Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav"

Átírás

1 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag vagy elegy releváns felhasználásai és az ellenjavallt felhasználások Javasolt felhasználá Fertőtlenítőszer Ellenjavallt felhasználások Ne keverje össze fehérítőszerrel 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat Medivators BV Sourethweg PC HEERLEN Hollandia TEL: További információkért lépjen kapcsolatba az alábbiakkal: cím: Webhely: 1.4 Vészhelyzeti telefonszám Vészhelyzeti telefon: CHEMTREC: szakasz Veszélyek azonosítása 2.1 Az anyag vagy elegy besorolása RENDELET (EK) sz. 1272/2008 Egészségre veszélyes Akut belélegzési toxicitás Por és ködök Bőrfelmaródási irritáció Súlyos szemsérülés / szemirritáció Specifikus célszervi szervezeti toxicitás (Egyszeri kitettség) Krónikus vizes toxicitás Fizikai veszélyek Oxidáló folyadékok 4. kategória 1. kategória 1. kategória 3. kategória 3. kategória 2. kategória Besorolás a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK EU irányelvek szerint Az ebben a szakaszban említett R-kifejezések teljes szövegéért lásd a 16. szakaszt A készítmény az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyes besorolású. Szimbólum(ok) C Korrozív O - Oxidáló R-kód(ok) Xn; R22 C; R34 Xi; R37 O;R J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 1/12

2 2.2 Címkeelemek Jelzőszó: Veszély Veszélyismertetések H314: Súlyos bőrégéseket és szemsérülést okoz H332: Belélegzés esetén ártalmas H412: A vízi életre hosszan tartó hatásokkal ártalmas H335: Légzési irritációt okozhat H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat Elővigyázatossági közlemények P280: Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt P305 + P351 + P338: SZEMBE JUTÁS ESETÉN: Több percen keresztül óvatosan öblítse ki vízzel. Ha vannak és könnyen megtehető, vegye ki a kontaktlencséket. Folytassa az öblítést P310: Azonnal telefonáljon egy MÉREGKÖZPONTNAK vagy hívjon orvost P260: Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzöket/permetet P264: Kezelés után alaposan mossa meg az arcát, kezét és bármilyen kitett bőrfelületét P301 +P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a szájat, NE hánytasson P303 + P361 + P353: HA BŐRÖN VAN (vagy hajon): Azonnal távolítson el / vegyen le minden szennyezett ruházatot, öblítse le a bőrt vizes zuhannyal P363: Ismételt használat előtt mossa ki a szennyezett ruházatot P321: Specális kezelés (lásd a kiegészítő elsősegélynyújtási utasításokat ezen a címkén) P271: Csak szabadban vagy jól szellőztetett területen használja P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye friss levegőre és tartsa nyugalomban olyan helyzetben, amely kényelmes a légzéshez P312: Telefonáljon egy MÉREGKÖZPONTNAK vagy hívjon orvost, ha nem érzi jól magát P403 + P233: Tárolja jól szellőztetett helyen. Tartsa a tartályt szorosan lezárva P405: Tárolja bezárve P273: Kerülje a kiengedést a környezetbe P501: A tartalmat / tartályt egy engedélyezett hulladéklerakó üzemben ártalmatlanítsa 2.3 Egyéb információk: Információ nem áll rendelkezésre 3. szakasz. Összetétel/alkotóelemekre vonatkozó információk 3.1 Anyagok: Nem vonatkozik 3.2 Elegyek: Kémiai név EK sz. CAS sz. Súly% Besorolás EU GHS REACH sz J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 2/12

3 Xn; R20/22 C; R 35 R5 O; R8 Ecetsav R10 C: R35 Hidrogénperoxid Peroxiecetsav R10 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50 O; R7 Anyagbesorolás Akut tox. 4 (H302) Bőrfelmar. 1A (H314) Ox. Foly.1 (H271) Akut tox. 4 (H332) Bőrfelmar. 1A (H314) Gyúl. Foly. 3 (H226) Akut tox. 4 (H302) Akut tox. 4 (H312) Bőrfelmar. 1A (H314) Gyúl. Foly. 3 (H226) Szerves Perox. D (H242) Akut tox. 4 (H332) Vizes akut 1 (H400) Az ebben a szakaszban említett R-kifejezések és H-megállapítások teljes szövegéért lásd a 16. szakaszt. 4. szakasz Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Elsősegélynyújtási intézkedések leírása Adatok nem állnak rendelkezésre Adatok nem állnak rendelkezésre Adatok nem állnak rendelkezésre Szemmel érintkezés Bőrrel érintkezés Lenyelés Belélegzés Elsősegélynyújtók védelme Azonnal öblítse ki sok vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha tünetek lépnek fel, orvosi kezelés szükséges. Azonnal mossa le szappannal és sok vízzel. Vegye le és újbóli használat előtt mossa ki a szennyezett ruházatot. Ha tünetek lépnek fel, orvosi kezelés szükséges. Igyon sok vizet. NE hánytasson. Ha tünetek lépnek fel, orvosi kezelés szükséges. Vigye az áldozatot friss levegőre. Ha tünetek alakulnak ki, hívjon orvost. Biztosítsa, hogy az orvosi személyzet tudatában legyen az érintett anyag(ok)nak, és óvintézkedéseket tegyen saját maga védelmére. Használjon személyi védőfelszerelést. 4.2 Legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt Legfontosabb tünetek/hatások. 4.3 Azonnali orvosi segítség jelzése és a szükséges speciális kezelés. Megjegyzések az orvosnak Kezelje tünetileg. 5. szakasz Tűzoltási intézkedések 5.1 Oltóközeg J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 3/12

4 Alkalmas oltóközeg: Vízpermet. Hab. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyi anyag. Hűtse a tartályokat elárasztási mennyiségű vízzel jóval a tűz kialvása utánig. Oltóközeg, amit biztonsági okokból nem szabad használni: Vízpermetsugár 5.2 Az anyagból vagy elegyből adódó speciális veszélyek Az anyagból vagy magából a készítményből, égéstermékekből, eredő gázokból keletkező speciális expozíciós veszélyek: A termikus lebomlás toxikus és korrozív gázok/gőzök kibocsátásához vezethet. 5.3 Tanács tűzoltók számára Speciális védőfelszerelés tűzoltók számára: Mint minden tűzben, viseljen önálló légzőkészülékjet és teljes védőruházatot. 6. szakasz Véletlen kiszabadulási intézkedések 6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Biztosítson megfelelő szellőzést. Elégtelen szellőzés esetén viseljen alkalmas légzőfelszerelést. Használjon személyi védőfelszerelést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás áramlásától. Ne érintse meg a károsodott tartályokat vagy a kiömlött anyagot, hecsak nem visel megfelelő védőruházatot. Állítsa meg a szivárgást, ha kockázat nélkül megteheti. A gyúlékony anyagokat (fa, papír, olaj, stb.) tartsa távol a kiömlött anyagtól. Ne hagyja, hogy víz kerüljön a tartályok belsejébe. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Ne hagyja, hogy az anyag elszennyezze a talajvízrendszert. Nem szabad kiengedni a környezetbe. Ha biztonságosan megtehető, előzze meg a további szivárgást vagy kiömlést. Előzze meg, hogy a termék bejusson a csatornába. 6.3 Módszerek és anyagok az elszigeteléshez és feltisztításhoz Torlaszolja el. Semlegesítse nátrium-hidrogén-karbonáttal. Szedje fel és helyezze át megfelelően felcímkézett tartályokba. A termék visszanyerését követően öblítse le a területet vízzel. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra További információkért lásd a 12. szakaszt. 7. szakasz Kezelés és tárolás 7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez Kezelés Viseljen személyi védőfelszerelést. Kerülje az érintkezést a bőrrel, szemmel és ruházattal. Biztosítson megfelelő szellőzést. Elégtelen szellőzés esetén viseljen alkalmas légzőfelszerelést. A terméket csak zárt rendszerben kezelje, vagy biztosítson megfelelő szívószellőzést a gépnél J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 4/12

5 Higiéniai intézkedések Használatkor ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Élelmiszertől, italtól és állattakarmányozási anyagoktól tartsa távol. Kerülje az érintkezést a bőrrel, szemmel és ruházattal. Viseljen alkalmas kesztyűt és szem-/arcvédőt. A szennyezett munkaruházat nem kerülhet ki a munkahelyről. A környezetvédelem érdekében az újbóli használat előtt távolítson el és mosson le minden szennyezett védőfelszerelést. Gondoskodjon a felszerelés, a munkaterület és a ruházat rendszeres tisztításáról. 7.2 Feltételek a biztonságos tároláshoz, beleértve bármilyen összeférhetetlenséget Tartsa a tartályokat szorosan lezárva száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen. Tartsa 25 Celsius-fok alatti hőmérsékleten. Tartsa megfelelően felcímkézett tartályokban. Tartsa megfelelően felcímkézett tartályokban. Hőtől tartsa távol. Az összeférhetetlen anyagoktól és gyújtóforrásoktól tárolja távol. A TRGS 510 szerint a termék besorolása 5.1 B. 7.3 Specifikus végfelhasználó(k) Kitettségi forgatókönyv: Információ nem áll rendelkezésre. Egyéb irányelvek: Információ nem áll rendelkezésre. 8. szakasz Kitettség ellenőrzése/személyi védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Kitettségi határértékek Kémiai név EU Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország Németország Hidrogén-peroxid VME: 1,5 mg/m VME: 1 ppm Ecetsav TWA 10 ppm TWA 25 mg/m3 STEL: 2 ppm STEL: 2,8 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 VLCTP: 10 ppm VLCT: 25 mg/m3 VLA-ED: 1 ppm VLA-ED: 1,4 mg/m3 VLA-ED VLA-EC: 15 ppm VLA-EC: 37 mg/m3 VLA-ED: 10 ppm VLA-ED: 25 mg/m3 Kémiai név Olaszország Portugália Hollandia Finnország Dánia Hidrogén-peroxid MAC: 1 ppm MAC; ,4 mg/m3 MAC Ecetsav Peroxi-ecetsav STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 1,4 mg/m3 STEL: 3 ppm STEL: 4,2 mg/m3 TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m3 STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m3 TWA: 0,2 ppm TWA: 0,6 mg/m3 STEL: 0,5 ppm J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 5/12 MAK: 0,5 ppm MAK: 0,71 mg/m3 Maximális/csúcs: 0,5 Ppm Maximális/csúcs: 0,71 Mg/m3 Bőr MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 Maximális/csúcs: 20 ppm Maximális/csúcs: 50 Mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3

6 STEL: 1,5 mg/m3 Kémiai név Ausztria Svájc Lengyelország Norvégia Írország Hidrogén-peroxid NDSCh: 4 mg/m3 NDS: 1,5 mg/m3 Ecetsav STEL: 2 ppm STEL: 2,8 mg/m3 STEL MAK: 1 ppm MAK; 1,4 mg/m3 MAK STEL 20 ppm STEL 50 mg/m3 MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 STEL 0,5 ppm STEL (15 min); 0,71 mg/m3 STEL (15 min) MAK: 0,5 ppm MAK; 0,71 mg/m3 MAK STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m3 MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 NDSCh: 30 mg/m3 NDS: 15 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 STEL: 2,8 mg/m3 STEL: 3 ppm TWA: 25 mg/m3 STEL: 20 ppm STEL: 37,5 mg/m3 TWA: 1,5 mg/m3 STEL: 2 ppm STEL: 3 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3 STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m3 Származtatott hatásmentes szint Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) 8.2 Kitettség ellenőrzése Műszaki intézkedések Zuhanyok Szemmosó állomások Szellőztető rendszerek Személyi védőfelszerelés -Szemvédelem -Bőr- és testvédelem -Kézvédelem -Légzésvédelem Védőszemüveg oldalsó védelemmel. Ha fröcskölés valószínűleg előfordul, viseljen arcvédőt. Védőszemüveg Vegyszerálló kötény, csizma Védőkesztyű Nitrilkesztyű vagy bármely hasonló, legalább 4 órás áteresztési idővel rendelkező termék használata javasolt. Amikor a dolgozók a kitettségi határérték fölötti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsított légzőkészüléket kell használniuk. Ha gázálarc használata szükséges, szervesgőz-/savgázszűrővel ellátott félés/vagy teljes gázálarcot kell használni. Környezetvédelmi kitettség ellenőrzése 9. szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Fizikai állapot Folyékony Megjelenés Átlátszó Szag Savanyú, szúrós Tulajdonság Értékek Megjegyzések/módszer ph 0,8 +/- 3 Olvadáspont/tartomány Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Forráspont/forrástartomány Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Lobbanáspont Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 6/12

7 Párolgási sebesség Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Éghetőség (szilárd, gáz) Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Gőznyomás Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Gőzsűrűség Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Relatív sűrűség Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Fajsúly 1,090-1,140 Egy sem ismert Vízben oldhatóság Teljesen oldható Egy sem ismert Oldhatóság más oldószerekben Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Megoszlási koefficiens: n-oktanol/víz Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Öngyulladási hőmérséklet Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Bomlási hőmérséklet Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Viszkozitás Adatok nem állnak rendelkezésre Egy sem ismert Robbanékonysági tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2 Egyéb információk VOC tartalom (%) SADT >60 C 10. szakasz Stabilitás és reakcióképesség 10.1 Reakcióképesség: Adatok nem állnak rendelkezésre 10.2 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Normál feldolgozás mellett nincs 10.4 Elkerülendő körülmények: Tartsa távol a közvetlen napfénytől. Hő. 25 Celsius-fok feletti hőmérsékletek Összeférhetetlen anyagok: Nehézfémek. Vas réz. Alumínium. Alkáliák. Maró. Klór oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: Oxigén 11. szakasz Toxikológiai információk 11.1 Akut toxicitás -Termékinformáció -Belélegzés -Szemmel érintkezés -Bőrrel érintkezés -Lenyelés Irritáló a légzőrendszerre A szem érintkezése korrozív anyagokkal szemégéseket okozhat. A szem visszafordíthatatlan sérülését okozhatja. A bőr érintkezése korrozív anyagokkal bőrégéseket okozhat Lenyelés esetén ártalmas Kémiai név LD50 orális LD50 dermális LC50 belélegzés J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 7/12

8 Hidrogén-peroxid =801 mg/kg (patkány) =4060 mg/kg (patkány) =2 mg/l (patkány) 4 h =2000 mg/kg (nyúl) Ecetsav 3310 mg/kg (patkány) 1060 mg/kg (nyúl) 11,4 mg/l (patkány) 4 h Peroxi-ecetsav =263 mg/kg (patkány) = mg/kg (patkány) =1410 ul/kg (nyúl) =0,3 mg/l (patkány) 1 h Érzékenyítés Mutagén hatások Karcinogén hatások Reproduktív toxicitás Fejlődési toxicitás STOT egyszeri kitettség STOT ismételt kitettség --Célszervi hatások Beszívási veszély Szem, légzőrendszer, bőr. 12. szakasz Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Ökotoxicitási hatások A termék környezeti hatása nem lett teljesen kivizsgálva. Kémiai név Hidrogénperoxid Ecetsav Toxicitás algára Toxicitás halra Toxicitás mikroorganizmusokra EC50 72 h: = 2,5 LC50 96 h: 10,0-32,0 mg/l mg/l statikus (Chlorella vulgaris) (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: mg/l statikus (Lepomis macrochirus) LC50 96 h = 16,4 mg/l (Pimephales promelas) LC50 96 h- 75 mg/l statikus (Lepomis macrochirus) LC50 96 h = 79 mg/l statikus (Pimephales promelas) EC50 = 8,8 mg/l 15 min EC50 = 8,8 mg/l 25 min EC50 = 8,8 mg/l 5 min Daphnia Magna (vízi bolha) EC50 48 h: mg/l statikus (Daphnia magna) EC50 24 h: 7,7 mg/l (Daphnia magna) EC50 24 h = 47 mg/l (Daphnia magna) EC50 48 h = 65 mg/l statikus (Daphnia magna) 12.2 Perzisztencia és lebomlóképesség 12.3 Bioakkumulatív potenciál J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 8/12

9 Kémiai név Oktanol-víz megoszlási koefficiens Ecetsav -0, Mobilitás talajban: Talajon abszorbeálódik PBT és vpvb értékelés eredményei: Információ nem áll rendelkezésre 12.6 Egyéb káros hatások: Információ nem áll rendelkezésre 13. szakasz Ártalmatlanítási megfontolások 13.1 Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/nem használtból keletkező hulladék Termékek Szennyezett csomagolás Egyéb információk Az összes európai és helyi rendelkezésnek megfelelően ártalmatlanítsa Ne használja fel újra az üres tartályokat, az összes európai és helyi rendelkezésnek megfelelően ártalmatlanítsa Az Európai hulladékkatalógus szerint a hulladékkódok nem termékspecifikusak, hanem alkalmazásspecifikusak. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kiosztania az alkalmazás alapján, amelyhez a terméket használták 14. szakasz Szállítási információk IMDG/IMO 14.1 UN-szám (ENSZ-szám) UN Megfelelő szállítási név Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált 14.3 Veszélyosztály 5.1 -Másodlagos osztály Csomagolási csoport II - Leírás UN3149, hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált, 5.1 (8), II 14.5 Tengeri szennyezőanyag nincs 14.6 Speciális rendelkezések nincs - EmS sza. F-H, S-Q 14.7 Szállítás ömlesztve a MARPOL 73/78 függeléke és Az IBC kód szerint RID 14.1 UN-szám (ENSZ-szám) UN Megfelelő szállítási név Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált 14.3 Veszélyosztály ADR/RID címkék J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 9/12

10 14.4 Csomagolási csoport II - Leírás UN3149, hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált, 5.1 (8), II 14.5 Környezeti veszély nincs 14.6 Speciális rendelkezések nincs - Besorolási kód OC1 ADR 14.1 UN-szám (ENSZ-szám) UN Megfelelő szállítási név Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált 14.3 Veszélyosztály ADR/RID-címkék Csomagolási csoport II - Leírás UN3149, hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált, 5.1 (8), II (E) 14.5 Környezeti veszély nincs 14.6 Speciális rendelkezések nincs - Besorolási kód OC1 - Alagútkorlátozási kód (E) ICAO 14.1 UN-szám (ENSZ-szám) UN Megfelelő szállítási név Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye 14.3 Veszélyosztály 5.1 -Másodlagos osztály Csomagolási csoport II -Leírás UN3149, hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, 5.1 (8), II 14.5 Környezeti veszély nincs 14.6 Speciális rendelkezések nincs IATA 14.1 UN-szám (ENSZ-szám) UN Megfelelő szállítási név Hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált 14.3 Veszélyosztály 5.1 -Másodlagos osztály Csomagolási csoport II -Leírás UN3149, hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav elegye, stabilizált, 5.1 (8), II 14.5 Környezeti veszély nincs 14.6 Speciális rendelkezések nincs - ERG kód 5C 15. szakasz Szabályozó információ 15.1 Az anyagra vagy elegyre specifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezések/törvények Nemzetközi leltárok J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 10/12

11 A termékben levő összes összetevő a következő leltárlistákon szerepel: TSCA EINECS/ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Nem felel meg Megfelel Megfelel Nem felel meg Jelmagyarázat TSCA Az Egyesült Államok Toxikus anyagok ellenőrzésére vonatkozó törvénye, 8(b) szakasz, Leltár EINECS/ELINCS Létező kereskedelmi anyagok európai leltára/bejelentett vegyi anyagok EU listája DSL/NDSL Kanadai belföldi anyagok listája/nem belföldi anyagok listája PICCS Vegyszerek és kémiai anyagok fülöp-szigeteki leltára ENCS Japán létező és új vegyi anyagok IECSC Létező vegyi anyagok kínai leltára AICS Vegyi anyagok ausztrál leltára KECL Koreai létező és kiértékelt vegyi anyagok 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Információ nem áll rendelkezésre. 16. szakasz Egyéb információk A 2. és 3. szakasz alatt hivatkozott H-kifejezések teljes szövege H226: Gyúlékony folyadék és gőz H242: A hevítés tüzet okozhat H271: Tüzet vagy robbanást okozhat; erős oxidálószer H302: Lenyelés esetén ártalmas H312: Bőrrel érintkezés esetén ártalmas H314: Súlyos bőrégéseket és szemsérülést okoz H332: Belélegzés esetén ártalmas H412: A vízi életre hosszan tartó hatásokkal ártalmas H335: Légzési irritációt okozhat H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat H400: Nagyon mérgező a vízi életre A 2. és 3. szakasz alatt hivatkozott R-kifejezések teljes szövege R35 Súlyos égéseket okoz R8 Az éghető anyaggal történő érintkezés tüzet okozhat R5 A hevítés robbanást okozhat R10 Gyúlékony R7 Tüzet okozhat R22 Lenyelés esetén ártalmas R34 Égéseket okoz J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 11/12

12 R37 Irritáló a légzőrendszerre R20/22 Belélegzés és lenyelés esetén ártalmas R20/21/22 Belélegzés, bőrrel érintkezés és lenyelés esetén ártalmas Fő irodalmi hivatkozások és adatforrások Kiadás dátuma Felülvizsgálat dátuma Felülvizsgálati megjegyzés Nem vonatkozik Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 sz. Rendeletet (EK) módosító május 20-i 453/2010 sz. Bizottsági rendelet (EK) követelményeinek. Általános felelősség-elutasító nyilatkozat A jelen bizttonsági adatlapon megadott információ a kiadás napján a legjobb tudásunk, információink és hitünk szerint helyes. A megadott információ csak útmutatóként szolgál a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és forgalomba hozatalhoz, és nem tekinthető garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az információ csak a nevezett specifikus anyagra vonatkozik, és lehet, hogy nem érvényes a bármilyen egyéb anyaggal kombinációban vagy bármilyen folyamatban használat anyagra, hacsak nincs meghatározva a szövegben. Biztonsági adatlap vége J Javított kiadás magyar változat. Oldal: 12/12

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02 0125 Terméknév Tiszta anyag/elegy Elegy 1.2 AZ anyag vagy elegy releváns felhasználásai és az ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke és II. melléklete alapján S1301 M, B rész 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

AD CONTACT. Készült 03-ápr.-2013 Felülvizsgálat dátuma 08-okt.-2014 Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AD CONTACT. Készült 03-ápr.-2013 Felülvizsgálat dátuma 08-okt.-2014 Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap AD CONTACT Készült 03-ápr.-2013 Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve ZCH01 AD CONTACT Szinonimák -

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben