Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK"

Átírás

1 HABILITÁCIÓS TÉZISEK Őrsi Tibor LEXIKOLÓGIAI ÉS SZAKNYELVI TANULMÁNYOK A PhD-fokozatom megszerzése óta folytatott kutatásaim tudományos eredményeinek tézisszerű összefoglalása Eger

2 TARTALOM I. Anglicizmusok a mai francia nyelvben 2 II. Szaknyelvi kutatások 16 III. Nyelvtörténeti kutatások 24 IV. Szintézis a további kutatások iránya 32 V. A PhD-fokozat megszerzése (2004) óta megjelent publikációim 33 A három fő kutatási terület valójában szoros kapcsolatban van egymással. Minden esetben az angol, a francia, valamint a latin nyelvnek elsősorban a szókincs területén egymásra gyakorolt hatása képezi vizsgálataim tárgyát. A kötetben a tanulmányok nyelvek szerint, a tézisekben pedig tematikusan vannak csoportosítva. A tanulmányok címe mellett szereplő oldalszámok a Lexikológiai és szaknyelvi tanulmányok című kötet oldalszámának felelnek meg. A címlapon látható illumináció Marie de France költőnőt ábrázolja. A kézirat 1285 körül készült. (Párizs, Bibliothèque de l Arsenal, Ms 3142, f. 256.) 1

3 I. ANGLICIZMUSOK A MAI FRANCIA NYELVBEN Kötetemben nyolc tanulmány tárgyalja három nyelven az anglicizmusok problémakörét. Ezek egymást kiegészítve szerves egészet alkotnak. Az anglicizmus fogalma és a rokon kifejezések A nagyobb nyugat-európai nyelvekben az izmusok megközelítőleg egyszerre, a 16. század utolsó harmadában jelennek meg: ang. latinism 1570, fr. gallicisme 1578, italianisme 1578, fr. hellenism Az anglicizmus terminus 1642-ben fordul elő először, éppen az angol nyelvben és a mai jelentésben. Később használni kezdték angol jelleg; angol divat, szokás (pl. délutáni teázás, krikettezés) jelentésben. Ez utóbbi jelentés számunkra nem releváns, és csak a nyelvre vonatkozó jelentést vizsgáljuk. Az anglicizmus nem csak a brit angolból átvett kifejezésekre vonatkozik, hanem az egyetemes angol nyelv bármelyik nyelvváltozatából származó szavakat is jelölheti. A szakirodalomban néha megkülönböztetik az amerikai angol nyelvből származó kifejezéseket. Ilyenkor az amerikanizmus terminus az anglicizmushoz képest szűkebb, speciálisabb jelentésű. Az angol nyelven használják a briticism terminust is az americanism ellenpárjaként. Ez az angol nyelben belüli földrajzi előfordulásra utal, és nem érinti az anglicizmusok nemzetközi szerepét. Az anglicizmusok legtöbbször megtartják idegen jellegüket és csak ritkán integrálódnak a receptor nyelvbe. Írott szövegekben a lexikai anglicizmusok jelölésére a foreignism terminust használják és a nyomtatásban dőlt betűvel szedik. Nagyon sokszor álanglicizmusokkal is szembesülünk. Ezeket is anglicizmusként kell kezelni, hiszen az angol nyelv hatása egyértelmű. GÖRLACH (2005: xix) nem tekinti anglicizmusnak az általa internationalism néven jelölt kategóriát. Ide sorolja azokat a tudós, azaz latin és görög elemekből az angol nyelvben alkotott szavakat (inflation, television), amelyeknek az alakja és kiejtése a szerző szerint nem jellegzetesen angol. Nézzük meg közelebbről az anglicizmus terminus fogalmát. Mi is tulajdonképpen az anglicizmus? Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Bakos, 1994) ANGLICIZMUS szócikke szerint: 1. angol nyelvi jellegzetesség 2. angolos szóhasználat vagy fordulat más nyelvben. A Magyar nyelv értelmező szótára (1966) ANGLICIZMUS szócikke az alábbi meghatározásokat adja: 1. az angol nyelvben használt, reá jellemző kifejezésmód, szerkesztés, szókapcsolat, szólás 2. más nyelvben található és ott idegenszerűnek érzett, az angol nyelv sajátos szerkesztésmódjára emlékeztető szóhasználat, szókapcsolat vagy nyelvtani szerkezet; angolosság. 2

4 A legtöbb francia egynyelvű értelmező szótár is hasonlóképpen csak nagyon rövid meghatározásokat közöl. A Petit Robert 2007 ANGLICISME címszava szerint: 1. locution propre à la langue anglaise az angol nyelvre jellemző kifejezés, (nyelvi) fordulat 2. emprunt à l anglais az angolból átvett kölcsönszó. Ugyanezt a definíciót adja meg a Petit Larousse 2007 szótár is. A Grand Larousse de la langue française (1989) ANGLICISME címszava viszont négy meghatározást tartalmaz: 1. az angol nyelvre jellemző kifejezésmód 2. az angolra jellemző kifejezés, amelyet szó szerint fordítottak más nyelvre (az angol honeymoon mézeshetek, szó szerint méz[édes] hold[hónap] fordítása a francia lune de miel 3. egy mindkét nyelvben létező angol szó nyelvi jelentésének használata (pl.: ha a fr. réaliser megvalósít jelentésű szót rájön értelemben használják, ami az angol to realize szóból származik 4. az angolból egy az egyben kölcsönzött szó, amely végül polgárjogot nyer egy másik nyelvben : dancing, music-hall, week-end Láthatjuk, hogy a szótári definíciók elsődlegesen a szónál nagyobb egységre használják a terminust, és csak másodsorban értelmezik anglicizmusként az angol eredetű önálló szavakat. Nem egységes a szótárak állományába felvett anglicizmusok besorolása. Az Hachette kiadó Dictionnaire du français (1987) és a Petit Robert szótárakban a match és a baby-sitter szavak nem számítanak anglicizmusnak, mindössze az adott szócikkek etimológiai részében kapnak mot anglais angol szó minősítést. A manager és a week-end szavak az Hachette szótárban anglicizmusok, a Petit Robert-ben angol szavak. A best-seller és a sexy szavakat mindkét szótár anglicizmusként sorolja be. A Petit Larousse 2007 egyáltalán nem alkalmazza az anglicizmus minősítést, kizárólag az angol szó minősítést használja. GOTTLIEB (2006) meghatározása a legátfogóbb: Any individual or systemic language feature adapted or adopted from English, or inspired or boosted by English models, used in intralingual communication in a language other than English. Ez a meghatározás figyelembe veszi azt a lehetőséget is, amikor egy anglicizmus kialakulásában az angol nyelv csak közvetett módon játszott szerepet. 3

5 Hány anglicizmus van a francia nyelvben? A Trésor de la Langue Française informatisé (2004) szótár hatalmas korpuszából mindössze hetvenöt szó minősül anglicizmusnak. A Petit Larousse 2007 egyáltalán nem alkalmazza ezt a terminust. Ha a Petit Robert 2001 értelmező szótár CD-változatának keresőjébe beütjük az anglic rövidítést, 832 találatot kapunk. A Petit Robert 2007-ben folytatott keresés már 896 találatot ad ki. A Petit Robert 2008 pedig 931 esetben alkalmazza az anglicizmus minősítést. A Grand Robert 2005-ben folytatott keresés 544 találatot jelez. A szótárak állományába felvett anglicizmusok száma azonban jóval kevesebb ennél, mert a találatok nem tesznek különbséget aszerint, hogy az anglic rövidítés a szócikkek minősítésében vagy a szómagyarázatokban szerepel. Mi a helyzet a szakszótárakkal? A Le Robert kiadó 1980-ban megjelentetett Dictionnaire des anglicismes szótára 2620 címszót tartalmaz. Ebből 1100 szót már régiesnek minősít, tehát ez a viszonylag új jelenség is állandó változásban van. HÖFLER 1982-ben kiadott Dictionnaire des anglicismes szótára nem adja meg a szócikkek számát. FILIPOVIC (1996: 38) szerint az angol és egy európai nyelv közötti átlagos kontaktus anglicizmust eredményez. ORSZÁGH (1977: 154) mintegy ezer anglicizmust említ a magyar nyelvre vonatkozóan. A rendelkezésre álló anglicizmus-szótárak ismeretében a mai francia nyelvben ennél több anglicizmus lehet. A legfrissebb anglicizmus-szótár TOURNIER Les mots anglais du français (1998) című gyűjteménye, ő azonban nem adja meg a szótárába felvett anglicizmusok számát, viszont a TOURNIER szótárát is ismertető An Annotated Bibliography of European Anglicisms (GÖRLACH ed. 2002) 3610 szócikket említ. Ennek megfelelően TOURNIER anglicizmus-szótára tartalmazza a francia nyelvben előforduló anglicizmusok legátfogóbb gyűjteményét. Ugyancsak GÖRLACH szerkesztette az A Dictionary of European Anglicisms: A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages (DEA) (2001) című alapművet. A GÖRLACH által vezetett munkacsoport 4000 anglicizmus történetét követi tizenhat európai nyelvben. Ezek között a francia is szerepel, de a szótárban megvizsgált anglicizmusok egy része nem került át a francia nyelvbe. Az anglicizmusok számát lehetetlen pontosan megadni, mert egy állandóan változó kategóriáról van szó. Számukat befolyásolja, hogy mi mindent sorolunk ide. A már említett GÖRLACH (2005: xix) például nem veszi be a DEA-ba azokat az internacionalizmusokat, amelyek alakja vagy kiejtése nem tartalmaz tipikus angol jegyeket, bár eredetük az angol nyelvhez köthető. Egyes internacionalizmusok ennek ellenére bekerültek a DEA-ba, ha valamelyik vizsgált nyelvben mégiscsak angol kiejtéssel fordulnak elő. Vagy anglicizmusnak tekinthetjük-e az álanglicizmusokat vagy a code-switching bizonyos eseteit? Nagyon óvatosan azt állíthatjuk, hogy a francia nyelvben kb többé-kevésbé aktív anglicizmus fordul elő. 4

6 Az anglicizmusok típusai a francia nyelvben (32. oldal) 1. Az anglicizmusok átvételének kronológia osztályozása Az angol és a francia történelem közötti szoros kapcsolatot a két nyelv szókincse is híven tükrözi. A 18. századot megelőzően a két nyelv közül főleg a francia nyelv gyakorolt nagy hatást az angol nyelv fejlődésére. Az 1066-ban bekövetkezett normann hódítást követően a francia hatás hirtelen érte az angol nyelvet. Ezzel szemben a franciára gyakorolt angol hatás kezdetben nagyon lassú volt. Az angol hatás első dokumentált maradványait néhány hajózási terminus képezi. Ezek közé tartoznak az égtájak nevei: nord, sud, est, ouest és talán a bateau hajó szó is. Ez utóbbinak forrásául a mai angol boat szó eredetije, az óangol bāt szó szolgálhatott, bár GUIRAUD (1994: 87) a bateau szó esetében újlatin etimont feltételez. A 18. század előtt átvett anglicizmusok nagyrészt az angol környezetre utaló szavak: lord (1588), contredance (1624), gentleman (1695). A 18. századtól kezdve intenzívvé váló kapcsolatokat HUMBLEY (in GÖRLACH 2004: 108) alapján öt korszakra oszthatjuk: 1. A 18. században az angol politikai intézmények modellként, a forradalmi időszak alatt pedig ellenmodellként szolgáltak a franciák számára. Megjelent az anglomanie (1754) jelenség, ennek köszönhetően az öltözködés, italok, sportok (pl. lóversenyzés) szókincsében bukkannak fel anglicizmusok, de a tudomány, köztük az orvostudomány területén is. 2. A 19. században az ipari forradalom következtében a vasipar, a textilipar, a vasúti technológia stb. terminusai épültek be a francia nyelvbe. 3. A 19. század vége felé az anglomanie második hullámában új sportok, mint például a különben francia eredetű tenisz, a futball, majd pedig a 20. század elején a kosárlabda, az új úszásnemek stb. terjednek el. A divat újból a szókölcsönzések egyik fő forrásává válik, később pedig az angolok és még később főleg az amerikaiak turizmusa szolgáltat új szavakat. 4. A 20. század elején és különösen a két világháború közötti időszakban az amerikai angol lett a szókölcsönzések forrása, különösen olyan területeken, mint a jazz, a tánc, a film és az autózás után a francia nyelvre gyakorolt angol és amerikai hatás minden területen felerősödött. Az atlanti szövegségbe történő tagozódás jelentős nyelvi hatással is járt. A francia gazdaság is nyitottabbá vált a világ felé, ahol azonban már amerikai kereskedelmi és marketingmódszerek, számítógép- és kommunikációs technológia domináltak. A popkultúra elterjedése tovább erősítette az angol nyelv hatását. Ugyanakkor ebben az időszakban vette kezdetét a szervezett hivatalos reakció is a féktelen szókölcsönzések kordában tartása érdekében. Különböző intézményeket hoztak létre a francia szókincs védelme céljából, különösen a szaknyelvi terminológiák franciásítása érdekében. 5

7 2. Klasszikus osztályozás 2.1. Szemantika anglicizmusok: réaliser: eredeti francia jelentése megvalósít, anglicizmusként felfog, rájön opportunité: célszerűség, anglicizmusként kedvező alkalom contrôler: ural, irányít jelentésben anglicizmus Lexikai anglicizmusok: pipeline csővezeték. A manager szó (színházi, sport)menedzser jelentésben angol jövevényszó, vállalatigazgató jelentésben pedig anglicizmus Morfológiai anglicizmusok: smoking, slip, appel longue distance < long distance call (a fr. appel interurbain helyett); auto-école < driving school. (Az école de conduite alak jóval ritkább.) 2.4. Fonetikai anglicizmus: chèque, ha [tsek]-nek ejtik [SEk] helyett Szintaktikai anglicizmusok: est-allemand < East German (nem pedig de l Allemagne de l Est); le deuxième meilleur joueur a második legjobb játékos < second best player. (Helyesen: deuxième joueur.) 2.6. Helyesírási anglicizmusok: addresse (fr. adresse), abbréviation (abréviation), license (licence); írásjelek eltérő használata, nagybetűk eltérő használata, például címekben. 3. Az integrálódás mértéke szerinti osztályozás 3.1. Nyilvánvaló anglicizmus: Idegen kiejtéssel/helyesírással: babyboom [bebibum], babyboomer [bebibumœr], Bloody Mary paradicsomlével és vodkával készült ital Adaptált kiejtéssel és/vagy helyesírással: babyboom [babibum], babyboomeur, babyboomeuse, [babibumœr, babibumøz], redingote < riding-coat; cédérom < CD-ROM Új morfémák: man/ woman (régies), er, ing: tennisman, tenniswoman. (Az angol nyelvben a tennis-player kifejezést használják.) 6

8 Egyszeri képzés: speakerine (álanglicizmus + német szuffixum). Egyszeri képzés a pin s kitűző álanglicizmus is, amelynek töve a tű jelentésű angol szó, ehhez illesztették az angolosság látszatát erősítve az s toldalékot Új frazeológiai egységek: à la fin de la journée < at the end of the day (fr. en somme, finalement, en fin de compte); demander une question < to ask a question (fr. poser, formuler une question) 3.2. Burkolt anglicizmus (az anyanyelvi beszélő számára nem idegenszerű): Tükörfordítás: gratte-ciel < sky-scraper felhőkarcoló, haut-parleur < loud-speaker hangosbeszélő Hibrid alakok: relooker új külsőt ad valaminek, relookage, costumiser a vásárló kívánságaihoz igazítani (pl. egy autót) Részleges kölcsönszó: overdose, részlegesen nativizálva: surdose Kiterjesztett kölcsönszó (expanded borrowing): papyboom (a babyboom analógiájára) 3.3. Teljesen integrálódott anglicizmus: film, rail sín 4. MARÉSCHAL (1992: 109) osztályozása 4.1. Egy szó alakjának és jelentésének átvétele: Többé kevésbé érintetlen anglicizmusok: call-girl, fifty-fifty, gadget bigyó, kütyü, patchwork foltvarrás, foltmunka Franciásított anglicizmus: bébé, vidéo, dandy (régies), top-modèle Szóelvonás (szócsonkítás) eredményeként keletkezett anglicizmus: living, parking, training, dancing, happy end, body (stocking) 4.2. Egy szó jelentésének átvétele: Tükörfordítás: mots croisés < crossword puzzle, parc national < national park, contrôle des naissances < birth control 7

9 Szemantikai anglicizmus: parlement (korábbi jelentései: 1. társalgás 2. bíróság ) gorille testőr jelentésben 4.3. Egy szó alakjának az átvétele: Anglicismes de signifiant (= morfológiai kölcsönszó) Angol elemekből új szót alkottak a francia nyelvben: footing, forcing, babyfoot, rallye-paper < hajtóvadászat elszórt papírdarabokkal (régies) = ang. paper-chase 4.4. Anglicismes syntagmatiques : brochure à être distribuée < brochure to be distributed (a szenvedő szerkezet miatt). Cégek neve: Larochelle Construction, Alexandre Diffusion (a szórend miatt) 4.5. Korábbi átvételek az angoltól függetlenül fejlődnek a francia nyelvben: shampooiner besamponoz, strip-teaseur + strip-teaseuse sztriptíztáncos, hardeur + hardeuse, kemény pornófilm szereplői, bodybuildé, e 4.6. Álanglicizmusok (kifejtve az 5. pontban) 5. Álanglicizmusok 5.1. Álanglicizmusok és hamis barátok A francia és az angol nyelv szókincsének módszeres összehasonlításakor a francia nyelvészek megalkották a faux amis, azaz a hamis barátok kategóriáját. Ez a kategória elsősorban a szinkrón megközelítésben alkalmazható. Tipikus példa erre az angol travel utazás jelentésű szó, amelynek közvetlen forrása a mai francia travail szó őse, melynek jelentése: munka. A travel/travail szópár mindössze a faux amis jelenséget illusztrálja. Nem álanglicizmusról van szó, hanem egy francia jövevényszóról, amely integrálódott az angol nyelvbe. Ha azonban például a brushing anglicizmust vizsgáljuk a francia nyelvben, akkor szinkrón szempontból hamis barátokkal van dolgunk, hiszen angol nyelvi jelentése kefélés, francia nyelvi jelentése pedig befésülés = thermobrossage. Diakrón megközelítésben álanglicizmussal állunk szemben, hiszen a francia jelentés az angoltól függetlenül alakult ki. Ezt a tevékenységet az angol nyelv a blow-drying kifejezéssel jelöli. 8

10 5.2. Az álanglicizmusok típusai A továbbiakban azokat a lehetőségeket veszem sorra, amelyek a francia nyelvi anglicizmusok és azok forrásai közötti elsősorban jelentésbeli különbséget megmagyarázzák Angolnak tűnő signifiant a franciában, de az angol signifiant egyáltalán nem létezik: baby-foot asztali foci Angolnak tűnő signifiant, amely azonban ebben a jelentésben nem létezik az angol nyelvben: forcing, flipper elektromos (biliárd)játék, lifting ráncfelvarrás Szóelvonás eredménye: training (suit), basket (-ball shoes), parking (lot) Szóösszetétel következtében alakult ki: recordman, recordwoman; tennis-man, tennis-woman Szóképzés következtében alakult ki: footing, speedé, e (<speedy) Belső jelentésváltozás következtében alakult ki: speaker az angol alsóház elnöke. (1649); kulturális kölcsönszó. Mára már elavult jelentése: sporteredményeket közlő személy (1904) 5.3. Hibrid képzés Kiterjesztett kölcsönszók (= expanded borrowing): pipi-room toalett, papy-boom a baby-boom idején született, azóta nagypapakorúvá vált személy Francia prefixum és/vagy szuffixum: relooker új megjelenést kölcsönöz valaminek, reloooké, e, relookage Részleges nativizálás: overdose túl nagy adag > surdose Nőneműsítés: manageur, manageuse Helytelen képzések: rewritrice 5.4. Kölcsön-signifiant Kölcsön-signifiant, (melynek változhatott a jelentése): fr. flirt = angol flirtation flört 9

11 Analógia következtében alakult ki a jelentés: pressing szó (vegy)tisztító, dancing nyilvános tánchelyiség 6. Az anglicizmusok helyettesítésének módjai WEINREICH (1963: 51) és HUMBLEY (2004: 122) alapján 6.1. Loan translations az alkotóelemek pontos és tökéletes fordítása Az alkotóelemek sorrendjét megtartva: antifreeze > antigel fagyálló, free trade > libre-échange szabad kereskedelem, fair play > franc-jeu sportszerű játék Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva: flying saucer > soucoupe volante repülő csészealj, hard disk > disque dur merevlemez, cold war > guerre froide hidegháború Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva és prepozíció beiktatásával: brainwashing > lavage de cerveau agymosás, weekend > fin de semaine hétvége, steam engine > machine à vapeur gőzgép, password > mot de passe jelszó Az alkotóelemek sorrendjét megváltoztatva és főnév helyett melléknevet használva: body language > langage corporel testbeszéd, culture shock > choc culturel kultúrsokk, cross word (puzzle) > mots croisés keresztrejtvény 6.2. Loan renditions (Lehnübertragungen) A fordítás csak megközelítő, mivel az angol összetett szó csak ihletője a megfelelő francia szónak. Az eredeti angol összetett szó egyik elemének pontos francia megfelelőjét fogalmi rokonságot mutató más francia szóval adják vissza. A francia nyelvben a szórend is eltérhet: mountain bike > vélo tous terrains, VTT, brain drain > fuite des cerveaux agyelszívás, indoor(s) > en salle beltéri, fedettpályás 6.3. Loan creations (Lehnschöpfungen) Az eredeti angol etimontól alakjában független, de kimutathatóan arra visszavezethető szóalkotás: pacemaker > stimulateur cardiaque szívritmusszabályozó, mailing > publipostage körlevél, leasing > crédit-bail lízing, (micro)chip > puce, pastille, microplaquette csip ; brainstorming > remueméninges ötletbörze, computer > ordinateur számítógép. 10

12 6.4. Semantic loans Egy meglévő francia szó megkapja egy idegen szó valamelyik jelentését: dove > colombe háborúellenes személy, Iron Curtain > rideau de fer; vasfüggöny, to feed > alimenter (en données) betölt (adatot) Loan hybrids A franciában használt összetett szónak egyik eleme angol kölcsönszó, a másik eleme az angol szó fordítása: high fidelity > haute fidélité magas fokú hanghűség, hard disk > disque dur merevlemez. 7. Általános megjegyzések Ha egyazon anglicizmusnak több jelentése van, lehet, hogy az egyik jelentés tényleges anglicizmus, a másik viszont álanglicizmus. A camping szó például kempingezés jelentésben szabályos anglicizmus, hiszen az angol camping szó alakjának és jelentésének átvételéről van szó, ugyanennek a szónak a francia nyelvi kemping jelentése viszont az angol camping-site összetételből rövidült le (= szóelvonás) és lett ebben a jelentésében hamis barát és álanglicizmus a francia nyelvben. Anglicizmusok-e az álanglicizmusok? A legtöbb álanglicizmus kialakulásának hátterében megfigyelhető az angol nyelv közvetlen vagy áttételes hatása, éppen ezért az álanglicizmusokat is anglicizmusoknak kell tekinteni. Az anglicizmusok jelentésváltozásai a francia nyelvben (110. oldal) Az eredeti angol szavak és a francia megfelelőik jelentése közötti eltérést esetenként nem jelentésváltozás, hanem más tényezők okozták. A jelentésbeli különbségek egy része annak tulajdonítható, hogy általában az anglicizmusok, köztük a francia nyelv anglicizmusainak poliszémiája is kisebb mértékű, mint az eredeti angol szóé. Ennek megfelelően az angol szavak és azok francia nyelvi anglicizmusokként történő használata nem felel meg egymásnak. Angolnak tűnő szavakról kiderülnek, hogy azok álanglicizmusok. A szókölcsönzés pillanatában lezajló jelentésváltozásokat az alábbi kategóriákba sorolhatjuk. Néhány változást többféleképpen lehet értelmezni. Bizonyos kategóriák között átfedés fedezhető fel. 1. A francia nyelv sose veszi át egy-egy angol szó minden jelentését. 2. A szókölcsönzés folyamán jelentésszűkülés következik be: body, boy, girl, people, speaker, stress. 11

13 3. A szókölcsönzés folyamán jelentésbővülés következik be: camping, dancing. 4. A szókölcsönzés metaforikus jelentésváltozáshoz vezet: ang. speaker aki beszél > fr. (rég.) rádióbemondó. 5. A szókölcsönzés folyamán metonimikus jelentésváltozás történik: ang. flirt barát(nő), fr. flirt flörtölés. 6. A szemantikai változást szórövidülés váltja ki. Gyakran előfordul, hogy a francia nyelvben az angol present participle (folyamatos melléknévi igenév) marad meg a rövidülés után, noha az nem morfológiai feje az eredeti összetett szónak: ang. parking-place > fr. parking, ang. dancinghall > fr. dancing, ang. smoking-jacket > fr. smoking, ang. camping-site > fr. camping, ang. body-stocking > fr. body, ang. cross-country (running, skiing, riding stb.) > fr. cross. 7. Morfológiai kölcsönzés következtében alakulnak ki hamis barátok: slip. 8. A szemantikai változás szófaji átcsapást eredményez: people (főnévből melléknév). Az anglicizmusok nőneműsítése a francia nyelvben (7. oldal) PERGNIER A Les anglicismes című művében (1989: 39) meglehetősen röviden intézi el az anglicizmusok morfoszemantikai integrációját: Teljesen önkényes, hogy hogyan lesz egy angol szóból a franglais nyelvben hímnemű vagy nőnemű szó. A kölcsönszavak maszkulinizációjának vagy feminizációjának okai komplexek és jórészt rejtélyesek [ ], tehát itt nem is időzünk. NYMANNSON (1995: 96) szerint a francia nyelvbe átkerült anglicizmusok között a nőneműek aránya a 17. században 24,7% volt, a 18. században 16,1%, a 19. században 14,6%, a 20. században pedig 12,7. HUMBLEY (1974) nem ad pontos számot, csak annyit közöl, hogy a nőnemű anglicizmusok száma valamivel 10% fölött van. Általánosnak tekinthető az a tendencia, hogy az angol eredetű jövevényszavak hímneműek lesznek. A maszkulin tendencia azzal magyarázható, hogy az angolban a főnévi nemek közötti különbség neutralizálódott, és általában a hímnemű alakként értelmezték a franciába átkerült anglicizmusokat. Mikor nőneműek mégis az anglicizmusok? 1. Igazodás a biológia nemhez Általában nőneműek a nőket jelölő anglicizmusok: barmaid mixernő, business-woman, call-girl, first lady, girl-friend, majorette, suffragette. Egyes autentikus kölcsönszókban a nőket a woman utótag jelöli: yacht(s)woman. 12

14 A francia nyelvben hamis kölcsönszavakat (álanglicizmusokat) is alkottak a foglalkozásnevek viselőinek megkülönböztetése céljából: recordman/recordwoman, tennisman/tenniswoman. A foglalkozásneveket a 4.6 pontban külön tárgyalom. 2. Igazodás a meglévő francia szó neméhez Az angol check-list ellenőrzőlista francia nyelvi anglicizmusként nőnemű, hiszen a liste lista szó is nőnemű. A science-fiction egy műfaj, tudományosfantasztikus regény vagy film, a francia nyelvben is létező fiction kitalált történet nemével egyezően nőnemű. 3. Szemantikai analógia Ha az anglicizmus összetett szó, akkor az anglicizmus az utótag nyilvánvaló francia megfelelőjének nemét veszi fel. Így például az angol cover-story címlaptörténet összetétel második eleme megfelel a francia nyelvben nőnemű histoire szónak, így a francia nyelvi anglicizmus nőnemet kap. Az amerikai kosárlabda-válogatott ragadványneve a dream team álomcsapat. A team francia megfelelője a nőnemű équipe szó, ezért a dream-team francia nyelvi anglicizmusként nőnemű. A fenti elv nem azonban működik következetesen. A big band (nagy)zenekar a francia nyelvben hímnemű, noha a bande zenekar szó a franciában nőnemű. 4. Nőnemű dolgokkal asszociálható szavak esetében Bizonyos nőnemű dolgokkal asszociálható anglicizmusok nőneműek lehetnek, ha a társított szó a francia nyelvben nőnemű. A les sixties hatvanas évek kifejezés például nőnemű, hiszen az année év szó a francia nyelvben nőnemű. A golden, a granny (smith) és a starking szavak nőneműek, hiszen különböző almafajtákat jelölnek. Az alma jelentésű pomme szó nőnemű a francia nyelvben. 5. Szuffixumok által motivált analógia Az angol és a francia nyelv fejlődésének és egymásra hatásának következtében a két nyelv szavai sok esetben megegyeznek. Ezek között anglicizmusokat is találunk. Az egyező (azonosan írt, de különbözően ejtett) szavakat alkotó szuffixumok is természetesen megegyeznek. Bizonyos szuffixumok a francia nyelvben mindig nőneműek: ence/ ance, ion/ tion, ette. Ha az anglicizmus olyan szuffixumot tartalmaz, amelyik a francia nyelvben nőnemű, akkor az anglicizmus is nőnemű lesz: performance, teljesítmény, automation automatizálás, kitchenette teakonyha. 13

15 6. Foglalkozásneveket és személyeket jelölő anglicizmusok Egyetlen területen, a foglalkozásnevek területén tapasztalhatjuk a nőnemű alakok számának erőteljes növekedését. B. CERQUIGLINI (1999) nyelvész vezetésével hivatalos lista készült a francia nyelvben használható foglalkozást, beosztást, társadalmi pozíciót jelölő főnevek nőneműsítéséről. E program keretében számos anglicizmusnak is kreáltak nőnemű megfelelőt: interviewer > intervieweur/intervieweuse, kidnapper > kidnappeur/kidnappeuse, jogger > joggeur/joggeuse. 7. Betűszók A NASA (=National Aeronotics and Space Administration), azaz a Nemzeti Repülési és Űrkutatási Hatóság morfológiai feje, a hatóság jelentésű administration szó nőnemű, éppen ezért a szervezet nevét nőneműként használják a francia nyelvben. Az UNESCO betűszó nőnemű, hiszen mind az angol, mind a francia értelmezés szerint is egy szervezet neve, amely mindkét nyelvben organisation. A francia nyelvben az organisation főnév nőnemű, így az egész betűszó is nőnemű lesz. Az etimologizáló megközelítés gyakran nem a remélt eredményt produkálja. A VIP = very important person anglicizmus például hímnemű, holott szó szerinti fordítása nagyon fontos személy, márpedig a személy jelentésű personne szó nőnemű a francia nyelvben. Konklúzió A francia nyelvben előforduló anglicizmusok döntő többsége hímnemű. A nőnemű anglicizmusok aránya fokozatosan csökken. Néhány anglicizmus esetében továbbra is ingadozik a nemek használata: sex-shop, trade-union szakszervezet. Olykor a szótárak is egymásnak ellentmondó adatokat közölnek. Általában szemantikai szempontok motiválják a nőnem választását, de jó néhány esetben következetlenséget tapasztalhatunk. Morfofonológiai szempontok befolyásolják a nyelvtani nem hozzárendelését (gender assignment) bizonyos szuffixumokra végződő anglicizmusok esetén. A globalizáció hatása a francia nyelvre (17. oldal) Az angol és az amerikai nyelv erős hatást gyakorol más mai nyelvekre is. A magyar nyelv szempontjából sem érdektelen megvizsgálni, hogy a szigorúnak vélt hivatalos francia nyelvpolitika sikeresen küzd-e a nyelvi globalizáció ellen. Az utóbbi évtizedekben létrehozott terminológiai bizottságok javaslatai sok esetben írott malasztként végzik. A legújabb nyelvtani gyakorlókönyvek is hemzsegnek a hivatalosan ugyan kerülendő anglicizmusoktól. Tanulmányomban módszeresen megvizsgálom a Grammaire progressive du français avec

16 exercices (Paris, CLE International, 2002) nyelvtanulóknak szánt francia nyelvtani gyakorlókönyv indokolatlanul használt anglicizmusait. Ezek közül idézem az alábbi példát: Comme toujours, il a son walkman sur la tête. GPF, 212. oldal A sétálómagnó jelentésű walkman szó eredetileg a Sony cég védjegye volt. Hivatalosan ajánlott helyettesítése a baladeur szó lenne, ennek ellenére az anglicizmus szerepel a tankönyvben. A különböző francia tulajdonú áruházláncok internetes oldalain már egy szabályszerű keveréknyelvet használnak. A nyomtatott sajtó egy része, mint például a Paris Match bulvárlap vagy a komoly fórumnak tekinthető L Express hetilap a még elfogadható mennyiségű anglicizmusnak sokszorosát zúdítja sokszor teljesen fölöslegesen a francia nyelvű olvasóra. A hirdetésekben megjelennek olyan angolnak tűnő, de valójában angol elemekből felépített kifejezések, amelyeknek a tényleges angol nyelvhez vajmi kevés közük van, de használatuk bizonyára nagyon trendi : 1. VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY La nouvelle eau de parfum sensuelle: very élégante, very fun, very you 2. VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY Le nouveau parfum pour homme: very intense, very élégant, very you Mindkét hirdetésben az ellenállhatatlan jelentésű irrésistible melléknév még francia helyesírással szerepel, az előtte álló fokozó értelmű kifejezés viszont egyértelműen angol. A fokozó értelmű kifejezésnek továbbra is nagy szerepe van. Az első reklámban az intensifier még melléknévre vonatkozik, a very fun kifejezés az angol beszélt nyelvben még úgy-ahogy elfogadható, viszont a very you alak az angol nyelvben is teljes mértékben agrammatikus. A második reklám is a vegyes nyelvből áttér a nyelvtanilag értelmezhetetlen very you alakhoz. Szinte érthetetlen, hogy egy francia olvasók számára készült folyóiratban megjelenő reklámot miért építenek angol nyelvi elemekből összetákolt szójátékokra, amelyek ráadásul egyik nyelv szabályainak sem felelnek meg. 15

17 II. SZAKNYELVI KUTATÁSOK A francia informatikai szókincs dezanglicizációja (97. oldal) 1. Bevezetés A második világháború után felgyorsult az angol-amerikai szókincs beáramlása a francia nyelvbe. Ez a folyamat erős ellenhatást váltott ki a francia nyelv védői körében. Már 1959-ben megalkották a français és anglais szavakból téléscopage szóvegyülés segítségével a franglais neologizmust. Ezzel kezdték jelölni az anglicizmusok túlzott mértékű használatát. A hetvenes évek elején módszeres dezanglicizációs folyamat vette kezdetét ben tizenöt minisztériumi terminológiai bizottságot állítottak fel. Ezek a bizottságok folyamatosan hivatalos ajánlásokat tesznek a különböző tudományterületek és a közélet szókincsének franciásítása érdekében. Az ajánlásokat váltakozó időközönként a Journal Officiel-ben nyilvánosságra hozzák. Az eufemisztikusan csak ajánlásoknak nevezett javaslatok valójában szigorú utasítások, amelyeket a közintézmények, a sajtó és a szótárak is kötelesek betartani és népszerűsíteni. A dezanglicizációs törekvéseket a francia informatikai nyelv példáján keresztül mutatom be tanulmánykötetemben. Ötven angol informatikai kifejezést vetek egybe meglévő, illetve ajánlott francia megfelelőikkel. Ezeket úgy válogattam össze, hogy tartalmazzák az informatikai szókincs legfontosabb kifejezéseit, ugyanakkor illusztrálják a franciásítási eljárásokat is. 2. Az angol kölcsönszavak helyettesítése 2.1. A két nyelv tudományos szókincsének egy része megegyezik. Ilyenkor a francia alakot elsősorban a végződéseket a francia nyelv szabályaihoz igazítják: to connect // connecter kapcsolódni, compiler // compilateur fordítóprogram A latin eredetű angol szavakat helyettesítik francia megfelelőikkel: to delete // effacer töröl ; data // données adatok A germán eredetű angol terminusokat helyettesítik: hardware // matériel hardver ; software // logiciel szoftver Még a francia eredetű, de angolos hangzású szavakat is elhagyják: file // fichier fájl. 16

18 2.5. Számos alakpár létezik, az eredeti angolnak megfelelő és a hivatalosan ajánlott helyettesítés: CD-ROM // CD-ROM, cédérom CD ; bug // bug, bogue programhiba Eredeti francia szóalkotás: // courriel (= courrier électronique) és mél (= messagerie électronique) 2.7. Új és revitalizált szuffixumok használata: iel, ique, naute software // logiciel szoftver ; computer game // ludiciel játékprogram bureautique irodatechnika; monétique pénzkímélő eljárások összessége, internet user és net surfer // internaute [Internet, net(work) hálózat + a görög naute hajós szuffixum] 2.8. Angol informatikai kifejezések helyettesítése francia hibridek segítségével: entreprenaute az interneten keresztül vállalatot alapító személy [vegyülékszó az entrepren(eur) vállalkozó és az internet szavakból] 2.9. Tükörfordítások: mouse > souris egér, keyboard > clavier billentyűzet 3. Az új francia terminusok motivációja 3.1. Fonológiai motiváció: on line // en ligne. Az angol on prepozíció francia megfelelője inkább sur lenne, de hasonló hangzása miatt az en prepozíciót használják Grafémikus motiváció: file // fichier fájl. Az azonos kezdőbetű és egyben kezdőhang) használata könnyíti az azonosítást Szemantikai motiváció: bit [vegyülékszó < binary digit], de a bit ugyanakkor az angolban többszörös homonima; 8 bit = 1 byte // octet [oct nyolc + et szuffixum]. 4. A helyettesítés nem mindig sikeres. A google.fr keresővel folytatott keresés ( ) a listing (ki)listázás szó esetében találatot eredményezett, a hivatalosan ajánlott listage megfelelő mindössze előfordulást mutatott. A különbség kb szoros az angol terminus javára. A finomított keresése során a listing informatique szerkezet szor fordult elő, míg a listage informatique mindössze 141-szer. A különbség így is meggyőző: közel kétszázszoros az anglicizmus javára. 17

19 5. Konklúzió Egy tipikusnak tekinthető naturalizációs folyamat a következőképpen zajlik. Megjelenik egy angol eredetű szakkifejezés a francia nyelvben, például computer. Eleinte a bizonytalan kiejtésű idegen alakot használják, azután elkezdik adaptálni: computeur. Egy idő után a terminológia bizottságok elfogadják vagy elutasítják az új kifejezést. Az utóbbi eset a jellemző. Ilyenkor egy új terminust javasolnak az anglicizmus helyett: esetünkben az ordinateur szót. A bizottságok rendkívül szigorú szűrőjén csak alig néhány anglicizmus megy át. Szigoruk még akkor is kérlelhetetlen, amikor az anglicizmus és annak kézenfekvő francia megfelelője maga is latin és görög elemekből épül fel mindkét nyelvben. A fotográfia szókincsének anglicizmusai (63. oldal) Az informatika szókincsét érdemes összevetni a közel kétszáz évre visszatekintő fényképezés szókincsével. Az erről tanulmányomban három korszakot különböztettem meg: , , 1960-tól napjainkig. Az első időszakban túlnyomórészt görög, kisebb részt latin eredetű tudományos műszókat használtak az új mesterség (és művészet) eszköztárának jelölésére. Az első világháborút követően, elsősorban a filmes technológia fejlődésének köszönhetően egyre több angol és mindinkább amerikai eredetű kifejezés terjed el. Ezek a második világháború után a vizsgált területen (is) egyeduralkodóvá válnak, csakúgy, mint az informatika területén. Óriási különbség ugyanakkor, hogy a francia nyelv rendkívül toleránsnak mutatkozott: lépésről-lépésre, rengeteg köznyelvi és szakmai anglicizmust fogadott be. Az informatika területén viszont hirtelen zúdult olyan hatalmas mennyiségű anglicizmus a francia nyelvre, amit az már képtelen volt befogadni. A hivatalos reakciót fentebb ismertettem. A szexualitás szókincsének anglicizmusai (70. oldal) Az anglicizmusok az élet minden területére kiterjednek. Ebben a tanulmányban a szexualitás témakörébe tartozó húsz anglicizmust vizsgálok meg, mint például flirt, gai, hard, sexy, sida. A vizsgált anglicizmusok gyakorisága, valamint integrációjuk mértéke nagyban különbözik. Néhány anglicizmus tulajdonképpen francia eredetű (gai, voyeurisme). Bemutatom, hogy egy állandó változásban levő kategóriáról van szó, melyben vannak hamis barátok (flirt), morfoszintaktikai és lexikai tükörszók. Azt is áttekintem, hogy próbálták-e ezeket a szavakat francia eredetű megfelelőkkel helyettesíteni. 18

20 A poliszémia funkciója francia keresztrejtvényekben (52. oldal) Az igényes francia keresztrejtvényekben szereplő meghatározások alapvetően a poliszémiára épülnek. Így például a voie lactée definíció nem a valószínű tejút, galaxis jelentésre utal, hanem a zoológiában használt TÉTINE tőgy, illetve a hétköznapi nyelvben előforduló cucli megfejtést várja el. Az imbattables aux cartes valószínű jelentése kártyában verhetetlenek, a rejtvény szerzője viszont a GÉOGRAPHES földrajztudósok megoldást ötlötte ki. A carte szónak ugyanis térkép jelentése is lehet. Ennek az értelmezési lehetőségnek a helyességéről csak a rejtvény megfejtésekor győződhetünk meg. Az igényes francia keresztrejtvények szerkesztői rafinált módon kódolják a megoldásokat. A keresztrejtvény megfejtéséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi kompetencia esetünkben akkor érvényesül, ha a definíciókban gyakran valószínűtlen jelentésben használt poliszém szavakat képesek vagyunk a rejtvény szerkesztője által elvárt módon értelmezni. (A megoldásokban nem használják a francia ékezeteket.) Az általam azonosított kódolási technikák 1. A definíció legalább egy poliszém szót tartalmaz: Future père = SEMINARISTE Pensées = COGITEES 2. A definíció olyan szót tartalmaz, amelyik szorosan kapcsolódik egy poliszém szóhoz: Point ignoré = CONNU 3. A definíció több poliszém szót tartalmaz: Cheval de retour = RECIDIVISTE 4. A definíció első ránézésre egyértelmű lexikai egységet tartalmaz: Transport collectif = LIESSE 5. A definíció megtévesztő idiomatikus kifejezést tartalmaz: Vient à point à qui sait attendre = STEAK 6. A definíciót metafóraként kell értelmezni: Lacet de botte = PO 7. Kettős meghatározás: Avenant et toujours devant = BEL 19

A nyelvtani nem választása szókölcsönzéskor Őrsi Tibor

A nyelvtani nem választása szókölcsönzéskor Őrsi Tibor A nyelvtani nem választása szókölcsönzéskor Őrsi Tibor 1. Bevezetés A nyelvtani nem grammatikai kategóriát a világ számos nyelvében megkülönböztetik. A nemek a főneveket formailag és szemantikailag motivált

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal)

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal) A poliszémia és a kétszintű szemantika 1./ poliszémia (fej: ágyé, kalapácsé, szegé) 2./ homonímia (kar: kar-ja, kar-a) - különbségeik: a) jelentések közös elemének megléte/hiánya b) nyelvtörténeti forrásuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Az első és az egyetlen. Beszélő fordítógép, beszélő szótár, beszélő kifejezés gyűjtemény

Az első és az egyetlen. Beszélő fordítógép, beszélő szótár, beszélő kifejezés gyűjtemény Az első és az egyetlen Beszélő fordítógép, beszélő szótár, beszélő kifejezés gyűjtemény "Újdonság" Áttörés a szövegfordítás technológiájában! Nincs szükség internet kapcsoaltra! Angol-Magyar Beszélő

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI MONOPÓUUMÁNAK megszűntévelviszonylag rövid idő alatt kialakult Magyarországon a piaci alapú tankönyvkiadás és terjesztés.

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

4. sz. KÉZIKÖNYV. Készítette: Muzamel Ernő

4. sz. KÉZIKÖNYV. Készítette: Muzamel Ernő 4. sz. KÉZIKÖNYV Segédanyag-szerkesztési Kézikönyv A TÁMOP 2. 2. 1-08/1-2008-0002 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése című kiemelt projekten belül az Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01.

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01. Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan Bemutatólecke 01. A devoir, falloir, pouvoir, savoir segédigék használata A felsorolt módbeli segédigék használata

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI PhD értekezés tézisei MISKOLC 2012. I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla krisztb@pte.hu Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés 1. Ablak A képernyő azon része, amelyben programok futhatnak. 2. Aláhúzott A karakter egyszeres vonallal történő aláhúzása a szövegben. 3. Algoritmus Egy feladat megoldását eredményező, véges számú lépések

Részletesebben

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 1 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 2 HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ: Temesi Viola 3 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

ELŐSZÓ Sokszínű szókincsünk

ELŐSZÓ Sokszínű szókincsünk ELŐSZÓ Sokszínű szókincsünk Minden élő nyelv változataiban és változásban él. Ez utóbbi elsősorban a szókincsben jelentkezik. A szavak kikopnak, mert szükségtelenné válnak, mivel eltűnnek azok a tárgyak

Részletesebben

A fordítás váratlan fordulatai

A fordítás váratlan fordulatai KÁNTÁS BALÁZS A fordítás váratlan fordulatai Kappanyos András Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer című monográfiájáról Kappanyos András ötödik, akadémiai doktori értekezésként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név Cím Kovács Anikó 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044 E-mail Honlap Állampolgárság info@franciatudas.hu www.franciatudas.hu magyar Születési idő

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Az értékelt szótár címe és kiadója: A szótár szerzője: Dorogman György A szótár címe: Spanyol-magyar kéziszótár A szótár kiadója: Grimm Kiadó, 2007 I. Külső

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

IKT a humán tárgyak oktatásában

IKT a humán tárgyak oktatásában IKT a humán tárgyak oktatásában - 1. lecke - Kréta, tábla, monitor IKT és a tanár Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) az oktatásban merőben új tanítási modellnek számít. Olyan új eszköztárnak,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK KÖZVETLEN KINYERÉSE PÁRHUZAMOS KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest MSZNY2010 Szeged, 2010. december 2-3. 1 EGYNYELVŰ IGEI SZERKEZETEK

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

2010. XII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből

2010. XII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből 2010. XII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből Fordítástudomány XII. (2010) 2. szám 130 134. Ligia Stela

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

2.1. Itt az idő egy kis kritikus gondolkodásra

2.1. Itt az idő egy kis kritikus gondolkodásra 2.1. Itt az idő egy kis kritikus gondolkodásra Információ Adatok, amelyek (1) bizonyítottan pontosak és naprakészek; (2) egy bizonyos célt szolgálnak, és ennek megfelelően kerültek rendszerezésre; (3)

Részletesebben

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy DSI működésre tervezve A Microsoft Dynamic Systems Initiative (DSI, dinamikus rendszerek kezdeményezése) névre hallgató koncepciójának mottója: Design for Operations. Célja olyan dinamikus, rugalmas rendszerek

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW)

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) 1 Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) levelező rendszer 8. verziójának alap szolgáltatásait

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben