A Székács József Evangélikus Óvoda. Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Székács József Evangélikus Óvoda. Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető Általános tudnivalók Az intézmény adatai A Házirend törvényi háttere és egyéb forrásai A Házirend hatálya 5 3. Általános alapelvek A gyermek jogai A gyermek kötelességei A szülő jogai A szülő kötelességei.7 4. Részletes szabályok Az óvodai nevelés szakasza Az óvodakezdés feltételei A tankötelezettség kezdete Óvodai beíratás Az óvoda nyitvatartási rendje A benntartózkodás rendje Késés, hiányzás, betegség Az óvodába behozható felszerelések A gyermek öltözéke Térítési díjak A gyermekek jutalmazásának és büntetésének elvei és formái Az egészséges életmód támogatására vonatkozó rendelkezések A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvoda és a család közötti együttműködés Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék.18 2

3 1. BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda az államtól átvett közfeladatot lát el, tehát közoktatási intézmény. Fenntartója szeptember 1-jétől az Orosházi Evangélikus Egyházközség. Legfontosabb nevelési elveink: Nevelőmunkánkat egyénileg alkotott Helyi Óvodai Nevelési Programunkra alapozzuk. Pedagógiai munkánk irányelvei megegyeznek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja által meghatározott követelményekkel és kiegészülnek a keresztény pedagógia értékeivel. Gyermekeinket evangélikus szellemben, ökumenikus nyitottsággal neveljük, nevelésfilozófiánk középpontjában a gyermek áll, mint Isten ajándéka. A keresztény szellemű nevelés komplex módon hatja át nevelőmunkánk egészét, melynek során arra törekszünk, hogy sok színes esemény, változatos rendezvények, ünnepélyek, nyílt napok tarkítsák az évet, a hétköznapok során pedig tartalmas nevelőmunka, építő jellegű benyomások és tapasztalatok segítsék a gyermekek testi, lelki és értelmi fejlődését. Hitbeli meggyőződéssel és tudatos, színvonalas pedagógiai munkával igyekszünk biztosítani óvodásaink számára személyiségük mind teljesebb kibontakozását, különös gondot fordítva a gyermekek eltérő fejlődési ütemére, önmagukhoz képest történő fejlesztésére. Az óvoda hitéletében a gyermekek és szüleik természetes módon vesznek részt. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek és a keresztény lelki nevelés alkalmai harmonikus egyensúlyban legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben, biztonságos, igényes, esztétikus környezetben nevelkedjenek. 3

4 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2.1 Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Az óvoda telephelye: 5900 Orosháza, Hajnal u. 7. Az intézmény igazgatója: Fehér Borbála Az óvoda vezetője: Vajer Tímea Az óvoda telefonszáma: 68/ Az óvoda fax száma: 68/ Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az intézmény fenntartója: Orosházi Evangélikus Egyházközség, Thék E. u A Házirend törvényi háttere és egyéb forrásai: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - többször módosított évi XXXI. törvény A Magyarországi Evangélikus Egyház Intézményeiről szóló évi VIII. Törvény Az óvoda Pedagógiai Programja Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 4

5 2.3 A Házirend hatálya: A Házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A Házirendben foglalt szabályok betartása az érintettekre nézve kötelező érvényű. A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül, illetve olvasható az óvoda honlapján. A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatálybalépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és szüleikre is vonatkozik.. 5

6 3. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Az Óvoda a Köznevelési Törvényben és a Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Törvényében meghatározott feladatainak ellátása során felelős a gyermekek testi, lelki és értelmi fejlődésének biztosításáért. 3.1 A gyermek jogai: 1.) A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2.) A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. 3.) A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4.) A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5.) A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6.) Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7.) Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 3.2 A gyermek kötelességei: A gyermek kötelessége, hogy: 1.) részt vegyen a kötelező és a választott alkalmakon, illetőleg az óvodai hitéleti alkalmakon. 2.) óvja saját és társai testi épségét és egészségét. 3.) megőrizze az óvoda használati rendjét. 4.) a tárgyakat, a játékokat, az óvoda helyiségeit az előírásoknak megfelelően használja. 6

7 5.) az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, illetőleg óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 3.3 A szülő jogai: 1.) A szülőt megilleti a szabad óvoda választás joga. 2.) A szülőt megilleti a szabad iskola választás joga. 3.) Joga, hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, SZMSZ-át, Házirendjét. 4.) Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. Gyermeke neveléséhez tanácsokat kapjon. 3.4 A szülő kötelességei: A szülő kötelessége, hogy: 1.) biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon való részvételt 2.) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében 3.) megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 4.) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 5.) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 7

8 4. RÉSZLETES SZABÁLYOK 4.1 Az óvodai nevelés szakasza Az óvodakezdés feltételei Az óvodai nevelés szakasza a gyermek betöltött 3 éves korától kezdődik. Mindaddig, amíg ezt jogszabály nem korlátozza, a szülő kérésére és az óvodavezető engedélyével a gyermek betöltött 2 és fél éves korától felvételt nyerhet az óvodába, abban az esetben, ha az óvodai beíratás során az óvoda felvételre jelentkező 3 éves korú kisgyermeket nem utasít el. Az 5. életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson részt venni. Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága. Az óvoda jogszabályban meghatározott eszközei nem teszik lehetővé azoknak a kisgyermekeknek az ellátását, akik a beiratkozást követő tervezett óvodakezdés első napjára nem érik el a szobatisztaságot. E kritérium hiánya esetén nem tudjuk biztosítani a gyermek óvodai elhelyezését. Ebben az esetben az óvodalátogatás megkezdésére későbbi időpontot kell tervezni A tankötelezettség kezdete A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben tehát amikor a 7. életévét tölti be tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában, amelyben 8. életév betölti. 8

9 4.2 Óvodai beíratás Az önkormányzat által meghatározott óvodai beíratás időpontján túl a beiratkozás egész évben folyamatos. A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a szülők személyazonosító igazolványa, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - lakcím kártyája, - TAJ kártyája. Óvodánk felvesz minden kisgyermeket, akinek szülei az egyházi nevelést igénylik gyermekük számára. Más felekezetű illetve meg nem keresztelt gyermek is felvehető, ha szülei az evangélikus óvodai nevelést választják. Túljelentkezés esetén az evangélikus vallású gyermekek előnyt élveznek. A beiratkozás alkalmával és szervezett nyílt napok alakalmával lehetőséget biztosítunk a szülőknek és gyermekeknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével. Az óvoda nevelőtestülete minden szülőt partnerének tekint. Arra törekszünk, hogy a kölcsönös őszinteség, a segítő szándék és az egymást elfogadó szeretet legyen az alapja gyermekeink ellátásának, nevelésének. Ha a szülők az óvodai egyházi neveléssel tartósan szembehelyezkednek, a vallásos nevelést akadályozzák, az evangélikus óvodából kizárható a gyermek. 4.3 Az óvoda nyitvatartási rendje: Óvodánk hétfőtől péntekig, reggel 6 este 18 óráig tart nyitva. A gyermeket reggel 7 - délután 17 óra között fogadjuk. A szülők kérésére reggel 6 7 óráig, illetve délután óráig ügyeletet biztosítunk. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az óvoda zárva van. Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek időpontjáról a szülők legalább hét nappal korábban értesülnek. Az őszi, téli, tavaszi és nyári szünidőben igény szerinti ügyeletet tartunk, teljes nyitvatartási renddel. 9

10 Az intézmény minden nyáron 4 hétig tart zárva. Ennek pontos időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. 4.4 A benntartózkodás rendje Nevelési programunk eredményessége érdekében kérjük, reggel 8 óráig érkezzenek be gyermekükkel az óvodákba. A később érkező gyermekek lehetőleg úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységekbe, hogy a megkezdett foglalkozásokat ne zavarják. Óvodánk nevelési alapelveire tekintettel kérjük, hogy a gyermekek napi 10 óránál többet lehetőleg ne tartózkodjanak óvodánkban, szüleiktől távol. Az óvodai napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők elfoglaltságuktól függően gyermekeiket délután minél korábban hazavihessék. Programunkban a szülök, felnőttek tisztelete kiemelt keresztény nevelési feladatunk. Ezért szeretnénk őket arra nevelni, hogy ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyre téve köszönjenek el a felnőttől, társaiktól és ne várakoztassák szüleiket. A szülőket kérjük, hogy ne engedjék vissza gyermekeiket semmilyen indokkal az öltözőből a játszó társakhoz. Későbbi nemkívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. A csoportszobákba szülők, idegenek egészségügyi okokból, valamint a gyermekcsoport nyugalma érdekében nem léphetnek be, illetve nem tartózkodhatnak ott. A reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor sem. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén. Az óvónő teljes figyelmére szükség van a nevelőmunka során, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa, ezért az óvónőkkel való kapcsolattartásra, csak a foglalkozásokon kívüli időben kerülhet sor. A foglalkozások ideje alatt kérjük a szülőket, hogy üzeneteiket bízzák rá az óvodában dolgozó felnőttekre, akik azt továbbítják. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül másnak csak a szülő előzőleges jelzése esetén adjuk ki. Elvált szülők esetében a bírósági végzésnek megfelelően járunk el. A dohányzás, alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 10

11 Az óvoda látogatására a jogosultakon kívül csak az óvodavezető adhat engedélyt. Irányadó, keretjellegű napirendünk Időtartam Tevékenységek a gyermekek egyéni szükségletéhez igazodóan Szabadjáték Reggeli áhítat, elcsendesedés Gondozási feladatok (étkezés, tisztálkodás) Mindennapos frissítő mozgás Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek, spontán és szervezett formában: o Vers, mese o Ének, zene, énekes játék o Rajzolás, mintázás, kézimunka o A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése o Mozgás o Munka jellegű tevékenységek Gondozási feladatok (napi gyümölcsfogyasztás, öltözködés) Szabadjáték lehetőség szerint szabad levegőn Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, étkezés) Szabadjáték a szülők érkezéséig 11

12 4.5 Késés, hiányzás, betegség Kérjük a szülőket, hogy az óvodai csoportok zavartalan működése érdekében igyekezzenek a kését elkerülni. Ha mégis késnének, kérjük, reggel fél 9 óráig telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani tudjon a gyermekre. Betegség vagy más okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján, reggel fél 9 óráig jelezzék az óvoda felé. Az óvodakezdés napját pedig legkésőbb előző nap reggel fél 9 óráig szíveskedjenek jelezni. Beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. A gyermek részére beadandó gyógyszert nem fogadhatunk el. Betegségből gyógyult gyermeket csak orvosi igazolással vehetünk vissza a gyermekközösségbe. Az óvodában észlelt betegségtünetek jelentkezésekor a szülőt, gondviselőt azonnal értesítjük. A szülő megérkezéséig a beteg gyermeket felügyelet biztosításával elkülönítjük társaitól. A nem betegségből adódó hiányzást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza óvodába és erről előre vagy utólag írásos igazolást ír, kitölti az ún. Szülői igazolás nyomtatványt. Óvodaköteles gyermek esetében 7 nap igazolatlan hiányzás esetén az eredménytelen kétszeri írásbeli felszólítást követően az óvoda vezetője értesíti a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt az igazolatlan távolmaradásáról. 4.6 Az óvodába behozható felszerelések Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség. A gyermek óvodai felszerelésének listáját a szülők az óvoda megkezdése előtt kézhez kapják. A gyermekek személyes holmiját kérjük jellel ellátni. A behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk! 12

13 4.7 A gyermek öltözéke A gyermekek csak tisztán, gondozottan látogathatják az óvodát. Az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés ajánlott. Az óvodában benntartott váltóruhát szükség esetére állandó jelleggel kérünk. A gyermekek minden felszerelését, holmiját kérjük jellel ellátni. Az óvoda ünnepi alkalmain a gyermekek ünneplő ruhában, fehér felsőben és sötétkék vagy fekete nadrágban illetve szoknyában, egyen-nyakkendővel jelenjenek meg. 4.8 Térítési díjak Az óvodai ellátás minden kisgyermek számára ingyenes. A szülők havi rendszerességgel kötelesek étkezési térítési díjat fizetni. A szociális támogatás mértéke a mindenkori kormányrendeletek alapján, a költségvetési törvényben meghatározott szempontok szerint történik. 50%-os térítési kedvezményben részesül: a három, vagy több gyermekes, tartósan beteg, valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család. 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A szülők az óvodában kapják kézhez az előző hónapra vonatkozó csekket, mellyel az étkezés díját ki tudják egyenlíteni. Színházlátogatás illetve más kulturális vagy egyéb térítésköteles rendezvény esetén, alkalomszerűen kérhetjük a szülőket a szükséges pénzösszegek befizetésére. 4.9 A gyermekek jutalmazásának és büntetésének elvei és formái A gyermek viselkedésének, teljesítményének értékelése fontos közösségalakító tényező. Pozitív értékelés (jutalmazás) esetén az adott viselkedés gyakorisága nő, a viselkedésminta rögzül, míg negatív értékelés (büntetés) esetén az adott magatartás megjelenési valószínűsége csökken. Mindkét módszernek helye van a nevelésben. 13

14 A dicséret mindig a gyermek erőfeszítéseire és teljesítményére vonatkozik, nem pedig valamilyen jellemvonására vagy a személyiségére. A dicsérő szavaknak reálisan kell tükrözniük a gyermek teljesítményét, magatartását. A dicséretet igyekszünk úgy megfogalmazni, hogy a gyermek valós következtetést tudjon belőle levonni. A jutalmazásnál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát. Minél kisebb a gyermek a jutalom annál személyesebb jellegű, konkrétan kifejezi a szeretetet (a gyermek megsimogatása, megölelése...). Igyekszünk figyelembe venni az egyéni erőfeszítéseket, a fejlődést. Mindig dicséret jár annak a gyermeknek, akinek sikerült pl. szertelenségét, motorikus nyugtalanságát... leküzdenie, vagy ha olyan területen ért el jó eredményt, amelyen eddig nehezen boldogult. A jutalmazás leggyakoribb fajtái: Odaszánt figyelem Dicséret: személyes jellegű szeretet kifejezésétől egészen a példaként való kiemelésig Megbízatások adása Tevékenységbe való bevonás Kedvelt elfoglaltságok biztosítása A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés. A büntetés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul. Mindig a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A büntetés akkor éri el célját, ha segíti a gyermeket abban, hogy a helytelen viselkedésformát kiküszöbölje. A büntetés leggyakoribb formái: Rosszalló tekintet Figyelmeztetés Időleges kiemelés az adott tevékenységből Mind a jutalmazás, mind a büntetés a nevelés eszközei, de csak akkor vezetnek eredményre, ha kellő megfontoltsággal és nem túl gyakran alkalmazzuk őket. 14

15 4.10 Az egészséges életmód támogatására vonatkozó rendelkezések A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött idő alatt minden gyermek részesüljön a testi-lelki jóllétét, egészségi álapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységekben. Ennek érdekében a következő célok megvalósítására törekszünk. elsődleges feladatunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása és az egészséges életmód szokásainak kialakítása a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a gyermekek egészségének védelme, megőrzése, prevenció a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek fejlődésének elősegítése változatos mozgásformák kipróbálására és gyakorlására való lehetőség biztosítása a testnevelés foglalkozáson, a mindennapos testnevelés során és az udvari játék ideje alatt a lehetőségekhez képest legtöbb idő biztosítása a szabad levegőn való tartózkodáshoz a mozgáskoordinációs nehézségek kiszűrése, a korrekciót szolgáló játékos gyakorlatok biztosítása a testápolás, az öltözködés önálló, az étkezés kulturált formában történő elvégzésének fokozatos kialakítása. ezen tevékenységek elvégzéséhez igényes környezet megteremtése, gondoskodó odafigyelés biztosítása a gyermekek számára önmaguk, valamint környezetük tisztasága és esztétikuma iránti igény kialakítása a gyermek mindennapjaiban meghatározott életritmus biztosítása (aktív és passzív szakaszokkal) a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása megfelelő szakemberek (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, ortopéd szakorvos, gyógypedagógus, pszichológus ) bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása a rendszeres, napi gyümölcsfogyasztás lehetőségének megteremtése ebben kérjük a szülők közreműködését, segítségét. 15

16 4.11 A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani. A nevelési év megkezdésekor az óvónők tudatosítják a gyermekekben a balesetek megelőzésére szolgáló szabályokat, melyeket ismertetnek a szülőkkel is. A gyermekek tájékoztatásának megvalósulását a csoportnaplókban dokumentálják. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a veszélyt hordozó események és a különböző tevékenységek udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem. A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek vagy a dajkának adja át. Délutáni távozáskor, udvari játék esetén különösen, a szülő jelezze a pedagógusnak, hogy gyermekével távozik az óvodából. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül másnak csak a szülő előzőleges jelzése esetén adjuk ki. Gyermek a csoportszobában, ill. az udvaron egyedül nem tartózkodhat, az udvari játékeszközöket felügyelet nélkül nem használhatja. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet. Baleset esetén az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő gyermeket, és megszervezi a többi gyermek felügyeletét. A baleset súlyosságától függően gondoskodik mentő, orvos hívásáról, valamint a szülő értesítéséről. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, séták, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha szülők ahhoz aláírásukkal hozzájárulnak. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására, különösen az alábbi esetekben: - szúró, vágó eszközök használata - az óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban és a rendezvényeken - az udvari játékok rendeltetésszerű használata. 16

17 4.12 Az óvoda és a család közötti együttműködés A gyermekek nevelését az óvoda és a család összehangolt, közös feladatának tekintjük, ezért a szülőket folyamatosan az óvónőkkel és az óvodavezetővel való partneri, egymást segítő együttműködésre buzdítjuk. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. A szülőknek lehetőségük van rá, és ezt szeretettel kérjük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munkát, partnerként ötleteikkel segítsék. Kérjük, hogy kérésre az óvoda programjain aktívan vegyenek részt. Óvodánk programja nyitott, a szervezett nyílt napokon, bemutatókon a szülők betekintést nyerhetnek az óvodában folyó tevékenységekbe, nevelőmunkába. Az óvoda hagyományos ünnepi, és egyházi ünnepi alkalmain a gyermekek és a szülők természetes módon, a szervezett programnak megfelelően vesznek részt. Az ünnepi istentiszteleteken a szülőkkel való előzetes megbeszélés, meghívás után együtt ünneplünk a gyülekezettel. A szülőkkel való kapcsolattartás leggyakoribb formái: Új szülők szülői értekezlete ( augusztus ) Családlátogatás az új óvodásoknál ( augusztus ) Szülői értekezletek ( szept., febr., máj.) Dombevangelizáció ( szeptember ) Nyílt napok ( Karácsony és Húsvét előtt ) Bemutató foglalkozások ( tavasszal ) Ünnepélyek ( Karácsony, Anyák napja, Évzáró, Óvodai ballagás ) Májusi családi délután az óvoda udvarán Egy-egy gyermekcsoport közös részvétele a gyermekistentiszteleteken ( ádventben, böjtben ) A Házirenddel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel illetve óvodai hétköznapjainkat és az itt folyó nevelőmunkát érintő bármely kérdéssel és észrevétellel forduljanak bizalommal az óvónőkhöz, az óvodavezetőhöz vagy az illetékes munkatársakhoz. 17

18 5. JÓVÁHAGYÁSI, EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI ZÁRADÉK A Házirendet a nevelőtestület.-án(-én) elfogadta... óvodavezető aláírása -án(-én) a Szülői Közösség képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. A Szülői Közösség véleményezési jogával élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértett.. SZK vezetőjének aláírása A házirendet a fenntartó.. -án(-én) jóváhagyta. igazgatólelkész aláírása A Házirend életbelépésének időpontja:.. óvodavezető. intézményvezető 18

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájának HÁZIRENDJE - Az intézményi házirend kiegészítése - Kedves Szülők! Köszönjük, hogy gyermeküket ránk bízzák, s megtisztelnek

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI HÁZIRENDJE 2009 Készítette: Vajer Tímea tagintézmény-vezetı Kedves Szülık Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

H á z i r e n d. Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor

H á z i r e n d. Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor H á z i r e n d Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor. 10.23. Kedves Szülők! Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE

NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE NÓGRÁDMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda már 1983 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. ~ 25 fős csoportokban differenciáltan

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE 1 TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

A HALMAJUGRAI SZÉPVÖLGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Jerem Róbertné óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: szeptember 1.

A HALMAJUGRAI SZÉPVÖLGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Jerem Róbertné óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. A HALMAJUGRAI SZÉPVÖLGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Jerem Róbertné óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. 1 Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Szépvölgyi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben