UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT"

Átírás

1 TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Uurai keete õppetoo Lea Kreinin UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT Magistritöö Juhendajad Professor János Puszta Dotsent Tõnu Seientha Tartu 2004

2 TARTUI EGYETEM FILOZÓFIAI KAR Urái nevek tanszéke Lea Kreinin MAGYAR IGEKÖTŐS IGÉK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK. MAGYAR ÉSZT IGEKÖTŐS IGÉK SZÓTÁRA Magiszteri dogozat Témavezetők Prof. Dr. habi. Puszta János Doc. Dr. Tõnu Seientha Tartu

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. I. MAGYAR IGEKÖTŐK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK. 1. A magar igekötők Az igekötő jeege és fogama A magar igekötőrendszer történeti szempontbó Az igekötők heesírása Az igekötők funkciói.. 2. A magar igekötők észt megfeeői Az észt affixáis adverbiumok és összetett igék jeege és fogama Az észt összetett igék heesírása Az észt affixáis adverbiumok a történeem foamán Az észt affixáis adverbiumok funkciói.. 3. Az igekötőkhöz hasonó jeenségek más urái nevekben.. II. A MAGYAR ÉSZT IGEKÖTŐS IGÉK SZÓTÁRA A magar észt igekötőszótár anaga és összeáítási evei.. 2. A szótár anagának eemzése, áttekintése A szótárban taáható magar igekötők A magar igekötők észt megfeeői Az észt affixáis adverbiumok megfeeői a szótári anagban. Összefogaás Irodaom Rövidítések jegzéke Resmee Meéket: Magar észt igekötős igék szótára

4 Bevezetés Az észt és magar nev kontrasztív vizsgáatában az utóbbi évtizedek során egre több figemet fordítottak a magar igekötők és észt megfeeőik összefggésének kutatására (Nurk 1996, Veskis 1996, Rtmaa 1996, 1998, Puszta 1996, Puszta Rtmaa 2001 stb.). Az igekötők vizsgáata részét képezi az indoeurópai és finnugor nevek komparatív kutatásának, amenek keretében más összefggések (p. frazeoógiai egesések, az esetrendszer funkciói stb., d. Puszta 2001) is a figeem középpontjába kertek. Tipoógiai szempontbó mind a magar mind az észt nev az aggutináó nevek közé tartozik (bár az észt a fektáó típus feé haad), az igekötők megéte viszont anaitikus vonásokra uta. Nagon érdekes kérdés, mekkora vot e jeenség kiaakuásában az idegen nevek hatása és mennire áítható, hog a nev beső igéneinek megfeeően aakut ki. Jeen dogozat céja nem az, hog erre váaszt adjon, hanem inkább hog áttekintést nújtson a probémakörrő és megkíséreje összehasonítani ezt a jeenséget a magar és az észt nevben, a magar észt igekötőszótár segítségéve. Jeen dogozat két részbő á. Az eméeti részben rövid áttekintés taáható a magar igekötő jeegérő és fogamáró, az igekötők kiaakuásáró, az igekötők funkciójáró, a magar igekötők észt megfeeőirő: az affixáis adverbiumokró, a gakorati része pedig magar-észt igekötőszótár (ame CD-romon is rendekezésre á majd). Mive a magar nevben az igekötős igék száma viszonag nag, e szótár csak a eggakoribb igéket és igekötőket (Fredi Keemen 1989, Jakab 1976, Kecskeméti 1964) tartamazza, összesen 104 igét a 11 eggakoribb igekötőve. A szótárban következő igék taáhatók: ad, akad, á, áít, aszik, baszik, beszé, bont, bújik, csa, csap, csiná, csíp, csúszik, dob, dő, ég, é, enged, épít, ér, esik, eszik, fag, fekszik, fér, fizet, fog, foik, fordít, fordu, forgat, fúj, fut, gondo, hag, hajt, hív, hord, hoz, húz, ír, ismer, jár, játszik, jön, jut, kap, kapcso, ke, ken, kér, ker, köt, át, ép, ő, marad, meg, mér, mond, mos, mutat, néz, nő, nom, nújt, ovas, oszt, önt, pako, ragad, rak, ráz, rep, szaad, szá, számít, számo, szed, szó, szúr, taá, tart, teik, tér, tesz, töt, tör, ugrik,, t, vág, váaszt, váik, vát, ver, vesz, vet, vezet, visz, von, vonu, zár. Minden igéhez egaább 6 igekötő kapcsoódik a eggakoribb 11-bő: át, be, bee, e, fe, ki, e, meg, össze, rá, vissza (Mive a szótár összeáításáná a magar igekötős igéket vettem kiinduópontnak, jeen dogozat is esősorban a magar igekötős igékre összpontosít és eméeti részében az észt összetett igéket rövidebben tárgaja (a terminus magarázatát d. később)). Jeen dogozat fő céja ismertetni és tárgani a magar igekötők jeegét, funkcióit és megtaáni észt megfeeőiket. Kön érdekődésre tarthat számot az aspektus kérdése

5 I. MAGYAR IGEKÖTŐK ÉS ÉSZT MEGFELELŐIK 1. A magar igekötők 1.1. Az igekötő jeege és fogama Az igekötő oan a határozószókka rokon viszonszó, ame tipikusan igéhez (eseteg igei természetű szóhoz: igenévhez, deverbáis főnévhez) szorosabban vag azábban kapcsoódik, s esősorban exikai-szemantikai természetű (átaában ativusi iránjeentésű) ragozhatatan neveem, az igék jeentésének módosítására, megvátoztatására szogá. P: vetni vmit aávetni magát vkinek v. vminek Emeett megvátoztathatja az ige szintaktikai körnezetét is (Baogh 2000:264, Mátai 1989:6-7). P: ajándékoz vmit vkinek megajándékoz vkit vmive Az igekötős ige nem csupán az eges komponensek jeentésének/funkciójának összegét fejezi ki (amenniben csak azt, akkor adverbiáis szerkezette van dogunk), hanem vaami szemantikai és/vag grammatikai többetet is tartamaz (Puszta 2003:99). P: hív vkit fehív vkit (= teefoná vkinek) A egpontosabban taán Jakab István fogamazta meg az igekötő jeegét: Igekötőnek tekinthető az a atívusi árnaatú határozószószerű eem, ame konkrét és átvitt jeentésben egaránt járuhat nagobb menniségű igei exémához. Ez az igei exéma ehet eemi, de ehet képzett is, sőt az igekötős aakuat is eemé szogáhat bármifée további szóakotásmódda étrehozott újabb exémának, és a nevhasznáatban is gakrabban eőfordu (Jakab 1976:100). Az önáó szavakbó keetkezett igekötők is többnire vaamien ativuszi ragon aapunak, d. p. fére, tönkre. Eenpédaként d. agon, au (ocativusi rag). Vaame határozószó igekötővé váása azonban hosszabb foamat, ezért többen is cészerűnek tartják az igekötőeőzmén (vag igekötőszerű határozószó ) fogamának bevezetését. Ez átmeneti kategória a határozószók és az igekötők között, vaame határozószó oan eőforduása, ami igekötőre jeemző jeget is tartamaz. odébbát ement vrs. áj odébb! Néhán igekötő több szófajú, határozószóként, ietve névutóként is eőfordu. A két szótagú igekötők eg része önáó határozószó is ehet: ide írja aá idejön - 5 -

6 Igekötőként és névutóként szerepenek: meétesz a ház meé Igekötőként, névutóként és határozószóként is hasznáatos: egttműködik vaakive egtt egtt sétának Az igekötők száma nem tejesen egértemű, körbe közé esik. Napjainkban is keetkezhetnek új igekötők, ietve régi igekötős igék exikaizáódhatnak (Kecskeméti 1964:72). Jakab István a szótárakban összesen igekötős igét taát 62 igekötőve, de azt írja, hog a magar szakirodaomban eég nag a bizontaanság, meik határozószót minősíthetik már igekötőnek, meiket nem (Jakab 1976:9-10). Kecskeméti A magar nev értemező szótárában eőforduásuk aapján három csoportba osztja az igekötőket: I Címszó a szótárban, igekötőként is jeöve (56 db), p: meg, e, kereszt stb. II Címszóként szerepe, de nincs jeöve igekötőként (14 db), p: een, au, benn stb. III Nem szerepe címszóként (12 db), p: észre, eent, heben stb. Aaktani tekintetben is többarcú nevi eem az igekötő. Egrészt nem önáó szó, hanem vag aárendet (határozós) összetétei eőtag (ferep, visszanéz), vag szóeeji todaék (praefixum), azaz képzőszerű szóeem, kifejezhet befejezettséget (megeszik), mozzanatosságot (megá), tartósságot (etréfá) (MMNR 1961:263, ). Másrészt az igekötő önáó szómondatként is eőforduhat, edöntendő kérdésre adott egszavas váaszban: Ejössz? E. Ez a jeenség csak a magarban ehetséges, ami szintén arró tanúskodik, hog az igekötő minden szempontbó viszonag önáó nevi eem. Az igekötő többfée megközeítésben is átmeneti jeegűnek tekinthető, egrészt képzőértékű (prefixum jeegű) jeentésmódosító szóeem, másrészt határozószószerű összetétei eőtag, harmadrészt morfoógiai természetű szerkezet akotására képes viszonszó (Baogh 2000:264, MMNR 1961:264, Kecskeméti 1964:72, Sotész 1959:7). A XIX. század eőtti nevtanok átaában a határozóraghoz hasonó nevi eemnek tekintették az igekötőket. Az a fefogás, ame szerint az igekötős ige összetett szó, a XIX. század harmadik évtizedétő kezdve váik urakodóvá. Az igekötő enevezés az addig hasznáatos, széesebb jeentésű igehatározó meett az 1843-ban megjeent A magar szókötés főbb szabáai című akadémiai munkában tűnik fe eőször. Hasznáatos vot az igeeő és az igerészecske terminus is (Sotész 1959:10). A szóná kisebb értékű szavakat régebbi magar nevtanok ászóknak vag áexémáknak nevezték. Formaiag szavaknak, funkcionáisan morfémáknak tekintették őket. Ide soroták az igekötőt is. Ma ezt a besoroást már nem akamazzák (MGr 2000:28). Néhán hagomános magar nevtani szakkönvben az igekötőket a viszonszók közé soroják, pédáu: Sajátosak az igekötők, meek prefixumszerű eemeknek is tekinthetők, ha eö áó hezetűek, ám jeegzetesen átmeneti aakuatok az affixum: emeg és a grammatikai viszonszó: meg e között (MGr 2000:55), az igekötő önáó szófaj, ám amikor eg egséget képez az igéve, az ige részének tartjuk (u.o.:88), néhánan (MMNR 1961) viszont a határozószók közé csoportosítják az igekötőket. De a határozószónak az igekötőtő vaó ehatároására szogáó kritériumok a Magar grammatika szerint pédáu: az igekötő - 6 -

7 számos igéhez kapcsoódhat, az igét az iránjeentés hozzáadása nék perfektivája, vag az igének egéb jeentésmódosuását idézi eő stb. (MGr 2000:211) Az igekötős igéket a morfoógiai típusú szerkezetek aá soroják, az áandósut szókapcsoatokka és az összetett szavakka szemben (MGr 2000: ). Az igekötők a modernebb terminoógiában a preverbáis eemek osztáába soroódnak (Péh-Juhász 2001:199). A magar igekötők mindig emozdíthatók az ige meő. Ezért Kiefer szerint ezek nem prefixumok, hanem az ige eé tett partikuák (Kiefer 1996:267). Az Új magar nevtan aaktani része (Kiefer 1999a) az igekötős igéket a szóösszetéteek (ADV+V, adverbium+verbium) közé soroja. Uganakkor köneges heet tuajdonít az ien szerkezetnek a szóösszetéteek között is, és azt áítja, hog az igekötők ADV kategória aá rendeése önkénesnek tűnhet. Vaójában csak azok az igekötők tartozhatnának ide, ameek határozószóként is hasznáhatók: újra+váaszt meg+váaszt újra, tovább+meg e+meg tovább Mive azonban az összetéteekhez vaó kapcsoódás szóösszetéte akotása szempontjábó mindeg, hog hasznáhatók-e határozószóként vag névutóként is, ietőeg hog mien módon módosítják az ige jeentését, minden igekötőt az ADV kategória aá sorounk (Kiefer 1999a: ). Nem viágos, hog mikor beszéhetnk igekötős, és mikor összetett igékrő. A határozószókbó igekötővé váás meett az eges határozószók az igekötőve azonos aakban határozószóként is tovább ének. Ez esősorban az újabb igekötőkre érvénes: haza, hátra, vissza, oda, ide, rá, beé hosszá, neki (Mátai 1989:43-44). É. Kiss Katain az Új magar nevtan mondattani fejezetében az igekötőket a vonzatok eggakoribb típusának tartja, az igemódosítók közé soroja, mert a szerepk nem bővítő, hanem módosító (É. Kiss 1998:33). Az igemódosítók szintaktikaiag azonos visekedést mutatnak: 1. semeges hangsúozású mondatban mindig az ige eőtt ának; 2. ebben a pozícióban fókuszhangsút is kaphatnak; 3. ha a mondatban más eem ker fókuszba, akkor normáis hek az igét közveten követő pozíció; 4. edöntendő kérdésre adott váaszban átaában önáóan is hasznáhatók. Kiefer viszont azt áítja, hog az igekötő nem vonzata az igének (Kiefer 1999b:236). Szemantikaiag az igemódosítókra az a jeemző, hog tipikus esetben az igéve kompex predikátumot akotnak. Az igemódosító [ ] az ige jeentésének részévé váik (Kiefer 1999b:235). Kiefer (uo.) az aapige és az igekötő közötti szemantikai viszonbó kiinduva az aábbi csoportokat könbözteti meg az igekötők között: a) Az igekötő ehet határozószószerű igemódosító, amenek argumentuma az ige maga. Ien igekötő az újra és a tovább (újracsomago, továbbguru). újraovasom a könvet b) Az igekötő ehet szemantikaiag egargumentumú predikátum, ame kieégíti az ige egik argumentumát. Ien igekötők ehetnek pédáu a fe és a e (feugrik, erep) Pisti feugrott a székre - 7 -

8 c) Az igekötő kétargumentumú predikátum, ame az ige egik argumentumát eégíti ki. Ien igekötők ehetnek: fe (feveszi a ruháját) stb. Pisti feteszi a kaapját (a fejére) d) Az igekötő aapjáu szogáó kétargumentumú predikátum hatására az aapige nem aani argumentuma a kompex ige obiquusi argumentumává váik. Ien igekötők a direkcionáis névutókbó képzett igekötők, p. meé, aá, mögé Péter meéépett a épcsőnek e) Az igekötő mint funktor, ame nem vátoztatja meg az aapige argumentumszerkezetét, és oan jeentésmozzanatot vezet be, ame nem ehet sem okáis, sem pedig direkcionáis jeegű. Ezekke az igekötőkke nemcsak új igék képezhetők, hanem az íg képzett igék jeentése a bázisigék megfeeően körhatárot szemantikai osztáa esetében is eőre jeezhető. Ide sorohatók az e, meg és fe igekötők. Ide tartozik az akcióminőség képzése. a kuta csóvája a farkát a kuta megcsóvája a farkát Az igekötők mind eíro mind eméeti szempontbó figeemre métó eemek. Az utóbbi évtizedben több módszerre s több kérdéskörben kezdtek fogakozni az igekötők pszichoingvisztikájáva. Az igekötők exikai-szemantikai és szintaktikai sajátosságai megjeennek a nevhasznáatban is. Az igekötőknek pszichoingvisztikaiag is központi szerepk van (Péh Juhász 2001:202). Nagon érdekes kérdés, mikor váik e az igekötő az igétő és miért. Már 140 éve fogakoznak a kutatók azza a kérdésse, mennire önáó a magar igekötő. Az utóbbi évtizedekben a fókuszeméette hozták kapcsoatba az igekötőkutatást. A mondat információszerkezet adta ehetőségei közé tartozik a téma és a réma (topic, comment) kifejezésén kív a mondat összetevőinak hangsúozása a fókuszpontba heezésk áta (Laukka 1991:46). Kontrasztív fókusz néki mondatokban (semeges mondatok apos intonációs kontúrra) az igekötők az igető eejéhez kapcsoódnak: ténegesen úg visekednek, mint a prefixumok (Péh-Juhász 2001:201). Vaójában a közveten az ige eőtti fókuszpozíciót fogaják e. Az igekötők számos tekintetben hasonóan működnek, mint a többi igemódosító. Az igekötők jeegzetesen emozduhatnak preverbáis hezetkbő (ezze arra utanak, hog mégse prefixumok, inkább partikuák), amenniben vaame más nevi eem fogaja e a priviegizát heet: Mari a kutáját etette meg. Edd meg a paacsintát! Ki ette meg a paacsintát? A kuta nem ette meg a paacsintát. Nem a kuta ette meg a paacsintát. Az emozduásokra többfée nevészeti mode kísére meg magarázatot adni. Mindezek a köteező mozgatások azt mutatják, hog a fókuszpozíció a mondatszerkezetben versen tárga: egszerre csak eg doog ehet a közveten az ige eőtti fókuszpozícióban, s a jeöeten, semeges hezetben áó preverbumokat (az igéhez kapcsoódó ige eőtti eemeket) - 8 -

9 a kontrasztív eemek kiökhetik e pozícióbó. Ez vaóban nem csak az igekötőkre, hanem minden preverbumra igaz, p: okosnak tart: János Annát tartja okosnak Az igekötők preverbáis hezete kitntetett, fókuszmozgatásná pedig segítik a mondat tagoását (Péh-Juhász 2001:202) A magar igekötőrendszer történeti szempontbó Etér a kutatók véeméne arró, hog az igekötők a magarban (és más finnugor nevekben) az idegen (indogermán) nevek hatására aakutak-e ki (Nurk 1996:78, Audova et a. 1996:30), vag beső, spontán vátozások eredménként kiaakut jeenségrő beszéhetnk (Honti 2001:361). Ami a magar igekötők eredetét ieti, megehetősen eentétes nézetek szettek. Egesek azt áítják, hog ez a kategória az ugor aapnevbő, az ősmagar korbó származik, mások úg véik, hog a honfogaást követően az idegen nevi minták utánzásának köszönheti étét (Honti 2001:362). Többek véeméne szerint már az ugor korban ehettek igekötők (Kámán 1991:316, Honti 2001:365, Sotész 1959:218). Néhánan azon az áásponton vannak, hog az ugor igekötők a magartó fggeten, a száv nev hatására aakutak ki, a magarban pedig ehetséges a német és a atin befoás (Kiefer 1996:268). Sok kutató szerint a magar igekötők és a száv (és átaában az indoeurópai) igeprefixumok hasznáata közti nagfokú hasonóság nem köcsönzésbő, hanem egmástó fggeten, párhuzamos fejődésbő ered. Kétségteen azonban, hog a magarra hatást gakorot indoeurópai nevek a száv, a atin és a német fejett igekötő-rendszere ösztönözte, serkentette a magar igekötő-rendszer kifejődését és gazdagodását, segítette kibontakozni az ősi örökségként benne rejő fejődési tendenciákat (Sotész 1959:218). Az igekötőket keetkezési idejktő fggően két csoportra ehet osztani: korai és későbbi keetkezésűekre. Az igekötők egkorábbi része a korai ómagar korbó származik. A egkorábbi igekötők ativusragos határozószókbó keetkeztek, ameek kezdetben szabad határozós szerkezetet akottak az igéve (igenévve). Legkorábban, eggakrabban és a egtöbb igéhez a térnek hat könböző, egmássa párosáva eentétben áó heet, i. iránt kifejező határozószók kapcsoódtak: ki, ë, mëgé, eé, beé, fëé, ameek még az ősmagar korban az igékke egre szorosabb kapcsoatba kertek és összekapcsoódtak. E határozószók igekötővé váása során aaki és funkcionáis vátozások következtek be. Korai ómagar kori adatok szerint a meg és az e ehet a két egrégebbi igekötő (P: HB mige zocoztia voa. Itt még étezik a ativusrag, de már megtörtént a funkcióvátozás). mëgémeg mëgénéz e amuas A mozgást és hevátozást jeentő igékhez bővítménként járuó ativusi iránú határozószók egre gakrabban és egre szorosabban kapcsoódtak igéjkhöz. Ez a funkcióvátozás már az ősmagar korban végbemehetett (Mátai 1989:12). Fetehető, hog a korai ómagar korban más határozószók is megindutak az igekötővé váás útján: áta, aá stb. De ezeknek a szavaknak az esetében a szófajvátás nem fejeződött be, a - 9 -

10 határozószó ativusragja megmaradt, és iránjeentésket egészen napjainkig kisebbnagobb mértékben megtartották (Mátai 1989:10). A kései ómagar korban tovább bővt az igekötő-áomán. Az ebbő a korbó származó igekötők kéttagúak maradtak és nem vesztették e az eredeti határozószói (és néhán esetben névutói) szerepket sem, az aaki vátozás sem következett be. Bizonos igékhez kapcsoódva észrevehető jeentésmódosító szerepk, az ige jeentésének bővítése vag szűkítése. Ien igekötők p: aá, eé ~ eő ~ eevé, áta, körn, egbe, rëá, beé, hozzá, neki, vissza, hátra, haza, oda, ide. aahorgatath egbe giutott A atin prefixumhasznáat is ösztönözhette a fordítókat az igekötők mind nagobb aránú akamazására (Mátai 1989:23). Erre a korszakra jeemző, hog viszonag nag a határozószó és az igekötő közti átmeneti áapotban evő eemek száma, az igekötők jeentésmódosító és szintaktikai funkciói nem határohatók e éesen egmástó, egszerre is megjeenhetnek, p. ÉrdK. 338: Az bawan Isteneknek tempom mnd ee hwanak az eredeti konkrét eesik jeentése meett (az iránt és befejezettséget jeö) itt az igének eomik, epusztu jeentése is van, ami már exikai jeegű vátozás (Mátai 1989:24). A középmagar korban az igekötők az igeragozási rendszerben a mút idők vátozatos sorának esorvadásában jeentős szerepet játszottak. Az igekötő perfektiváta a cseekvést, föösegessé tette a foamatos, a befejezett és a beáó cseekvésnek kön igeidőve vaó kifejezését (Bárczi et a. 2002:538). Az eőző korbó örököt igekötők egre több igéhez járutak, ősi igekötők új árnaatokka gazdagodtak (p. az e kezdte kifejezni a cseekvés tartósságát: evan, vaamint megszűnését: eovad). A meg igekötő gakorisági arána csökkent a többiek javára (Bárczi 2002:538). Lazább kapcsoatot akottak az igéve, de szintén az igekötővé váás útjára éptek már: abba, egtt, eébb, fébe, fére, kereszt, kör, közé, meé, tönkre, benn, fenn stb. (Bárczi et a. 2002:398). A magar igekötőrendszer egik egfiataabb tagja az agon- ( haára, etúozva, túságosan ) (Kámán 1991:317), ame a középmagar korban kezdett e igekötővé váni, de a képetes hasznáatig jóva később, csak XVIII. században jutott e és 20. században vát igazi igekötővé (MNt 2003:646). P. agonbeszéte a barátját A középmagar korban az eső magar nevtaníró, Svester a Grammatica Hungaro- Latina -ban (1539) a atin prepozíciókró szóó fejezetben beszé az igekötőkrő. Praepositiones inseparabies -nek nevezi őket, mive a atin igeprefixumok, a tuajdonképpeni prepozíciókka eentétben, eváaszthatatanok az igétő. Arra, hog a magar igekötők eváhatnak igéjktő, nincs tekintette. Az utána következők már észrevették, hog ien prepozíciók az ige mögött is áhatnak. Régi nevtanírók a ragokat és az igekötőket közös néven: prae- és postpozitióknak nevezik (Sotész 1959:9). Az újmagar korban jeentősek az igekötőkke történt funkcionáis vátozások. A régebbi igekötők egre több, könfée jeentéskörökbe tartozó igékhez járunak, s íg új meg új jeentést nernek. Ebben a korban keetkezett új igekötők - eőre, tovább, tú, tova - máig kettős szófajúak

11 A magarban tejes igekötőrendszer aakut ki. A természetes nevfejődés meett a tudatos nevfejesztés, p. a nevújítás is erősítette ezt a foamatot. A tkörfordítások révén nemegszer garapodott a magar nev, p. ver-sehen e-át (Schachter-Puszta 1983:18, Puszta 2003:100). Az újabb igekötők a tkörfordításokon kív étrejöhetnek: a) szófajvátássa határozószóbó te újra itt vag? újrakezdi az iskoát b) ragsziárduássa, mint p: agon, tönkre Az utóbbi évtizedekben igen sok új igekötős kapcsoat aakut oan igékbő, ameek azeőtt csak igekötő nék vag más igekötőve votak hasznáatosak. Könösen nagmértékű a be és a e igekötő térhódítása (Sotész 1959:219). Ennek a magarázata Sotész szerint az, hog a meg veszített perfektiváó erejébő. Uganazt ehet mondani az e és a fe igekötőrő is. A egújabb keetű a be és a e perfektív hasznáata. Az új igekötős ige gakran új jeentésárnaatot fejez ki a régiekke szemben. Sotész (uo.) az új igekötős aakuatok nég típusát könbözteti meg: a) A tartós, foamatos cseekvést kifejező puszta ige meett eddig nem vot oan igekötős ige, ame a befejezettséget jeöi, az új igekötős ige ezt a szerepet töti be (p. eszáítja az árut: száítja az árut) b) Az új igekötős ige új értemi árnaatot fejez ki a régihez képest (p. beguad a motor: kiguad, megguad, feguad vmi) c) Az igekötő néki puszta ige maga is perfektív, egszeri, befejezett cseekvést jeö (p. bebiztosít: biztosít) d) Az új igekötős ige nem fejez ki semmi mást, mint a régi (p. ebntet: megbntet) Mina Káro a magar neoogizmusokró szóó könvében az igekötős igéket az összetétee étrejött neoogizmusok közé soroja. Igekötős ige szkségszerű neoogizmusként napjainkban pédáu a megvezették ( becsapták, erősen bizamas stíushatású kifejezés), kiszavaz (vaaki fittet hánva a pártfegeemre nem a párt eképzeései szerint szavaz), begűjt (megszerez p. abdát, pontot), bekezd (jó ekezd), besoka (vaakinek vaamibő eege ett, megeéget vaamit), bespájzo (éemiszert, árut fehamoz), enú ( eop, sikkaszt szépítő, eufemisztikus kifejezése), kitakar (p. a hirdetésben cégnevet, teefonszámot etakar + kihúz, kitörö), ecseng (vaamien g befejeződik), feváa (magára váa vaami jeentősebb dogot, váára veszi a terhet) stb. Ezek hasznáata gakran nevheességi probémákat is fevet. Fööseges az igekötő hasznáata eges idegen szavak esetében, uganis szószerkezet-vegés jön étre, p. megfinanszíroz (finanszíroz + megsegít), beintegrá (integrá + bekapcsoódik) stb. Időnként pedig szkségteen az új igekötős ige akotása, hiszen uganazt jeenti, mint a korábbi igekötős vag a néki, p. beváa (eváa, váa, feváa), ereagá (reagá vaamire), megtapaszta (tapaszta vaamit), megmanipuá (manipuá vaamive) (Mina 2003:26)

12 1.3. Az igekötők heesírása Közveten igéje (igeneve, névszója) eőtt áva a prefixumokra emékeztető jeeget öt az igekötő, egbeírandó az aapszaváva, p. megért, feszabadu stb. Ha az igekötő az ige után következik, akkor kön írják, p. fordított szórend esetében (nem ment e, figej ide!, szá e a köd), vaamint az ige jövő idejű aakjában (e fog menni). Kivétees esetben, igekötőhamozáskor azonban ienkor is eváhat tőe, pédáu fö-e szaadgá (az igekötő megismétésékor viszont nem váik e az igétő: meg-megnéz). Az igekötők hamozása régies stíuseemként maradt fenn a magar szépirodaomban (p: Rákitörtek úriportákra az emberei és ehajtották, ami éppen kezk gébe esett (Gerge: Úriszék 8) (MMNR 1961:265). Akkor is könírjuk az igekötőt, ha vaamien más szó ékeődik be az igekötő és az ige (vag a beőe képzett igenév) közé, az úgnevezett megszakított szórend esetében (e is ment, e van szakadva, hátra akar szaadni, meg ke tanuni stb.) (MMNR 1961:265, Baogh 2000: ) Az igekötők funkciói Az igekötő az ige szintaktikai viszonainak, kapcsoódási ehetőségeinek megvátoztatására is képes, uganaz az ige gakran másfée határozót, másfée tárgat kíván maga meé igekötőve, mint a nék, megvátozhat az ige tranzitivitása stb. (Sotész 1959:166, Mátai 1989:36, SMN 1992:831). Az igekötők szintaktikai szerepe Baogh szerint (2000:266) a következő ehet: a) az igekötő a tárgatan aapigét tárgassá teszi: fut végigfutja a kört nő kinövi a ruhát b) Az igekötő megvátoztatja az ige vonzatát, eseteg új határozói vonzatta bővíti az igét: ke feke az ágbó ép az utcán kiép a botbó ráép a fékre b) A tárgga és határozóva is bővíthető aapige igekötőve eátva eveszti egik-másik vonzatát, ietve a ehetséges vonzatok köz eget kieme (a többit pedig tiossá teszi). Ien esetekben az igekötő tuajdonképpen szűkíti az ige jeentéskörét, s íg csökken a vonzatok száma: néz (vkire vag vhova, vhonnan, vkit) ránéz vkire benéz vhová kinéz vhonnan megnéz vkit c) Az igekötő több vonzatban is vátozást eredménez, megvátoztatja az egész vonzatkeretet: ajándékoz vmit vkinek megajándékoz vkit vmive A strukturáis magar nevtan szerint a magarban az igekötőnek három könböző funkciója van: perfektiváás (aspektusképzés), akcióminőség-képzés és szóképzés (1992:830). Az igekötős igék túnomó többsége befejezett szeméetű, és az aapigétő csak ritka esetben könbözik kizáróag az aspektusban

13 Az aspektus a mondat áta kifejezett szituáció foamata és a nézőpont közötti viszon. Az aspektus szempontjábó a szituációkat imperfektív és perfektív szituációkra ehet osztani. A cseekvés befejezettségét, ietve befejezetenségét kifejező eszközök a viág egtöbb nevében éteznek, de aspektus, mint grammatikai kategória, ame morfoógiaiag fejeződik ki (szembeá eg másik kategóriáva, ameek közötti könbség morfoógiai eszközökke kifejezhető) csak néhán nevben taáható. Ezért a magar (és az észt) nev esetében heesebb enne aspektuaitásró beszéni (Puszta, szóbei közés). Mive a szakirodaom többségében az aspektus szót hasznáják, az aspektusró jeen dogozatban is mint a cseekvés befejezettségét kifejező eszközrő, és nem mint grammatikai kategóriáró beszénk. Az aspektus fogamát átaában az igeaspektussa szokták azonosítani (az ige a mondat központi részét képezi), ennek aapján szokás aspektus- és nem aspektus-nevekrő beszéni. Az aspektust azonban az újabb kutatások mondatszemantikai kategóriának tekintik. Az igeaspektus az ige exikaiag meghatározott (temporáis) jeentésének hozzájáruása a mondat aspektuáis értékéhez (Kiefer 1996: ). Kiefer kétfée igeaspektust könböztet meg: az eseménaspektust és a fázisaspektust. Az eseménaspektus: Ehhez a magar származású Vender az aábbi tipoógiát javasota (Zeno Vender, Linguistics and Phiosoph. Corne Universit Press, Corne 1967; Kiefer 1996:258 aapján): Áapotok (states), p. tud, szeret, tartozik stb. Cseekvések (activities), p. fut, tanu, néz, hagat stb. Eredmének (accompishments), p. befut, megtanu, eovas, meghagat stb. Tejesítmének (achievements), p. megtaá, eér, megha, abbahag stb. Momentán esemének (semefactives), p. megmoccan, fevian, fekiát stb. Az igekötőknek történetieg az iránjeentésbő evezethető funkciója az aspektusképzés. A magar nevben az aspektusnak egéb eszközök meett az igekötők a egfőbb kifejezői. A Vender áta meghatározott utosó három csoportban többnire igekötős igéket taáunk. Ezek fejezik ki az áapotvátozást, a momentán igék pedig a pontszerű esemént. Az aspektust néha nagon nehéz megkönböztetni az akcióminőségtő, a témáró szóó szakirodaomban is gakran homáos marad a könbség e kettő között. Pédáu az igekötő a perfektivááson kív gakran vaamien akcióminőséget is kifejez. eovas rezutatív akcióminőség, perfektív aspektus Az akcióminőség vaame ige jeentésének morfoógiaiag kifejezett járuékos módosuása (Kiefer 1996:261). Az akcióminőség vaószínűsítheti, de önmagában nem szabja meg az aspektust (Wacha 1976:63). A mozgásigék esetében az igekötő megtartotta határozói jeentését, az eredménigék esetében azonban az igekötő a perfektivááson kív vaamien akcióminőséget is bevezet, ami vaame ige jeentésének morfoógiaiag kifejezett járuékos módosuása: rezutatív: eovas, szaturatív: kibeszéi magát, momentán: megcsúszik, kontinuatív: ehever, frekventatív: e-eovas, inchoatív: megcsend (Kiefer 1996:261)

14 Az eges igekötők tiszta perfektiváó funkciója nem eg időben jött étre, és nem egformán erős. Ien funkciója a meg-nek keetkezett eőször, ameet az e követ. A többi igekötőnek sokka gengébb a perfektiváó funkciója. Az akcióminőséget vátoztató kezdő-momentán jeegű is a eggakrabban a meg és az e. A fázisaspektust (uganannak az eseménnek két könböző fázisára vonatkozó igék: az egik a cseekvést, a másik a cseekvés eredménét fejezi ki, mint p. a engeben vag az oroszban, a kettő között kizáróag aspektusbei könbség van, s nincs közöttk akcióminőségbei könbség) a magar nev átaában nem jezi az igekötőve (Kiefer 1996:262). Kivétees esetekben a magarban is taáunk fázisaspektus-párokat: hadokik megha stb. (Kiefer 1996:263). orosz убивать:убить (imperf.-perf. könbség) német erschagen magar megö A magar péda a német odaán á, a német és a magar nevben egaránt ki ehet fejezni ezze az igéve mind foamatos mind befejezett cseekvést. minden nap megötem eg szarvast A magarban van aspektus, de nem következetes, nem konzekvens, tud úg visekedni, mint az ún. aspektus nevek (Schachter Puszta 1983:13), de nem minden esetben. A magarban csak a befejezett aspektus jeöt morfoógiaiag, a foamatos sohasem az. A befejezett aspektusú igét tartamazó mondat nem eredménezhet foamatos aspektusú mondatot, bármien tárg, idő- vag egéb határozó szerepejen is benne. Ezze szemben a morfoógiaiag jeöeten foamatos aspektusú ige esetében befejezett szeméetű mondatot is kaphatunk (Kiefer 1996:263). *egész nap megötem a csirkét. hosszú eveet írt a szeinek. A száv és német nevek közé ékeődött magar nev az aspektus morfoógiai kifejezhetősége szempontjábó is a német és a száv nevek között heezkedik e. Az észt távoodott e eginkább nevi areájátó: aspektus-tipoógiai szempontbó több rokonságot mutat a germán (német, skandináv) nevekke, mint a száv nevekke (Kiefer 1996:265). Az igekötők kiaakuása eg átaános grammatikaizációs foamatot tkröz: Önáó szó > kötött szintagma része > összetéte része > affixum A szó eredeti jeentése kiegész más jeentéseemekke, majd a grammatikaizáódás végén eőbbi tejesen etűnik, az affixum képzőszerű jeentést vesz fe: Határozószói jeentés > határozószói és akcióminőségbei jeentés > akcióminőségbei és aspektuáis jeentés > aspektuáis jeentés (Kiefer 1996:267). A magar igekötők nem morfoogizáódtak és vaószínűeg nem is fognak affixummá váni (amikor az igekötő kitizáódik, nem esz az ige meő emozdítható). Ezért a magar igekötők nem prefixumok, hanem az ige eé heezett partikuák (Kiefer 1996:267). Az igekötős igék többnire akcióminőségben vag egéb szintaktikai-szemantikai szempontbó is etérnek az aapigétő. A magar akcióminőségeket az ősi igekötők köz

15 eginkább a meg-ge, és kisebb mértékben az e- és a fe- (és taán be-) igekötőkke fejezzk ki. Akcióminőség csak önáó szemantikai tartaom néki igekötőve képezhető (Kiefer 1996:268). A következő funkciókat ehet megkönböztetni az igekötőkné (Puszta- Schachter 1983:50, Keresztes 1974:115, Kiefer 1996:261). a) A cseekvés iránának, iránvátoztatásnak kifejezése Majdnem minden igekötő iránt fejez ki. Kivétet képez a meg, ame már régen evesztette eredeti iránmutató jeentését. Az irán szimboikus is ehet, p. kimond, efööz stb. A egtöbb mozgásige majdnem mindegik igekötőve eőforduhat, p. bejön, ejön, fejön, hazajön, idejön, kijön, ejön, visszajön, összejön, stb. Sotész (1959:216) kön funkcióként emíti az iránjeentést széesebb érteemben (nemáthatóvá váás, ksőségbe, besőségbe kerés stb. Schachter-Puszta fesoroásában (1983:50) etűnés, etávoodás, eváasztás is szerepe), p. etűnik, edug, kirajzo stb. b) A cseekvés befejezése, perfektivitás Leggakrabban a meg igekötő fejezi ki ezt a funkciót. De ezen kív még az e, ki, be, fe és e is ehetnek ebben a szerepben, p. befejez, eovas, kis, feszánt, emeg. Ebben az esetben, ha az igekötős ige befejezett vag jövőben befejeződő cseekvést fejez ki, uganannak az igének az igekötő nék gakran imperfektív árnaata van az ige foamatban evő, fotatódó cseekvést fejez ki, p. Pista eveet ír. Pista megírta a eveet. Mozgást jeentő igékné az igekötős aakok átaában befejezett cseekvésekre vonatkoznak, szemben az igekötő nékiekke. A fut aakka szembeáítva az át-fut, be-fut, ki-fut, fe-fut mind befejezett cseekvést jeeznek (Péh-Juhász 2001:200). c) A cseekvés megkezdése, inchoatívitás Itt gakran momentán képzőve egtt szerepenek az e, meg és fe igekötők, p. megmozdu, megszeret, ehagat, fegújt, easzik stb. d) Durativitás Leggakrabban az e igekötő fejezi ki, ame gakran egtt szerepe a hasonó szerepet betötő képzőve: enézeget, ebeszéget, esétágat stb. e) A cseekvés eredménessége, rezutativitás A cseekvés eredménességét eggakrabban a ki, e és fe igekötőkke szokták kifejezni: kiharco, evizsgázik, feneve stb. f) Sikerteen cseekvés, hibázás Leggakrabban az e, fére és meé igekötőkke fejezik ki: eír, féreép, meéfog stb. g) A cseekvés hangsúozása, exhausztivitás kidíszít, túérik, femagaszta stb. Ide tartozik az agon igekötő is, ame a magar igekötők köz az egik egfiataabb. h) Kicsinítés, ebecsés Ezt a e igekötő fejezi ki:

16 esovánodik, enéz, etegez stb. i) Az ige jeentésének eentéte eszokik, fömer, visszafejődik stb. j) Frekventatív-kontinuatív cseekvés vissza-visszanéz, meg-megátogat stb. Az eenkező jeentésű igekötők esetében a frekventatív-kontinuatív cseekvés könböző iránban foik: össze-visszaszaadgá, ki-bejár k) Pianatni cseekvés, momentanitás eábrándozik, fejajdu ) Intenzitás A cseekvés intenzitását főeg az agon igekötő fejezi ki: agonkártázza magát, agonfag m) Teítettség, szaturativitás Foamatos cseekvést kifejező igékné, meek átaában névmási tárgak kívánnak kiaussza magát, beborozik 2. A magar igekötők észt megfeeői 2.1. Az észt affixáis adverbiumok és összetett igék jeege és fogama Az észt nevben a magar igekötőkhöz többé-kevésbé hasonó jeenség figehető meg. Ezeket az eemeket az észt nev tudomános nevtana affixáis adverbiumnak ietve segédhatározószónak (afiksaaadverb, abimäärsõna) nevezi. Ezen kív még a következő megnevezésekke taákozunk: kõrvasõnad, abisõnad, prefiksaaadverbid, aspektiadverbid, pseudoadverbiaaid, partikid (Rtmaa 1998:13). Az affixáis adverbiumokat a következőképpen csoportosítják (EKG 1993:22-24, Rätsep 1973:26): a) orientációs affixáis adverbiumok, átaánosítva viszonagos iránt, eheezkedést, etávoodást vag mozgási heet fejeznek ki: aa, asemee, eemae, ette, juurde, kaasa, kohae, kärtte, kge, maha, otsa, paigae, pärae, peae, sisse, taha, vastu, es, mber, a, aseme, eema, väjas, at, asemet, väjast, äbi, mööda, ringi, e stb. Poiss tui trepist aa. Ma otsin su pärast kooi es. b) perfektivitást (a cseekvés határozottságát, vag ennek ehetőségét) fejeznek ki: äbi, maha, minema, otsa, tuema, täis, vamis, väja, ära Ma ugesin raamatu äbi ja tuin kooist tuema. Ta ei kannatanud narrimist väja ja äks ära

17 c) áapotot fejeznek ki (csak amikor az igéve egtt új jeentésentitást akotnak, másként önáó adverbiumok és áapothatározóként szerepenek a mondatban) ahti, kinni, kokku, vitu Rööve nabiti kinni, eanikud said tast ahti. Mu äheb täna kõik vitu. d) modaitást fejeznek ki vaja minema / oema, tarvis minema / oema Ta ei ähe su raha enam vaja. On tarvis, et kõik kodanikud suhtuksid varastesse taunivat. E nevi eemek számát az észt nev eíró nevtanai nem adják meg, Hassebatt (1990) 52 ien affixáis adverbiumot és német megfeeőiket vizsgája. Jeen dogozat szótári részében a magar igekötők észt megfeeő között 57 affixáis adverbium taáható. Az afixáis adverbiumok (a segédhatározószók) átaában nem vátozó szavak, ameek a mondatban az igéhez tartoznak, új jeentésárnaatot adva neki vag konkrétabbá téve az ige jeentését (EKG I 1995:33, EKK 1997:151). Az affixáis adverbiumok jeentésieg köze ának a képzőkhöz, az igéve egtt új jeentésentitást hoznak étre. Majdnem minden segédhatározó önáó határozóként is szerepehet, ezért csak fetéteesen ehet önáó szófajnak tekinteni őket, néhán kutató szerint nem akotnak önáó szófajt, hanem a határozószók afajának (Rätsep 1978:28, Rtmaa 1998:13) tekinthetik. Viszont a egtöbb ien szó segédhatározószóként gakrabban szerepe, mint határozószóként (EKG I 1995:33, EKK 1997:151). Az észtben, ahog a magarban is, femer a kettős-hármas szófajiság probémája, mive a fent emített szavakat csak a konkrét esettő fggően ehet a segédhatározószók, a viszonszavak ietve a határozószók közé soroni: ta on kusagi sea taga (határozószó) ta ajab meid taga (segédhatározószó) ta on meie taga (viszonszó) Sok segédhatározószónak viszonszó megfeeői is vannak. P: sammusime pargist äbi (segédhatározószó) sammusime äbi pargi (viszonszó) Néha nehéz edönteni, hog az adott szó az igéhez tartozik vag a főnévhez (sammusime äbi, äbi pargi). A következő ténezőket ke figeembe venni: mive a viszonszó az esetraghoz á köze, a viszonszó és a főnév között nem áhat semmi, viszonszó esetében a főnév átaában genitivusban vag partitivusban á. Az affixáis adverbium esetén azonban a főnévi bővítmén átaában hejeöő esetben á (EKK 1997:386). A magarban az igekötő ige nék, önáó szómondatként is áhat (d. a magar igekötőkné). Az észtben ez ien érteemben nem ehetséges, nagon szokatannak tűnhet: - Kas ta äks es?

18 - (*) Ües. - Kas sa sõid pudru ära? - (*) Ära. A segédhatározó és az ige egttesét összetett igének (hendverb) nevezik, s ez szintaktikaiag és szemantikaiag nem könbözik a névszó (a névmás) és az ige összetéteétő (észt: väjendverb, p. omaks võtma, kindaks tegema, sima hakkama), amet Hassebatt frazeoogizmusnak nevez (Hassebatt 1992:37). Az összetett igéket szabáos (korrapärane hendverb) és egszeri (ainukordne hendverb) összetett igékre ehet osztani. Ez a feosztás a egviágosabban az eső affixáis adverbiumok csoportjáná forduhat eő. A szabáos összetett igék eg bizonos jeentéscsoportba tartozó igék és bizonos segédhatározószók rendszeres kombináásáva hozhatók étre, p. aa/eemae/juurde/kohae/igi/ + minema/jooksma/tuema/kõndima Az ien módon étrejött összetéte részei megőrzik szemantikai önáóságukat, mégis szintaktikaiag eváaszthatatan egészet akotnak (EKG II 1993:21, Rtmaa 1998:14). Az egszeri összetett igék viszont határozott kombinációehetőségge rendekező részekbő ának, szemantikaiag eváaszthatatan entitást akotva, aho az entitás jeentése nem a két rész jeentésének az összege, p: peae käima, kge ööma, maha tegema stb. Az ien összetett igék önáó szótári egségeket akotnak. Az összetett igék eg része mind a két csoportba tartozhat, mind konkrét, mind absztrakt jeentésse bírhat, p: es ööma (konkrét jeentése: förúg, absztrakt jeentése: sminke ) maha võtma (konkrét jeentése: evesz, absztrakt jeentése: efog ) stb. Az egszeri és a szabáos összetett igéket ehetne két szó összetéteének tartani, de eg egségnek tekintésk meett szó az a tén, hog ha az ien összetett igék particípiumi aakja a mondatban jezőként szerepe, akkor egbeír(hat)ják őket: aa andma > aaandnud sõdur, aa andnud sõdur sima hakkama > simahakkav puudus Az észt összetett igéket gakran az indoeurópai nevek, főeg az orosz és a német (Metsang 1997:33, Hassebatt 1990:205) hatásának tekintik, és a nevújítás korszakátó kezdve meőzni igekeztek őket, az írott nevben ennek köszönthetően sokka ritkábban fordunak eő, mint a magarban. A régi irodami nevben a 16. században sok ien összetéte taáható, p: ära jooksma, ära kooma, maha jätma (Kingisepp et a. 1997:80). Másrészt az észtben más nevi eszközökke is be ehet töteni a határozószók funkcióit. Ennek eenére az észt nevben erős tendencia figehető meg az anaitikusság feé, ezért az összetett igék a mai észt nevben átaános jeenség, hasznáatukat sok esetben nem érdemes kerni. Az ära affixáis adverbium úton van az univerzáis perfektivitást kifejező eszközzé váás feé, funkciója nagon hasonít a grammatikai eszközökére (Metsang 1997:33)

19 2. 2. Az észt összetett igék heesírása Az észt összetett igéket átaában kön írják, a mondatban a segédhatározószó átaában az ige és a ehetséges tárg után (gakran a mondatrész végén) taáható, a kettő között áhat más mondateem is: Ma äksin ruttu aa ja keerasin ukse ahti. Az összetett igék között van oan, ameet néhán esetben egbe is ehet írni, p.: ehindama, taasavastama Poiss ehindas oma võimeid. = Poiss hindas oma võimeid e. Az összetett igékbő képzett particípiumi aakokat egbe is ehet írni: e eama > eeatud raskused 2.3. Az észt affixáis adverbiumok történeem foamán Az észt affixáis adverbiumok, mint a magar igekötők is, ativusragos határozószókbó keetkeztek, ameek kezdetben szabad határozós szerkezetet akottak az igéve (igenévve). Az észt nev történetét három korszakra osztják (Eret 2002:30): óészt nev (1200-ig) nag vátozások kora ( ) újészt nev (1700 vag 1800 után) Az óészt nevrő nincs írott emék, az eső nevemékeink a XIII. századbó származnak. Az észt nevet sok évszázadon kereszt idegen nevű szerzők írták e és sok kfödi, főeg német hatássa taákozunk ezekben a eírásokban. A összetett ige túságosan gakori hasznáata is viágosan a német nev hatására uta, bár az észt nevben már megvotak azok az eszközök, ameek ehetővé tették ien szerkezetek hasznáatát. Az eső összetett igéve a kuamaa i kéziratban taákozunk (Credo, 1524): vess towsma Az eső fennmaradt nomtatott könvben, Wanradt-Koe katekizmusában (1535) is taáhatók összetett igék: mahamattet es tösnut, estösma es mennut stb. Az ära affixáis adverbium pédáu 10 akaomma fordu eő: era surnut, erraunastamat, erapögk stb. A régi észt irodami nev egik megaapozójának, Heinrich Stahnak német-észt szótárában (Vocabua nach Ordnung des Teutschen Abc) sok összetett igéve taákozunk. zugeben peheandma

20 öffnen acht tegkema verfogen perrenkiusama stb. A heesírásuk nagon ingadozik, néha egbe, néha kön írja őket. A gakorisági sorrendben az ära a második heet fogaja e (Kikas 2002:163), 44 akaomma fordu eő, német megfeeői: ver-, zer- és auß. Összesen 54 adverbium van a szótárban, a hasznát szavaknak kb. 2 %-át teszik ki (Kikas 2002:166). Stah nevtanának a bevezetésében megemíti: az összetett szavakban mindig az eső szótagon van a hangsú, és eg pédát is hoz: wastotuema (Hassebatt 1990:43). A tainni Phavaimu tempom ekésze, Georg Mer prédikációiban ( ) az ära a szavak gakorisága szempontjábó a 17. heen át. Az affixáis adverbium 933 akaomma szerepet igéve. mahawottame errarickma stb. A sok összetett ige és más németes jeenségek az akkori tainni beszét nevet tkrözhetik, hiszen Mernek nagon gazdag szókincse vot és a kutatók eg része azon a véeménen van, hog észt nemzetiségű ehetett (Habicht et a. 2000:12). Rossihnius egházi kézikönveiben (1632) már több mint 100 ära-segédhatározószós ige taáható, több mint 50 akaomma eőfordu a déészt perrä (taga) (Kingisepp et a. 2002:527). Nagon sok német tkörfordítás is szerepe a szövegekben. Az affixáis adverbiumok száma az összes szavak 2%-a (Kingisepp et a. 2002:529). errakirjota errahuppotanut mber andma perrankiwsama stb. Johannes Gutsaff déészt nevtanában Observationes grammaticae circa inguam Esthonicam (1648) e jeenséget szóba is hozza, nevtana végén pedig jezi, hog mennire könnű a kompozíció az észt nevben. A végén szembeáítja a setzen és a panema igéket, az utóbbihoz 10 könböző prepozíciót kapcso (Gutzaff 1998:205, Hassebatt 1990:43). Gutzaff az affixáis adverbiumot és az igét ho egbe, ho kön írja, az ära csak 8 akaomma fordu eő: aapanema panema era kogo vötma mberköndima stb. Göseken (1660) nevtanában az észt partikuábó indu ki. Szerinte az észt erra- nak 7 német partikua fee meg (Hassebatt 1990:43). Care (1720) az inverzióra utava már szintaktikai szinten kezei ezt a jeenséget: ärratapma Kain tap oma Wee ära (Hassebatt 1990:43) Thor Hee (1732) és Hupe (1780) is uta erre, Hupe kitér az észt-német összefggésekre és a partikuák áta kínát szóképzési ehetőségekre (Hassebatt 1990:43)

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoro é LPG meghajtáú eenúo targonák 4 pneumatiku gumiabron 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG0CN FD/FG0N FD/FG5N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejeítmén kivétee megtakarítá A GRENDIA mode, a egmagaabb zínvonaú

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Mobilis robotok irányítása

Mobilis robotok irányítása Mobiis obotok iánítása. A gakoat céja Mobiis obotok kinematikai modeezése Matab/Simuink könezetben. Mobiis obotok Ponttó Pontig (PTP) iánításának teezése és megaósítása.. Eméeti beezet Mobiis obotok heátoztatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System A kapcsoati energia megjeenése és átaakítása az új mágneses rendszerben Appearance and Conversion of Contact Energ in New Magnetic Sstem Dr. FEKETE Gábor Miskoci Egetem, Eektrotechnikai-Eektronikai Tanszék,

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN A doktori értekezés tézisei írta Kiss Margit Budapest 2005 I. Az értekezés témája, célja A vonzatosság kérdése régóta foglalkoztatja a nyelvtudományt. Már az 1800-as évek

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra!

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra! Viaktr Kft. 2051 Biatrágy, PetőfiS. u. 39. Te.: +36 30 921 0209 E-mai: viadktr@grdit.hu Tisztet Pgármester Úr! Tisztet Egészségügyi és Szciáis Bizttság! Meéketen küdöm a. számú gyermekrvsi körzet, a Viaktr

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

0. előadás Motiváció

0. előadás Motiváció 0. előadás Dr. Kallós Gábor 2015 2016 1 A reguláris kifejezések alkalmazása széleskörű Szövegek javítása, minták cseréje Érvényesség-ellenőrzés (beíráskor) Védett űrlapok Elektronikus oktatás, javítás

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

A nyelvtudomány mhelyébl

A nyelvtudomány mhelyébl A nyelvtudomány mhelyébl Az értelmezs szerkezet helye a szintagmák között II. * 9. Az értelmezs szintagmában megjelen esetbeli egyezés kérdése 9.1. Mint ahogy arról korábban már volt szó, az értelmezs

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Megkezdôdik a kemény munka

Megkezdôdik a kemény munka 15 Szántófödi növénytermesztés Megkezdôdik a kemény munka z aratókombájn 6-7 méter szées utat vág a búza vagy kukorica tábába, és egy speciáis tartáyba gyûjti össze a gabonát. tartáyt bizonyos idôszakonként

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ SZERKEZETEK KINYERÉSE KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2011. június 16. 1 / 33 1 MAGYAR IGEI SZERKEZETEK Alapmodell és

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG VZSGÁLATOK A VSEGRÁD-HEGYSÉG, ' RAGADOZ6MADARAN* Írta: S O M, O G Y ' (Budapest) P É T E R, Az emberi környezet és a természeti értékek védeme ma már az egész viágon napirenden szerepő probéma. A technikai

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

x y amelyeket az összenyomhatatlanságot kifejezőkontinuitási egyenlet egészít ki: v x p v

x y amelyeket az összenyomhatatlanságot kifejezőkontinuitási egyenlet egészít ki: v x p v A asonóság transormácó a sócsaág sámításoná A asonóság transormácó a sócsaág sámításoná DR BENKŐJÁNOS Agrártudomán Egetem GödöőMeőgadaság Gétan Intéet A terveő a sócsaága méreteésére a egat megodás ánáan

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben