1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, hogy: a./ megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b./ az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c./ a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet február 28. 1

2 2/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez ( ) az Isten Tábora (volt úttörőtábor) önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja, mely idő alatt Mezővári (Kárpátalja) település gyerekeinek táboroztatása is megvalósul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Szentendrei út 6. szám alatti (1379 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon bankautomata (OTP) építéséhez tulajdonosi hozzájárulást biztosít, építési engedélyezési eljárás során. 2

3 4/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozati javaslat 1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvényben előírt feladatai ellátásához illetve a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletével összefüggésben szükséges étkező illetve konyha építése céljából az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében ,- Ft összegű, a mellékelt prognosztizáció szerint hitelt vesz igénybe OTP Bank Nyrt-től 15 éves futamidőre. Az összesen Ft összegű beruházás önrésze Ft. 2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 2802/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. 3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást. 5./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés, és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is. 6./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása. 3

4 5/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja (mellékelve). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét, a közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve annak ellenőrzésére Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke Béres Gabriella közművelődés-szervező 6/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha-étkező vázlattervét elfogadja, mely alapján felkéri a tervezőket az engedélyes terv elkészítésére /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, melynek végrehajtásáról a Polgármester és a belső ellenőr gondoskodik. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szmutni Péterné kérelmére a évi közterület-használati díjból 2 hónap díjtételét elengedi, a évi árvízre való tekintettel

5 9/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat -on részt vesz mely a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) jogcímcsoport szerinti Hulladékgazdálkodási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat keretösszeg terhére kiírt pályázat. Az Önkormányzat a 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott céloknak megfelelően a kiírás szerinti 1. célterületre nyújt be pályázatot: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására azzal, hogy a pályázat összeállítása és beadásának a felelőssége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóé

6 11/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ jóváhagyja Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozását a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 13/2013. (XII.10.) sz., 14/2013. (XII.10.) sz., és 15/2013. (XII.10.) sz. társulási tanácsi határozatainak megfelelően; 2./ elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően; 3./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására. 12/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti 196/2013. (10.17.) határozatát, mely szerint a Villasor 821/5 hrsz-ú ingatlant (Tahitótfalu, Község Önkormányzata tulajdona), nem értékesíti /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menczel Andrea (2016 Leányfalu, Hunyadi János utca 29/b) és Liptainé Székhelyi Fruzsina (2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 18.) kérelmére a sportfoglalkozások idejére 30% kedvezményt biztosít ig az önkormányzati intézmény (Sportszár) bérleti díjából

7 14/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder János emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez február 15-én 8-15 óráig a Sportcsarnok és a Népház használatát ingyenesen biztosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 010/1. hrsz. alatt felvett, erdő és rét művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él (Eladó: Csereklye István 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13.; vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 10.) /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 0133/3. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ismeretében ( Ft) elővásárlási jogával nem él. (Eladó: Sipos János, 2000 Szentendre, Nap utca 13/F; vevő: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz.)

8 17/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiszely Ilona (5500 Gyomaendrőd, Pósa L. út 23.) által felajánlott 5064 hrsz-ú ingatlan megvásárlását nem támogatja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fridli Gábor (2016 Leányfalu, Gyulai Pál utca 22.) kérelmére az általa alapított Dunakanyar Műszaki Vizsgaállomás Kft elnevezésű vállalkozás nevének Tahitótfalu Műszaki Vizsgaállomás Kft -re történő módosítását engedélyezi, és annak bejegyzéséhez hozzájárul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszirózsa Nyugdíjas Klub fennállásának 20. éves jubileumi ünnepségének lebonyolításához Ft támogatást biztosít, valamint a Népház ingyenes használatát is engedélyezi február 22-én óráig, vagy más egyeztetett időpontban

9 20/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján a megismert tartalommal pályázatot hirdet a Tahitótfalui Óvodák óvodavezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. A munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 12. A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglaltak szerint az önállóan működő intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, óvodapedagógus képzettség, Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, igazolást az eddigi munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: március 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a 26/ , valamint a 26/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Tahitótfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:.., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető A pályázat elbírálásának módja, rendje:a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt. A pályázat elbírálásának határideje: május 8. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: - - Tahitótfalu Községi Tájékoztató A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: február

10 21/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mészáros Beatrix kérelmét zárt ülésen tárgyalja, tekintettel kérelmező személyes adataira. 22/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó támogatást biztosít Mészáros Beatrix gyermeke, Kővágó Márk óvodai neveléséhez, ig, illetve a gyerek térítési díjköteles óvodai elhelyezése idejére. A Képviselő-testület a határozatot az évi III. tv. és a évi CIC.tv. alapján hozta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatás átutalásának intézkedésére. 10

11 23/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014.(01.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 24/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelete tervszámait elfogadja, melynek alapján a végleges rendelet-tervezet előkészítésére és beterjesztésére a Polgármestert és a Jegyzőt felkéri ig /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet évi működéséhez Ft/hó támogatást biztosít (a évi támogatás összegének 3,2 %-os emelésével). A évi többlettámogatás összege (4500 Ft/hó) kizárólag személyi bérezésre, juttatásra fordítható

12 26/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csatordai Katalin a Szólabda Stúdió, (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó Kiadója kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Tímea részére a Tompa Mihály utca 6. szám alatti ingatlan vonatkozásában tekintettel a szennyvízcsatorna gerinchálózatra történt önerős csatlakozásra a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi ( ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles biztosítani

13 29/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt pályázaton részt vesz, melynek célja óvodafejlesztés Tahiban, 2 csoportszoba kialakításával. A beruházás tervezett összege Ft, melyből az Önkormányzat saját forrásként a Ft önerőt biztosít

14 30/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdés jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 31/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-, és Keleteurópai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázaton induljon. A pályázatban vállalt önrészt ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP04 jelű pályázaton induljon. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező

15 33/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján, a közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására szánt önrész összegét ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a Társfinanszírozási szerződés aláírására. Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 3439 hrsz-ú (20m 2 ) tahitótfalui ingatlant törli az önkormányzati törzsvagyonból és kezdeményezi a közterületből, belterületi kivett területté minősítését. A Képviselő-testület értékesíti a 3439 hrsz-ú ingatlant Ft/m 2 áron Péter Anita (1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.) részére. Az ingatlan értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett ingatlanok (3440 hrsz; 3441/2 hrsz; 3441/1 hrsz.) közterületi kapcsolata biztosított

16 35/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 3321 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázat alapján a szennyvízcsatorna beruházás megvalósuljon, annak keretében a közterületi átemelő energia ellátása kapcsán fogyasztói hely kialakítása megtörténjen /2014 (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP 2.1.2/2F jelű, Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén című pályázatban érintett 072/11 hrszon felvett, szántó 5 művelési ágú, 525 m 2 területű ingatlant, a pályázathoz elkészült ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt vételáron adásvétel útján birtokba veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és a vételár megfizetésére /2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozásának időpontját: május 5. napjától május 16. napjáig, 10:00-16:00 között. Javasolt mindazon gyermekek beiratkozása, akik augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Kötelező a beiratkozás azoknak a gyermekeknek, akik január 1. és december 31. napja között betöltik az ötödik életévüket. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény (hirdetmény) elkészítésére és közzétételére Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 16

17 38/2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák évi nyári zárásának időpontjait: Tótfalu I. sz. Óvoda: június 16. napjától július 28. napjáig. Tahi II. sz. Óvoda: július 7. napjától augusztus 15. napjáig. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat február 28. Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 39/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák tárgyú közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására kiírt ajánlattételi felhívást eredményesnek nyilvánítja, és felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő Őszy és Őszy Kft-vel (bruttó Ft) a közbeszerzési eljárás feladataira vonatkozó szerződés megkötésére /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Álmos részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címet adományoz, melynek átadására én kerül sor, a községi ünnepségen

18 41/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány által alapított, Tahitótfaluért Ifjúsági Díj díjazottainak elismeréséhez Ft támogatást biztosít

19 42/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű környezetének (180 m 2 ) kőburkolását (Costello antico zöld - fekete) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház udvarának kőburkolását (Barabás kő) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé

20 45/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Értékvédelmi Pályázat évi pályázati kiírását támogatja. A lakosságot a pályázatról, az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap útján tájékoztatja. A pályázat beadási határideje: április /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gaál Sándor részére Ft megbízási díj kifizetését jóváhagyja, a megelőző időszak községi rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködésért (technika kezelése) /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában, a Közép-, és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázat, pályázati dokumentációját jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. Béres Gabriella művelődésszervező

21 48/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Egyházy Zoltán részére a Hermann Ottó utca 254 hrsz-ú ingatlanára a szennyvízcsatorna bekötést nem valósítja meg, azonban saját erős bekötés esetén a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti részére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére március 22. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra. Az Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja 5.000,- Ft/alkalom (piaci nap). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a beérkezett ajánlat alapján (4.900 Ft+Áfa/m 2 ) szerződést köt a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-vel évre. végrehajtására, és a szerződés megkötésére

22 51/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Tahitótfalu, Boros Izabella utca közvilágítás létesítése című terv megvalósításához /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 0133/4 hrsz. alatt felvett, 1 ha 2826 m 2 alapterületű, Ak értékű, 5. min. osztályú szántó művelési ágú (természetvédelmi területen fekvő) termőföld 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él. Eladó: Vogel Józsefné (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 226. Dudás István (2013 Pomáz, Otelló utca 3240 hrsz.) Vevő: Dr. Magyar Gábor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 03/1. hrsz. (II.547. sorszám) alatt felvett, erdő, kivett út és legelő művelési ágú termőföld 3408/ ed tulajdonilletőség (3620 m 2 ) vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővételi jogával nem él. Eladó: Csereklye István Mitchell 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13. II. em. 22. Vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca

23 54/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub számára sportrendezvény lebonyolítására április 12-én 9 órától a Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pócsi Lilla és Pócsi Adrienn (8241 Aszófő, Öreghegy 1038) tulajdonában lévő 3830 hrsz-ú ingatlan eladására tett felajánlásával nem kíván élni, mert az ingatlant nem tudja hasznosítani /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák megelőzése céljából Ft támogatást biztosít a rákszűrés vizsgálat helyben történő elvégzéséhez

24 58/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi ellátást biztosító Dr. Kútvölgyi Idával megkötött feladat ellátási szerződés módosítását, illetve ha szükséges a közös megegyezéssel történő felbontását és újrakötését, a magángyakorlatot folytató fogszakorvos egészségügyi vállalkozóból történő Kft-vé alakulására tekintettel elviekben támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződésmódosítás hatályos jogszabálynak megfelelő előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Babaruha Börze megtartásához a Népház igénybevételét ingyenesen biztosítja április 12-én óráig /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet számára a nyári gyermek és ifjúsági hetek lebonyolítására a Népház igénybevételét térítésmentesen biztosítja az alábbi időpontokban június 29 július 5 között angol gyermekhét program július 13 július 19 között angol ifjúsági hét program

25 61/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpálya és a Klubház (2324 hrsz.) hosszú távú bérbeadását a Dunakanyar SE részére, elviekben támogatja. végrehajtására, a szerződés előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Szentendrei út 106 hrsz-ú ingatlan és a Mátyás király út közötti járdaszakasz felújítási munkálataira a mellékelt árajánlat kérő dokumentáció szerinti formában a végleges számítások szerinti munkamennyiségre

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Képviselő-testületének 2014. évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben