Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Érsek István.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István."

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Körmend (út, utca) Kossuth Lajos utca (házszám) 36. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Körmend (út, utca) Kossuth Lajos utca (házszám) 36. Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Érsek István Egyesület vezető cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Érsek István cím: neve tulajdonosa üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportcsarnok Körmend Város Önkormányzata Somogyi Béla Általános Iskola 28 Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend Város Önkormányzata Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 8 Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Gimnázium 3 Határrendészeti Szakközépiskola Magyar Államkincstár Basketball Körmend Sport Kft. 10 és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Program a Körmendi Kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért Jelen sportfejlesztési program a Körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával. A pályázatban bemutatott program a 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozik, melyek megvalósítása hosszú ido re meghatározná és biztosítaná a Körmendi Kosárlabdázás utánpótlásának szakmai és tárgyi feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi évtizedekben felépített, méltán híres, az idáig háromszoros magyar bajnok és hatszoros kupagyo ztes felno tt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez, továbbá a korábbi évek TAO program keretében sikeresen megvílósított sportfejlesztési programok folytatásához. A program megvalósításának elso dleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a felno tt kosárlabda csapat edzései és mérko zései mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévo Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterme, továbbá Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely helyszíneken jellemzo en a elo készíto és kenguru korcsoport edzései valósulnak meg. Az Egyesület a korábbi években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi mu ködés, viszont további fejlesztésekre nem volt leheto ség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelento s mértékben megkönnyítette az Egyesület mu ködését, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a program befejezéséig. Ez által nyugodtabb és stabilabb körülmények között mu ködhet az egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülo knek, továbbá az edzo k számára is. Program a Körmendi Kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért Jelen sportfejlesztési program a Körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával. A pályázatban bemutatott program a 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozik, melyek megvalósítása hosszú ido re meghatározná és biztosítaná a Körmendi Kosárlabdázás utánpótlásának szakmai és tárgyi feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi évtizedekben felépített, méltán híres, az idáig háromszoros magyar bajnok és hatszoros kupagyo ztes felno tt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez, továbbá a korábbi évek TAO program keretében sikeresen megvílósított sportfejlesztési programok folytatásához. A program megvalósításának elso dleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a felno tt kosárlabda csapat edzései és mérko zései mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévo Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterme, továbbá Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely helyszíneken jellemzo en a elo készíto és kenguru korcsoport edzései valósulnak meg. Az Egyesület a korábbi években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi mu ködés, viszont további fejlesztésekre nem volt leheto ség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelento s mértékben megkönnyítette az Egyesület mu ködését, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a program befejezéséig. Ez által nyugodtabb és stabilabb körülmények között mu ködhet az egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülo knek, továbbá az edzo k számára is. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást! Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást! Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve sportfejlesztési program kiemelkedo en az utánpótláshoz kapcsolódó költségekbo l tevo dik össze, melyhez személyi jellegu ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és versenyeztetéssel összefüggo költségek kapcsolódnak. A 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozó sportfejlesztési program összes költsége: ,- Ft, melybo l igényelt támogatás: ,- Ft. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi leheto ségek által megengedett TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelo önrész biztosítása mellett. A Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: A személyi jellegu kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelo s vezeto bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes ido szakára, 12 hónapra (2014. július június) használnánk fel. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó edzo i bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalat vettük alapul, annak érdekében, hogy a jövo ben is megfelelo mino ségu szakembereket tudjuk alkalmazni. Az o bérüket 11 hónapon keresztül (2014. augusztus június) szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül. Szintén az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A hez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a 2015-ös év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, ero fejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elo a megfelelo szakember (személyi és ero nléti edzo ) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az ero nléti edzo és a gyógytornász gondos felmérését követo en kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének mego rzéséhez. Mivel az eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszeru nek tartjuk beszerzésüket a támogatási ido szak elejére, 2014 nyarára ido zíteni. Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület mindennapi ügyintézését, továbbá a t, versenyeztetést segítse. A sportfejlesztési program kiemelkedo en az utánpótláshoz kapcsolódó költségekbo l tevo dik össze, melyhez személyi jellegu ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és versenyeztetéssel összefüggo költségek kapcsolódnak. A 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozó sportfejlesztési program összes költsége: ,- Ft, melybo l igényelt támogatás: ,- Ft. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi leheto ségek által megengedett TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelo önrész biztosítása mellett. Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: A személyi jellegu kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelo s vezeto bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes ido szakára, 12 hónapra (2014. július június) használnánk fel. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó edzo i bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalat vettük alapul, annak érdekében, hogy a jövo ben is megfelelo mino ségu szakembereket tudjuk alkalmazni. Az o bérüket 11 hónapon keresztül (2014. augusztus június) szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül. Szintén az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A hez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a 2015-ös év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, ero fejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elo a megfelelo szakember (személyi és ero nléti edzo ) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az ero nléti edzo és a gyógytornász gondos felmérését követo en kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének mego rzéséhez. Mivel az eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszeru nek tartjuk beszerzésüket a támogatási ido szak elejére,

3 2014 nyarára ido zíteni. Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület mindennapi ügyintézését, továbbá a t, versenyeztetést segítse. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszeru sítése és a tömegesítése érdekében elo készíto mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási ido szakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi sportfejlesztési programok elso dleges célja a biztos, stabil mu ködés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat elo re az utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is jellemzo en a TAO támogatásból fenntartható, egymásra épülo koncepciót próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelo en alakult és alakul a jelenlegi ido szakban is. A legfo bb célkitu zés, miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben jellemzo en a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor elo remutató program kialakítása volt az elso dleges cél, addig jelen program legfo bb célkitu zése a hosszú távú fenntarthatóság. Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az ero nléti edzo nk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelento sen no a játékosok teljesíto képessége mindamellett, hogy az egészségükre a leheto legkisebb veszélyt jelentene a versenysport. A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének leheto ségével, és az egymásra épülo, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom. A Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszeru sítése és a tömegesítése érdekében elo készíto mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási ido szakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi sportfejlesztési programok elso dleges célja a biztos, stabil mu ködés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat elo re az utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is jellemzo en a TAO támogatásból fenntartható, egymásra épülo koncepciót próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelo en alakult és alakul a jelenlegi ido szakban is. A legfo bb célkitu zés, miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben jellemzo en a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor elo remutató program kialakítása volt az elso dleges cél, addig jelen program legfo bb célkitu zése a hosszú távú fenntarthatóság. Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az ero nléti edzo nk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelento sen no a játékosok teljesíto képessége mindamellett, hogy az egészségükre a leheto legkisebb veszélyt jelentene a versenysport. A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének leheto ségével, és az egymásra épülo, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom. A A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sikeres pa lya zatunk no velne a gyermekek leheto se geit, hogy mine l to bbet tudjanak mozogni e s egy ege szse ges e letmo dot, nemzetet, ta rsadalmat tudjanak kialakı tani. Jo vo ke pu nkben a kosa rlabda heti rendszeresse ggel gyakorolt sportteve kenyse gke nt, az egye nek e s a csala dok, kis ko zo sse gek e letmino se ge nek befolya sola sa ra ke pes te nyezo ke nt jelenik meg. Dinamikusan no velni szeretne nk a kosa rlabda mindennapos mu vele se t, elterjede se t. Felno tt kosa rlabda csapatunknak u jra egyre to bb saja t nevele su ja te kost kı va nunk adni, e s megteremtju k a leheto se get az uta npo tla s koru ja te kosoknak ahhoz, hogy NB I oszta lyu csapatokban ja tszhassanak. Ja te kosainkat gyakran visszu k va logatott e s kupame rko ze sekre, ami ero sı ti az egye ni motiva cio t, az o sszetartoza st e s a nemzeti o ntudat kialakı ta sa t. To bb napos, vide ki torna ink kiva lo csapato sszetarta st kova csolhatnak a csapatok ko zo tt. Reme nyeink szerint a TAO ta mogata snak is ko szo nheto rendezettebb ko ru lme nyeket la tva egyre to bb szu lo va llal re szt az egyesu let munka ja ban, nyu jt ta mogata st ku lo nfe le szolga ltata sokkal. Va rosunk O nkorma nyzata val kitu no kapcsolatban a llunk, egyesu letu nk meghata rozo szereplo je a va ros sporte lete nek. A sporta gban elismerik teljesı tme nyu nket, a szu lo k nagyra e rte kelik, e s o ro mmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel. Sikeres pa lya zatunk no velne a gyermekek leheto se geit, hogy mine l to bbet tudjanak mozogni e s egy ege szse ges e letmo dot, nemzetet, ta rsadalmat tudjanak kialakı tani. Jo vo ke pu nkben a kosa rlabda heti rendszeresse ggel gyakorolt sportteve kenyse gke nt, az egye nek e s a csala dok, kis ko zo sse gek e letmino se ge nek befolya sola sa ra ke pes te nyezo ke nt jelenik meg. Dinamikusan no velni szeretne nk a kosa rlabda mindennapos mu vele se t, elterjede se t. Felno tt kosa rlabda csapatunknak u jra egyre to bb saja t nevele su ja te kost kı va nunk adni, e s megteremtju k a leheto se get az uta npo tla s koru ja te kosoknak ahhoz, hogy NB I oszta lyu csapatokban ja tszhassanak. Ja te kosainkat gyakran visszu k va logatott e s kupame rko ze sekre, ami ero sı ti az egye ni motiva cio t, az o sszetartoza st e s a nemzeti o ntudat kialakı ta sa t. To bb napos, vide ki torna ink kiva lo csapato sszetarta st kova csolhatnak a csapatok ko zo tt. Reme nyeink szerint a TAO ta mogata snak is ko szo nheto rendezettebb ko ru lme nyeket la tva egyre to bb szu lo va llal re szt az egyesu let munka ja ban, nyu jt ta mogata st ku lo nfe le szolga ltata sokkal. Va rosunk O nkorma nyzata val kitu no kapcsolatban a llunk, egyesu letu nk meghata rozo szereplo je a va ros sporte lete nek. A sporta gban elismerik teljesı tme nyu nket, a szu lo k nagyra e rte kelik, e s o ro mmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 2014/15 Erőnléti edző U11 U12 U14 Kamarás Ákos - U Ft Ft Ft U18 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

5 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

RADO KSE. Sportiskola

RADO KSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Gyulasport Sportlétesítményeket MűködtetőUtánpótlás Nevelő SportiskolaS

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ibrány Sportegyesület Ibrány SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely.

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre.

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Honvéd Sportegyesület BHSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 MTK ELITE Basket Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Sió-Kosár UK. Sportiskola

Sió-Kosár UK. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Sió-Kosár Utánpótlás Klub Sió-Kosár UK 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ELITE Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 ELITE SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete EKKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 9 4 0 7 9 1-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 6 0 0 1 4 8-3 0 0 6 2 1 6 5-5 3 0 0 0 0 1 0. Czerpán István.

Sportiskola. Adószám: 1 9 9 4 0 7 9 1-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 6 0 0 1 4 8-3 0 0 6 2 1 6 5-5 3 0 0 0 0 1 0. Czerpán István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Pécsi Vasutas Sportkör Kosárlabda Szakosztály PVSK Kosárlabda Szakosztály

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Női Kosárlabda Klub Bajai NKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

CVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 3 1 8 7-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 7 0 4 4-2 0 0 0 9 0 7 0-0 0 0 0 0 0 0 0 BALÁZS BÉLA ELNÖK.

CVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 3 1 8 7-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 7 0 4 4-2 0 0 0 9 0 7 0-0 0 0 0 0 0 0 0 BALÁZS BÉLA ELNÖK. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET CVSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Albertirsai Sportegyesület ASE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 1 0 4 2 Budapest. Hámori György Elnök. Páli Gábor

Diáksport egyesület. 1 0 4 2 Budapest. Hámori György Elnök. Páli Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub Megyeri Tigrisek KK

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben