A Székács József Evangélikus Óvoda. Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Székács József Evangélikus Óvoda. Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium ÓVODAI HÁZIRENDJE

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető Általános tudnivalók Az intézmény adatai A Házirend törvényi háttere és egyéb forrásai A Házirend hatálya 5 3. Általános alapelvek A gyermek jogai A gyermek kötelességei A szülő jogai A szülő kötelességei.7 4. Részletes szabályok Az óvodai nevelés szakasza Az óvodakezdés feltételei A tankötelezettség kezdete Óvodai beíratás Az óvoda nyitvatartási rendje A benntartózkodás rendje Késés, hiányzás, betegség Az óvodába behozható felszerelések A gyermek öltözéke Térítési díjak A gyermekek jutalmazásának és büntetésének elvei és formái Az egészséges életmód támogatására vonatkozó rendelkezések A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvoda és a család közötti együttműködés Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék.18 2

3 1. BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda az államtól átvett közfeladatot lát el, tehát közoktatási intézmény. Fenntartója szeptember 1-jétől az Orosházi Evangélikus Egyházközség. Legfontosabb nevelési elveink: Nevelőmunkánkat egyénileg alkotott Helyi Óvodai Nevelési Programunkra alapozzuk. Pedagógiai munkánk irányelvei megegyeznek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja által meghatározott követelményekkel és kiegészülnek a keresztény pedagógia értékeivel. Gyermekeinket evangélikus szellemben, ökumenikus nyitottsággal neveljük, nevelésfilozófiánk középpontjában a gyermek áll, mint Isten ajándéka. A keresztény szellemű nevelés komplex módon hatja át nevelőmunkánk egészét, melynek során arra törekszünk, hogy sok színes esemény, változatos rendezvények, ünnepélyek, nyílt napok tarkítsák az évet, a hétköznapok során pedig tartalmas nevelőmunka, építő jellegű benyomások és tapasztalatok segítsék a gyermekek testi, lelki és értelmi fejlődését. Hitbeli meggyőződéssel és tudatos, színvonalas pedagógiai munkával igyekszünk biztosítani óvodásaink számára személyiségük mind teljesebb kibontakozását, különös gondot fordítva a gyermekek eltérő fejlődési ütemére, önmagukhoz képest történő fejlesztésére. Az óvoda hitéletében a gyermekek és szüleik természetes módon vesznek részt. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek és a keresztény lelki nevelés alkalmai harmonikus egyensúlyban legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben, biztonságos, igényes, esztétikus környezetben nevelkedjenek. 3

4 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2.1 Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Az óvoda telephelye: 5900 Orosháza, Hajnal u. 7. Az intézmény igazgatója: Fehér Borbála Az óvoda vezetője: Vajer Tímea Az óvoda telefonszáma: 68/ Az óvoda fax száma: 68/ Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az intézmény fenntartója: Orosházi Evangélikus Egyházközség, Thék E. u A Házirend törvényi háttere és egyéb forrásai: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - többször módosított évi XXXI. törvény A Magyarországi Evangélikus Egyház Intézményeiről szóló évi VIII. Törvény Az óvoda Pedagógiai Programja Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 4

5 2.3 A Házirend hatálya: A Házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A Házirendben foglalt szabályok betartása az érintettekre nézve kötelező érvényű. A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül, illetve olvasható az óvoda honlapján. A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatálybalépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és szüleikre is vonatkozik.. 5

6 3. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Az Óvoda a Köznevelési Törvényben és a Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Törvényében meghatározott feladatainak ellátása során felelős a gyermekek testi, lelki és értelmi fejlődésének biztosításáért. 3.1 A gyermek jogai: 1.) A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2.) A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. 3.) A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 4.) A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5.) A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6.) Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7.) Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 3.2 A gyermek kötelességei: A gyermek kötelessége, hogy: 1.) részt vegyen a kötelező és a választott alkalmakon, illetőleg az óvodai hitéleti alkalmakon. 2.) óvja saját és társai testi épségét és egészségét. 3.) megőrizze az óvoda használati rendjét. 4.) a tárgyakat, a játékokat, az óvoda helyiségeit az előírásoknak megfelelően használja. 6

7 5.) az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, illetőleg óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 3.3 A szülő jogai: 1.) A szülőt megilleti a szabad óvoda választás joga. 2.) A szülőt megilleti a szabad iskola választás joga. 3.) Joga, hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, SZMSZ-át, Házirendjét. 4.) Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. Gyermeke neveléséhez tanácsokat kapjon. 3.4 A szülő kötelességei: A szülő kötelessége, hogy: 1.) biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon való részvételt 2.) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében 3.) megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 4.) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 5.) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 7

8 4. RÉSZLETES SZABÁLYOK 4.1 Az óvodai nevelés szakasza Az óvodakezdés feltételei Az óvodai nevelés szakasza a gyermek betöltött 3 éves korától kezdődik. Mindaddig, amíg ezt jogszabály nem korlátozza, a szülő kérésére és az óvodavezető engedélyével a gyermek betöltött 2 és fél éves korától felvételt nyerhet az óvodába, abban az esetben, ha az óvodai beíratás során az óvoda felvételre jelentkező 3 éves korú kisgyermeket nem utasít el. Az 5. életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson részt venni. Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága. Az óvoda jogszabályban meghatározott eszközei nem teszik lehetővé azoknak a kisgyermekeknek az ellátását, akik a beiratkozást követő tervezett óvodakezdés első napjára nem érik el a szobatisztaságot. E kritérium hiánya esetén nem tudjuk biztosítani a gyermek óvodai elhelyezését. Ebben az esetben az óvodalátogatás megkezdésére későbbi időpontot kell tervezni A tankötelezettség kezdete A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben tehát amikor a 7. életévét tölti be tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet nevelési évet az óvodában, amelyben 8. életév betölti. 8

9 4.2 Óvodai beíratás Az önkormányzat által meghatározott óvodai beíratás időpontján túl a beiratkozás egész évben folyamatos. A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a szülők személyazonosító igazolványa, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - lakcím kártyája, - TAJ kártyája. Óvodánk felvesz minden kisgyermeket, akinek szülei az egyházi nevelést igénylik gyermekük számára. Más felekezetű illetve meg nem keresztelt gyermek is felvehető, ha szülei az evangélikus óvodai nevelést választják. Túljelentkezés esetén az evangélikus vallású gyermekek előnyt élveznek. A beiratkozás alkalmával és szervezett nyílt napok alakalmával lehetőséget biztosítunk a szülőknek és gyermekeknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével. Az óvoda nevelőtestülete minden szülőt partnerének tekint. Arra törekszünk, hogy a kölcsönös őszinteség, a segítő szándék és az egymást elfogadó szeretet legyen az alapja gyermekeink ellátásának, nevelésének. Ha a szülők az óvodai egyházi neveléssel tartósan szembehelyezkednek, a vallásos nevelést akadályozzák, az evangélikus óvodából kizárható a gyermek. 4.3 Az óvoda nyitvatartási rendje: Óvodánk hétfőtől péntekig, reggel 6 este 18 óráig tart nyitva. A gyermeket reggel 7 - délután 17 óra között fogadjuk. A szülők kérésére reggel 6 7 óráig, illetve délután óráig ügyeletet biztosítunk. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az óvoda zárva van. Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek időpontjáról a szülők legalább hét nappal korábban értesülnek. Az őszi, téli, tavaszi és nyári szünidőben igény szerinti ügyeletet tartunk, teljes nyitvatartási renddel. 9

10 Az intézmény minden nyáron 4 hétig tart zárva. Ennek pontos időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. 4.4 A benntartózkodás rendje Nevelési programunk eredményessége érdekében kérjük, reggel 8 óráig érkezzenek be gyermekükkel az óvodákba. A később érkező gyermekek lehetőleg úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységekbe, hogy a megkezdett foglalkozásokat ne zavarják. Óvodánk nevelési alapelveire tekintettel kérjük, hogy a gyermekek napi 10 óránál többet lehetőleg ne tartózkodjanak óvodánkban, szüleiktől távol. Az óvodai napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők elfoglaltságuktól függően gyermekeiket délután minél korábban hazavihessék. Programunkban a szülök, felnőttek tisztelete kiemelt keresztény nevelési feladatunk. Ezért szeretnénk őket arra nevelni, hogy ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyre téve köszönjenek el a felnőttől, társaiktól és ne várakoztassák szüleiket. A szülőket kérjük, hogy ne engedjék vissza gyermekeiket semmilyen indokkal az öltözőből a játszó társakhoz. Későbbi nemkívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. A csoportszobákba szülők, idegenek egészségügyi okokból, valamint a gyermekcsoport nyugalma érdekében nem léphetnek be, illetve nem tartózkodhatnak ott. A reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor sem. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén. Az óvónő teljes figyelmére szükség van a nevelőmunka során, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa, ezért az óvónőkkel való kapcsolattartásra, csak a foglalkozásokon kívüli időben kerülhet sor. A foglalkozások ideje alatt kérjük a szülőket, hogy üzeneteiket bízzák rá az óvodában dolgozó felnőttekre, akik azt továbbítják. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül másnak csak a szülő előzőleges jelzése esetén adjuk ki. Elvált szülők esetében a bírósági végzésnek megfelelően járunk el. A dohányzás, alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 10

11 Az óvoda látogatására a jogosultakon kívül csak az óvodavezető adhat engedélyt. Irányadó, keretjellegű napirendünk Időtartam Tevékenységek a gyermekek egyéni szükségletéhez igazodóan Szabadjáték Reggeli áhítat, elcsendesedés Gondozási feladatok (étkezés, tisztálkodás) Mindennapos frissítő mozgás Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek, spontán és szervezett formában: o Vers, mese o Ének, zene, énekes játék o Rajzolás, mintázás, kézimunka o A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése o Mozgás o Munka jellegű tevékenységek Gondozási feladatok (napi gyümölcsfogyasztás, öltözködés) Szabadjáték lehetőség szerint szabad levegőn Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, étkezés) Szabadjáték a szülők érkezéséig 11

12 4.5 Késés, hiányzás, betegség Kérjük a szülőket, hogy az óvodai csoportok zavartalan működése érdekében igyekezzenek a kését elkerülni. Ha mégis késnének, kérjük, reggel fél 9 óráig telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani tudjon a gyermekre. Betegség vagy más okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján, reggel fél 9 óráig jelezzék az óvoda felé. Az óvodakezdés napját pedig legkésőbb előző nap reggel fél 9 óráig szíveskedjenek jelezni. Beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. A gyermek részére beadandó gyógyszert nem fogadhatunk el. Betegségből gyógyult gyermeket csak orvosi igazolással vehetünk vissza a gyermekközösségbe. Az óvodában észlelt betegségtünetek jelentkezésekor a szülőt, gondviselőt azonnal értesítjük. A szülő megérkezéséig a beteg gyermeket felügyelet biztosításával elkülönítjük társaitól. A nem betegségből adódó hiányzást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza óvodába és erről előre vagy utólag írásos igazolást ír, kitölti az ún. Szülői igazolás nyomtatványt. Óvodaköteles gyermek esetében 7 nap igazolatlan hiányzás esetén az eredménytelen kétszeri írásbeli felszólítást követően az óvoda vezetője értesíti a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt az igazolatlan távolmaradásáról. 4.6 Az óvodába behozható felszerelések Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség. A gyermek óvodai felszerelésének listáját a szülők az óvoda megkezdése előtt kézhez kapják. A gyermekek személyes holmiját kérjük jellel ellátni. A behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk! 12

13 4.7 A gyermek öltözéke A gyermekek csak tisztán, gondozottan látogathatják az óvodát. Az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés ajánlott. Az óvodában benntartott váltóruhát szükség esetére állandó jelleggel kérünk. A gyermekek minden felszerelését, holmiját kérjük jellel ellátni. Az óvoda ünnepi alkalmain a gyermekek ünneplő ruhában, fehér felsőben és sötétkék vagy fekete nadrágban illetve szoknyában, egyen-nyakkendővel jelenjenek meg. 4.8 Térítési díjak Az óvodai ellátás minden kisgyermek számára ingyenes. A szülők havi rendszerességgel kötelesek étkezési térítési díjat fizetni. A szociális támogatás mértéke a mindenkori kormányrendeletek alapján, a költségvetési törvényben meghatározott szempontok szerint történik. 50%-os térítési kedvezményben részesül: a három, vagy több gyermekes, tartósan beteg, valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család. 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A szülők az óvodában kapják kézhez az előző hónapra vonatkozó csekket, mellyel az étkezés díját ki tudják egyenlíteni. Színházlátogatás illetve más kulturális vagy egyéb térítésköteles rendezvény esetén, alkalomszerűen kérhetjük a szülőket a szükséges pénzösszegek befizetésére. 4.9 A gyermekek jutalmazásának és büntetésének elvei és formái A gyermek viselkedésének, teljesítményének értékelése fontos közösségalakító tényező. Pozitív értékelés (jutalmazás) esetén az adott viselkedés gyakorisága nő, a viselkedésminta rögzül, míg negatív értékelés (büntetés) esetén az adott magatartás megjelenési valószínűsége csökken. Mindkét módszernek helye van a nevelésben. 13

14 A dicséret mindig a gyermek erőfeszítéseire és teljesítményére vonatkozik, nem pedig valamilyen jellemvonására vagy a személyiségére. A dicsérő szavaknak reálisan kell tükrözniük a gyermek teljesítményét, magatartását. A dicséretet igyekszünk úgy megfogalmazni, hogy a gyermek valós következtetést tudjon belőle levonni. A jutalmazásnál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát. Minél kisebb a gyermek a jutalom annál személyesebb jellegű, konkrétan kifejezi a szeretetet (a gyermek megsimogatása, megölelése...). Igyekszünk figyelembe venni az egyéni erőfeszítéseket, a fejlődést. Mindig dicséret jár annak a gyermeknek, akinek sikerült pl. szertelenségét, motorikus nyugtalanságát... leküzdenie, vagy ha olyan területen ért el jó eredményt, amelyen eddig nehezen boldogult. A jutalmazás leggyakoribb fajtái: Odaszánt figyelem Dicséret: személyes jellegű szeretet kifejezésétől egészen a példaként való kiemelésig Megbízatások adása Tevékenységbe való bevonás Kedvelt elfoglaltságok biztosítása A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés. A büntetés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul. Mindig a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A büntetés akkor éri el célját, ha segíti a gyermeket abban, hogy a helytelen viselkedésformát kiküszöbölje. A büntetés leggyakoribb formái: Rosszalló tekintet Figyelmeztetés Időleges kiemelés az adott tevékenységből Mind a jutalmazás, mind a büntetés a nevelés eszközei, de csak akkor vezetnek eredményre, ha kellő megfontoltsággal és nem túl gyakran alkalmazzuk őket. 14

15 4.10 Az egészséges életmód támogatására vonatkozó rendelkezések A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött idő alatt minden gyermek részesüljön a testi-lelki jóllétét, egészségi álapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységekben. Ennek érdekében a következő célok megvalósítására törekszünk. elsődleges feladatunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása és az egészséges életmód szokásainak kialakítása a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a gyermekek egészségének védelme, megőrzése, prevenció a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek fejlődésének elősegítése változatos mozgásformák kipróbálására és gyakorlására való lehetőség biztosítása a testnevelés foglalkozáson, a mindennapos testnevelés során és az udvari játék ideje alatt a lehetőségekhez képest legtöbb idő biztosítása a szabad levegőn való tartózkodáshoz a mozgáskoordinációs nehézségek kiszűrése, a korrekciót szolgáló játékos gyakorlatok biztosítása a testápolás, az öltözködés önálló, az étkezés kulturált formában történő elvégzésének fokozatos kialakítása. ezen tevékenységek elvégzéséhez igényes környezet megteremtése, gondoskodó odafigyelés biztosítása a gyermekek számára önmaguk, valamint környezetük tisztasága és esztétikuma iránti igény kialakítása a gyermek mindennapjaiban meghatározott életritmus biztosítása (aktív és passzív szakaszokkal) a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása megfelelő szakemberek (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, ortopéd szakorvos, gyógypedagógus, pszichológus ) bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása a rendszeres, napi gyümölcsfogyasztás lehetőségének megteremtése ebben kérjük a szülők közreműködését, segítségét. 15

16 4.11 A gyermekeket óvó védő eljárások Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani. A nevelési év megkezdésekor az óvónők tudatosítják a gyermekekben a balesetek megelőzésére szolgáló szabályokat, melyeket ismertetnek a szülőkkel is. A gyermekek tájékoztatásának megvalósulását a csoportnaplókban dokumentálják. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a veszélyt hordozó események és a különböző tevékenységek udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem. A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek vagy a dajkának adja át. Délutáni távozáskor, udvari játék esetén különösen, a szülő jelezze a pedagógusnak, hogy gyermekével távozik az óvodából. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül másnak csak a szülő előzőleges jelzése esetén adjuk ki. Gyermek a csoportszobában, ill. az udvaron egyedül nem tartózkodhat, az udvari játékeszközöket felügyelet nélkül nem használhatja. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet. Baleset esetén az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő gyermeket, és megszervezi a többi gyermek felügyeletét. A baleset súlyosságától függően gondoskodik mentő, orvos hívásáról, valamint a szülő értesítéséről. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, séták, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha szülők ahhoz aláírásukkal hozzájárulnak. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására, különösen az alábbi esetekben: - szúró, vágó eszközök használata - az óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban és a rendezvényeken - az udvari játékok rendeltetésszerű használata. 16

17 4.12 Az óvoda és a család közötti együttműködés A gyermekek nevelését az óvoda és a család összehangolt, közös feladatának tekintjük, ezért a szülőket folyamatosan az óvónőkkel és az óvodavezetővel való partneri, egymást segítő együttműködésre buzdítjuk. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. A szülőknek lehetőségük van rá, és ezt szeretettel kérjük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munkát, partnerként ötleteikkel segítsék. Kérjük, hogy kérésre az óvoda programjain aktívan vegyenek részt. Óvodánk programja nyitott, a szervezett nyílt napokon, bemutatókon a szülők betekintést nyerhetnek az óvodában folyó tevékenységekbe, nevelőmunkába. Az óvoda hagyományos ünnepi, és egyházi ünnepi alkalmain a gyermekek és a szülők természetes módon, a szervezett programnak megfelelően vesznek részt. Az ünnepi istentiszteleteken a szülőkkel való előzetes megbeszélés, meghívás után együtt ünneplünk a gyülekezettel. A szülőkkel való kapcsolattartás leggyakoribb formái: Új szülők szülői értekezlete ( augusztus ) Családlátogatás az új óvodásoknál ( augusztus ) Szülői értekezletek ( szept., febr., máj.) Dombevangelizáció ( szeptember ) Nyílt napok ( Karácsony és Húsvét előtt ) Bemutató foglalkozások ( tavasszal ) Ünnepélyek ( Karácsony, Anyák napja, Évzáró, Óvodai ballagás ) Májusi családi délután az óvoda udvarán Egy-egy gyermekcsoport közös részvétele a gyermekistentiszteleteken ( ádventben, böjtben ) A Házirenddel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel illetve óvodai hétköznapjainkat és az itt folyó nevelőmunkát érintő bármely kérdéssel és észrevétellel forduljanak bizalommal az óvónőkhöz, az óvodavezetőhöz vagy az illetékes munkatársakhoz. 17

18 5. JÓVÁHAGYÁSI, EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI ZÁRADÉK A Házirendet a nevelőtestület.-án(-én) elfogadta... óvodavezető aláírása -án(-én) a Szülői Közösség képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. A Szülői Közösség véleményezési jogával élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértett.. SZK vezetőjének aláírása A házirendet a fenntartó.. -án(-én) jóváhagyta. igazgatólelkész aláírása A Házirend életbelépésének időpontja:.. óvodavezető. intézményvezető 18

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás ÓVODAI HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Intézmény OM-azonosítója: 202908 Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Elnöke Intézményvezető Gazsi

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA A hitnek a cselekedetekben kell megmutatkoznia, különben a hit halott (Jak. 1,19) SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201078 2014 SZOLNOK Bevezető A Házirend az óvoda alapdokumentuma,

Részletesebben

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND

Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND 2013 Fasori Kicsinyek Óvodája - HÁZIREND OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 1 Készítette: Barkóczi Mariann.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM:034342 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM:034342 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM:034342 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben