А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :"

Átírás

1 ОХ^ n :r:k9 :9 Ь á3 í, ~ űcгii Э lcemáтtyszаm: "t" 4Í-. ~ évi... törvény ^tkсmt: ~~15! А s"д 2 I. egyes törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról 1. А nemzeti köznevelésről szóló évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét : (3) А tankötelezettség а tanuló tizennyolcadik életévének betöltéséig tart. А sajátos nevelés i igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak а tanítási évnek а végéig, amelyben а huszonharmadik életévét betölti. А tankötelezettség meghosszabbításáról а szakértő i bizottság szakért ői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 2. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi ХXXI. törvény (továbbiakban : Gyvt.) 20/А. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/A. (1) А gyámhatóság annak а gyermeknek, fiatal feln őttnek, akinek rendszere s gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a a)а tárgyév augusztus 1 jén fennáll, а tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) а tárgyév november 1-jén fennáll, а tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeni támogatást nyújt. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés а központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidej űleg dönt. 3. А Gyvt. 11/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А gyermekjogi képviselő ellátja а gyermekvédelmi gondoskodásban részesül ő gyermek е törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti а gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. А gyermekjogi képvisel ő kiemelt figyelmet fordít а különleges vagy speciális ellátást igényl ő gyermek védelmére. А gyermekjogi képvisel ő köteles а gyermeket а gyermek gondozási helyén felkeresni : 4. А Gyvt. 20/C. (8) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lét : (8) А támogatás összege gyermekenként első alkalommal huszonötezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.

2 5. А Gyvt. 100/A. (1) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А működést engedélyező szerv ellen őrzési ogkörében jogsértésenként legfeljebb 1 millió forint összeg ű gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat k i a) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а gyermeknek az е törvényben biztosított jogai t megsérti, b) а működtetővel, az intézményvezetővel, illetve а fenntartóval szemben, ha а működtető, а szolgáltató, az intézmény, illetve а fenntartó а tájékoztatási köteleze ttséget megszegi, vagy а gyermeket, а szülőt vagy más törvényes képvisel őt, az érdek-képviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy а működést engedélyez ő szervhez, а gyermekjogi képvisel őhöz vagy más hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezető, illetve а fenntartó а panaszt határidőben nem vizsgálja ki, c) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а külön jogszabály szerinti esetekben nem kéri а szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását vagy а szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek, telephelynek) а szolgáltatói nyilvántartásból történ ő törlését, vagy - ha jogszabály kivételt nem tesz - ne m teljesíti а működést engedélyező szerv felé fennálló, külön jogszabályban meghatározot t bejelentési kötelezettségét, d) а fenntartóval és а fenntartó nevében eljárni ogosult személlyel szemben, ha а fenntartó а gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás biztosításával jogellenesen hagy fel, e) szolgáltatói nyilvántartásba történ ő bejegyzéshez kötött gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet а szolgáltatói nyilvántartásba történő joger ős bejegyzés nélkül vag y а szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható törlést követ ően végző, illetve ilye n szolgáltatótevékenységet működtető vagy szervez ő személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében - különösen az ellátás iránt érdekl ődőknél, illetve az igénybe vev őknél - e1járó személlyel szemben. 6. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Csvt.) preambuluвa helyébe а következő szöveg lép : A család az emberi történelemben már а jog és az állam kialakulását megel őzően létrejöt önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. А család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. А társadalom alapegységeként а család а nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania. А családban történ ő nevelkedés biztonságosabb minden más lehet őséghez képest. А családok sokszínűségére tekintettel az állam kiemelt feladatának tekinti а családok minden formájának segítését. Gyermekek születése és а családok gyarapodása nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. А gyermekvállalás пет eredményezheti а család szegénységb e süllyedését. Harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom. А családok életében kitüntetett jelentőséggel bírnak а nemzedékeken átível ő - köztük а nagyszülők és az unokák közötti - kapcsolatok.

3 Az állam segíti а munkavállalás és а családi élet összeegyeztetését. А családok védelme és а családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, acivil szervezetek, а médiaszolgáltatók és а gazdasági élet szerepl őinek egyaránt feladata. Е célok megvalósítására а vallási közösségek is kiemelt figyelmet fordítanak. Az államnak kiemelt feladata а nők védelme, különösen а családon belüli erőszak áldozatait védő intézkedések végrehajtása. Az Országgyűlés mindezen értékek megőrzése és erősítése céljából, valamint annak érdekében, hogy а családok védelmére és jólétének növelésére kiszámítható és biztonságot nyújtó szabályozási környezetet teremtsen, az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény L) cikk (3) bekezdése alapján а következ ő törvényt alkotja :" 7. А Csvt. I. -a а következő új (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki : (5) Tilosa különböz ő családformák közötti hátrányos megkülönböztetés. (6) А vérszerinti és nem vérszerinti családi kapcsolatok védelme azonos szintű. 8. А Csvt. 2. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А családok támogatása olyan szociálpolitikai eszközök révén valósul meg, amelyek а gyermekek felnevelésében vаló közös felel ősségünket fejezik ki, és а gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz biztosítanak közösségi hozzájárulást. А családpolitika azon állami célkitűzések és eszközök összessége, amelyek а családi élet védelmét biztosítják. Az állam törekszik arra, hogy а családok számára az o tthonteremtés és а lakhatás feltételit biztosítsa. 9. А Csvt. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. Az állam ösztönzi а család és а gyermeknevelés értékét közvetít ő médiatartalmak bemutatását. 10. А Csvt. 9. (1) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (1) А szül ők а szül ői felelősség alapján külön törvényben foglalt eltéréssel azonos kötelezettségekkel és jogokkal bírnak.

4 11. А családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (továbbiakban Csvt.) 4. alcíme helyéb e а következ ő rendelkezések lépnek : 4. А családban élő gyermek jogai és legfőbb érdeke 12. (1) А kiskorú gyermeknek joga van а testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejl ődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történ ő nevelkedéshez. (2) А kiskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon а családban történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, а fejl ődését veszélyeztet ő helyzet elhárításához, а társadalomba való beilleszkedéséhez. (3) А kiskorú gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját testi, 1е11d és szellemi fejlődése érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. (4) А kiskorú gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Az állam kötelessége, hogy ilyen esetben а kiskorú gyermek családon belüli ellátásának feltételeit szükség szerint biztosítsa. (5) А családjától elválasztott gyermeknek а gyermekek mindenek felett álló érdekének elvé t szem el őtt tartva а lehető leghamarabb vissza kell kerцlnie а családjához. Ennek érdekében az állam minden szükséges intézkedést megtesz. (6) А döntéshozó szerveknek minden, а gyermeket érint ő döntésükben а gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe els ősorban (7) А kiskorú gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényese n felelős más személyek jogait és kötelességeit, az állam biztosítja а jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, е célból meghozza а szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. (8) А kiskorú gyermekkel foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működésének meg kell felelniük az illetékes hatóságok által megállapítot t szabályoknak, különösen а biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzet i létszámával és szakértelmével, továbbá а megfelel ő ellenőrzés meglétével kapcsolatban. А Csvt hatályát veszti А Csvt. 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр : (1) А kiskorú gyermeket nevelő szülőt а foglalkoztatása során а külön törvényben foglaltak szerint kiemelt munkajogi védelem, illetve а szül ői szerep és а munkavégzé s összehangolását, valamint а családi élet védelmét biztosító kedvezmények illetik meg. А kiskorú gyermeket nevelő szül ő törvényben meghatározott feltételek szerinti kérelmére а munkáltató rugalmas (részmunkaid őben történő, illetve egyéb atipikus foglalkoztatás i formákban való) munkavégzésre biztosít lehet őséget.

5 14. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 22. Az állama gyermeket nevel ő családok számára különböző szociálpolitikai elvek szerinti családtámogatási rendszereket működtet. Az állam kiemelt feladata а rászoruló családok támogatása, а családok szociális biztonságának megteremtése és meg őrzése. 15. А Csvt a helyébe а következő rendelkezés lép : 23. (1) Az állam pénzbeli támogatás vagy természetbeni ellátás formájában hozzájárul а várandóssággal, а szüléssel, а szülőnek а gyermek gondozásával és nevelésével, valamint а tanítt atásával összefüggő költségeihez. (2) А támogatás formája és mértéke külön törvényben foglaltak szerint - így különösen а család szerkezetére, а családban nevelt gyermekek számára és életkorára, а gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos állapotára, továbbá а szül ő külön törvény szerinti társadalombiztosítási jogviszonya fennállásának tényére és annak el őzetes időtartamára tekintettel -családonként eltérő. (3) А támogatás mértékére, valamint а támogatásra való jogosultság id őtartamára é s feltételeire vonatkozó rendelkezések módosítása esetén - kivéve, ha az az ellátás jogosultjár a nézve kedvező tartalmú - а módosítás hatálybalépésére а kihirdetését ől számított legalább egy év felkészülési időt kell biztosítani. (4) Az állam а pénzbeli és természetbeni támogatásokon fеlül а szociális és gyermekjólét i szolgáltatások körébe tartozó családokat segít ő szolgáltatási formákkal is hozzájárul а család i élet védelméhez, а családpolitikai célok megvalósulásához. 1 б. А Csvt a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 24. А gyermeket nevelő szülő rugalmas foglalkoztatásához, illetve а gyermek gondozása céljából igénybe vett pénzbeli ellátás igénybevételét követ ő foglalkoztatásához az állam külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt nyújt. 17. А munka törvénykönyvér ől szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Mt.) 10. -a а következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Tilosa munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetv e erről szóló igazolás bemutatására kötelezni.

6 18. А Büntet ő Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 16. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 16. Nem büntethető, aki а büntetend ő cselekmény elkövetésekor а tizennegyedik életévét nem töltötte be. 19. А Btk a helyébe а következő rendelkezés lép : 105. (1) Fiatalkorú az, aki а bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de а tizennyolcadikat nem. (2) Е törvény rendelkezéseit а fiatalkorúakra а jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) А fiatalkorú büntetőjogi felel ősségéről és büntetésér ől а fiatalkorúak büntet őbírósága dönt. 20. А В a helyébe а következő rendelkezés lép : 107. Ha az elkövet ő fiatalkorú, tevékeny megbánásnak а 29. (1) bekezdésében meghatározott vétség vagy nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett b űntet elkövetése esetén is helye lehet. 21. А Btk. 212/А. -a és az azt megelőző alcím helyébe а következő rendelkezés lép : Családon belüli er őszak 212/А. (1) Aki gyermekének szül ője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közö s háztartásban vagy egy lakásban él ő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, b) а közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von e1 é s ezzel а sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki, ha súlyosabb b űncselekmény nem valósu l meg, vétség miatt öt évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ e 1 a) а 164. (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy а 227. (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, b) а 164. (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, а 194. (1) bekezdése szerint i személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 22.

7 А médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 9. -a а következő (11) bekezdéssel egészül ki : (11) А lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatónak törekedniük kell arra, hogy а gyermekek hozzájuthassanak az életkoruknak megfelelő információkhoz. 23. Az Erzsébet-programról szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban : Eptv.) 3. -a helyébe а következ ő rendelkezés lép : 3. Az Erzsébet- program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként a) szociális célú üdültetéshez, b) szociális célú étkeztetéshez, c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez, d) az a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásáho z kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket láthat el. 24. Az Epty. 8. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 8. (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, c) az Erzsébet-programmal összefügg ő egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokr a vonatkozó részletes szabályokat. 25. (1) А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cstv.) ának felvezető szövege helyébe а következ ő rendelkezés lép : (2) А Csty a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) А családi pótlék havi összegét minden év január hónapjában az emelés évére terveze tt, а központi költségvetésről szóló törvényben megállapíto tt fogyasztói árnövekedésnek megfelel ő mértékben kell emelni. 2 б. А Csty a а következ ő (la) bekezdéssel egészül ki :

8 (I а) А gyermekgondozási segélyben részesül ő, kereső tevékenységet folytató személy kérelmére а kincstár gyermekgondozási segély havi összegét а keres ő tevékenysé g folytatásának idejére az (1) bekezdésben meghatározo tt összeg másfélszeresében határozz a meg, azzal, hogy annak kétharmadát olyan utalványban kell biztosítani, amely kizárólag а jogosult által а gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény [Gyvt. 41. (3 ) bekezdés] térítési díjának kiegyenlítésére használható fel. 27. А közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvény (а továbbiakban : Kttv.) a а következő (la) bekezdéssel egészül ki : (I а) Az (1) bekezdésben meghatározott részmunkaid ő kikötése esetén а munkáltató а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel köteles а kormánytisztviselőnek а munkaidő egyenl őtlen beosztására vonatkozó kérelmét elfogadni. 28. А Kttv. 50. (2) bekezdésében az A munkáltató szövegrész helyébe az A huszonöt főnél kevesebb személyt foglalkoztató munkáltató szöveg Iёр. 29. А kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 42/13. (1 ) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép :,,(1) А gyermekgondozási díj legkorábban а terhességi-gyermekágyi segély, illet őleg az annak megfelel ő időtartam lejártát követő naptól а gyermeket szül ő anya esetében а szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelel ő időtartamra, de legfeljebb а gyermek 2. életévének betöltéséig jár, kivéve а (3) bekezdés szerinti esetet. " 30. Az Ebty. 42/13. (3) bekezdés helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) Amennyiben а gyermekgondozási díjra való jogosultságot megosztják egymás közt а szülők, akkora jogosulta gyermekgondozási díjat az egyébként meghatározott jogosultság i időn túl további három hónapig is igénybe veheti. А jogosultság megosztását mindkét szül őnek kérelmeznie kell, а megosztás megállapításról pedig határozatot kell hozni. 31. Ez а törvény а kihirdetését követő hónap els ő napján lép hatályba.

9 INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az Együtt Párbeszéd Magyarországért Szövetség már többször felhívta а figyelmet arra, hogy mind а gyermekvédelem, mint pedig а családpolitika igen súlyos válságba került a z elmúlt években. Habára jogi szabályozás sok esetben megfelelő garanciát nyújt arra, hogy а rendszer képes legyen а lehető legjobb megoldást találnia gyermek helyzetére, azonban azo k alkalmazásával а végrehajtásával igen súlyos problémák merülnek fel а mindennapokban. А javaslat többek között szigorítja а családon belüli erőszak tényállását, а családpolitikát pedig а szociálpolitika részévé teszi. Továbbá felemeli а büntethetőség korhatárát tizennégy évre, а tankötelez ettség korhatárát pedig tizennyolc évre. А javaslat tartalmazza а GYES utalványban történő kifizetésének а lehetőségét is. RÉSZLETES INDOKOLÁS А г I. А módosítás célja, hogy а korábbi gyakorlatnak megfelelően ismét tizennyolc év legyen а tankötelezettség korhatára. Amennyiben а jelenlegi szabályozás marad életben, az már rövidtávon is igen súlyos problémákhoz fog vezetni а fiatalok körében. А 2. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А módosítás értelmében а rendszeres gyermekvédelmi támogatása korábbi gyakorlatna k megfelel ően pénzbeni ellátásként kerülne folyósításra. А 3. А Gyvt. nem kötelezi а gyermekjogi képviselőt arra, hogy а gyermeket а gyermek gondozási helyén keresse fel. А módosítás e hiányosság megszüntetését célozza. А 4. -ho z Álláspontunk szerint szükséges а bevódáztatási támogatás а korábbi húszezerről huszonötezerre történő emelése. А 5. Szükség van а gyermekvédelmi igazgatási bírság összegének megemelésére, anna k érdekében, hogy а fenntartók tisztában legyenek а gyermekvédelem fontosságával é s jelentőségével és а jogszabályoknak megfelel ően járjanak e1 gyermekvédelmi ügyekben. А 6. А módosítás célja, hogy а Csvt. pгсаmbulumát annak érdekében egészítsük ki, hogy а különböz ő családmodellek közül egyik se legyen hátrányosan megkülönböztetve.

10 А 7. -ho z А módosítás célja, hogy а sarkalatos törvény mondja ki а különböz ő családmodellek hátrányos megkülönböztetésének tilalmát. А 8. А módosítás célja, hogy egyértelművé tegyük, hogy а családpolitika а szociálpolitika része. А törvénynek garantálnia kell továbbá, hogy az állam minden család számára biztosítja a z otthonteremtést és а lakhatást. А 9. Nem szükséges külön szabályoznia médiára vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat, mert azt а médiatörvény is megteszi. Továbbá а házasság intézményét sért ő jelleg jogalkalmazó i önkényhez vezethet. А 10. -h ог А gyermek szülei nem feltétlenül alkotnak egy családot, ám ez természetesen nem érinti azt, hogy jogaik ha а szül ői felügyelet gyakorlásának rendezéséből nem következik más egyenl őek. Ezért ennek а paragrafusnak а módosítása szükséges. А 11. Napjainkban а gyermekek jogainak kiszélesítésére és nem kötelességeik túlhangsúlyozására van szükség. А Csvt. vonatkozó rendelkezései ráadásul szándékosan terjeszkedtek túl а törvény hatályán, hiszen а cím ellenére az izzadságos módon összegyűjtött kötelezettségek messze nern csak а családban nevelkedéshez kapcsolódtak, hisz а tankötelezettség vagy а szül őtartás а családból valamilyen okból kiszakadt gyermeknek is kötelezettsége. А gyermekjogok а javaslat szerint а 12. -ba kerülnek át, így а 13. és а 14. az újonnan megállapított alcímből elmarad. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke а gyermek legfőbb érdekéről szól. А módosítás ennek egyes elemeit emeli át а Csvt.-be. А 12. A 4. alcím е javaslatban megfogalmazott módosításai а gyermekek jogait és legfőbb érdekét vennék figyelembe a jövőben а kötelezettségek túlhangsúlyozása helyett. А változtatások miatt indokolt е két paragrafus elhagyása. А 13. Е módosítás azt а célt szolgálja, hogy а kisgyermekes szülők kiemelt munkajogi védelmet élvezzenek és lehetőség legyen atipikus munkavállalási formák választására.

11 А 14. -hoz Az államnak kiemelt feladata kell, hogy legyen а rászorulók támogatás, és а biztonság megteremtése. szociáli s А 15. -hoz Nincs szükség а gyermekneveléssel összefüggő támogatások hosszának е meghatározására. törvényben történő А 16. -hoz Az államnak nem csak а részmunkaid ős foglalkoztatást, hanem más, atipikus munkavállalás i formák terjedését is segítenie kell. А 17. -hoz А módosító javaslata korábbi М. garanciális szabályát emeli vissza. А 18. -hoz Nem értünk egyet а büntethet őség korhatárának tizenkét ёуге történt leszállításával. А szakmapolitikának а gyermek érdekeit kell szem el őtt tartania, а büntetés pedig az esetükbe n nem oldja meg problémáikat. А gyermekkorú elkövetők pedig а legtöbb esetben maguk i s áldozatok. А 19. -hoz А módosítás egyrészt azt а célt szolgálja, hogy а büntethetőség korhatárát tizennégy ёуг е emelje, másrészt létrehozná а fiatalkorúak büntet őbíróságának intézményét, szem előtt tartva ezzel а gyermekek érdekeit. А 20. -hoz А fiatalkorúak tekintetében szélesebb körben indokolta tevékeny megbánás szabályai t alkalmazni. А 21. -hoz Indokolta gazdasági kizsákmányolás, illetve az emberi méltóságot sértő cselekedet esetén öt ёуге emelni а büntethetőség határát а családon belüli erőszak esetében. А 22. -нох А Médiatörvény а gyermekeket védő szabályokat vezetett be а tartalomszolgáltatokra vonatkozóan. Emellett azonban szükséges, hogy garantáljuk а gyermekek megfelel ő információhoz jutását is.

12 А 23. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 24. А gyermekvédelmi támogatások természetbeni folyósítása meglehet ősen aggályos. Álláspontunk szerint ehelyett az ellátórendszer min őségi fejlesztésére van szükség. А 25. A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett, ezért folyamatosan veszít értékéb ől. Ezért első lépésként szükséges legalább az évenként indexálás bevezetése. А 26. А javaslat abból а célból módosítja а családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, hogy а gyermekgondozási segély kétharmadát utalványban is igénybe lehessen venni. Ebben az esetben а gyermekgondozási segély összege az ellátás másfélszeresével egészülne ki. А 27. és 28. А javaslat úgy módosítja а közszolgálati tisztvisel őkről szóló évi CXCIX. törvényt, hogy а közszolgálati tisztviselők alanyi jogává válhasson а részmunkaid ős foglalkoztatása 2 5 fő feletti munkahelyeken. А 29. és 30. -okhoz А javaslat célja, hogy а gyermekgondozási díj megosztásra kerüljön а kisgyermek édesanyja és édesapja között, ezzel gyermekgondozásra ösztönzi az apákat is. Hasonló intézkedésekke l több európai országban is találkozhatunk. Ezekre jellemző, hogy а gyermekek gondozásával összefüggő támogatások teljes összegét csak abban az esetben lehet igénybe venni, h a mindkét szül ő bizonyos id őt otthon tölt а gyermekével. А javaslata nemi esélyegyenl őség megteremtését is szolgálja а gyermek neveléséhez kapcsolódó gyermekgondozási díj esetében. А 31. Hatálybaléptető rendelkezés.

13 ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvénviavasla t Kövér László úrnak az Országgy űlés elnök e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egye s törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, január 21. Szabó Tímea független képviselő

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény trrtrriáttysrúrn--r l,9-g 2011. évi... törvény Érkezett : 201 11 C'=:C 2 7. a családok védelméről * A család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megel őzően létrejött önálló közösség,

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben

2011. évi... törvén y. a családok védelméről

2011. évi... törvén y. a családok védelméről klivatat a itic'i,a r tl:_ii S-A.C O ew 2011 DEC Q 2. 2011. évi... törvén y a családok védelméről A család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megel őzően létrejött önálló közösség,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Országgy űlés Hivatal a lrományszám :T) 9 6-4- 2016. évi.... törvény Érkezett 2016 MÁRC 16. az egyes törvényeknek a nehéz körülmények között él ő nők helyzetének javítását célz ó módosításáró l 1. A szociális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr!

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvényjavaslat kezdeményezése, Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Helyben Tisztelt Elnök Űr! Magyarország

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : I %ívi ~~~ 9 Érkezett 2015 ún 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII.

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- A Kormány.../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e egyes szociális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény 2 Ia 1.2/f t 2010 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g Kereszténydemokrata Néppárt Képvisel őcsoportja KÉPVISEL ŐIÖNÁLLÓINDÍTVÁN Y 2010. évi... törvény a családok támogatásáról

Részletesebben