1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, hogy: a./ megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b./ az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c./ a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet február 28. 1

2 2/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez ( ) az Isten Tábora (volt úttörőtábor) önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja, mely idő alatt Mezővári (Kárpátalja) település gyerekeinek táboroztatása is megvalósul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Szentendrei út 6. szám alatti (1379 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon bankautomata (OTP) építéséhez tulajdonosi hozzájárulást biztosít, építési engedélyezési eljárás során. 2

3 4/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozati javaslat 1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvényben előírt feladatai ellátásához illetve a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletével összefüggésben szükséges étkező illetve konyha építése céljából az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében ,- Ft összegű, a mellékelt prognosztizáció szerint hitelt vesz igénybe OTP Bank Nyrt-től 15 éves futamidőre. Az összesen Ft összegű beruházás önrésze Ft. 2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 2802/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. 3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást. 5./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés, és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is. 6./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása. 3

4 5/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja (mellékelve). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét, a közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve annak ellenőrzésére Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke Béres Gabriella közművelődés-szervező 6/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha-étkező vázlattervét elfogadja, mely alapján felkéri a tervezőket az engedélyes terv elkészítésére /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, melynek végrehajtásáról a Polgármester és a belső ellenőr gondoskodik. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szmutni Péterné kérelmére a évi közterület-használati díjból 2 hónap díjtételét elengedi, a évi árvízre való tekintettel

5 9/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat -on részt vesz mely a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) jogcímcsoport szerinti Hulladékgazdálkodási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat keretösszeg terhére kiírt pályázat. Az Önkormányzat a 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott céloknak megfelelően a kiírás szerinti 1. célterületre nyújt be pályázatot: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására azzal, hogy a pályázat összeállítása és beadásának a felelőssége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóé

6 11/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ jóváhagyja Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozását a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 13/2013. (XII.10.) sz., 14/2013. (XII.10.) sz., és 15/2013. (XII.10.) sz. társulási tanácsi határozatainak megfelelően; 2./ elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően; 3./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására. 12/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti 196/2013. (10.17.) határozatát, mely szerint a Villasor 821/5 hrsz-ú ingatlant (Tahitótfalu, Község Önkormányzata tulajdona), nem értékesíti /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menczel Andrea (2016 Leányfalu, Hunyadi János utca 29/b) és Liptainé Székhelyi Fruzsina (2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 18.) kérelmére a sportfoglalkozások idejére 30% kedvezményt biztosít ig az önkormányzati intézmény (Sportszár) bérleti díjából

7 14/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder János emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez február 15-én 8-15 óráig a Sportcsarnok és a Népház használatát ingyenesen biztosítja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 010/1. hrsz. alatt felvett, erdő és rét művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él (Eladó: Csereklye István 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13.; vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 10.) /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, tulajdoni lapon 0133/3. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ismeretében ( Ft) elővásárlási jogával nem él. (Eladó: Sipos János, 2000 Szentendre, Nap utca 13/F; vevő: Dr. Magyar Gábor, 2021 Tahitótfalu Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz.)

8 17/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiszely Ilona (5500 Gyomaendrőd, Pósa L. út 23.) által felajánlott 5064 hrsz-ú ingatlan megvásárlását nem támogatja /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fridli Gábor (2016 Leányfalu, Gyulai Pál utca 22.) kérelmére az általa alapított Dunakanyar Műszaki Vizsgaállomás Kft elnevezésű vállalkozás nevének Tahitótfalu Műszaki Vizsgaállomás Kft -re történő módosítását engedélyezi, és annak bejegyzéséhez hozzájárul /2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszirózsa Nyugdíjas Klub fennállásának 20. éves jubileumi ünnepségének lebonyolításához Ft támogatást biztosít, valamint a Népház ingyenes használatát is engedélyezi február 22-én óráig, vagy más egyeztetett időpontban

9 20/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján a megismert tartalommal pályázatot hirdet a Tahitótfalui Óvodák óvodavezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. A munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 12. A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglaltak szerint az önállóan működő intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, óvodapedagógus képzettség, Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, igazolást az eddigi munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: március 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a 26/ , valamint a 26/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Tahitótfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:.., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető A pályázat elbírálásának módja, rendje:a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt. A pályázat elbírálásának határideje: május 8. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: - - Tahitótfalu Községi Tájékoztató A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: február

10 21/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mészáros Beatrix kérelmét zárt ülésen tárgyalja, tekintettel kérelmező személyes adataira. 22/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó támogatást biztosít Mészáros Beatrix gyermeke, Kővágó Márk óvodai neveléséhez, ig, illetve a gyerek térítési díjköteles óvodai elhelyezése idejére. A Képviselő-testület a határozatot az évi III. tv. és a évi CIC.tv. alapján hozta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatás átutalásának intézkedésére. 10

11 23/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014.(01.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 24/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelete tervszámait elfogadja, melynek alapján a végleges rendelet-tervezet előkészítésére és beterjesztésére a Polgármestert és a Jegyzőt felkéri ig /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet évi működéséhez Ft/hó támogatást biztosít (a évi támogatás összegének 3,2 %-os emelésével). A évi többlettámogatás összege (4500 Ft/hó) kizárólag személyi bérezésre, juttatásra fordítható

12 26/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csatordai Katalin a Szólabda Stúdió, (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó Kiadója kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás összegét évre Ft/hó összegre módosítja /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Tímea részére a Tompa Mihály utca 6. szám alatti ingatlan vonatkozásában tekintettel a szennyvízcsatorna gerinchálózatra történt önerős csatlakozásra a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti /2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi ( ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles biztosítani

13 29/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt pályázaton részt vesz, melynek célja óvodafejlesztés Tahiban, 2 csoportszoba kialakításával. A beruházás tervezett összege Ft, melyből az Önkormányzat saját forrásként a Ft önerőt biztosít

14 30/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdés jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 31/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-, és Keleteurópai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázaton induljon. A pályázatban vállalt önrészt ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP04 jelű pályázaton induljon. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat Béres Gabriella művelődésszervező

15 33/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján, a közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására szánt önrész összegét ,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a Társfinanszírozási szerződés aláírására. Béres Gabriella művelődésszervező /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 3439 hrsz-ú (20m 2 ) tahitótfalui ingatlant törli az önkormányzati törzsvagyonból és kezdeményezi a közterületből, belterületi kivett területté minősítését. A Képviselő-testület értékesíti a 3439 hrsz-ú ingatlant Ft/m 2 áron Péter Anita (1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.) részére. Az ingatlan értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett ingatlanok (3440 hrsz; 3441/2 hrsz; 3441/1 hrsz.) közterületi kapcsolata biztosított

16 35/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 3321 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a KEOP-1.2.0/B/ jelű pályázat alapján a szennyvízcsatorna beruházás megvalósuljon, annak keretében a közterületi átemelő energia ellátása kapcsán fogyasztói hely kialakítása megtörténjen /2014 (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP 2.1.2/2F jelű, Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén című pályázatban érintett 072/11 hrszon felvett, szántó 5 művelési ágú, 525 m 2 területű ingatlant, a pályázathoz elkészült ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt vételáron adásvétel útján birtokba veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és a vételár megfizetésére /2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozásának időpontját: május 5. napjától május 16. napjáig, 10:00-16:00 között. Javasolt mindazon gyermekek beiratkozása, akik augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Kötelező a beiratkozás azoknak a gyermekeknek, akik január 1. és december 31. napja között betöltik az ötödik életévüket. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény (hirdetmény) elkészítésére és közzétételére Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 16

17 38/2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák évi nyári zárásának időpontjait: Tótfalu I. sz. Óvoda: június 16. napjától július 28. napjáig. Tahi II. sz. Óvoda: július 7. napjától augusztus 15. napjáig. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat február 28. Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 39/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák tárgyú közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására kiírt ajánlattételi felhívást eredményesnek nyilvánítja, és felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő Őszy és Őszy Kft-vel (bruttó Ft) a közbeszerzési eljárás feladataira vonatkozó szerződés megkötésére /2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Álmos részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címet adományoz, melynek átadására én kerül sor, a községi ünnepségen

18 41/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány által alapított, Tahitótfaluért Ifjúsági Díj díjazottainak elismeréséhez Ft támogatást biztosít

19 42/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű környezetének (180 m 2 ) kőburkolását (Costello antico zöld - fekete) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház udvarának kőburkolását (Barabás kő) támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé

20 45/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Értékvédelmi Pályázat évi pályázati kiírását támogatja. A lakosságot a pályázatról, az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap útján tájékoztatja. A pályázat beadási határideje: április /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gaál Sándor részére Ft megbízási díj kifizetését jóváhagyja, a megelőző időszak községi rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködésért (technika kezelése) /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában, a Közép-, és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázat, pályázati dokumentációját jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. Béres Gabriella művelődésszervező

21 48/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Egyházy Zoltán részére a Hermann Ottó utca 254 hrsz-ú ingatlanára a szennyvízcsatorna bekötést nem valósítja meg, azonban saját erős bekötés esetén a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti részére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére március 22. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra. Az Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja 5.000,- Ft/alkalom (piaci nap). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a beérkezett ajánlat alapján (4.900 Ft+Áfa/m 2 ) szerződést köt a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-vel évre. végrehajtására, és a szerződés megkötésére

22 51/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Tahitótfalu, Boros Izabella utca közvilágítás létesítése című terv megvalósításához /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 0133/4 hrsz. alatt felvett, 1 ha 2826 m 2 alapterületű, Ak értékű, 5. min. osztályú szántó művelési ágú (természetvédelmi területen fekvő) termőföld 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él. Eladó: Vogel Józsefné (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 226. Dudás István (2013 Pomáz, Otelló utca 3240 hrsz.) Vevő: Dr. Magyar Gábor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi tulajdoni lapon 03/1. hrsz. (II.547. sorszám) alatt felvett, erdő, kivett út és legelő művelési ágú termőföld 3408/ ed tulajdonilletőség (3620 m 2 ) vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ( Ft) ismeretében elővételi jogával nem él. Eladó: Csereklye István Mitchell 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13. II. em. 22. Vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca

23 54/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolóját, a évi működéséről elfogadja. megküldésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub számára sportrendezvény lebonyolítására április 12-én 9 órától a Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pócsi Lilla és Pócsi Adrienn (8241 Aszófő, Öreghegy 1038) tulajdonában lévő 3830 hrsz-ú ingatlan eladására tett felajánlásával nem kíván élni, mert az ingatlant nem tudja hasznosítani /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák megelőzése céljából Ft támogatást biztosít a rákszűrés vizsgálat helyben történő elvégzéséhez

24 58/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi ellátást biztosító Dr. Kútvölgyi Idával megkötött feladat ellátási szerződés módosítását, illetve ha szükséges a közös megegyezéssel történő felbontását és újrakötését, a magángyakorlatot folytató fogszakorvos egészségügyi vállalkozóból történő Kft-vé alakulására tekintettel elviekben támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződésmódosítás hatályos jogszabálynak megfelelő előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Babaruha Börze megtartásához a Népház igénybevételét ingyenesen biztosítja április 12-én óráig /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet számára a nyári gyermek és ifjúsági hetek lebonyolítására a Népház igénybevételét térítésmentesen biztosítja az alábbi időpontokban június 29 július 5 között angol gyermekhét program július 13 július 19 között angol ifjúsági hét program

25 61/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpálya és a Klubház (2324 hrsz.) hosszú távú bérbeadását a Dunakanyar SE részére, elviekben támogatja. végrehajtására, a szerződés előkészítésére /2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Szentendrei út 106 hrsz-ú ingatlan és a Mátyás király út közötti járdaszakasz felújítási munkálataira a mellékelt árajánlat kérő dokumentáció szerinti formában a végleges számítások szerinti munkamennyiségre

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2014. március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2014. március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 82/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben