2009 a magyar nyelv éve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 a magyar nyelv éve"

Átírás

1 Dr. H. Tóth István Radek Patloka A SOKOLDALÚ IGEKÖTŐ Tudnivalók, gyakorlatok a magyar igekötős igék megismeréséhez 2009 a magyar nyelv éve Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja Prága 1

2 A SOKOLDALÚ IGEKÖTŐ Tudnivalók, gyakorlatok a magyar igekötős igék megismeréséhez Írta DR. H. TÓTH ISTVÁN és RADEK PATLOKA Károly Egyetem Filozófiai Fakultása Prága Lektorálta DR. POÓR ZOLTÁN kandidátus egyetemi docens Veszprém DR. VÖRÖS FERENC PhD főiskolai tanár Szombathely Felelős kiadó ROBERT PEJSA szakcsoportvezető Károly Egyetem Filozófiai Fakultása Szláv és Kelet-európai Nyelvek Intézetének Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja Prága 2

3 ELŐSZÓ A magyar nyelv oktatásában és tanulásában általánosan terjedő nézet, hogy az igekötős igék elsajátítása nem eléggé tudatos, az igekötők sokszínű alkalmazása nehézkes, holott az igekötős igék kikövetkeztethetőek a magyar nyelv struktúráiból. Erősítheti az igekötős igék egyre pontatlanabb alkalmazását az a nyelvtanítási szemlélet is, hogy nincs, vagy alig van szükség nyelvtantanításra, ezzel együtt tudatos nyelvművelésre. Magunk ekként gondolkodunk: az igekötők pontos ismerete, figyelmes használata, gondos megválogatása a szó- és írásbeli kifejezésben egyaránt elengedhetetlen. Ezért ez a munkánk a célkitűzését, a szemléletét, a példaanyagát, a feladatgyűjteményét illetően a magyar igekötős igék körültekintő tanításában és alapos elsajátításában akar segítségül lenni a magyart idegen nyelvként tanulni szándékozóknak éppúgy, mint a határon túli magyar anyanyelvűeknek valamint e nyelv oktatóinak is. Jelen munkánk alapfelfogása: az igének, illetőleg az igével alkotott állítmányi szerkezetnek döntő szerepe van a nyelvi kapcsolatteremtés kialakításában, a mondat megalkotásában. Ehhez sokféleképpen járulnak hozzá az igekötők is, mivel ezek kifejezhetik a) a mozgás irányát: megy kimegy, ugrik leugrik stb., b) a cselekvés/történés befejezettségét: szánt felszánt, érik megérik stb., c) a kezdést: gyújt felgyújt, hallgat elhallgat stb., d) a tartósságot: álmodozik elálmodozik, beszélget elbeszélget stb. Az igekötők a képzőkhöz hasonlóan új jelentésárnyalatot is kölcsönözhetnek az igéknek, vagy akár meg is változtathatják az ige jelentését: kimos, elmos, lemos, megmos, felmos stb. 3

4 Az idegen nyelveket tanulóknak általában nyilvánvaló, hogy az igekötő módosíthatja az ige aspektusát, hiszen az olvas elolvas, terem megterem és hasonló párok esetében a be nem fejezettség (= inperfektség) befejezettség (= perfektség) közötti különbség hordozója éppen az igekötő. Az előző gondolatokkal csupán érzékeltetni kívántuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk az olyan segédkönyveket, amelyekből a nyelvtant igényesen, figyelmesen tanulók részletesebben szerezhetnek ismereteket a speciális kérdésekről, most az igékhez kapcsolódó igekötők nyelvtani, nyelvhasználati vonatkozásairól. Jelen munkánk elsősorban a magyar nyelvtant és helyesírást tanulók feladatgyűjteménye szándékozik lenni. Először az igekötőről szólunk röviden. Közlünk néhány általunk fontosnak vélt forrásból való meghatározást, még egy szerény nyelvtörténeti kitekintésre is vállalkozunk. Úgy gondoltuk, ha mélységeiben nem is, de legalább jeleznünk kell, miképpen vélekedik a magyar nyelvű szakirodalom az igekötők funkciójáról. Taneszközünknek a legterjedelmesebb része kétségtelenül a magyar igekötők felismerésével, jelentésével, rendszerezésével, stilisztikájával, alkalmazásával, tehát a) a magyar igekötők grammatikájával, b) a magyar igekötők szemantikájával és c) a magyar igekötők ortográphiájával foglalkozó feladatgyűjtemény. Ebben az utasításokat magyar és angol nyelven adjuk meg, hogy minél szélesebb érdeklődő kör vehesse kezébe jelen munkánkat. A tanulást segítő szándékunk abban is tetten érhető, hogy változatos igealakokat adunk közre kötetünkben, azaz az ige a) ragozására (= általános [alanyi], határozott [tárgyas]), b) a cselekvő számára (= egyes, többes), c) személyére (= 1., 2., 3.), d) a cselekvés, történés időmegválasztására (= jelen, múlt, jövő), e) a cselekvés, történés módjára (= kijelentő, feltételes, felszólító) tekintettel válogattunk példaanyagot. Törekvésünk célja, hogy az olvasó és a feladatgyűjteményünket a tanulásban felhasználó minél színesebb képet kapjon a magyar igekötős igék természetéről. Ugyanakkor képtelenség lenne valamennyi lehetséges árnyalatot megadnunk, ezért inkább az előfordulásra voltunk figyelemmel, a jellemző jegyeket mutatjuk fel. Először a vonzatos kifejezésekbe ágyazottan szerepelnek az általunk kiválasztott árnyalatok, majd mondatkörnyezetbe foglaltan. Ezek a mondatok lehetnek hétköznapiak, irodalmi idézetek, a megjegyzett (= nép)költészetből merítettek, nyelvjárásiak s nem utolsó sorban a mai szlengből gyűjtöttek. Előre láttuk, hogy ahány olvasója, felhasználója lesz jelen taneszközünknek, annyian akarnak megajándékozni bennünket javító, jobbító észrevételekkel. Számítunk rájuk! 4

5 Köszönettel tartozunk a Magyar észt igekötős szótár (TÖRÖK KREININ, 1999) és az Igéző (MÁTÉ, 2001) szerzőinek, hisz ezek a szakmunkák adták a legtöbb biztatást jelen kiadványunk elkészítéséhez. Ugyancsak hasznunkra szolgált az Igéző-szótár (HOFFMANN, 2002), amely újabb késztetést adott a magyar igekötőkkel foglalkozó kutatásainkhoz. Mindenképpen tanácsoljuk a Bevezetés a magyar hangtanba és alaktanba nemcsak idegen ajkúak számára című kötet (PATLOKA, 2009) megismerését, felhasználását mind a magyar igekötőkkel foglalkozó gyakorlatok megoldásakor, mind a magyar mint idegen nyelv tanulásakor. Köszönetet mondunk dr. Poór Zoltán egyetemi docens és dr. Vörös Ferenc főiskolai tanárnak, lektorainknak az önzetlen szakmai bírálatért. Következetes, az ügyet támogató megjegyzéseikért, értékes tanácsaikért ezúton is hálásak vagyunk. A szerzők 5

6 AZ IGEKÖTŐ 1. Az igekötő meghatározása A magyar nyelv értelmező szótára így adja meg az igekötőt: Az igéhez járuló, határozószóból lett, néha képző értékű elem, amely az igével kifejezett cselekvés, történés irányát vagy állapotát jelöli meg, s az ige eredeti jelentését kisebb-nagyobb mértékben módosítja (pl. be-; ki-; meg-); általában az ige előtt, meghatározott mondattani helyzetben pedig az ige után áll. Az igekötő (praefixum verbale) igéhez, igenévhez vagy más, igéből képzett névszóhoz kapcsolódó, annak jelentését a határozószókra emlékeztetően módosító szó írja A magyar nyelv könyve (BOKOR, 1991). Ez a kötet a magyar igekötőknek igen gazdag gyűjteményét közli, jelesül: abba, agyon, alá, által, alul, át, átal, be, bele, benn, egybe, együtt, el, elé, ellen, elő, előre, fel, félbe, félre, felül, fenn, hátra, haza, melyre, hozzá, ide, itt, keresztül, ketté, ki, kinn, körül, közbe, közé, közre, közzé, külön, le, meg, mellé, neki, oda, ott, össze, rá, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tovább, tönkre, túl, újra, utána, végbe, végig, végre, vissza. Az egyik hagyományos szemléletű nyelvtankönyv meghatározása szerint Az igekötő olyan szó, amely igéhez kapcsolódva módosítja vagy megváltoztatja annak jelentését (SZENDE, 1994). Leggyakoribb igekötőknek ezeket nevezi meg: be, bele, el, fel, (föl), ki, le, meg, össze, végig, vissza. Megemlíti, hogy az igekötők rokonságban vannak a valóságos határozószókkal és a névutókkal, mivel általában ragos névszóból lettek, kitér annak hangsúlyozására is, hogy számos határozószót és névutót igekötőként is felhasznál a magyar nyelv, például: felül, fenn, ide, külön, oda, tovább, végre stb., de jelentősek még ezek is: alá, át, ellen, keresztül, körül, mellé, túl, végig. Az igekötő az ige, illetőleg az igéből képzett névszó, valamint az igenév jelentését módosító szó. A magyar nyelv gyakoribb igekötői: abba, alá, át, be, el, elő, fel, hátra, ide, ki, közbe, le, meg, neki, oda, össze, rá, szét, túl, utol, végig stb. Az igekötővel ellátott szavakat sajátosan viselkedő összetett szavaknak tekintjük olvasható a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés című program Magyar nyelv könyvében (H. TÓTH, 1997). A Magyar grammatika szerint az igekötő olyan a határozószókkal rokon viszonyszó, amely tipikusan igéhez (esetleg igei természetű szóhoz, igenévhez, deverbális főnévhez) kapcsolódik, s elsősorban lexikai-szemantikai szerepű nyelvelem, az igék jelentésének módosítására, megváltoztatására szolgál (BALOGH, 2000). Ezt igazolják az ír megír átír változatai is. Emellett megváltoztatja az ige szintaktikai környezetét is, tehát jelentésváltoztató szerepe szintaktikai következményekkel is járhat, például dönt vmiről eldönt vmit. 6

7 2. Az igekötő helye a magyar nyelv történetében Az obi-ugor nyelvek gazdag igekötő-rendszeréből következtethetünk arra, hogy meglehettek már az ugor alapnyelvben azok a szerkezeti előzmények, amelyek nyomán kialakulhattak az igekötők az ugor nyelvekben, így a magyarban is. Ezért formálódhatott ki az a nézet, miszerint az igekötő-kategória a magyar nyelv önálló életében jöhetett létre. Az igekötő tipikusan igéhez (igenévhez) kapcsolódik, mégpedig azért, mert az igekötők szófajába tartozó szavak olyan határozószókból keletkeztek, amelyek igék határozói bővítményei voltak. A nyelvtörténeti kutatások adatai szerint az ősmagyar kor végén, illetve a korai ómagyar kor folyamán váltak igekötővé a térnek hat különböző, egymással párosával ellentétben álló helyet, illetőleg irányt kifejező ki, lë, mëgé, elé, belé, fëlé lativusragos határozószókból a legrégibb magyar igekötők: a ki, lë, mëg, el, be, fël. A két legrégibb magyar igekötőnek funkciójuk alapján a mëg és az el bizonyul (D. MÁTAI, 1991). További kutatások igazolják, hogy a mëgé, elé, fëlé, belé lativusragjának redukciója mellett a kí, lé, bé lativusragjának megrövidülése is lezajlott a kései ómagyar kor előtt. A hosszú magánhangzóval végződő bé hangalakú igekötő egyes magyar nyelvjárásokban ma is él. A kései ómagyar korban az igekötő-állományt a határozószók igekötővé válása bővítette. Az újabb igekötők közül az alá, elé, által, egybe, össze, körül, felül, közbe hármas szófajúságot (= igekötő, névutó, határozószó), míg mások, például a reá, belé, hozzá, neki, vissza, hátra, haza, oda, ide kettős szófajúságot mutatnak, ugyanis az utóbbiak névutóként nem élnek (D. MÁTAI, 1992). Az itt vázolt és a későbbi fejlődésű igekötők egyértelműen a magyar nyelv önálló alakulatainak tekinthetőek. Azt a fentiek figyelembevételével mindenképpen láthatjuk, hogy az ősmagyar kor végén, az ómagyar kor elejére kialakult igekötők elemkészletének gazdagodásáról beszélhetünk, mert valójában egyes igekötőink korábban is kialakulhattak. Az igekötők történetével kapcsolatban ez a folyamat azóta sem zárult le, hiszen ma is keletkeznek igekötők, sőt vannak olyanok is, amelyek éppen napjainkban vannak keletkezőben (VÖRÖS, 2003). * * * * * 7

8 VERBAL PREFIXES 1. Definition The Explanatory Dictionary of the Hungarian Language defines verbal prefixes as `word-forming elements derived from adverbs which are added to verbs, and which specify the direction of an action or a state expressed by verbs, and modify the primary meaning of verbs to a smaller or a greater extent (e. g. be-; ki-; meg-); they generally precede verbs or follow them under certain syntactic conditions`. According to The Textbook of the Hungarian Language, `verbal prefixes are used with verbs or verbal nouns, and change their meaning like adverbs` (BOKOR, 1991). This textbook also gives a considerable list of Hungarian verbal prefixes: abba, agyon, alá, által, alul, át, átal, be, bele, benn, egybe, együtt, el, elé, ellen, elő, előre, fel, félbe, félre, felül, fenn, hátra, haza, melyre, hozzá, ide, itt, keresztül, ketté, ki, kinn, körül, közbe, közé, közre, közzé, külön, le, meg, mellé, neki, oda, ott, össze, rá, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tovább, tönkre, túl, újra, utána, végbe, végig, végre, vissza. The following definition is written in one of the traditional secondary school textbooks of the Hungarian language: `Verbal prefixes are words, which attached to verbs can modify or change the verbal meaning` (SZENDE, 1994). Verbal prefixes be, bele, el, fel, (föl), ki, le, meg, össze, végig, vissza are most frequently used in the language. It is mentioned in the textbook that verbal prefixes are related to adverbs and postpositions, as they are usually derived from declinable nouns. It is also noted that most adverbs and postpositions can function as verbal prefixes, among them: felül, fenn, ide, külön, oda, tovább, végre and others, besides them alá, át, ellen, keresztül, körül, mellé, túl, végig. Verbal prefixes modify the meaning of a verb, a verbal noun or verbal forms. The following prefixes are widely used in Hungarian: abba, alá, át, be, el, elő, fel, hátra, ide, ki, közbe, le, meg, neki, oda, össze, rá, szét, túl, utol, végig etc. Prefixed verbs are considered to be compound words with non-standard behaviour`, says the book Hungarian Language, in the chapter of Linguistic, literary and communication education (H. TÓTH, 1997). According to the definition given in Hungarian Grammar, a verbal prefix is a syntactic word related to adverbs. It is usually attached to verbs (or other verbal formations, verbal forms, verbal nouns), first of all has a role as a lexical and semantic linguistic element, and serves to modify or change verbal meaning (BALOGH, 2000). It can be proved, for example, by the variants: ír (to write) megír (to write something to the end) átír (to rewrite). The syntactic surroundings of the verb change with its meaning, i. e. not only does the attachment of a verbal prefix cause the change of the verbal meaning, but it also changes the syntactic surroundings of the verb: dönt vmiről (to make a decision) eldönt vmit (to find a solution). 8

9 2. Verbal prefixes in the history of the Hungarian language Taking into consideration the variety of verbal prefixes in the Ob-Ugric languages we can conclude that in Old Ugric there already existed such formations, on the basis of which verbal prefixes in the Ugric languages could be formed later on. So, it can be concluded that the category of verbal prefixes was being formed during the period when the Hungarian language was developing independently. Verbal prefixes are typically attached to verbs (infinitives) for the simple reason that words belonging to the word class of verbal prefixes originated from adverbs that served as verb complements in sentences. According to the data provided by researches in the field of language history, the oldest verbal prefixes (ki, lë, mëg, el, be, fël) appeared at the end of Pre- Hungarian period or, to be more precise, at the beginning of Old Hungarian. These prefixes were derived from adverbs that expressed six different places or rather directions of the space, making opposite pair: ki, lë, mëgé, elé, belé, fëlé. The functioning of the oldest Hungarian prefixes mëg and el can prove it (D. MÁTAI, 1991). Further researches prove that besides the vowel reduction in the prefix mëgé, elé, belé, fëlé, the vowel shortening of kí, bé, lé also took place before the late period of Old Hungarian. The verbal prefix bé with a long vowel still exists in some dialects of modern Hungarian. In the late Old Hungarian period the number of verbal prefixes increased because a lot of adverbs became prefixes. Some of the modern verbal prefixes can function as verbal prefixes, postpositions or adverbs: alá, elé, által, egybe, össze, körül, közbe (i. e. they belong to three different word classes at the same time), whereas others, for example, reá, belé, hozzá, neki, vissza, hátra, haza, oda, ide can be used as verbal prefixes or adverbs, but they do not function as postpositions (D. MÁTAI, 1991). The verbal prefixes mentioned above, as well as the prefixes that appeared later, without any doubt form an independent class. Taking into account all the aforementioned facts, we can certify a considerable increasing of verbal prefixes at the end of Pre-Hungarian and at the beginning of Old-Hungarian because some prefixes could appear much earlier. The formation of verbal prefixes has not completed yet. New prefixes appear in modern Hungarian, some of them are still on the way to gain their status (VÖRÖS, 2003). 9

10 FELADATGYŰJTEMÉNY 10

11 A MAGYAR IGEKÖTŐ GRAMMATIKÁJA 1. Hogyan alakul a szórend, ha az igekötős ige felszólító módú lesz? Construct verbs with prefixes and put them into imperative mood. Give the correct word order. a) el, fel, ki, meg; b) ad, hoz, mond, múlt, tesz 2. Alkossunk igekötős igéket, majd soroljuk be őket a megfelelő csoportba! Construct verbs with prefixes. Group them in a proper way. a) lát + el, ki, meg; b) megy + fel, ki, össze; c) mos + át, be, szét megjelöli a cselekvés irányát Az igekötő befejezetté teszi a cselekvést megváltoztatja az ige alapjelentését 3. Írjuk ki ezekből a versszakokból az igekötős szóalakokat! (Forrás: Arany János: Toldi című elbeszélő költeménye.) Find verbs with prefixes among the following lines. (Taken form the epic narrative poem Toldi by J. Arany) a) Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek, Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek; ( ) b) (...) Oh! bizony mit sem hajt a cseh bajnok énrám, Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám, Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak, «Félre innen, rongyos!» mondják, ha meglátnak. c) Az Isten haragja megütött egy hajdút, Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt. 11

12 d) Íziben elmetszé fejét a testétől, Piros lett a nagy kard gazdája vérétől. e) Végre megszólamlott s nagyon szépen kérte, Ne nehezteljen meg Miklós gazda érte: De ő ezt a dolgát bolondságnak tartja, Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja. f) Többet is beszélne még a szülőjének, Ha az ebek alant nem üvöltenének, De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette, Hogy imént egy dolgát balgatagul tette. g) Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet És az ijedtében legott térdre esett, Igen megörvendett a felséges király, (...) h) Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, S kisebbik darabját kardján felmutatta, Tüstént parancsolá király ő felsége, Tizenkét aranyos vitéz menjen érte. El is mentek azok szép zászlós sajkával, S vitték a királyhoz Toldit nagy pompával. A király szólt: Bajnok! Nyisd fel sisakodat, (...) i) Most a szörnyü gyermek karját elereszté, Fejét és szemeit búsan lefüggeszté, S mintha most ocsúdnék forró-hideg lázból, Tántorogva ment ki az apai házból. Méne elbusulva, némán haragjában, És leült az udvar távolabb zugában, (...) j) Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén, Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén: (...) k) Duna-partban egy nagy zászló volt felütve. l) Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna, Ha az édesanyja előtte nem volna: Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának, Megrepedne szíve az édesanyjának. m) Megszólamlott aztán végre valahára, S így felelt szomorún a király szavára: Mondom: nekem nem kell az öcsém vagyonja, Én lemondtam róla, lelkemet ne nyomja. n) (...) El is foglalhatnám, elvehetném joggal, Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. (...) o) (...) Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, S a világ bosszantó rágalmait halljam! Aztán meg ki áll jót, hogy reám ne törne, S elvett birtokáért öcsém meg ne ölne. (...) 12

13 p) Elrebbenté Miklós csendes kopogása; Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta, (...) r) Fel-feláll a farkas hátulsó lábára, (...) s) Elvonúl a tábor, csillapul morajja: Ezt a szél elhordta, azt a por takarja; (...) t) Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét: Engedett a kesztyű és összelapúla, Kihasadozott a csehnek minden újja. u) Lelke gyűlölségén erőt vesz valami, Valami nem tudom én azt kimondani. v) Tegnap állt ki az ő két levente fia; (...) w) (...) Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is. De ami az enyém, azt elviszem innet: Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet; Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert: (...) x) (...) Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, (...) y) Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla, Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála: Mint olajütőben szétmállott a teste, És az összetört hús véroljat ereszte. Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta, Két szemét halálos hályog eltakarta, S aki őt eloltá, az a veszedelem Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem. 4. Alakítsuk át a következő példákban szereplő igéket jövő idejűvé, és írjuk le ezeket a mondatokat! Put the verbs in the following sentences into future and write down the sentences you have got. a) Zsóka megtanulja a leckét. b) Kata nem megy el hazulról. c) Mártonka leírja a feladatot. d) Andráska befogja a lovakat. 13

14 5. Ismerjük meg azokat a szavakat, amelyek legtöbbször ékelődnek be az igekötő és az ige közé! Írjunk olyan mondatokat, amelyekben ezek a gyakran előforduló példák szerepelnek úgy, hogy a főnévi igenév igekötőjét kövessék! Study the following words that are most frequently used between the prefix and the verb. Make your own sentences each time having the infinitive to follow the prefix. akar, fog, kell, lehet, szeret, tud a) befesteni; b) fölkelni; c) megoldani 6. Alakítsuk át állítóvá a következő tagadó mondatokat! Írjuk le az átalakított mondatokat! Change the following negative sentences to positive and write them down. a) Nem kell kihirdetni a döntést. b) Sándort nem tudták rászedni a tréfára. c) A műhelyben nem akarják összeforrasztani a két vasdarabot. d) Ezt a tuskót baltával nem lehet széthasítani. 7. Alakítsuk át a példamondatokat úgy, hogy alkalmazzuk az alábbi igealakokat! Read the sentences below and then write new sentences using the suitable verbs from the list. akarjuk, szoktam, tudta a) Mindennap megtanulom a leckémet. b) Kihívjuk az évfolyam csoportjait tanulmányi versenyre. c) A róka átugrotta az árkot. 14

15 8. Gyűjtsük ki ebből a szövegből az igekötős igéket, majd csoportosítsuk őket az adott szempontok alapján! Read the following text and identify the verbs with prefixes. Group them in a proper way. a szerkezetük alapján A szöveg igekötős igéi a jelentésük szerint Filipke Filipke nagyon unatkozott egyedül. Amikor nagyanyja elaludt, keresgélni kezdte a sapkáját. A magáét nem találta meg, ezért elővette hát az apja régi, nagy sapkáját, és nyomban el is indult az iskola felé. Az iskola a falun túl volt. Amíg a maga falurészében ment, rá se hederítettek a kutyák, nem támadták meg. Felismerték a fiúcskát, hogy környékbeli. Ám amikor idegen utcába ért, az egyik udvarból kirohant a játékos, de most ingerült Ben. Megugatta Filipkét. Hangjára egy másik nagy kutya is előjött. A fiúcska futásnak eredt, a kutyák utána! Szegény Filipke ijedtében meg is botlott, el is esett. Szerencsére épp akkor jött ki valaki az egyik udvarból és elkergette a kutyákat. Filipke felugrott és futni kezdett. Meg sem állt az iskoláig! (Lev Tolsztoj nyomán) 9. Gyűjtsük ki az igekötős igéket és magyarázzuk meg a jelentésüket! Find the verbs with prefixes and explain their meaning. a) Lehunyja kék szemét az ég, Lehunyja sok szemét a ház, Dunna alatt alszik a rét Aludj el szépen, kis Balázs. (József Attila) b) Az életet már megjártam. (Arany János) c) Föltámadott a tenger, A népek tengere, (...) (Petőfi Sándor) d) Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, Mely millióknak ád jogot. (Juhász Gyula) e) Híves, borongós őszi nap; Beült hozzám az únalom (...) (Arany János) f) Hogyha el kell veszni, nosza, Mi vesszünk el, ne a haza! (Petőfi Sándor) g) Ne félj, a tél meg fog gyötörni, Mint máskor, hogyha akar, (...) (Ady Endre) 15

16 h) Kinek sötétes éjjelen A hős apákhoz költözött Daliák lelke megjelen, Alánéz bús felhők között És int feléd: Jer, Osszián, A holtakat miért vered fel? (Arany János) i) Az álom hullongó sötétje meg-megérint. (Radnóti Miklós) j) Egy szóvá és egy érzelemmé olvadt össze a haza. (Petőfi Sándor) k) Ki se terítteti, meg se mosatja (...) (Arany János) l) Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. (Tompa Mihály) m) Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázórajok húznak el felettem. (Radnóti Miklós) n) Ki-kimén a temetőbe Rossz időbe jó időbe (...) (Arany János) o) Százszor földobnál, én visszaszállnék, (...) (Ady Endre) p) Szólt és rátekinte a beteg arcára: Jaj! De vége van már, leesett az álla; Mégis össze vannak kapcsolva kezeik, Mint két összenőtt galy, bár elszáradt egyik. (Arany János) q) Zászló nélkül be se futhat a hajó (...) (Vas István) r) Tegnap tüzére holnap hősét, Magamat dobtam égni rá. Kriptámban hát nosza kinyújtom Rossza, múltak-törte testemet. (Babits Mihály) s) (...) elgondolja, ha megjön az óra, küzd (...) (Radnóti Miklós) t) A csúf halált itt vetették el Soha-soha ki-nem-kelésre. (Ady Endre) u) Hány drága élet hullt már érted el... (Petőfi Sándor) v) Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak! (Tompa Mihály) w) Húnyd be az ajkad, nyisd ki a szárnyad! (Babits Mihály) x) Ma még tán egymást összetévesztjük, Holnap egy leszünk, észre se vesszük! (Ady Endre) y) És fölzúgnak a hamuszin egek, Hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek. És szél támad. És fölzeng a világ. (Pilinszky János) 16

17 z) És köszönöm, hogy a jövőre Kilátásom tovább nyitod. (Arany János) 10. Tegyük tárgyassá (= határozott ragozásúvá) igekötő segítségével a következő igéket, és foglaljuk mondatba az így kapott szavakat! Use verb prefixes to make the following verbs transitive, object conjugation. Make sentences with the verbs with prefixes. mászik, pihen, ül, áll, úszik 11. Építsük be egy-egy mondatba az alábbiak közül az igekötős igéket! Make one sentence with each of the following verbs with prefixes or phrases. ki be járkál, össze vissza futkározik, le föl sétál, ide oda tekinget, szerte szét ágazva, szerte széjjel hagyva, előre hátra pillantva 12. Gyűjtsük ki ebből a regényrészletből az igekötős igéket, majd alakítsuk át őket úgy, hogy ékeljünk az igekötő és az ige közé más szót! Read the following extract from a novel and identify the sentences with verbs with prefixes. Think of your own words to turn these sentences into the prefix+verbal form+main verb constructions. Gergely eldőlt a fűbe, mintha ő is aludna. De nem bocsátkozott alvásba, bármilyen fáradt volt is. Félszemmel föl-fölvizsgálódott az égre, hogy összeérkezik-e a hold azzal a hosszú, tutajforma szürke felhővel, amely lomhalassan terjeng az ég közepén. (Ha összeérkezik, kedvező sötétség takarja a földet.) Másik szemével meg a vékonynyakú goromba janicsárt vizsgálta, aki olyanformán állott, mint a csupasznyakú sas a fogságban. Bizonyosan aludt. Fáradt katonák állva is alszanak. 17

18 Az éj enyhe volt, a levegő százezer ember halk horkolásától remegett. Mintha maga a föld mormolt volna mély, egyhangú mormolással. Csak olykor hangzott egy-egy őrszó s a lovak legelésének halk ropogása. (Gárdonyi Géza) 13. Rendszerezzük a táblázat szempontjainak megfelelően a felsorolt szavakat! Alkossunk igekötős szerkezeteket, majd értelmezzük ezeknek a jelentését! Group the following words according to the criteria below. Construct verbs with prefixes then explain the meaning of them. csak igekötőként állhat Az adott szó igekötőként nem állhat igekötőként és határozószóként is állhat át, vissza, abba, le, összevissza, szerteszét, be, szét, közé, kinn, kijjebb, meg, tele, beljebb, fel, félbe, hozzá, kint, rá, agyon, föl, ide, ki, szerteszéjjel, köré, közre, ketté, széjjel, ki, mögé, mellé, neki, fenn, beléjük, hátra, lenn, túl, le, föl, fent, össze, fönt, szerte, végig, fölé, végbe, fölül, hozzánk, külön, rajta, lejjebb, oda, szembe, félre, följebb, bele 14. Keressük ki ebből a regényrészletből az igekötős igéket! Csoportosítsuk őket a szerkezetüknek megfelelően! Read the following extract from a novel and identify verbs with prefixes. Group them according to their structure. Körülnézett. Csupa alvók. Ha ő átszökhetne köztük. De át kell szöknie, másképp nem kerülhetnek vissza a faluba. A kis Éva mellette aludt. Megrázta gyöngéden, és a fülébe súgta: Vicuska! Vicuska! Évica fölébredt. Bámulva nézett Gergőre, mint a kismacska, mikor idegent lát. Egy aszab ült ott a kocsi mellett. Aludt az úgy, akár az egész tábor elmehetett volna annak az egy keréknek a híján, amelyhez támaszkodott. (Gárdonyi Géza) 18

19 A MAGYAR IGEKÖTŐ SZEMANTIKÁJA 1. Szerkesszünk igekötős igéket! Írjunk egy-egy mondatot az igekötős igékkel! Construct verbs with prefixes. Make your own sentence with each of them. a) el, fel, meg, össze; b) birkózik, facsarodik, lát, roppan, ül, vonul 2. Szerkesszünk igekötős igéket, majd fejezzük be a meghatározásokat! Construct verbs with prefixes. Find the corresponding meaning for each of them. A) számol; B) be, el, fel, ki, meg, rá, vissza a) Megszüntet valamit: b) Tájékoztat az elmúlt negyedévi munkáról: c) Eldönti, ki lesz a hunyó: d) Megnézi, mennyi aprópénze van: e) Indítja az űrhajót: f) A bíró a bokszolóra: g) A bűnöző az ellenfelével: 3. Ékeljük be a 2. feladat igekötős igéi közé a bír, fog, kezd, lehet, szokott, tud igéket változatosan ragozott alakban! (Figyeljünk a határozott [= tárgyas] és az általános [= alanyi] ragozás mellett az alany számára, személyére, valamint a cselekvés idejére, továbbá módjára is!) Use the verbs with prefixes listed in Exercise No. 2 together with verbs bír, fog, kezd, lehet, szokott, tud and put them into different forms. (Pay attention to object/object free conjugation, number, person, tense, and mood of verbs.) 19

20 4. Tanulmányozzuk a gyakori igekötőket! Kapcsoljuk össze ezekkel az igékkel a gyakori igekötők közül azt, amelyiket lehet! Figyeljük meg, hogyan módosította az igekötő az ige jelentését! Study the frequently used verb prefixes. Form possible verbs with prefixes. Pay attention to the way the prefix changes the meaning of the verb. abba, agyon, alá, által, alul, át, átal, be, bele, benn, egybe, együtt, el, elé, ellen, elő, előre, fel (föl), félbe, félre, felül (fölül), fenn (fönn), hátra, haza, helyre, hozzá, ide, jóvá, itt, keresztül, ketté, ki, kinn, kölcsön, körül, közbe, közé, közre, közzé, külön, le, létre, meg, mellé, neki, oda, ott, össze, rá, rajta, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tovább, tönkre, túl, újjá, újra, utána, utol, végbe, véghez, végig, végre, viszont, vissza a) ad; b) ír; c) vesz 5. Magyarázzuk meg az alábbi igekötős igék jelentését! Írjunk egy-egy mondatot ezekkel az igekötős igékkel! Az egybe- és a különírás szempontjából szerepeljenek a mondatainkban változatosan a fenti igekötős igék! Explain the meaning of the following verbs with prefixes. Write one sentence with each verb. Make sure that in your sentences the verb and the prefix will be written both in one word and separately. átugrik, beugrik, elugrik, felugrik, ideugrik, kiugrik, leugrik, megugrik, odaugrik, ráugrik, visszaugrik 20

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1.

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1. 7. fejezet Édes otthon / Sweet home lakhelyek szobák és bútorok berendezések a lakásban névutók (előtt, mellett, mögött, között...) lakáshirdetések párbeszéd tulajdonos és albérlő között álomház places

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Apróhirdetés: Ingatlan eladó(1)

Apróhirdetés: Ingatlan eladó(1) 1. szint Október Apróhirdetés: Ingatlan eladó(1) Az ingatlan adatai(2) Hirdetés típusa: elad Ára: 17. 500. 000 Szintek száma: - (3) Alapterület: 100 m2 Megye: Budapest Ingatlan típusa: Lakás Kerület(4):

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

125 éve született Hajós Alfréd

125 éve született Hajós Alfréd 125 éve született Hajós Alfréd Hajós Alfréd, a magyar sport első olimpiai bajnoka(1) születésének 125. évfordulójára(2) emlékeztek Budapesten. Többek között egy Hajós Alfrédről elnevezett budapesti iskolában

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Horoszkóp: Kos. Születésnap: Március 21. és április 20. között. Általános(1) horoszkóp. 1. szint Szeptember

Horoszkóp: Kos. Születésnap: Március 21. és április 20. között. Általános(1) horoszkóp. 1. szint Szeptember 1. szint Szeptember Horoszkóp: Kos Születésnap: Március 21. és április 20. között Általános(1) horoszkóp Az állatöv(2) első jegye Bolygó: Mars Polaritás: pozitív Tulajdonságok(3): tűz(4), ambíció és bátorság(5).

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Munka kontra magánélet

Munka kontra magánélet Munka kontra magánélet Este munka a konyhaasztalnál vagy a számítógép(1) előtt, hajnalban(2) főzés, takarítás, reggel rohanás az oviba(3), az iskolába, a munkahelyre, este vásárlás, vacsora, majd újra

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Egy 40 éve létező, 38 évvel ezelőtt publikált és nagyon kedvező fogadtatásban részesített, de azóta csupán általam hasznosított nyelvészeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A Balassi Bálint Intézet(3) vezetője szerint a "magyar mint idegen nyelv" oktatásának komoly piaca lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás után. szervezet(12)

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Császárné Horváth Janka szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 6. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_6.indd 1 2011.07.20. 15:21:09 Lektorálta: Dr. Goda

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December 2. szint December Ékszer(1) kontra utazás Minek örülnek a hölgyek(2)? Az ajándékok kívánságlistája(3) eléggé eltér, ha férfi nő relációban vizsgáljuk(4). A mostani trendek szerint a favorit az utazás.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben