TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember..."

Átírás

1

2

3 TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember TROGMAYER Ottó: Én, Csalog MÓD László: Csalog József, a néprajzkutató József Csalog, the ethnographer VIZI Márta: Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum. Szemelvények a szekszárdi évekbõl József Csalogovits and the Tolna County Museum. His years in Szekszárd HORVÁTH Ferenc: Csalog József, a régész és muzeológus József Csalog, archaeologist and museologist * VISY Zsolt: A régészet és a genius loci Die Archäologie und der Genius Loci BÁCSMEGI Gábor FOGAS Ottó: A Körös-kultúra lelõhelyei Nagytõkén Sites of Körös culture at Nagytõke PALUCH Tibor: Maroslele-Panahát, legelõ. Újabb eredmények 50 év múltával Maroslele-Panahát. New advances fifty years later GOLDMAN György SZÉNÁSZKY Júlia: Szellemidézés. Antropomorf leletek a középsõ neolitikumból Conjuring up the past. Anthropomorphic finds from the Middle Neolithic SEBÕK Katalin KOVÁCS Katalin: Hengeres testû arcos edény töredékei a fiatal Szakálhátikultúra Rákóczifalva határában feltárt településérõl A cylindrical face pot from the late Szakálhát settlement at Rákóczifalva REZI KATÓ Gábor: Szegvár-Tûzköves, avagy ami megmaradt Szegvár-Tûzköves, or what remains T. BIRÓ Katalin: Egy sváb menyecske hozománya. Gondolatok a szegvár-tûzkövesi kõeszköz raktárlelet kapcsán The dowry of a Transdanubian maiden. The stone tool hoard from Szegvár-Tûzköves GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó: A Tiszai-kultúra két sírja Békés-Povádról Two burials of the Tisza culture from Békés-Povád ANDERS Alexandra: Térfelosztás és térhasználat az alföldi késõneolitikum házaiban Organisation of space and use of space in the Late Neolithic houses on the Great Hungarian Plain

4 RACZKY Pál SÁNDORNÉ KOVÁCS Judit: Festékanyag- és szervesedénybevonat-elemzések alföldi késõ neolitikus díszkerámiákon. (Az elsõ vizsgálati eredmények) Analysis of pigments nad organic coatings on the Late Neolithic fine wares of the Great Hungarian Plain. (Preliminary results) KNIPL István: Újabb leletek a császártöltési határban (Bács-Kiskun megye) New finds from the Császártöltés area BEDE Ádám: Csalog József alföldi halomkutatásai József Csalog s investigations of the mounds in the Great Hungarian Plain * KALICZ Nándor: Csalog Józseftõl a Medina-típuson keresztül a Starèevo-kultúráig From the Medina type to the Starèevo culture EGRY Ildikó: A Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra új lelõhelyei a Kisalföldön A new site of the Transdanubian Linear Pottery culture in the Little Hungarian Plane REGENYE Judit: Idoltöredék Bodorfáról (Veszprém megye). Adalék a DVK kultuszéletéhez A figurine fragment from Bodorfa (County Veszprém). Data to the religious beliefs of the Transdanubian Linear Pottery culture SÜMEGI Pál ILON Gábor JAKAB Gusztáv PÁLL Dávid Gergely TÖRÕCSIK Tünde: Neolit és rézkori régészeti kultúrák és környezeti hátterük az Alpokaljáról Neolithic and Copper Age cultures and their environment in the Alpine foreland TOKAI Zita Mária: Késõ neolit állatalakos fedõ Nagykanizsa-Palin, anyagnyerõhelyrõl A Late Neolithic animal headed lid from Nagykanizsa-Palin PÁSZTOR Emília P. BARNA Judit: A késõ neolit Lengyeli-kultúra körárkai. Lehetséges csillagászati ismeretek a Kárpát-medencében The enclosures of the Late Neolithic Lengyel culture. Evidence for astronomical knowledge in the Carpathian Basin P. BARNA Judit: Újabb adatok a dunántúli Sopot-kultúra kultuszéletéhez. Késõ neolitikus absztrakt állat alakú oltárok a Délnyugat-Dunántúlról The cult life of the Transdanubian Sopot culture. Abstract animal altars of the Late Neolithic from south-western Transdanubia ILON Gábor: A Lengyeli-kultúra baltás istene Szombathelyen (Vas megye) The Axe God of the Lengyel culture from Szombathely (County Vas) SZILASI Attila Botond: Techno-tipológiai megfigyelések a Szombathely, Parkerdei lakópark õskori telepének pattintott kõleletein. Elõzetes jelentés a 276. objektum pattintott kõeszközeirõl Techno-typological evaluation of the chipped stone implements from the prehistoric settlement at Szombathely-Parkerdõ Apartment Complex. Preliminary report on the chipped stone implements from Feature TÓTH Gábor: Újabb újkõkori emberi maradványok Vas és Zala megyébõl Anthropological finds from the Neolithic from Counties Vas and Zala ZALAI GAÁL István OSZTÁS Anett: A Lengyeli-kultúra települése és temetõje Alsónyék-Kanizsa-dûlõben A settlement and cemetery of the Lengyel culture at Alsónyék-Kanizsa-dûlõ

5 GYÖRGY László: A Baden-kultúra települése Dunaszentgyörgy közelében A settlement of the Baden culture neardunaszentgyörgy HORVÁTH Tünde KÖHLER Kitti KUSTÁR Ágnes: Életmód és habitus a késõ rézkori badeni-kultúrában régészeti és antropológiai adatok alapján... Lifestyle and mental habits of the Late Copper Age Baden culture in the light of the archaelogical and anthropological evidence.... SZABÓ Géza: Csalog József bonyhádi mészbetétes temetõje az újabb kutatási eredmények és két egyedülálló lelet tükrében... The cemetery of the Encrusted Pottery culture at Bonyhád in the light of new research and two unique finds... MIKLÓS Zsuzsa VIZI Márta: Ete (Tolna megye) egy középkori mezõváros kutatásának közel 200 éve Ete, a medieval market town in County Tolna. Research over the past two hundred years HORVÁTH Ferenc: Elnöki zárszó. Széljegyzetek a szentesi Csalog József emlékkonferencia margójára Closing address. Comments on the Csalog József Memorial Conference Rövidítések jegyzéke List of abbrevations * A Koszta József Múzeumban 2008-ban rendezett Csalog József emlékkonferencia programja Pillanatképek a konferencia résztvevõirõl (fotó: Szabó J. József)

6 Medinától Etéig. Szentes 2009, A TISZAI-KULTÚRA KÉT SÍRJA BÉKÉS-POVÁDRÓL GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó A LELÕHELY TÖRTÉNETE Békés-Povád a térség talán legrégebb óta ismert lelõ- telep eddig érintetlen részét is elkezdték hordani. E behelye Békés város északkeleti határában, az 1850-es jelentés nyomán Trogmayer Ottó végzett leletmentést években ásott Kettõs-Körös medrének keleti partján 1958-ban, és 8 õskori valamint 143, századi sírt fekszik. Régészeti lelõhelyként 1885 óta ismert. tárt fel (TROGMAYER 1962). Az ekkor elõkerült õskori A Tiszai-kultúra lelõhelyérõl az elsõ kutatás- leletek zömét továbbra is a Tiszai-kultúra anyaga jetörténeti összefoglalás és szakirodalmi ismertetés lentette, azonban néhány szakálháti díszítésû cserép, a Banner Jánostól származik (BANNER 1930, ). Badeni-kultúra néhány cseréptöredéke és bronzkori ke ben gyûjtést is folytatott itt diáktársaival, majd rámiadarabok is elõfordultak a sok a szarmata lelet 1925-ben és 1927-ben egyetemi hallgatóival (BAN- mellett. NER 1990, 20). Az elõkerült edénytöredékek alapján a A feltárás óta számos esetben végeztek gyûjtést a tell települést a Tiszai-kultúrához sorolta. területen, az elõzõekben megismert anyagon kívül a 1953-ban a békési Mezõgazdasági Szakiskola Tiszapolgári-kultúra néhány kerámiatöredékét, a szar- Tangazdasága számára Békés-Povádon csatornákat mata leletek között hun korra tehetõ cserepeket és az kezdtek ásni, eközben a kubikusok különféle leletek- avar korra keltezhetõ darabokat is találtak. A topogre, sírokra bukkantak. Zalotay Elemér helyszíni szem- ráfiai munka terepbejárásai során azonban már csak a léje során a Tiszai-kultúra nagy kiterjedésû telephelye lelõhely roncsait lehetett feltérképezni, eszerint a jobb mellett szarmata, illetve s -végû hajkarikával ellátott parti gát külsõ oldalán alacsony, széles hátság húzódik sírokról is beszámolt. észak felé, melyet keletrõl mélyebb fekvésû, egykor 1958-ban Gazdapusztai Gyula végzett újra helyszíni biztosan vízjárta terület kísér (MRT 10, 81 86). szemlét, és megállapította, hogy rizstelep építése miatt a A FELTÁRÁS Vízelvezetõ csatorna ásása miatt S. Turcsányi Ildikó 1970-es években itt talajmeliorációt végeztek, ennek 2002 július és október között megelõzõ régészeti során kb. 1,5 m mélyen dréncsövet fektettek le. A feltárást végzett a lelõhelyen (RégKut 2002 (2004) dréncsõ a feltárásra kijelölt sáv középvonalában fu- 180). Az ásatás 4 méter széles sávban a vízelvezetõ tott végig, szinte minden elõkerülõ objektumot részcsatorna 800 m hosszú nyomvonalára korlátozódott. legesen vagy teljesen elpusztítva. A nyomvonal a gát mellett húzódó út és szántóterület A feltárt terület északi felében szarmata, a déli között futott, mindkettõbõl kiszakítva 1-1 keskeny részén pedig avar kerámiával keverten kerültek elõ a csíkot. A környezõ földeken még alig kelt ki a napra- talaj felsõ részében a Tiszai-kultúra emlékei. A térforgó, így a munka megkezdésekor humuszolás képen pirossal jelölt a nyomvonalnak azon része, ahol közben lehetõség adódott a lelõhely területének teljes jellemzõen neolitikus anyagot találtak (1. kép 1). bejárására is. Feltûnt az a a régészeti topográfiai A feltárt nyomvonal északi része érintette a többmunkálatok során már megfigyelt és leírt rétegû tell területét. Ezen a részen került kibontásra az m-es világosszürke színû nagy folt, mely háromszög a házrészlet is, melynek padlóját legalább ötször újíalakban nyúlik be a szántóterületre, és felszínén rend- tották meg. A kibontott házgödör mellett (1. kép 2) a kívül sok lelet volt gyûjthetõ. Azt is megfigyelték, dréncsõ bolygatott sávjában találtak egy szinte teljes hogy a számunkra kijelölt terület is bolygatva volt. Az felületén mintás, élén bekarcolt, emberalakkal díszí- 117

7 GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó tett agyagnehezéket (TURCSÁNYI 2007). A nyom- tudott a metszetfalban megfigyelni különálló rétegevonal északi felének déli szélén egy rontott gyula- ket, így valószínû, hogy a terület, ahol a sír elõkerült, varsándi cseréptöredékekkel keltezett gödröt, majd már a tellhez tartozó horizontális lelõhely lehetett. A kizárólag szarmata objektumokat bontottak ki. Egy kerámiák formája alapján a sírt nem tudjuk a Tiszaihosszabb, neolitikus leletektõl mentes terület után kultúra belsõ kronológiájába beilleszteni, mivel áljelentkezett egy nagyméretû õskori gödör. talánosak a kultúrán belül. Ettõl délre, a nyomvonalat keresztezõ árok mellett Kova- és obszidián pengék adásának a szokása északról és délrõl egy-egy sírt tártak fel. Mindkettõ a ismert a késõ neolitikumból. A szokás párhuzamát Tiszai-kultúrához tartozott. Az északi sír egy Vésztõ-Mágorról említhetjük, amikor a szentélyben, éves gyermek bolygatott sírja volt, a déli sírban egy egy áldozati tálban kova- és obszidiánpenge feküdt férfi csontvázát találták. két trapéz alakú vésõ és égett állatcsontok mellett. Békés-Povádon az edényen a kõbuzogány darabjai 3. sír (1. kép 3): T.: DNy ÉK. A bolygatott sírban egy mellõl kerültek elõ éves gyermek csontváza zsugorítva, a jobb oldalára A spondylusból készült nyaklánc mindenütt megvolt fektetve. Lábai felhúzva, karjai a test mellett feküdtek, található a késõ újkõkori temetõkben kagylóval, vagy koponyája nem volt a sírban. A sír alja a lehumuszolt felkagyló nélkül. Mind a spondylus, mind a mandulaszíntõl néhány cm mélyen feküdt, sírfoltot nem volt megkagyló a Földközi-tenger vidékérõl származik. figyelhetõ. 5. sír (2. kép 1): T.: DK ÉNy. Férfi csontváz zsugorítva, A buzogánnyal eltemetett férfiak jelentõs szerepet jobb oldalára fektetve helyezkedett el a sírban. Tér- játszhattak a késõ neolitikum idején. A jogar vagy deit felhúzták, karjai az arc elõtt feküdtek. Mellékletként buzogány a hatalom szimbóluma volt, így az azzal tett edények, kova- és obszidiánpengék és egy kõbuzogány eltemetett férfiak is hatalommal rendelkezõ, vezetõ a sír északkeleti részében, a jobb csukló környékén, a spon- helyet tölthettek be az adott település életében. A dylus gyöngyök és a tengeri kagyló pedig a csontváz nyaka Tiszai-kultúrában Hódmezõvásárhely-Gorzsáról környékén került elõ. Mell.: 1. Barna színû, szürke foltos, (HORVÁTH PALUCH 2005, 152. kép; HORVÁTH 1987, homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, erõteljes hasvonalú palack (2. kép 9). Két kis könyökfüle a vállon 43, fig. 34), és Kökénydombról (BOGNÁR-KUTZIÁN nyugszik, nyaka hengeres, pereme egyenes. Ma.: 15,4 cm, 1963, 316) is ismerünk márvány buzogányfejeket. A fá.: 6,3-6,8 cm. 2. Vörösesbarna színû, apró kaviccsal Lengyeli-kultúrából pedig már Wosinsky Mór is soványított, szûkülõ nyakú, egyenes peremû palack (2. kép talált Lengyelen több buzogányos sírt (WOSINSKY 10). Egyik füle letört, a csonk fölött, a perem alatt átfúrt. 1893, ). Kalicz Nándor aszódi ásatásán, az Ma.: 13,9 cm, fá.: 4,1 cm, pá.: 7,9 cm. 3. A csontváz nyak- egyik leggazdagabb sírból, a 100.-ból került elõ csigolyái körül 23 darab spondylus gyöngy került elõ (2. márványból készült buzogányfej (KALICZ 1985, 20). kép 6). Ezek 5-7 mm átmérõjûek és 2-5 mm vastagok. Nagy Alapvetõ különbség a többi buzogányfejhez képest, részük átkristályosodott. 4. A nyakcsigolyák alatt feküdt a nyaklánchoz tartozó mandulakagyló (2. kép 7), melynek hogy míg általában ezeket a kõeszközöket márványbúbját lecsiszolták. A kagylót Camea rögzítéssel köthették ból vagy mészkõbõl készítették el, addig a békésfel a spondylus gyöngyökbõl álló nyakláncra Az 1. povádi sírból elõkerült buzogányfej bazaltból készszámú edény tetején feküdt az egyik obszidián és a kovapenge, ült, ami könnyen törik. De nem ez az egyetlen buzo- valamint a kõbuzogány töredékei. (2. kép 3 4) 7. A gányfej errõl a lelõhelyrõl. Még Trogmayer Ottó nyomott gömb alakú buzogány (2. kép 5) bazaltból ké- ásatásán került elõ egy sötétszürke színû, csiszolt szült. 1 A buzogány magassága 41 mm, átmérõje 52 mm, a kõbuzogány-töredék (2. kép 8). furat átmérõje 16 mm. A fúrás mentén összetört hat darabra. Békés-Povádot a Tiszai-kultúra tell települései Valószínûleg a fúráskor tört el, mivel nincs befejezve, azaz közé soroljuk. A most erõkerült és a korábban már lecsiszolva, csak az elõzetes munkálatokat végezték el rajfeltárt leletek alapján lehetõségünk van a települést ta. A töredékek annyira kopottak, hogy teljes rekonstruelhelyezni a Tiszai-kultúra idõrendjén belül álásuk nem végezhetõ el, bár a töredékek egymáshoz illeszkednek. 8. Egy másik obszidián penge (2. kép 2) a ban Trogmayer Ottónak a tell feltárására nem volt csontváz bal csuklójánál feküdt. lehetõsége, mivel az elsõdleges cél a sírok megmentése volt. Egy helyen szondaszerûen megpróbálta A sírból elõkerült kerámiák díszítetlenek. A felállás, tisztázni a tell rétegtani viszonyait, de a magas víztárás módszere (géppel való humuszolás) miatt az és a rizsföldek elöntése miatt ez nem volt lehet- ásató nem tudta meghatározni a sír indulását. El- séges. 120 cm mélyre hatolt le és három települési mondása szerint ezen a területen egyébként sem szintet figyelt meg (TROGMAYER 1962). Az elõkerült 1 Köszönjük Sümegi Pálnak a buzogány anyagának és a kagyló meghatározásában nyújtott segítségét. 118

8 A Tiszai-kultúra két sírja Békés-Povádról leletek alapján 1966-ban Bognár-Kutzián Ida a VÁTH 2005, 61), vagy Tisza I (KALICZ RACZKY lelõhelyet a Gorzsa-csoportba sorolta (BOGNÁR- 1987, 25, 30) idõszakban indult el. KUTZIÁN 1967, 268). A legtöbb lelet viszont a Tiszai-kultúra korai Trogmayer Ottó ásatásán úgy, mint a 2002-es idõszakából, a korai tiszai (HORVÁTH 2005, 61), vagy Turcsányi Ildikó vezette ásatáson kerültek elõ szakál- Tisza I-II (KALICZ RACZKY 1987, 26, 30) idõszakból háti típusú leletek is (3. kép 1 4). Ezek alapján, mint származik (3. kép 5 10; 4. kép). Ebbõl az idõszakból az már korábban ismeretes volt (MAKKAY 1982, 61, került elõ egy virágcserép alakú edény arcábrázo j.), a település a Szakálháti Tiszai-kultúra át- lással (4. kép 8) is. meneti idõszakában, azaz a formatív tiszai (HOR- ÖSSZEGZÉS Békés-Povád a késõ neolitikumban a Formatív Tisza végén ért véget, azaz a Vinèa C1 idõszak végén vagy Tisza I. fázistól kezdve lakott volt. Ez a Vinèa (HORVÁTH 2005, 61 62). A tell élete tehát párhuzamo- B2-C1 idõszak legelejével párhuzamos idõszak. A san futott az öcsöd-kovácshalmi lelõhely életével település élete pedig a Tiszai-kultúra korai szakasza (KALICZ RACZKY 1987, 30). IRODALOM BANNER 1930 Banner J.: A tiszai kultúra két ismeretlen G. Hódmezõvásárhely 2005, lelõhelyérõl. Zwei unbekannte Fundorte der KALICZ 1985 Kalicz N.: Kõkori falu Aszódon. Aszód Theiss-Kultur. ArchÉrt 44 (1930) BANNER 1940 Banner J.: Újabb adatok a KALICZ RACZKY 1987 Kalicz, N. Raczky, P.: A bodrogkeresztúri kultúra elterjedéséhez. Neuere survey of recent archaeological research. In: The angaben zur Verbreitung der Bodrogkereszturer Late Neolithic of the Tisza Region. Eds.: Tálas, L Kultur. ArchÉrt 68 (1940) Raczky, P. Budapest Szolnok 1987, BANNER 1990 Békés Kolozsvár Jászberény Szeged KARÁCSONYI 1896 Karácsonyi J.: Békés (Banner János emlékiratai 1945-ig) Sajtó alá vármegye története I. kötet. Gyula rendezte: Jankovich B. D. Gyula MAKKAY 1982 Makkay J.: A magyarországi BOGNÁR-KUTZIÁN 1963 Bognár-Kutzián, I.: neolitikum kutatásának új eredményei Budapest The Copper-age cemetery of Tiszapolgár-Basata- MRT 10 Jankovich B. D. Medgyesi P. nya. ArchHung 42. Budapest Nikolin E. Szatmári I. Torma I.: Magyarország BOGNÁR-KUTZIÁN 1967 Bognár-Kutzián, I.: Das régészeti topográfiája 10. Békés megye régészeti Neolithikum in Ungarn. ArchAust 40 (1967) topográfiája. Békés és Békéscsaba környéke IV/ Szerk.: Jankovich B. D. Budapest HORVÁTH 1987 Horváth, F. Hódmezõvásárhely- SIKLÓSI 2004 Siklósi, Zs.: Presitige goods in the Gorzsa. In: The Late Neolithic of the Tisza Region. Neolithic of the Carpatian Basin. Acta ArchHung 55 Eds.: Tálas, L Raczky, P. Budapest Szolnok 1987, (2004) TROGMAYER 1962 Trogmayer O.: X-XII. századi HORVÁTH 2005 Horváth F.: Gorzsa. Elõzetes magyar temetõ Békésen. Ein ungarischer eredmények az újkõkori tell 1978 és 1996 közötti Friedhof in Békés. MFMÉ (1962) feltárásából. Gorzsa. Preliminary results of the TURCSÁNYI 2007 S. Turcsányi I.: Emberalakos excavation of the Neolithic tell between agyagnehezék a tiszai kultúra békés-povádi telljérõl. In: Hétköznapok Vénuszai. Szerk.: Bende L. Clay weight decorated with a human figure from Lõrinczy G. Hódmezõvásárhely 2005, the Tisza culture tell settlement of Békés-Povád. HORVÁTH PALUCH 2005 Horváth F. Paluch ArchÉrt 132 (2007) T.: Hétköznapok Vénuszai. Állandó régészeti WOSINSKY 1893 Wosinsky M.: A lengyeli telep csiszolt kiállítás a hódmezõvásárhelyi Tornyai János kõeszközei és azok készítési módja. ArchÉrt 13 Múzeumban. A kiállított tárgyak katalógusa. In: (1893) Hétköznapok Vénuszai. Szerk.: Bende L. Lõrinczy 119

9 GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó TWO BURIALS OF THE TISZA CULTURE FROM BÉKÉS-POVÁD András GULYÁS Ildikó S. TURCSÁNYI Since long known to the archaeological community, the carved from basalt. The man laid to rest in the grave had Békés-Povád site was assigned to the tell settlements of probably been one of the leaders of his community. The the Tisza culture in view of its finds (BANNER 1930). finds from the 1958 and the 2002 excavation season can The site was inspected in 1953 and Ottó be fitted into the internal chronological framework of Trogmayer conducted a small rescue excavation in 1958 the Tisza culture. The Szakálhát finds from the (TROGMAYER 1962). While surface finds were excavations and the field surveys indicate that the repeatedly collected on the site (MRT 10, 81 86), it was settlement had been established during the formative not excavated again until 2002, when Ildikó Turcsányi Tisza phase (HORVÁTH 2005, 61) or the Tisza I period conducted a salvage excavation (RégKut 2002 (2004) (KALICZ RACZKY 1988, 25, 30). Most vessels, however, 180). In addition to finds from the Gyulavarsánd culture, can be assigned to the early Tisza (HORVÁTH 2005, 61) and the Sarmatian and the Avar period, she uncovered or the Tisza I II period (KALICZ RACZKY 1988, 26, 30). the settlement features and find material of the Tisza No pottery wares representing the culture's late phase culture (Figs 1 3). Two graves of the Tisza culture, one are known from the site, suggesting that the settlement containing a child burial without any grave goods (Fig. had been abandoned during this period. The tell 4), the other containing a richly furnished adult burial settlement was roughly contemporaneous with the (Fig. 5) were uncovered in the southern part of the Öcsöd-Kováshalom settlement. The site's occupants investigated area. The adult burial yielded two plain established their settlement sometime during the Vinèa vessels, one obsidian and two chert blades, twenty-three B2/C1 transition and remained there until the close of Spondylus beads, a dog cockle and a broken mace head the Vinèa C1 period. Gulyás András S. Turcsányi Ildikó Tessedik Sámuel Múzeum Jantyik Mátyás Múzeum 5540 Szarvas 5630 Békés Vajda Péter u. 1. Széchenyi tér

10 A Tiszai-kultúra két sírja Békés-Povádról kép: 1: Békés-Povád lelõhely felszínrajza; 2: A feltárt terület északi része a házrészlettel (I. nyomvonalrészlet); 3: 3. sír; 4: A feltárt terület déli része a két sírral (II. nyomvonal-részlet) Fig. 1: 1: The Békés-Povád site; Northern part of the excavated area with the remains of a house; 3: Grave 3; 4: Southern part of the excavated area with the two burials 121

11 GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó kép: Békés-Povád 5. sír Fig. 2: Békés-Povád, Grave 5 122

12 A Tiszai-kultúra két sírja Békés-Povádról kép. Békés-Povád Fig. 3. Békés-Povád 123

13 GULYÁS András S. TURCSÁNYI Ildikó kép: Békés-Povád Fig. 4: Békés-Povád 124

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A Csongrád megyei Szegváron (1. kép 1 2) 1980 tavaszán homokbányászás közben sírok és telepobjektumok kerültek elő.

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10 BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... 11 TROGMAYER Ottó: Én, Csalog... 13 MÓD László: Csalog József,

Részletesebben

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta Bakonynána Csiszolt kőeszközök 1. Deposit

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok:

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok: Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek BSc alapok: http://www.ace.hu/curric/eltearcheometria/2010-03-30.pdf Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen 2008 Z A L A I M Ú Z E U M 17 65 Száraz Csilla Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen A publikáció leletközlés, a G a l a m b o k - H á r s a s - e r d ő l e l ő h e l y e n folytatott

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1.

Archeometria - Régészeti bevezető 1. Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés régészeti vonatkozások (készítés, használat, nevezéktan stb.) Kőeszközök : emberi tevékenység legrégibb dokumentumai jó fosszilizációs

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Egyéb kőzetfelhasználások régészeti aspektusai

Egyéb kőzetfelhasználások régészeti aspektusai Egyéb kőzetfelhasználások régészeti aspektusai 1. csiszolt kőeszközök 2. szerszámkövek, öntőformák 3. márvány, építő- és díszítőkövek - régészeti vonatkozások Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

Békés-Povád, az őskori emberek tanyája

Békés-Povád, az őskori emberek tanyája 1 Békés-Povád, az őskori emberek tanyája Az 1783-as felmérés térképlapja, nyíllal jelöltük a povádzugi halmot Békés-Povád, a térség talán legrégebb óta ismert régészeti lelőhelye Békés város északkeleti

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ P. BARNA JUDIT A LENGYELI KULTÚRA KIALAKULÁSA A DNY-DUNÁNTÚLON TÉZISEK

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Domoszló, őrlőkő- és malomkő kitermelés és műhelyterület Jelentés

Domoszló, őrlőkő- és malomkő kitermelés és műhelyterület Jelentés Domoszló, őrlőkő- és malomkő kitermelés és műhelyterület Jelentés Helyszín: Domoszló, Kisnána Időpont: 2012. 07.02-09. Résztvevők: T. Biró Katalin, Péterdi Bálint, Regenye Judit, Tóth Zoltán Henrik, Domoszló,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 2.

Archeometria - Régészeti bevezető 2. Archeometria - Régészeti bevezető 2. - A kormeghatározási módszerek áttekintése. - A régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Előző órához: megjelent: 1 Előző órához:

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Pattintott kőeszközök 1.

Pattintott kőeszközök 1. Pattintott kőeszközök - régészeti alapok - készítés módja - használat - rendszer, beosztás - típusok Kárpát-medence és környezete, Európa, Európán kívüli fontosabbak (bemutató gyűjtemény) dokumentálás

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Gulyás András Zoltán régész főmuzeológus. Iskolák

Szakmai önéletrajz. Gulyás András Zoltán régész főmuzeológus. Iskolák Szakmai önéletrajz Gulyás András Zoltán régész főmuzeológus Iskolák 1992 1994 Vajda Péter Gimnázium, Szarvas 1994 1996 Horváth Mihály Gimnázium, Szentes. Érettségi 1999 2004 József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON - Rózsa Zoltán - Az avarok telepeinek emlékanyagát először Farkas Sándor találta meg Csongrádon. 1 Az általa feltárt

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető dr. Kvassay Judit Feldolgozási osztályvezető Régész, főmuzeológus Elérhetőségek MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Raktár-Laborépület, Északi szárny, fszt. 60/A. szoba H-1113 Budapest,

Részletesebben

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 57-62 Pécs, 2015 Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail: zoffmann@freemail.hu A régészeti

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn 3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn KŐHEGYI MIHÁLY VÖRÖS GABRIELLA (Baja, Türr István Múzeum Szentes, Koszta József Múzeum) 1973 áprilisa és 1976 júniusa között Kürti Béla, a Móra

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag

Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Bronzkor Rézkor Neolitikum Paleolitikum

Részletesebben

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN Rácz Zsófia, Daróczi-Szabó Márta A szarvas szemfogból készült ékszerek a felső paleolitikumtól kezdve tűnnek fel a különböző korszakok temetkezési

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

Dr. CSÁNYI MARIETTA RÁKÓCZIFALVA BAGI FÖLD I. (1. LELŐHELY)

Dr. CSÁNYI MARIETTA RÁKÓCZIFALVA BAGI FÖLD I. (1. LELŐHELY) Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. Dr. CSÁNYI MARIETTA VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE I. ÜTEM A SZOLNOKI DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM MEGELŐZŐ FELTÁRÁSAI A RÁKÓCZIFALVA-BIVALY-TÓ TÉRSÉGÉBEN

Részletesebben

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km)

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km) Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról A szondázó ásatások

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

OTKA K61935 program Záróbeszámoló

OTKA K61935 program Záróbeszámoló OTKA K61935 program Záróbeszámoló Kutatási programunk az élelemtermelés kezdeteinek folyamatát vizsgálta a Kr. E. 6. évezred második felében, egy korábban ezekben a korokban alig kutatott területen: a

Részletesebben

MEZŐZOMBOR-KÖZSÉGI TEMETŐ LELŐHELYRŐL

MEZŐZOMBOR-KÖZSÉGI TEMETŐ LELŐHELYRŐL A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIV (2015), 113 130. Kora ÉS KÖZÉPSŐ RÉZKORI TELEPNYOMOK MEZŐZOMBOR-KÖZSÉGI TEMETŐ LELŐHELYRŐL Patay Róbert Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre Absztrakt: A tanulmány a 2001-ben

Részletesebben

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ Horváth Tünde- S. Svingor Éva - Molnár Mihály 1 1. melléklet: A mintavételre kijelölt objektumok rövid jellemzése: - 203. gödör, 33-34/4 szelvény: a többrétegű

Részletesebben

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén -

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - A régészeti topográfiai munkák során a megye északi részén, a volt szarvasi és szeghalmi

Részletesebben

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Az 1955-ben megtartott Régészeti Konferencia összegezte a hazai őskori kutatás állását, rámutatva arra, hogy az utolsó tíz év anyaggyarapodása ellenére

Részletesebben

ELŐZETES EREDMÉNYEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSAI TELL KÉSŐ NEOLIT KERÁMIÁINAK (TISZA-KULTÚRA GORZSA- CSOPORT) VIZSGÁLATÁRÓL

ELŐZETES EREDMÉNYEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSAI TELL KÉSŐ NEOLIT KERÁMIÁINAK (TISZA-KULTÚRA GORZSA- CSOPORT) VIZSGÁLATÁRÓL 5 ELŐZETES EREDMÉNYEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSAI TELL KÉSŐ NEOLIT KERÁMIÁINAK (TISZA-KULTÚRA GORZSA- CSOPORT) VIZSGÁLATÁRÓL PRELIMINARY RESULTS OF LATE NEOLITHIC CERAMIC ANALYSIS FROM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSA

Részletesebben

Adatok a késő neolitikus viselet megismeréséhez a lengyeli kultúra újabb leletei alapján

Adatok a késő neolitikus viselet megismeréséhez a lengyeli kultúra újabb leletei alapján ZALAI MÚZEUM 13 2004 Р. Bama Judit Adatok a késő neolitikus viselet megismeréséhez a lengyeli kultúra újabb leletei alapján Bevezetés Az M7 autópálya Zala megyei szakasza (1. kép 1) több jelentős neolitikus

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 39-56 Pécs, 2015 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail:

Részletesebben

https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?pprint=0&lang=hu

https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?pprint=0&lang=hu Lap 1/ 5 kutatás adatai zsűriazonosító: RGM A kutatási időszak: - 2007 Az OTKA támogatás összege (ezer Ft) Pályázat címe: Vörs-Máriaasszonysziget őskori lelőhely interdiszciplináris feldolgozása a pályázat

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

15 2006 ZALAEGERSZEG

15 2006 ZALAEGERSZEG 15 2006 ZALAEGERSZEG Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Szerkesztõbizottság: HORVÁTH LÁSZLÓ, MÜLLER RÓBERT, NÉMETH

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Kőeszközök

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Kőeszközök archeometriája Kőeszközök T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Bevezetés: Kőzetek felhasználása a régészeti korokban kőeszközök, szerszámkövek, öntőformák,

Részletesebben

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft.

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft. Karakter 95 Építő és Szakipari Kft. Nyíregyháza N+DL System Kft. Kótaj Kácsor Ferenc Eger Út Finis Kft. Fót Mérték Építészeti Stúdió Kft. Budapest Nóra 97 Kft. Polgár Tiszántúli Református Egyházkerület

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

A DUNA - TISZA KÖZI HÁTSÁG ÉS A KALOCSAI SÁRKÖZ HAJÓS ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉGEK KÖZÖTTI HATÁRTERÜLETÉNEK GEOARCHEOLÓGIAI ELEMZÉSE

A DUNA - TISZA KÖZI HÁTSÁG ÉS A KALOCSAI SÁRKÖZ HAJÓS ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉGEK KÖZÖTTI HATÁRTERÜLETÉNEK GEOARCHEOLÓGIAI ELEMZÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A DUNA - TISZA KÖZI HÁTSÁG ÉS A KALOCSAI SÁRKÖZ HAJÓS ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉGEK KÖZÖTTI HATÁRTERÜLETÉNEK GEOARCHEOLÓGIAI

Részletesebben

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) Archeometriai Műhely 2011/1. Péterdi et al. melléklet 1 Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) Appendix PETROGRAPHICAL AND

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái Messzi István Sportcsarnok Füles serleg, anyaga: fém, színe: arany. Talapzata bordó színű műanyag, mérete: 16 x 16 cm, magassága 9 cm. A serleg teljes

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002.

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. f. ~G? ~~~ HERMAN MUZEUM /... -,- OTTO KELEMÉR-MOHOSV ÁR 2002. ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI A FELTÁRAsON KÉSZÜLT FOTÓK LEÍRAsA Ásatásvezető: Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. 1 3. A munkateület

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON

VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON BARCZA GÉZA: A magyar mûemlékvédelem fejlõdése a jogszabályok tükrében (1847 1949) Die Entwicklung des ungarischen Denkmalschutzes und die Rechtsnormen

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

A PROMPT GAMMA AKTIVÁCIÓS ANALÍZIS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSAI

A PROMPT GAMMA AKTIVÁCIÓS ANALÍZIS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSAI A PROMPT GAMMA AKTIVÁCIÓS ANALÍZIS ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSAI SZILÁGYI Veronika KASZTOVSZKY Zsolt IKI KTT 2010. október 6. Kulturális örökségünk egyedi, nagy eszmei értékű tárgyai Nyersanyag eredet (proveniencia)

Részletesebben

Szarmata kori település Doboz-Homokgödöri táblán

Szarmata kori település Doboz-Homokgödöri táblán Szarmata kori település Doboz-Homokgödöri táblán MEDGYESI PÁL 1982. szeptemberében bejelentés érkezett a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságához, hogy Dobozon, az úgynevezett Homokgödöri táblán, földbányászás

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Egy 15 16. századi veretes öv restaurálása és rekonstrukciója

Egy 15 16. századi veretes öv restaurálása és rekonstrukciója Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 237 256 Kaposvár, 2004 Egy 15 16. századi veretes öv restaurálása és rekonstrukciója A Somogysámson közigazgatási területéhez tartozó Marótpusztán 2000 májusában téglagyártáshoz

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 NYÁR

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 NYÁR MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 NYÁR www.magyarregeszet.hu Német-magyar bioarcheológiai kutatási program az MTA BTK Régészeti Intézetben Bánffy Eszter A régészet és a genetika kapcsolata önmagában

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben