KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL"

Átírás

1 KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL a felsőoktatási jegyzetek írásához SZIE GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GÖDÖLLŐ, 2010

2 Írta: Dr. Kósa András professor emeritus Belső használatra SzIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Felelős kiadó: Dr. Villányi László dékán

3 TARTALOM ELŐSZÓ JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN A jegyzetekről általában Néhány szempont a jegyzetírás előtt 8 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE A jegyzet útlevele A jegyzet főszövege A jegyzet tartópillérei A jegyzet további járulékai Egyéb fontos témák A JEGYZET NYELVEZETE A köznyelv és a szaknyelv viszonya Germanizmusok anglicizmusok Különírás és egybeírás Néhány kiegészítés MEGSZÜLETETT EGY JEGYZET Előkészületek A főszöveg előtti részek A főszöveg és a jegyzet tartópillérei Egyéb problémák TÁRGYMUTATÓ 61 BIBLIOGRÁFIA.. 63

4

5 ELŐSZÓ Két évvel ezelőtt a Korszerű Mérnökért Alapítvány felkért egy vezérfonal készítésére, főként a műszaki és a természettudományos felsőoktatás tankönyvírói számára. Nem éreztem magam matematikusi életpályámat tekintve illetékesnek erre a feladatra, habár a tankönyvírás problémáival sokat foglalkoztam: több tucat tankönyvet, jegyzetet, illetve néhány, a témával kapcsolatos tanulmányt, cikket is írtam. A válaszadás előtt áttanulmányoztam több idevágó tankönyvet. Ezután úgy éreztem, hogy lenne mondanivalóm az illető területek tankönyvírói számára. Eleget tettem a felkérésnek, a munkával elkészültem, és könyvem 2009-ben megjelent Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek Tapasztalatok, ajánlások címmel. Az idén napvilágot látott már a második kiadása is. Az elmondottak után már kevésbé voltam meglepve, amikor dr. Villányi László, karunk dékánja felkért egy, elsősorban a kari jegyzetek íróinak szánt vezérfonal elkészítésére. Legyen ez a könyvemhez képest harmadannyi terjedelmű, elemezze a jegyzetek általános sajátosságait, az oktatásban betöltött szerepüket, és tartsa szem előtt a humán tudományok igényeit. Eléggé sok kari jegyzet átnézése után úgy gondoltam, hogy a felkérés elfogadásával egy szerény lépést én is tehetek jegyzeteink színvonalának az emelése érdekében. A fenti kívánalmaknak igyekeztem eleget tenni. Bizonyos alapvető fogalmak és szabályok tekintetében nincs különbség tankönyv és jegyzet között. Ennek megfelelően néhány részt átvettem a könyvemből, természetesen az Alapítvány jóváhagyásával. Kérem kollégáimat, akik a jegyzetírás szép és fáradságos feladatát végzik, és átnézték ezt a munkát is, véleményüket, megjegyzéseiket juttassák el hozzám. Ezzel is előmozdíthatnánk, hogy jegyzeteink a Kar oktatásához méltó színvonalon készüljenek. Másfél évtizeddel ezelőtt a GATE Egyetemi Professzorok Tanácsa létrehozott egy pályázatot TANKÖNYVEK SZÉP MAGYAR NYELVEN címmel. Mint a tanács akkori elnöke szívügyemnek tekintettem a pályázat sikerét, és évről évre együtt örülhettem a kiváló tankönyveket írt győztesekkel. Jegyzet sajnos nem volt közöttük, pedig a pályázaton azzal is részt lehet venni. Bízom abban, hogy a jövőben díjnyertes jegyzetekkel is találkozhatunk. Jóleső érzéssel töltene el, ha ehhez bármilyen kicsiny mértékben ez a munkám is hozzájárulhatna. Gödöllő, 2010 nyara Kósa András 5

6 6

7 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN 1. 1 A jegyzetekről általában Vezérfonalunkban jegyzeten mindig a felsőoktatásban használt, tankönyv jellegű oktatási segédanyagot értünk. Egy jegyzet magán viselheti a tankönyv összes ismertető jegyét, a legtöbb esetben azonban célját, szerkezetét és előállítási módját tekintve kisebb-nagyobb mértékben eltér tőle. A kőnyomatos, valamint az ezt felváltó stencilezett jegyzetek hazai használata mintegy másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A tankönyvek és a jegyzetek azonos színvonala mindenkor követelmény volt, a személyi számítógépek elterjedése pedig lehetővé tette az alaki, formai különbözőségek megszüntetését is. A jegyzetek szerepéről A legtöbb felsőfokú oktatási intézményben az írásbeli tananyagok döntő hányadát a jegyzetek alkotják, de nem ritka az olyan sem, amely az illető képzés igényeit kielégítő tankönyvek hiányában kizárólag jegyzetekre támaszkodik. Az iméntiek is indokolják, hogy színvonal szerint nem szabad különbséget tenni jegyzet és tankönyv között. Ha egy témáról bármilyen elemi ismeretekről legyen is szó benne jegyzetet készítünk, azt magas színvonalon tegyük, ami elsősorban azt jelenti, hogy a megcélzott hallgatói réteg ismereteire és képességeire alapozva elérjük a tananyag kulturált formában való közlését. A jegyzetek összeállítását ugyanazzal a gondossággal kell elvégeznünk, mint a tankönyvekét. Jegyzet vagy tankönyv? Nagyon különböző okai lehetnek annak, ha egy tantárgyat részben vagy egészben jegyzettel kívánunk lefedni. Például: a) A tananyag olyan gyorsan változik, hogy azt a gyakran nehézkes könyvkiadás nem tudja követni. b) Tankönyv megjelentetésére nincs pénzügyi fedezet, jegyzetére viszont van. c) Viszonylag kisebb létszámú hallgatói célcsoport használja. d) Hagyományosan bevált tankönyvek kiegészítése vagy frissítése. e) Egy komolyabb és terjedelmesebb mű lényeges részeinek leegyszerűsített tolmácsolása, összefoglalása. f) Tankönyvírás előtti főpróba. 7

8 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN g) Tankönyvhöz vagy jegyzethez kapcsolódó példa- vagy feladatgyűjtemény. h) Ragaszkodás a saját előadáshoz pontosan igazodó írásbeli segédlethez. i) Távoktatási alaptankönyvhöz tanulási útmutató készítése. j) A tananyaglefedés fehér foltjainak az eltüntetése. A bolognai folyamat A néhány éve érvénybe lépett törvények és rendeletek alapján szinte a teljes felsőfokú képzés a bolognai folyamat nevet viselő osztott rendszerben folyik. Az utóbbi négy tanévben a képzés már így indult, és felfutó rendszerben teljesedik ki. Rengeteg kritika és ellenkezés előzte meg és kíséri a bevezetését. Ezekbe természetszerűleg nem kívánunk belebocsátkozni, és az egyes részletekben való állásfoglalás sem lehet a feladatunk. A jelent tekintve eldöntött kérdésről van szó, és a hallgatóságnak az oktatás folyamán a mi esetleges fenntartásainkról nem szabad tudomást szereznie, sőt még azokra ráéreznie sem. Kötelességünk követni a szinte időtlen idők pedagógiai elvét: mindig az adott oktatási forma keretében kell tanítványainknak a tőlünk telhető legjobbat nyújtanunk. Különösen áll ez egy olyan jelentős tartalmi változás esetén, amilyenre az újkori magyar felsőoktatásban még nem volt példa. Ezek a változások lényegesen kihatnak a jegyzetírásra, és az új képzési célok, a tantárgyi rendszer módosulása, a szervezeti átformálódás miatt számos új jegyzet megírását igénylik. Ennek kielégítését elősegítheti, ha az intézmények és a karok között megfelelő munkamegosztás jön létre Néhány szempont a jegyzetírás előtt Az alábbiakban néhány olyan fontos szempontra és tényre hívjuk fel a figyelmet, amelyek átgondolása tudatosabbá teheti munkánkat, és emelheti jegyzeteink színvonalát. A jegyzetek összehangolása Jegyzetírásra általában a tantárgyak bonyolult, esetenként kényes egyeztetése után kerül sor (vö. [23, o.]). Szerzőjének előzetesen meg kell ismerkednie mindazokkal az írott tananyagokkal, amelyre a jegyzete támaszkodik, illetve amelyek az ő tananyagára építenek. Ennek a nyilvánvaló feladatnak a megoldása gyakran komoly nehézségekbe ütközik: a tananyagok párhuzamosan készülnek, a teljes skála sokszor hosszabb időre is hiányos marad stb. Ilyenkor a szokásosnál is nagyobb szerepük van a személyes megbeszéléseknek. Röviden: minden jegyzetnek függetlenül attól a természetes törekvéstől, hogy önmagában is kerek egészet alkosson célszerű beállnia a teljes képzés tananyagainak a sorába. 8

9 1. 2 Néhány szempont a jegyzetírás előtt Az alapképzés Ajánlatos külön kitérni az alapképzés bevezető tantárgyaira. Ezek ugyanis csak a középiskolában tanultakra támaszkodhatnak. A középiskolai tananyag fő ismerethalmazára, a köznyelv elfogadható szintű birtoklására minden tantárgynak szüksége van. Egyes tantárgyaknál fontos lehet a szaknyelv elemi szintű ismerete is. A jegyzetíró ennek meglétéről legtöbbször csak a saját, illetve a kollégái előző évi tapasztalataiból tájékozódhat. A tanév során észleltek csak a jegyzet revíziójánál jöhetnek számításba. A jegyzetírónak a saját felsőoktatási tapasztalatain túl ismernie kell(ene) a középiskolai tananyagot, jóllehet annak országos színtű állapotáról aligha lehet akárcsak megközelítő képhez is jutni. Sokszor követünk el hibát azzal a meggondolatlan megállapítással, hogy ez középiskolai tananyag, olyan ismeretek esetében is, amelyek a középiskolában már évek óta nem szerepelnek. Meglehetősen nehéz feladat felsőoktatási munkahelyről a középiskolai módszerek hatékonyságáról, ellentmondásairól értesülést szereznünk, hiszen hallgatóinkat jelenleg látatlanban kapjuk, tanári képesítés hiányában nem vehetünk részt az érettségi munkálatokban, a jelentkezők széles rétegének a közvetlen megismerése pedig csak a szóbeli vizsga visszaállításával válhat majd lehetővé. A jegyzetek kisugárzása Egy jegyzet nyilván azért íródik, hogy a tudományok, illetve az ismeretek egy pontosan meghatározott szeletét alkalmas formában közölje a hallgatókkal. Elsőrendű szerepe természetszerűleg ebben van. Ehhez járul azonban egy másik szerep is, amely kulcsfontosságú az illetékes felsőoktatási intézmény megítélése szempontjából. Ha valaki (vagy valamely intézmény, akár a Magyar Akkreditációs Bizottság stb.) tájékozódni kíván egy tanszék vagy egy kar oktatómunkájáról, figyelmét először is az oktatáshoz használt tankönyvekre és jegyzetekre irányítja. Általában ebből az utóbbiból talál többet, és ezek legtöbbször az illető intézmény oktatóitól származnak. Átnézésük nyújt(hat)ja az első bepillantást az ott folyó oktatómunkába, és számításba jöhet annak megítélésénél. Ezért a jegyzetírónak arra is ügyelnie kell, hogy munkájával méltóan képviselje intézményét. Nemcsak alkalmi érdeklődőkre kell gondolnia, hanem a szakma véleményére, sőt végső fokon a tanszék vagy valamely tágabb egység hivatalos megítélésére, besorolására. Nyilvánvaló, hogy pozitív véleményt összecsapott, szerkesztéshiányos, nyelvileg kifogásolható jegyzetekkel elérni nem lehet. Az említettek különben mind olyan jegyek, amelyek már a jegyzet első felütésekor szembetűnhetnek. A hallgató a képzés egyes fokozatai végén záródolgozatot készít. Erre vitathatatlanul hatással vannak azok a jegyzetek is, amelyeket tanulmányai során forgatott. Ha azok gon- 9

10 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN dosan vannak összeállítva, akkor akár tudatosan, akár spontán módon igényesebb munkára ösztönzik a hallgatót. Jegyzetünket az adott időpontban (ha sejtjük is, hogy előbb-utóbb az átdolgozás vagy a kicserélés lesz a részük) véglegesnek, maradandónak tervezzük. Tartózkodjunk a most, ahogy van, leadom, jövőre úgyis átírom hányaveti magatartástól. A jegyzetírás komoly, alázatot igénylő, megtisztelő feladat. Valószínűleg ezt érezhették át azok a szerzők, akiknek 4-5 évtizeddel ezelőtt írt jegyzetei és nemcsak oktatási kordokumentumként ma is használatban vannak. A köznyelv és a szaknyelv Nem érdemes sok szót vesztegetni arra a véleményre, amely szerint külön szaknyelv nem létezik, hanem az része a köznyelvnek (bővebben lásd [24]). Mindannyian tudjuk, hogy szaknyelvek igenis vannak, és a mi oktatási nyelvünk a köz- és a szaknyelv(ek) sajátos kapcsolatán alapul ([23, o.]). Ezek aránya az egyes tantárgyakban meglehetősen vegyes képet mutat. Sokak véleménye szerint törekednünk kell arra, hogy az egyes fogalmak előkészítésénél, az alkalmazások leírásánál és a szaknyelvi zsargon bevezetésénél amennyire csak lehet a köznyelvre támaszkodjunk. Idegen szavak A szaknyelvek sok idegen szóval és kifejezéssel élnek; ezek a jövőben előreláthatólag szaporodni fognak. Kampányszerű irtásuk, illetve nyakra-főre való használatuk sok felesleges bonyodalmat okozhat. Fontos, hogy a megkerülhetetlen idegen szavak eredetét és a (magyar hangkészletnek megfelelő) kiejtését jegyzeteink segítségével is megismerje a hallgató, de egyetlen idegen szakszóban se lásson valamely távoli, titokzatos fölényt a mi nyelvünk rovására. Például egy angol szakszó az angolban általában éppen annyira közönséges, mint a magyar megfelelője vagy megfelelői nálunk. Elterjedésének legtöbbször az a fő oka, hogy korunkban a legtöbb területen az angolt tekintik a tudományt közvetítő, hordozó nyelvnek. Egy példa: A közgazdaságtanban megkerülhetetlen, a latin eredetiből francia közvetítéssel létrejött angol marketing szót mi szakszóként nem fordítottuk le (megtehettük volna!), hanem igazodtunk az időközben nemzetközivé vált idegen elnevezéshez. De ha a marketing szót mint közgazdasági fogalmat értelmezni akarjuk, fel kell sorolnunk vagy fél tucat elméleti és tevékenységi területet, amelyek mindegyike belefér ebbe a fogalomba. De ezeket a területeket a marketing szó az angolban sem foglalja magában, ott is szükség van a féltucatnyi felsorolásra ahhoz, hogy egy közgazdasági fogalomhoz jussanak. A jegyzetek nyelvezetének több fontos kérdésének a 3. fejezetet szenteljük. 10

11 1. 2 Néhány szempont a jegyzetírás előtt További szempontok a jegyzetírás megkezdése elé Olyan sok típusú és feladatú jegyzetre van, illetve lehet szükség (vö. 1.2 szakasz), hogy, ellentétben a tankönyvekkel ([23, 33. o.]), a jegyzetírás megkezdésére vonatkozó általános felkészültségi szintet nem lehet megállapítani. Más a helyzet egy olyan tapasztalt oktatónál, aki hosszas érlelés után tankönyvet kíván írni, de csak jegyzet kiadására van lehetősége, és más helyzetbe kerül például az a fiatal oktató, akinek első jegyzetét megadott határidőre kell elkészítenie. Általános elvként kimondható, hogy csak olyan jegyzet írásába célszerű belefogni, amelynek tartalmát a szerző magas szinten birtokolja, és nem írás közben kell hozzá beható tanulmányokat végeznie. Jó jegyzet akkor születhet, ha az írója egy maga mellé képzelt hallgatóval közösen végzi a munkáját. A jegyzetet nem a kollégái számára írja, hanem a tanulni vágyó, értelmes diákoknak. A siker azon múlik, hogy bele tudja-e képzelni magát a diák gondolkodásába, érdeklődésébe. Tudnia kell, hogy hol célszerű megállót tartani, valamint hol és hogyan lehet figyelembe venni a lassúbb gondolkodás okozta problémákat. Mindehhez a jegyzetírónak szüksége van fegyelemre, a hallgatók tudásának alapos ismeretére, és ne szégyelljük kimondani sajátos képességekre is. Megszívlelendő az a vélemény, amely szerint a jegyzetíró akkor jár(hat) el eredményesen, ha munkája közben vagy csak a számítógép, vagy csak egy tiszta írólap áll előtte. Minden más kisebb-nagyobb mértékig zavarhatja az elképzelt hallgatóval való kapcsolatát. Ha állandóan a rokon könyvek után kell nyúlkálnia, az azt jelenti, hogy a jegyzetírásra még nem készült fel eléggé. A saját elképzelésének a kialakításában már benne kell lennie a hasonló témájú tankönyvek és jegyzetek értékei előzetes elraktározásának. Természetesen a most elmondottakat nem szabad dogmának tekinteni, a jegyzet írása közben szükség lehet már kész rajzok, táblázatok, programok stb. beemelésére. És az is érthető, ha a jegyzetíró alkalmanként, írás közben is, összeveti a már elkészült anyagot más szerzők munkájával. 11

12 12

13 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE 2. 1 A jegyzet útlevele Először a könyvekről szóló legfontosabb tudnivalókat vázoljuk, a jegyzeteket érintő megállapítások nagy része is ezekből eredeztethető. A személyek legfőbb adatainak és nyilvántartási lehetőségének az analógiájára a könyveknek is megvan a maguk útlevele, vagy ha úgy jobban tetszik, azonossági igazolványa. Ezt a könyv magában hordozza, ez része a könyvnek, anélkül, hogy a tartalmára vonatkozóan érdemleges felvilágosítással szolgálna. A könyv ilyen értelmű útlevelének a kiállítására rendeletek előírta szabályok vonatkoznak, de fontos szerepük van különösen egy országon belül a hagyományoknak és a szokásoknak is. A fenti értelemben vett könyvazonossági adatokat az ún. címnegyed és az utolsó, más néven kolofon(oldal) tartalmazza. (A kolofon a kései latinba is átvett görög szó, jelentése: szélsőség, valaminek a csúcsa vagy széle; utolsó szakasz.) A jegyzetek is megtartanak sok, a könyvekre vonatkozó szabályt, esetenként változatlan formában, igen gyakran azonban lerövidítve vagy tömörítve. Címnegyed Minden könyv ezzel, a 16 oldalból álló első ív egynegyedével kezdődik. A címnegyed minden könyv (!) nélkülözhetetlen, kötelező része. A címnegyed, amely tehát négy oldalból áll, a könyv első jobb oldali lapjával (homloklapjával) kezdődik. Nevük sorrendben: szennycímoldal, sorozatcímoldal, címoldal, copyrightoldal. (A copyright angol szó, jelentése kiadói vagy szerzői jog.) A címnegyed oldalait nem számozzuk. Szennycímoldal Az eredeti, a címoldalt ( szennyezéstől ) védő szerepe valójában már megszűnt. Kevés információt tartalmaz, szerény tipográfiával. Feltünteti a mű szerzőjét (illetve szerzőit, ha legfeljebb hárman vannak) és a mű címét (az esetleges alcímek nélkül, hacsak valamilyen speciális ok a közlésüket nem indokolja). Írásjeleket sem a név (nevek), sem a cím után ne tegyünk. Többszerzős mű esetén a neveket gondolatjellel, azaz mindkét oldalról szóközzel közrefogott nagykötőjellel különítjük el. A szóköz helyett gyakran az angol eredetű szpész, illetve a latinból származó spácium szót használják [space = tér, hely; spatium = tér(fogat), hely]. A jegyzetekből a szennycímoldal általában 13

14 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE hiányzik. Ha valamely ide illő adatra mégis szükségünk lenne, azt a copyrightoldalon tűntethetjük fel. Sorozatcímoldal A nevéből is következően itt közöljük az esetleges sorozatcímet és a szerkesztő(k) nevét. Ide kerülhet a sorozatot gondozó intézmények vagy személyek neve, valamint a sorozat többi kötetének a felsorolása is. Előfordulhat, hogy a kiadó a jegyzeteiben közölni kívánja például az alapképzésre vonatkozó többi jegyzetének a meglétét. Erre is alkalmas hely a sorozatcímoldal. Ebben az esetben természetesen indokolt a szennycímoldal elkészítése is. Címoldal Ez a könyv lapozásakor együtt látható a sorozatcímoldallal, a jegyzeteknél pedig a gyakran elmaradó szenny- és sorozatcímoldal miatt a kinyitáskor éppen a címoldalként is szolgáló homloklap néz ránk. Gondot kell fordítanunk a betűk megválasztására, valamint a szavak elhelyezésére, arányaira. Ezen kell szerepelnie a szerző, illetve legfeljebb három szerző esetén a szerzők nevének. Ebben az utóbbi esetben a szerzők nevét gondolatjellel választjuk szét. Magyar szerzőknél a teljes nevet szerepeltetjük. A szerző(k) neve mellett-alatt feltüntetett tudományos címet, fokozatot vagy munkahelyi beosztást tekintve nálunk is egyre inkább az a nézet válik általánossá, hogy ezek ne kerüljenek a címoldalra. Fontos érv az, hogy a címoldal pontosan azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a könyvre (a jegyzetre) való hivatkozáskor szerepelnek. Könyvek esetében ez általánosan elfogadott, kötelező álláspont. Minden szerző maga dönti el, hogy címei és beosztása közül mit tart a könyvbenjegyzetben feltüntetendőnek. Van áthidaló megoldás is: a címlapon pusztán a szerző neve szerepel, például TŐKE JÁNOS, a következő, ún. copyrightoldalra pedig felkerülhet a következő: Szerző: Dr. Tőke János a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár Ha egy többszerzős könyv a (fő)szerkesztője nevén fut, akkor azt mindenképpen a cím alatt tüntessük fel. A címoldalra kerül természetszerűleg a könyv címe és ha van alcíme. Ha a könyv fajtáját célszerű külön jelezni (például Vázlat, Segédkönyv, Példatár, Képletgyűjtemény stb.), ezt a cím(ek) alatt helyezzük el. Leggyakoribb a szerző - cím sorrend, amely azonban felcserélhető. 14

15 2. 1 A jegyzet útlevele A címoldal alsó részében helyezkedik el a könyv kiadójának a neve, a megjelenés helye és éve. A kiadó (lehetőleg) teljes neve külön sorba kerüljön, ez alá a kiadás helye, majd mellé, vesszővel elválasztva, a kiadás éve. Ezen a kiadó, hely, év részen más írásjel ne szerepeljen, kivéve azt az esetet, ha több kiadótól származó könyvről van szó. Ezek elkülönítése, ugyanúgy, ahogy több szerző esetében korábban már elmondtuk, gondolatjellel történjék. A címoldal tehát kötelezően öt adatot tartalmaz. Megtervezésénél főként a következő szempontokra ügyeljünk: ne legyen túlzsúfolt, a könyvben is szereplő betűtípusokat használjuk, ne legyen túl sok (háromnál több) a betűk fokozata (nagysága), a nagybetűkkel szedett, ritkított részeknél ügyeljünk a betűk közötti távolságokra, a név betűnagysága ne haladja meg a címét. Copyrightoldal A címnegyed általában legzsúfoltabb oldala. A copyrightadatokon kívül rendszerint ide kerülnek azok a további fontos közlendők, amelyek nincsenek feltüntetve a címoldalon. Ilyenek a mű létrehozásában lényeges szerepet játszó személyi és intézményi adatok. A helyzetet bonyolítja, hogy a jegyzetnek gyakran nincs kolofonoldala, és ekkor az ide kívánkozó adatok is a copyrightoldalra kerülnek. Ezen az oldalon tüntetjük fel a könyv ún. ISBN-kódját is. (ISBN: International Standard Book Number = Nemzetközi könyvazonosító szám.) A szerzői jog (a szerződés alapján) illetheti a szerző(ke)t, a szerkesztő(ke)t, a kiadó(ka)t, a fordító(ka)t stb. Egyszerű esetben, például amikor egyetlen szerzőről van szó, a szerzői jog jele után csak a szerző nevét és vesszővel elválasztva a megjelenés évét kell feltüntetni. Ha a szerzői jog kiterjed például a szerkesztőre is, akkor a szerkesztő szót elől kell feltüntetni. Például: Tőke János, 2010 Szerkesztő Precíz Péter, 2010 (Pontot sehova sem teszünk.) Ide kerülhet a Minden jog fenntartva szöveg, illetve annak bővebb és pontosabb kifejtése. Ha egy sok- (háromnál több) szerzős jegyzet esetén a címoldalon csak a (fő)szerkesztő, illetve a szerzők közül csak a legtekintélyesebb van feltüntetve, akkor feltétlenül ide kell kerülnie a többi szerző nevének. Célszerű itt felsorolni mindazokat, akiknek a mű létrehozásában lényeges szerepük van (fordító; a Bevezetés szerzője; lektor(ok); bíráló(k); műszaki szerkesztő(k); ábrák, rajzok vagy térképek készítő(i); különféle mutatók, táblázatok összeállító(i); stb.). 15

16 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE Említettük, hogy általában erre az oldalra kerül a könyv nemzetközi azonosítását és katalogizálását elősegítő ISBN-kód, amelynek azonban jegyzet esetében csak akkor van szerepe, ha az bolti forgalomba is kerül. Az ISBN-kód betűkből, valamint számcsoportokból áll. Pontosabban: négy számhármast egyetlen szám követ. Ezek szétválasztására kötőjeleket használunk. Példa: ISBN Az ISBN-kód könnyen beszerezhető, így például az -címre küldött kérelemre szinte azonnal megérkezik. A copyright- vagy a kolofonoldalra (ha van ez az utóbbi) kerülnek még, szigorúan nem szabályozott módon, a következő adatok: a kiadó neve és székhelye, és amennyiben vannak ilyen közreműködők a kiadásért felelős szerkesztő, a felelős szerkesztő; a borítóterv alkotója, a műszaki szerkesztő, a tördelő; a nyomda, a nyomdavezető neve; stb. Célszerű élni a kolofon nyújtotta lehetőséggel, elsősorban a copyrightoldal áttekinthetősége végett. A megosztásnál a könyv vagy a jegyzet tartalmi munkájában résztvevőket szokás a copyrightoldalra tenni, a többi megnevezendő munkatársat, valamint a nyomdai adatokat, esetleg egyéb, a kiadásra vonatkozó ismertetéseket a kolofonra hagyni. A copyrightoldal áttekinthetősége érdekében, még neves kiadók is, a könyv ISBN- kódját a kolofonoldalon tüntetik fel. Jegyzetek esetében a kolofonoldal gyakran kerül a hátulsó borítólap külső, bal oldali alsó részére. Ügyeljünk arra, hogy feleslegesen ne tegyünk ki pontokat. Akkor hibázunk a legkevesebbet, ha itt minden pontot feleslegesnek tekintünk A jegyzet főszövege A jegyzet úgynevezett főszövege amelyet méltán nevezhetünk a jegyzet lelkének tartalmazza a diákoknak szánt mondanivalónkat. Ennek meg kell érlelődnie bennünk, és írásakor mindent el kell követnünk, hogy az ismeretanyag befogadhatóan és az érdeklődést felkeltve jusson el a hallgatókhoz. Egy jegyzet elengedhetetlen követelménye, hogy abban a hallgató könnyen és gyorsan el tudjon igazodni. Ebben fontos szerepük van az ún. járulékos szövegeknek (tartalomjegyzék, tárgymutató stb.), az alapot azonban a főszöveg tagolása jelenti. Ebben két fontos szempont játszik szerepet. Egyrészt a tagolást természetszerűleg a tartalmi szempontok szerint kell elvégezni, másrészt törekedni kell arra, hogy a jegyzet barátságos elren- 16

17 2. 2 A jegyzet főszövege dezésben hallgatói léptékű anyagrészekre legyen bontható. A hallgató ne folyamatos szövegtengerrel találkozzék, hanem akárcsak néhány órai tanulás után is végéhez érjen valamely ideiglenesen lezárható anyagrésznek. A főszöveg tagolása A jegyzeteknek rangsor (hierarchia) szerinti tagolásuk van. Hármas tagolás esetén a jegyzetet általában fejezetekre, azokat szakaszokra, ez utóbbiakat pedig pontokra bontjuk. Címük természetszerűleg fejezetcím, szakaszcím, pontcím. A hierarchia további lépcsőkből is állhat, például a fejezeteket alfejezetekre bonthatjuk. A nem túlságosan hosszú jegyzetekben elegendő a kettős tagolás. Nem szükséges mindegyik fejezetnél egységes felosztásra törekedni, ha a tartalom úgy kívánja, a tagolás egyes kisebb rangú fokozatai hiányozhatnak. A fejezeteket mindig új, páratlan oldalon kezdjük. Fontos, hogy az azonos fokozatú címek mindegyike azonos betűfajtából és betűnagyságból álljon. A rangsor tagolását számozhatjuk is. Hármas felbontás esetén például így: Újabban az utolsó pontot gyakran elhagyják: 1. Fejezet; 1.2. Szakasz; Pont 1 Fejezet; 1.2 Szakasz; Pont Nagybetűs címek előtt azonban célszerű pontot tenni vagy a számot növelni. A jegyzetek is sokszor igényelnek visszahivatkozást. A rangsor további bővítése túlzsúfolttá tehetné a tagolást. Ennek a problémának a megoldására többféle eljárás is használatos. További tagolások A kiemelendő tartalmú bekezdéseket (bekezdéscsoportokat) ún. bekezdéscímmel láthatjuk el. Jelen írásunkban mi is élünk vele: a sor elején kezdett, vastag betűkből álló bekezdéscím után a elkülönítő jelet használjuk. Természetesen más jelet vagy elrendezést is választhatunk, a pont kivételével. Ekkor ugyanis a cím összefolyna a szöveggel. Az igazi kiemelést jelentő vastagbetűs szedés azonban mindenképpen ajánlatos. Az alábbiakban, egy példát véve, felsorolunk néhány gyakori változatot. a) A mi változatunk: A vevőszolgálat tartalma A vevőszolgálaton azokat a A bekezdéscím előtt sorköz van. b) Középen elhelyezett bekezdéscím : A vevőszolgálat tartalma Vevőszolgálaton azokat a 17

18 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE Itt a cím nagyobb betűkkel is szedhető, mint a folyószöveg. Előtte is, utána is sorközre van szükség. c) Külön sort alkotó bekezdéscím: A vevőszolgálat tartalma Vevőszolgálaton azokat a Sorközt csak a bekezdéscím előtt hagyjunk. Felvethető, hogy a bekezdéscímek helyett nem célszerűbb-e a főszöveg tagolását folytatni, például a hármas tagolást négyesre bővíteni. Ennek semmi akadálya, de ekkor rövid, esetleg csak 4-5 soros bekezdéseket is a hierarchiába illő címmel kellene ellátni, ami a főszöveg túlzott felszabdalásához vezethet. Több jegyzet nem vezet be újabb tagolást, és bekezdéscímek sem szerepelnek benne. Ezzel akkor célszerű élni, ha nem eredményez átláthatatlan szövegtengert. Vannak könyvek, amelyek minden bekezdést megszámoznak. Ez általában hosszú számokat jelent, mivel a bekezdés sorszámát az illető pont számához kell csatolni. Ezt jegyzetekben többen nem ajánlják, a számozás túlságosan merev módjának tartják, és vizuálisan is egybefolyó oldalak sokaságát eredményezheti. A hivatkozásokat megkönnyítheti, de az esetleges későbbi fejezetbetoldások zavart okozhatnak. A jegyzetben való keresést elősegítheti, ha az oldalakat élőfejjel, illetve élőlábbal látjuk el. Az előbbinél általában a páratlan oldalra kerül az aktuális anyagrész legalacsonyabb, a tőle balra lévő oldalra pedig az azt megelőző rangsorú cím. A páros oldali cím rendszerint a sor elején kezdődik, a páratlan oldali pedig a sor végén zárul. A viszonylag ritkábban használt élőláb páratlan oldalán feltüntethetjük például a szerző nevét, a pároson pedig a könyv címét. Az élőláb két szövegét általában az oldalak találkozásánál zárjuk. Előfordul, hogy az élőfej szövege mindegyik oldalon ugyanaz. Ennek sok értelme nincs, hiszen ekkor az élőfej nem él együtt a jegyzettel. A viszonylag ritkán előforduló szöveges élőláb esetében más a helyzet: ott általában változatlan szöveg szerepel mindegyik oldalon. Az élőfejet, illetve az élőlábat elválaszthatjuk vonallal (latin eredetű szót használva léniával) a főszövegtől. Az élőfejnél, illetve az élőlábnál kisebb betűket szedünk, mint a folyószövegben. A főcímeknél (fejezetcímek, előszó stb.) élőfejet nem használunk. Az oldalak számozása többféleképpen történhet. Az egyik lehetőség, hogy a lap élőlábának a külső szélére kerül. Bekezdések Újabban (angol mintára) a címek utáni első bekezdés a sor elejére kerül, a többi azonban hátrább (sorbehúzással, kevésbé szerencsés szóval: beljebbezéssel). Ha a 18

19 2. 2 A jegyzet főszövege sor 24 cicerós vagy annál rövidebb (1 ciceró = 12 pont = 4,513 mm), akkor 1-2, ha hoszszabb, akkor 2-3 betűhely után kezdjük a szöveget. Találkozhatunk olyan jegyzetekkel is, ahol minden a sor elején (sorbehúzás nélkül) kezdődik: a különböző fokozatú címek, alcímek, bekezdések, bekezdéscímek stb. Ízlés és szemlélet kérdése, hogy a hagyományos, behúzásokkal szellősített szerkezetet felváltsuk-e ezzel a monoton formával. Kiemelések A jegyzet túlnyomó része álló, más néven antikva betűkből áll. (Az antikva latin szó; egyik jelentése: régi. A korai nyomdászatban a gót betűktől való megkülönböztetésre használták.) A jegyzet szövegében sor kerül(het) kiemelésekre. Ezeket következetesen és fontossági sorrend szerint végezzük. Két módon történhet: a betűtípus megválasztásával, valamint írásjelek használatával. Leggyakrabban a kurzív (dőlt) betűtípust használjuk. A fett (félkövér vagy kövér) betűtípus már erős kiemelést jelent. A VERZÁL(IS) vagy KAPITÁ- LIS (nagybetűkből álló) betűtípussal nagyon ritkán élünk, sajátos esetekben azonban lehet megkülönböztető szerepe. (Például a logikában a konjunkció, illetve a diszjunkció magyar megfelelőjét gyakran így írjuk: ÉS, illetve VAGY művelet.) A KAPITÄLCHEN (kiskapitális) betűtípus gyakori a nevek idézésében; a nevek kezdőbetűjét azonban nem kicsinyítjük. A kurzív szó némi fantáziával a futó ember alakját dőltnek képzelve a latin cursivus = futás szóból eredeztethető, míg a fett német szó jelentése zsíros vagy kövér. A verzál szó eredetije a nagybetűvel kezdődő latin versus = vers(sor) szóból származik. A kapitális szó alapja a latin caput = fej (fő dolog) szó; a capitalis szót a római nagybetűs írásra is használták. Újabban elterjedtek a megfelelő angol szavak is; a dőlt, a vastag, illetve a nagybetű angol megfelelői: italics, bold, CAPITAL. Idézőjellel kiemelhetünk fontosnak tartott szövegrészeket, illetve olyan szavakat, amelyeket nem a szokásos értelemben használunk, tartalmilag azonban kapcsolódhatnak a sajátos mondanivalónkhoz. Fajtái: a macskaköröm, azon belül, ha szükséges, a» «lúdláb, amelyben még elhelyezhetjük a félidézőjelet. Felsorolások Jegyzeteinkben általában sok felsorolás található. Itt szakítanunk kell a régies, sokszor felesleges írásjeleket használó ám ma is gyakori szokásokkal. Például: a. ; 1) ; ; a.) ; 1.) ;, sőt újabban feltűntek a vesszős változatok is: a, ; 1, ; ; a, ; 1, 19

20 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE A felsorolásnak megvan a maga szabályos rendje. Írásban általában számokat vagy betűket használunk, mindegyiket egyetlen írásjel követ: szám után pont, betű után kerek félzárójel áll. Ha a szám dőlt, utána dőlt a szöveg is, álló számot pedig álló szöveg követ: 1. példa; 1. példa Betűknél éppen fordított a helyzet: ha a betű és vele együtt a zárójel is dőlt, akkor a szöveg álló, ha pedig a betű álló (és a zárójel is), akkor a szöveg dőlt: a) példa; a) példa A kiemelést, ha több sorból áll, végezhetjük például nagykötőjellel ( bajusszal ): szöveg vagy telt köröcskével: szöveg Ügyeljünk arra, hogy a felsorolásban kivéve, ha az a szövegkörnyezetben teljes mondatot alkot soha nem teszünk a sor végére írásjelet, sem vesszőt, sem pontot. Ábrák A legtöbb jegyzet nélkülözhetetlen részei az ábrák. Szoros és egymást kiegészítő kapcsolatban állnak a főszöveggel. Egy ábra egyszerűsíthet, sőt helyettesíthet bonyolult szövegeket, és sok szöveges rész igényli a tartalom vizuális megjelenítését. Fontos ügyelni a szöveg és az ábra összhangjára: mind a szimbólumoknak, mind a kifejezéseknek pontosan egyezniük kell. Törekedjünk arra, hogy az összetartozó ábra és szöveg lehetőleg ugyanarra az oldalra, sőt, ha lehet, egymás mellé kerüljön. A számítógépes szedés és grafika alkalmazása ezt nagymértékben elősegíti. Az ábrákhoz soroljuk a piktogramokat is, amelyek sok esetben összehasonlíthatatlanul jobb tájékoztatást nyújthatnak, mint az azonos tartalmú grafikonok vagy táblázatok. Különösen akkor, ha színes kivitelben készül(het)nek. (Piktogram a latin pictus = festett melléknévből és a görög grafia = rajz; leírás utótagból képzett szó.) Az ábrákat megszámozzuk. Ha a könyv tagolását is számoztuk, akkor ez történhet az egyes részeken belül. Gyakori a tagolástól függetlenül az ábrák folyamatos számozása. Így például az ábra, az 1.4. szakasz 2. ábráját, a 14. ábra a jegyzet 14. ábráját jelenti. Mindkét esetben a hivatkozásoknál célszerű az oldalszámot is feltüntetni, a nem számozott tagolású könyvben ennek hiánya fáradságos keresgélést okozhat: ábra, 28. o.; 14. ábra, 51. o. Ha egy ábra több részből áll, rendszerint betűvel különítjük el őket: a) ábra; b) ábra 20

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT. Két PÁRIZS útikönyv összehasonlító elemzése tartalmi és formai szempontok alapján

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT. Két PÁRIZS útikönyv összehasonlító elemzése tartalmi és formai szempontok alapján KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Két PÁRIZS útikönyv összehasonlító elemzése tartalmi és formai szempontok alapján Készítette: Deli Anna Konzulens: Buda Attila Könyvkiadói szakember képzés I. évfolyam Párizs,

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT KIVITELEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE III. ÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE I. Felépítés, elrendezés: - Címlap, a bibliográfiai leírás standard elemeivel (szerző, cím, keltezés, szak megnevezése, vezetőtanárok

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZI DOLGOZAT. Két kritikai kiadás tipográfiai összehasonlító elemzése

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZI DOLGOZAT. Két kritikai kiadás tipográfiai összehasonlító elemzése A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZI DOLGOZAT Két kritikai kiadás tipográfiai összehasonlító elemzése Készítette: Bányai Katalin (ISO1J7) PPKE könyvkiadói szakember I. évf. 2. félév Bevezetés A kritikai kiadások

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek)

A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az összetartozó szavak egy sorban legyenek) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék S ZAKDOLGOZA T A szakdolgozat végleges címe (célszerű tördeléssel az

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét ÚTMUTATÓ A szakképzésben részt vevő tanulók záró dolgozat készítéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

A kínai civilizáció. Egy szakkönyv és egy ismeretterjesztő mű tipográfiai elemzése. Házi dolgozat

A kínai civilizáció. Egy szakkönyv és egy ismeretterjesztő mű tipográfiai elemzése. Házi dolgozat A kínai civilizáció Egy szakkönyv és egy ismeretterjesztő mű tipográfiai elemzése Házi dolgozat Készítette: Felföldi Ágnes Oktató: Buda Attila Könyvkiadói szakember képzés I. évfolyam 2011. tavaszi félév

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Andrea Palladio Négy könyv az építészetről és Vitruvius Tíz könyv az építészetről című munkáinak összehasonlítása Készítette: Miskolci Szilvia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói

Részletesebben

Robert Capa: Kissé elmosódva Emlékeim a háborúból. című könyvének bemutatása

Robert Capa: Kissé elmosódva Emlékeim a háborúból. című könyvének bemutatása Robert Capa: Kissé elmosódva Emlékeim a háborúból című könyvének bemutatása A könyv adatai: Kiadja: Park Könyvkiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 2009 (második kiadás) Eredeti cím: Slightly Out of

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Két kötet összehasonlítása Lázár Ervin: A manógyár (Bp., Osiris, 2002) Karinthy Frigyes: Egy nőt szeretni (Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1998). Készítette: Lichtneckert Erika Konzulens:

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást E L Ő Z E T E S F E L H Í V Á S A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a korábbi szép hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár a hatodik a

Részletesebben

A k ö n y v k i a d á s t ö r t é n e t e h á z i d o l g o z a t

A k ö n y v k i a d á s t ö r t é n e t e h á z i d o l g o z a t A k ö n y v k i a d á s t ö r t é n e t e h á z i d o l g o z a t A Francia kulinária című könyv tipográfiai elemzése (Budapest, 2010, Vince Kiadó) Készítette: Molnár Eszter Konzulens: Buda Attila PPKE

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok. Formai követelmények

XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok. Formai követelmények XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok Formai követelmények Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Tartalmi felépítés... 1 A dolgozat terjedelme... 2 Formai követelmények... 2 Általános tudnivalók... 2 Címoldal... 2

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához A szemináriumi munka formája A szemináriumi munka fedőlapja úgy kell, hogy kinézzen, mint ahogy az a mellékletben szereplő dokumentumban látható oldalszámozás

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST.

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST. Publikációs feltételek és formai tudnivalók A tanulmányok maximális terjedelme 2 szerzői ív, a recenzióké és a vita rovatban megjelenő írásoké 1 ív, a konferencia-beszámolóké és a portré rovatban megjelenő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a tervezési, szakdolgozat, és diplomaterv feladatok készítéséhez

ÚTMUTATÓ. a tervezési, szakdolgozat, és diplomaterv feladatok készítéséhez ÚTMUTATÓ a tervezési, szakdolgozat, és diplomaterv feladatok készítéséhez A jelen útmutatóban foglalt előírások betartása kötelező. Az előírásoknak nem megfelelő tervezési, szakdolgozat és diplomaterv

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket.

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1. A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1.1. A szakdolgozat formai

Részletesebben

A Goya és Dürer életművét bemutató Corvina-albumok összehasonlító elemzése

A Goya és Dürer életművét bemutató Corvina-albumok összehasonlító elemzése A Goya és Dürer életművét bemutató Corvina-albumok összehasonlító elemzése Goya festői életműve, Corvina, Budapest, 1987 ISBN 963 13 2258 0 Könyvészeti adatok: B/4 (24x31 cm), keménytáblás, cérnafűzött,

Részletesebben

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások 2014. május 7-ei változat Ajánlások a szakdolgozat felépítésére A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

Részletesebben

TINTA KÖNYVKIADÓ Szerkesztési útmutató

TINTA KÖNYVKIADÓ Szerkesztési útmutató Anyagleadás Kérjük, hogy a szöveget elektronikus formában és kinyomtatva is adják le. A fájlokat Microsoft Word (.doc) vagy Rich Text Format (.rtf) formátumban mentsék el. Egy fájlban lehetőség szerint

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT A Képzelt lények könyve és a Jelképtár című művek összehasonlító elemzése tartalmi és formai szempontok alapján Készítette: Ecsedy Gergely Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnénk nyújtani a XXXI. OTDK-n való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

1. Felelősség. 2. Formai követelmények 2.1. A szakdolgozat részei

1. Felelősség. 2. Formai követelmények 2.1. A szakdolgozat részei 1. Felelősség Az eljárás betartásáért viselt felelősség megoszlik: az Idegenforgalmi és Szálloda szak vezetője jelöli ki vagy hagyja jóvá a szakszemináriumvezetőket, koordinálja a szakszemináriumok témáit,

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

Az Imágó Budapest közlési feltételei

Az Imágó Budapest közlési feltételei Az Imágó Budapest közlési feltételei 1. Az Imágó Budapest olyan magyar, angol, német és francia nyelven beküldött kéziratokat tanulmányokat, könyvismertetéseket fogad el közlésre, amelyek középpontba állítják

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat.

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Közlési feltételek Kedves Szerzőink! A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Az Eredeti közlemények című rovatba leadott tanulmányok gyors megjelentetése érdekében

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában J ó v á h a g y o m! 2016. május -án, Dr. Káposzta József dékán TERV a Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában című kiadvány elkészítésére Felterjesztés: 2016. április 26-án, Dr.

Részletesebben

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi Ú t m u t a t ó a z a n y a g o k l e a d á s á h o z é s formázásukhoz Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi alapul (továbbiakban CMS ); minden olyan kérdésben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai 2/2007. sz. szabályzat Jóváhagyta a Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k. Az 1,, 3,, elemeknek hány permutációja van, amelynek harmadik jegye 1- es? Írjuk fel őket! Annyi ahányféleképpen

Részletesebben

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Tipográfia Tipográfia: kép és szöveg együttes elrendezésével foglalkozik. A tipográfiát hagyományosan a grafikai tervezéssel, főként a nyomdai termékek

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ OE-RKK 2016 - 2 - A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÜLSŐ MEGJELENÉSE A szakdolgozatot/diplomamunkát keménytáblás kötésben, fekete táblaborítóval, aranyszínű

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben