А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :"

Átírás

1 ОХ^ n :r:k9 :9 Ь á3 í, ~ űcгii Э lcemáтtyszаm: "t" 4Í-. ~ évi... törvény ^tkсmt: ~~15! А s"д 2 I. egyes törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról 1. А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét : (3) А tankötelezettség а tanuló tizennyolcadik életévének betöltéséig tart. А sajátos nevelés i igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak а tanítási évnek а végéig, amelyben а huszonharmadik életévét betölti. А tankötelezettség meghosszabbításáról а szakértő i bizottság szakért ői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 2. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi ХXXI. törvény (továbbiakban : Gyvt.) 20/А. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/A. (1) А gyámhatóság annak а gyermeknek, fiatal feln őttnek, akinek rendszere s gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a a)а tárgyév augusztus 1 jén fennáll, а tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) а tárgyév november 1-jén fennáll, а tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeni támogatást nyújt. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés а központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidej űleg dönt. 3. А Gyvt. 11/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А gyermekjogi képviselő ellátja а gyermekvédelmi gondoskodásban részesül ő gyermek е törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti а gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. А gyermekjogi képvisel ő kiemelt figyelmet fordít а különleges vagy speciális ellátást igényl ő gyermek védelmére. А gyermekjogi képvisel ő köteles а gyermeket а gyermek gondozási helyén felkeresni : 4. А Gyvt. 20/C. (8) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lét : (8) А támogatás összege gyermekenként első alkalommal huszonötezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.

2 5. А Gyvt. 100/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А működést engedélyező szerv ellen őrzési ogkörében jogsértésenként legfeljebb 1 millió forint összeg ű gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat k i a) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а gyermeknek az е törvényben biztosított jogai t megsérti, b) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а tájékoztatási köteleze ttséget megszegi, vagy а gyermeket, а szülőt vagy más törvényes képvisel őt, az érdek-képviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy а működést engedélyez ő szervhez, а gyermekjogi képvisel őhöz vagy más hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezető, illetve а fenntartó а panaszt határidőben nem vizsgálja ki, c) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а külön jogszabály szerinti esetekben nem kéri а szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását vagy а szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek, telephelynek) а szolgáltatói nyilvántartásból történ ő törlését, vagy - ha jogszabály kivételt nem tesz - ne m teljesíti а működést engedélyező szerv felé fennálló, külön jogszabályban meghatározot t bejelentési kötelezettségét, d) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás biztosításával jogellenesen hagy fel, e) szolgáltatói nyilvántartásba történ ő bejegyzéshez kötött gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet а szolgáltatói nyilvántartásba történő joger ős bejegyzés nélkül vag y а szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható törlést követ ően végző, illetve ilye n szolgáltatótevékenységet működtető vagy szervez ő személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében - különösen az ellátás iránt érdekl ődőknél, illetve az igénybe vev őknél - e1járó személlyel szemben. 6. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Csvt.) preambuluвa helyébe а következő szöveg lép : A család az emberi történelemben már а jog és az állam kialakulását megel őzően létrejöt önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. А család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. А társadalom alapegységeként а család а nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania. А családban történ ő nevelkedés biztonságosabb minden más lehet őséghez képest. А családok sokszínűségére tekintettel az állam kiemelt feladatának tekinti а családok minden formájának segítését. Gyermekek születése és а családok gyarapodása nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. А gyermekvállalás пет eredményezheti а család szegénységb e süllyedését. Harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom. А családok életében kitüntetett jelentőséggel bírnak а nemzedékeken átível ő - köztük а nagyszülők és az unokák közötti - kapcsolatok.

3 Az állam segíti а munkavállalás és а családi élet összeegyeztetését. А családok védelme és а családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, acivil szervezetek, а médiaszolgáltatók és а gazdasági élet szerepl őinek egyaránt feladata. Е célok megvalósítására а vallási közösségek is kiemelt figyelmet fordítanak. Az államnak kiemelt feladata а nők védelme, különösen а családon belüli erőszak áldozatait védő intézkedések végrehajtása. Az Országgyűlés mindezen értékek megőrzése és erősítése céljából, valamint annak érdekében, hogy а családok védelmére és jólétének növelésére kiszámítható és biztonságot nyújtó szabályozási környezetet teremtsen, az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény L) cikk (3) bekezdése alapján а következ ő törvényt alkotja :" 7. А Csvt. I. -a а következő új (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki : (5) Tilosa különböz ő családformák közötti hátrányos megkülönböztetés. (6) А vérszerinti és nem vérszerinti családi kapcsolatok védelme azonos szintű. 8. А Csvt. 2. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А családok támogatása olyan szociálpolitikai eszközök révén valósul meg, amelyek а gyermekek felnevelésében vаló közös felel ősségünket fejezik ki, és а gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz biztosítanak közösségi hozzájárulást. А családpolitika azon állami célkitűzések és eszközök összessége, amelyek а családi élet védelmét biztosítják. Az állam törekszik arra, hogy а családok számára az o tthonteremtés és а lakhatás feltételit biztosítsa. 9. А Csvt. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. Az állam ösztönzi а család és а gyermeknevelés értékét közvetít ő médiatartalmak bemutatását. 10. А Csvt. 9. (1) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (1) А szül ők а szül ői felelősség alapján külön törvényben foglalt eltéréssel azonos kötelezettségekkel és jogokkal bírnak.

4 11. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (továbbiakban Csvt.) 4. alcíme helyéb e а következ ő rendelkezések lépnek : 4. А családban élő gyermek jogai és legfőbb érdeke 12. (1) А kiskorú gyermeknek joga van а testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejl ődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történ ő nevelkedéshez. (2) А kiskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon а családban történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, а fejl ődését veszélyeztet ő helyzet elhárításához, а társadalomba való beilleszkedéséhez. (3) А kiskorú gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját testi, 1е11d és szellemi fejlődése érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. (4) А kiskorú gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Az állam kötelessége, hogy ilyen esetben а kiskorú gyermek családon belüli ellátásának feltételeit szükség szerint biztosítsa. (5) А családjától elválasztott gyermeknek а gyermekek mindenek felett álló érdekének elvé t szem el őtt tartva а lehető leghamarabb vissza kell kerцlnie а családjához. Ennek érdekében az állam minden szükséges intézkedést megtesz. (6) А döntéshozó szerveknek minden, а gyermeket érint ő döntésükben а gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe els ősorban (7) А kiskorú gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényese n felelős más személyek jogait és kötelességeit, az állam biztosítja а jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, е célból meghozza а szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. (8) А kiskorú gyermekkel foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működésének meg kell felelniük az illetékes hatóságok által megállapítot t szabályoknak, különösen а biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzet i létszámával és szakértelmével, továbbá а megfelel ő ellenőrzés meglétével kapcsolatban. А Csvt hatályát veszti А Csvt. 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр : (1) А kiskorú gyermeket nevelő szülőt а foglalkoztatása során а külön törvényben foglaltak szerint kiemelt munkajogi védelem, illetve а szül ői szerep és а munkavégzé s összehangolását, valamint а családi élet védelmét biztosító kedvezmények illetik meg. А kiskorú gyermeket nevelő szül ő törvényben meghatározott feltételek szerinti kérelmére а munkáltató rugalmas (részmunkaid őben történő, illetve egyéb atipikus foglalkoztatás i formákban való) munkavégzésre biztosít lehet őséget.

5 14. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 22. Az állama gyermeket nevel ő családok számára különböző szociálpolitikai elvek szerinti családtámogatási rendszereket működtet. Az állam kiemelt feladata а rászoruló családok támogatása, а családok szociális biztonságának megteremtése és meg őrzése. 15. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 23. (1) Az állam pénzbeli támogatás vagy természetbeni ellátás formájában hozzájárul а várandóssággal, а szüléssel, а szülőnek а gyermek gondozásával és nevelésével, valamint а tanítt atásával összefüggő költségeihez. (2) А támogatás formája és mértéke külön törvényben foglaltak szerint - így különösen а család szerkezetére, а családban nevelt gyermekek számára és életkorára, а gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos állapotára, továbbá а szül ő külön törvény szerinti társadalombiztosítási jogviszonya fennállásának tényére és annak el őzetes időtartamára tekintettel -családonként eltérő. (3) А támogatás mértékére, valamint а támogatásra való jogosultság id őtartamára é s feltételeire vonatkozó rendelkezések módosítása esetén - kivéve, ha az az ellátás jogosultjár a nézve kedvező tartalmú - а módosítás hatálybalépésére а kihirdetését ől számított legalább egy év felkészülési időt kell biztosítani. (4) Az állam а pénzbeli és természetbeni támogatásokon fеlül а szociális és gyermekjólét i szolgáltatások körébe tartozó családokat segít ő szolgáltatási formákkal is hozzájárul а család i élet védelméhez, а családpolitikai célok megvalósulásához. 1 б. А Csvt a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 24. А gyermeket nevelő szülő rugalmas foglalkoztatásához, illetve а gyermek gondozása céljából igénybe vett pénzbeli ellátás igénybevételét követ ő foglalkoztatásához az állam külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt nyújt. 17. А munka törvénykönyvér ől szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Mt.) 10. -a а következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Tilosa munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetv e erről szóló igazolás bemutatására kötelezni.

6 18. А Büntet ő Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 16. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 16. Nem büntethető, aki а büntetend ő cselekmény elkövetésekor а tizennegyedik életévét nem töltötte be. 19. А Btk a helyébe а következő rendelkezés lép : 105. (1) Fiatalkorú az, aki а bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de а tizennyolcadikat nem. (2) Е törvény rendelkezéseit а fiatalkorúakra а jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) А fiatalkorú büntetőjogi felel ősségéről és büntetésér ől а fiatalkorúak büntet őbírósága dönt. 20. А В a helyébe а következő rendelkezés lép : 107. Ha az elkövet ő fiatalkorú, tevékeny megbánásnak а 29. (1) bekezdésében meghatározott vétség vagy nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett b űntet elkövetése esetén is helye lehet. 21. А Btk. 212/А. -a és az azt megelőző alcím helyébe а következő rendelkezés lép : Családon belüli er őszak 212/А. (1) Aki gyermekének szül ője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közö s háztartásban vagy egy lakásban él ő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, b) а közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von e1 é s ezzel а sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki, ha súlyosabb b űncselekmény nem valósu l meg, vétség miatt öt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ e 1 a) а 164. (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy а 227. (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, b) а 164. (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, а 194. (1) bekezdése szerint i személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 22.

7 А médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 9. -a а következő (11) bekezdéssel egészül ki : (11) А lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatónak törekedniük kell arra, hogy а gyermekek hozzájuthassanak az életkoruknak megfelelő információkhoz. 23. Az Erzsébet-programról szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban : Eptv.) 3. -a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 3. Az Erzsébet- program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként a) szociális célú üdültetéshez, b) szociális célú étkeztetéshez, c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez, d) az a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásáho z kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket láthat el. 24. Az Epty. 8. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 8. (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, c) az Erzsébet-programmal összefügg ő egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokr a vonatkozó részletes szabályokat. 25. (1) А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cstv.) ának felvezető szövege helyébe а következ ő rendelkezés lép : (2) А Csty a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) А családi pótlék havi összegét minden év január hónapjában az emelés évére terveze tt, а központi költségvetésről szóló törvényben megállapíto tt fogyasztói árnövekedésnek megfelel ő mértékben kell emelni. 2 б. А Csty a а következ ő (la) bekezdéssel egészül ki :

8 (I а) А gyermekgondozási segélyben részesül ő, kereső tevékenységet folytató személy kérelmére а kincstár gyermekgondozási segély havi összegét а keres ő tevékenysé g folytatásának idejére az (1) bekezdésben meghatározo tt összeg másfélszeresében határozz a meg, azzal, hogy annak kétharmadát olyan utalványban kell biztosítani, amely kizárólag а jogosult által а gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény [Gyvt. 41. (3 ) bekezdés] térítési díjának kiegyenlítésére használható fel. 27. А közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvény (а továbbiakban : Kttv.) a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (I а) Az (1) bekezdésben meghatározott részmunkaid ő kikötése esetén а munkáltató а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel köteles а kormánytisztviselőnek а munkaidő egyenl őtlen beosztására vonatkozó kérelmét elfogadni. 28. А Kttv. 50. (2) bekezdésében az A munkáltató szövegrész helyébe az A huszonöt főnél kevesebb személyt foglalkoztató munkáltató szöveg Iёр. 29. А kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 42/13. (1 ) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép :,,(1) А gyermekgondozási díj legkorábban а terhességi-gyermekágyi segély, illet őleg az annak megfelel ő időtartam lejártát követő naptól а gyermeket szül ő anya esetében а szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelel ő időtartamra, de legfeljebb а gyermek 2. életévének betöltéséig jár, kivéve а (3) bekezdés szerinti esetet. " 30. Az Ebty. 42/13. (3) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) Amennyiben а gyermekgondozási díjra való jogosultságot megosztják egymás közt а szülők, akkora jogosulta gyermekgondozási díjat az egyébként meghatározott jogosultság i időn túl további három hónapig is igénybe veheti. А jogosultság megosztását mindkét szül őnek kérelmeznie kell, а megosztás megállapításról pedig határozatot kell hozni. 31. Ez а törvény а kihirdetését követő hónap els ő napján lép hatályba.

9 INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az Együtt Párbeszéd Magyarországért Szövetség már többször felhívta а figyelmet arra, hogy mind а gyermekvédelem, mint pedig а családpolitika igen súlyos válságba került a z elmúlt években. Habára jogi szabályozás sok esetben megfelelő garanciát nyújt arra, hogy а rendszer képes legyen а lehető legjobb megoldást találnia gyermek helyzetére, azonban azo k alkalmazásával а végrehajtásával igen súlyos problémák merülnek fel а mindennapokban. А javaslat többek között szigorítja а családon belüli erőszak tényállását, а családpolitikát pedig а szociálpolitika részévé teszi. Továbbá felemeli а büntethetőség korhatárát tizennégy évre, а tankötelez ettség korhatárát pedig tizennyolc évre. А javaslat tartalmazza а GYES utalványban történő kifizetésének а lehetőségét is. RÉSZLETES INDOKOLÁS А г I. А módosítás célja, hogy а korábbi gyakorlatnak megfelelően ismét tizennyolc év legyen а tankötelezettség korhatára. Amennyiben а jelenlegi szabályozás marad életben, az már rövidtávon is igen súlyos problémákhoz fog vezetni а fiatalok körében. А 2. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А módosítás értelmében а rendszeres gyermekvédelmi támogatása korábbi gyakorlatna k megfelel ően pénzbeni ellátásként kerülne folyósításra. А 3. А Gyvt. nem kötelezi а gyermekjogi képviselőt arra, hogy а gyermeket а gyermek gondozási helyén keresse fel. А módosítás e hiányosság megszüntetését célozza. А 4. -ho z Álláspontunk szerint szükséges а bevódáztatási támogatás а korábbi húszezerről huszonötezerre történő emelése. А 5. Szükség van а gyermekvédelmi igazgatási bírság összegének megemelésére, anna k érdekében, hogy а fenntartók tisztában legyenek а gyermekvédelem fontosságával é s jelentőségével és а jogszabályoknak megfelel ően járjanak e1 gyermekvédelmi ügyekben. А 6. А módosítás célja, hogy а Csvt. pгсаmbulumát annak érdekében egészítsük ki, hogy а különböz ő családmodellek közül egyik se legyen hátrányosan megkülönböztetve.

10 А 7. -ho z А módosítás célja, hogy а sarkalatos törvény mondja ki а különböz ő családmodellek hátrányos megkülönböztetésének tilalmát. А 8. А módosítás célja, hogy egyértelművé tegyük, hogy а családpolitika а szociálpolitika része. А törvénynek garantálnia kell továbbá, hogy az állam minden család számára biztosítja a z otthonteremtést és а lakhatást. А 9. Nem szükséges külön szabályoznia médiára vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat, mert azt а médiatörvény is megteszi. Továbbá а házasság intézményét sért ő jelleg jogalkalmazó i önkényhez vezethet. А 10. -h ог А gyermek szülei nem feltétlenül alkotnak egy családot, ám ez természetesen nem érinti azt, hogy jogaik ha а szül ői felügyelet gyakorlásának rendezéséből nem következik más egyenl őek. Ezért ennek а paragrafusnak а módosítása szükséges. А 11. Napjainkban а gyermekek jogainak kiszélesítésére és nem kötelességeik túlhangsúlyozására van szükség. А Csvt. vonatkozó rendelkezései ráadásul szándékosan terjeszkedtek túl а törvény hatályán, hiszen а cím ellenére az izzadságos módon összegyűjtött kötelezettségek messze nern csak а családban nevelkedéshez kapcsolódtak, hisz а tankötelezettség vagy а szül őtartás а családból valamilyen okból kiszakadt gyermeknek is kötelezettsége. А gyermekjogok а javaslat szerint а 12. -ba kerülnek át, így а 13. és а 14. az újonnan megállapított alcímből elmarad. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke а gyermek legfőbb érdekéről szól. А módosítás ennek egyes elemeit emeli át а Csvt.-be. А 12. A 4. alcím е javaslatban megfogalmazott módosításai а gyermekek jogait és legfőbb érdekét vennék figyelembe a jövőben а kötelezettségek túlhangsúlyozása helyett. А változtatások miatt indokolt е két paragrafus elhagyása. А 13. Е módosítás azt а célt szolgálja, hogy а kisgyermekes szülők kiemelt munkajogi védelmet élvezzenek és lehetőség legyen atipikus munkavállalási formák választására.

11 А 14. -hoz Az államnak kiemelt feladata kell, hogy legyen а rászorulók támogatás, és а biztonság megteremtése. szociáli s А 15. -hoz Nincs szükség а gyermekneveléssel összefüggő támogatások hosszának е meghatározására. törvényben történő А 16. -hoz Az államnak nem csak а részmunkaid ős foglalkoztatást, hanem más, atipikus munkavállalás i formák terjedését is segítenie kell. А 17. -hoz А módosító javaslata korábbi М. garanciális szabályát emeli vissza. А 18. -hoz Nem értünk egyet а büntethet őség korhatárának tizenkét ёуге történt leszállításával. А szakmapolitikának а gyermek érdekeit kell szem el őtt tartania, а büntetés pedig az esetükbe n nem oldja meg problémáikat. А gyermekkorú elkövetők pedig а legtöbb esetben maguk i s áldozatok. А 19. -hoz А módosítás egyrészt azt а célt szolgálja, hogy а büntethetőség korhatárát tizennégy ёуг е emelje, másrészt létrehozná а fiatalkorúak büntet őbíróságának intézményét, szem előtt tartva ezzel а gyermekek érdekeit. А 20. -hoz А fiatalkorúak tekintetében szélesebb körben indokolta tevékeny megbánás szabályai t alkalmazni. А 21. -hoz Indokolta gazdasági kizsákmányolás, illetve az emberi méltóságot sértő cselekedet esetén öt ёуге emelni а büntethetőség határát а családon belüli erőszak esetében. А 22. -нох А Médiatörvény а gyermekeket védő szabályokat vezetett be а tartalomszolgáltatokra vonatkozóan. Emellett azonban szükséges, hogy garantáljuk а gyermekek megfelel ő információhoz jutását is.

12 А 23. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 24. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 25. A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett, ezért folyamatosan veszít értékéb ől. Ezért első lépésként szükséges legalább az évenként indexálás bevezetése. А 26. А javaslat abból а célból módosítja а családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, hogy а gyermekgondozási segély kétharmadát utalványban is igénybe lehessen venni. Ebben az esetben а gyermekgondozási segély összege az ellátás másfélszeresével egészülne ki. А 27. és 28. А javaslat úgy módosítja а közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvényt, hogy а közszolgálati tisztviselők alanyi jogává válhasson а részmunkaid ős foglalkoztatása 2 5 fő feletti munkahelyeken. А 29. és 30. -okhoz А javaslat célja, hogy а gyermekgondozási díj megosztásra kerüljön а kisgyermek édesanyja és édesapja között, ezzel gyermekgondozásra ösztönzi az apákat is. Hasonló intézkedésekke l több európai országban is találkozhatunk. Ezekre jellemző, hogy а gyermekek gondozásával összefüggő támogatások teljes összegét csak abban az esetben lehet igénybe venni, h a mindkét szül ő bizonyos id őt otthon tölt а gyermekével. А javaslata nemi esélyegyenl őség megteremtését is szolgálja а gyermek neveléséhez kapcsolódó gyermekgondozási díj esetében. А 31. Hatálybaléptető rendelkezés.

13 ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvénviavasla t Kövér László úrnak az Országgy űlés elnök e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egye s törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, január 21. Szabó Tímea független képviselő

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermeki jogok és kötelességek 1989. november 20. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 1991. évi LXIV. Tv. az Egyezmény

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

T/13091. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról

T/13091. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13091. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 2013. november

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben