1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, hogy: a./ megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b./ az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c./ a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet február 28. 1

2 2/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez ( ) az Isten Tábora (volt úttörőtábor) önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja, mely idő alatt Mezővári (Kárpátalja) település gyerekeinek táboroztatása is megvalósul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Szentendrei út 6. szám alatti (1379 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon bankautomata (OTP) építéséhez tulajdonosi hozzájárulást biztosít, építési engedélyezési eljárás során. 2

3 4/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozati javaslat 1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvényben előírt feladatai ellátásához illetve a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletével összefüggésben szükséges étkező illetve konyha építése céljából az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében ,- Ft összegű, a mellékelt prognosztizáció szerint hitelt vesz igénybe OTP Bank Nyrt-től 15 éves futamidőre. Az összesen Ft összegű beruházás önrésze Ft. 2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 2802/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. 3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást. 5./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés, és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is. 6./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása. 3

4 5/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja (mellékelve). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét, a közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve annak ellenőrzésére Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke Béres Gabriella közművelődés-szervező 6/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha-étkező vázlattervét elfogadja, mely alapján felkéri a tervezőket az engedélyes terv elkészítésére /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, melynek végrehajtásáról a Polgármester és a belső ellenőr gondoskodik. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szmutni Péterné kérelmére a évi közterület-használati díjból 2 hónap díjtételét elengedi, a évi árvízre való tekintettel

5 9/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat -on részt vesz mely a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) jogcímcsoport szerinti Hulladékgazdálkodási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat keretösszeg terhére kiírt pályázat. Az Önkormányzat a 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott céloknak megfelelően a kiírás szerinti 1. célterületre nyújt be pályázatot: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására azzal, hogy a pályázat összeállítása és beadásának a felelőssége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóé

6 11/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ jóváhagyja Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozását a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 13/2013. (XII.10.) sz., 14/2013. (XII.10.) sz., és 15/2013. (XII.10.) sz. társulási tanácsi határozatainak megfelelően; 2./ elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően; 3./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására. 12/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti 196/2013. (10.17.) határozatát, mely szerint a Villasor 821/5 hrsz-ú ingatlant (Tahitótfalu, Község Önkormányzata tulajdona), nem értékesíti /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menczel Andrea (2016 Leányfalu, Hunyadi János utca 29/b) és Liptainé Székhelyi Fruzsina (2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 18.) kérelmére a sportfoglalkozások idejére 30% kedvezményt biztosít ig az önkormányzati intézmény (Sportszár) bérleti díjából

7 14/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder János emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez február 15-én 8-15 óráig a Sportcsarnok és a Népház használatát ingyenesen biztosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 010/1. hrsz. alatt felvett, erdő és rét művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él (Eladó: Csereklye István 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13.; vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 10.) /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 0133/3. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ismeretében ( Ft) elővásárlási jogával nem él. (Eladó: Sipos János, 2000 Szentendre, Nap utca 13/F; vevő: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz.)

8 17/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiszely Ilona (5500 Gyomaendrőd, Pósa L. út 23.) által felajánlott 5064 hrsz-ú ingatlan megvásárlását nem támogatja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fridli Gábor (2016 Leányfalu, Gyulai Pál utca 22.) kérelmére az általa alapított Dunakanyar Műszaki Vizsgaállomás Kft elnevezésű vállalkozás nevének Tahitótfalu Műszaki Vizsgaállomás Kft -re történő módosítását engedélyezi, és annak bejegyzéséhez hozzájárul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszirózsa Nyugdíjas Klub fennállásának 20. éves jubileumi ünnepségének lebonyolításához Ft támogatást biztosít, valamint a Népház ingyenes használatát is engedélyezi február 22-én óráig, vagy más egyeztetett időpontban

9 20/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján a megismert tartalommal pályázatot hirdet a Tahitótfalui Óvodák óvodavezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. A munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 12. A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglaltak szerint az önállóan működő intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, óvodapedagógus képzettség, Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, igazolást az eddigi munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: március 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a 26/ , valamint a 26/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Tahitótfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:.., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető A pályázat elbírálásának módja, rendje:a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt. A pályázat elbírálásának határideje: május 8. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: - - Tahitótfalu Községi Tájékoztató A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: február

10 21/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mészáros Beatrix kérelmét zárt ülésen tárgyalja, tekintettel kérelmező személyes adataira. 22/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó támogatást biztosít Mészáros Beatrix gyermeke, Kővágó Márk óvodai neveléséhez, ig, illetve a gyerek térítési díjköteles óvodai elhelyezése idejére. A Képviselő-testület a határozatot az évi III. tv. és a évi CIC.tv. alapján hozta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatás átutalásának intézkedésére. 10

11 23/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014.(01.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 24/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelete tervszámait elfogadja, melynek alapján a végleges rendelet-tervezet előkészítésére és beterjesztésére a Polgármestert és a Jegyzőt felkéri ig /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet évi működéséhez Ft/hó támogatást biztosít (a évi támogatás összegének 3,2 %-os emelésével). A évi többlettámogatás összege (4500 Ft/hó) kizárólag személyi bérezésre, juttatásra fordítható

12 26/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csatordai Katalin a Szólabda Stúdió, (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó Kiadója kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Tímea részére a Tompa Mihály utca 6. szám alatti ingatlan vonatkozásában tekintettel a szennyvízcsatorna gerinchálózatra történt önerős csatlakozásra a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi ( ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles biztosítani

13 29/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt pályázaton részt vesz, melynek célja óvodafejlesztés Tahiban, 2 csoportszoba kialakításával. A beruházás tervezett összege Ft, melyből az Önkormányzat saját forrásként a Ft önerőt biztosít

14 30/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdés jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 31/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-, és Keleteurópai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázaton induljon. A pályázatban vállalt önrészt ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP04 jelű pályázaton induljon. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező

15 33/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján, a közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására szánt önrész összegét ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a Társfinanszírozási szerződés aláírására. Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 3439 hrsz-ú (20m 2 ) tahitótfalui ingatlant törli az önkormányzati törzsvagyonból és kezdeményezi a közterületből, belterületi kivett területté minősítését. A Képviselő-testület értékesíti a 3439 hrsz-ú ingatlant Ft/m 2 áron Péter Anita (1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.) részére. Az ingatlan értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett ingatlanok (3440 hrsz; 3441/2 hrsz; 3441/1 hrsz.) közterületi kapcsolata biztosított

16 35/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 3321 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázat alapján a szennyvízcsatorna beruházás megvalósuljon, annak keretében a közterületi átemelő energia ellátása kapcsán fogyasztói hely kialakítása megtörténjen /2014 (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP 2.1.2/2F jelű, Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén című pályázatban érintett 072/11 hrszon felvett, szántó 5 művelési ágú, 525 m 2 területű ingatlant, a pályázathoz elkészült ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt vételáron adásvétel útján birtokba veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és a vételár megfizetésére /2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozásának időpontját: május 5. napjától május 16. napjáig, 10:00-16:00 között. Javasolt mindazon gyermekek beiratkozása, akik augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Kötelező a beiratkozás azoknak a gyermekeknek, akik január 1. és december 31. napja között betöltik az ötödik életévüket. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény (hirdetmény) elkészítésére és közzétételére Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 16

17 38/2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák évi nyári zárásának időpontjait: Tótfalu I. sz. Óvoda: június 16. napjától július 28. napjáig. Tahi II. sz. Óvoda: július 7. napjától augusztus 15. napjáig. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat február 28. Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 39/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák tárgyú közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására kiírt ajánlattételi felhívást eredményesnek nyilvánítja, és felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő Őszy és Őszy Kft-vel (bruttó Ft) a közbeszerzési eljárás feladataira vonatkozó szerződés megkötésére /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Álmos részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címet adományoz, melynek átadására én kerül sor, a községi ünnepségen

18 41/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány által alapított, Tahitótfaluért Ifjúsági Díj díjazottainak elismeréséhez Ft támogatást biztosít

19 42/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű környezetének (180 m 2 ) kőburkolását (Costello antico zöld - fekete) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház udvarának kőburkolását (Barabás kő) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé

20 45/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Értékvédelmi Pályázat évi pályázati kiírását támogatja. A lakosságot a pályázatról, az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap útján tájékoztatja. A pályázat beadási határideje: április /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gaál Sándor részére Ft megbízási díj kifizetését jóváhagyja, a megelőző időszak községi rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködésért (technika kezelése) /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában, a Közép-, és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázat, pályázati dokumentációját jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. Béres Gabriella művelődésszervező

21 48/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Egyházy Zoltán részére a Hermann Ottó utca 254 hrsz-ú ingatlanára a szennyvízcsatorna bekötést nem valósítja meg, azonban saját erős bekötés esetén a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti részére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére március 22. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra. Az Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja 5.000,- Ft/alkalom (piaci nap). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a beérkezett ajánlat alapján (4.900 Ft+Áfa/m 2 ) szerződést köt a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-vel évre. végrehajtására, és a szerződés megkötésére

22 51/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Tahitótfalu, Boros Izabella utca közvilágítás létesítése című terv megvalósításához /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 0133/4 hrsz. alatt felvett, 1 ha 2826 m 2 alapterületű, Ak értékű, 5. min. osztályú szántó művelési ágú (természetvédelmi területen fekvő) termőföld 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él. Eladó: Vogel Józsefné (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 226. Dudás István (2013 Pomáz, Otelló utca 3240 hrsz.) Vevő: Dr. Magyar Gábor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 03/1. hrsz. (II.547. sorszám) alatt felvett, erdő, kivett út és legelő művelési ágú termőföld 3408/ ed tulajdonilletőség (3620 m 2 ) vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővételi jogával nem él. Eladó: Csereklye István Mitchell 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13. II. em. 22. Vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca

23 54/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub számára sportrendezvény lebonyolítására április 12-én 9 órától a Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pócsi Lilla és Pócsi Adrienn (8241 Aszófő, Öreghegy 1038) tulajdonában lévő 3830 hrsz-ú ingatlan eladására tett felajánlásával nem kíván élni, mert az ingatlant nem tudja hasznosítani /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák megelőzése céljából Ft támogatást biztosít a rákszűrés vizsgálat helyben történő elvégzéséhez

24 58/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi ellátást biztosító Dr. Kútvölgyi Idával megkötött feladat ellátási szerződés módosítását, illetve ha szükséges a közös megegyezéssel történő felbontását és újrakötését, a magángyakorlatot folytató fogszakorvos egészségügyi vállalkozóból történő Kft-vé alakulására tekintettel elviekben támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződésmódosítás hatályos jogszabálynak megfelelő előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Babaruha Börze megtartásához a Népház igénybevételét ingyenesen biztosítja április 12-én óráig /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet számára a nyári gyermek és ifjúsági hetek lebonyolítására a Népház igénybevételét térítésmentesen biztosítja az alábbi időpontokban június 29 július 5 között angol gyermekhét program július 13 július 19 között angol ifjúsági hét program

25 61/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpálya és a Klubház (2324 hrsz.) hosszú távú bérbeadását a Dunakanyar SE részére, elviekben támogatja. végrehajtására, a szerződés előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Szentendrei út 106 hrsz-ú ingatlan és a Mátyás király út közötti járdaszakasz felújítási munkálataira a mellékelt árajánlat kérő dokumentáció szerinti formában a végleges számítások szerinti munkamennyiségre

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben