fogadják. Az óvodapedagógusok minden nevelési év kezdetén felmérik, hogy a szülőkön kívül mely felnőtt személyek vihetik el az óvodából a gyermeket. Erről a szülőnek írásban kell nyilatkozni. A megadottaktól eltérő esetben a szülő írásos engedélye szükséges a gyermek kiadásához. Külön szükséges nyilatkoznia a szülőknek arról, ha kiskorú, 12. életévét betöltött gyermeke is hazaviheti óvodás gyermekét. Amennyiben a szülők előzetesen nem nyilatkoztak, de élethelyzetük úgy hozza, akkor telefonon is értesíthetik az óvodát, hogy ki fogja elvinni gyermeküket. Ebben az estben szükséges a gyermekért jövő személy személyi azonosítójának bemutatása. A szülők válása esetén csak érvényes bírósági határozat alapján tagadható meg a gyermek kiadása a másik félnek. A szülők válása esetén az óvodában nincs mód a láthatás lebonyolítására. A napi és heti rend valamennyi csoport szülői információs faliújságján megtalálható. Nevelés nélküli munkanapok nevelési évenként 5 alkalommal lehetséges, melyek igénybe vételéről az óvoda 7 munkanappal előbb tájékoztatja a szülőket. Minden esetben felmérjük, hogy a szülők gondoskodni tudnak-e gyermekük elhelyezéséről az adott napon, amennyiben nem, igény szerint ügyeletet biztosítunk. 6. Óvodai jogviszony létesítése, óvodába járási kötelezettség (hivatkozás: EMMI 20 ) A szülő gyermeke 3. életévének betöltése után kérheti az óvodai felvételt, mely jelentkezés útján történik a fenntartó által meghatározott közlemény, vagy hirdetmény szerint. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülő feladata a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes jegyzőt. Az óvodai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok: - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek TAJ kártyája. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 2

5 A felvételről és a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, mely döntését írásba foglalja, az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilván tartja. Az 5. életévét betöltött, illetve a hátrányos helyzetű gyermeket a lakóhely szerinti óvoda köteles felvenni a törvény értelmében. Amennyiben a jegyzőtől megkapott lista alapján, az 5. életévét betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 7. Az óvodai elhelyezés megszűnése (hivatkozás: NKT 53 ) A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a megjelölt napon, tanköteles gyermek esetében a szülő kérelmére kiadott jegyzői engedély szükséges a felmentéshez. 8. Távolmaradás igazolása: (hivatkozás: EMMI 51. ) Beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, az orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. A mennyiben a gyermek hiányzik az óvodából, a mulasztását minden esetben igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: - a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét családi okok miatt nem viszi óvodába, (az óvodapedagógusoknál található formanyomtatványon), - a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja, - a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jött óvodába, azonban ezt a tényt is igazolni szükséges. Ha a gyermek távolmaradását a szülők nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától a gyermek, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 3

6 9. Étkezés az óvodában: tízórai ig, ebéd ig, uzsonna ig. Javasoljuk, hogy a korán érkező gyermek egyen otthon egy pár falatot, illetve igyon egy pohár reggeli folyadékot. Kérjük, reggel ig érkezzenek be az óvodába a gyermekek, hogy kényelmesen meg tudjanak reggelizni. A későbbiekben a gyermekek átadása már zavarja a csoportban folyó munkát, hiszen az óvodapedagógusok elkezdik a szervezett tevékenységeket nincs lehetőség az étkezésre. Ebéd után hazamenő gyermekek számára az uzsonnát a csoportoknál kiadjuk. Környezetünk tisztán tartása érdekében kérjük, az uzsonnát bontatlanul vigyék ki az épületből, hiszen annak elfogyasztása közvetlenül a déli fő étkezés elfogyasztása után indokolatlan. Az óvodai ellátás a gyermek számára a szülő kérésére étkezés igénybevétele nélkül is lehetséges ig. 11. Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába (születés, illetve névnapokra szülői igény alapján)) Száraz sütemények, cukrászdai, illetve egyéb helyről származó sütemények, (csomagoláson a szavatosság feltüntetése szükséges) Gyümölcsök és zöldségfélék (szülői nyilatkozat szükséges, hogy a fogyasztásra behozott zöldségeket és gyümölcsöket legálisan működő kereskedésben vette, illetve saját termelésű esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi, várakozási időt betartotta-e az utolsó permetezés óta, eltelt a kötelező várakozási idő). Nevelőtestületünk nem tartja etikusnak a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csoki, túrórudi, sütemény, stb.) fogyasztanak. Kérjük, úgy adják gyermekeiknek, hogy még mielőtt beérkeznek, elfogyaszthassák, illetve akkor, amikor kiléptek az óvodából. 11. Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának, visszafizetésének rendje A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk, ezen kívül a csoportok információs faliújságján egész évben megtalálható. A befizetés mindig előre történik, a befizetendő időszak előtt, a következő hónapra Befizetés keddi napokon ig, és ig lehetséges. Amennyiben nem tud valaki fizetni, pótbefizetésre adunk lehetőséget a következő héten keddjén ig. Érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatási határozattal rendelkezők számára ingyenes az étkezés. Nagycsaládosok, illetve tartósan betegek számára 50%-os az étkezési támogatás, melyhez szükséges bemutatni a kifizetőhelyi igazolást, illetve az orvosi igazolást. A befizetésen való részvétel az ingyenesen étkező gyermeke szülei számára is szükséges, hiszen a számlát valamennyi szülőnek alá kell írni Étkezés lemondása telefonon, illetve személyesen a bejáratoknál elhelyezett füzetbe név és tól ig időpont megadásával, a szülő aláírásával reggel ig lehetséges, mely a következő naptól él. Amennyiben a gyermek a következő héten is hiányzik, a szülőnek kell lemondania a következő hetet is, az óvoda automatikusan nem teheti ezt meg. A lemondás hiányzás esetén az étkezési díjkedvezményt kapók számára is kötelező. Elmaradt lemondás esetén visszamenőleges lemondásra nincs mód. Amennyiben a lemondott étkezést mégis igénybe kívánják venni, vissza lehet kérni az előző munkanapon ig Térítési díj visszafizetése: A lemondott napok térítési díját nyílván tartjuk és a következő befizetésnél a számlán jóváíródik. Ha egy gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, illetve nem kívánja a szülő az étkezést tovább igénybe venni, a térítési díjat a lemondások után az óvodatitkár előre megbeszélt időpontban visszafizeti a szülő részére. 4

7 12. Szülők az óvodában, közös nevelési elvek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Tudják kifejezni magukat és legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat szóban, meggyőzéssel, illetve ha szükséges felnőtt segítségével oldják meg Pedagógiai Programunk alapján nevelési alapelveink: a gyermeki személyiség maximális elfogadása, tisztelete, a másság elfogadása, a nyitott, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet biztosítása a nap teljes egészében, olyan környezet biztosítása, ahol a gyermeket szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Kérjük, hogy ezeket a nevelési elveket Önök is tartsák szem előtt az óvodában tartózkodásuk során A szülő kötelességei és jogai az óvodában (hivatkozás: NKT 72 ) A szülő kötelessége, hogy: gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, amennyiben az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. A szülő joga hogy: gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, gyermeke fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában Együttműködés a szülőkkel Az óvodában a szülők, jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezetet, közösséget hozhatnak létre. A szülői szervezet maga dönt képviselőinek megválasztásáról, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő (óvodai, illetve csoportszinten az összlétszám 80 %-a) bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, valamint az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal rendelkezik. 5

8 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Konfliktus, ellentét, panasz esetén mindenképp keressék fel az adott óvodapedagógust és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Amennyiben nem sikerült a konfliktust rendezni, keressék fel az óvoda vezetőjét. Ha továbbra is panasszal élnek, jogorvoslati kéréssel a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz fordulhatnak. A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást, (pl: szülői értekezletek, illetve fórum, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák). Kérjük, hogy az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített, és a csoportos szülői információs faliújságokon is megtalálható napirendet a csoport, az óvoda zavartalan működése érdekében minden esetben tartsák szem előtt. A gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik óra között. Az óvoda életével kapcsolatos információk, aktuális események a csoport hirdető tábláján találhatók. Fogadóórákon (előzetes időpont egyeztetés után) mindenkit szívesen látunk, de az adódó problémák megbeszélésére mi is kezdeményezzük azt. Lehetőséget adunk a szülőknek, hogy előre megbeszélt időben megfigyelhessék gyermekük viselkedését az óvodai tevékenységek során. Évente több alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről. Kérjük, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógusokat munkájuk közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelőmunka folyamatát. A gyermekkel kapcsolatban információt csak a saját óvodapedagógusától, ill. az óvodavezetőtől kérjenek. Amennyiben az óvodapedagógusokkal gyermekük ügyében kívánnak beszélni, azt óra között bonyolítsák le. Egyéb esetekben az óvoda titkár átadja az üzeneteket az óvodapedagógusok számára. Az intézményben a hit- és vallásoktatást a szülői igényeket figyelembe véve szervezzük meg, melynek helyéről, időpontjáról kikérjük a szülői szervezet véleményét. 13.Egészségügyi szabályok az óvodában Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Nem adhatnak be az óvónők semmiféle gyógyszert, homeopátiás szert, köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet stb. (kivétel allergia pipa, epilepszia elleni kúp, lázcsillapító, melyet a gyermekektől elzárt helyen tartunk és szülői meghatalmazás szükséges a beadásukhoz) a gyermekeknek. A megbetegedést, illetve annak jellegét kérjük személyesen, ill. telefonon bejelenteni szíveskedjenek. Egészségügyi szempontok miatt a gyermekek öltöztetése a folyosón történik, a mosdóba és a csoportszobába váltócipővel lehet belépni. A gyermekek komfortérzetének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő óvodai ruházat, mely praktikus, kényelmes, könnyen kezelhető, megfelel a higiéniás követelményeknek. Szükség van csoportszobai váltócipőre, váltóruhára, tornafelszerelésre (pamutpóló, nadrág, csúszásmentes váltócipő), udvari öltözékre, (hogy a gyermek ne abban a ruhában étkezzen és pihenjen a gyermek, amelyben az udvaron játszott), valamint szükség esetén az átöltözéshez tartalék ruhaneműre. 14. Teendő endkívüli események esetén Bombariadó, katasztrófa helyzet esetén, megállapodás alapján minden gyermek és felnőtt a Táncsics utcai Általános Iskolába megy. (1188 Budapest Táncsics utca 53.) 6

9 15. Óvó-védő előírások az óvodában tartózkodás során Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt, illetve egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az óvoda területének elhagyásáig betartsák az óvoda szokás és szabályrendszerét, a biztonsági, óvó-védő szabályokat, valamint a helyiségek és az óvoda berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatát. Kérjük, minden esetben jelezzék a gyermekre felügyelő óvodapedagógusnak az óvodából való távozásukat, kíséret nélkül nem közlekedhetnek az óvoda területén a gyermekek. A kerékpárokat és egyéb sporteszközöket érkezéskor és hazamenetelkor csak az óvoda területén kívül használják. A gyermekek szülőnek való átadása után történő balesetek bekövetkeztéért a szülő a felelős. Az óvoda udvara nem közjátszótér, óvodapedagógus felügyelete nélkül ott gyermek nem tartózkodhat még szülővel sem. Az óvodapedagógusok, csak az óvodával jogviszonyban álló gyermekekért vállalnak felelősséget, kérjük a testvérekre minden esetben fokozottan figyeljenek. A gyermek biztonságát veszélyeztető állapotban lévő hozzátartozónak az óvodapedagógusok megtagadhatják a gyermek kiadását. A gyermekek biztonsága érdekében minden esetben használják a kapu és az ajtók biztonsági zárját. Az intézményt ig illetve ig zárva tartjuk az öltözők értékeinek megóvása, az illetéktelenek belépésének megakadályozása céljából. Az intézmény egész területén, illetve a bejárattól 5 méterig tilos a dohányzás. 16. Teendő napközben megbetegedő gyermek esetén A szülő azonnali értesítése telefonon, a gyermek haladéktalan ellátása, láz esetén a láz csillapításának megkezdése, szülői meghatalmazás alapján. A szülő köteles az óvoda értesítése után, a lehető legrövidebb időn belül beteg gyermekéért jönni, és orvoshoz vinni. Betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Baleset esetén elsődleges feladat az orvos hívása, majd a szülő értesítése. Amennyiben mentővel való szállításra kerül sor, az óvodapedagógus elkíséri a gyermeket. 17. Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában A gyermekek biztonságérzetének illetve az otthonhoz való kötődés erősítése céljából az alváshoz igényelt marokban elférő plüss állatka illetve kisméretű vékony párna behozható az óvodába. Kiscsoportba beszokó gyermekeknél az alváshoz igényelt cumit tiszta, zárható, jellel ellátott tartóban reggel az óvodapedagógusnak lehet átadni, aki délután ugyanilyen formán adja vissza a szülőnek. Kérjük, hogy a cumit az óvoda területén ne adják gyermekük szájába, sem az érkezéskor, sem a távozáskor. Véleményünk szerint csoportszobáink játékellátottság szempontjából jól felszereltek, rendelkezünk a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő játékeszközökkel, ezért otthonról hozott játékokra, eszközökre nincs szükség, kivétel mesekönyvek, illetve értelmi képességet fejlesztő okosító játékok. Az ékszerekért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. 18. A gyermekek jutalmazásának és figyelmeztetésének (büntetésének) elvei és eljárási formái az óvodában. Eredményes nevelői hatást csak helyesen alkalmazott jutalmazással, figyelmeztetéssel (büntetéssel) érhetünk el, cél a gyermekek viselkedésének alakítása, személyiségük formálása. A jutalmazásra és figyelmeztetésre (büntetésre) többféle eljárás alkalmazható, azonban a gyermeknek mindig egyértelműen tudnia kell, hogy miért kapta a jutalmazást, vagy a figyelmeztetést (büntetést). Az óvodában a pozitív megerősítés, értékelés az elsődleges. A figyelmeztetés (büntetés) soha nem a személyre, hanem a tettre irányul. 7

10 18.1.Jutalmazási eljárási formák: Pozitív metakommunikációs jelzések (elismerő pillantás, bátorító tekintet, mosoly). Személyre szabott szóbeli dicséret. Testi kontaktus (simogatás, ölbe vétel, puszi). Jutalom tevékenység biztosítása. Csoport előtti pozitív példaként való kiemelés. A csoport legkedvesebb bábjának hazavitele hétvégére Figyelmeztető (büntetési) eljárási formák: Negatív metakommunikációs jelzések (rosszalló tekintet, fejcsóválás). Megbeszélés, meggyőzés kétszemélyes helyzetben. Más tevékenységbe való átvezetés. Kiemelés a tevékenységből meghatározott időre (3-5 perc) gondolkodó szék. Figyelmeztetés a csoport előtt. A gyermek és a pedagógus kapcsolatainak (metakommunikáció, kommunikáció, testi kontaktus) átmeneti mellőzése, figyelembe véve az elkövetett tett súlyát és mértékét. Ezt az eljárást minden esetben követnie kell az adott dolog megbeszélésének, majd a konfliktus feloldásnak, a megbocsátásnak az óvodapedagógus részéről. 19. Reklámanyagok elhelyezése az intézményben Vezetői engedély megkérése után az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámszövegek (kultúrával, sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos) kerülhetnek ki az óvoda főbejáratához, illetve a szülői falújságokra. 20. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 1. A Házirend tervezetét az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. 2. A Házirend tervezetét megvitatják, véleményezik az óvodai szülői szervezet képviselői. 3. A Házirend tervezetét a szülői vélemények figyelembevételével megvitatja a nevelőtestület. 4. A Szülői Szervezet képviselőinek, illetve a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető elkészíti a végleges Házirendet, melyet a nevelőtestület fogad el. 5. Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetője, a nevelőtestület, és a szülők közössége. 21. A Házirend nyilvánosságra hozatala A Házirendet a helyben szokásos módon, a szülői információs faliújságra kifüggesztjük, illetve módosításkor minden szülő a kézhez kapja. Az új óvodások szülei számára tartott, első szülői értekezleten az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőket a benne foglaltakról, valamint szintén minden szülő kézhez kapja. A házirendben foglaltak be nem tartása esetén a bekövetkezett károkért, az óvoda nem vállal felelősséget. Budapest Perge Zsoltné óvodavezető 8

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5.

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. Intézmény neve: Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. 8776 Intézmény OM-azonosítója: 037411 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja az óvodás korú

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben