LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park"

Átírás

1 LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park In 1854 Abraham Ganz (1814 Unter-Embrach, Switzerland 1867 Pest, Hungary) opened an iron foundry in one of the houses on Korhaz Street, today Ganz Street in Buda, thus taking the first step in establishing the Ganz enterprises. At first seven workers worked at the foundry, which quickly developed into a factory. At least 300 workers were employed at the bigger foundry, which was built in 1858; today a small part of it is a museum. Due to its chilled iron railway wheels the factory became of European significance, as this invention was granted an Austrian patent. During the Hungarian War of Independence in 1848, they were engaged in casting cannons with the inscription "Do not harm the Hungarians". In 1867 Ganz died under tragic circumstances. His life's work was continued by Andras Mechwart, a mechanical engineer of German descent (1834 Schweinfurt, Germany 1907 Budapest, Hungary), who from 1859 was Ganz's fellow worker at the foundry. In 1869 the factory was transformed into a joint enterprise under the name of Ganz and Partner Iron Foundry and A Ganz vállalatbirodalom alapjait Ganz Ábrahám svájci születésû (1814 Unter-Embrach 1867 Pest) öntômester rakta le, miután 1845-ben Budán, a Kórház utca, ma Ganz utca egyik házában vasöntô mûhelyt nyitott. A kezdetben hét munkással dolgozó öntöde Ganz Ábrahám haláláig gyárrá fejlôdött. Az 1858-ban felépített nagy öntödében, amelynek egy kis töredéke jelenleg az Öntödei Múzeum kiállításának ad otthont, legalább 300 munkás dolgozott. Kéregöntésû vasúti kerekeinek köszönhetôen a gyár európai jelentôségre tett szert, mivel erre a találmányra osztrák szabadalmi jogot szereztek. A szabadságharc idején Ne bántsd a magyart! feliratú ágyúkat is öntöttek. Ganz Ábrahám 1867-ben tragikus körülmények között meghalt. Életmûvét Mechwart András német származású gépészmérnök (1834 Schweinfurt 1907 Budapest) folytatta, aki 1859-tôl munkatársa volt az öntödében. A gyár 1869-ben Ganz és Társa Vasöntöde és Gépgyár Rt. néven részvénytársasággá alakult, melynek igazgatója, majd vezérigazgatója hosszú ideig The Foundry Museum and the cast iron spiral staircase transported from the Ganz factory Machine Factory, its director and later its director-general having been Andras Mechwart for a long time. The Ganz factory became world-famous due to Andras Mechwart's invention, the corn milling rolls, that changed the Hungarian milling industry, and also due to the establishment of an Electrotechnical Department. They began to use electrotechnology in the factory in The first electricity department was opened in a shed, in the backyard of a house in Kacsa Street 18, that later developed into a factory and was moved in the building of the Kiraly mill in Fo Street 73. But this place wasn't large enough either, because Karoly Zipernovsky, Miksa Deri and Titusz Otto Blathy's revolutionary invention, the production of transformers attracted numerous orders from abroad. That is why they bought the building sites near the distillation plant, between the Nagy and Kisrokus Streets, where in 1897 an electricity plant was constructed, that worked until the 1990s. Earlier Mechwart's own villa was standing on this site as well. After receiving the patent for the transformer (1885), power and transformer stations were installed in many cities all over the world. At the end of the 19 th century, due to the owner's (General Az Öntödei Múzeum és a Ganz-gyárból odaszállított öntöttvas csigalépcsô Mechwart András volt. A Ganz gyár világhírnevét Mechwart Andrásnak a magyar malomipar hírnevét megalapozó találmánya, a kéregöntésû malomhengerszék, majd az általa létrehozott Elektrotechnikai Osztály alapozta meg ban kezdtek elektrotechnikával foglalkozni a gyárban. Az elsô villamossági részleg a Kacsa utca 18. szám alatti ház udvarán álló fészerben volt, majd az idôközben üzemmé fejlôdött mûhely a Fô utca 73. szám alatti Király malom épületébe költözött. De hamarosan ez a hely is kicsinek bizonyult, mert Zipernovsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz forradalmi jelentôségû találmányának, a transzformátornak a gyártása sok külföldi megrendelést hozott. Ezért megvásárolták a Légszeszgyár melletti, Nagy és Kisrókus utca közötti telkeket, ahol 1897-ben felépítették az 1990-es évekig mûködô villamossági gyárat. Korábban ezen a területen állt Mechwart saját villája is. A transzformátor szabadalmaztatása után (1885) a világ számos városában helyeztek üzembe a gyár által szállított erômûveket, áramátalakító telepeket. A 19. század végén a tulajdonos Ált. Hitelbank csak nyereséget hajszoló magatartása a

2 Credit Bank) greed for gain all the researches and developments came to a sudden stop. Many outstanding researchers chose to leave the factory. At the beginning of the 20 th century, the development of the national electrification demanded many new projects, which in 1906 made necessary the transformation of the electricity plant into a joint enterprise under the name of Ganz Electricity Company. The instruments with marble cover and secessionist ornaments and other electrical appliances from the Transylvanian Herkulesfurdo power center, manufactured in this period, show the high quality of the Ganz products maintained over the years. kutatások és a fejlesztések megtorpanását eredményezte. Sok kiváló kutató kilépett a gyárból. A 20. század elején a hazai villamosítás fejlesztésének számos feladata szükségessé tette a villamossági gyár önálló részvénytársasággá alakítását 1906-ban, Ganz-féle Villamossági RT. néven. Példaként az erdélyi Herkulesfürdô villamosközpontjának ebbôl az idôszakból származó márványburkolatú, szecessziós díszítésû mûszerei és egyéb energetikai berendezései jól illusztrálják a gyár termékeinek folyamatosan megôrzött magas színvonalát. Herculane (Ro), the appliances of the power center manufactured by the Ganz Electricity Company Thanks to Kalman Kando, the factory played an important part in the electrification of the railway. No wonder that important improvements were needed in It was in this period that the four-naved, riveted steel structured, basilica-like assembly hall with asymmetric mass was built, with concretefilled steel framework on its façades and big skylights on both sides of the nave and on the crest of the side naves based on the plans made by dr. Pal Liptak and his colleagues. This is the only protected monument in the entire factory area to this day. (The Cultural Heritage Office started the procedures for the protection of the other halls in 2004; these are under temporary monument protection at the time.) Herkulesfürdô, a villamos központ Ganz-féle Villamossági Rt. által gyártott berendezései Kandó Kálmánnak köszönhetôen a vasút villamosításában is komoly szerepet játszott az üzem. Nem csoda, hogy az es évben jelentôs fejlesztésekre volt szükség. Akkor épült fel dr. Lipták Pál és munkatársai terve alapján az aszimmetrikus tömegû, négyhajós szegecseltacél szerkezetû, bazilikális Nagyszerelde, homlokzatain beton kitöltésû acélvázzal, a fôhajó két szélén, valamint a mellékhajók gerincén nagyméretû felülvilágítókkal. Ez az egyetlen védett épület az egész gyárterületen mind a mai napig. (2004-ben a többi csarnoképület védetté nyilvánítását is megindította a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, jelenleg azok csak ideiglenes mûemléki védelemmel bírnak.) The Large Hall during construction ( ) and in 1925 A Nagyszerelde építés közben ( ) és 1925-ben In 1929 the electricity plant merged into the parent company, and by means of the orders placed by the state the Ganz factory managed to survive the Great Depression. During World War II the factory became a seat of operations and at the end of December 1944 it burnt down. The factory suffered 50% structural and 65% machine damages. After the restoration of the damages caused by the war, the factory 1929-ben a villamossági gyár ismét összeolvadt az anyavállalattal, s a Ganz gyár az állami megrendelések révén sikeresen vészelte át a gazdasági világválságot. A II. világháborúban a gyár hadszíntérré vált, és december végén leégett. 50%-os épület,\ és 65%-os gépkár keletkezett. A háborús károk helyreállítása után jóvátételi célra termelt. Az 1950-es években növelték a területét, a Fény utca

3 . Archive photos of the damages caused by World War II and the equipments of the factory Archív felvételek a II. világháborús pusztításról és a gyár berendezéseirôl produced for charity purposes. In the 1950s the factory area was enlarged, the Feny Street became under the name of Teherporta road a street within the factory area, and huge buildings were erected in the 1950s and 1960s. The production was ensured by the needs of the new power plants and the electrification of the entire country. In spite of the partial results, the ceasing of the independent technical developments led to spectacular failures as far back as the 1960s. Owing to the absence of the Soviet orders, bankruptcy became inevitable after the change of regime. The Ganz factory in its 100-year existence produced mainly for the foreign market, because due to its excellent inventors it was always one step ahead of the world. The same factory, that electrified cities from Melbourne to Rome, from Saint Petersburg to Buenos Aires, built the Valtellina railway in North-Italy, and provided the world from South-America to Egypt with trains powered by Jendrassik engine similar to the Arpad class of railbus, this factory with a great history was slowly dying at the end of the 19th century and then shut down for good in the second half of the 20th century, when the greed or ignorance banished all the activities of development and invention from the factory. Teherporta út néven gyáron belüli utca lett, és hatalmas épületeket emeltek az as években. A termelést az új erômûvek szükségletei, és az ország teljes körû villamosítása biztosította. Az önálló mûszaki fejlesztések megszûnése, a részeredmények ellenére, már az 1960-as években látványos kudarcokhoz vezetett. A rendszerváltozás után a szovjet megrendelések elmaradása miatt a csôd elkerülhetetlenné vált. A Ganz gyár több mint 100 éves fennállása alatt fôleg külföldi piacra termelt, mivel kiváló feltalálói révén mindig a világszínvonal elôtt járt. Ugyanaz a nagy múltú gyár, amely villamosította a városokat Melbourne-tôl Rómáig, Szentpétervártól Buenos Airesig, megépítette a Valtellina vasutat Észak-Olaszországban, az Árpád sínautóbuszhoz hasonló Jendrassik motorral felszerelt vonatokkal látta el a világot DélAmerikától Egyiptomig, egy kicsit haldoklott a 19. század végén és végérvényesen meghalt a 20. század második felében, amikor a nyereségvágy, avagy a hozzá nem értés számûzte a gyárból a fejlesztôi-feltalálói tevékenységet ben külföldi tôkebevonással próbálták menteni a helyzetet, de a privatizáció során az olasz Ansaldo-cég csak a State of the Ganz Electricity Factory buildings between A Ganz Villamossági gyár épületeinek állapota között In 1991 they tried to solve the problems with the attraction of foreign capital, but during privatisation the Italian firm Ansaldo bought only the equipment and the polluting plant (hopefully with state-of-the-art environmental equipment) was moved to Tapioszele. Numerous reports and reviews have been written in daily papers and technical periodicals about the Ganz Park, berendezéseket vásárolta meg és a szennyezô üzemet (remélhetôleg korszerûbb környezetvédelmi berendezésekkel) Tápiószelére költöztette. A gyár helyén létesített Ganz Parkról az elmúlt években rengeteg ismertetés és kritika jelent meg a napilapokban és az építészeti folyóiratokban. Többnyire elismerôk. Egy kicsit mindenki a saját érdemének tekinti azt, ami itt létrejött, legyen az

4 established in the place of the factory in the last couple of years. These were mostly appreciatory articles. Everybody considers this place to be his achievement, be it the owner, the designer, the architect, the investor, the contractor and many others. And this is quite right. The value of a remarkable creation, and this place is truly excellent, is increased by the fact that as a community creation it was created for a much larger community. The local government of the 2 nd District in Budapest played indisputably an important part in the reabilitation of the industrial establishment. The attention of the decision makers was probably drawn to the valuable area and building complex, when the mayor of the district recommended the area for the construction of the National Theater. The residents of the 2 nd district had naturally the most interest in seeing the smelly, polluting factory disappear from the foot of the Rozsadomb (distinguished residential area in Budapest), as it had already been planned in the 1920s and after World War II. Until the turn of the millennium however, the factory wasn't relocated, and as a result of this, a huge amount of polluting and toxic materials gathered in the soil. More than half of the "D" Hall had to be demolished because of this, and in many parts of the area the soil had to be entirely substituted, which cost huge amounts of money. In order to save a considerable sum of money, a garage and a lake were created in the place of the removed soil, which are both necessary and practical. The Ganz Park was established within a state investment. The main objective was the creation of a sqm large exhibition space, where the national millennium exhibition could find its deserved place. The halls were the venue of not only the exhibition, but also of the different cultural programs. The existence of the remaining buildings is pure chance. Monument protection was noted on the property page by accident. In the mid 1990s the factory turned to our office several times, when its sale was placed on the agenda. We always set the terms, as if the area were truly under protection. In the meantime we started the procedures to secure monument protection for these buildings, and the "B" Hall, also called the Large Hall, was lited as historic builing in The value of the oldest building in the factory area, the uniquely structured, five-naved, basilica-type "D" Hall with cylindrical pillars, welded together with quarter circles, built in 1897 is no less than that of the "B" Hall, but the preliminary assessment considered that because of the intense pollution of the soil, the building should not be preserved. Fortunately a part of the building is still standing today, and its restoration was carried out according to the historic buildings conservation principles. We are convinced that, if there hadn't been any presumed or real monument protection, which was an impediment for the investors, the really well-located area would have been long since built up by the time of the millennium celebrations. Thus in an unparalleled way, on a ten-hectare area in the capital there are no office buildings or houses, as the former regulatory plans made it possible, but beside the cultural institutions a carefully arranged park, a lake and a playground can be found there. The relaxed atmosphere, the clean air, the ceasing of the noises and of the pollution improved the quality of the residents' life around the Margit boulevard. The regulatory plan drawn up by BUVATI (Andras Istvan) in 1993 has already defined the main aspects in the use of the area. The opening of the Feny Street and the opening of the eastwestern revealing street, to which reaching into the remaining tulajdonos, várostervezô, építész, beruházó, kivitelezô és a sort még hosszan lehetne folytatni. Ez így is van jól. Egy nagyszerû alkotásnak az értékét, és itt valóban remek dolog született, jelentôsen növeli az a tény, hogy közösségi alkotásként egy jóval szélesebb körû közösségnek készült. Az iparterület rehabilitációjában a II. kerületi Önkormányzat szerepét nem lehet elvitatni. Valószínûleg akkor figyeltek fel a döntéshozók az értékes területre és épületegyüttesre, amikor a kerület polgármestere felajánlotta a Nemzeti Színház esetleges helyszínéül. Természetesen a II. kerületi lakók voltak a legérdekeltebbek abban, hogy a bûzös, szennyezô gyár eltûnjön a Rózsadomb aljáról, ahogy azt már az 1920-as években és a II. világháború után is tervezték. A gyárnak az ezredfordulóig azonban mindig sikerült megúsznia a kitelepítést, s ennek eredményeként a talajban rengeteg szennyezô és mérgezô anyag gyûlt össze. A nagyforgácsoló D" csarnoknak több mint a felét éppen emiatt kellett lebontani, s a terület többi részén is hatalmas összegeket felemésztô teljes talajcserét kellett végrehajtani. Költségkímélési célból ezért lett az elhordott föld helyén mélygarázs és tó, ami szükséges és célszerû is. A Ganz park állami beruházás keretében jött létre. A fôcél a m 2 területû kiállítótér létrehozása volt, ahol az országos millenniumi kiállítás méltó otthont kaphatott. A csarnokok nem csak a kiállításnak adtak helyet, hanem a kapcsolódó különleges kulturális programoknak is. A megmaradó épületek a véletlennek köszönhetik mai létüket. A tulajdoni lapra tévedésbôl rá volt jegyezve a mûemléki védelem. A 90-es évek közepén a gyár többször megkereste hivatalunkat, amikor az eladás napirendre került. Mi a feltételeinket mindig úgy adtuk meg, mintha a terület valóban védett lenne. Közben természetesen megindítottuk a védetté nyilvánítást és a B jelû csarnok, a Nagyszerelde 1997-ben már törvényesen is mûemléki minôsítést kapott. A gyártelep legrégebbi épülete, az egyedülálló szerkezetû, öthajós, bazilikális, negyedkörökbôl összehegesztett hengeres pillérû, 1897-ben épült Nagyforgácsoló csarnok D" értéke a B" épületénél nem kisebb, de az elôzetes szakvélemények úgy foglaltak állást, hogy a nagyfokú talajszennyezôdés miatt nem tartható meg. Szerencsére az épület egy része megmaradt, és felújítása a mûemléki elveknek megfelelôen történt. Meggyôzôdésünk, hogy ha nincs a vélt vagy valós mûemléki védelem, ami a befektetôi érdekeknek gátat vetett, a rendkívül jó helyen fekvô terület a millenniumi ünnepségek idejére már rég beépült volna. Így viszont a fôvárosban egyedülálló módon, a tízhektárnyi területen nem irodaház vagy lakópark létesült, ahogy a korábbi szabályozási tervek erre is lehetôséget adtak, hanem a kulturális intézmények mellett igényesen kialakított zöldövezet, tó és játszótér. Az oldott környezet, a tiszta levegô, a zaj és szennyezés megszûnése jelentôsen növelte a Margit körút környékén élôk életminôségét. Már a BUVÁTI által (András István) 1993-ban készített keretszabályozási terv meghatározta a terület hasznosításának fôbb szempontjait: a Fény utca megnyitását, a gyárterületen végighaladó kelet-nyugati feltáró utat, amelyre - a megmaradó csarnokok közé öbölszerûen benyúló zöldfelületi lánc van felfûzve. Ugyanúgy a Lövôház utcai lakótömb keretes beépítésének bezárásáról is döntés született. A részletes szabályozási tervet a MÛHELY KFT. (dr. Nagy Béla) készítette, amely az eredeti koncepción lényegesen nem változtatott.

5 Site plan of the Ganz Electricity Factory and the landscape architecture of the Millennium Exhibition and Cultural Center halls as a bay - a green belt is attached. A decision was made with reference to ending the building-up of the apartment building on the Lovohaz Street. The detailed regulatory plan was drawn up by the MUHELY LTD (dr. Bela Nagy), which basically didn't change the original concept. The architectural design began in February The demolition and building permits were granted in The execution of the works could only be started in the late autumn of 2000, because the factory hadn't been emptied at the promised pace. During the design the most important decision was to determine which buildings were to be kept. A Ganz Villamossági Gyár helyszínrajza és a Millenniumi Kiállítási és Kulturális Központ kertépítészeti kialakítása Az építészeti tervezés 1999 februárjában indult. A bontási és építési engedélyeztetésre 2000 nyarán került sor. A kivitelezés csak 2000 késô ôszén kezdôdhetett meg, mivel a gyár nem ürült ki az ígért ütemnek megfelelôen. A tervezés során a legfontosabb döntés az volt, hogy a meglévô épületek közül mi maradjon meg. A gyár eredeti jellegét a Margit körúttal párhuzamos hosszan elnyúló, váltakozó magasságú csarnokok határozták meg. (A csarnokok elnevezésénél az új projektben is megtartották a gyár által korábban használt nagybetûs megjelölést, így az ismertetésnél is ezt alkalmazzuk.) Demolition of the high buildings by blowing up The original character of the factory was defined by a number of halls of various heights, ranging parallel to the Margit boulevard. (The names of the halls the capital letters were kept in the new project as well, so these will be used in our presentation.) The protection as a historic building as and the outstanding program presented earlier made it possible to preserve 3 more halls besides the one under protection. Two 40-m high buildings erected in the 1950s were blown up right at the beginning of the works. This would have taken the workers minimum 6 months with a traditional technology. In the interests of the great space composition, many worthless buildings have been demolished, the valuable elements of which have been preserved, such as the cast iron spiral staircase presented in the Foundry Museum. The southern part of the three perpendicular to the Kisrokus Street remaining halls was pulled down by the architects. The "B" listed building lost only its latest extension, A magas épületek bontása robbantással A mûemléki védelem és a korábban vázolt nagyszerû program a gyár területén a védetten túl további 3 csarnok megôrzését tette lehetôvé. Az 1950-es években létesített, két közel 40 méter magas épületet a munkák megkezdésekor robbantással jó egy hónap alatt lebontották. Hagyományos technológiával ehhez minimum fél év kellett volna. A nagy volumenû térkompozíció érdekében bontásra került sok egyéb értéktelen épület is, melyek értékes elemeit megôriztük, így került egy szép öntöttvas csigalépcsô az Öntödei Múzeumba. A három Kisrókus utcára merôleges tengelyû megmaradó csarnok déli vonalát visszabontották a tervezôk. A mûemlék Nagyszerelde B csak késôbbi toldalékától szabadult meg, a Nagyforgácsolónak D viszont csak a hátsó traktusai maradtak meg. A Transzformátorgyár E is jóval kisebb eredeti méreténél. A visszabontásra egyrészt statikai okok, másrészt a talajszennyezôdés miatt került sor, de szerepet játszott benne az is, hogy nagyobb legyen a

6 however all that remained of the "D" Hall were its outbuildings. The "E" transformer factory is much smaller than it used to be. The demolition of these buildings was carried out because of structural reasons and the pollution of the soil, but the creation of some green areas and the formation of a balanced space ratio played an important part as well. The architects took full responsibility for these mutilations using simple glass walls or roofs and walls, to suggest the former longitudinal arrangement. The plans were drawn up with the guidance of the architects of the CEH SC. (joint stock company) (Andras Repay construction) by Jozsef Weber ("B,C" Halls), Laszlo Benczur ("D,E" Halls) and Akos Takacs ("G" Hall). The architects, who worked on the project, are very experienced, many of them have been awarded an Ybl prize, but they do not rank among the star architects of Hungary. It seems that no stars are needed in the creation of something remarkable. They worked with independent ideas, but they often had to make compromises, which haven't ruined the overall architectural impression. All we had to do in the Cultural Heritage Office was to make sure that we didn't hinder their imagination and that we helped their flight of fancy with our advice. The objective is to preserve a segment of the architectural heritage and to give new meaning to it, so within the boundaries of practicability everyone tried to save everything they could from these wonderful halls. The decision about the aforementioned demolitions and architectural solutions were thus made without any serious debates. The final result at certain ideas, such as the closing of the "D" Hall with a simple glass wall proved the architects right. During the design all the colleagues (architects, specialty designers, interior designers etc.) did an excellent work. The millennium exhibition took place in the "B", "D" Halls and in the monolithic "C" building. The new building is entrance and entrance hall, but it's a construction, that connects and smooths the stylistic differences between the two halls. At the time of the Millennium Exhibition the visitor was guided through the "C" building by a ramp, that led to the "D" Hall first and then culminated in the amazing image of the "B" Hall. We can go outdoors through a brick wall, that springs open like a membrane. The entrance to the "C" building is carried out with modern architectural devices and is a pleasant, pillared and glass roofed structure. zöldterület, és kiegyensúlyozott térarányok alakuljanak ki. A tervezôk a csonkolást nyíltan vállalták, hol metszetként megjelenô egyszerû üvegfallal, hol a korábbi hosszanti elrendezést érzékeltetô túlfutó elôtetôkkel, falakkal. A terveket a CÉH Rt. Generáltervezôi Répay András konstruktív irányításával Wéber József ( B,C csarnok), Benczúr László ( D, E csarnok) és Takács Ákos ( G csarnok) készítették. A munkában részt vett építészek nagy gyakorlattal rendelkezô, többségükben Ybl-díjas tervezôk, de mégsem számítanak a magyarországi sztárépítészek közé. Remek alkotás létrehozásához, úgy tûnik, nem is kell sztárnak lenni. Önálló elképzelések alapján dolgoztak, de gyakran kényszerültek kompromisszumokra, ami a végeredmény, az építészeti összhatás harmóniáját nem törte meg. Nekünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban az engedélyezések során csak arra kellett ügyelnünk, hogy ne kössük meg fantáziájukat, és tanácsainkkal segítsük szárnyalásukat. Itt a cél az építészeti örökség egy szeletének megôrzése és új tartalommal való megtöltése volt, ezért a célszerûség határain belül, amit lehetett, mindenki meg akart tartani a csodaszép csarnokszerkezetekbôl. Így komolyabb viták nélkül születtek döntések a fentebb vázolt bontásokról és építészeti megoldásokról. A végeredmény bizonyos elképzeléseknél, pl. a D csarnok egyszerû üvegfalú lezárásánál, a tervezôket igazolta. A tervezés során a munkatársak (építészek, szakági tervezôk, belsôépítészek stb.) is kitûnô munkát végeztek. A millenniumi kiállítás a védett B és a D jelzésû csarnokban, valamint a kettô közé ékelôdô, hangsúlyozottan monolit szerkezetû C épületben volt. Az új épület bejárat és elôcsarnok, de egyben összekötô és a két csarnok közötti stiláris különbséget áthidaló építmény is. A Millenniumi Kiállítás idején a C épületben a látogatót kijelölt útvonalon vezette a felfelé emelkedô rámpa, amely elôbb a D csarnok megtekintését tette lehetôvé, majd csúcspontján a B épület fantasztikus látványával és látnivalóival ismertetett meg. A szabadba egy membránszerûen felnyíló téglafalon keresztül juthatunk. A C épülethez modern építészeti eszközökkel megoldott, hangulatos oszlopos, üvegtetôs bejárat vezet. Ez a három csarnok ma Budapest legnagyobb kiállítótere. A B" jelzésû csarnok mellékhajóiban a kiállító felület növelését hullámos és cikk-cakkban elhelyezett galériákkal növelte a tervezô, a csarnok két végén pedig szinte a tetôig felnyúló csigalépcsôt helyezett el, ami domináns elemként hat az eredetileg alig tagolt térben. Exterior of the Large Hall built in after the rehabilitation Az ben épült mûemlék Nagyszerelde külsô képe a felújítás után

7 Image of the restored B and D halls facing the park These three halls are the biggest exhibition area in Budapest. In the side naves of the "B" Hall the designer enlarged the exhibition area with some galleries placed in a zigzag and at both ends of the hall he put a spiral staircase, that almost reaches up to the ceiling and dominates the scarcely divided area. All the important functional rooms connected to the exhibition hall, the restaurant, coffee bar, cloakroom, social rooms, shops and the projection room are to be found here and in the entrance building. There are no dominant elements in the "D" Hall. The newly built gallery and ramp are hung on the crane structure of the factory. For the sake of a favorable and well arranged space, unfortunately, the two-storied gallery of the side naves has been eliminated. The open of wall leads the landscape into the exhibition area and opens up the hall for the outside world. A 600-seat Millennium Theater was created based on the principle of a "house in a house" in the "E" building, which is suitable for all kinds of TV or studio recordings. A felújított B és D jelzésû csarnok park felôli látványa A kiállítótérhez kapcsolódó minden szükséges funkció, étterem, kávézó, ruhatár, szociális helyiségek, üzlet, vetítôterem itt és részben a bejárati épületben található. A D csarnokban nincsenek domináns elemek, az újonnan beépített galériát és rámpát ötletesen az üzemi daruszerkezetre függesztették. A kedvezôbb és áttekinthetôbb térélmény kedvéért sajnos megszüntették a mellékhajók kétszintes galéria beépítését. A végfal áttörtsége bevezeti a tájat a kiállítótérbe, és egyben megnyitja azt a külvilág felé. Az E épületben ház a házban elv alapján 600 férôhelyes Millenáris Teátrumot alakítottak ki, amely bármilyen stúdió és TV felvétel készítésére is alkalmas. A kiváló akusztikájú terem koncertek szervezésére is megfelelô. A déli oldal lebontott részének megtartott szerkezete alatt szabadtéri antik színházat alakítottak ki, félköríves színpaddal. Az épület kívülrôl új tégla és gyönyörû faburkolatot kapott. The restored D Hall, the lake and garden buildings Concerts can be held as well thanks to the outstanding acoustics of the hall. An open-air "ancient" theater was created with a semicircular stage under the remaining structure of the demolished southern side. The exterior wall of the building is covered with a wonderful brick and wood paneling.the façades of the halls facing the Marczibanyi Square and the Kisrokus Street are in their original state, revealing the magnificent industrial architecture. The designers wanted to change the sight looking onto the park by means of modern architectural devices. The "G" Hall, also called the Millennium Lodge used to be an iron foundry and then a machine-shed. A felújított D jelzésû csarnok, a tó és kerti építmények A csarnokok Marczibányi tér és Kisrókus utca felôli homlokzatai az eredeti állapotot tükrözik, itt a gyönyörû ipari architektúra feltárul. A park felôli látványt az építészet mai eszközeivel kívánták elfogadhatóvá tenni az alkotók. A G jelzésû, a Fogadó a Millenárishoz nevû épület hajdan vasöntödeként majd gépjavítóként mûködött. Az épülethez acélhíd csatlakozik, amelyet a másik oldalon egy acél hiperbolikus paraboloid tart. Ezt tekintik a park szimbólumának. A gyönyörû épület végleges felújításához még legalább 400 millió forint kellene. Az ideiglenes védelem kimondásával és a mûemléki védelem megindítása után ma már biztos, hogy ez az épület is a kialakult együttes része marad.

8 The E Hall and the main entrance of the center A steel bridge is connected to the building, which is held by a steel hyperbolic paraboloid on the other side. This is considered to be the symbol of the park. The restoration of this wonderful building still needs at least 400 million HUF. The temporary protection and the procedures started for the monument protection made sure that this building remained a part of the building complex, although it was originally planned only for temporary use. The Cultural Heritage Office did its best to save the "M" Hall and the so-called "Hot Whirler" close to the Margit boulevard from getting pulled down. As a part of this area is private property, our decisions regarding the temporary protection of these buildings are engaged in a lawsuit. Az E jelzésû csarnok, valamint a központ fôbejárata Pedig ezt eredetileg csak ideiglenes használatra tervezték. A KÖH részérôl mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Margit körúthoz legközelebb fekvô M jelû csarnok és az un. Melegpörgetô bontására se kerüljön sor. Mivel a terület egy része itt magántulajdonban van, ideiglenes védelmet kimondó határozataink jelenleg per alatt vannak. Ezeknek az épületeknek a már kialakult együttesbe integrálása mellett a Ganz-park korábbi vezetése letette a voksot. Szerencsére a felügyeletet jelenleg gyakorló Informatikai Minisztérium terveiben is a megtartás szerepel, elképzeléseik szerint a lepusztult gyárépületek rehabilitálásával Konferenciaközpontot alakítanának ki a Fény utca és a Margit körút közötti területen. Remélhetôleg soha sem valósul meg az az elképzelés, amely a The Millennium Lodge, that is the restored G Hall A Fogadó a Millenárishoz, azaz a felújított G jelzésû csarnok The former management of the Ganz Park voted for the integration of these buildings in the already well-arranged building complex. The plans of the Ministry of Computer Sciences, the current supervisory authority, are in favor of keeping these buildings; with the restoration of the ruined factories, they want to create a Conference Center in the area between the Feny Street and the Margit boulevard. Hopefully the idea to build a residential area in the place of the "G" building and the Zold Peter playground will never be carried out. It would be even more shocking, if the Mamut Mall were to expand in the former factory area. It is a fact however, anyone can see it, that the building complex is not finished. The apartment building on the Lovohaz Street, the Mamut I and II, as well as the walls created by the Ministry of Economy should be reconsidered architecturally. The reduction of the green areas is forbidden. To our joy, the new regulatory plan was accepted by the local most említett épületek, a Fogadó a Millenárishoz G, valamint a Zöld Péter játszótér helyén lakóparkot szándékozott építeni. Ennél már csak az lenne megdöbbentôbb, ha a Mamut üzletközpont bôvülne a hajdani gyárterületen. Az viszont tény, ezt mindenki láthatja, aki itt körbenéz, hogy az együttes nincs befejezve. A Lövôház utcai lakótömb, a Mamut I és II, valamint a Gazdasági Minisztérium által alkotott térfalak építészeti eszközökkel újragondolandók. A zöldterület csökkentése viszont tilos. Örömünkre, a területre készített új szabályozási tervet is ebben a szellemben fogadta el Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete. A tárgyi iparterület-rehabilitáció külföldi példákkal összehasonlítva (pl. a bécsi gáztartályok rehabilitációja) is megállja a helyét. A párhuzamba állítás arra is jó, hogy eloszlassa azt a vádat, hogy hazánkban, a mi rehabilitációs munkáink során eltûnik az esetenként sokszázados

9 Former factory buildings, between the Feny Street and the Margit boulevard, which need to be restored government of the 2 nd District in Budapest according to this mentality. If we compare the restoration of this industrial establishment with other restoration projects from abroad (e.g. the restoration of the gas-tanks in Vienna), we can see that our project stands its ground. It is good to make a comparison, because it dispels the accusation that only in Hungary does the continuity of hundreds of years disappear during the restoration works and all we can save are some segments of the former factories. A better preservation of the industrial character cannot be achieved however rich a country may be, because we have to choose between a smelly industrial area right in the middle of a residential area and a cultural center and park, or even some houses, that would bring spiritual freshness into the area. In 1984 La Villette, the former slaughterhouse and cattle market in Paris was turned into an amusement center within a state investment. A Fény utca és a Margit körút közötti, felújításra váró, hajdani gyárépületek folyamatosság, az eredeti építészeti egység a megváltozott rendeltetés révén, és csak szemelvényeket sikerül megôriznünk a hajdani gyárakból. Az ipari jelleg fokozottabb megôrzése nálunk gazdagabb országokban sem lehetséges, ugyanis választani kell a lakókörnyezet kellôs közepén lévô bûzös ipartelep vagy szellemi frissességet hozó kulturális centrum és park, esetleg lakóegyüttes között. Párizs egykori vágóhídját és marhapiacát, a La Villette-t 1984-tôl szintén állami beruházás keretében szórakoztató központtá alakították. A cél ott az volt, hogy a park régi hagyományát felelevenítve alkalmat biztosítsanak a közös tevékenységekhez, érdeklôdést ébresszenek a mûvészet és a tudomány iránt. Megmaradó épület csak a régi marhaistálló csodálatos acélszerkezetû csarnoka, ahol mozgatható falú és padlójú kiállítóterek és elôadótermek kaptak helyet. Új a hatalmas Tudománytörténeti Múzeum, a gömb alakú mozi, a zenei központ, a popszínház. The park A park The objective there was to create public activities by evoking the old tradition of the park, to arouse interest in art and science. The only remaining building is the amazing steel-structured hall of the old cattle-shed, where we can find galleries and concert halls with mobile walls and floors. The huge Science Museum, the spherical cinema, the music center, the pop theater are all new buildings. The connecting link with the inventive buildings, promenades, gardens is the park itself, with its small red constructions placed in a regular raster. It's true that the Millennium Park is much smaller, but it is equally inventive, although some critics miss the idea, through Az összekötô kapcsot a fantáziadús építményekkel, sétányokkal, kertekkel maga a park jelenti, szabályos raszterben elhelyezett kis piros építményeivel. A Millenniumi Park igaz jóval kisebb, de ugyanolyan fantáziadús, bár egyes kritikusok hiányolják a tematikus parkok létének alapdefinícióját jelentô, az egyes elemeket egzakt gondolati láncra felfûzô koncepciót. Ugyanakkor elismerik, hogy a területet átszövô tórendszer kiemelkedô elem. A parkban sok a látványos, de nem öncélú megoldás fa nô a vízen, fû az utcabútoron, nád a tó menti burkolatban.

10 Plants from different regions of Hungary and the Ganz Pipes which certain elements are strung on an exact chain of thought, which gives the basic definition of a theme park. At the same time they admit, that the system of lakes interweaving the area is an outstanding element. There are many spectacular solutions in the park, which do not have an end in themselves - a tree grows in the water, grass can be seen on the furniture outside and reed is in the pavement along the lake. The air vent of the garage was led out by means of Andras Bojti's work, the Ganz Pipes. The rusty cylinders create the impression, that something remained from the old factory and the slit metal cylinders are weeping over the past, when the wind is blowing. A section of the park was filled with plants from different regions of the country (wheat, grape, tomato, reed, apple tree, maple tree etc.) by the New Direction designer team led by Krisztina Wallner, but the metal grids and the glass passage evoking the industrial past, remind us that we are in a city. I hope that we keep up with the foreign examples in inventiveness and architectural imagination. The tremendous success of the Ganz Park proves this. The residents of the 2 nd District and of the capital love the park, it serves for their physical and spiritual recreation. In the first year after its opening, the park became a tourist attraction, similar to the foreign examples mentioned earlier. With the clever organization of certain programs and with good advertising, even more opportunities could be exploited. The Dreamers of Dreams Sensational Hungarians was a very successful exhibition. Its director was Akos Eleod, and the conception of the spectacle was Gyorgy Szego's interesting work. The young and the old could find out everything about the works created by the Hungarian geniuses and talents in the country and Hazai tájak növényei és a Ganz-sípok A mélygarázs szellôzôinek kivezetését Bojti András Ganz sípok címû alkotásával oldották meg. A rozsdás hengerek azt a benyomást keltik, mintha valami itt maradt volna a régi üzembôl, és a felhasított fémhengerek a múltat siratnák, amikor fúj a szél. A park egy részét hazai tájak növényeivel (búza, szôlô, paradicsom, nád, almafa, juhar stb.) népesítette be a Wallner Krisztina vezette Új Irány tervezôcsoport, de az ipari múltat idézô fémrács, az üvegfolyosó rögtön jelzik, hogy városi környezetben vagyunk. Bízom abban, hogy a külföldi példáktól sem ötletességben, sem építészeti fantáziában nem maradtunk el. Ezt a Ganz parkot övezô zajos siker is bizonyítja. A II. kerület és a Fôváros lakói szeretik a parkot, lelki és fizikai feltöltôdésükre szolgál. A megnyitása óta eltelt egy év alatt idegenforgalmi látványossággá is vált, hasonlóan az elôbb említett külföldi példákhoz. Okos programszervezéssel és jó reklámmal a lehetôségeket még sokkal jobban ki lehetne használni. Az Álmok Álmodói Világraszóló Magyarok kiállítás nagy siker volt. A tárlat fôrendezôje Eleôd Ákos, a látványterv koncepció pedig Szegô György érdekes munkája. Öreg és fiatal megismerkedhetett mindazzal, amit a magyar elme és tehetség alkotott határainkon innen és túl, a tudomány, a mûvészet, a zene, a sport, az oktatás\ stb. területén. Sajnos csak egy jó évig volt nyitva a kiállítás, de így is majdnem egymillió ember látta. A felügyeletet gyakorló Informatikai Minisztérium a Ganz vagy Millenáris Parkot most megújuló programkínálattal szeretné ismét országosan látogatottá tenni. Készül a Jövô Háza program, amelynek megvalósításához az épületek kismértékû (építészeti megjelenésüket nem befolyásoló) átalakítására, Installation of the Dreamers of Dreams - Sensational Hungarians exhibition Az Álmok Álmodói - Világraszóló Magyarok címû kiállítás installációja

11 abroad, in the fields of science, art, music, sport, education etc. The exhibition was unfortunately open only for a year, but even so almost one million visitors saw it. The Ministry of Computer Sciences, the supervisory authority of the Ganz or Millennium Park would like to attract visitors with a new series of programs. The "House of the Future" program is currently in progress, for which a mild reshaping and modernization of the buildings (without affecting their architectural form) is necessary. The halls have to be modernized with a better heating system, insulation, shading and air-conditioning, so that it can be open throughout the year. The architectural and technical plans are ready, thus the renovation can soon be started. Hopefully an equally successful exhibition will be opened as the one mentioned earlier by the end of the year, which will mainly focus on computer technology and space research, but the Palace of Wonders, very popular among children, can be visited as well. korszerûsítésére lesz szükség. A csarnokokat egész évi üzemelésre kell alkalmassá tenni, korszerûbb fûtéssel, jobb szigeteléssel, árnyékolással és klímaberendezéssel. Az építészeti és a gépészeti tervek elkészültek, így a felújítási munka hamarosan megkezdôdhet. Remélhetôleg év végén megnyílik az elôbbihez hasonlóan sikeres kiállítás, amely fôleg számítástechnikával, ûrkutatással foglalkozik majd, de helyet kap az intézményben a gyerekek körében rendkívül népszerû Csodák Palotája is. BIBLIOGRAPHY: Kiszely Gyula: Öntödei Múzeum (The Foundry Museum) Hild-Ybl Alapítvány (Bazsó Gábor): Budapest, II Lövoház utca 39 sz. Tudományos dokumentáció - Hild-Ybl Foundation (Bazsó Gábor): Budapest, 2 nd District Lovohaz Street 39, Scientific documentation FELHASZNÁLT IRODALOM: Kiszely Gyula: Öntödei Múzeum Hild-Ybl Alapítvány (Bazsó Gábor): Budapest, II. Lövôház utca 39. sz. tudományos dokumentáció DESIGNERS / TERVEZÔK GENERAL DESIGNER / GENERÁLTERVEZÔ: CEH Tervezô, Beruházó és Fôvállalkozó Rt., 1112 Budapest, Dió utca 3-5. DESIGNERS OF BUILDING "B" / B ÉPÜLET TERVEZÔI: Wéber József leading architect designer, owner of the Ybl prize and colleagues / Ybl-díjas építész vezetô tervezô és munkatársai Tóth Péter architect designer / építész tervezô Stein Zoltán architect designer / építész tervezô Heppes Miklós leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai: Lente András leading interior designer / belsôépítész vezetô tervezô Hegedûs Attila interior designer / belsôépítész tervezô Vizler Barna Kádár Gergely Dr. Orosz Sándor Pintér Tibor Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Lénárt Attila Mészáros János leading structure designer / statikus vezetô tervezô structure designer and kis colleagues / statikus tervezô és munkatársai leaading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai: leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô DESIGNERS OF BUILDING "C" / C ÉPÜLET TERVEZÔI: Wéber József Tóth Péter Stein Zoltán Szekér Ferenc Liptovszky Gábor Dr. Németh Géza Szabóné Fischer Zsuzsa Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Klézli Noémi Palainé Straub Ágnes Józsa Gusztáv Mészáros János leading architect designer, owner of the Ybl prize and colleagues / Ybl-díjas építész vezetô tervezô és munkatársai architect designer / építész tervezô architect designer / építész tervezô leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai leading structure designer and colleagues / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai kitchen technology leading designer / konyhatechnológus vezetô tervezô sound insulation leading designer / akusztikus vezetô tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô

12 DESIGNERS OF THE "C2" DEEP-LEVEL GARAGE / C2 MÉLYGARÁZS TERVEZÔI: Bozsó Annamária Nedelykov Ákos Liptovszky Gábor Dr. Németh Géza Takács Gyula Ágoston István Sápi János Lénárt Attila Rödönyi Károly Scharbert Gyula Mészáros János leading architect designer and her colleague / építész vezetô tervezô és munkatársa: leading architect designer / építész vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer and his colleagues / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer / épületgépész vezetô tervezô interior utilities designer / épületgépész tervezô leading electric installations designer / elektromos vezetô tervezô leading technologist designer / technológus vezetô tervezô sprinkler designer / sprinkler tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô DESIGNERS OF BUILDING "D" / D ÉPÜLET TERVEZÔI: Benczúr László Schmidt Péter Heppes Miklós Lente András Hegedûs Attila Bencze Zoltán Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Klézli Noémi Mészáros János architect leading designer, owner of the Ybl prize / Ybl-díjas építész vezetô tervezô architect designer and his colleagues / építész tervezô és munkatársai leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai: leading interior designer / belsôépítész vezetô tervezô interior designer / belsôépítész tervezô leading structure designer és munkatársai / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and hus colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai: leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô DESIGNERS OF BUILDING "E" / E ÉPÜLET TERVEZÔI: Benczúr László Budaházi Eszter Heppes Miklós Lente András Hegedûs Attila Bencze Zoltán Berzétei László Tóth Zoltán Varró Tibor Palainé Straub Ágnes Józsa Gusztáv Arató Éva Mészáros János architect leading designer, owner of the Ybl prize / Ybl-díjas építész vezetô tervezô architect designer and her colleagues / építész tervezô és munkatársai leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai: leading interior designer / belsôépítész vezetô tervezô interior designer / belsôépítész tervezô leading structure designer és munkatársai / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársa: kitchen technology leading designer / konyhatechnológus vezetô tervezô sound insulation leading designer / akusztikus vezetô tervezô sound insulation leading designer / akusztikus vezetô tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô DESIGNERS OF BUILDING "G" / G ÉPÜLET TERVEZÔI: Takács Ákos Bánszky Szabolcs Fazekas Csaba Müller Ferenc Szekér Ferenc Szabóné Fischer Zsuzsa Bógyi László Szabó László Palainé Straub Ágnes Józsa Gusztáv Mészáros János leading architect designer and his colleagues / építész vezetô tervezô és munkatársai architect designer / építész tervezô architect designer / építész tervezô architect designer / építész tervezô leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer / épületgépész vezetô tervezô leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai kitchen technology leading designer / konyhatechnológus vezetô tervezô sound insulation leading designer / akusztikus vezetô tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô KÖRNYEZET TERVEZÔI / ENVIRONMENT DESIGNERS: Wallner Krisztina Kovács Árpád Lendvai Gábor Muszbek Johanna Pozsár Péter Tihanyi Dominika Bálint Pál \Hrustinszky György leading landscape architect designer / tájépítész vezetô tervezô landscape architect designer / tájépítész tervezô landscape architect designer / tájépítész tervezô landscape architect designer / tájépítész tervezô landscape architect designer / tájépítész tervezô landscape architect designer / tájépítész tervezô roadbuilding designer / úttervezô exterior utilities designer / külsô közmû tervezô

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti A RÉZ ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSÁT BEMUTATÓ MAGAZIN 2007/22 A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti kihívás

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

magyar 2002/2 NYÁR Volume 8 Number 2

magyar 2002/2 NYÁR Volume 8 Number 2 magyar múzeumok 2002/2 NYÁR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 8 Number 2 SUMMER Képek az Álmok álmodói Világraszóló magyarok címû kiállításból Pictures from the exhibition Dreamers of Dreams World-Famous Hungarians

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozáson keresztül vezet az út a jövôbe / 3 Benquet úr látogatása / 4 Amerikai vendégek az ALTERRÁ-nál / 5 Mobil kôtörô

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremûködésével hirdeti meg The open competition is

Részletesebben

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2015 www.varoskalauz-mo.eu 2 Városkalauz Budapest, XIII. kerület 2015 ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE

A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE A JÖVÔ CSILLAGAI STARS OF THE FUTURE Kofi Annan ENSZ fôtitkár 1998. június 27-én megnyitja, Pino Arlacchi ENSZ fôtitkár helyettes, az ENSZ bécsi hivatalának vezetôje Tóth Tibor, a Magyar Köztársaság bécsi

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

www.colas.hu beszámoló

www.colas.hu beszámoló PÁLYÁZAT 2008 Keresztúri Katalin: Godafoss, az Istenek vízesése A COLAS CSOPORT MAGAZINJA EREDMÉNYES ÉV A COLAS-ÉSZAKKŐNÉL CÉK GÉPBESZERZÉSI PÁLYÁZAT ÚJ VEZETÉS AZ AUTÓPÁLYA IGAZGATÓSÁG ÉLÉN 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk A Szentkirályi Ásvány víz Kf t. magazinja, Ingyenes példány Complimentar y copy E L S Ő S Z Á M 2 011 KÉK ARANY Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét www.szentkiralyi.hu

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben