HÁZIREND. Kedves Szülık!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kedves Szülık!"

Átírás

1 HÁZIREND Kedves Szülık! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük apróságával a Maroshegyi Óvodában. Szeretnénk, ha együttmőködésünk a következı években a kölcsönös bizalomra épülne. Ha bármiben segíthetünk, kérjük, forduljanak hozzánk mindig bizalommal! A házirendbe foglaltak betartása kötelezı a gyermekekre, szülıkre, hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára egyaránt.

2 1. Általános információ az óvodáról Az óvoda neve: Maroshegyi Óvoda Címe: Székesfehérvár Rádió út 1. Telefonszáma: 22/ Az óvodaigazgató neve: Békésiné Kimiti Ágnes Fogadóórája: minden hónap elsı hétfıjén délután Az óvoda vezetı helyettesének neve: Nemes Csilla Hermanné Szabó Klára Gyermekvédelmi feladatot ellátó óvodapedagógus: Aliquanderné Fiál Erika Fogadóórája: minden hónap elsı hétfıjén délután Óvodatitkár: Szülıi Óvodai Szervezet (SZOSZ) mőködik óvodánkban. Képviselıi: csoportonként 2-2 fı. Védını neve: Hegedős Judit Telefonszáma: 30/ Fogorvos: Dr.Szabó Kornélia 22/ Az óvodai felvétel eljárásrendje: Óvoda feladata Az óvoda a köznevelési intézményrendszer része. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény, a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek napközbeni ellátással összefüggı feladatokat is.. Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetı fel. A szülı gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az adott évben kezdıdı nevelési évre történı beiratkozásra minden évben április 20-május 20. között kerül sor a fenntartó által meghatározott idıpontban. A fenntartó települési önkormányzat az óvodai beiratkozás idejérıl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggı eljárásról, az óvoda felvételi körzetérıl, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjérıl hirdetményt tesz közzé. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülı személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást. A gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülıje dolgozik. A felvételrıl, átvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvoda vezetıje az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülıvel legkésıbb a beiratkozás utolsó napját követı 21. munkanapig. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetıje a döntésrıl értesíti az elızı óvoda vezetıjét. Az óvodavezetıjének döntése ellen a kézhez vételtıl számított 15 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzıjéhez (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) címzett, és az óvoda igazgatójához benyújtott kérelemmel kérheti a szülı/gondviselı a döntés felülvizsgálatát. Ha a jelentkezık száma meghaladja a felvehetı gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételi eljárás során figyelembe veendı sorrendjére. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerően az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezı felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerő ott lakásnak minısül, ha a gyermek a kötelezı felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául

3 használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsı határnapját megelızı három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplı lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerően lakik, úgy az óvodavezetı jogosult felszólítani az óvodába jelentkezı gyermek szülıjét, hogy az életvitelszerő körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétıl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védınıtıl származó, a védınıi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Amennyiben a felszólítás ellenére a szülı a védınıi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetı jogosult az életvitelszerően körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenırizni. Amennyiben az óvodavezetı által javasolt legalább három idıpont közül a gyermek szülıje vagy törvényes képviselıje egy alkalommal sem teszi lehetıvé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerően lakik a kötelezı felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülık és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetı dönt. A felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Javasolt, hogy a gyermek az óvodai élet megkezdésekor : - megbízhatóan ágy- és szobatiszta legyen A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben rész venni. Óvodaköteles gyermek esetében ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetıje felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben vegyen részt. A jegyzı a szülı kérelmére engedélyt adhat a gyermek óvodából történı kimaradására. 3. Nevelési év rendje: Az nevelési év szeptember 1.-tıl a következı év augusztus 31-ig tartó idıszak.. Az óvoda nyitva tartása Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Az óvoda hétfıtıl péntekig (munkanapokon) tól ig tart nyitva. (Az esetleges - miniszteri rendeletben meghatározott - munkanap áthelyezések érintik az óvoda nyitva tartását.) Az iskolai szünetek ideje alatt, ha a csoportok létszáma nagyon lecsökken, az egymás mellett lévı csoportok az óvoda vezetıjének döntése alapján összevonva mőködhetnek. Minden nap heti váltásban ig egy óvónı fogadja a korán érkezı kisgyermekeket. A gyülekezı csoport helyét információs táblával jelezzük. A tevékenységek napi, heti idırendje: Az óvodapedagógusok a csoport napi, heti rendjét a csoportnaplóban rögzítik, melyrıl a szülık a faliújságon tájékoztatást kapnak. Az óvoda zárva tartása Az óvoda nyári zárva tartásáról a fenntartó dönt, melyrıl legkésıbb az adott év február 15-ig tájékoztatni kell a szülıket. Nyári zárva tartás idején,óvodai jogviszonnyal rendelkezı gyermekek részére ügyeletes óvoda biztosítja a napközbeni ellátást.

4 4. Napirend: Idıtartam Tevékenység JÁTÉK A CSOPORSZOBÁBAN Személyes percek Szabad játék Szabadon választható szolgáltatások: úszás,korcsolya Játékba integrált egyéni és mikro csoportos teendık, Testápolási teendık Tízórai Vers, mese, dramatikus játékok Rajz, mintázás, kézimunka Ének zenei készségek fejlesztése J Á T É K JÁTÉK A SZABADBAN Mikro csoportos tapasztalatszerzések, séták Énekes játékok az udvaron Mindennapi edzés: kocogás, futás A délelıtt folyamán logopédia Ebéd Testápolási teendık Pihenés, altatás mesével, altatódallal - tehetségmőhelyek Testápolási tevékenységek Uzsonna JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN Zenés, mozgásos percek Egyénenkénti és / vagy kis csoportos részképesség fejlesztés Szabadon választható szolgáltatások: pl: népi gyermekjátszó, hit és vallásoktatás A gyermekek biztonságának és dolgaik védelme érdekében a gyülekezési idı alatt a fıbejárat, van nyitva, 8:30 órától a bejáratot bezárjuk, kérjük csengetéssel jelezzenek. Gyermekeik védelmének érdekében minden szülıt kérünk,hogy a bejárati kaput, és a biztonsági zárral ellátott ajtót szíveskedjék becsukni. Az ajtó elektromos nyitó gombját, csak felnıtt kezelheti. 5. A nevelés nélküli napok Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma az öt napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokat éves munkatervében határozza meg az óvoda, azokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelızıen tájékoztatni kell a szülıket. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon az óvoda a szülı igénye esetén ellátja a gyermek felügyeletét. 6. Rendkívüli szünet Amennyiben az óvoda csoportszobáiban a mőszaki, mőködési feltételek tartós hiánya miatt a hımérséklet legalább két egymást követı nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az óvodavezetı a fenntartó és a mőködtetı egyidejő értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendelésérıl tájékoztatja a szülıket. A rendkívüli szünet idıtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában mőködı másik intézményben köteles gondoskodnia szülık kérésére a gyermekek felügyeletérıl és étkeztetésük megszervezésérıl. J Á T É K J Á T É K

5 7. Tájékoztatás rendje és formái, panaszkezelés Az óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata (SZMSZ), a Házirend, az óvoda Pedagógia Programja nyilvános: Elérhetık az Óvoda honlapján A házirend egy példányát az óvodai beiratkozáskor a szülınek át kell adni, annak érdemi változása esetén a szülıt tájékoztatni szükséges. Szülıi Óvodai Szervezet mőködik óvodánkban, képviselıi: önkéntes alapon csoportonként 2-2 fı Az óvoda gondoskodik a szülıi szervezet mőködési feltételeirıl. Az óvodai szülıi szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. Az óvoda SZMSZ-át, Házirendjét a szülıi szervezet véleményének kikérésével fogadja el a nevelıtestület. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülıi szervezetet véleményezési jog illeti meg. A szülıi szervezet kezdeményezésére nevelıtestületi értekezletet kell összehívni. Az óvodának lehetıvé kell tennie a szülıi szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. A szülıi szervezet jogainak megsértése esetén 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a fenntartóhoz nyújthat be fellebbezést. Az óvónıt nevelı-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttmőködésnek szabályozott formái vannak: fogadóórák, családlátogatások, szülıi értekezletek, melyekrıl a csoport óvónıje 1 héttel korábban a szülıt értesíti. - Fogadóórák évi 2 alkalommal - Családlátogatások: befogadás elıtt,ill. szükség szerint - Szülıi értekezlet évi 2 alkalommal, ill. szükség szerint Gyermeke óvodai ellátásával, nevelésével kapcsolatos panaszával az óvodapedagógus(ok)hoz fordulhat. Ha panasza az egyeztetés követıen továbbra is fennáll, akkor azzal az óvoda igazgatóját megkeresheti. Ha panaszára az óvodában nem sikerül megoldást találni, akkor az óvoda fenntartójától (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár, Városház tér 1.) kérheti panasza felülvizsgálatát. Az óvoda köteles a szülıt írásban értesíteni gyermeke óvodai jogviszonyának megszüntetésével, a gyermek fejlıdésével kapcsolatos döntésérıl, az intézmény mőködésének rendjérıl. Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása esetén a szülı a közléstıl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó önkormányzat jegyzıje jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelemtekintetében. Az óvoda az óvodás gyermek fejlıdését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. A gyermek fejlıdésérıl a szülıt folyamatosan tájékoztatni kell. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlıdésének eredményét, a gyermek fejlıdését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti a gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentációban. A dokumentáció tartalmazza a szülı tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. A szülı aláírásával igazolja, hogy gyermeke fejlıdésérıl a tájékoztatást megkapta. A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció a gyermek fejlıdésérıl folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlıdésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. Gyermektükör A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció tartalmazza - a gyermek anamnézisét, - a gyermek fejlıdésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlıdés), valamint az óvoda - pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, - a gyermek fejlıdését segítı megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

6 - amennyiben a gyermeket szakértıi bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végzı pedagógus - fejlıdést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, - a szakértıi bizottság felülvizsgálatának megállapításait, - a szülı tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 8. A gyermekek által behozható tárgyak: Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónıkkel történt elızetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötı, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megırzésére, eltőnéséért való felelısségvállalására az óvoda nem vállalkozhat. Ékszerek viselését fokozott balesetveszélyességük miatt nem javasoljuk. A KRESZ napra hozott jármőveket az óvoda udvarán a saját csoportjuk elıtt tegyék le. A folyosón ezeket a jármőveket nem használhatják.(jármővet kizárólag a KRESZ napon lehet hozni ) 9. Beiskolázás és értékelés és szülıi tájékoztatás rendje: A tankötelezettség megkezdésének rendje Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésıbb az azt követı évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértıi bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követıen válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetérıl az óvoda igazgatója,ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság,az óvoda vagy a szülı kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság dönt. Minden tanköteles korú gyermekrıl óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Az óvodai szakvélemény állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az intézmény a gyermeknek az általános iskola elsı évfolyamára való felvételét, a gyermek további óvodai nevelését,a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértıi bizottság vizsgálatát javasolja. Az óvodai szakvélemény egy példányát a szülı megkapja, melyet az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni.

7 A beiskolázás eljárásának folyamata. Feladat Módszer Eszköz Felelıs Határidı Fogadó óra a Nagycsoportos November 30. szülıknek óvónık 1. Iskolai alkalmasság felmérése 2. Iskolai alkalmasság eldöntése 3. A szülık tájékoztatása az iskolaérettségrıl 4. Iskolaérettségi vizsgálat kérése a Szakértıi Bizottság. 5. Szülık tájékoztatása a beiskolázási lehetıségekrıl 6. Szülıi értekezlet meghívott elıadóval 7. Iskolai körzeti lista közzététele 8. Óvodai szakvélemények elkészítése 9. Hirdetmény elhelyezése az iskolai beiratkozásról 10. Iskolai visszaigazolások számbavétele a beiratkozásról 11. Listakészítés a körzetes és választott iskolákról 12. A beiskolázási eljárás értékelése 13. A folyamat esetleges korrekciója Döntés, közös döntés a szülıkkel Beszélgetés Kitöltés Egyéni fejlettségmérı lapok, feljegyzések Egyéni fejlettségmérı lapok, logopédus, pszichológus szakvéleménye Iskolaérettségi lap Vizsgálati kérılap Nagycsoportos óvónık Nagycsoportos óvónık Nagycsoportos óvónık December 15. December 17. December 31. Ismertetés Szórólapok Óvoda titkár Folyamatos Megbeszélés Tankönyvek Óvodavezetı Február 15. Tájékoztatás Körzetlista Óvoda titkár Március 15. Kitöltés, szülıi aláírás Szakvélemények Nagycsoportos óvónık, óvodavezetı Március 15. Plakát Hirdetmény Óvoda titkár A beiratkozás idıpontjának megfelelıen Listázás Telefon Óvoda titkár A beiratkozást követı munkanap Listázás Körzetlista, Felvételi mulasztási napló Nagycsoportos óvónık Megbeszélés Nagycsoportos óvónık, óvodavezetı Megbeszélés Eljárásrend Óvodavetetı, team vezetı Április 30. Május 15. Május 30.

8 10. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, a kommunikációs eszközök, az érzelmek kifejezése, a kiemelt-megtisztelı feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmezı intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsıséges esetben a tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területérıl), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. 11. Az óvodai elhelyezés megszőnése: Az óvodai elhelyezés megszőnése Megszőnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; a szülı írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; (kivétel az óvodaköteles, és a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek) az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezetıje - a szülı eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a megszőnés tárgyában hozott döntés jogerıre emelkedésének napján; (kivétel az óvodaköteles, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermek) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a jegyzı engedélyt adott a gyermek óvodából történı kimaradására, megszőnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról,feltéve ha szülıt az óvoda kétszer írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. (kivétel az óvodaköteles, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermek) 12. A gyermekre vonatkozó védı óvó elıírások A gyerekek átadása, elvitele: A gyermeket minden nap ig javasolt behozni az óvodába. A gyermekek biztonsága érdekében 8.30 órakor bezárjuk a bejárati ajtót, ezt követıen csengetésre nyitunk ajtót. Érkezéskor a szülı személyesen adja át az óvónınek a gyermeket, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába az óvónı nem tud a gyermek jelenlétérıl, így felelısséget sem vállalhat érte. Aki alvás ideje alatt kívánja elvinni a gyermekét, az alvók zavarása nélkül, csendesen öltözhet és készülıdhet. Az öltözıszekrény ülıpadjára kell ültetni a gyermeket a saját jeléhez, a szekrény tetejére nem, mert az balesetveszélyes. Az óvodából gyermek idegennek, vagy év közötti testvérnek csak a szülı írásbeli kérelme alapján adható ki. Elvált szülık esetében a bíróság által megjelölt gondviselı viheti el a gyermeket. A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek épségét, ellenkezı esetben más hozzátartozót értesítünk. A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónınek szólni kell. A gyermek egyedül nem jöhet, és nem távozhat. Az óvoda területét ig minden gyermeknek és szülınek el kell hagyni. A nyitvatartási idın túl óvodában maradt gyermek esetén próbálkozunk hozzátartozó telefonos elérésére minden megadott telefonszámon.

9 Beteg gyermek: Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedı, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónı kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónınek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgáló készítmények), további tilos ezeket a gyermek holmija közt elhelyezni. Minden szülınek kötelessége felhívni az óvónık figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhetı telefonszámát megadni. Betegség után a gyermeket, csak orvosi igazolással vesszük át. Gyerekvédelem: Az óvoda nevelıtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban meghatározottak szerint végzi, együttmőködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Jegyzıvel. Baleset megelızés: A gyermekekkel - az óvodai nevelési év, valamint - szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. elıtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelıen ismertetni kell a következı védı-óvó elıírásokat. Veszélyforrás Megelızés Elvárt magatartásforma Világító testek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá csak óvónıi felügyelet mellett használható Csúszós szınyegek vagy sarkai Szınyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet A teremben szaladgálni csak az óvónı által vezetett Csúszós burkolat szınyeg, vagy sarka Felmosás után nem tartózkodhat gyermek a helységben Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás Éles vagy törékeny eszközök Csak óvónıi felügyelet mellet használható Forró étel Tálalás csak megfelelı hımérsékleten történhet Tisztítószerek hatása A gyermekek számára nem elérhetıen, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat foglalkozásokon lehet Ne menjen be a felmosott helységbe A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Ülve felügyelet mellett használják Takarítás közben a gyermek ne menjen a helységbe Fertızés Rendszeres fertıtlenítés Csak a saját holmijukat használják Leesı, elmozduló tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem Nem megfelelı ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket melyek elakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak lecseréljük lehet Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak jelezzék

10 Balesetveszélyes tornaszerek Egyedül maradt gyermek Elesés kıburkolaton A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Leesés magas tárgyakról Elcsúszás kaviccsal szórt betonon Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Rendszeres felülvizsgálat Csak az óvónı irányítása mellett használható Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztántartás Óvónıi felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Beton rendszeres seprése Megfelelı számú kísérı, páros sorok, életkornak megfelelı távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelı számú kísérı, elegendı férıhely biztosítása Óvónıi felügyelet nélkül ne használja Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosón, öltözıben nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása A kavicsot ne hordják szilárd burkolatra Tartsák be az óvónı által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvónı által ismertetett szabályokat Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a szabályok érvényesek. A gyermekek öltözéke: Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülık. A gyermek öltöztetése kényelmes, biztonságos ruházatban és cipıben, a napi várható idıjárásnak megfelelıen történhet. Váltóruházatról (alsónemő, felsıruházat, benti cipı, udvari játszóruha), tornafelszerelésrıl a szülık gondoskodnak. A ruhanemőket egyenként jellel, vagy névvel célszerő ellátni. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. 13. Élelmezésbiztonsági elıírások: Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek elıtt nem etikus, mások gyermekinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos.. Élelmiszer az öltözıszekrényekben nem tárolható. 14. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Védını negyedévente tisztasági szőrést végez. Az egészségügyi ellátásban fogorvos és fogászati asszisztens is közremőködik (Széchenyi utcai fogorvosi rendelı Tel: ). Logopédiai, gyógypedagógiai és pszichológiai ellátás: Szakértıi Bizottság által kijelölt logopédus Tel: , és pszichológus vagy gyógypedagógus Tel:

11 15. Helyiségek használata: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az idıtartamra, amely a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvónınek felügyeletre átadására, valamint a kísérı távozására, a gyermek távozásakor a gyermek óvónıtıl való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott idıben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az óvoda vezetıjétıl kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülınek, gondviselınek a szülıi értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idı alatt a szülık és hozzátartozók csak a folyosókon és csoportszobákban (váltócipıben) tartózkodhatnak, egyéb helységek használata egészségügyi okokból nem lehetséges. Az egészségügy elıírásoknak megfelelıen kérjük a kedves szülıket, hogy a csoportszobába és a mosdóba utcai cipıvel ne lépjenek be. A babakocsit kérjük, hogy óvoda folyosóján hagyják. Az óvoda területére beleértve az udvart is égı cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külsı helyszínen tartózkodnak ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülıi, hozzátartozó kíséretet elfogadunk, de mindig az óvónı irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külsı helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 10 fıre 1 felnıtt kíséretet kell biztosítani. 16. A szülıket terhelı fizetési kötelezettségek A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az óvodai nevelés, az Óvoda Pedagógiai Programjában foglalt tevékenyég ingyenes. Az igénybe vett gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat szükséges fizetni. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezetı az igénybe vett étkezések számának és a kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg. A gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat egy havi idıtartamra elıre kell fizetni. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást be kell jelenteni. Kérem, hogy gyermeke távolmaradását az adott napon legkésıbb 8.30-ig jelezni szíveskedjen az óvodatitkárnál személyesen vagy telefonon:22/ ,vagy 06-70/ ,vagy az óvó néninél személyesen. Ha a távolmaradás miatt az adott hónapra befizetett térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következı fizetés alkalmával be kell számítani. Ha beszámításra nincs mód (óvodai jogviszony megszőnése vagy térítésmentesség jogosultságának megszerzése miatt), akkor a többletet vissza kell fizetni. Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı óvodás gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani (továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben további kedvezményt állapított meg, mely egyéni rászorultsága alapján kérelmezhetı. Ennek megfelelıen, ha a szülı a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önerıbıl megfizetni nem képes, vagy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét segítség nélkül megfizetni nem képes, akkor családvédelmi kedvezményt igényelhet. A családvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, mely évben Ft.

12 A gyermekétkeztetésért fizetendı személyi térítési díj befizetése minden hónapban az elızetesen kijelölt napon az óvoda épületében óráig készpénzben történik. Az óvodai elhelyezést az óvodavezetı fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a szülı eredménytelen kétszeri írásbeli, igazolt felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után. Kivétel az óvodaköteles gyermek, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek, és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermekek. A gyermek szülıjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelybıl a szülıre fizetési kötelezettség hárul. Az óvoda - szülıi kezdeményezésre együttmőködik a Pedagógiai Programban nem szereplı, óvodai nevelési idın kívüliszolgáltatások elérhetıségében, melyek az óvoda igazgatójánál Nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetık. 17. A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos elıírások Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülı elızetesen bejelentette az óvónınek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába Két hétnél hosszabb távollét esetén ezt elızetesen írásban kell kérni az óvodaigazgatótól. Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen jár óvodába és távolléte nem veszélyezteti fejlıdését a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, az igazolást az óvónı részére átadja. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Megszőnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot mulaszt, feltéve ha szülıt az óvoda kétszer írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Kivétel az óvodaköteles gyermek, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek, és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermekek. Ha az óvodai jogviszony megszőnik, az óvoda törli a nyilvántartásából a gyermek adatait. Óvodaköteles gyermek esetén, ha igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt,az óvoda vezetıje értesíti a gyermek tényleges lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot és a jegyzıt. Az értesítést követıen a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztetı és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke óvodaköteles gyermek esetén 11 nap.

13 18. Hagyományok évszaki kiállítások (zárt) Mihály napi vásár (zárt) szüret (nyílt) Márton napi lampionos vonulás (nyílt) advent-mikulás (zárt) karácsony (nyílt) farsang (jelmezes) (zárt) március 15. Húsvét májusfa állítása (nyílt) pünkösd (nyílt) anyák napja (nyílt) virágültetés (nyílt) Kerti parti (nyílt) évzáró, búcsúzó, fészekváltás (nyílt) Karácsonykor, március 15.-én és az évzáró-, búcsúzó alkalmával ünneplı ruhát kérünk. A többi rendezvényen gyermekeiket az óvodai emblémával ellátott pólóba öltöztessék. 19. Fakultatív hit és vallásoktatás. Az óvodában az ismeretek, a vallási, világnézeti információ közvetítése tárgyilagosan, sokoldalúan történik, tiszteletben tartva a gyermek, a szülı, a pedagógus vallási, világnézeti meggyızıdését. Az óvodában a szülı igénye esetén lehetıség van arra, hogy a gyermek hit és vallásoktatásban vegyen részt. Minden év elején felmérjük írásban a szülıi igényeket a hit és vallásoktatásra. Az egyház meghatározza, hogy hány alkalommal szervezi meg a hitoktatást. A gyermekek és a szülık jogait és kötelességeit a Házirend 2.számú melléklete tartalmazza. 20. A házirend nyilvánossága: Beiratkozáskor minden szülı megkapja az óvoda házirendjét. A bejárat melletti faliújságon 1 példány elhelyezésre kerül, illetve a vezetıi irodában is elkérhetı. A házirend a Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány honlapján megtalálható (www.maroshegyiovi.hu)

14 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Véleményezte A házirend hatálya és hatályba lépése: Területi hatálya: az intézmény épülete és udvara, egyéb külsı helyszín ahol a gyermekekkel tartózkodunk. Személyi hatálya: Maroshegyi Óvodába beiratkozott gyermekek, szüleik, hozzátartozóik szeptember 1-tıl visszavonásig. Felülvizsgálat, értékelés idıpontja: 5 évente Módosítás elıírásai Törvényi változás esetén Ha a felülvizsgálat ezt indokolja A nevelıtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelıtestület dönt a módosítás elfogadásáról. Írásbeli elıterjesztés nevelıtestületnek, óvoda vezetıségnek. Nyilvánosságra hozatala: A fenntartó és a partnereink által megtekinthetı a vezetıi irodában,és az óvoda honlapján. Székesfehérvár

15 1. számú melléklet Nyilatkozat 1. Alulírott.,. szám alatti lakos (Tel.:.), mint. gyermek (a.n.:., szül.hely:, szül.idı:., lakcím:.) törvényes képviselıje kezdeményezem, hogy gyermekem, aki a. intézmény - továbbiakban: Óvoda - (székhely:..., képviseli:.) ellátottja, a... nevelési évben.oktatás különórán - továbbiakban: különóra - vegyen részt a.szervezésében (székhely:.., képviselı:.) 2. Tudomásul veszem, hogy a különóraként megszervezésre kerülı.oktatás nem része az óvoda pedagógiai programjának, a különóra megtartására az Óvoda nevelési idején kívül kerül sor, ezért az Óvoda, valamint az óvodapedagógus az alábbiak szerint: az oktatás színvonaláért, a részvétel körülményeinek biztosításáért, (nem az Óvodában történı oktatás esetén a helyszínre és az onnan vissza az Óvodába történı közlekedés megszervezéséért), a 3. pontban rögzített idıtartam alatt esetlegesen bekövetkezı balesetekért, a 3. pontban rögzített idıtartam alatt bekövetkezı vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá a különóra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl: közlekedés) költségvonzatáért, felelısséggel nem tartozik. 3. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az Óvoda gyermekemet a különóra napján...órától óráig az oktatás szervezıjének képviseletében eljáró személy részére átadja. Székesfehérvár,.. törvényes képviselı

16 A gyermek jogai: 2. számú melléklet A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermek nem vethetı alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben részesüljön, a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét, pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelelı nevelésben részesüljön, részére a nevelés során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban vegyen részt, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a mővelıdéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétıl függıen, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A szülı kötelességei és jogai: A szülı kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tıle elvárható segítséget, együttmőködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlıdését, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tiszteletben tartsa az óvoda vezetıi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. A szülı gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklıdésének megfelelıen, saját vallási, világnézeti meggyızıdésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. A halmozottan hátrányos helyzető gyermek szülıjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. A szülı joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülı kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztı foglalkozásokon való részvételét. A szülı joga különösen, hogy

17 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, kezdeményezze szülıi szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülıi képviselık megválasztásában, mint választó és, mint megválasztható személy részt vegyen, írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetıje, a nevelıtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstıl számított tizenöt napon belül - az óvodaszéktıl legkésıbb a tizenötödik napot követı elsı ülésen - érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény vezetıje vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, személyesen vagy képviselıi útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, az oktatási jogok biztosához forduljon.

18

19

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére 6. Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Készítette: intézményegység vezetı

Készítette: intézményegység vezetı HÁZIREND NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA Készítette: intézményegység vezetı -1- Bevezetés Óvodánk házirendje a gyermekek-szülık és pedagógusok óvodai életrendjével kapcsolatos

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

A fenntartó által írásban meghatározott körzet (Nagykorpád község bejelentett lakosai).

A fenntartó által írásban meghatározott körzet (Nagykorpád község bejelentett lakosai). 1 HÁZIREND 2013 Kedves Szülők! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük apróságával a Nagykorpádi Pöttömpark Napköziotthonos Óvodában. Szeretnénk, ha együttműködésünk a következő

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE

HÁZIREND ÓVODA ÉS BÖLCSİDE HÁZIREND DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA ÉS BÖLCSİDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 2007. OKTÓBER 25. HÁZIREND

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük Önöket a

HÁZIREND. Kedves Szülők! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük Önöket a HÁZIREND 2013 Kedves Szülők! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük Önöket a Hajnal Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központban. Szeretnénk, ha együttműködésünk a

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tolnai Utcai Óvodában, annak telephelyén, a

Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tolnai Utcai Óvodában, annak telephelyén, a Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tolnai Utcai Óvodában, annak telephelyén, a Megyeház utca 19-21-ben, valamint a Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodájában. Az elkövetkező néhány

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

Árpád Úti Óvoda HÁZIREND. Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató

Árpád Úti Óvoda HÁZIREND. Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató Árpád Úti Óvoda HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk az óvodáról...3 1. 1. Az intézményre vonatkozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA HÁZIREND KÉSZÍTETTE: VILÁGOS CSABÁNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ HATÁLYBA LÉP 1 TARTALOM I. Az óvoda adatai.. 4 II. A házirend jogszabályi háttere 4 III. A házirend hatálya.. 5 IV. Az

Részletesebben