Kozák József A BŐRDUDA NEVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kozák József A BŐRDUDA NEVE"

Átírás

1 Kozák József A BŐRDUDA NEVE A bőrduda az értelmező szótár szerint Bőrtömlőből és erre szerelt sípokból álló népi fúvós hangszer.. Ezt kiegészíthetjük annyival, hogy mi, magyarok, a bőrduda nevet elsősorban az állatbőr tömlős, kecskefejes, kontrasípos sípszárral és bordósíppal szóló dudatípus gyűjtőneveként ismerjük és használjuk. Minden ettől eltérő formájú, vagy hangzású bőrdudafélét valamilyen jelzővel különböztetünk meg (skót duda, bolgár duda), vagy a saját nevét használjuk (tulum, csimpolya, zampogna, cornemuse stb.). A bőrduda név kizárólag a magyar változat neve, amivel más népek szókészletében nem találkozunk. A bőrduda tehát bőrtömlőt és sípokat tartalmazó hangszert jelent, annak ellenére, hogy ebben a formában a sípok nincsenek megnevezve. A bőr + duda szóösszetétel azt pontosítja csupán, hogy a duda bőrből készült. Ez nyilvánvaló megkülönböztetés olyan más dudákkal szemben, amelyek nem bőrből készültek. 1 A kérdés tehát az, mi is az a duda, ami, mint láthatjuk, bőrből is készíthető? Erre pontos választ úgy kaphatunk, ha behatóan tanulmányozzuk a bőrduda fontosabb elemeit, a sípokat és a tömlőt. A SÍP A bőrduda sípjai szimpla nyelvű nyelvsípok, vagyis nádsípok. A síp név pontosan idézi föl a síp sisegő, magas hangzását (sííííí), valamint a fúvás befejezésekor keletkező finom huppanást is (p), amit a nádnyelv lezárulása idéz elő. A hangutánzás olyan pontos, hogy abból a síp és saját neve kialakulásának egyidejűségére következtethetünk, vagyis az ókori kultúrákig visszavezethető névváltozat maradt fönn a magyar nyelvben. A síp névalak régiségére utal a török sipsi (szipszi) hangszernév. A nádszárú, párhuzamos kettőssíp neve a síp megkettőzését tudatja, eredetileg tehát síp-síp

2 lehetett, amiről a szóvégi lágy p hang idővel lekopott. (A többes szám megjelölése szókettőzéssel az ősi nyelvekre jellemző. A sipsi az ókori mezopotámiai kultúrák máig fönnmaradt emléke.) A síp nevével az etruszkoknál is találkozunk, akik a sípos vagy sípoló nevet így írták le: siblu, sibulu. 2 A latin nyelvben a síp hangzói megfordultak, így síp helyett pís alakult ki, majd ennek nyomán az ókor végén kialakult szláv nyelvekben is ennek a megfordított pis hangszernévnek változatait találjuk pisak, piszkor, piscsalka stb. 3 A középkori latin nyelvben, az úgynevezett deák nyelvben pedig a pisből képződött fistula jelentette a sípot (angol változata: whystle). Európa barbár nyelveiben a síp helyett píp alakot találunk (ami ebben a formában még a síphoz hasonló hangutánzó szó), amelynek ma is élő változatai egyebek között a pipe (angol), a Pfeife (német) és a pipa (svéd). Ezeket jobbára bőrduda szóösszetételben használják: bagpipe, Sackpfeife, säckpipa. A bőrduda egyik legfontosabb eleme a síp tehát a legtöbb európai nyelvben megváltozott, torzult formában van jelen, míg a magyar nyelvben őseredeti névalakban maradt fönn. A TÖMLŐ A bőrduda régies névváltozatai a tömlősíp és a dudasíp világosan jelzik, hogy tömlőből és sípokból álló hangszerről van szó. Ez a két névváltozat nyilvánvaló utalás arra is, hogy duda szavunk eredeti jelentése: tömlő. Tömlő szavunk az eszköz funkciójára utaló névalak, jól érthetően tartalmazza a töm, és az ömlő igéket. A tömlőt telitömjük valamivel (vízzel, borral, kumisszal stb), amiből a kiömlőnyíláson, az ömlőn keresztül távozik a folyadék. Az ömlőt ma kissé magasabb hangzásban emlőnek nevezzük. A tömlő szinonimájaként használt duda név pedig a funkció megjelölése helyett a felhasznált anyagra utal.

3 A DUDA A víztároló, vízhordó tömlők szükséglete az emberiség legkorábbi vándorlásaival egyidős. Víztároló eszköz készítésére mindig az adott helyen megtalálható anyagot használták, pl. bambuszcsövet, nagyméretű töktermést, vagy valamilyen állati eredetű anyagot. Nagyobb állatok, pl. bölény, ló, vagy szarvasmarha húgyhólyagja kellő méretű vizes tömlőt biztosított, ahol pedig ilyen nem állt rendelkezésre, kisebb állatok, birka, vagy kecske egyben lenyúzott bőréből készítettek tömlőt. Jó tömlőanyagot szolgáltatott a teve hosszú nyaka is, amit a sivatagi népek hasznosítottak. A kisállattartó ősi kultúrák a vízhordó tömlőket rendszerint a növendék kecske, a gida bőréből készítették. Ennek mérete éppen megfelelő volt, hogy vízzel telitöltve egy ember cipelhesse. Kifejlett állat pl. egy kecskebak bőrtömlőjébe túlságosan sok víz fért volna, amit megemelni is nehéz, nemhogy hosszútávon cipelni. Báránybőrből pedig nem készülhetett vizes tömlő, mert annak gyenge bőre átvizesedve kinyúlik és elszakad. Birkabőrt ezért csak légtömlőnek lehet használni, fújtató, vagy bőrduda tömlőnek. A gida név a magyar nyelvben kizárólag a növendék kecske, és vadon élő rokonai, az őz és a zerge fiatal példányainak megnevezésére szolgál. Nyelvjárási változatai között gede, gedi, gedo, gedu, géda, gidi, gido, göde, gödö, (gödölye) mellett dida változatról is tudunk. A gida névváltozata a kid az angolban kecskegidát, emberkölyköt egyaránt jelent, és ehhez hasonlók a német Kitz, Kitze, és módosulatai (kittele, gittele) gida, gödölye jelentéssel. A Bibliai Gedeon vagy Gideon neve saját tevékenységére utaló tulajdonnév, ő ugyanis az áldozati ételeket kecskehúsból (gidahúsból) főzte. 4 Mindez arra utal, hogy a gida név is őseredeti forma, kialakulása egyidős lehet az állatok háziasításával. A gidáról egyben, tömlőszerűen lehúzott bőr neve természetesen nem lehetett azonos az élő állattal, de utalhatott rá, így annak neve kis változtatással guda lett. 5 Ez a névalak napjainkig fönnmaradt a Kaukázusban, ahol tömlő és

4 tömlősíp formában egyaránt megtaláljuk. A grúzoknál a guda bőrtömlőt, a guda stviri szóösszetétel pedig tömlősípot jelent. Nagy valószínűséggel megállapíthatjuk tehát, hogy a kecskegida bőréből készített vizes tömlők legrégibb névalakja a guda volt. Ez a névalak vándorszóként széles körben elterjedhetett, hasonlóan a gidához, aminek változatai Albániától a Brit szigetekig megtalálhatók. Ahogy az természetes, idővel a guda név is torzulásokat, alakváltozásokat szenvedett, vagy szándékos beavatkozásoknak köszönhető változásokon ment át (pl. hangzó harmónia). Így jött létre a gajda, ami a Balkán térség jellegzetes bőrduda típusának névváltozata (guda-gada-gaida-gajda). Mássalhangzó hasonulás, vagy a könnyebb kimondhatóság igénye folytán alakult ki a duda névalak, amit napjainkig használunk (guda-duda) A gajda és duda nevek tehát egy tőről fakadnak, mindkettő bőrtömlős hangszerre vonatkozik, ugyanakkor föltűnik, hogy amíg a gajda kizárólag hangszernévként ismert, addig a duda név a bőrdudán kívül sok más egyebet is jelenthet. A duda név változata a tüdő (duda-dudó-tudó-tüdő) a kovácsmesterek levegővel töltött tömlőit és az emberi test központi légzőszervét egyaránt jelenti. A névazonosságot az azonos funkció és hasonló működési elv indokolja. Ugyanezt tapasztaljuk egy másik testrész, a női mell esetén is. Az anyamell egy tejjel tömött tömlőt képez, amelynek egyetlen természetes nyílásán keresztül folyik ki az anyatej. Az anyamellet dudának, a kiömlőnyílását pedig ömlőnek, vagy emlőnek nevezzük. 6 A duda tehát tömlőt, és tömlő funkciójú női testrészt egyaránt jelent. Őseink és a sztyeppei nagyállattartó rokon népek a kecskebőr tömlő helyett érthetően a ló, vagy szarvasmarha húgyhólyagjából is készítettek tömlőt, amit, mint a tömlőket általában, dudának neveztek. A hólyagtömlőben (dudában) tárolt sűrű kancatej, a kumisz, a tömlő egyetlen természetes nyílásán épp úgy ömlött ki, mint a csecsemőjét szoptató édesanya telt melleiből az

5 anyatej, így a funkció és látvány szoros azonossága kellően indokolta a duda és az anyamell közötti névazonosulást. A duda, a női mell mind a csecsemők, mind a férfiak kedvelt, dédelgetett eszköze, játékszere volt, amiért annak becézett névalakjai is sorban kialakultak. Pl: dudi, (dudli, tuttli), dudkó, vagy didi, (didli, tittli), didkó stb. 7 Ezek mellett a csecsemő szopásakor keletkező cuppogós, becéző, hangutánzó változatokban a d hang c-re cserélődvén újabb alakok jöttek létre, cuca, cuci, cucli, cici, cicli és egyebek. A cici, csicsi, változatokból végül a csecse, csecs, csöcs nevek alakultak ki. ( Megnőtt már a csicsikéje, lehetne már kicsikéje. Kicsi a lány nagy a csöcse, és így tovább) A csecsemők (csecs-evők) csecspótló segédeszköze, a cucli neve is ide tartozik természetesen, amelyet a népi szóhasználatban duda, dudli, vagy cuca, cucli alakokban találunk. Modern, gumiból készült változata, a gumi-cucli, gumicumi, vagy csak egyszerűen cumi. A bő tejű asszonyok más szülő gyermekét is tudták táplálni, nevük erre utaló tulajdonnév lett, ami a dudából alakult ki: dada. (A dadából képzett dajka ugyanolyan i betoldásos változat, mint a gadából átalakult gaida!) A kifejezetten nagy mellű nőkre ez a szólás járja: van itt tüdő, ami a női mellre és a levegővel töltött tüdő által képződő kidomborodó mellkasra egyaránt utal. A duda, dudi, dudli, didi stb. női mellet és dudatömlőt egyaránt jelentő névalakokat a Közép-európai térségben sokfelé megtaláljuk. Elsősorban ott, ahol sztyeppei eredetű (hun-magyar) népesség egykori jelenléte feltételezhető. Az egykori Hun birodalom Közép-Európa legnagyobb részére kiterjedt, ezért nem véletlen, hogy a duda név mind hangszer, mind női mell értelemben ebben a térségben maradt fönn. 8

6 Duda szavunk tehát egyaránt jelent hangszert és tömlőként működő női testrészt. A hasonlóság elvén kapta nevét a köcsögduda, ami funkcióját tekintve tejtartály, játék közben pedig bőrduda módra a hón alatt tartják. A régi automobilok és postásbiciklik gumigömbös jelzőkürtjeit is dudának mondjuk, mivel a gumigömb látványa és tapintása is duda jellegű. A feszesre telitömött duda látványa vezetett a dudor, dudorodás szavak kialakulásához is. Ebből következik a dundi és talán a dunna is, amit jól ki lehet tömni tollal. Úgy jóllaktam, mint a duda, tartja a szólás, ami a degeszre tömött tömlő látványát idézi. A degesz, dagasz, dagadt, dagadó stb. szavak is a dudára, dudorodásra, dagadtságra utalnak. A daga, dege alakváltozatok hangátvetéssel kialakult formájából (dege/gede) születhetett a gedény (gödény) madárnév, utalva a madár csőre alatti tömlőszerű bőrlebernyegre, amit a dudatömlőhöz hasonlóan sokszorosára lehet dagasztani. A bőrdudán játszó zenészt dudásnak nevezzük, amit idegen nyelveken torzult alakokban is megtalálunk (pl. cseh: dudák, dzsudzsák). A dudás név ott is fönnmaradt, ahol az eltelt évezred folyamán a magyarság teljes mértékben elszlávosodott. Így pl. a történelmi Baranya megye térségében, ahol a duda neve kissé megváltozott (дuдe - dude), a rajta játszó zenészt azonban máig dudásnak nevezik (дудаш). A Dudás gyakori magyar családnév, főleg a pásztorság körében fordul elő. Duda nevű személyt már legkorábbi (latin írású) nyelvemlékeink is említenek. Tömlősíp szavunk lerövidítésével jött létre a síp hangszernév, amit egyes térségekben a duda név helyett használnak (pl. Moldva, ahol a síp a magyar eredetű kontrasípos változatot, a csimpoly pedig egy gajda-szerű román dudát jelent.). Ez a síp elnevezés azonban nem azonos a korábban általánosan elterjedt síp névvel, ami a szájból fújt sípfélék gyűjtőneve (pl. töröksíp). A Sípos személynév jelenthet sípost és dudást egyaránt, míg a Dudás családnév kifejezetten bőrdudásra utal. Bőrdudás családnévről ugyanakkor nincs

7 tudomásunk, talán azért, mert a Dudás családnevek kialakulása már korábban, a hólyagtömlős dudák korszakában megtörtént. Duda szavunk tehát a sztyeppei kultúrkörből származik, eredetileg a hólyagtömlő neve volt. A később kialakult bőrduda szóösszetétel pedig azt jelzi, hogy a hólyagtömlőt valamikor állatbőr tömlőre cseréltük. Mindez nyelvi alapon is alátámasztja azt a régészeti oldalról már megalapozott feltételezést, hogy a bőrduda korábbi formája egy hólyagtömlős kettőssíp lehetett (hasonló a Középső-Volga vidéken ma is használatos hólyagdudákhoz), amilyeneket a hetedik-nyolcadik századi hun-szabír betelepülők, az ún. későavarok hoztak magukkal korábbi sztyeppei lakóterületükről. 9 Az ókori párhuzamos kettőssípoktól a mai bőrdudákig vezető fejlődési vonal legjelentősebb állomása a hólyagtömlős bőrduda kialakulása volt, ami fölöslegessé tette a cirkulációs fúvástechnika gyakorlatát. A pofazacskó szerepét a rugalmas hólyagtömlő, a duda vette át. Ezzel az újszerű hangszerrel avar kori őseink ismertették meg Európát. A hólyagduda további, szerves fejlődésével kialakuló állatbőr tömlős, kecskefejes, kontrasíppal és mély bordóval fölszerelt magyar duda pedig megalapozta a középkori Európa egyik legjelentősebb hangszercsaládja, a bőrdudák kialakulását, majd terebélyes családfává való kiteljesedését. 1 A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára (TESZ) szerint: a duda szláv eredetű, jelentése síp furulya, tilinkó. Ezek szerint a bőrduda bőrsípot, bőrfurulyát, vagy bőrtilinkót jelentene? Vagy ha sípot teszünk a dudába, akkor sípot teszünk a sípba? Teljes képzavar. A szerzőnek nyilvánvalóan fogalma sem volt miről is ír! Ez jellemző az egész műre. Az elavult sorozat egyedüli erénye az alapos szógyűjtemény, ami helyén kezelve valóban használható.

8 2 Ezek a nevek az eredeti etruszk írásból fordított latin betűs változatok. Az etruszk rovásírás a magyarral rokon. Az etruszkok valószínűleg Közép-európai eredetű nép. Hiedelemvilágukban a táltos (taltas) fontos szereplő, fő központjuk a toscanai Tarquinia nevében pedig az ősi Tárkány névalak fedezhető fel. 3 Az eltérő irányban haladó rovásírásos szövegek fordított írásának eredményeként alakulnak ki a fordított szavak, így a síp helyett pís. Ugyanezt tapasztaljuk népnevek esetén is Pl.: a kvád (quad) megfordítva dák (daq). Az európai népek fordított névírása (elől a keresztnév és csak azután a vezetéknév), dátumozása, vagy címírása is ennek tudható be. 4 TESZ Gida név alatt. 5 Amíg a gida neve őseredeti névalak, addig a kecske név újabb keletű. Arra utal, hogy a házi kecske a vadon élő rokonokhoz képest kicsi, kicsike. A háziasított kecske eredeti nevét már a feledés homálya borítja, de a gida, és a tömlőként használt guda nevekből valami hasonlót feltételezhetünk pl.: kudu, gudu, guzu, kuzu. 6 A TESZ nem tartalmaz emlő főnevet. Úgy látszik, a tanult nyelvészek nem ismerték föl az emlő és ömlő szavak teljes funkcionális azonosságát. 7 Egy múlt századi sláger a didit magasztalja: Add ide a didit, a didit add ide. Én a didit nem adom oda. A didi hófehér, a didi kőkemény, a didi jó stb. A didivel való játszadozás a didilgetés, vagy dédelgetés. 8 A bajor népnév avar eredetet sejtet /avar-bavar/, a cseh népnév az egyik jelentős hun nemzetség, a Csák nevét őrizte meg, a morva név eredetileg mór-aba, vagy mór-avar, a horvát népnév a Kürt törzs vagy vezér nevéből alakult ki /Kürt-Kvrt-Kvrat-Kovrat-Horvat, vagy Krovat. A Kürtből ered a német Kurt név és a kisázsiai Kurd törzs neve is/, az ukrán népnév pedig a magyarok vagy ugorok által egykor lakott Ugor hon eltorzult névalakja /ugorhon-ugorán-ugrán-ukrán./ 9 A Volga-vidékén élő nyelvrokon cseremisz népet a nyelvészek finnugorként tartják számon. Valójában hunmagyar eredetű nép, saját nyelvükön Mári a nevük. A cseremisz ragadványnév két magyar szó összetétele: csere és méz.

DUDAFEJ, DUDABŐR. Dudás a 14. századból

DUDAFEJ, DUDABŐR. Dudás a 14. századból DUDAFEJ, DUDABŐR A magyar népi hangszeres gyakorlatban használt dudatípus jellemzője a faragott állat, ritkábban menyecske, vagy legényfej. Az állatalakos dudafejek az egész magyar nyelvterületen megtalálhatók

Részletesebben

KOZÁK JÓZSEF B Ő R D U D A E U R Ó P Á B A N

KOZÁK JÓZSEF B Ő R D U D A E U R Ó P Á B A N KOZÁK JÓZSEF A B Ő R D U D A E U R Ó P Á B A N Az ókori kultúrák kétféle sípot használtak, szalmasípot és nádsípot. SZALMASÍP A szalmasíppal szóló széttárt szárú kettőssípok fejlődése végül az oboa és

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

Kitáró, a görög kithara

Kitáró, a görög kithara A TÁROGATÓ Nómen est ómen, tartja a latin bölcselet, ami mint általában ezúttal is találó. Az élő és élettelen tárgyak nevei a legkorábbi időkben olyan tulajdonnevek voltak, melyek pontosan jellemezték

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

MAGYAR HUSZÁRDUDA FRANCIAORSZÁGBAN

MAGYAR HUSZÁRDUDA FRANCIAORSZÁGBAN MAGYAR HUSZÁRDUDA FRANCIAORSZÁGBAN Franciaország déli részén, a történelmi Gascogne-vidéki Landaise néhány kis falujában érdekes dudatípust fedeztek föl a kutatók. A jó féltucatnyi múzeumi példány sajátos,

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Bőrők és műbőrök minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Pécsi László Lukács. Bőrők és műbőrök minőségei. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Pécsi László Lukács Bőrők és műbőrök minőségei A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45 Aki a Nyírerdő Zrt. Guthi Erdészetének telephelyét megilletődöttség nélkül végig tudja járni, az igencsak elvetemült aszfaltkoptató lehet! Merthogy van itt istálló, tucatnyi gyönyörű, sárga gidránnal és

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

ÓH, SZENT ISTVÁN, DÍCSÉRTESSÉL

ÓH, SZENT ISTVÁN, DÍCSÉRTESSÉL Történelmünket, nyelvünket, kultúránkat és hagyományainkat koronként eltérően ítéljük meg, csakúgy, mint nemzetünk nagyjait is. Szent István személye körül évszázados a bizonytalanság; ki így, ki úgy ítéli

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

1. A nyelv története

1. A nyelv története 1.1. A világ nyelveinek bölcsője 1. A nyelv története Gondolkoztál már azon, hogy hány nyelv létezhet a világon? Melyik ma létező nyelv lehet egy ún. ősnyelv örököse? Létezhetett-e egyáltalán egy minden

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

fölhagyott a dudálással, vagy más hangszerre állt át. A klarinét és a tárogató vette át a duda szerepét nálunk, a déli szomszédoknál pedig a

fölhagyott a dudálással, vagy más hangszerre állt át. A klarinét és a tárogató vette át a duda szerepét nálunk, a déli szomszédoknál pedig a Nagy múltú pásztorhangszerünk a bőrduda gyakran szerepel szólásokban, mondókákban, amelyek az elmúlt idők során mit sem vesztettek értelmükből, mondanivalójukból. A KECSKEDUDA Úgy jóllaktam, mint a duda

Részletesebben

Mit nevezünk kéknyelv betegségnek? A kéknyelv betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh,

Mit nevezünk kéknyelv betegségnek? A kéknyelv betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, Mit nevezünk kéknyelv betegségnek? A kéknyelv betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉZMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK: A kézműves műhelymunka tanításának célja: A kézműves tevékenységek megismertetésével

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet A magyar kacsa tenyésztési programja 2004 Bevezetés Kacsafajtáink eredete, háziasítása és elterjedése Házikacsánk őse az északi féltekén általánosan elterjedt tőkés

Részletesebben

2015. szeptember 23. szerda B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér. Húsmarha fajtabemutató

2015. szeptember 23. szerda B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér. Húsmarha fajtabemutató 2015. szeptember 23. szerda Kettőshasznú magyartarka és koncentrált tejű fajták bírálata Húshasznú szarvasmarha, tenyészállat bírálat Ló és tenyészállat bírálat fejési és nyírási bemutató ( és Juh és kecske

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK (fehér, fekete és kendermagos színváltozat)

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK (fehér, fekete és kendermagos színváltozat) Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-359; E-mail:

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

Tavaszkezdő játékaink

Tavaszkezdő játékaink Tavaszkezdő játékaink A telet követő tavasz mindenkinek nagyon fontos időszak. A földművelők életében a téli viszonylagos pihenés után újrakezdődik a munkák sorozata. A gyerekek ezt az időszakot másképpen

Részletesebben

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac liberalizálása hasonlóan az egészségügy privatizációjához mind a mai napig aktuális, a közvéleményt is foglalkoztató kérdés. Az

Részletesebben

A 2. ábra a Szahara barlangrajzait (a barlangok falán talált ősi rajzokat és festményeket), és az állatvilág változásait mutatja. 1.

A 2. ábra a Szahara barlangrajzait (a barlangok falán talált ősi rajzokat és festményeket), és az állatvilág változásait mutatja. 1. A CSÁD-TÓ Az 1. ábra az Észak-Afrika szaharai részén található Csád-tó vízszintjének változásait mutatja. A Csád-tó kb. i.e. 20 000-ben, az utolsó jégkorszak alatt teljesen eltűnt, majd i.e. 11 000 körül

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

JELENTÉS. Medvekérdés és vadkárok Hargita megyében

JELENTÉS. Medvekérdés és vadkárok Hargita megyében - 1 - HMTJ 26/2015 (10.02.2015) Ikt. szám: 3222/10.02.2015 JELENTÉS Medvekérdés és vadkárok Hargita megyében Előterjesztő: Elemző Csoport - 2 - Referenciadokumentum: - 1979-es Berni Egyezmény - Európai

Részletesebben

"Madarak és Fák Napja" XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015.

Madarak és Fák Napja XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015. "Madarak és Fák Napja" XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 125 pont Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 10 pont/ Madárhangok Minden helyes megoldás

Részletesebben

Kérdések és feladatok

Kérdések és feladatok Kérdések és feladatok A vers és a zene egyaránt érzelmeket fejez ki olvashatjuk Benedek Marcell versről, drámáról és prózáról (regényről) szóló hármaskönyvében. 1 1. Milyen érzéseket vagy érzelmeket vélsz

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

CSODASZARVAS - JELENÉS

CSODASZARVAS - JELENÉS Sokféle szarvas-állatot ismerünk. Megtaláljuk közöttük az egyenes, hajlott, csavart és pödrött szarvúak mindenféle fajtáját, egészen az ágas-bogas agancskoronát viselőkig, melyek közül legismertebbek,

Részletesebben

IV. Fodor József Biológia Verseny

IV. Fodor József Biológia Verseny IV. Fodor József Biológia Verseny Döntő 2013. március 8. 1. A kukoricahajtás színének öröklődése (10 pont) Különféle kukoricákat keresztezve egymással, a következő eredményeket kapták: Az 1. keresztezésben

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI)

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) Zárójelentés Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. OTKA kutatási programról Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) 2012 1 Az Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. programban azt

Részletesebben

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Középpontban az adatok 1. jelentés: A romák 01 EU-MIDIS Az Európai Unió felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről Magyar 2009 Középpontban az adatok 1. jelentés A romák Az Európai Unió

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Csíkajnád HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2014 0 Csíkajnád Csíkszeredától 20 kilométernyi távolságra lévő 600 lelket számlálókis falu.több

Részletesebben

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor Szövegtípus: élményt kínáló, elbeszélő (mese). MEGOLDÁSOK 3. OSZTÁLY ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK 1. feladatsor Az 1-4. feladat gondolkodási művelete: információ-visszakeresés. Az 1-4 feladat célja: az információ

Részletesebben

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001.

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001. A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programok elemzése Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 21. Előzmények Az 1999 tavaszán közétett felhívás nyomán alakult mintegy

Részletesebben

1. a) Határozza meg a fejlődés fogalmát csecsemő és kisgyermek korban! Ismertesse a

1. a) Határozza meg a fejlődés fogalmát csecsemő és kisgyermek korban! Ismertesse a 1. a) Határozza meg a fejlődés fogalmát csecsemő és kisgyermek korban! Ismertesse a gyermek növekedését és testi fejlődését befolyásoló belső, külső tényezőket, az öröklés és a környezet szerepét a fejlődésben!

Részletesebben

SÍPPAL, DOBBAL, NÁDIHEGEDŰVEL

SÍPPAL, DOBBAL, NÁDIHEGEDŰVEL Gólya gólya gilice kezdetű gyermekdalunk mágikus, gyógyító hatású eszközök használatának emlékét őrizte mag napjainkig. Nézzük, vajon mire lehettek jók a csodatévő hangszerek? SÍPPAL, DOBBAL, NÁDIHEGEDŰVEL

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelmiszer-ipari alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 14. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

B I ZTONSÁGI ADAT L AP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XI I.27.) EüM rendelet szerint)

B I ZTONSÁGI ADAT L AP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XI I.27.) EüM rendelet szerint) B I ZTONSÁGI ADAT L AP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XI I.27.) EüM rendelet szerint) 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Termék kód: 00534 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű,

Részletesebben

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó személyek alkalmasságának orvosi vizsgálatára vonatkozó előírásokról A munkavédelemről

Részletesebben

www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY

www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY I.P. gyermek lábát mérje meg a Primigi, egy különleges kaland lépésről lépésre egy különleges kaland lépésről lépésre www.primigi.com export@primigi.com IMAC S.p.A. - ITALY A PRIMIGI Passo dopo passo (Lépésről

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0100 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0100 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Panziós, falusi vendéglátó A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 01. KECSKEMÉT. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea

2012. FEBRUÁR 01. KECSKEMÉT. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea A HOMOKHÁTSÁGI TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE KAMRA-TÚRA II. ÜTEM PROJEKT KECSKEMÉT 2012. FEBRUÁR 01. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

A patikában nem kapható: Egészség másképp

A patikában nem kapható: Egészség másképp A patikában nem kapható: Egészség másképp Egészség másképp? Azoknak, akik elviselhetetlen fájdalmaktól szenvednek, vagy olyan problémájuk van, amit az egészségügy feltehetően nem tud az elvárásunknak megfelelően,

Részletesebben

ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához. közös Stratégia 3.3 Akció

ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához. közös Stratégia 3.3 Akció ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához közös Stratégia 3.3 Akció A szerző: Prof. Richard Stiles, Város- és Tájépíteszeti Intézet Műszaki Egyetem, Bécs Ez a tanulmány hat különálló munkadokumentum alapján

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14.

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. ZÁRÓJELENTÉS 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása A megtelepedés okai Városi vadgazdálkodás IV. előadás: A városi területeken előforduló fajok Alkalmazkodás az emberi civilizáció egyébként zavaró, káros körülményeihez Az urbanizálódás szelekciós tényező

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro PAPA Szindróma Verzió 2016 1. MI A PAPA SZINDRÓMA 1.1 Mi ez? A PAPA a pyogen arthritis, pyoderma gangrenosum és acne" (gennykeltő ízületi gyulladás, üszkös

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát.

SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát. CINIE 100 MG TABLETTA Cinie 100 mg tabletta szumatriptán HATÓANYAG: 100 mg szumatriptán tablettánként (szumatriptán szukcinát formájában). SEGÉDANYAG: Laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium,

Részletesebben