S szemcseméretekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben"

Átírás

1 Nyomtatás dátuma: Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Anyagnév/ kereskedelmi név: S szemcseméretekben 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Leválasztó- és ellenőrzőpor Ellenjavallt felhasználás: A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító: KSL staubtechnik gmbh Utca/postafiók: Westendstrasse 11 Ország jele Irányítószám/ Helység: DE Lauingen Telefon/ Telefax/ (0) 9072 / / Fax: -50 / 1.4 Sürgősségi telefonszám +49 (0) 9072 / (Ügyfélfogadási idő: Hé - Csüt 08:00-16:00, Pé 08:00-12:00) 2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása /2008/EK rendeletben foglalt osztályozás szerinti besorolás Az 1272/2008/EK rendeletben foglalt osztályozási szabályok szerint nem veszélyes anyag vagy keverék Az 1999/45/EK irányelvben foglalt osztályozási szabályok szerinti besorolás Az 1999/45/EK irányelvben foglalt osztályozási szabályok szerint nem veszélyes anyag vagy elkészítés 2.2 Címkézési elemek Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési elemek Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem címkeköteles Az 1999/45/EK irányelv szerinti címkézési elemek Az 1999/45/EK irányelv szerint nem címkeköteles 2.3 Egyéb veszélyek A por a levegővel gyúlékony keveréket alkothat - porrobbanásveszély. Rendeltetésszerű használat esetén nem ismertek vagy nem várhatók az egészségre káros hatások. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok Ez a termék egy keverék. 3.2 Keverékek Összetétel/Összetevőkre vonatkozó adatok Keverék azonosítása: Veszélyes összetevők: natív keményítőkészítmény nincs Név CAS-szám: EK-szám Koncentráció s határérték [M.-%] REACH regisztrá ciós szám 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás Osztályozás az 1272/2008/EK rendelettel összhangban Keményítő >= 98% nem szükséges 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános megjegyzések: Tartós panaszok esetén javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. Tájékoztassa az orvost az anyagról/termékről és a megtett intézkedésekről. Belégzés esetén: Vigye az érintettet friss levegőre. Bőrrel való érintkezés estén: Öblítse le vízzel és szappannal. Szembe kerülés: Nyitott szemhéjak mellett öblítse ki bő vízzel. Lenyelés után: Öblítse ki a szájüreget bő vízzel. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások A por irritálhatja a szemet és a légutakat (idegen test bejutása).

2 Nyomtatás dátuma: Oldal: 2 / A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tünetek szerint kezelni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Vízpermet-sugár, alkoholnak ellenálló hab Az alkalmatlan oltóanyag: Por és teljes vízsugár: Porfelhőképződés veszélye 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz és túlzott hő esetén veszélyes bomlástermékek képződhetnek. A por a levegőben robbanékony elegyet képezhet. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Környezeti levegőtől független légzőkészülék 5.4 Kiegészítő megjegyzések Tegye meg az elektrosztatikus feltöltődés elleni intézkedéseket. Kerülje a porképződést. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Viseljen a 8. szakaszban leírtaknak megfelelő védőruházatot. Kövesse a 7. szakaszban leírt, biztonságos kezelésre vonatkozó utasításokat A sürgősségi ellátók esetében Vészhelyzeti tervre nincs szükség. Nagymértékű expozíció esetében azonban légzésvédelem kötelező. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Ne juttassa a vizes szuszpenziót közvetlenül a felszíni vizekbe. Ne juttassa felszíni vizekbe, talajba vagy csatornába. Az ivóvízre csak nagyon nagy mennyiség talajba vagy vízbejutása jelent veszélyt; Ebben az esetben értesítse a hatóságokat. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A területi elhatárolásra vonatkozó megjegyzések Kerülje a porképződést A szennyezésmentesítésre vonatkozó megjegyzések A keveréket mechanikus úton szedje fel vagy szívja fel, ezt követően pedig gondoskodjon az erre a célra szolgáló tartályokban történő helyi előírások szerinti ártalmatlanításáról. Használjon tanúsított, robbanásbiztos ipari porszívót vagy elszívóberendezést A területi elhatároláshoz és a szennyezésmentesítéshez alkalmatlan módszerek és anyagok Tilos szennyezésmentesítés céljából lefúvatni. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Ártalmatlanításkor vegye figyelembe a biztonsági adatlap 13. szakaszát. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó megjegyzések Kerülje a porképződést és -lerakódást. Tegye meg az elektrosztatikus feltöltődés elleni intézkedéseket. Tűz és robbanásvédelmi intézkedések Tegye meg az elektrosztatikus feltöltődés elleni intézkedéseket. Kerülje a porképződést. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Aeroszol- és porképződés elleni intézkedések Csak megfelelő forgácsanyaggal seperjen. A tisztításhoz lehetőleg megfelelő, száraz eljárást alkalmazzon, mint pl. depressziós elszívást, aminek következtében nem képződik por. Környezetvédelmi intézkedések Ne juttassa felszíni vizekbe, csatornába és a talajba Általános higiéniára vonatkozó megjegyzések Munka közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon. Használat/ érintkezés után mossa meg a kezeit. Poros légkör esetén viseljen légzésvédő készüléket és védőszemüveget. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Raktározási feltételekre vonatkozó adatok Az edényeket száraz helyen tárolja. Ne tárolja együtt robbanékony és/ vagy oxidáló anyagokkal. Raktárhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények Szorosan zárt edényzetben, száraz körülmények között, lehetőleg az eredeti edényben tárolja. Raktározási osztály: VCI: 11 (éghető szilárd anyagok)

3 Nyomtatás dátuma: Oldal: 3 / Meghatározott végfelhasználások Ipar- és ágazatspecifikus útmutatók A meghatározott végfelhasználásokhoz (lásd az 1.2 szakaszt) nem áll rendelkezésre kiegészítő információ. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem korlátozásai 8.1 Ellenőrzési paraméterek Nemzeti határértékek Foglalkozási expozíciós határértékek szempontjából ellenőrizendő összetevők: Kémiai azonosító CASszám: EK-szám Nemzeti határérték Expozíci ó fajtája Megjegyzés/ jogszabály Általános porhatárérték - - 1,25 (A) mg/m 3 (belélegezhető) inhalációs foglalkoztatási határérték TRGS 900 Általános porhatárérték (E) mg/m 3 (belélegezhető) inhalációs foglalkoztatási határérték TRGS Nemzetközi határértékek Foglalkozási expozíciós nemzetközi határértékek szempontjából ellenőrizendő összetevők: Kémiai azonosító CASszám: EK-szám Nemzetközi határérték Expozíci ó fajtája Megjegyzés/ jogszabály Keményítő lásd GESTIS adatlap belső határértékek * inhalációs mindenkori nemzetközi foglalkoztatási expozíciós határérték * A nemzetközi határértékeket tartalmazó GESTIS adatlapot a következő internetcímen találja: 8.2 Az expozíció ellenőrzésére vonatkozó korlátozások Megfelelő műszaki ellenőrzőberendezések A foglalkoztatási expozíciós határértékek betartásához sokszor műszaki és egyéni védőeszközök kombinációjára van szükség. A munkahelyi mérésekhez javasolt mérési eljárás: Lásd a szakmai szövetség iránymutatás-sorozatást. Az azonosított felhasználáshoz (1.2 szakasz) javasolt műszaki ellenőrzőberendezések és egyéni védőeszközök használata. Szükség esetén szellőztessen, így a por levegőben való jelenlétét kontrollálhatja. Amennyiben a levegőben magas a por koncentrációja, használjon szikramentes szellőzőrendszert Személyi óvintézkedések, például egyéni védőfelszerelés Általános Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség egyéni védőfelszerelésre. A terméket a biztonsági utasításokat betartva kezelje. Arc-/szemvédelem Porképződés esetén használjon az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget. Bőr-/kézvédelem Érzékeny emberek esetében a mechanikai dörzsölődés miatt a bőrre nézve enyhén irritáló hatású lehet. Szükség esetén viseljen az EN 374 szabvány szerinti védőkesztyűt. Légutak védelme Amennyiben az értékek meghaladják az expozíciós határértékeket (pl. ha a porformájú terméket nyitott állapotban alkalmazza), viseljen a 143 szabványnak megfelelő P1 részecskeszűrővel ellátott légzésvédő maszkot. Higiéniai intézkedések Munka közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon. Szünetekben és a munka végén mossa meg a kezét, és szükség esetén tusoljon le. Kerülje az anyag szemmel és bőrrel való érintkezését. A munka után az alkalmazottak meg kell, hogy mosakodjanak vagy le kell, hogy tusoljanak, továbbá kézvédő készítményt kell használniuk. A szennyezett ruházatot, cipőket, órákat stb. az újbóli használatot megelőzően ki kell tisztítani Környezeti expozíció ellenőrzése és korlátozása Lásd a 6. és 7. szakaszt. További intézkedésekre nincs szükség. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ (a) Külső jellemzők: - Anyag fizikai halmazállapota Por - szilárd - Szín fehértől az enyhén sárgásig (b) Szag semleges (c) Szagküszöbérték nem alkalmazható (d) ph-érték: 5,0 7,0 (20 C-nál) (e) Olvadáspont/fagyáspont: nem alkalmazható (f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: nem alkalmazható, mivel a forráspont előtt kémiai bomlásnak indul (g) Lobbanáspont: nem alkalmazható, mivel nem folyadék (h) Párolgási sebesség nem alkalmazható, mivel nem folyadék (i) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem alkalmazható (j) Alsó robbanási tartományok: 60 g/m 3 (k) Gőznyomás: nem alkalmazható (l) Gőzsűrűség: nem alkalmazható

4 Nyomtatás dátuma: Oldal: 4 / 6 (m) Relatív sűrűség: nem alkalmazható (n) Oldékonyság: nem oldható (o) Megoszlási hányados: nem áll rendelkezésre adat (p) Öngyulladási hőmérséklet > 300 C (q) Bomlási hőmérséklet: 200 C-tól (r) Viszkozitás: nem alkalmazható, mivel nem folyadék (s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: robbanóképes (Porrobbanási osztály: ST1) Nem robbanásveszélyes és nem pirotechnikai. Nincs gázképződés vagy önfenntartó exoterm reakció. (t) Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható, a keveréknek nincsenek oxidáló jellemzői 9.2 Egyéb információk Nem alkalmazható 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szakszerű tárolás és kezelés esetén nincsenek ismert veszélyes reakciók. Porrobbanásveszély por-levegő elegy esetén 10.2 Kémiai stabilitás A keverék normális hőmérsékleti értékek és normális nyomás mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége Normális raktározási feltételek mellett nincs veszély 10.4 Kerülendő körülmények Ha raktározás közben nedvesség vagy víz éri, akkor az anyag összetapadhat, és a minősége romolhat. Hőmérsékletek > 100 C 10.5 Nem összeférhető anyagok Kerülje az oxidálószerekkel való érintkezését Veszélyes bomlástermékek nincs; szénmonoxidra és -dioxidra, vízre és oxigénre bomlik szét. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A termékre vonatkozóan toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. Akut toxicitás Bőrkorrózió/bőrirritáció Szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Aspirációs veszély Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Azonnali hatás Szemirritáció, valamint a légutak irritációja a bejutott idegen test miatt előfordulhat Krónikus hatások tartós expozíció miatt

5 Nyomtatás dátuma: Oldal: 5 / SZAKASZ: Ökológiai információk A termékre vonatkozóan ökotoxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre Toxicitás Nem áll rendelkezésre adat 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság A keményítő biodegradábilis Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre adat 12.4 A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre adat 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei nem szükséges 12.6 Egyéb káros hatások Nem ismert 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek A regionális hatóságok előírásai szerint ártalmatlanítható. A terméket szárazon szedje fel. Ne juttassa hulladékkezelési céllal a szennyvízbe vagy a felszíni vizekbe. Ajánlás A pontos hulladékkulcsról egyeztessen az ártalmatlanítást végző személlyel. A hulladékkulcsot a hulladékok jegyzékét tartalmazó rendeletben (a németországi AVV) találja meg Hulladék porok, amelyek különböznek a től Tisztított/tisztítatlan csomagolások kezelése egyéb, kevert csomagolási hulladékok, az anyag újrahasznosításának megfelelően 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk A szállítási rendeletek értelmében (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes árunak UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4 Csomagolási csoport Környezeti veszélyek 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs különösebb intézkedésre szükség 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A termék nem tartozik az 1907/2006/EK rendelet (REACh rendelet) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alá. Uniós jogszabályok

6 Nyomtatás dátuma: Oldal: 6 / 6 Nemzeti előírások A termék kezelése során be kell tartani a mindenkori aktuális verzióban szereplő törvényi előírásokat, többek között VwVwS vízveszélyességi osztály: 1 - enyhén vízveszélyes TRGS 500 Óvintézkedések TRGS 900 Foglalkoztatási határértékek Műszaki útmutató a levegő tisztán tartásához Munka-egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelet (a németországi ArbMedVV) A munka-egészségügyi ellátás vizsgálatára vonatkozó szakmai szövetségi szabályok 15.2 Anyag kémiai biztonsági értékelése Kémiai biztonsági értékelést nem végeztünk. 16. SZAKASZ: Egyéb információk 16.1 Előző változat módosításai Az 453/2010/EK rendelet szerinti átdolgozás 16.2 Rövidítések és betűszók ADN ADR ArbMedVV BG CAS CLP IATA ICAO IMDG PBT REACh RID SDB TRGS VCI vpvb VwVwS Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás) Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Munka-egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelet) Berufsgenossenschaft (Szakmai szervezet) Chemical Abstracts Service Classification, labelling and packaging (Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK rendelet) International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata) Persistent, bio-accumulative and toxic (perzisztens, bioakkumulatív, toxikus) Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet) Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat) Sicherheitsdatenblatt (Biztonsági adatlap) Technische Regeln für Gefahrstoffe (Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Verband der chemischen Industrie e.v. (Európai vegyipari szervezet) Very persistent, very bioaccumulative (nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív) Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (Vízveszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályozások) 16.3 Felhasznált irodalom és adatforrások A legfontosabb adatok és műszaki információk forrásaként a nyersanyagszállító/gyártó adataira hivatkozunk, ill. az ECHA osztályozási és címkézési jegyzék adatbankjára Módszerek, amelyek a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében meghatározottak szerint az információk besorolási célból történő értékelésére felhasználásra kerültek A keverékre vonatkozóan nem végeztünk értékelést. Az 1272/2008/EK rendelet 6. cikkének 5. bekezdése szerinti keverékek besorolására vonatkozó interpolációs elveket alkalmaztuk. A keverék vízveszélyességi osztályba történő besorolása a VwVwS 4. mellékletének 3. pontja szerint történt Munkavállalók oktatása A vállalatoknak/vállalkozásoknak a munkavállalók számára egészség, biztonság és környezet témában tartott oktatásokon kívül biztosítaniuk kell, hogy munkavállalóik a biztonsági adatlapot elolvassák, megértsék, és a követelményeket teljesítsék Egyéb információk A termékeket az élelmiszerek csomagolási egységeinek gyártása során biztonságosan lehet alkalmazni. Termékeink előállítása során semmilyen antibiotikumot, baktérium és gombaölő szert nem használunk fel Kizárásról szóló záradék A jelen biztonsági adatlapban szereplő adatok a termékünkre vonatkozó biztonsági intézkedéseket írják le, és ismereteink jelenlegi állásán alapulnak. Nem szolgálnak biztosítékként a termék tulajdonságaira, és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Ez a biztonsági adatlap a felhasználó számára pusztán csak tájékoztatásként szolgál. A legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze; az adatok helyességét nem szavatoljuk, a nyomatási-, szedési vagy másolási hibákért felelősséget nem vállalunk. Az érvényes törvények, rendelkezések és szabályzatok betartása, beleértve a jelen adatlapban nem megnevezetteket, a termékeink felhasználóinak felelőssége.

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 30/70 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 20/80 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 15/85 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Gázszám: 201 Oxigén ipari, Gázszám: 202 Oxigén orvosi, Gázszám: 204 Magassági légzőoxigén,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatlap száma: OPTIMA - 01 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MESTER Pillanatragasztó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

LILA. CEM III/B 32,5 N LH/SR EN 197-1 szerint Királyegyházi Cementgyár CEMENT 1/15

LILA. CEM III/B 32,5 N LH/SR EN 197-1 szerint Királyegyházi Cementgyár CEMENT 1/15 BIZTONSÁGI ADATLAP LILA Biztonsági adatlap a REACH 1907/2006/EK rendelet 453/2010/EK 1. módosítása szerint Verzió: 2.00 / HUN Kiadva: 2015.06.01. Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. CEMENT CEM III/B

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben