Nincs lényeges azonosított felhasználás anyagok keveréke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nincs lényeges azonosított felhasználás anyagok keveréke"

Átírás

1 1/11. oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONO SÍTÁSA Term ékazonosító Az anyag vagy keverék lényeges a zonosíto tt felh asználása, illetve ellen java llt felh asználása Az anyag/készítmény alka lmazá sa A biztonsági adatla p szállítójá nak a datai Sü rgősségi telefonszám: Nincs lényeges azonosított felhasználás anyagok keveréke Lefolyó tisztító GR SARANTIS SA 26 Amaroussiou Halandriou St Athén, Görögország Tel: Fax: Athéni Mérgezési Központ, Görögország Telefon: A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS Az anyag vagy keverék osztá lyozása A 67/548/EGK, illetve az 1999/45/EK ren delet szerinti besorolás Az emberi egészséget és a körn yezetet közvetlen ül érin tő veszélyek re vonatkozó információ: Osztályozá si rend szer : Címkézési elemek Az EU irán yelvek szerin ti címkézés: Term ék betűkódja és veszélyességi jelölése: C; Maró hatású R35; Súlyos égési sérülést okoz A terméket Az EU készítményeire vonatkozó általános osztályozási irányelv legfrissebb érvényes változatában foglalt számítási eljárás miatt címkézni kell. Az osztályozás az EU listák legfrissebb kiadása szerinti, kibővítve a társaságra vonatkozó és a szakirodalmi adatokkal. A termék besorolása és jelölése az EU irányelveknek/a veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelően történt. C; Maró hatású (Folytatás a 2. oldalon)

2 2/11. oldal A címkézés veszély-meghatá rozó komponensei: Kockáza tra u ta ló mondatok : Biztonságo s haszná latra u ta ló monda tok: Osztályozá si rend szer : Egyéb veszélyek Perzisztens, b ioakk umu la tív és mérgező (P BT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakk umu la tív (vpvb) anyagokra vona tkozó krité riumoknak va ló megfelelés (az 1. oldal folytatása) nátrium-hidroxid 35 Súlyos égési sérülést okoz 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 28 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.) Nem vonatkozik. PBT: Nem vonatkozik. vpvb: Nem vonatkozik. 3. ÖSSZETÉTEL /AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFO RMÁCIÓ Vegyszer jellemzője: Leírá s: Összetevők : CAS-szám: EINECS-szám: Katalógusszám: CAS-szám: EINECS-szám: Katalógusszám: CAS-szám: Keverékek Keverék nátrium-hidroxid C R35 Bőrirritáció 1A, H314 nátrium-karbonát Xi R36 Szemirritáció 2, H319 fehérolaj (petróleum) Xn R % 25-50% 2,5% Aspirációs veszély 1, H304 (Folytatás a 3. oldalon)

3 3/11. oldal (a 2. oldal folytatása) 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJ TÁSI INTÉZKEDÉSEK Az első segély nyú jtási intézkedések ismertetése Általános információk: Belégzés után : Bő rrel va ló érin tk ezést követően : Szembe jutás: Lenyelés után: Információ az orvos részére: Legfon to sabb a kut, illetve késleltetett tünetek és hatások A szük séges a zonna li orvo si ellá tá s és kü lönleges ellá tás jelzése A termék által szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. Az érintett személyt vigye azonnal ki a friss levegőre. Biztosítson friss levegőt, és mindenképp hívjon orvost. Amennyiben a sérült eszméletlen, helyezze stabil oldalfekvéses pozícióba a szállításhoz. Azonnal mossa le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítse le. Bő vízzel hosszú ideig öblítse a szemet. Ezután konzultáljon egy orvossal. A sérült száját vízzel ki kell öblíteni. Biztonsági okokból konzultájon egy orvossal. Azonnal kérjen orvosi segítséget. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tűzo ltó készülék: Alka lmas oltóa nyagok: Az anyagból vagy a keverékből szá rma zó k ülönleges veszélyek Tűzo ltóknak szóló javasla t Védő felszerelés: További inform áció Szén-dioxid, homok, oltópor Tűzoltáskor megfelelő légzőkészüléket és védőruházatot kell viselni. A szennyezett tűoltásra használt vizet külön kell gyűjteni. Az nem kerülhet be a szennyvízrendszerbe. 6. INTÉZK EDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Személyi óvintézk edések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Körn yezetvédelmi óvintézkedések : Vise ljen védőfelszerelést. A nem védett személyeket tartsa távol. Vise ljen védőruházatot. Az anyag nem kerülhet bele a szennyvízelvezetőbe, a felszíni, illetve talajvízbe. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4/11. oldal A területi elh atárolás és a szennyezés men tesítés módszerei és a nyaga i Hiva tkozás más sza ka szokra: (a 3. oldal folytatása) Használjon semlegesítőszert. A szennyezet anyagok, illetve hulladék eltávolítását a 13. pontban foglaltaknak megfelelően kell végezni. Gondoskodjon megfelelő szellőztetés biztosításáról. A helyreállításról, illetve eltávolításról arra alkalmas gyűjtőedény segítségével kell gondoskodni. A biztonságos kezelésre vonatkozó információk tekintetében ld. a 7. bekezdést. A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információk tekintetében ld. a 8. bekezdést. Az eltávolításra vonatkozó információk tekintetében ld. a 13. bekezdést. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés: A biztonságo s kezelésre irán yuló óvintézkedések Tűz-, illetve robbanásvédelemmel kapcsola tos információ: A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együ tt Tá ro lá s: Tá ro ló helyiségek re és gyűjtőedényekre vonatkozó követelmények: Egy közös tároló létesítményben történő tárolásra vonatkozó információ: Tá ro lá si feltételekre vona tkozó tovább i információ: Megha tá rozott végfelha szná lá s (végfelha szná lá sok): Alapos portalanítás. A gyűjtőedényt óvatosan nyissa ki és kezelje. Előzze meg a porképződést. Nincsen szükség különleges eljárásokra. A terméket hűvös helyen kell tárolni. Nem szükséges. A tárolóedényt szorosan lezárva kell tartani. A terméket tartsa elzárva, és ahhoz kizárólag a műszaki szakértő személyzet vagy azok asszisztensei férhessenek hozzá. A terméket tartsa elzárva, gyermekek számára nem hozzáférhető módon. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉ NI VÉDELEM A technika i létesítmények Nincsen további adat; ld. 7. pont. kia lakítá sá ra von atkozó további információk: Ellenőrzési paraméterek A munkahelyen ellenőrzést igénylő ha tárér tékekkel rendelkező összetevők: n átrium-hidroxid WEL Rövid távú érték: 2 mg/m 3 További inform áció A készítéskor érvényes jegyzékek szolgáltak alapul. (Folytatás az 5. oldalon)

5 5/11. oldal Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Légzésvédelem: Kézvéd elem: Kesztyű anyaga A kesztyű anyagá ra von atkozó penetrációs idő ta rtam Szemvédelem: (a 4. oldal folytatása) Élelmiszerektől, italoktól és eleségtől távol tartandó. A termék által szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. Szünetek előtt, illetve a munka végeztével mosson kezet. Rövid idejű expozíció vagy alacsony szintű szennyezés esetén használjon légzésszűrő eszközt. Intenzív, vagy hosszabb idejű expozíció esetén használjon önálló légzésvédő szűrőeszközt. Védőkesztyű A kesztyű anyagának át nem eresztőnek, illetve a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel ezzel kapcsolatosan tesztelést nem végeztek, nem tudunk javaslattal szolgálni a termék/készítmény/kémiai keverék esetében alkalmazandó kesztyű anyaga tekintetében. A kesztyű anyagának megválasztásánál figyelembe kell venni a penetrációs időtartamot, a diffúziósebességet és a degradációt. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csupán az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is, és az gyártók szerint eltérő lehet. A pontos átitatási időtartamot a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és az ezzel kapcsolatos előírást be kell tartani. Az EN 374 III. fejezete szerint meghatározott átitatási időtartamokat nem gyakorlati körülmények között mérik. Ezért az átitatási idő 50%-ának megfelelő maximális viselési időtartam javasolt. Szorosan zárt védőszemüveg (Folytatás a 6. oldalon)

6 6/11. oldal Testvédelem: Védő munkaruházat (az 5. oldal folytatása) 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TUL AJ DO NSÁGO K Az alapvető fizikai és kémia i tulajdonságokra vona tkozó információ Általános információ Kü lső jellemzők: Megjelenés: granulátum Szín: fehér-sárgás színű Szag: jellegzetes Szagkü szöb érték : ph érték : Állapotváltozás Olvadá spont/ta rtomány: Fo rráspont/for rási hőmérséklettartomány: Lobbaná spont: Tűzveszélyesség (szilá rd, gázhalmazállapot): Gyulla dá spont: Bo mláshőmérséklet: > 400 C Öngyulladás: A termék nem öngyulladó. Robbaná sveszély: A termék nem robbanásveszélyes. Robbaná si ta rtományok: a lsó: felső: Gőznyomás: Sűrűség: Relatív sűrűség: Gőzsűrűség: Pá ro lgási sebesség: (Folytatás a 7. oldalon)

7 7/11. oldal Vízben való o ldhatóság/vízzel va ló elegyíthetőség: Megoszlá si hán ya dos: (noktanol/víz): Viszkozitás: Dinamikus: Kinematikus: Könnyen oldódik. Nincs meghatározva. Nem vonatkozik. Nem vonatkozik. (a 6. oldal folytatása) 10. STABILITÁS ÉS REAKC IÓKÉPESSÉG Reakciókészség Kémiai stabilitás Hőbomlá s/kerü lendő körü lmények : Veszélyes reakciók lehetősége: Kerü lendő körülmények: Nem összeférhető a nyagok: Veszélyes bomlásterm ékek: Környezeti hőmérsékleten stabil. Veszélyes reakciók nem ismertek. Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A toxikológia i ha tásokra vona tkozó információ: Akut toxicitá s: A besoro lás szempontjából lényeges LD/LC50 érték ek: n átrium-hidroxid Orális LD mg/kg (rat) Elsődleges irritációs hatás: Bő rkonta ktus: Erős maró hatás a bőrön és a nyálkahártyán. Szemkon taktus: Erős maró hatás. Szenzibilizáció: További toxiko lógiai információk: Seznzibilizáló hatás nem ismert. Maró hatás A termék lenyelése erős maró hatással jár a szájban és a torokban, illetve fennáll a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye. (Folytatás a 8. oldalon)

8 8/11. oldal 12. ÖKOLÓGIAI INFO RMÁCIÓK (a 7. oldal folytatása) Toxicitás Vízi toxicitás: Perzisztencia és lebon thatóság Viselkedés környezeti ren dszerek ben: Bioakk umulá ciós képesség A talajban va ló mobilitás További ökológia i információk: Általános megjegyzések : A PBT- és a vpvb-érték elés eredményei PBT: vpvb: Egyéb ká ro s ha tá sok Hígítás, illetve semlegesítés nélkül nem engedhető szennyvízbe vagy vízgyűjtő árokba. Nem vonatkozik. Nem vonatkozik. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hu llad ékkezelési mód szerek J ava sla t Az eltávolítást a Nemzeti Jogszabályokban foglaltak szerint kell végezni. A termék ne kerüljön a szennyvízelvezető rendszerbe. Tisztíta tlan csomagolás: J ava sla t: Az újrafelhasználás vonatkozásában vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Az eltávolítást a hivatalos szabályozásnak megfelelő módon kell végezni. 14. SZÁLL ÍTÁSI INFO RMÁCIÓK Hu llad ékkezelési mód szerek Közú ti szállítás ADR/RID (ha tá ro kon á tnyú ló) ADR /R ID osztá ly: 8 Maró hatású anyagok. (Folytatás a 9. oldalon)

9 9/11. oldal (a 8. oldal folytatása) UN-szá m: 3262 Csoma golá si csoport: II Veszélyt jelző címke: 8 Az ENSZ szerinti megfelelő 3262 MARÓ, SZILÁRD, BÁZISOS, SZERVETLEN, M.N.N. szá llítá si megnevezés: Alagút korlátozási kód: E Tengeri szá llítá s IMDG: IMDG osztály: 8 UN-szá m: 3262 Címke: 8 Csoma golá si csoport: II Megfelelő szá llítá si megnevezés: MARÓ, SZILÁRD, BÁZISOS,SZERVETLEN, M.N.N. Szállítá s repü lőgépen ICAO-TI és IATA-DGR: ICAO/IATA osztály: 8 UN/ID szám: 3262 Címke: 8 Csoma golá si csoport: II Megfelelő szá llítá si megnevezés: MARÓ, SZILÁRD, BÁZISOS,SZERVETLEN, M.N.N. A felha szná lót érintő kü lönleges Figyelmeztetés: Maró hatású anyagok. óvintézkedések A MARP OL 73/78 II. m elléklete és Nem vonatkozik. a z IBC kódex szerinti ömlesztett szá llítá s 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Az ado tt anyagga l vagy keverék kel kapcsola tos b iztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elő írások /jogszabályok Az EU irán yelvek szerin ti címkézés: A termék besorolása és jelölése az EU irányelveknek/a veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelően történt. (Folytatás a 10. oldalon)

10 11/11. oldal (a 9. oldal folytatása) Term ék betűkódja és veszélyességi jelölése: A címkézés veszély-meghatá rozó komponensei: Kockáza tra u ta ló mondatok : Biztonságo s haszná latra u ta ló monda tok: Kémiai b iztonsági érték elés: C; Maró hatású nátrium-hidroxid 35 Súlyos égési sérülést okoz 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 28 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.) Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 16. EGYÉB INFOR MÁCIÓK Az információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Ez azonban nem jelent garanciát bármely specifikus terméktulajdonság vonatkozásában, és nem keletkeztet jogilag érvényes szerződéses viszonyt. Lényeges mondatok Az MSDS-t (Bizton sági adatla p) kibocsátó szerv: H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R65 Ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat. SustChem Engineering LT D 144, 3rd Septemvriou, Athén, Görögország Tel: Fax: (Folytatás a 11. oldalon)

11 11/11. oldal Kapcsola t: Web oldal: GR SARANTIS S.A. (a 10. oldal folytatása)

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatlap száma: OPTIMA - 01 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MESTER Pillanatragasztó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben