HÁZIREND. Kedves Szülık!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kedves Szülık!"

Átírás

1 HÁZIREND Kedves Szülık! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük apróságával a Maroshegyi Óvodában. Szeretnénk, ha együttmőködésünk a következı években a kölcsönös bizalomra épülne. Ha bármiben segíthetünk, kérjük, forduljanak hozzánk mindig bizalommal! A házirendbe foglaltak betartása kötelezı a gyermekekre, szülıkre, hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára egyaránt.

2 1. Általános információ az óvodáról Az óvoda neve: Maroshegyi Óvoda Címe: Székesfehérvár Rádió út 1. Telefonszáma: 22/ Az óvodaigazgató neve: Békésiné Kimiti Ágnes Fogadóórája: minden hónap elsı hétfıjén délután Az óvoda vezetı helyettesének neve: Nemes Csilla Hermanné Szabó Klára Gyermekvédelmi feladatot ellátó óvodapedagógus: Aliquanderné Fiál Erika Fogadóórája: minden hónap elsı hétfıjén délután Óvodatitkár: Szülıi Óvodai Szervezet (SZOSZ) mőködik óvodánkban. Képviselıi: csoportonként 2-2 fı. Védını neve: Hegedős Judit Telefonszáma: 30/ Fogorvos: Dr.Szabó Kornélia 22/ Az óvodai felvétel eljárásrendje: Óvoda feladata Az óvoda a köznevelési intézményrendszer része. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény, a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek napközbeni ellátással összefüggı feladatokat is.. Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetı fel. A szülı gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az adott évben kezdıdı nevelési évre történı beiratkozásra minden évben április 20-május 20. között kerül sor a fenntartó által meghatározott idıpontban. A fenntartó települési önkormányzat az óvodai beiratkozás idejérıl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggı eljárásról, az óvoda felvételi körzetérıl, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjérıl hirdetményt tesz közzé. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülı személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást. A gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülıje dolgozik. A felvételrıl, átvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvoda vezetıje az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülıvel legkésıbb a beiratkozás utolsó napját követı 21. munkanapig. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetıje a döntésrıl értesíti az elızı óvoda vezetıjét. Az óvodavezetıjének döntése ellen a kézhez vételtıl számított 15 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzıjéhez (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) címzett, és az óvoda igazgatójához benyújtott kérelemmel kérheti a szülı/gondviselı a döntés felülvizsgálatát. Ha a jelentkezık száma meghaladja a felvehetı gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételi eljárás során figyelembe veendı sorrendjére. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerően az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezı felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerő ott lakásnak minısül, ha a gyermek a kötelezı felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául

3 használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsı határnapját megelızı három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplı lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerően lakik, úgy az óvodavezetı jogosult felszólítani az óvodába jelentkezı gyermek szülıjét, hogy az életvitelszerő körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétıl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védınıtıl származó, a védınıi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Amennyiben a felszólítás ellenére a szülı a védınıi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetı jogosult az életvitelszerően körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenırizni. Amennyiben az óvodavezetı által javasolt legalább három idıpont közül a gyermek szülıje vagy törvényes képviselıje egy alkalommal sem teszi lehetıvé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerően lakik a kötelezı felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülık és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetı dönt. A felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Javasolt, hogy a gyermek az óvodai élet megkezdésekor : - megbízhatóan ágy- és szobatiszta legyen A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben rész venni. Óvodaköteles gyermek esetében ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetıje felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben vegyen részt. A jegyzı a szülı kérelmére engedélyt adhat a gyermek óvodából történı kimaradására. 3. Nevelési év rendje: Az nevelési év szeptember 1.-tıl a következı év augusztus 31-ig tartó idıszak.. Az óvoda nyitva tartása Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Az óvoda hétfıtıl péntekig (munkanapokon) tól ig tart nyitva. (Az esetleges - miniszteri rendeletben meghatározott - munkanap áthelyezések érintik az óvoda nyitva tartását.) Az iskolai szünetek ideje alatt, ha a csoportok létszáma nagyon lecsökken, az egymás mellett lévı csoportok az óvoda vezetıjének döntése alapján összevonva mőködhetnek. Minden nap heti váltásban ig egy óvónı fogadja a korán érkezı kisgyermekeket. A gyülekezı csoport helyét információs táblával jelezzük. A tevékenységek napi, heti idırendje: Az óvodapedagógusok a csoport napi, heti rendjét a csoportnaplóban rögzítik, melyrıl a szülık a faliújságon tájékoztatást kapnak. Az óvoda zárva tartása Az óvoda nyári zárva tartásáról a fenntartó dönt, melyrıl legkésıbb az adott év február 15-ig tájékoztatni kell a szülıket. Nyári zárva tartás idején,óvodai jogviszonnyal rendelkezı gyermekek részére ügyeletes óvoda biztosítja a napközbeni ellátást.

4 4. Napirend: Idıtartam Tevékenység JÁTÉK A CSOPORSZOBÁBAN Személyes percek Szabad játék Szabadon választható szolgáltatások: úszás,korcsolya Játékba integrált egyéni és mikro csoportos teendık, Testápolási teendık Tízórai Vers, mese, dramatikus játékok Rajz, mintázás, kézimunka Ének zenei készségek fejlesztése J Á T É K JÁTÉK A SZABADBAN Mikro csoportos tapasztalatszerzések, séták Énekes játékok az udvaron Mindennapi edzés: kocogás, futás A délelıtt folyamán logopédia Ebéd Testápolási teendık Pihenés, altatás mesével, altatódallal - tehetségmőhelyek Testápolási tevékenységek Uzsonna JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN Zenés, mozgásos percek Egyénenkénti és / vagy kis csoportos részképesség fejlesztés Szabadon választható szolgáltatások: pl: népi gyermekjátszó, hit és vallásoktatás A gyermekek biztonságának és dolgaik védelme érdekében a gyülekezési idı alatt a fıbejárat, van nyitva, 8:30 órától a bejáratot bezárjuk, kérjük csengetéssel jelezzenek. Gyermekeik védelmének érdekében minden szülıt kérünk,hogy a bejárati kaput, és a biztonsági zárral ellátott ajtót szíveskedjék becsukni. Az ajtó elektromos nyitó gombját, csak felnıtt kezelheti. 5. A nevelés nélküli napok Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma az öt napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokat éves munkatervében határozza meg az óvoda, azokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelızıen tájékoztatni kell a szülıket. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon az óvoda a szülı igénye esetén ellátja a gyermek felügyeletét. 6. Rendkívüli szünet Amennyiben az óvoda csoportszobáiban a mőszaki, mőködési feltételek tartós hiánya miatt a hımérséklet legalább két egymást követı nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az óvodavezetı a fenntartó és a mőködtetı egyidejő értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendelésérıl tájékoztatja a szülıket. A rendkívüli szünet idıtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában mőködı másik intézményben köteles gondoskodnia szülık kérésére a gyermekek felügyeletérıl és étkeztetésük megszervezésérıl. J Á T É K J Á T É K

5 7. Tájékoztatás rendje és formái, panaszkezelés Az óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata (SZMSZ), a Házirend, az óvoda Pedagógia Programja nyilvános: Elérhetık az Óvoda honlapján A házirend egy példányát az óvodai beiratkozáskor a szülınek át kell adni, annak érdemi változása esetén a szülıt tájékoztatni szükséges. Szülıi Óvodai Szervezet mőködik óvodánkban, képviselıi: önkéntes alapon csoportonként 2-2 fı Az óvoda gondoskodik a szülıi szervezet mőködési feltételeirıl. Az óvodai szülıi szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. Az óvoda SZMSZ-át, Házirendjét a szülıi szervezet véleményének kikérésével fogadja el a nevelıtestület. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülıi szervezetet véleményezési jog illeti meg. A szülıi szervezet kezdeményezésére nevelıtestületi értekezletet kell összehívni. Az óvodának lehetıvé kell tennie a szülıi szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. A szülıi szervezet jogainak megsértése esetén 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a fenntartóhoz nyújthat be fellebbezést. Az óvónıt nevelı-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttmőködésnek szabályozott formái vannak: fogadóórák, családlátogatások, szülıi értekezletek, melyekrıl a csoport óvónıje 1 héttel korábban a szülıt értesíti. - Fogadóórák évi 2 alkalommal - Családlátogatások: befogadás elıtt,ill. szükség szerint - Szülıi értekezlet évi 2 alkalommal, ill. szükség szerint Gyermeke óvodai ellátásával, nevelésével kapcsolatos panaszával az óvodapedagógus(ok)hoz fordulhat. Ha panasza az egyeztetés követıen továbbra is fennáll, akkor azzal az óvoda igazgatóját megkeresheti. Ha panaszára az óvodában nem sikerül megoldást találni, akkor az óvoda fenntartójától (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár, Városház tér 1.) kérheti panasza felülvizsgálatát. Az óvoda köteles a szülıt írásban értesíteni gyermeke óvodai jogviszonyának megszüntetésével, a gyermek fejlıdésével kapcsolatos döntésérıl, az intézmény mőködésének rendjérıl. Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása esetén a szülı a közléstıl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó önkormányzat jegyzıje jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelemtekintetében. Az óvoda az óvodás gyermek fejlıdését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. A gyermek fejlıdésérıl a szülıt folyamatosan tájékoztatni kell. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlıdésének eredményét, a gyermek fejlıdését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti a gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentációban. A dokumentáció tartalmazza a szülı tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. A szülı aláírásával igazolja, hogy gyermeke fejlıdésérıl a tájékoztatást megkapta. A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció a gyermek fejlıdésérıl folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlıdésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. Gyermektükör A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció tartalmazza - a gyermek anamnézisét, - a gyermek fejlıdésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlıdés), valamint az óvoda - pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, - a gyermek fejlıdését segítı megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

6 - amennyiben a gyermeket szakértıi bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végzı pedagógus - fejlıdést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, - a szakértıi bizottság felülvizsgálatának megállapításait, - a szülı tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 8. A gyermekek által behozható tárgyak: Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónıkkel történt elızetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötı, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megırzésére, eltőnéséért való felelısségvállalására az óvoda nem vállalkozhat. Ékszerek viselését fokozott balesetveszélyességük miatt nem javasoljuk. A KRESZ napra hozott jármőveket az óvoda udvarán a saját csoportjuk elıtt tegyék le. A folyosón ezeket a jármőveket nem használhatják.(jármővet kizárólag a KRESZ napon lehet hozni ) 9. Beiskolázás és értékelés és szülıi tájékoztatás rendje: A tankötelezettség megkezdésének rendje Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésıbb az azt követı évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértıi bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követıen válik tankötelessé. A tankötelezettség kezdetérıl az óvoda igazgatója,ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság,az óvoda vagy a szülı kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság dönt. Minden tanköteles korú gyermekrıl óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Az óvodai szakvélemény állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az intézmény a gyermeknek az általános iskola elsı évfolyamára való felvételét, a gyermek további óvodai nevelését,a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértıi bizottság vizsgálatát javasolja. Az óvodai szakvélemény egy példányát a szülı megkapja, melyet az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni.

7 A beiskolázás eljárásának folyamata. Feladat Módszer Eszköz Felelıs Határidı Fogadó óra a Nagycsoportos November 30. szülıknek óvónık 1. Iskolai alkalmasság felmérése 2. Iskolai alkalmasság eldöntése 3. A szülık tájékoztatása az iskolaérettségrıl 4. Iskolaérettségi vizsgálat kérése a Szakértıi Bizottság. 5. Szülık tájékoztatása a beiskolázási lehetıségekrıl 6. Szülıi értekezlet meghívott elıadóval 7. Iskolai körzeti lista közzététele 8. Óvodai szakvélemények elkészítése 9. Hirdetmény elhelyezése az iskolai beiratkozásról 10. Iskolai visszaigazolások számbavétele a beiratkozásról 11. Listakészítés a körzetes és választott iskolákról 12. A beiskolázási eljárás értékelése 13. A folyamat esetleges korrekciója Döntés, közös döntés a szülıkkel Beszélgetés Kitöltés Egyéni fejlettségmérı lapok, feljegyzések Egyéni fejlettségmérı lapok, logopédus, pszichológus szakvéleménye Iskolaérettségi lap Vizsgálati kérılap Nagycsoportos óvónık Nagycsoportos óvónık Nagycsoportos óvónık December 15. December 17. December 31. Ismertetés Szórólapok Óvoda titkár Folyamatos Megbeszélés Tankönyvek Óvodavezetı Február 15. Tájékoztatás Körzetlista Óvoda titkár Március 15. Kitöltés, szülıi aláírás Szakvélemények Nagycsoportos óvónık, óvodavezetı Március 15. Plakát Hirdetmény Óvoda titkár A beiratkozás idıpontjának megfelelıen Listázás Telefon Óvoda titkár A beiratkozást követı munkanap Listázás Körzetlista, Felvételi mulasztási napló Nagycsoportos óvónık Megbeszélés Nagycsoportos óvónık, óvodavezetı Megbeszélés Eljárásrend Óvodavetetı, team vezetı Április 30. Május 15. Május 30.

8 10. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, a kommunikációs eszközök, az érzelmek kifejezése, a kiemelt-megtisztelı feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmezı intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsıséges esetben a tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területérıl), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. 11. Az óvodai elhelyezés megszőnése: Az óvodai elhelyezés megszőnése Megszőnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; a szülı írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; (kivétel az óvodaköteles, és a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek) az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezetıje - a szülı eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a megszőnés tárgyában hozott döntés jogerıre emelkedésének napján; (kivétel az óvodaköteles, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermek) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a jegyzı engedélyt adott a gyermek óvodából történı kimaradására, megszőnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról,feltéve ha szülıt az óvoda kétszer írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. (kivétel az óvodaköteles, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermek) 12. A gyermekre vonatkozó védı óvó elıírások A gyerekek átadása, elvitele: A gyermeket minden nap ig javasolt behozni az óvodába. A gyermekek biztonsága érdekében 8.30 órakor bezárjuk a bejárati ajtót, ezt követıen csengetésre nyitunk ajtót. Érkezéskor a szülı személyesen adja át az óvónınek a gyermeket, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába az óvónı nem tud a gyermek jelenlétérıl, így felelısséget sem vállalhat érte. Aki alvás ideje alatt kívánja elvinni a gyermekét, az alvók zavarása nélkül, csendesen öltözhet és készülıdhet. Az öltözıszekrény ülıpadjára kell ültetni a gyermeket a saját jeléhez, a szekrény tetejére nem, mert az balesetveszélyes. Az óvodából gyermek idegennek, vagy év közötti testvérnek csak a szülı írásbeli kérelme alapján adható ki. Elvált szülık esetében a bíróság által megjelölt gondviselı viheti el a gyermeket. A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek épségét, ellenkezı esetben más hozzátartozót értesítünk. A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónınek szólni kell. A gyermek egyedül nem jöhet, és nem távozhat. Az óvoda területét ig minden gyermeknek és szülınek el kell hagyni. A nyitvatartási idın túl óvodában maradt gyermek esetén próbálkozunk hozzátartozó telefonos elérésére minden megadott telefonszámon.

9 Beteg gyermek: Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedı, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónı kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónınek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgáló készítmények), további tilos ezeket a gyermek holmija közt elhelyezni. Minden szülınek kötelessége felhívni az óvónık figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhetı telefonszámát megadni. Betegség után a gyermeket, csak orvosi igazolással vesszük át. Gyerekvédelem: Az óvoda nevelıtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban meghatározottak szerint végzi, együttmőködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Jegyzıvel. Baleset megelızés: A gyermekekkel - az óvodai nevelési év, valamint - szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. elıtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelıen ismertetni kell a következı védı-óvó elıírásokat. Veszélyforrás Megelızés Elvárt magatartásforma Világító testek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá csak óvónıi felügyelet mellett használható Csúszós szınyegek vagy sarkai Szınyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet A teremben szaladgálni csak az óvónı által vezetett Csúszós burkolat szınyeg, vagy sarka Felmosás után nem tartózkodhat gyermek a helységben Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás Éles vagy törékeny eszközök Csak óvónıi felügyelet mellet használható Forró étel Tálalás csak megfelelı hımérsékleten történhet Tisztítószerek hatása A gyermekek számára nem elérhetıen, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat foglalkozásokon lehet Ne menjen be a felmosott helységbe A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Ülve felügyelet mellett használják Takarítás közben a gyermek ne menjen a helységbe Fertızés Rendszeres fertıtlenítés Csak a saját holmijukat használják Leesı, elmozduló tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem Nem megfelelı ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket melyek elakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak lecseréljük lehet Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak jelezzék

10 Balesetveszélyes tornaszerek Egyedül maradt gyermek Elesés kıburkolaton A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Leesés magas tárgyakról Elcsúszás kaviccsal szórt betonon Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Rendszeres felülvizsgálat Csak az óvónı irányítása mellett használható Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztántartás Óvónıi felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Beton rendszeres seprése Megfelelı számú kísérı, páros sorok, életkornak megfelelı távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelı számú kísérı, elegendı férıhely biztosítása Óvónıi felügyelet nélkül ne használja Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosón, öltözıben nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása A kavicsot ne hordják szilárd burkolatra Tartsák be az óvónı által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvónı által ismertetett szabályokat Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a szabályok érvényesek. A gyermekek öltözéke: Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülık. A gyermek öltöztetése kényelmes, biztonságos ruházatban és cipıben, a napi várható idıjárásnak megfelelıen történhet. Váltóruházatról (alsónemő, felsıruházat, benti cipı, udvari játszóruha), tornafelszerelésrıl a szülık gondoskodnak. A ruhanemőket egyenként jellel, vagy névvel célszerő ellátni. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. 13. Élelmezésbiztonsági elıírások: Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek elıtt nem etikus, mások gyermekinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos.. Élelmiszer az öltözıszekrényekben nem tárolható. 14. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Védını negyedévente tisztasági szőrést végez. Az egészségügyi ellátásban fogorvos és fogászati asszisztens is közremőködik (Széchenyi utcai fogorvosi rendelı Tel: ). Logopédiai, gyógypedagógiai és pszichológiai ellátás: Szakértıi Bizottság által kijelölt logopédus Tel: , és pszichológus vagy gyógypedagógus Tel:

11 15. Helyiségek használata: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az idıtartamra, amely a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvónınek felügyeletre átadására, valamint a kísérı távozására, a gyermek távozásakor a gyermek óvónıtıl való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott idıben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az óvoda vezetıjétıl kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülınek, gondviselınek a szülıi értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idı alatt a szülık és hozzátartozók csak a folyosókon és csoportszobákban (váltócipıben) tartózkodhatnak, egyéb helységek használata egészségügyi okokból nem lehetséges. Az egészségügy elıírásoknak megfelelıen kérjük a kedves szülıket, hogy a csoportszobába és a mosdóba utcai cipıvel ne lépjenek be. A babakocsit kérjük, hogy óvoda folyosóján hagyják. Az óvoda területére beleértve az udvart is égı cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külsı helyszínen tartózkodnak ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülıi, hozzátartozó kíséretet elfogadunk, de mindig az óvónı irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külsı helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 10 fıre 1 felnıtt kíséretet kell biztosítani. 16. A szülıket terhelı fizetési kötelezettségek A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az óvodai nevelés, az Óvoda Pedagógiai Programjában foglalt tevékenyég ingyenes. Az igénybe vett gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat szükséges fizetni. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezetı az igénybe vett étkezések számának és a kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg. A gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat egy havi idıtartamra elıre kell fizetni. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást be kell jelenteni. Kérem, hogy gyermeke távolmaradását az adott napon legkésıbb 8.30-ig jelezni szíveskedjen az óvodatitkárnál személyesen vagy telefonon:22/ ,vagy 06-70/ ,vagy az óvó néninél személyesen. Ha a távolmaradás miatt az adott hónapra befizetett térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következı fizetés alkalmával be kell számítani. Ha beszámításra nincs mód (óvodai jogviszony megszőnése vagy térítésmentesség jogosultságának megszerzése miatt), akkor a többletet vissza kell fizetni. Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı óvodás gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani (továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben további kedvezményt állapított meg, mely egyéni rászorultsága alapján kérelmezhetı. Ennek megfelelıen, ha a szülı a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önerıbıl megfizetni nem képes, vagy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét segítség nélkül megfizetni nem képes, akkor családvédelmi kedvezményt igényelhet. A családvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, mely évben Ft.

12 A gyermekétkeztetésért fizetendı személyi térítési díj befizetése minden hónapban az elızetesen kijelölt napon az óvoda épületében óráig készpénzben történik. Az óvodai elhelyezést az óvodavezetı fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a szülı eredménytelen kétszeri írásbeli, igazolt felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után. Kivétel az óvodaköteles gyermek, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek, és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermekek. A gyermek szülıjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelybıl a szülıre fizetési kötelezettség hárul. Az óvoda - szülıi kezdeményezésre együttmőködik a Pedagógiai Programban nem szereplı, óvodai nevelési idın kívüliszolgáltatások elérhetıségében, melyek az óvoda igazgatójánál Nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetık. 17. A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos elıírások Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülı elızetesen bejelentette az óvónınek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába Két hétnél hosszabb távollét esetén ezt elızetesen írásban kell kérni az óvodaigazgatótól. Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen jár óvodába és távolléte nem veszélyezteti fejlıdését a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, az igazolást az óvónı részére átadja. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Megszőnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot mulaszt, feltéve ha szülıt az óvoda kétszer írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Kivétel az óvodaköteles gyermek, a gyámhatósági intézkedés nyomán felvett gyermek, és a jegyzıi határozat alapján hátrányos helyzető gyermekek. Ha az óvodai jogviszony megszőnik, az óvoda törli a nyilvántartásából a gyermek adatait. Óvodaköteles gyermek esetén, ha igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt,az óvoda vezetıje értesíti a gyermek tényleges lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot és a jegyzıt. Az értesítést követıen a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztetı és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke óvodaköteles gyermek esetén 11 nap.

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

HÁZIREND. Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

HÁZIREND. Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde HÁZIREND Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános információ a gesztor és a tagintézményekről... 5 3. Az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei felvétel rendje...

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben