UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT"

Átírás

1 TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Uurai keete õppetoo Lea Kreinin UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT Magistritöö Juhendajad Professor János Puszta Dotsent Tõnu Seientha Tartu 2004

2 TARTUI EGYETEM FILOZÓFIAI KAR Urái nevek tanszéke Lea Kreinin MAGYAR IGEKÖTŐS IGÉK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK. MAGYAR ÉSZT IGEKÖTŐS IGÉK SZÓTÁRA Magiszteri dogozat Témavezetők Prof. Dr. habi. Puszta János Doc. Dr. Tõnu Seientha Tartu

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. I. MAGYAR IGEKÖTŐK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK. 1. A magar igekötők Az igekötő jeege és fogama A magar igekötőrendszer történeti szempontbó Az igekötők heesírása Az igekötők funkciói.. 2. A magar igekötők észt megfeeői Az észt affixáis adverbiumok és összetett igék jeege és fogama Az észt összetett igék heesírása Az észt affixáis adverbiumok a történeem foamán Az észt affixáis adverbiumok funkciói.. 3. Az igekötőkhöz hasonó jeenségek más urái nevekben.. II. A MAGYAR ÉSZT IGEKÖTŐS IGÉK SZÓTÁRA A magar észt igekötőszótár anaga és összeáítási evei.. 2. A szótár anagának eemzése, áttekintése A szótárban taáható magar igekötők A magar igekötők észt megfeeői Az észt affixáis adverbiumok megfeeői a szótári anagban. Összefogaás Irodaom Rövidítések jegzéke Resmee Meéket: Magar észt igekötős igék szótára

4 Bevezetés Az észt és magar nev kontrasztív vizsgáatában az utóbbi évtizedek során egre több figemet fordítottak a magar igekötők és észt megfeeőik összefggésének kutatására (Nurk 1996, Veskis 1996, Rtmaa 1996, 1998, Puszta 1996, Puszta Rtmaa 2001 stb.). Az igekötők vizsgáata részét képezi az indoeurópai és finnugor nevek komparatív kutatásának, amenek keretében más összefggések (p. frazeoógiai egesések, az esetrendszer funkciói stb., d. Puszta 2001) is a figeem középpontjába kertek. Tipoógiai szempontbó mind a magar mind az észt nev az aggutináó nevek közé tartozik (bár az észt a fektáó típus feé haad), az igekötők megéte viszont anaitikus vonásokra uta. Nagon érdekes kérdés, mekkora vot e jeenség kiaakuásában az idegen nevek hatása és mennire áítható, hog a nev beső igéneinek megfeeően aakut ki. Jeen dogozat céja nem az, hog erre váaszt adjon, hanem inkább hog áttekintést nújtson a probémakörrő és megkíséreje összehasonítani ezt a jeenséget a magar és az észt nevben, a magar észt igekötőszótár segítségéve. Jeen dogozat két részbő á. Az eméeti részben rövid áttekintés taáható a magar igekötő jeegérő és fogamáró, az igekötők kiaakuásáró, az igekötők funkciójáró, a magar igekötők észt megfeeőirő: az affixáis adverbiumokró, a gakorati része pedig magar-észt igekötőszótár (ame CD-romon is rendekezésre á majd). Mive a magar nevben az igekötős igék száma viszonag nag, e szótár csak a eggakoribb igéket és igekötőket (Fredi Keemen 1989, Jakab 1976, Kecskeméti 1964) tartamazza, összesen 104 igét a 11 eggakoribb igekötőve. A szótárban következő igék taáhatók: ad, akad, á, áít, aszik, baszik, beszé, bont, bújik, csa, csap, csiná, csíp, csúszik, dob, dő, ég, é, enged, épít, ér, esik, eszik, fag, fekszik, fér, fizet, fog, foik, fordít, fordu, forgat, fúj, fut, gondo, hag, hajt, hív, hord, hoz, húz, ír, ismer, jár, játszik, jön, jut, kap, kapcso, ke, ken, kér, ker, köt, át, ép, ő, marad, meg, mér, mond, mos, mutat, néz, nő, nom, nújt, ovas, oszt, önt, pako, ragad, rak, ráz, rep, szaad, szá, számít, számo, szed, szó, szúr, taá, tart, teik, tér, tesz, töt, tör, ugrik,, t, vág, váaszt, váik, vát, ver, vesz, vet, vezet, visz, von, vonu, zár. Minden igéhez egaább 6 igekötő kapcsoódik a eggakoribb 11-bő: át, be, bee, e, fe, ki, e, meg, össze, rá, vissza (Mive a szótár összeáításáná a magar igekötős igéket vettem kiinduópontnak, jeen dogozat is esősorban a magar igekötős igékre összpontosít és eméeti részében az észt összetett igéket rövidebben tárgaja (a terminus magarázatát d. később)). Jeen dogozat fő céja ismertetni és tárgani a magar igekötők jeegét, funkcióit és megtaáni észt megfeeőiket. Kön érdekődésre tarthat számot az aspektus kérdése

5 I. MAGYAR IGEKÖTŐK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK 1. A magar igekötők 1.1. Az igekötő jeege és fogama Az igekötő oan a határozószókka rokon viszonszó, ame tipikusan igéhez (eseteg igei természetű szóhoz: igenévhez, deverbáis főnévhez) szorosabban vag azábban kapcsoódik, s esősorban exikai-szemantikai természetű (átaában ativusi iránjeentésű) ragozhatatan neveem, az igék jeentésének módosítására, megvátoztatására szogá. P: vetni vmit aávetni magát vkinek v. vminek Emeett megvátoztathatja az ige szintaktikai körnezetét is (Baogh 2000:264, Mátai 1989:6-7). P: ajándékoz vmit vkinek megajándékoz vkit vmive Az igekötős ige nem csupán az eges komponensek jeentésének/funkciójának összegét fejezi ki (amenniben csak azt, akkor adverbiáis szerkezette van dogunk), hanem vaami szemantikai és/vag grammatikai többetet is tartamaz (Puszta 2003:99). P: hív vkit fehív vkit (= teefoná vkinek) A egpontosabban taán Jakab István fogamazta meg az igekötő jeegét: Igekötőnek tekinthető az a atívusi árnaatú határozószószerű eem, ame konkrét és átvitt jeentésben egaránt járuhat nagobb menniségű igei exémához. Ez az igei exéma ehet eemi, de ehet képzett is, sőt az igekötős aakuat is eemé szogáhat bármifée további szóakotásmódda étrehozott újabb exémának, és a nevhasznáatban is gakrabban eőfordu (Jakab 1976:100). Az önáó szavakbó keetkezett igekötők is többnire vaamien ativuszi ragon aapunak, d. p. fére, tönkre. Eenpédaként d. agon, au (ocativusi rag). Vaame határozószó igekötővé váása azonban hosszabb foamat, ezért többen is cészerűnek tartják az igekötőeőzmén (vag igekötőszerű határozószó ) fogamának bevezetését. Ez átmeneti kategória a határozószók és az igekötők között, vaame határozószó oan eőforduása, ami igekötőre jeemző jeget is tartamaz. odébbát ement vrs. áj odébb! Néhán igekötő több szófajú, határozószóként, ietve névutóként is eőfordu. A két szótagú igekötők eg része önáó határozószó is ehet: ide írja aá idejön - 5 -

6 Igekötőként és névutóként szerepenek: meétesz a ház meé Igekötőként, névutóként és határozószóként is hasznáatos: egttműködik vaakive egtt egtt sétának Az igekötők száma nem tejesen egértemű, körbe közé esik. Napjainkban is keetkezhetnek új igekötők, ietve régi igekötős igék exikaizáódhatnak (Kecskeméti 1964:72). Jakab István a szótárakban összesen igekötős igét taát 62 igekötőve, de azt írja, hog a magar szakirodaomban eég nag a bizontaanság, meik határozószót minősíthetik már igekötőnek, meiket nem (Jakab 1976:9-10). Kecskeméti A magar nev értemező szótárában eőforduásuk aapján három csoportba osztja az igekötőket: I Címszó a szótárban, igekötőként is jeöve (56 db), p: meg, e, kereszt stb. II Címszóként szerepe, de nincs jeöve igekötőként (14 db), p: een, au, benn stb. III Nem szerepe címszóként (12 db), p: észre, eent, heben stb. Aaktani tekintetben is többarcú nevi eem az igekötő. Egrészt nem önáó szó, hanem vag aárendet (határozós) összetétei eőtag (ferep, visszanéz), vag szóeeji todaék (praefixum), azaz képzőszerű szóeem, kifejezhet befejezettséget (megeszik), mozzanatosságot (megá), tartósságot (etréfá) (MMNR 1961:263, ). Másrészt az igekötő önáó szómondatként is eőforduhat, edöntendő kérdésre adott egszavas váaszban: Ejössz? E. Ez a jeenség csak a magarban ehetséges, ami szintén arró tanúskodik, hog az igekötő minden szempontbó viszonag önáó nevi eem. Az igekötő többfée megközeítésben is átmeneti jeegűnek tekinthető, egrészt képzőértékű (prefixum jeegű) jeentésmódosító szóeem, másrészt határozószószerű összetétei eőtag, harmadrészt morfoógiai természetű szerkezet akotására képes viszonszó (Baogh 2000:264, MMNR 1961:264, Kecskeméti 1964:72, Sotész 1959:7). A XIX. század eőtti nevtanok átaában a határozóraghoz hasonó nevi eemnek tekintették az igekötőket. Az a fefogás, ame szerint az igekötős ige összetett szó, a XIX. század harmadik évtizedétő kezdve váik urakodóvá. Az igekötő enevezés az addig hasznáatos, széesebb jeentésű igehatározó meett az 1843-ban megjeent A magar szókötés főbb szabáai című akadémiai munkában tűnik fe eőször. Hasznáatos vot az igeeő és az igerészecske terminus is (Sotész 1959:10). A szóná kisebb értékű szavakat régebbi magar nevtanok ászóknak vag áexémáknak nevezték. Formaiag szavaknak, funkcionáisan morfémáknak tekintették őket. Ide soroták az igekötőt is. Ma ezt a besoroást már nem akamazzák (MGr 2000:28). Néhán hagomános magar nevtani szakkönvben az igekötőket a viszonszók közé soroják, pédáu: Sajátosak az igekötők, meek prefixumszerű eemeknek is tekinthetők, ha eö áó hezetűek, ám jeegzetesen átmeneti aakuatok az affixum: emeg és a grammatikai viszonszó: meg e között (MGr 2000:55), az igekötő önáó szófaj, ám amikor eg egséget képez az igéve, az ige részének tartjuk (u.o.:88), néhánan (MMNR 1961) viszont a határozószók közé csoportosítják az igekötőket. De a határozószónak az igekötőtő vaó ehatároására szogáó kritériumok a Magar grammatika szerint pédáu: az igekötő - 6 -

7 számos igéhez kapcsoódhat, az igét az iránjeentés hozzáadása nék perfektivája, vag az igének egéb jeentésmódosuását idézi eő stb. (MGr 2000:211) Az igekötős igéket a morfoógiai típusú szerkezetek aá soroják, az áandósut szókapcsoatokka és az összetett szavakka szemben (MGr 2000: ). Az igekötők a modernebb terminoógiában a preverbáis eemek osztáába soroódnak (Péh-Juhász 2001:199). A magar igekötők mindig emozdíthatók az ige meő. Ezért Kiefer szerint ezek nem prefixumok, hanem az ige eé tett partikuák (Kiefer 1996:267). Az Új magar nevtan aaktani része (Kiefer 1999a) az igekötős igéket a szóösszetéteek (ADV+V, adverbium+verbium) közé soroja. Uganakkor köneges heet tuajdonít az ien szerkezetnek a szóösszetéteek között is, és azt áítja, hog az igekötők ADV kategória aá rendeése önkénesnek tűnhet. Vaójában csak azok az igekötők tartozhatnának ide, ameek határozószóként is hasznáhatók: újra+váaszt meg+váaszt újra, tovább+meg e+meg tovább Mive azonban az összetéteekhez vaó kapcsoódás szóösszetéte akotása szempontjábó mindeg, hog hasznáhatók-e határozószóként vag névutóként is, ietőeg hog mien módon módosítják az ige jeentését, minden igekötőt az ADV kategória aá sorounk (Kiefer 1999a: ). Nem viágos, hog mikor beszéhetnk igekötős, és mikor összetett igékrő. A határozószókbó igekötővé váás meett az eges határozószók az igekötőve azonos aakban határozószóként is tovább ének. Ez esősorban az újabb igekötőkre érvénes: haza, hátra, vissza, oda, ide, rá, beé hosszá, neki (Mátai 1989:43-44). É. Kiss Katain az Új magar nevtan mondattani fejezetében az igekötőket a vonzatok eggakoribb típusának tartja, az igemódosítók közé soroja, mert a szerepk nem bővítő, hanem módosító (É. Kiss 1998:33). Az igemódosítók szintaktikaiag azonos visekedést mutatnak: 1. semeges hangsúozású mondatban mindig az ige eőtt ának; 2. ebben a pozícióban fókuszhangsút is kaphatnak; 3. ha a mondatban más eem ker fókuszba, akkor normáis hek az igét közveten követő pozíció; 4. edöntendő kérdésre adott váaszban átaában önáóan is hasznáhatók. Kiefer viszont azt áítja, hog az igekötő nem vonzata az igének (Kiefer 1999b:236). Szemantikaiag az igemódosítókra az a jeemző, hog tipikus esetben az igéve kompex predikátumot akotnak. Az igemódosító [ ] az ige jeentésének részévé váik (Kiefer 1999b:235). Kiefer (uo.) az aapige és az igekötő közötti szemantikai viszonbó kiinduva az aábbi csoportokat könbözteti meg az igekötők között: a) Az igekötő ehet határozószószerű igemódosító, amenek argumentuma az ige maga. Ien igekötő az újra és a tovább (újracsomago, továbbguru). újraovasom a könvet b) Az igekötő ehet szemantikaiag egargumentumú predikátum, ame kieégíti az ige egik argumentumát. Ien igekötők ehetnek pédáu a fe és a e (feugrik, erep) Pisti feugrott a székre - 7 -

8 c) Az igekötő kétargumentumú predikátum, ame az ige egik argumentumát eégíti ki. Ien igekötők ehetnek: fe (feveszi a ruháját) stb. Pisti feteszi a kaapját (a fejére) d) Az igekötő aapjáu szogáó kétargumentumú predikátum hatására az aapige nem aani argumentuma a kompex ige obiquusi argumentumává váik. Ien igekötők a direkcionáis névutókbó képzett igekötők, p. meé, aá, mögé Péter meéépett a épcsőnek e) Az igekötő mint funktor, ame nem vátoztatja meg az aapige argumentumszerkezetét, és oan jeentésmozzanatot vezet be, ame nem ehet sem okáis, sem pedig direkcionáis jeegű. Ezekke az igekötőkke nemcsak új igék képezhetők, hanem az íg képzett igék jeentése a bázisigék megfeeően körhatárot szemantikai osztáa esetében is eőre jeezhető. Ide sorohatók az e, meg és fe igekötők. Ide tartozik az akcióminőség képzése. a kuta csóvája a farkát a kuta megcsóvája a farkát Az igekötők mind eíro mind eméeti szempontbó figeemre métó eemek. Az utóbbi évtizedben több módszerre s több kérdéskörben kezdtek fogakozni az igekötők pszichoingvisztikájáva. Az igekötők exikai-szemantikai és szintaktikai sajátosságai megjeennek a nevhasznáatban is. Az igekötőknek pszichoingvisztikaiag is központi szerepk van (Péh Juhász 2001:202). Nagon érdekes kérdés, mikor váik e az igekötő az igétő és miért. Már 140 éve fogakoznak a kutatók azza a kérdésse, mennire önáó a magar igekötő. Az utóbbi évtizedekben a fókuszeméette hozták kapcsoatba az igekötőkutatást. A mondat információszerkezet adta ehetőségei közé tartozik a téma és a réma (topic, comment) kifejezésén kív a mondat összetevőinak hangsúozása a fókuszpontba heezésk áta (Laukka 1991:46). Kontrasztív fókusz néki mondatokban (semeges mondatok apos intonációs kontúrra) az igekötők az igető eejéhez kapcsoódnak: ténegesen úg visekednek, mint a prefixumok (Péh-Juhász 2001:201). Vaójában a közveten az ige eőtti fókuszpozíciót fogaják e. Az igekötők számos tekintetben hasonóan működnek, mint a többi igemódosító. Az igekötők jeegzetesen emozduhatnak preverbáis hezetkbő (ezze arra utanak, hog mégse prefixumok, inkább partikuák), amenniben vaame más nevi eem fogaja e a priviegizát heet: Mari a kutáját etette meg. Edd meg a paacsintát! Ki ette meg a paacsintát? A kuta nem ette meg a paacsintát. Nem a kuta ette meg a paacsintát. Az emozduásokra többfée nevészeti mode kísére meg magarázatot adni. Mindezek a köteező mozgatások azt mutatják, hog a fókuszpozíció a mondatszerkezetben versen tárga: egszerre csak eg doog ehet a közveten az ige eőtti fókuszpozícióban, s a jeöeten, semeges hezetben áó preverbumokat (az igéhez kapcsoódó ige eőtti eemeket) - 8 -

9 a kontrasztív eemek kiökhetik e pozícióbó. Ez vaóban nem csak az igekötőkre, hanem minden preverbumra igaz, p: okosnak tart: János Annát tartja okosnak Az igekötők preverbáis hezete kitntetett, fókuszmozgatásná pedig segítik a mondat tagoását (Péh-Juhász 2001:202) A magar igekötőrendszer történeti szempontbó Etér a kutatók véeméne arró, hog az igekötők a magarban (és más finnugor nevekben) az idegen (indogermán) nevek hatására aakutak-e ki (Nurk 1996:78, Audova et a. 1996:30), vag beső, spontán vátozások eredménként kiaakut jeenségrő beszéhetnk (Honti 2001:361). Ami a magar igekötők eredetét ieti, megehetősen eentétes nézetek szettek. Egesek azt áítják, hog ez a kategória az ugor aapnevbő, az ősmagar korbó származik, mások úg véik, hog a honfogaást követően az idegen nevi minták utánzásának köszönheti étét (Honti 2001:362). Többek véeméne szerint már az ugor korban ehettek igekötők (Kámán 1991:316, Honti 2001:365, Sotész 1959:218). Néhánan azon az áásponton vannak, hog az ugor igekötők a magartó fggeten, a száv nev hatására aakutak ki, a magarban pedig ehetséges a német és a atin befoás (Kiefer 1996:268). Sok kutató szerint a magar igekötők és a száv (és átaában az indoeurópai) igeprefixumok hasznáata közti nagfokú hasonóság nem köcsönzésbő, hanem egmástó fggeten, párhuzamos fejődésbő ered. Kétségteen azonban, hog a magarra hatást gakorot indoeurópai nevek a száv, a atin és a német fejett igekötő-rendszere ösztönözte, serkentette a magar igekötő-rendszer kifejődését és gazdagodását, segítette kibontakozni az ősi örökségként benne rejő fejődési tendenciákat (Sotész 1959:218). Az igekötőket keetkezési idejktő fggően két csoportra ehet osztani: korai és későbbi keetkezésűekre. Az igekötők egkorábbi része a korai ómagar korbó származik. A egkorábbi igekötők ativusragos határozószókbó keetkeztek, ameek kezdetben szabad határozós szerkezetet akottak az igéve (igenévve). Legkorábban, eggakrabban és a egtöbb igéhez a térnek hat könböző, egmássa párosáva eentétben áó heet, i. iránt kifejező határozószók kapcsoódtak: ki, ë, mëgé, eé, beé, fëé, ameek még az ősmagar korban az igékke egre szorosabb kapcsoatba kertek és összekapcsoódtak. E határozószók igekötővé váása során aaki és funkcionáis vátozások következtek be. Korai ómagar kori adatok szerint a meg és az e ehet a két egrégebbi igekötő (P: HB mige zocoztia voa. Itt még étezik a ativusrag, de már megtörtént a funkcióvátozás). mëgémeg mëgénéz e amuas A mozgást és hevátozást jeentő igékhez bővítménként járuó ativusi iránú határozószók egre gakrabban és egre szorosabban kapcsoódtak igéjkhöz. Ez a funkcióvátozás már az ősmagar korban végbemehetett (Mátai 1989:12). Fetehető, hog a korai ómagar korban más határozószók is megindutak az igekötővé váás útján: áta, aá stb. De ezeknek a szavaknak az esetében a szófajvátás nem fejeződött be, a - 9 -

10 határozószó ativusragja megmaradt, és iránjeentésket egészen napjainkig kisebbnagobb mértékben megtartották (Mátai 1989:10). A kései ómagar korban tovább bővt az igekötő-áomán. Az ebbő a korbó származó igekötők kéttagúak maradtak és nem vesztették e az eredeti határozószói (és néhán esetben névutói) szerepket sem, az aaki vátozás sem következett be. Bizonos igékhez kapcsoódva észrevehető jeentésmódosító szerepk, az ige jeentésének bővítése vag szűkítése. Ien igekötők p: aá, eé ~ eő ~ eevé, áta, körn, egbe, rëá, beé, hozzá, neki, vissza, hátra, haza, oda, ide. aahorgatath egbe giutott A atin prefixumhasznáat is ösztönözhette a fordítókat az igekötők mind nagobb aránú akamazására (Mátai 1989:23). Erre a korszakra jeemző, hog viszonag nag a határozószó és az igekötő közti átmeneti áapotban evő eemek száma, az igekötők jeentésmódosító és szintaktikai funkciói nem határohatók e éesen egmástó, egszerre is megjeenhetnek, p. ÉrdK. 338: Az bawan Isteneknek tempom mnd ee hwanak az eredeti konkrét eesik jeentése meett (az iránt és befejezettséget jeö) itt az igének eomik, epusztu jeentése is van, ami már exikai jeegű vátozás (Mátai 1989:24). A középmagar korban az igekötők az igeragozási rendszerben a mút idők vátozatos sorának esorvadásában jeentős szerepet játszottak. Az igekötő perfektiváta a cseekvést, föösegessé tette a foamatos, a befejezett és a beáó cseekvésnek kön igeidőve vaó kifejezését (Bárczi et a. 2002:538). Az eőző korbó örököt igekötők egre több igéhez járutak, ősi igekötők új árnaatokka gazdagodtak (p. az e kezdte kifejezni a cseekvés tartósságát: evan, vaamint megszűnését: eovad). A meg igekötő gakorisági arána csökkent a többiek javára (Bárczi 2002:538). Lazább kapcsoatot akottak az igéve, de szintén az igekötővé váás útjára éptek már: abba, egtt, eébb, fébe, fére, kereszt, kör, közé, meé, tönkre, benn, fenn stb. (Bárczi et a. 2002:398). A magar igekötőrendszer egik egfiataabb tagja az agon- ( haára, etúozva, túságosan ) (Kámán 1991:317), ame a középmagar korban kezdett e igekötővé váni, de a képetes hasznáatig jóva később, csak XVIII. században jutott e és 20. században vát igazi igekötővé (MNt 2003:646). P. agonbeszéte a barátját A középmagar korban az eső magar nevtaníró, Svester a Grammatica Hungaro- Latina -ban (1539) a atin prepozíciókró szóó fejezetben beszé az igekötőkrő. Praepositiones inseparabies -nek nevezi őket, mive a atin igeprefixumok, a tuajdonképpeni prepozíciókka eentétben, eváaszthatatanok az igétő. Arra, hog a magar igekötők eváhatnak igéjktő, nincs tekintette. Az utána következők már észrevették, hog ien prepozíciók az ige mögött is áhatnak. Régi nevtanírók a ragokat és az igekötőket közös néven: prae- és postpozitióknak nevezik (Sotész 1959:9). Az újmagar korban jeentősek az igekötőkke történt funkcionáis vátozások. A régebbi igekötők egre több, könfée jeentéskörökbe tartozó igékhez járunak, s íg új meg új jeentést nernek. Ebben a korban keetkezett új igekötők - eőre, tovább, tú, tova - máig kettős szófajúak

11 A magarban tejes igekötőrendszer aakut ki. A természetes nevfejődés meett a tudatos nevfejesztés, p. a nevújítás is erősítette ezt a foamatot. A tkörfordítások révén nemegszer garapodott a magar nev, p. ver-sehen e-át (Schachter-Puszta 1983:18, Puszta 2003:100). Az újabb igekötők a tkörfordításokon kív étrejöhetnek: a) szófajvátássa határozószóbó te újra itt vag? újrakezdi az iskoát b) ragsziárduássa, mint p: agon, tönkre Az utóbbi évtizedekben igen sok új igekötős kapcsoat aakut oan igékbő, ameek azeőtt csak igekötő nék vag más igekötőve votak hasznáatosak. Könösen nagmértékű a be és a e igekötő térhódítása (Sotész 1959:219). Ennek a magarázata Sotész szerint az, hog a meg veszített perfektiváó erejébő. Uganazt ehet mondani az e és a fe igekötőrő is. A egújabb keetű a be és a e perfektív hasznáata. Az új igekötős ige gakran új jeentésárnaatot fejez ki a régiekke szemben. Sotész (uo.) az új igekötős aakuatok nég típusát könbözteti meg: a) A tartós, foamatos cseekvést kifejező puszta ige meett eddig nem vot oan igekötős ige, ame a befejezettséget jeöi, az új igekötős ige ezt a szerepet töti be (p. eszáítja az árut: száítja az árut) b) Az új igekötős ige új értemi árnaatot fejez ki a régihez képest (p. beguad a motor: kiguad, megguad, feguad vmi) c) Az igekötő néki puszta ige maga is perfektív, egszeri, befejezett cseekvést jeö (p. bebiztosít: biztosít) d) Az új igekötős ige nem fejez ki semmi mást, mint a régi (p. ebntet: megbntet) Mina Káro a magar neoogizmusokró szóó könvében az igekötős igéket az összetétee étrejött neoogizmusok közé soroja. Igekötős ige szkségszerű neoogizmusként napjainkban pédáu a megvezették ( becsapták, erősen bizamas stíushatású kifejezés), kiszavaz (vaaki fittet hánva a pártfegeemre nem a párt eképzeései szerint szavaz), begűjt (megszerez p. abdát, pontot), bekezd (jó ekezd), besoka (vaakinek vaamibő eege ett, megeéget vaamit), bespájzo (éemiszert, árut fehamoz), enú ( eop, sikkaszt szépítő, eufemisztikus kifejezése), kitakar (p. a hirdetésben cégnevet, teefonszámot etakar + kihúz, kitörö), ecseng (vaamien g befejeződik), feváa (magára váa vaami jeentősebb dogot, váára veszi a terhet) stb. Ezek hasznáata gakran nevheességi probémákat is fevet. Fööseges az igekötő hasznáata eges idegen szavak esetében, uganis szószerkezet-vegés jön étre, p. megfinanszíroz (finanszíroz + megsegít), beintegrá (integrá + bekapcsoódik) stb. Időnként pedig szkségteen az új igekötős ige akotása, hiszen uganazt jeenti, mint a korábbi igekötős vag a néki, p. beváa (eváa, váa, feváa), ereagá (reagá vaamire), megtapaszta (tapaszta vaamit), megmanipuá (manipuá vaamive) (Mina 2003:26)

12 1.3. Az igekötők heesírása Közveten igéje (igeneve, névszója) eőtt áva a prefixumokra emékeztető jeeget öt az igekötő, egbeírandó az aapszaváva, p. megért, feszabadu stb. Ha az igekötő az ige után következik, akkor kön írják, p. fordított szórend esetében (nem ment e, figej ide!, szá e a köd), vaamint az ige jövő idejű aakjában (e fog menni). Kivétees esetben, igekötőhamozáskor azonban ienkor is eváhat tőe, pédáu fö-e szaadgá (az igekötő megismétésékor viszont nem váik e az igétő: meg-megnéz). Az igekötők hamozása régies stíuseemként maradt fenn a magar szépirodaomban (p: Rákitörtek úriportákra az emberei és ehajtották, ami éppen kezk gébe esett (Gerge: Úriszék 8) (MMNR 1961:265). Akkor is könírjuk az igekötőt, ha vaamien más szó ékeődik be az igekötő és az ige (vag a beőe képzett igenév) közé, az úgnevezett megszakított szórend esetében (e is ment, e van szakadva, hátra akar szaadni, meg ke tanuni stb.) (MMNR 1961:265, Baogh 2000: ) Az igekötők funkciói Az igekötő az ige szintaktikai viszonainak, kapcsoódási ehetőségeinek megvátoztatására is képes, uganaz az ige gakran másfée határozót, másfée tárgat kíván maga meé igekötőve, mint a nék, megvátozhat az ige tranzitivitása stb. (Sotész 1959:166, Mátai 1989:36, SMN 1992:831). Az igekötők szintaktikai szerepe Baogh szerint (2000:266) a következő ehet: a) az igekötő a tárgatan aapigét tárgassá teszi: fut végigfutja a kört nő kinövi a ruhát b) Az igekötő megvátoztatja az ige vonzatát, eseteg új határozói vonzatta bővíti az igét: ke feke az ágbó ép az utcán kiép a botbó ráép a fékre b) A tárgga és határozóva is bővíthető aapige igekötőve eátva eveszti egik-másik vonzatát, ietve a ehetséges vonzatok köz eget kieme (a többit pedig tiossá teszi). Ien esetekben az igekötő tuajdonképpen szűkíti az ige jeentéskörét, s íg csökken a vonzatok száma: néz (vkire vag vhova, vhonnan, vkit) ránéz vkire benéz vhová kinéz vhonnan megnéz vkit c) Az igekötő több vonzatban is vátozást eredménez, megvátoztatja az egész vonzatkeretet: ajándékoz vmit vkinek megajándékoz vkit vmive A strukturáis magar nevtan szerint a magarban az igekötőnek három könböző funkciója van: perfektiváás (aspektusképzés), akcióminőség-képzés és szóképzés (1992:830). Az igekötős igék túnomó többsége befejezett szeméetű, és az aapigétő csak ritka esetben könbözik kizáróag az aspektusban

13 Az aspektus a mondat áta kifejezett szituáció foamata és a nézőpont közötti viszon. Az aspektus szempontjábó a szituációkat imperfektív és perfektív szituációkra ehet osztani. A cseekvés befejezettségét, ietve befejezetenségét kifejező eszközök a viág egtöbb nevében éteznek, de aspektus, mint grammatikai kategória, ame morfoógiaiag fejeződik ki (szembeá eg másik kategóriáva, ameek közötti könbség morfoógiai eszközökke kifejezhető) csak néhán nevben taáható. Ezért a magar (és az észt) nev esetében heesebb enne aspektuaitásró beszéni (Puszta, szóbei közés). Mive a szakirodaom többségében az aspektus szót hasznáják, az aspektusró jeen dogozatban is mint a cseekvés befejezettségét kifejező eszközrő, és nem mint grammatikai kategóriáró beszénk. Az aspektus fogamát átaában az igeaspektussa szokták azonosítani (az ige a mondat központi részét képezi), ennek aapján szokás aspektus- és nem aspektus-nevekrő beszéni. Az aspektust azonban az újabb kutatások mondatszemantikai kategóriának tekintik. Az igeaspektus az ige exikaiag meghatározott (temporáis) jeentésének hozzájáruása a mondat aspektuáis értékéhez (Kiefer 1996: ). Kiefer kétfée igeaspektust könböztet meg: az eseménaspektust és a fázisaspektust. Az eseménaspektus: Ehhez a magar származású Vender az aábbi tipoógiát javasota (Zeno Vender, Linguistics and Phiosoph. Corne Universit Press, Corne 1967; Kiefer 1996:258 aapján): Áapotok (states), p. tud, szeret, tartozik stb. Cseekvések (activities), p. fut, tanu, néz, hagat stb. Eredmének (accompishments), p. befut, megtanu, eovas, meghagat stb. Tejesítmének (achievements), p. megtaá, eér, megha, abbahag stb. Momentán esemének (semefactives), p. megmoccan, fevian, fekiát stb. Az igekötőknek történetieg az iránjeentésbő evezethető funkciója az aspektusképzés. A magar nevben az aspektusnak egéb eszközök meett az igekötők a egfőbb kifejezői. A Vender áta meghatározott utosó három csoportban többnire igekötős igéket taáunk. Ezek fejezik ki az áapotvátozást, a momentán igék pedig a pontszerű esemént. Az aspektust néha nagon nehéz megkönböztetni az akcióminőségtő, a témáró szóó szakirodaomban is gakran homáos marad a könbség e kettő között. Pédáu az igekötő a perfektivááson kív gakran vaamien akcióminőséget is kifejez. eovas rezutatív akcióminőség, perfektív aspektus Az akcióminőség vaame ige jeentésének morfoógiaiag kifejezett járuékos módosuása (Kiefer 1996:261). Az akcióminőség vaószínűsítheti, de önmagában nem szabja meg az aspektust (Wacha 1976:63). A mozgásigék esetében az igekötő megtartotta határozói jeentését, az eredménigék esetében azonban az igekötő a perfektivááson kív vaamien akcióminőséget is bevezet, ami vaame ige jeentésének morfoógiaiag kifejezett járuékos módosuása: rezutatív: eovas, szaturatív: kibeszéi magát, momentán: megcsúszik, kontinuatív: ehever, frekventatív: e-eovas, inchoatív: megcsend (Kiefer 1996:261)

14 Az eges igekötők tiszta perfektiváó funkciója nem eg időben jött étre, és nem egformán erős. Ien funkciója a meg-nek keetkezett eőször, ameet az e követ. A többi igekötőnek sokka gengébb a perfektiváó funkciója. Az akcióminőséget vátoztató kezdő-momentán jeegű is a eggakrabban a meg és az e. A fázisaspektust (uganannak az eseménnek két könböző fázisára vonatkozó igék: az egik a cseekvést, a másik a cseekvés eredménét fejezi ki, mint p. a engeben vag az oroszban, a kettő között kizáróag aspektusbei könbség van, s nincs közöttk akcióminőségbei könbség) a magar nev átaában nem jezi az igekötőve (Kiefer 1996:262). Kivétees esetekben a magarban is taáunk fázisaspektus-párokat: hadokik megha stb. (Kiefer 1996:263). orosz убивать:убить (imperf.-perf. könbség) német erschagen magar megö A magar péda a német odaán á, a német és a magar nevben egaránt ki ehet fejezni ezze az igéve mind foamatos mind befejezett cseekvést. minden nap megötem eg szarvast A magarban van aspektus, de nem következetes, nem konzekvens, tud úg visekedni, mint az ún. aspektus nevek (Schachter Puszta 1983:13), de nem minden esetben. A magarban csak a befejezett aspektus jeöt morfoógiaiag, a foamatos sohasem az. A befejezett aspektusú igét tartamazó mondat nem eredménezhet foamatos aspektusú mondatot, bármien tárg, idő- vag egéb határozó szerepejen is benne. Ezze szemben a morfoógiaiag jeöeten foamatos aspektusú ige esetében befejezett szeméetű mondatot is kaphatunk (Kiefer 1996:263). *egész nap megötem a csirkét. hosszú eveet írt a szeinek. A száv és német nevek közé ékeődött magar nev az aspektus morfoógiai kifejezhetősége szempontjábó is a német és a száv nevek között heezkedik e. Az észt távoodott e eginkább nevi areájátó: aspektus-tipoógiai szempontbó több rokonságot mutat a germán (német, skandináv) nevekke, mint a száv nevekke (Kiefer 1996:265). Az igekötők kiaakuása eg átaános grammatikaizációs foamatot tkröz: Önáó szó > kötött szintagma része > összetéte része > affixum A szó eredeti jeentése kiegész más jeentéseemekke, majd a grammatikaizáódás végén eőbbi tejesen etűnik, az affixum képzőszerű jeentést vesz fe: Határozószói jeentés > határozószói és akcióminőségbei jeentés > akcióminőségbei és aspektuáis jeentés > aspektuáis jeentés (Kiefer 1996:267). A magar igekötők nem morfoogizáódtak és vaószínűeg nem is fognak affixummá váni (amikor az igekötő kitizáódik, nem esz az ige meő emozdítható). Ezért a magar igekötők nem prefixumok, hanem az ige eé heezett partikuák (Kiefer 1996:267). Az igekötős igék többnire akcióminőségben vag egéb szintaktikai-szemantikai szempontbó is etérnek az aapigétő. A magar akcióminőségeket az ősi igekötők köz

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben