А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :"

Átírás

1 ОХ^ n :r:k9 :9 Ь á3 í, ~ űcгii Э lcemáтtyszаm: "t" 4Í-. ~ évi... törvény ^tkсmt: ~~15! А s"д 2 I. egyes törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról 1. А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét : (3) А tankötelezettség а tanuló tizennyolcadik életévének betöltéséig tart. А sajátos nevelés i igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak а tanítási évnek а végéig, amelyben а huszonharmadik életévét betölti. А tankötelezettség meghosszabbításáról а szakértő i bizottság szakért ői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 2. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi ХXXI. törvény (továbbiakban : Gyvt.) 20/А. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/A. (1) А gyámhatóság annak а gyermeknek, fiatal feln őttnek, akinek rendszere s gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a a)а tárgyév augusztus 1 jén fennáll, а tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) а tárgyév november 1-jén fennáll, а tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeni támogatást nyújt. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés а központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidej űleg dönt. 3. А Gyvt. 11/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А gyermekjogi képviselő ellátja а gyermekvédelmi gondoskodásban részesül ő gyermek е törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti а gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. А gyermekjogi képvisel ő kiemelt figyelmet fordít а különleges vagy speciális ellátást igényl ő gyermek védelmére. А gyermekjogi képvisel ő köteles а gyermeket а gyermek gondozási helyén felkeresni : 4. А Gyvt. 20/C. (8) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lét : (8) А támogatás összege gyermekenként első alkalommal huszonötezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.

2 5. А Gyvt. 100/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А működést engedélyező szerv ellen őrzési ogkörében jogsértésenként legfeljebb 1 millió forint összeg ű gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat k i a) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а gyermeknek az е törvényben biztosított jogai t megsérti, b) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а tájékoztatási köteleze ttséget megszegi, vagy а gyermeket, а szülőt vagy más törvényes képvisel őt, az érdek-képviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy а működést engedélyez ő szervhez, а gyermekjogi képvisel őhöz vagy más hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezető, illetve а fenntartó а panaszt határidőben nem vizsgálja ki, c) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а külön jogszabály szerinti esetekben nem kéri а szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását vagy а szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek, telephelynek) а szolgáltatói nyilvántartásból történ ő törlését, vagy - ha jogszabály kivételt nem tesz - ne m teljesíti а működést engedélyező szerv felé fennálló, külön jogszabályban meghatározot t bejelentési kötelezettségét, d) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás biztosításával jogellenesen hagy fel, e) szolgáltatói nyilvántartásba történ ő bejegyzéshez kötött gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet а szolgáltatói nyilvántartásba történő joger ős bejegyzés nélkül vag y а szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható törlést követ ően végző, illetve ilye n szolgáltatótevékenységet működtető vagy szervez ő személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében - különösen az ellátás iránt érdekl ődőknél, illetve az igénybe vev őknél - e1járó személlyel szemben. 6. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Csvt.) preambuluвa helyébe а következő szöveg lép : A család az emberi történelemben már а jog és az állam kialakulását megel őzően létrejöt önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. А család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. А társadalom alapegységeként а család а nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania. А családban történ ő nevelkedés biztonságosabb minden más lehet őséghez képest. А családok sokszínűségére tekintettel az állam kiemelt feladatának tekinti а családok minden formájának segítését. Gyermekek születése és а családok gyarapodása nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. А gyermekvállalás пет eredményezheti а család szegénységb e süllyedését. Harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom. А családok életében kitüntetett jelentőséggel bírnak а nemzedékeken átível ő - köztük а nagyszülők és az unokák közötti - kapcsolatok.

3 Az állam segíti а munkavállalás és а családi élet összeegyeztetését. А családok védelme és а családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, acivil szervezetek, а médiaszolgáltatók és а gazdasági élet szerepl őinek egyaránt feladata. Е célok megvalósítására а vallási közösségek is kiemelt figyelmet fordítanak. Az államnak kiemelt feladata а nők védelme, különösen а családon belüli erőszak áldozatait védő intézkedések végrehajtása. Az Országgyűlés mindezen értékek megőrzése és erősítése céljából, valamint annak érdekében, hogy а családok védelmére és jólétének növelésére kiszámítható és biztonságot nyújtó szabályozási környezetet teremtsen, az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény L) cikk (3) bekezdése alapján а következ ő törvényt alkotja :" 7. А Csvt. I. -a а következő új (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki : (5) Tilosa különböz ő családformák közötti hátrányos megkülönböztetés. (6) А vérszerinti és nem vérszerinti családi kapcsolatok védelme azonos szintű. 8. А Csvt. 2. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А családok támogatása olyan szociálpolitikai eszközök révén valósul meg, amelyek а gyermekek felnevelésében vаló közös felel ősségünket fejezik ki, és а gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz biztosítanak közösségi hozzájárulást. А családpolitika azon állami célkitűzések és eszközök összessége, amelyek а családi élet védelmét biztosítják. Az állam törekszik arra, hogy а családok számára az o tthonteremtés és а lakhatás feltételit biztosítsa. 9. А Csvt. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. Az állam ösztönzi а család és а gyermeknevelés értékét közvetít ő médiatartalmak bemutatását. 10. А Csvt. 9. (1) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (1) А szül ők а szül ői felelősség alapján külön törvényben foglalt eltéréssel azonos kötelezettségekkel és jogokkal bírnak.

4 11. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (továbbiakban Csvt.) 4. alcíme helyéb e а következ ő rendelkezések lépnek : 4. А családban élő gyermek jogai és legfőbb érdeke 12. (1) А kiskorú gyermeknek joga van а testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejl ődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történ ő nevelkedéshez. (2) А kiskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon а családban történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, а fejl ődését veszélyeztet ő helyzet elhárításához, а társadalomba való beilleszkedéséhez. (3) А kiskorú gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját testi, 1е11d és szellemi fejlődése érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. (4) А kiskorú gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Az állam kötelessége, hogy ilyen esetben а kiskorú gyermek családon belüli ellátásának feltételeit szükség szerint biztosítsa. (5) А családjától elválasztott gyermeknek а gyermekek mindenek felett álló érdekének elvé t szem el őtt tartva а lehető leghamarabb vissza kell kerцlnie а családjához. Ennek érdekében az állam minden szükséges intézkedést megtesz. (6) А döntéshozó szerveknek minden, а gyermeket érint ő döntésükben а gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe els ősorban (7) А kiskorú gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényese n felelős más személyek jogait és kötelességeit, az állam biztosítja а jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, е célból meghozza а szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. (8) А kiskorú gyermekkel foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működésének meg kell felelniük az illetékes hatóságok által megállapítot t szabályoknak, különösen а biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzet i létszámával és szakértelmével, továbbá а megfelel ő ellenőrzés meglétével kapcsolatban. А Csvt hatályát veszti А Csvt. 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр : (1) А kiskorú gyermeket nevelő szülőt а foglalkoztatása során а külön törvényben foglaltak szerint kiemelt munkajogi védelem, illetve а szül ői szerep és а munkavégzé s összehangolását, valamint а családi élet védelmét biztosító kedvezmények illetik meg. А kiskorú gyermeket nevelő szül ő törvényben meghatározott feltételek szerinti kérelmére а munkáltató rugalmas (részmunkaid őben történő, illetve egyéb atipikus foglalkoztatás i formákban való) munkavégzésre biztosít lehet őséget.

5 14. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 22. Az állama gyermeket nevel ő családok számára különböző szociálpolitikai elvek szerinti családtámogatási rendszereket működtet. Az állam kiemelt feladata а rászoruló családok támogatása, а családok szociális biztonságának megteremtése és meg őrzése. 15. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 23. (1) Az állam pénzbeli támogatás vagy természetbeni ellátás formájában hozzájárul а várandóssággal, а szüléssel, а szülőnek а gyermek gondozásával és nevelésével, valamint а tanítt atásával összefüggő költségeihez. (2) А támogatás formája és mértéke külön törvényben foglaltak szerint - így különösen а család szerkezetére, а családban nevelt gyermekek számára és életkorára, а gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos állapotára, továbbá а szül ő külön törvény szerinti társadalombiztosítási jogviszonya fennállásának tényére és annak el őzetes időtartamára tekintettel -családonként eltérő. (3) А támogatás mértékére, valamint а támogatásra való jogosultság id őtartamára é s feltételeire vonatkozó rendelkezések módosítása esetén - kivéve, ha az az ellátás jogosultjár a nézve kedvező tartalmú - а módosítás hatálybalépésére а kihirdetését ől számított legalább egy év felkészülési időt kell biztosítani. (4) Az állam а pénzbeli és természetbeni támogatásokon fеlül а szociális és gyermekjólét i szolgáltatások körébe tartozó családokat segít ő szolgáltatási formákkal is hozzájárul а család i élet védelméhez, а családpolitikai célok megvalósulásához. 1 б. А Csvt a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 24. А gyermeket nevelő szülő rugalmas foglalkoztatásához, illetve а gyermek gondozása céljából igénybe vett pénzbeli ellátás igénybevételét követ ő foglalkoztatásához az állam külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt nyújt. 17. А munka törvénykönyvér ől szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Mt.) 10. -a а következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Tilosa munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetv e erről szóló igazolás bemutatására kötelezni.

6 18. А Büntet ő Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 16. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 16. Nem büntethető, aki а büntetend ő cselekmény elkövetésekor а tizennegyedik életévét nem töltötte be. 19. А Btk a helyébe а következő rendelkezés lép : 105. (1) Fiatalkorú az, aki а bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de а tizennyolcadikat nem. (2) Е törvény rendelkezéseit а fiatalkorúakra а jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) А fiatalkorú büntetőjogi felel ősségéről és büntetésér ől а fiatalkorúak büntet őbírósága dönt. 20. А В a helyébe а következő rendelkezés lép : 107. Ha az elkövet ő fiatalkorú, tevékeny megbánásnak а 29. (1) bekezdésében meghatározott vétség vagy nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett b űntet elkövetése esetén is helye lehet. 21. А Btk. 212/А. -a és az azt megelőző alcím helyébe а következő rendelkezés lép : Családon belüli er őszak 212/А. (1) Aki gyermekének szül ője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közö s háztartásban vagy egy lakásban él ő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, b) а közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von e1 é s ezzel а sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki, ha súlyosabb b űncselekmény nem valósu l meg, vétség miatt öt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ e 1 a) а 164. (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy а 227. (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, b) а 164. (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, а 194. (1) bekezdése szerint i személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 22.

7 А médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 9. -a а következő (11) bekezdéssel egészül ki : (11) А lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatónak törekedniük kell arra, hogy а gyermekek hozzájuthassanak az életkoruknak megfelelő információkhoz. 23. Az Erzsébet-programról szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban : Eptv.) 3. -a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 3. Az Erzsébet- program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként a) szociális célú üdültetéshez, b) szociális célú étkeztetéshez, c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez, d) az a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásáho z kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket láthat el. 24. Az Epty. 8. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 8. (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, c) az Erzsébet-programmal összefügg ő egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokr a vonatkozó részletes szabályokat. 25. (1) А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cstv.) ának felvezető szövege helyébe а következ ő rendelkezés lép : (2) А Csty a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) А családi pótlék havi összegét minden év január hónapjában az emelés évére terveze tt, а központi költségvetésről szóló törvényben megállapíto tt fogyasztói árnövekedésnek megfelel ő mértékben kell emelni. 2 б. А Csty a а következ ő (la) bekezdéssel egészül ki :

8 (I а) А gyermekgondozási segélyben részesül ő, kereső tevékenységet folytató személy kérelmére а kincstár gyermekgondozási segély havi összegét а keres ő tevékenysé g folytatásának idejére az (1) bekezdésben meghatározo tt összeg másfélszeresében határozz a meg, azzal, hogy annak kétharmadát olyan utalványban kell biztosítani, amely kizárólag а jogosult által а gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény [Gyvt. 41. (3 ) bekezdés] térítési díjának kiegyenlítésére használható fel. 27. А közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvény (а továbbiakban : Kttv.) a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (I а) Az (1) bekezdésben meghatározott részmunkaid ő kikötése esetén а munkáltató а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel köteles а kormánytisztviselőnek а munkaidő egyenl őtlen beosztására vonatkozó kérelmét elfogadni. 28. А Kttv. 50. (2) bekezdésében az A munkáltató szövegrész helyébe az A huszonöt főnél kevesebb személyt foglalkoztató munkáltató szöveg Iёр. 29. А kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 42/13. (1 ) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép :,,(1) А gyermekgondozási díj legkorábban а terhességi-gyermekágyi segély, illet őleg az annak megfelel ő időtartam lejártát követő naptól а gyermeket szül ő anya esetében а szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelel ő időtartamra, de legfeljebb а gyermek 2. életévének betöltéséig jár, kivéve а (3) bekezdés szerinti esetet. " 30. Az Ebty. 42/13. (3) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) Amennyiben а gyermekgondozási díjra való jogosultságot megosztják egymás közt а szülők, akkora jogosulta gyermekgondozási díjat az egyébként meghatározott jogosultság i időn túl további három hónapig is igénybe veheti. А jogosultság megosztását mindkét szül őnek kérelmeznie kell, а megosztás megállapításról pedig határozatot kell hozni. 31. Ez а törvény а kihirdetését követő hónap els ő napján lép hatályba.

9 INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az Együtt Párbeszéd Magyarországért Szövetség már többször felhívta а figyelmet arra, hogy mind а gyermekvédelem, mint pedig а családpolitika igen súlyos válságba került a z elmúlt években. Habára jogi szabályozás sok esetben megfelelő garanciát nyújt arra, hogy а rendszer képes legyen а lehető legjobb megoldást találnia gyermek helyzetére, azonban azo k alkalmazásával а végrehajtásával igen súlyos problémák merülnek fel а mindennapokban. А javaslat többek között szigorítja а családon belüli erőszak tényállását, а családpolitikát pedig а szociálpolitika részévé teszi. Továbbá felemeli а büntethetőség korhatárát tizennégy évre, а tankötelez ettség korhatárát pedig tizennyolc évre. А javaslat tartalmazza а GYES utalványban történő kifizetésének а lehetőségét is. RÉSZLETES INDOKOLÁS А г I. А módosítás célja, hogy а korábbi gyakorlatnak megfelelően ismét tizennyolc év legyen а tankötelezettség korhatára. Amennyiben а jelenlegi szabályozás marad életben, az már rövidtávon is igen súlyos problémákhoz fog vezetni а fiatalok körében. А 2. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А módosítás értelmében а rendszeres gyermekvédelmi támogatása korábbi gyakorlatna k megfelel ően pénzbeni ellátásként kerülne folyósításra. А 3. А Gyvt. nem kötelezi а gyermekjogi képviselőt arra, hogy а gyermeket а gyermek gondozási helyén keresse fel. А módosítás e hiányosság megszüntetését célozza. А 4. -ho z Álláspontunk szerint szükséges а bevódáztatási támogatás а korábbi húszezerről huszonötezerre történő emelése. А 5. Szükség van а gyermekvédelmi igazgatási bírság összegének megemelésére, anna k érdekében, hogy а fenntartók tisztában legyenek а gyermekvédelem fontosságával é s jelentőségével és а jogszabályoknak megfelel ően járjanak e1 gyermekvédelmi ügyekben. А 6. А módosítás célja, hogy а Csvt. pгсаmbulumát annak érdekében egészítsük ki, hogy а különböz ő családmodellek közül egyik se legyen hátrányosan megkülönböztetve.

10 А 7. -ho z А módosítás célja, hogy а sarkalatos törvény mondja ki а különböz ő családmodellek hátrányos megkülönböztetésének tilalmát. А 8. А módosítás célja, hogy egyértelművé tegyük, hogy а családpolitika а szociálpolitika része. А törvénynek garantálnia kell továbbá, hogy az állam minden család számára biztosítja a z otthonteremtést és а lakhatást. А 9. Nem szükséges külön szabályoznia médiára vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat, mert azt а médiatörvény is megteszi. Továbbá а házasság intézményét sért ő jelleg jogalkalmazó i önkényhez vezethet. А 10. -h ог А gyermek szülei nem feltétlenül alkotnak egy családot, ám ez természetesen nem érinti azt, hogy jogaik ha а szül ői felügyelet gyakorlásának rendezéséből nem következik más egyenl őek. Ezért ennek а paragrafusnak а módosítása szükséges. А 11. Napjainkban а gyermekek jogainak kiszélesítésére és nem kötelességeik túlhangsúlyozására van szükség. А Csvt. vonatkozó rendelkezései ráadásul szándékosan terjeszkedtek túl а törvény hatályán, hiszen а cím ellenére az izzadságos módon összegyűjtött kötelezettségek messze nern csak а családban nevelkedéshez kapcsolódtak, hisz а tankötelezettség vagy а szül őtartás а családból valamilyen okból kiszakadt gyermeknek is kötelezettsége. А gyermekjogok а javaslat szerint а 12. -ba kerülnek át, így а 13. és а 14. az újonnan megállapított alcímből elmarad. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke а gyermek legfőbb érdekéről szól. А módosítás ennek egyes elemeit emeli át а Csvt.-be. А 12. A 4. alcím е javaslatban megfogalmazott módosításai а gyermekek jogait és legfőbb érdekét vennék figyelembe a jövőben а kötelezettségek túlhangsúlyozása helyett. А változtatások miatt indokolt е két paragrafus elhagyása. А 13. Е módosítás azt а célt szolgálja, hogy а kisgyermekes szülők kiemelt munkajogi védelmet élvezzenek és lehetőség legyen atipikus munkavállalási formák választására.

11 А 14. -hoz Az államnak kiemelt feladata kell, hogy legyen а rászorulók támogatás, és а biztonság megteremtése. szociáli s А 15. -hoz Nincs szükség а gyermekneveléssel összefüggő támogatások hosszának е meghatározására. törvényben történő А 16. -hoz Az államnak nem csak а részmunkaid ős foglalkoztatást, hanem más, atipikus munkavállalás i formák terjedését is segítenie kell. А 17. -hoz А módosító javaslata korábbi М. garanciális szabályát emeli vissza. А 18. -hoz Nem értünk egyet а büntethet őség korhatárának tizenkét ёуге történt leszállításával. А szakmapolitikának а gyermek érdekeit kell szem el őtt tartania, а büntetés pedig az esetükbe n nem oldja meg problémáikat. А gyermekkorú elkövetők pedig а legtöbb esetben maguk i s áldozatok. А 19. -hoz А módosítás egyrészt azt а célt szolgálja, hogy а büntethetőség korhatárát tizennégy ёуг е emelje, másrészt létrehozná а fiatalkorúak büntet őbíróságának intézményét, szem előtt tartva ezzel а gyermekek érdekeit. А 20. -hoz А fiatalkorúak tekintetében szélesebb körben indokolta tevékeny megbánás szabályai t alkalmazni. А 21. -hoz Indokolta gazdasági kizsákmányolás, illetve az emberi méltóságot sértő cselekedet esetén öt ёуге emelni а büntethetőség határát а családon belüli erőszak esetében. А 22. -нох А Médiatörvény а gyermekeket védő szabályokat vezetett be а tartalomszolgáltatokra vonatkozóan. Emellett azonban szükséges, hogy garantáljuk а gyermekek megfelel ő információhoz jutását is.

12 А 23. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 24. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 25. A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett, ezért folyamatosan veszít értékéb ől. Ezért első lépésként szükséges legalább az évenként indexálás bevezetése. А 26. А javaslat abból а célból módosítja а családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, hogy а gyermekgondozási segély kétharmadát utalványban is igénybe lehessen venni. Ebben az esetben а gyermekgondozási segély összege az ellátás másfélszeresével egészülne ki. А 27. és 28. А javaslat úgy módosítja а közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvényt, hogy а közszolgálati tisztviselők alanyi jogává válhasson а részmunkaid ős foglalkoztatása 2 5 fő feletti munkahelyeken. А 29. és 30. -okhoz А javaslat célja, hogy а gyermekgondozási díj megosztásra kerüljön а kisgyermek édesanyja és édesapja között, ezzel gyermekgondozásra ösztönzi az apákat is. Hasonló intézkedésekke l több európai országban is találkozhatunk. Ezekre jellemző, hogy а gyermekek gondozásával összefüggő támogatások teljes összegét csak abban az esetben lehet igénybe venni, h a mindkét szül ő bizonyos id őt otthon tölt а gyermekével. А javaslata nemi esélyegyenl őség megteremtését is szolgálja а gyermek neveléséhez kapcsolódó gyermekgondozási díj esetében. А 31. Hatálybaléptető rendelkezés.

13 ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvénviavasla t Kövér László úrnak az Országgy űlés elnök e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egye s törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, január 21. Szabó Tímea független képviselő

2013. évi... törvény 2.*

2013. évi... törvény 2.* 2013. évi... törvény 7:úfiy5di`4 4 /3,2 :rkez : 2003 DEC 0 6, egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelmét elősegítő módosításáró l 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. (3)

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény trrtrriáttysrúrn--r l,9-g 2011. évi... törvény Érkezett : 201 11 C'=:C 2 7. a családok védelméről * A család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megel őzően létrejött önálló közösség,

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

2011. évi... törvén y. a családok védelméről

2011. évi... törvén y. a családok védelméről klivatat a itic'i,a r tl:_ii S-A.C O ew 2011 DEC Q 2. 2011. évi... törvén y a családok védelméről A család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megel őzően létrejött önálló közösség,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Országgy űlés Hivatal a lrományszám :T) 9 6-4- 2016. évi.... törvény Érkezett 2016 MÁRC 16. az egyes törvényeknek a nehéz körülmények között él ő nők helyzetének javítását célz ó módosításáró l 1. A szociális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr!

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvényjavaslat kezdeményezése, Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Helyben Tisztelt Elnök Űr! Magyarország

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : I %ívi ~~~ 9 Érkezett 2015 ún 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- A Kormány.../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e egyes szociális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény 2 Ia 1.2/f t 2010 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g Kereszténydemokrata Néppárt Képvisel őcsoportja KÉPVISEL ŐIÖNÁLLÓINDÍTVÁN Y 2010. évi... törvény a családok támogatásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben