KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL"

Átírás

1 KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL a felsőoktatási jegyzetek írásához SZIE GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GÖDÖLLŐ, 2010

2 Írta: Dr. Kósa András professor emeritus Belső használatra SzIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Felelős kiadó: Dr. Villányi László dékán

3 TARTALOM ELŐSZÓ JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN A jegyzetekről általában Néhány szempont a jegyzetírás előtt 8 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE A jegyzet útlevele A jegyzet főszövege A jegyzet tartópillérei A jegyzet további járulékai Egyéb fontos témák A JEGYZET NYELVEZETE A köznyelv és a szaknyelv viszonya Germanizmusok anglicizmusok Különírás és egybeírás Néhány kiegészítés MEGSZÜLETETT EGY JEGYZET Előkészületek A főszöveg előtti részek A főszöveg és a jegyzet tartópillérei Egyéb problémák TÁRGYMUTATÓ 61 BIBLIOGRÁFIA.. 63

4

5 ELŐSZÓ Két évvel ezelőtt a Korszerű Mérnökért Alapítvány felkért egy vezérfonal készítésére, főként a műszaki és a természettudományos felsőoktatás tankönyvírói számára. Nem éreztem magam matematikusi életpályámat tekintve illetékesnek erre a feladatra, habár a tankönyvírás problémáival sokat foglalkoztam: több tucat tankönyvet, jegyzetet, illetve néhány, a témával kapcsolatos tanulmányt, cikket is írtam. A válaszadás előtt áttanulmányoztam több idevágó tankönyvet. Ezután úgy éreztem, hogy lenne mondanivalóm az illető területek tankönyvírói számára. Eleget tettem a felkérésnek, a munkával elkészültem, és könyvem 2009-ben megjelent Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek Tapasztalatok, ajánlások címmel. Az idén napvilágot látott már a második kiadása is. Az elmondottak után már kevésbé voltam meglepve, amikor dr. Villányi László, karunk dékánja felkért egy, elsősorban a kari jegyzetek íróinak szánt vezérfonal elkészítésére. Legyen ez a könyvemhez képest harmadannyi terjedelmű, elemezze a jegyzetek általános sajátosságait, az oktatásban betöltött szerepüket, és tartsa szem előtt a humán tudományok igényeit. Eléggé sok kari jegyzet átnézése után úgy gondoltam, hogy a felkérés elfogadásával egy szerény lépést én is tehetek jegyzeteink színvonalának az emelése érdekében. A fenti kívánalmaknak igyekeztem eleget tenni. Bizonyos alapvető fogalmak és szabályok tekintetében nincs különbség tankönyv és jegyzet között. Ennek megfelelően néhány részt átvettem a könyvemből, természetesen az Alapítvány jóváhagyásával. Kérem kollégáimat, akik a jegyzetírás szép és fáradságos feladatát végzik, és átnézték ezt a munkát is, véleményüket, megjegyzéseiket juttassák el hozzám. Ezzel is előmozdíthatnánk, hogy jegyzeteink a Kar oktatásához méltó színvonalon készüljenek. Másfél évtizeddel ezelőtt a GATE Egyetemi Professzorok Tanácsa létrehozott egy pályázatot TANKÖNYVEK SZÉP MAGYAR NYELVEN címmel. Mint a tanács akkori elnöke szívügyemnek tekintettem a pályázat sikerét, és évről évre együtt örülhettem a kiváló tankönyveket írt győztesekkel. Jegyzet sajnos nem volt közöttük, pedig a pályázaton azzal is részt lehet venni. Bízom abban, hogy a jövőben díjnyertes jegyzetekkel is találkozhatunk. Jóleső érzéssel töltene el, ha ehhez bármilyen kicsiny mértékben ez a munkám is hozzájárulhatna. Gödöllő, 2010 nyara Kósa András 5

6 6

7 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN 1. 1 A jegyzetekről általában Vezérfonalunkban jegyzeten mindig a felsőoktatásban használt, tankönyv jellegű oktatási segédanyagot értünk. Egy jegyzet magán viselheti a tankönyv összes ismertető jegyét, a legtöbb esetben azonban célját, szerkezetét és előállítási módját tekintve kisebb-nagyobb mértékben eltér tőle. A kőnyomatos, valamint az ezt felváltó stencilezett jegyzetek hazai használata mintegy másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A tankönyvek és a jegyzetek azonos színvonala mindenkor követelmény volt, a személyi számítógépek elterjedése pedig lehetővé tette az alaki, formai különbözőségek megszüntetését is. A jegyzetek szerepéről A legtöbb felsőfokú oktatási intézményben az írásbeli tananyagok döntő hányadát a jegyzetek alkotják, de nem ritka az olyan sem, amely az illető képzés igényeit kielégítő tankönyvek hiányában kizárólag jegyzetekre támaszkodik. Az iméntiek is indokolják, hogy színvonal szerint nem szabad különbséget tenni jegyzet és tankönyv között. Ha egy témáról bármilyen elemi ismeretekről legyen is szó benne jegyzetet készítünk, azt magas színvonalon tegyük, ami elsősorban azt jelenti, hogy a megcélzott hallgatói réteg ismereteire és képességeire alapozva elérjük a tananyag kulturált formában való közlését. A jegyzetek összeállítását ugyanazzal a gondossággal kell elvégeznünk, mint a tankönyvekét. Jegyzet vagy tankönyv? Nagyon különböző okai lehetnek annak, ha egy tantárgyat részben vagy egészben jegyzettel kívánunk lefedni. Például: a) A tananyag olyan gyorsan változik, hogy azt a gyakran nehézkes könyvkiadás nem tudja követni. b) Tankönyv megjelentetésére nincs pénzügyi fedezet, jegyzetére viszont van. c) Viszonylag kisebb létszámú hallgatói célcsoport használja. d) Hagyományosan bevált tankönyvek kiegészítése vagy frissítése. e) Egy komolyabb és terjedelmesebb mű lényeges részeinek leegyszerűsített tolmácsolása, összefoglalása. f) Tankönyvírás előtti főpróba. 7

8 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN g) Tankönyvhöz vagy jegyzethez kapcsolódó példa- vagy feladatgyűjtemény. h) Ragaszkodás a saját előadáshoz pontosan igazodó írásbeli segédlethez. i) Távoktatási alaptankönyvhöz tanulási útmutató készítése. j) A tananyaglefedés fehér foltjainak az eltüntetése. A bolognai folyamat A néhány éve érvénybe lépett törvények és rendeletek alapján szinte a teljes felsőfokú képzés a bolognai folyamat nevet viselő osztott rendszerben folyik. Az utóbbi négy tanévben a képzés már így indult, és felfutó rendszerben teljesedik ki. Rengeteg kritika és ellenkezés előzte meg és kíséri a bevezetését. Ezekbe természetszerűleg nem kívánunk belebocsátkozni, és az egyes részletekben való állásfoglalás sem lehet a feladatunk. A jelent tekintve eldöntött kérdésről van szó, és a hallgatóságnak az oktatás folyamán a mi esetleges fenntartásainkról nem szabad tudomást szereznie, sőt még azokra ráéreznie sem. Kötelességünk követni a szinte időtlen idők pedagógiai elvét: mindig az adott oktatási forma keretében kell tanítványainknak a tőlünk telhető legjobbat nyújtanunk. Különösen áll ez egy olyan jelentős tartalmi változás esetén, amilyenre az újkori magyar felsőoktatásban még nem volt példa. Ezek a változások lényegesen kihatnak a jegyzetírásra, és az új képzési célok, a tantárgyi rendszer módosulása, a szervezeti átformálódás miatt számos új jegyzet megírását igénylik. Ennek kielégítését elősegítheti, ha az intézmények és a karok között megfelelő munkamegosztás jön létre Néhány szempont a jegyzetírás előtt Az alábbiakban néhány olyan fontos szempontra és tényre hívjuk fel a figyelmet, amelyek átgondolása tudatosabbá teheti munkánkat, és emelheti jegyzeteink színvonalát. A jegyzetek összehangolása Jegyzetírásra általában a tantárgyak bonyolult, esetenként kényes egyeztetése után kerül sor (vö. [23, o.]). Szerzőjének előzetesen meg kell ismerkednie mindazokkal az írott tananyagokkal, amelyre a jegyzete támaszkodik, illetve amelyek az ő tananyagára építenek. Ennek a nyilvánvaló feladatnak a megoldása gyakran komoly nehézségekbe ütközik: a tananyagok párhuzamosan készülnek, a teljes skála sokszor hosszabb időre is hiányos marad stb. Ilyenkor a szokásosnál is nagyobb szerepük van a személyes megbeszéléseknek. Röviden: minden jegyzetnek függetlenül attól a természetes törekvéstől, hogy önmagában is kerek egészet alkosson célszerű beállnia a teljes képzés tananyagainak a sorába. 8

9 1. 2 Néhány szempont a jegyzetírás előtt Az alapképzés Ajánlatos külön kitérni az alapképzés bevezető tantárgyaira. Ezek ugyanis csak a középiskolában tanultakra támaszkodhatnak. A középiskolai tananyag fő ismerethalmazára, a köznyelv elfogadható szintű birtoklására minden tantárgynak szüksége van. Egyes tantárgyaknál fontos lehet a szaknyelv elemi szintű ismerete is. A jegyzetíró ennek meglétéről legtöbbször csak a saját, illetve a kollégái előző évi tapasztalataiból tájékozódhat. A tanév során észleltek csak a jegyzet revíziójánál jöhetnek számításba. A jegyzetírónak a saját felsőoktatási tapasztalatain túl ismernie kell(ene) a középiskolai tananyagot, jóllehet annak országos színtű állapotáról aligha lehet akárcsak megközelítő képhez is jutni. Sokszor követünk el hibát azzal a meggondolatlan megállapítással, hogy ez középiskolai tananyag, olyan ismeretek esetében is, amelyek a középiskolában már évek óta nem szerepelnek. Meglehetősen nehéz feladat felsőoktatási munkahelyről a középiskolai módszerek hatékonyságáról, ellentmondásairól értesülést szereznünk, hiszen hallgatóinkat jelenleg látatlanban kapjuk, tanári képesítés hiányában nem vehetünk részt az érettségi munkálatokban, a jelentkezők széles rétegének a közvetlen megismerése pedig csak a szóbeli vizsga visszaállításával válhat majd lehetővé. A jegyzetek kisugárzása Egy jegyzet nyilván azért íródik, hogy a tudományok, illetve az ismeretek egy pontosan meghatározott szeletét alkalmas formában közölje a hallgatókkal. Elsőrendű szerepe természetszerűleg ebben van. Ehhez járul azonban egy másik szerep is, amely kulcsfontosságú az illetékes felsőoktatási intézmény megítélése szempontjából. Ha valaki (vagy valamely intézmény, akár a Magyar Akkreditációs Bizottság stb.) tájékozódni kíván egy tanszék vagy egy kar oktatómunkájáról, figyelmét először is az oktatáshoz használt tankönyvekre és jegyzetekre irányítja. Általában ebből az utóbbiból talál többet, és ezek legtöbbször az illető intézmény oktatóitól származnak. Átnézésük nyújt(hat)ja az első bepillantást az ott folyó oktatómunkába, és számításba jöhet annak megítélésénél. Ezért a jegyzetírónak arra is ügyelnie kell, hogy munkájával méltóan képviselje intézményét. Nemcsak alkalmi érdeklődőkre kell gondolnia, hanem a szakma véleményére, sőt végső fokon a tanszék vagy valamely tágabb egység hivatalos megítélésére, besorolására. Nyilvánvaló, hogy pozitív véleményt összecsapott, szerkesztéshiányos, nyelvileg kifogásolható jegyzetekkel elérni nem lehet. Az említettek különben mind olyan jegyek, amelyek már a jegyzet első felütésekor szembetűnhetnek. A hallgató a képzés egyes fokozatai végén záródolgozatot készít. Erre vitathatatlanul hatással vannak azok a jegyzetek is, amelyeket tanulmányai során forgatott. Ha azok gon- 9

10 1. JEGYZETEK A FELSŐOKTATÁSBAN dosan vannak összeállítva, akkor akár tudatosan, akár spontán módon igényesebb munkára ösztönzik a hallgatót. Jegyzetünket az adott időpontban (ha sejtjük is, hogy előbb-utóbb az átdolgozás vagy a kicserélés lesz a részük) véglegesnek, maradandónak tervezzük. Tartózkodjunk a most, ahogy van, leadom, jövőre úgyis átírom hányaveti magatartástól. A jegyzetírás komoly, alázatot igénylő, megtisztelő feladat. Valószínűleg ezt érezhették át azok a szerzők, akiknek 4-5 évtizeddel ezelőtt írt jegyzetei és nemcsak oktatási kordokumentumként ma is használatban vannak. A köznyelv és a szaknyelv Nem érdemes sok szót vesztegetni arra a véleményre, amely szerint külön szaknyelv nem létezik, hanem az része a köznyelvnek (bővebben lásd [24]). Mindannyian tudjuk, hogy szaknyelvek igenis vannak, és a mi oktatási nyelvünk a köz- és a szaknyelv(ek) sajátos kapcsolatán alapul ([23, o.]). Ezek aránya az egyes tantárgyakban meglehetősen vegyes képet mutat. Sokak véleménye szerint törekednünk kell arra, hogy az egyes fogalmak előkészítésénél, az alkalmazások leírásánál és a szaknyelvi zsargon bevezetésénél amennyire csak lehet a köznyelvre támaszkodjunk. Idegen szavak A szaknyelvek sok idegen szóval és kifejezéssel élnek; ezek a jövőben előreláthatólag szaporodni fognak. Kampányszerű irtásuk, illetve nyakra-főre való használatuk sok felesleges bonyodalmat okozhat. Fontos, hogy a megkerülhetetlen idegen szavak eredetét és a (magyar hangkészletnek megfelelő) kiejtését jegyzeteink segítségével is megismerje a hallgató, de egyetlen idegen szakszóban se lásson valamely távoli, titokzatos fölényt a mi nyelvünk rovására. Például egy angol szakszó az angolban általában éppen annyira közönséges, mint a magyar megfelelője vagy megfelelői nálunk. Elterjedésének legtöbbször az a fő oka, hogy korunkban a legtöbb területen az angolt tekintik a tudományt közvetítő, hordozó nyelvnek. Egy példa: A közgazdaságtanban megkerülhetetlen, a latin eredetiből francia közvetítéssel létrejött angol marketing szót mi szakszóként nem fordítottuk le (megtehettük volna!), hanem igazodtunk az időközben nemzetközivé vált idegen elnevezéshez. De ha a marketing szót mint közgazdasági fogalmat értelmezni akarjuk, fel kell sorolnunk vagy fél tucat elméleti és tevékenységi területet, amelyek mindegyike belefér ebbe a fogalomba. De ezeket a területeket a marketing szó az angolban sem foglalja magában, ott is szükség van a féltucatnyi felsorolásra ahhoz, hogy egy közgazdasági fogalomhoz jussanak. A jegyzetek nyelvezetének több fontos kérdésének a 3. fejezetet szenteljük. 10

11 1. 2 Néhány szempont a jegyzetírás előtt További szempontok a jegyzetírás megkezdése elé Olyan sok típusú és feladatú jegyzetre van, illetve lehet szükség (vö. 1.2 szakasz), hogy, ellentétben a tankönyvekkel ([23, 33. o.]), a jegyzetírás megkezdésére vonatkozó általános felkészültségi szintet nem lehet megállapítani. Más a helyzet egy olyan tapasztalt oktatónál, aki hosszas érlelés után tankönyvet kíván írni, de csak jegyzet kiadására van lehetősége, és más helyzetbe kerül például az a fiatal oktató, akinek első jegyzetét megadott határidőre kell elkészítenie. Általános elvként kimondható, hogy csak olyan jegyzet írásába célszerű belefogni, amelynek tartalmát a szerző magas szinten birtokolja, és nem írás közben kell hozzá beható tanulmányokat végeznie. Jó jegyzet akkor születhet, ha az írója egy maga mellé képzelt hallgatóval közösen végzi a munkáját. A jegyzetet nem a kollégái számára írja, hanem a tanulni vágyó, értelmes diákoknak. A siker azon múlik, hogy bele tudja-e képzelni magát a diák gondolkodásába, érdeklődésébe. Tudnia kell, hogy hol célszerű megállót tartani, valamint hol és hogyan lehet figyelembe venni a lassúbb gondolkodás okozta problémákat. Mindehhez a jegyzetírónak szüksége van fegyelemre, a hallgatók tudásának alapos ismeretére, és ne szégyelljük kimondani sajátos képességekre is. Megszívlelendő az a vélemény, amely szerint a jegyzetíró akkor jár(hat) el eredményesen, ha munkája közben vagy csak a számítógép, vagy csak egy tiszta írólap áll előtte. Minden más kisebb-nagyobb mértékig zavarhatja az elképzelt hallgatóval való kapcsolatát. Ha állandóan a rokon könyvek után kell nyúlkálnia, az azt jelenti, hogy a jegyzetírásra még nem készült fel eléggé. A saját elképzelésének a kialakításában már benne kell lennie a hasonló témájú tankönyvek és jegyzetek értékei előzetes elraktározásának. Természetesen a most elmondottakat nem szabad dogmának tekinteni, a jegyzet írása közben szükség lehet már kész rajzok, táblázatok, programok stb. beemelésére. És az is érthető, ha a jegyzetíró alkalmanként, írás közben is, összeveti a már elkészült anyagot más szerzők munkájával. 11

12 12

13 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE 2. 1 A jegyzet útlevele Először a könyvekről szóló legfontosabb tudnivalókat vázoljuk, a jegyzeteket érintő megállapítások nagy része is ezekből eredeztethető. A személyek legfőbb adatainak és nyilvántartási lehetőségének az analógiájára a könyveknek is megvan a maguk útlevele, vagy ha úgy jobban tetszik, azonossági igazolványa. Ezt a könyv magában hordozza, ez része a könyvnek, anélkül, hogy a tartalmára vonatkozóan érdemleges felvilágosítással szolgálna. A könyv ilyen értelmű útlevelének a kiállítására rendeletek előírta szabályok vonatkoznak, de fontos szerepük van különösen egy országon belül a hagyományoknak és a szokásoknak is. A fenti értelemben vett könyvazonossági adatokat az ún. címnegyed és az utolsó, más néven kolofon(oldal) tartalmazza. (A kolofon a kései latinba is átvett görög szó, jelentése: szélsőség, valaminek a csúcsa vagy széle; utolsó szakasz.) A jegyzetek is megtartanak sok, a könyvekre vonatkozó szabályt, esetenként változatlan formában, igen gyakran azonban lerövidítve vagy tömörítve. Címnegyed Minden könyv ezzel, a 16 oldalból álló első ív egynegyedével kezdődik. A címnegyed minden könyv (!) nélkülözhetetlen, kötelező része. A címnegyed, amely tehát négy oldalból áll, a könyv első jobb oldali lapjával (homloklapjával) kezdődik. Nevük sorrendben: szennycímoldal, sorozatcímoldal, címoldal, copyrightoldal. (A copyright angol szó, jelentése kiadói vagy szerzői jog.) A címnegyed oldalait nem számozzuk. Szennycímoldal Az eredeti, a címoldalt ( szennyezéstől ) védő szerepe valójában már megszűnt. Kevés információt tartalmaz, szerény tipográfiával. Feltünteti a mű szerzőjét (illetve szerzőit, ha legfeljebb hárman vannak) és a mű címét (az esetleges alcímek nélkül, hacsak valamilyen speciális ok a közlésüket nem indokolja). Írásjeleket sem a név (nevek), sem a cím után ne tegyünk. Többszerzős mű esetén a neveket gondolatjellel, azaz mindkét oldalról szóközzel közrefogott nagykötőjellel különítjük el. A szóköz helyett gyakran az angol eredetű szpész, illetve a latinból származó spácium szót használják [space = tér, hely; spatium = tér(fogat), hely]. A jegyzetekből a szennycímoldal általában 13

14 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE hiányzik. Ha valamely ide illő adatra mégis szükségünk lenne, azt a copyrightoldalon tűntethetjük fel. Sorozatcímoldal A nevéből is következően itt közöljük az esetleges sorozatcímet és a szerkesztő(k) nevét. Ide kerülhet a sorozatot gondozó intézmények vagy személyek neve, valamint a sorozat többi kötetének a felsorolása is. Előfordulhat, hogy a kiadó a jegyzeteiben közölni kívánja például az alapképzésre vonatkozó többi jegyzetének a meglétét. Erre is alkalmas hely a sorozatcímoldal. Ebben az esetben természetesen indokolt a szennycímoldal elkészítése is. Címoldal Ez a könyv lapozásakor együtt látható a sorozatcímoldallal, a jegyzeteknél pedig a gyakran elmaradó szenny- és sorozatcímoldal miatt a kinyitáskor éppen a címoldalként is szolgáló homloklap néz ránk. Gondot kell fordítanunk a betűk megválasztására, valamint a szavak elhelyezésére, arányaira. Ezen kell szerepelnie a szerző, illetve legfeljebb három szerző esetén a szerzők nevének. Ebben az utóbbi esetben a szerzők nevét gondolatjellel választjuk szét. Magyar szerzőknél a teljes nevet szerepeltetjük. A szerző(k) neve mellett-alatt feltüntetett tudományos címet, fokozatot vagy munkahelyi beosztást tekintve nálunk is egyre inkább az a nézet válik általánossá, hogy ezek ne kerüljenek a címoldalra. Fontos érv az, hogy a címoldal pontosan azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a könyvre (a jegyzetre) való hivatkozáskor szerepelnek. Könyvek esetében ez általánosan elfogadott, kötelező álláspont. Minden szerző maga dönti el, hogy címei és beosztása közül mit tart a könyvbenjegyzetben feltüntetendőnek. Van áthidaló megoldás is: a címlapon pusztán a szerző neve szerepel, például TŐKE JÁNOS, a következő, ún. copyrightoldalra pedig felkerülhet a következő: Szerző: Dr. Tőke János a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár Ha egy többszerzős könyv a (fő)szerkesztője nevén fut, akkor azt mindenképpen a cím alatt tüntessük fel. A címoldalra kerül természetszerűleg a könyv címe és ha van alcíme. Ha a könyv fajtáját célszerű külön jelezni (például Vázlat, Segédkönyv, Példatár, Képletgyűjtemény stb.), ezt a cím(ek) alatt helyezzük el. Leggyakoribb a szerző - cím sorrend, amely azonban felcserélhető. 14

15 2. 1 A jegyzet útlevele A címoldal alsó részében helyezkedik el a könyv kiadójának a neve, a megjelenés helye és éve. A kiadó (lehetőleg) teljes neve külön sorba kerüljön, ez alá a kiadás helye, majd mellé, vesszővel elválasztva, a kiadás éve. Ezen a kiadó, hely, év részen más írásjel ne szerepeljen, kivéve azt az esetet, ha több kiadótól származó könyvről van szó. Ezek elkülönítése, ugyanúgy, ahogy több szerző esetében korábban már elmondtuk, gondolatjellel történjék. A címoldal tehát kötelezően öt adatot tartalmaz. Megtervezésénél főként a következő szempontokra ügyeljünk: ne legyen túlzsúfolt, a könyvben is szereplő betűtípusokat használjuk, ne legyen túl sok (háromnál több) a betűk fokozata (nagysága), a nagybetűkkel szedett, ritkított részeknél ügyeljünk a betűk közötti távolságokra, a név betűnagysága ne haladja meg a címét. Copyrightoldal A címnegyed általában legzsúfoltabb oldala. A copyrightadatokon kívül rendszerint ide kerülnek azok a további fontos közlendők, amelyek nincsenek feltüntetve a címoldalon. Ilyenek a mű létrehozásában lényeges szerepet játszó személyi és intézményi adatok. A helyzetet bonyolítja, hogy a jegyzetnek gyakran nincs kolofonoldala, és ekkor az ide kívánkozó adatok is a copyrightoldalra kerülnek. Ezen az oldalon tüntetjük fel a könyv ún. ISBN-kódját is. (ISBN: International Standard Book Number = Nemzetközi könyvazonosító szám.) A szerzői jog (a szerződés alapján) illetheti a szerző(ke)t, a szerkesztő(ke)t, a kiadó(ka)t, a fordító(ka)t stb. Egyszerű esetben, például amikor egyetlen szerzőről van szó, a szerzői jog jele után csak a szerző nevét és vesszővel elválasztva a megjelenés évét kell feltüntetni. Ha a szerzői jog kiterjed például a szerkesztőre is, akkor a szerkesztő szót elől kell feltüntetni. Például: Tőke János, 2010 Szerkesztő Precíz Péter, 2010 (Pontot sehova sem teszünk.) Ide kerülhet a Minden jog fenntartva szöveg, illetve annak bővebb és pontosabb kifejtése. Ha egy sok- (háromnál több) szerzős jegyzet esetén a címoldalon csak a (fő)szerkesztő, illetve a szerzők közül csak a legtekintélyesebb van feltüntetve, akkor feltétlenül ide kell kerülnie a többi szerző nevének. Célszerű itt felsorolni mindazokat, akiknek a mű létrehozásában lényeges szerepük van (fordító; a Bevezetés szerzője; lektor(ok); bíráló(k); műszaki szerkesztő(k); ábrák, rajzok vagy térképek készítő(i); különféle mutatók, táblázatok összeállító(i); stb.). 15

16 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE Említettük, hogy általában erre az oldalra kerül a könyv nemzetközi azonosítását és katalogizálását elősegítő ISBN-kód, amelynek azonban jegyzet esetében csak akkor van szerepe, ha az bolti forgalomba is kerül. Az ISBN-kód betűkből, valamint számcsoportokból áll. Pontosabban: négy számhármast egyetlen szám követ. Ezek szétválasztására kötőjeleket használunk. Példa: ISBN Az ISBN-kód könnyen beszerezhető, így például az -címre küldött kérelemre szinte azonnal megérkezik. A copyright- vagy a kolofonoldalra (ha van ez az utóbbi) kerülnek még, szigorúan nem szabályozott módon, a következő adatok: a kiadó neve és székhelye, és amennyiben vannak ilyen közreműködők a kiadásért felelős szerkesztő, a felelős szerkesztő; a borítóterv alkotója, a műszaki szerkesztő, a tördelő; a nyomda, a nyomdavezető neve; stb. Célszerű élni a kolofon nyújtotta lehetőséggel, elsősorban a copyrightoldal áttekinthetősége végett. A megosztásnál a könyv vagy a jegyzet tartalmi munkájában résztvevőket szokás a copyrightoldalra tenni, a többi megnevezendő munkatársat, valamint a nyomdai adatokat, esetleg egyéb, a kiadásra vonatkozó ismertetéseket a kolofonra hagyni. A copyrightoldal áttekinthetősége érdekében, még neves kiadók is, a könyv ISBN- kódját a kolofonoldalon tüntetik fel. Jegyzetek esetében a kolofonoldal gyakran kerül a hátulsó borítólap külső, bal oldali alsó részére. Ügyeljünk arra, hogy feleslegesen ne tegyünk ki pontokat. Akkor hibázunk a legkevesebbet, ha itt minden pontot feleslegesnek tekintünk A jegyzet főszövege A jegyzet úgynevezett főszövege amelyet méltán nevezhetünk a jegyzet lelkének tartalmazza a diákoknak szánt mondanivalónkat. Ennek meg kell érlelődnie bennünk, és írásakor mindent el kell követnünk, hogy az ismeretanyag befogadhatóan és az érdeklődést felkeltve jusson el a hallgatókhoz. Egy jegyzet elengedhetetlen követelménye, hogy abban a hallgató könnyen és gyorsan el tudjon igazodni. Ebben fontos szerepük van az ún. járulékos szövegeknek (tartalomjegyzék, tárgymutató stb.), az alapot azonban a főszöveg tagolása jelenti. Ebben két fontos szempont játszik szerepet. Egyrészt a tagolást természetszerűleg a tartalmi szempontok szerint kell elvégezni, másrészt törekedni kell arra, hogy a jegyzet barátságos elren- 16

17 2. 2 A jegyzet főszövege dezésben hallgatói léptékű anyagrészekre legyen bontható. A hallgató ne folyamatos szövegtengerrel találkozzék, hanem akárcsak néhány órai tanulás után is végéhez érjen valamely ideiglenesen lezárható anyagrésznek. A főszöveg tagolása A jegyzeteknek rangsor (hierarchia) szerinti tagolásuk van. Hármas tagolás esetén a jegyzetet általában fejezetekre, azokat szakaszokra, ez utóbbiakat pedig pontokra bontjuk. Címük természetszerűleg fejezetcím, szakaszcím, pontcím. A hierarchia további lépcsőkből is állhat, például a fejezeteket alfejezetekre bonthatjuk. A nem túlságosan hosszú jegyzetekben elegendő a kettős tagolás. Nem szükséges mindegyik fejezetnél egységes felosztásra törekedni, ha a tartalom úgy kívánja, a tagolás egyes kisebb rangú fokozatai hiányozhatnak. A fejezeteket mindig új, páratlan oldalon kezdjük. Fontos, hogy az azonos fokozatú címek mindegyike azonos betűfajtából és betűnagyságból álljon. A rangsor tagolását számozhatjuk is. Hármas felbontás esetén például így: Újabban az utolsó pontot gyakran elhagyják: 1. Fejezet; 1.2. Szakasz; Pont 1 Fejezet; 1.2 Szakasz; Pont Nagybetűs címek előtt azonban célszerű pontot tenni vagy a számot növelni. A jegyzetek is sokszor igényelnek visszahivatkozást. A rangsor további bővítése túlzsúfolttá tehetné a tagolást. Ennek a problémának a megoldására többféle eljárás is használatos. További tagolások A kiemelendő tartalmú bekezdéseket (bekezdéscsoportokat) ún. bekezdéscímmel láthatjuk el. Jelen írásunkban mi is élünk vele: a sor elején kezdett, vastag betűkből álló bekezdéscím után a elkülönítő jelet használjuk. Természetesen más jelet vagy elrendezést is választhatunk, a pont kivételével. Ekkor ugyanis a cím összefolyna a szöveggel. Az igazi kiemelést jelentő vastagbetűs szedés azonban mindenképpen ajánlatos. Az alábbiakban, egy példát véve, felsorolunk néhány gyakori változatot. a) A mi változatunk: A vevőszolgálat tartalma A vevőszolgálaton azokat a A bekezdéscím előtt sorköz van. b) Középen elhelyezett bekezdéscím : A vevőszolgálat tartalma Vevőszolgálaton azokat a 17

18 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE Itt a cím nagyobb betűkkel is szedhető, mint a folyószöveg. Előtte is, utána is sorközre van szükség. c) Külön sort alkotó bekezdéscím: A vevőszolgálat tartalma Vevőszolgálaton azokat a Sorközt csak a bekezdéscím előtt hagyjunk. Felvethető, hogy a bekezdéscímek helyett nem célszerűbb-e a főszöveg tagolását folytatni, például a hármas tagolást négyesre bővíteni. Ennek semmi akadálya, de ekkor rövid, esetleg csak 4-5 soros bekezdéseket is a hierarchiába illő címmel kellene ellátni, ami a főszöveg túlzott felszabdalásához vezethet. Több jegyzet nem vezet be újabb tagolást, és bekezdéscímek sem szerepelnek benne. Ezzel akkor célszerű élni, ha nem eredményez átláthatatlan szövegtengert. Vannak könyvek, amelyek minden bekezdést megszámoznak. Ez általában hosszú számokat jelent, mivel a bekezdés sorszámát az illető pont számához kell csatolni. Ezt jegyzetekben többen nem ajánlják, a számozás túlságosan merev módjának tartják, és vizuálisan is egybefolyó oldalak sokaságát eredményezheti. A hivatkozásokat megkönnyítheti, de az esetleges későbbi fejezetbetoldások zavart okozhatnak. A jegyzetben való keresést elősegítheti, ha az oldalakat élőfejjel, illetve élőlábbal látjuk el. Az előbbinél általában a páratlan oldalra kerül az aktuális anyagrész legalacsonyabb, a tőle balra lévő oldalra pedig az azt megelőző rangsorú cím. A páros oldali cím rendszerint a sor elején kezdődik, a páratlan oldali pedig a sor végén zárul. A viszonylag ritkábban használt élőláb páratlan oldalán feltüntethetjük például a szerző nevét, a pároson pedig a könyv címét. Az élőláb két szövegét általában az oldalak találkozásánál zárjuk. Előfordul, hogy az élőfej szövege mindegyik oldalon ugyanaz. Ennek sok értelme nincs, hiszen ekkor az élőfej nem él együtt a jegyzettel. A viszonylag ritkán előforduló szöveges élőláb esetében más a helyzet: ott általában változatlan szöveg szerepel mindegyik oldalon. Az élőfejet, illetve az élőlábat elválaszthatjuk vonallal (latin eredetű szót használva léniával) a főszövegtől. Az élőfejnél, illetve az élőlábnál kisebb betűket szedünk, mint a folyószövegben. A főcímeknél (fejezetcímek, előszó stb.) élőfejet nem használunk. Az oldalak számozása többféleképpen történhet. Az egyik lehetőség, hogy a lap élőlábának a külső szélére kerül. Bekezdések Újabban (angol mintára) a címek utáni első bekezdés a sor elejére kerül, a többi azonban hátrább (sorbehúzással, kevésbé szerencsés szóval: beljebbezéssel). Ha a 18

19 2. 2 A jegyzet főszövege sor 24 cicerós vagy annál rövidebb (1 ciceró = 12 pont = 4,513 mm), akkor 1-2, ha hoszszabb, akkor 2-3 betűhely után kezdjük a szöveget. Találkozhatunk olyan jegyzetekkel is, ahol minden a sor elején (sorbehúzás nélkül) kezdődik: a különböző fokozatú címek, alcímek, bekezdések, bekezdéscímek stb. Ízlés és szemlélet kérdése, hogy a hagyományos, behúzásokkal szellősített szerkezetet felváltsuk-e ezzel a monoton formával. Kiemelések A jegyzet túlnyomó része álló, más néven antikva betűkből áll. (Az antikva latin szó; egyik jelentése: régi. A korai nyomdászatban a gót betűktől való megkülönböztetésre használták.) A jegyzet szövegében sor kerül(het) kiemelésekre. Ezeket következetesen és fontossági sorrend szerint végezzük. Két módon történhet: a betűtípus megválasztásával, valamint írásjelek használatával. Leggyakrabban a kurzív (dőlt) betűtípust használjuk. A fett (félkövér vagy kövér) betűtípus már erős kiemelést jelent. A VERZÁL(IS) vagy KAPITÁ- LIS (nagybetűkből álló) betűtípussal nagyon ritkán élünk, sajátos esetekben azonban lehet megkülönböztető szerepe. (Például a logikában a konjunkció, illetve a diszjunkció magyar megfelelőjét gyakran így írjuk: ÉS, illetve VAGY művelet.) A KAPITÄLCHEN (kiskapitális) betűtípus gyakori a nevek idézésében; a nevek kezdőbetűjét azonban nem kicsinyítjük. A kurzív szó némi fantáziával a futó ember alakját dőltnek képzelve a latin cursivus = futás szóból eredeztethető, míg a fett német szó jelentése zsíros vagy kövér. A verzál szó eredetije a nagybetűvel kezdődő latin versus = vers(sor) szóból származik. A kapitális szó alapja a latin caput = fej (fő dolog) szó; a capitalis szót a római nagybetűs írásra is használták. Újabban elterjedtek a megfelelő angol szavak is; a dőlt, a vastag, illetve a nagybetű angol megfelelői: italics, bold, CAPITAL. Idézőjellel kiemelhetünk fontosnak tartott szövegrészeket, illetve olyan szavakat, amelyeket nem a szokásos értelemben használunk, tartalmilag azonban kapcsolódhatnak a sajátos mondanivalónkhoz. Fajtái: a macskaköröm, azon belül, ha szükséges, a» «lúdláb, amelyben még elhelyezhetjük a félidézőjelet. Felsorolások Jegyzeteinkben általában sok felsorolás található. Itt szakítanunk kell a régies, sokszor felesleges írásjeleket használó ám ma is gyakori szokásokkal. Például: a. ; 1) ; ; a.) ; 1.) ;, sőt újabban feltűntek a vesszős változatok is: a, ; 1, ; ; a, ; 1, 19

20 2. A JEGYZET FELÉPÍTÉSE A felsorolásnak megvan a maga szabályos rendje. Írásban általában számokat vagy betűket használunk, mindegyiket egyetlen írásjel követ: szám után pont, betű után kerek félzárójel áll. Ha a szám dőlt, utána dőlt a szöveg is, álló számot pedig álló szöveg követ: 1. példa; 1. példa Betűknél éppen fordított a helyzet: ha a betű és vele együtt a zárójel is dőlt, akkor a szöveg álló, ha pedig a betű álló (és a zárójel is), akkor a szöveg dőlt: a) példa; a) példa A kiemelést, ha több sorból áll, végezhetjük például nagykötőjellel ( bajusszal ): szöveg vagy telt köröcskével: szöveg Ügyeljünk arra, hogy a felsorolásban kivéve, ha az a szövegkörnyezetben teljes mondatot alkot soha nem teszünk a sor végére írásjelet, sem vesszőt, sem pontot. Ábrák A legtöbb jegyzet nélkülözhetetlen részei az ábrák. Szoros és egymást kiegészítő kapcsolatban állnak a főszöveggel. Egy ábra egyszerűsíthet, sőt helyettesíthet bonyolult szövegeket, és sok szöveges rész igényli a tartalom vizuális megjelenítését. Fontos ügyelni a szöveg és az ábra összhangjára: mind a szimbólumoknak, mind a kifejezéseknek pontosan egyezniük kell. Törekedjünk arra, hogy az összetartozó ábra és szöveg lehetőleg ugyanarra az oldalra, sőt, ha lehet, egymás mellé kerüljön. A számítógépes szedés és grafika alkalmazása ezt nagymértékben elősegíti. Az ábrákhoz soroljuk a piktogramokat is, amelyek sok esetben összehasonlíthatatlanul jobb tájékoztatást nyújthatnak, mint az azonos tartalmú grafikonok vagy táblázatok. Különösen akkor, ha színes kivitelben készül(het)nek. (Piktogram a latin pictus = festett melléknévből és a görög grafia = rajz; leírás utótagból képzett szó.) Az ábrákat megszámozzuk. Ha a könyv tagolását is számoztuk, akkor ez történhet az egyes részeken belül. Gyakori a tagolástól függetlenül az ábrák folyamatos számozása. Így például az ábra, az 1.4. szakasz 2. ábráját, a 14. ábra a jegyzet 14. ábráját jelenti. Mindkét esetben a hivatkozásoknál célszerű az oldalszámot is feltüntetni, a nem számozott tagolású könyvben ennek hiánya fáradságos keresgélést okozhat: ábra, 28. o.; 14. ábra, 51. o. Ha egy ábra több részből áll, rendszerint betűvel különítjük el őket: a) ábra; b) ábra 20

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz Készült A PTE PMMK gondozásában a PHARE program keretében Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz PTE PMMK PÉCS, 2004 Lektorálta: Dr. Pais Ella Regina PTE PMMK Sz. Varga

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT? 1 UMBERTO ECO HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT? KAIROSZ KIADÓ Kötetünk az alábbi kiadás alapján készült: Umberto Eco: COME SI FA UNA TESIDILAUREA Le materié umanistiche XI edizione Tascabili Bompiani febbraio

Részletesebben

Az iratkészítés gyakorlata II.

Az iratkészítés gyakorlata II. Jakabné dr. Zubály Anna Az iratkészítés gyakorlata II. Nyíregyháza, 2012 1 Munkaügyi iratok Álláskeresés 1 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az álláskeresőnek akkor van a legnagyobb esélye, ha egyszerre

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október

LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október LATEX nem túl röviden Csárdi Gábor 1998. október Tartalom Előszó 7 1. Miért L A TEX? 9 1.1. Miért mi?............................... 9 1.2. Pro és kontra............................. 9 2. Amit feltétlenül

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Írta Vidékiné Reményi Judit Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Készült a SZÁMALK Rt. OKK Tananyagfejlesztői Csoportja közreműködésével: Bánszki András Gál Orsolya Gáti Éva Szép Ágnes Copyright

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária Nyesőné Marton Mária MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS Nyesőné Marton Mária Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL " EGY NEM TÚL RÖVID BEVEZETŐ A LATEX 2ε HASZNÁLATÁBA AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN ii Ez a dokumentum szabad forgalmazású (public domain). Szabadon

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben