Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK"

Átírás

1 HABILITÁCIÓS TÉZISEK Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK A PhD-fokozatom megszerzése óta folytatott kutatásaim tudományos eredményeinek tézisszerű összefoglalása Eger

2 TARTALOM I. Anglicizmusok a mai francia nyelvben 2 II. Szaknyelvi kutatások 16 III. Nyelvtörténeti kutatások 24 IV. Szintézis a további kutatások iránya 32 V. A PhD-fokozat megszerzése (2004) óta megjelent publikációim 33 A három fő kutatási terület valójában szoros kapcsolatban van egymással. Minden esetben az angol, a francia, valamint a latin nyelvnek elsősorban a szókincs területén egymásra gyakorolt hatása képezi vizsgálataim tárgyát. A kötetben a tanulmányok nyelvek szerint, a tézisekben pedig tematikusan vannak csoportosítva. A tanulmányok címe mellett szereplő oldalszámok a Lexikológiai és szaknyelvi tanulmányok című kötet oldalszámának felelnek meg. A címlapon látható illumináció Marie de France költőnőt ábrázolja. A kézirat 1285 körül készült. (Párizs, Bibliothèque de l Arsenal, Ms 3142, f. 256.) 1

3 I. ANGLICIZMUSOK A MAI FRANCIA NYELVBEN Kötetemben nyolc tanulmány tárgyalja három nyelven az anglicizmusok problémakörét. Ezek egymást kiegészítve szerves egészet alkotnak. Az anglicizmus fogalma és a rokon kifejezések A nagyobb nyugat-európai nyelvekben az izmusok megközelítőleg egyszerre, a 16. század utolsó harmadában jelennek meg: ang. latinism 1570, fr. gallicisme 1578, italianisme 1578, fr. hellenism Az anglicizmus terminus 1642-ben fordul elő először, éppen az angol nyelvben és a mai jelentésben. Később használni kezdték angol jelleg; angol divat, szokás (pl. délutáni teázás, krikettezés) jelentésben. Ez utóbbi jelentés számunkra nem releváns, és csak a nyelvre vonatkozó jelentést vizsgáljuk. Az anglicizmus nem csak a brit angolból átvett kifejezésekre vonatkozik, hanem az egyetemes angol nyelv bármelyik nyelvváltozatából származó szavakat is jelölheti. A szakirodalomban néha megkülönböztetik az amerikai angol nyelvből származó kifejezéseket. Ilyenkor az amerikanizmus terminus az anglicizmushoz képest szűkebb, speciálisabb jelentésű. Az angol nyelven használják a briticism terminust is az americanism ellenpárjaként. Ez az angol nyelben belüli földrajzi előfordulásra utal, és nem érinti az anglicizmusok nemzetközi szerepét. Az anglicizmusok legtöbbször megtartják idegen jellegüket és csak ritkán integrálódnak a receptor nyelvbe. Írott szövegekben a lexikai anglicizmusok jelölésére a foreignism terminust használják és a nyomtatásban dőlt betűvel szedik. Nagyon sokszor álanglicizmusokkal is szembesülünk. Ezeket is anglicizmusként kell kezelni, hiszen az angol nyelv hatása egyértelmű. GÖRLACH (2005: xix) nem tekinti anglicizmusnak az általa internationalism néven jelölt kategóriát. Ide sorolja azokat a tudós, azaz latin és görög elemekből az angol nyelvben alkotott szavakat (inflation, television), amelyeknek az alakja és kiejtése a szerző szerint nem jellegzetesen angol. Nézzük meg közelebbről az anglicizmus terminus fogalmát. Mi is tulajdonképpen az anglicizmus? Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Bakos, 1994) ANGLICIZMUS szócikke szerint: 1. angol nyelvi jellegzetesség 2. angolos szóhasználat vagy fordulat más nyelvben. A Magyar nyelv értelmező szótára (1966) ANGLICIZMUS szócikke az alábbi meghatározásokat adja: 1. az angol nyelvben használt, reá jellemző kifejezésmód, szerkesztés, szókapcsolat, szólás 2. más nyelvben található és ott idegenszerűnek érzett, az angol nyelv sajátos szerkesztésmódjára emlékeztető szóhasználat, szókapcsolat vagy nyelvtani szerkezet; angolosság. 2

4 A legtöbb francia egynyelvű értelmező szótár is hasonlóképpen csak nagyon rövid meghatározásokat közöl. A Petit Robert 2007 ANGLICISME címszava szerint: 1. locution propre à la langue anglaise az angol nyelvre jellemző kifejezés, (nyelvi) fordulat 2. emprunt à l anglais az angolból átvett kölcsönszó. Ugyanezt a definíciót adja meg a Petit Larousse 2007 szótár is. A Grand Larousse de la langue française (1989) ANGLICISME címszava viszont négy meghatározást tartalmaz: 1. az angol nyelvre jellemző kifejezésmód 2. az angolra jellemző kifejezés, amelyet szó szerint fordítottak más nyelvre (az angol honeymoon mézeshetek, szó szerint méz[édes] hold[hónap] fordítása a francia lune de miel 3. egy mindkét nyelvben létező angol szó nyelvi jelentésének használata (pl.: ha a fr. réaliser megvalósít jelentésű szót rájön értelemben használják, ami az angol to realize szóból származik 4. az angolból egy az egyben kölcsönzött szó, amely végül polgárjogot nyer egy másik nyelvben : dancing, music-hall, week-end Láthatjuk, hogy a szótári definíciók elsődlegesen a szónál nagyobb egységre használják a terminust, és csak másodsorban értelmezik anglicizmusként az angol eredetű önálló szavakat. Nem egységes a szótárak állományába felvett anglicizmusok besorolása. Az Hachette kiadó Dictionnaire du français (1987) és a Petit Robert szótárakban a match és a baby-sitter szavak nem számítanak anglicizmusnak, mindössze az adott szócikkek etimológiai részében kapnak mot anglais angol szó minősítést. A manager és a week-end szavak az Hachette szótárban anglicizmusok, a Petit Robert-ben angol szavak. A best-seller és a sexy szavakat mindkét szótár anglicizmusként sorolja be. A Petit Larousse 2007 egyáltalán nem alkalmazza az anglicizmus minősítést, kizárólag az angol szó minősítést használja. GOTTLIEB (2006) meghatározása a legátfogóbb: Any individual or systemic language feature adapted or adopted from English, or inspired or boosted by English models, used in intralingual communication in a language other than English. Ez a meghatározás figyelembe veszi azt a lehetőséget is, amikor egy anglicizmus kialakulásában az angol nyelv csak közvetett módon játszott szerepet. 3

5 Hány anglicizmus van a francia nyelvben? A Trésor de la Langue Française informatisé (2004) szótár hatalmas korpuszából mindössze hetvenöt szó minősül anglicizmusnak. A Petit Larousse 2007 egyáltalán nem alkalmazza ezt a terminust. Ha a Petit Robert 2001 értelmező szótár CD-változatának keresőjébe beütjük az anglic rövidítést, 832 találatot kapunk. A Petit Robert 2007-ben folytatott keresés már 896 találatot ad ki. A Petit Robert 2008 pedig 931 esetben alkalmazza az anglicizmus minősítést. A Grand Robert 2005-ben folytatott keresés 544 találatot jelez. A szótárak állományába felvett anglicizmusok száma azonban jóval kevesebb ennél, mert a találatok nem tesznek különbséget aszerint, hogy az anglic rövidítés a szócikkek minősítésében vagy a szómagyarázatokban szerepel. Mi a helyzet a szakszótárakkal? A Le Robert kiadó 1980-ban megjelentetett Dictionnaire des anglicismes szótára 2620 címszót tartalmaz. Ebből 1100 szót már régiesnek minősít, tehát ez a viszonylag új jelenség is állandó változásban van. HÖFLER 1982-ben kiadott Dictionnaire des anglicismes szótára nem adja meg a szócikkek számát. FILIPOVIC (1996: 38) szerint az angol és egy európai nyelv közötti átlagos kontaktus anglicizmust eredményez. ORSZÁGH (1977: 154) mintegy ezer anglicizmust említ a magyar nyelvre vonatkozóan. A rendelkezésre álló anglicizmus-szótárak ismeretében a mai francia nyelvben ennél több anglicizmus lehet. A legfrissebb anglicizmus-szótár TOURNIER Les mots anglais du français (1998) című gyűjteménye, ő azonban nem adja meg a szótárába felvett anglicizmusok számát, viszont a TOURNIER szótárát is ismertető An Annotated Bibliography of European Anglicisms (GÖRLACH ed. 2002) 3610 szócikket említ. Ennek megfelelően TOURNIER anglicizmus-szótára tartalmazza a francia nyelvben előforduló anglicizmusok legátfogóbb gyűjteményét. Ugyancsak GÖRLACH szerkesztette az A Dictionary of European Anglicisms: A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages (DEA) (2001) című alapművet. A GÖRLACH által vezetett munkacsoport 4000 anglicizmus történetét követi tizenhat európai nyelvben. Ezek között a francia is szerepel, de a szótárban megvizsgált anglicizmusok egy része nem került át a francia nyelvbe. Az anglicizmusok számát lehetetlen pontosan megadni, mert egy állandóan változó kategóriáról van szó. Számukat befolyásolja, hogy mi mindent sorolunk ide. A már említett GÖRLACH (2005: xix) például nem veszi be a DEA-ba azokat az internacionalizmusokat, amelyek alakja vagy kiejtése nem tartalmaz tipikus angol jegyeket, bár eredetük az angol nyelvhez köthető. Egyes internacionalizmusok ennek ellenére bekerültek a DEA-ba, ha valamelyik vizsgált nyelvben mégiscsak angol kiejtéssel fordulnak elő. Vagy anglicizmusnak tekinthetjük-e az álanglicizmusokat vagy a code-switching bizonyos eseteit? Nagyon óvatosan azt állíthatjuk, hogy a francia nyelvben kb többé-kevésbé aktív anglicizmus fordul elő. 4

6 Az anglicizmusok típusai a francia nyelvben (32. oldal) 1. Az anglicizmusok átvételének kronológia osztályozása Az angol és a francia történelem közötti szoros kapcsolatot a két nyelv szókincse is híven tükrözi. A 18. századot megelőzően a két nyelv közül főleg a francia nyelv gyakorolt nagy hatást az angol nyelv fejlődésére. Az 1066-ban bekövetkezett normann hódítást követően a francia hatás hirtelen érte az angol nyelvet. Ezzel szemben a franciára gyakorolt angol hatás kezdetben nagyon lassú volt. Az angol hatás első dokumentált maradványait néhány hajózási terminus képezi. Ezek közé tartoznak az égtájak nevei: nord, sud, est, ouest és talán a bateau hajó szó is. Ez utóbbinak forrásául a mai angol boat szó eredetije, az óangol bāt szó szolgálhatott, bár GUIRAUD (1994: 87) a bateau szó esetében újlatin etimont feltételez. A 18. század előtt átvett anglicizmusok nagyrészt az angol környezetre utaló szavak: lord (1588), contredance (1624), gentleman (1695). A 18. századtól kezdve intenzívvé váló kapcsolatokat HUMBLEY (in GÖRLACH 2004: 108) alapján öt korszakra oszthatjuk: 1. A 18. században az angol politikai intézmények modellként, a forradalmi időszak alatt pedig ellenmodellként szolgáltak a franciák számára. Megjelent az anglomanie (1754) jelenség, ennek köszönhetően az öltözködés, italok, sportok (pl. lóversenyzés) szókincsében bukkannak fel anglicizmusok, de a tudomány, köztük az orvostudomány területén is. 2. A 19. században az ipari forradalom következtében a vasipar, a textilipar, a vasúti technológia stb. terminusai épültek be a francia nyelvbe. 3. A 19. század vége felé az anglomanie második hullámában új sportok, mint például a különben francia eredetű tenisz, a futball, majd pedig a 20. század elején a kosárlabda, az új úszásnemek stb. terjednek el. A divat újból a szókölcsönzések egyik fő forrásává válik, később pedig az angolok és még később főleg az amerikaiak turizmusa szolgáltat új szavakat. 4. A 20. század elején és különösen a két világháború közötti időszakban az amerikai angol lett a szókölcsönzések forrása, különösen olyan területeken, mint a jazz, a tánc, a film és az autózás után a francia nyelvre gyakorolt angol és amerikai hatás minden területen felerősödött. Az atlanti szövegségbe történő tagozódás jelentős nyelvi hatással is járt. A francia gazdaság is nyitottabbá vált a világ felé, ahol azonban már amerikai kereskedelmi és marketingmódszerek, számítógép- és kommunikációs technológia domináltak. A popkultúra elterjedése tovább erősítette az angol nyelv hatását. Ugyanakkor ebben az időszakban vette kezdetét a szervezett hivatalos reakció is a féktelen szókölcsönzések kordában tartása érdekében. Különböző intézményeket hoztak létre a francia szókincs védelme céljából, különösen a szaknyelvi terminológiák franciásítása érdekében. 5

7 2. Klasszikus osztályozás 2.1. Szemantika anglicizmusok: réaliser: eredeti francia jelentése megvalósít, anglicizmusként felfog, rájön opportunité: célszerűség, anglicizmusként kedvező alkalom contrôler: ural, irányít jelentésben anglicizmus Lexikai anglicizmusok: pipeline csővezeték. A manager szó (színházi, sport)menedzser jelentésben angol jövevényszó, vállalatigazgató jelentésben pedig anglicizmus Morfológiai anglicizmusok: smoking, slip, appel longue distance < long distance call (a fr. appel interurbain helyett); auto-école < driving school. (Az école de conduite alak jóval ritkább.) 2.4. Fonetikai anglicizmus: chèque, ha [tsek]-nek ejtik [SEk] helyett Szintaktikai anglicizmusok: est-allemand < East German (nem pedig de l Allemagne de l Est); le deuxième meilleur joueur a második legjobb játékos < second best player. (Helyesen: deuxième joueur.) 2.6. Helyesírási anglicizmusok: addresse (fr. adresse), abbréviation (abréviation), license (licence); írásjelek eltérő használata, nagybetűk eltérő használata, például címekben. 3. Az integrálódás mértéke szerinti osztályozás 3.1. Nyilvánvaló anglicizmus: Idegen kiejtéssel/helyesírással: babyboom [bebibum], babyboomer [bebibumœr], Bloody Mary paradicsomlével és vodkával készült ital Adaptált kiejtéssel és/vagy helyesírással: babyboom [babibum], babyboomeur, babyboomeuse, [babibumœr, babibumøz], redingote < riding-coat; cédérom < CD-ROM Új morfémák: man/ woman (régies), er, ing: tennisman, tenniswoman. (Az angol nyelvben a tennis-player kifejezést használják.) 6

8 Egyszeri képzés: speakerine (álanglicizmus + német szuffixum). Egyszeri képzés a pin s kitűző álanglicizmus is, amelynek töve a tű jelentésű angol szó, ehhez illesztették az angolosság látszatát erősítve az s toldalékot Új frazeológiai egységek: à la fin de la journée < at the end of the day (fr. en somme, finalement, en fin de compte); demander une question < to ask a question (fr. poser, formuler une question) 3.2. Burkolt anglicizmus (az anyanyelvi beszélő számára nem idegenszerű): Tükörfordítás: gratte-ciel < sky-scraper felhőkarcoló, haut-parleur < loud-speaker hangosbeszélő Hibrid alakok: relooker új külsőt ad valaminek, relookage, costumiser a vásárló kívánságaihoz igazítani (pl. egy autót) Részleges kölcsönszó: overdose, részlegesen nativizálva: surdose Kiterjesztett kölcsönszó (expanded borrowing): papyboom (a babyboom analógiájára) 3.3. Teljesen integrálódott anglicizmus: film, rail sín 4. MARÉSCHAL (1992: 109) osztályozása 4.1. Egy szó alakjának és jelentésének átvétele: Többé kevésbé érintetlen anglicizmusok: call-girl, fifty-fifty, gadget bigyó, kütyü, patchwork foltvarrás, foltmunka Franciásított anglicizmus: bébé, vidéo, dandy (régies), top-modèle Szóelvonás (szócsonkítás) eredményeként keletkezett anglicizmus: living, parking, training, dancing, happy end, body (stocking) 4.2. Egy szó jelentésének átvétele: Tükörfordítás: mots croisés < crossword puzzle, parc national < national park, contrôle des naissances < birth control 7

9 Szemantikai anglicizmus: parlement (korábbi jelentései: 1. társalgás 2. bíróság ) gorille testőr jelentésben 4.3. Egy szó alakjának az átvétele: Anglicismes de signifiant (= morfológiai kölcsönszó) Angol elemekből új szót alkottak a francia nyelvben: footing, forcing, babyfoot, rallye-paper < hajtóvadászat elszórt papírdarabokkal (régies) = ang. paper-chase 4.4. Anglicismes syntagmatiques : brochure à être distribuée < brochure to be distributed (a szenvedő szerkezet miatt). Cégek neve: Larochelle Construction, Alexandre Diffusion (a szórend miatt) 4.5. Korábbi átvételek az angoltól függetlenül fejlődnek a francia nyelvben: shampooiner besamponoz, strip-teaseur + strip-teaseuse sztriptíztáncos, hardeur + hardeuse, kemény pornófilm szereplői, bodybuildé, e 4.6. Álanglicizmusok (kifejtve az 5. pontban) 5. Álanglicizmusok 5.1. Álanglicizmusok és hamis barátok A francia és az angol nyelv szókincsének módszeres összehasonlításakor a francia nyelvészek megalkották a faux amis, azaz a hamis barátok kategóriáját. Ez a kategória elsősorban a szinkrón megközelítésben alkalmazható. Tipikus példa erre az angol travel utazás jelentésű szó, amelynek közvetlen forrása a mai francia travail szó őse, melynek jelentése: munka. A travel/travail szópár mindössze a faux amis jelenséget illusztrálja. Nem álanglicizmusról van szó, hanem egy francia jövevényszóról, amely integrálódott az angol nyelvbe. Ha azonban például a brushing anglicizmust vizsgáljuk a francia nyelvben, akkor szinkrón szempontból hamis barátokkal van dolgunk, hiszen angol nyelvi jelentése kefélés, francia nyelvi jelentése pedig befésülés = thermobrossage. Diakrón megközelítésben álanglicizmussal állunk szemben, hiszen a francia jelentés az angoltól függetlenül alakult ki. Ezt a tevékenységet az angol nyelv a blow-drying kifejezéssel jelöli. 8

10 5.2. Az álanglicizmusok típusai A továbbiakban azokat a lehetőségeket veszem sorra, amelyek a francia nyelvi anglicizmusok és azok forrásai közötti elsősorban jelentésbeli különbséget megmagyarázzák Angolnak tűnő signifiant a franciában, de az angol signifiant egyáltalán nem létezik: baby-foot asztali foci Angolnak tűnő signifiant, amely azonban ebben a jelentésben nem létezik az angol nyelvben: forcing, flipper elektromos (biliárd)játék, lifting ráncfelvarrás Szóelvonás eredménye: training (suit), basket (-ball shoes), parking (lot) Szóösszetétel következtében alakult ki: recordman, recordwoman; tennis-man, tennis-woman Szóképzés következtében alakult ki: footing, speedé, e (<speedy) Belső jelentésváltozás következtében alakult ki: speaker az angol alsóház elnöke. (1649); kulturális kölcsönszó. Mára már elavult jelentése: sporteredményeket közlő személy (1904) 5.3. Hibrid képzés Kiterjesztett kölcsönszók (= expanded borrowing): pipi-room toalett, papy-boom a baby-boom idején született, azóta nagypapakorúvá vált személy Francia prefixum és/vagy szuffixum: relooker új megjelenést kölcsönöz valaminek, reloooké, e, relookage Részleges nativizálás: overdose túl nagy adag > surdose Nőneműsítés: manageur, manageuse Helytelen képzések: rewritrice 5.4. Kölcsön-signifiant Kölcsön-signifiant, (melynek változhatott a jelentése): fr. flirt = angol flirtation flört 9

11 Analógia következtében alakult ki a jelentés: pressing szó (vegy)tisztító, dancing nyilvános tánchelyiség 6. Az anglicizmusok helyettesítésének módjai WEINREICH (1963: 51) és HUMBLEY (2004: 122) alapján 6.1. Loan translations az alkotóelemek pontos és tökéletes fordítása Az alkotóelemek sorrendjét megtartva: antifreeze > antigel fagyálló, free trade > libre-échange szabad kereskedelem, fair play > franc-jeu sportszerű játék Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva: flying saucer > soucoupe volante repülő csészealj, hard disk > disque dur merevlemez, cold war > guerre froide hidegháború Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva és prepozíció beiktatásával: brainwashing > lavage de cerveau agymosás, weekend > fin de semaine hétvége, steam engine > machine à vapeur gőzgép, password > mot de passe jelszó Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva és főnév helyett melléknevet használva: body language > langage corporel testbeszéd, culture shock > choc culturel kultúrsokk, cross word (puzzle) > mots croisés keresztrejtvény 6.2. Loan renditions (Lehnübertragungen) A fordítás csak megközelítő, mivel az angol összetett szó csak ihletője a megfelelő francia szónak. Az eredeti angol összetett szó egyik elemének pontos francia megfelelőjét fogalmi rokonságot mutató más francia szóval adják vissza. A francia nyelvben a szórend is eltérhet: mountain bike > vélo tous terrains, VTT, brain drain > fuite des cerveaux agyelszívás, indoor(s) > en salle beltéri, fedettpályás 6.3. Loan creations (Lehnschöpfungen) Az eredeti angol etimontól alakjában független, de kimutathatóan arra visszavezethető szóalkotás: pacemaker > stimulateur cardiaque szívritmusszabályozó, mailing > publipostage körlevél, leasing > crédit-bail lízing, (micro)chip > puce, pastille, microplaquette csip ; brainstorming > remueméninges ötletbörze, computer > ordinateur számítógép. 10

12 6.4. Semantic loans Egy meglévő francia szó megkapja egy idegen szó valamelyik jelentését: dove > colombe háborúellenes személy, Iron Curtain > rideau de fer; vasfüggöny, to feed > alimenter (en données) betölt (adatot) Loan hybrids A franciában használt összetett szónak egyik eleme angol kölcsönszó, a másik eleme az angol szó fordítása: high fidelity > haute fidélité magas fokú hanghűség, hard disk > disque dur merevlemez. 7. Általános megjegyzések Ha egyazon anglicizmusnak több jelentése van, lehet, hogy az egyik jelentés tényleges anglicizmus, a másik viszont álanglicizmus. A camping szó például kempingezés jelentésben szabályos anglicizmus, hiszen az angol camping szó alakjának és jelentésének átvételéről van szó, ugyanennek a szónak a francia nyelvi kemping jelentése viszont az angol camping-site összetételből rövidült le (= szóelvonás) és lett ebben a jelentésében hamis barát és álanglicizmus a francia nyelvben. Anglicizmusok-e az álanglicizmusok? A legtöbb álanglicizmus kialakulásának hátterében megfigyelhető az angol nyelv közvetlen vagy áttételes hatása, éppen ezért az álanglicizmusokat is anglicizmusoknak kell tekinteni. Az anglicizmusok jelentésváltozásai a francia nyelvben (110. oldal) Az eredeti angol szavak és a francia megfelelőik jelentése közötti eltérést esetenként nem jelentésváltozás, hanem más tényezők okozták. A jelentésbeli különbségek egy része annak tulajdonítható, hogy általában az anglicizmusok, köztük a francia nyelv anglicizmusainak poliszémiája is kisebb mértékű, mint az eredeti angol szóé. Ennek megfelelően az angol szavak és azok francia nyelvi anglicizmusokként történő használata nem felel meg egymásnak. Angolnak tűnő szavakról kiderülnek, hogy azok álanglicizmusok. A szókölcsönzés pillanatában lezajló jelentésváltozásokat az alábbi kategóriákba sorolhatjuk. Néhány változást többféleképpen lehet értelmezni. Bizonyos kategóriák között átfedés fedezhető fel. 1. A francia nyelv sose veszi át egy-egy angol szó minden jelentését. 2. A szókölcsönzés folyamán jelentésszűkülés következik be: body, boy, girl, people, speaker, stress. 11

13 3. A szókölcsönzés folyamán jelentésbővülés következik be: camping, dancing. 4. A szókölcsönzés metaforikus jelentésváltozáshoz vezet: ang. speaker aki beszél > fr. (rég.) rádióbemondó. 5. A szókölcsönzés folyamán metonimikus jelentésváltozás történik: ang. flirt barát(nő), fr. flirt flörtölés. 6. A szemantikai változást szórövidülés váltja ki. Gyakran előfordul, hogy a francia nyelvben az angol present participle (folyamatos melléknévi igenév) marad meg a rövidülés után, noha az nem morfológiai feje az eredeti összetett szónak: ang. parking-place > fr. parking, ang. dancinghall > fr. dancing, ang. smoking-jacket > fr. smoking, ang. camping-site > fr. camping, ang. body-stocking > fr. body, ang. cross-country (running, skiing, riding stb.) > fr. cross. 7. Morfológiai kölcsönzés következtében alakulnak ki hamis barátok: slip. 8. A szemantikai változás szófaji átcsapást eredményez: people (főnévből melléknév). Az anglicizmusok nőneműsítése a francia nyelvben (7. oldal) PERGNIER A Les anglicismes című művében (1989: 39) meglehetősen röviden intézi el az anglicizmusok morfoszemantikai integrációját: Teljesen önkényes, hogy hogyan lesz egy angol szóból a franglais nyelvben hímnemű vagy nőnemű szó. A kölcsönszavak maszkulinizációjának vagy feminizációjának okai komplexek és jórészt rejtélyesek [ ], tehát itt nem is időzünk. NYMANNSON (1995: 96) szerint a francia nyelvbe átkerült anglicizmusok között a nőneműek aránya a 17. században 24,7% volt, a 18. században 16,1%, a 19. században 14,6%, a 20. században pedig 12,7. HUMBLEY (1974) nem ad pontos számot, csak annyit közöl, hogy a nőnemű anglicizmusok száma valamivel 10% fölött van. Általánosnak tekinthető az a tendencia, hogy az angol eredetű jövevényszavak hímneműek lesznek. A maszkulin tendencia azzal magyarázható, hogy az angolban a főnévi nemek közötti különbség neutralizálódott, és általában a hímnemű alakként értelmezték a franciába átkerült anglicizmusokat. Mikor nőneműek mégis az anglicizmusok? 1. Igazodás a biológia nemhez Általában nőneműek a nőket jelölő anglicizmusok: barmaid mixernő, business-woman, call-girl, first lady, girl-friend, majorette, suffragette. Egyes autentikus kölcsönszókban a nőket a woman utótag jelöli: yacht(s)woman. 12

14 A francia nyelvben hamis kölcsönszavakat (álanglicizmusokat) is alkottak a foglalkozásnevek viselőinek megkülönböztetése céljából: recordman/recordwoman, tennisman/tenniswoman. A foglalkozásneveket a 4.6 pontban külön tárgyalom. 2. Igazodás a meglévő francia szó neméhez Az angol check-list ellenőrzőlista francia nyelvi anglicizmusként nőnemű, hiszen a liste lista szó is nőnemű. A science-fiction egy műfaj, tudományosfantasztikus regény vagy film, a francia nyelvben is létező fiction kitalált történet nemével egyezően nőnemű. 3. Szemantikai analógia Ha az anglicizmus összetett szó, akkor az anglicizmus az utótag nyilvánvaló francia megfelelőjének nemét veszi fel. Így például az angol cover-story címlaptörténet összetétel második eleme megfelel a francia nyelvben nőnemű histoire szónak, így a francia nyelvi anglicizmus nőnemet kap. Az amerikai kosárlabda-válogatott ragadványneve a dream team álomcsapat. A team francia megfelelője a nőnemű équipe szó, ezért a dream-team francia nyelvi anglicizmusként nőnemű. A fenti elv nem azonban működik következetesen. A big band (nagy)zenekar a francia nyelvben hímnemű, noha a bande zenekar szó a franciában nőnemű. 4. Nőnemű dolgokkal asszociálható szavak esetében Bizonyos nőnemű dolgokkal asszociálható anglicizmusok nőneműek lehetnek, ha a társított szó a francia nyelvben nőnemű. A les sixties hatvanas évek kifejezés például nőnemű, hiszen az année év szó a francia nyelvben nőnemű. A golden, a granny (smith) és a starking szavak nőneműek, hiszen különböző almafajtákat jelölnek. Az alma jelentésű pomme szó nőnemű a francia nyelvben. 5. Szuffixumok által motivált analógia Az angol és a francia nyelv fejlődésének és egymásra hatásának következtében a két nyelv szavai sok esetben megegyeznek. Ezek között anglicizmusokat is találunk. Az egyező (azonosan írt, de különbözően ejtett) szavakat alkotó szuffixumok is természetesen megegyeznek. Bizonyos szuffixumok a francia nyelvben mindig nőneműek: ence/ ance, ion/ tion, ette. Ha az anglicizmus olyan szuffixumot tartalmaz, amelyik a francia nyelvben nőnemű, akkor az anglicizmus is nőnemű lesz: performance, teljesítmény, automation automatizálás, kitchenette teakonyha. 13

15 6. Foglalkozásneveket és személyeket jelölő anglicizmusok Egyetlen területen, a foglalkozásnevek területén tapasztalhatjuk a nőnemű alakok számának erőteljes növekedését. B. CERQUIGLINI (1999) nyelvész vezetésével hivatalos lista készült a francia nyelvben használható foglalkozást, beosztást, társadalmi pozíciót jelölő főnevek nőneműsítéséről. E program keretében számos anglicizmusnak is kreáltak nőnemű megfelelőt: interviewer > intervieweur/intervieweuse, kidnapper > kidnappeur/kidnappeuse, jogger > joggeur/joggeuse. 7. Betűszók A NASA (=National Aeronotics and Space Administration), azaz a Nemzeti Repülési és Űrkutatási Hatóság morfológiai feje, a hatóság jelentésű administration szó nőnemű, éppen ezért a szervezet nevét nőneműként használják a francia nyelvben. Az UNESCO betűszó nőnemű, hiszen mind az angol, mind a francia értelmezés szerint is egy szervezet neve, amely mindkét nyelvben organisation. A francia nyelvben az organisation főnév nőnemű, így az egész betűszó is nőnemű lesz. Az etimologizáló megközelítés gyakran nem a remélt eredményt produkálja. A VIP = very important person anglicizmus például hímnemű, holott szó szerinti fordítása nagyon fontos személy, márpedig a személy jelentésű personne szó nőnemű a francia nyelvben. Konklúzió A francia nyelvben előforduló anglicizmusok döntő többsége hímnemű. A nőnemű anglicizmusok aránya fokozatosan csökken. Néhány anglicizmus esetében továbbra is ingadozik a nemek használata: sex-shop, trade-union szakszervezet. Olykor a szótárak is egymásnak ellentmondó adatokat közölnek. Általában szemantikai szempontok motiválják a nőnem választását, de jó néhány esetben következetlenséget tapasztalhatunk. Morfofonológiai szempontok befolyásolják a nyelvtani nem hozzárendelését (gender assignment) bizonyos szuffixumokra végződő anglicizmusok esetén. A globalizáció hatása a francia nyelvre (17. oldal) Az angol és az amerikai nyelv erős hatást gyakorol más mai nyelvekre is. A magyar nyelv szempontjából sem érdektelen megvizsgálni, hogy a szigorúnak vélt hivatalos francia nyelvpolitika sikeresen küzd-e a nyelvi globalizáció ellen. Az utóbbi évtizedekben létrehozott terminológiai bizottságok javaslatai sok esetben írott malasztként végzik. A legújabb nyelvtani gyakorlókönyvek is hemzsegnek a hivatalosan ugyan kerülendő anglicizmusoktól. Tanulmányomban módszeresen megvizsgálom a Grammaire progressive du français avec

16 exercices (Paris, CLE International, 2002) nyelvtanulóknak szánt francia nyelvtani gyakorlókönyv indokolatlanul használt anglicizmusait. Ezek közül idézem az alábbi példát: Comme toujours, il a son walkman sur la tête. GPF, 212. oldal A sétálómagnó jelentésű walkman szó eredetileg a Sony cég védjegye volt. Hivatalosan ajánlott helyettesítése a baladeur szó lenne, ennek ellenére az anglicizmus szerepel a tankönyvben. A különböző francia tulajdonú áruházláncok internetes oldalain már egy szabályszerű keveréknyelvet használnak. A nyomtatott sajtó egy része, mint például a Paris Match bulvárlap vagy a komoly fórumnak tekinthető L Express hetilap a még elfogadható mennyiségű anglicizmusnak sokszorosát zúdítja sokszor teljesen fölöslegesen a francia nyelvű olvasóra. A hirdetésekben megjelennek olyan angolnak tűnő, de valójában angol elemekből felépített kifejezések, amelyeknek a tényleges angol nyelvhez vajmi kevés közük van, de használatuk bizonyára nagyon trendi : 1. VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY La nouvelle eau de parfum sensuelle: very élégante, very fun, very you 2. VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY Le nouveau parfum pour homme: very intense, very élégant, very you Mindkét hirdetésben az ellenállhatatlan jelentésű irrésistible melléknév még francia helyesírással szerepel, az előtte álló fokozó értelmű kifejezés viszont egyértelműen angol. A fokozó értelmű kifejezésnek továbbra is nagy szerepe van. Az első reklámban az intensifier még melléknévre vonatkozik, a very fun kifejezés az angol beszélt nyelvben még úgy-ahogy elfogadható, viszont a very you alak az angol nyelvben is teljes mértékben agrammatikus. A második reklám is a vegyes nyelvből áttér a nyelvtanilag értelmezhetetlen very you alakhoz. Szinte érthetetlen, hogy egy francia olvasók számára készült folyóiratban megjelenő reklámot miért építenek angol nyelvi elemekből összetákolt szójátékokra, amelyek ráadásul egyik nyelv szabályainak sem felelnek meg. 15

17 II. SZAKNYELVI KUTATÁSOK A francia informatikai szókincs dezanglicizációja (97. oldal) 1. Bevezetés A második világháború után felgyorsult az angol-amerikai szókincs beáramlása a francia nyelvbe. Ez a folyamat erős ellenhatást váltott ki a francia nyelv védői körében. Már 1959-ben megalkották a français és anglais szavakból téléscopage szóvegyülés segítségével a franglais neologizmust. Ezzel kezdték jelölni az anglicizmusok túlzott mértékű használatát. A hetvenes évek elején módszeres dezanglicizációs folyamat vette kezdetét ben tizenöt minisztériumi terminológiai bizottságot állítottak fel. Ezek a bizottságok folyamatosan hivatalos ajánlásokat tesznek a különböző tudományterületek és a közélet szókincsének franciásítása érdekében. Az ajánlásokat váltakozó időközönként a Journal Officiel-ben nyilvánosságra hozzák. Az eufemisztikusan csak ajánlásoknak nevezett javaslatok valójában szigorú utasítások, amelyeket a közintézmények, a sajtó és a szótárak is kötelesek betartani és népszerűsíteni. A dezanglicizációs törekvéseket a francia informatikai nyelv példáján keresztül mutatom be tanulmánykötetemben. Ötven angol informatikai kifejezést vetek egybe meglévő, illetve ajánlott francia megfelelőikkel. Ezeket úgy válogattam össze, hogy tartalmazzák az informatikai szókincs legfontosabb kifejezéseit, ugyanakkor illusztrálják a franciásítási eljárásokat is. 2. Az angol kölcsönszavak helyettesítése 2.1. A két nyelv tudományos szókincsének egy része megegyezik. Ilyenkor a francia alakot elsősorban a végződéseket a francia nyelv szabályaihoz igazítják: to connect // connecter kapcsolódni, compiler // compilateur fordítóprogram A latin eredetű angol szavakat helyettesítik francia megfelelőikkel: to delete // effacer töröl ; data // données adatok A germán eredetű angol terminusokat helyettesítik: hardware // matériel hardver ; software // logiciel szoftver Még a francia eredetű, de angolos hangzású szavakat is elhagyják: file // fichier fájl. 16

18 2.5. Számos alakpár létezik, az eredeti angolnak megfelelő és a hivatalosan ajánlott helyettesítés: CD-ROM // CD-ROM, cédérom CD ; bug // bug, bogue programhiba Eredeti francia szóalkotás: // courriel (= courrier électronique) és mél (= messagerie électronique) 2.7. Új és revitalizált szuffixumok használata: iel, ique, naute software // logiciel szoftver ; computer game // ludiciel játékprogram bureautique irodatechnika; monétique pénzkímélő eljárások összessége, internet user és net surfer // internaute [Internet, net(work) hálózat + a görög naute hajós szuffixum] 2.8. Angol informatikai kifejezések helyettesítése francia hibridek segítségével: entreprenaute az interneten keresztül vállalatot alapító személy [vegyülékszó az entrepren(eur) vállalkozó és az internet szavakból] 2.9. Tükörfordítások: mouse > souris egér, keyboard > clavier billentyűzet 3. Az új francia terminusok motivációja 3.1. Fonológiai motiváció: on line // en ligne. Az angol on prepozíció francia megfelelője inkább sur lenne, de hasonló hangzása miatt az en prepozíciót használják Grafémikus motiváció: file // fichier fájl. Az azonos kezdőbetű és egyben kezdőhang) használata könnyíti az azonosítást Szemantikai motiváció: bit [vegyülékszó < binary digit], de a bit ugyanakkor az angolban többszörös homonima; 8 bit = 1 byte // octet [oct nyolc + et szuffixum]. 4. A helyettesítés nem mindig sikeres. A google.fr keresővel folytatott keresés ( ) a listing (ki)listázás szó esetében találatot eredményezett, a hivatalosan ajánlott listage megfelelő mindössze előfordulást mutatott. A különbség kb szoros az angol terminus javára. A finomított keresése során a listing informatique szerkezet szor fordult elő, míg a listage informatique mindössze 141-szer. A különbség így is meggyőző: közel kétszázszoros az anglicizmus javára. 17

19 5. Konklúzió Egy tipikusnak tekinthető naturalizációs folyamat a következőképpen zajlik. Megjelenik egy angol eredetű szakkifejezés a francia nyelvben, például computer. Eleinte a bizonytalan kiejtésű idegen alakot használják, azután elkezdik adaptálni: computeur. Egy idő után a terminológia bizottságok elfogadják vagy elutasítják az új kifejezést. Az utóbbi eset a jellemző. Ilyenkor egy új terminust javasolnak az anglicizmus helyett: esetünkben az ordinateur szót. A bizottságok rendkívül szigorú szűrőjén csak alig néhány anglicizmus megy át. Szigoruk még akkor is kérlelhetetlen, amikor az anglicizmus és annak kézenfekvő francia megfelelője maga is latin és görög elemekből épül fel mindkét nyelvben. A fotográfia szókincsének anglicizmusai (63. oldal) Az informatika szókincsét érdemes összevetni a közel kétszáz évre visszatekintő fényképezés szókincsével. Az erről tanulmányomban három korszakot különböztettem meg: , , 1960-tól napjainkig. Az első időszakban túlnyomórészt görög, kisebb részt latin eredetű tudományos műszókat használtak az új mesterség (és művészet) eszköztárának jelölésére. Az első világháborút követően, elsősorban a filmes technológia fejlődésének köszönhetően egyre több angol és mindinkább amerikai eredetű kifejezés terjed el. Ezek a második világháború után a vizsgált területen (is) egyeduralkodóvá válnak, csakúgy, mint az informatika területén. Óriási különbség ugyanakkor, hogy a francia nyelv rendkívül toleránsnak mutatkozott: lépésről-lépésre, rengeteg köznyelvi és szakmai anglicizmust fogadott be. Az informatika területén viszont hirtelen zúdult olyan hatalmas mennyiségű anglicizmus a francia nyelvre, amit az már képtelen volt befogadni. A hivatalos reakciót fentebb ismertettem. A szexualitás szókincsének anglicizmusai (70. oldal) Az anglicizmusok az élet minden területére kiterjednek. Ebben a tanulmányban a szexualitás témakörébe tartozó húsz anglicizmust vizsgálok meg, mint például flirt, gai, hard, sexy, sida. A vizsgált anglicizmusok gyakorisága, valamint integrációjuk mértéke nagyban különbözik. Néhány anglicizmus tulajdonképpen francia eredetű (gai, voyeurisme). Bemutatom, hogy egy állandó változásban levő kategóriáról van szó, melyben vannak hamis barátok (flirt), morfoszintaktikai és lexikai tükörszók. Azt is áttekintem, hogy próbálták-e ezeket a szavakat francia eredetű megfelelőkkel helyettesíteni. 18

20 A poliszémia funkciója francia keresztrejtvényekben (52. oldal) Az igényes francia keresztrejtvényekben szereplő meghatározások alapvetően a poliszémiára épülnek. Így például a voie lactée definíció nem a valószínű tejút, galaxis jelentésre utal, hanem a zoológiában használt TÉTINE tőgy, illetve a hétköznapi nyelvben előforduló cucli megfejtést várja el. Az imbattables aux cartes valószínű jelentése kártyában verhetetlenek, a rejtvény szerzője viszont a GÉOGRAPHES földrajztudósok megoldást ötlötte ki. A carte szónak ugyanis térkép jelentése is lehet. Ennek az értelmezési lehetőségnek a helyességéről csak a rejtvény megfejtésekor győződhetünk meg. Az igényes francia keresztrejtvények szerkesztői rafinált módon kódolják a megoldásokat. A keresztrejtvény megfejtéséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi kompetencia esetünkben akkor érvényesül, ha a definíciókban gyakran valószínűtlen jelentésben használt poliszém szavakat képesek vagyunk a rejtvény szerkesztője által elvárt módon értelmezni. (A megoldásokban nem használják a francia ékezeteket.) Az általam azonosított kódolási technikák 1. A definíció legalább egy poliszém szót tartalmaz: Future père = SEMINARISTE Pensées = COGITEES 2. A definíció olyan szót tartalmaz, amelyik szorosan kapcsolódik egy poliszém szóhoz: Point ignoré = CONNU 3. A definíció több poliszém szót tartalmaz: Cheval de retour = RECIDIVISTE 4. A definíció első ránézésre egyértelmű lexikai egységet tartalmaz: Transport collectif = LIESSE 5. A definíció megtévesztő idiomatikus kifejezést tartalmaz: Vient à point à qui sait attendre = STEAK 6. A definíciót metafóraként kell értelmezni: Lacet de botte = PO 7. Kettős meghatározás: Avenant et toujours devant = BEL 19

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai*

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Igaz, a franciáknál az elmúlt évtizedekben nem volt rendszerváltás, de egy közelmúltban megírt tanulmányomhoz hasonlóan (vö. SZABÓ 2011), ebben az írásomban

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Terestyényi Enikő

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL A KÖTETET SZERKESZTETTE: LUIGI TASSONI ÉS FÓRIS ÁGOTA A SZÖVEGET GONDOZTA: FÓRIS ÁGOTA LEKTOROK: ANTAL LAJOS, FARKAS MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár magyar szótár zárja. Az elektronikus szótárak közül hármat mutatunk be, mindhárom a Scriptum Rt. gondozásában jelent meg: egy francia-magyar szótárat, egy magyar egynyelvű szinonima szótárat és egy angol-magyar

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-School of Linguistics JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka

Részletesebben

NOVA POSONIENSIA III.

NOVA POSONIENSIA III. KALLIGRAM NOVA POSONIENSIA III. NOVA POSONIENSIA III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó 2013 Szerkesztette:

Részletesebben

Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben

Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben 130 TANULMÁNYOK Louise O. Vasvári Stony Brook University Problémás nyelvi nem a nem nélküli magyar nyelvben Az, hogy a magyar nyelvészeti szempontból nem nélküli nyelv lenne, viszonyítás kérdése, hiszen

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

Az eszperantó tervezett nyelv

Az eszperantó tervezett nyelv Bujdosó Iván ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék www.eszperanto.hu Az eszperantó tervezett nyelv PhD értekezés, doktori disszertáció Tartalomjegyzék: 1 AZ ESZPERANTÓ MINT NYELVI JELENSÉG

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ]

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ] ÍROTT BESZÉD Az internet nyelve - az új média szociolingvisztikai hatásai, egy kutatás fényében Román M. Mihály [ www.romanmisi.com ] Konferencia előadás. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások.

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Panajotu Kosztasz Budapest, 2012. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Panajotu Kosztasz: Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései Doktori (PhD)

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI

AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERAKTÍV MAGÁNÉLETI MŰFAJOKRA) ÉRSOK NIKOLETTA ÁGNES 2007 1. BEVEZETÉS A számítógépek használata napjainkra teljesen általánossá,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Megjelent az MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) szabvány Czimer Gáborné - Szalai Lívia ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Az új nemzetközi metrológiai

Részletesebben

Novial nagykönyv 2013

Novial nagykönyv 2013 2013 Szerkesztette: GAJÁRSZKI LÁSZLÓ novial.nyelv.info A fordítás az Otto Jespersen: An International Language (1928) című mű valamint az Otto Jespersen: Novial Lexike (1930) című mű alapján készült. Ehhez

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben