A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T -ot. A Döntıbizottság a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u , a továbbiakban: kezdeményezı) a LARTIS Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Belsıszeg u. 30.), a továbbiakban: ajánlatkérı) Folklór határok nélkül (kamara csoportok elıadás, táncház, tematikus táncszínházi produkció, workshop, illetve best practice szervezése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) (1) bekezdés b) pontja és a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 63. (1)-(2) bekezdését és 67. (1) bekezdését az 1.) kérelmi elemmel összefüggésben, a 2.) kérelmi elem vonatkozásában a Kbt (1) bekezdését, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontját, valamint a Kbt. 67. (1) bekezdését, a 3.) kérelmi elemmel összefüggésben a Kbt. 45. (6) bekezdését, az 5.) kérelmi elem vonatkozásában a Kbt. 42. (5) bekezdését és a Kbt. 45. (6) bekezdését, a 6.) kérelmi elem vonatkozásában a Kbt. 96. (4) bekezdését, a 7.) kérelmi elemmel kapcsolatosan a Kbt. 42. (5) bekezdését, a 9.) kérelmi elemmel kapcsolatosan a Kbt. 97. (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 92. (7) bekezdését, a 10.) kérelmi elem vonatkozásában a Kbt. 30. (2) bekezdését. A Döntıbizottság a hivatalbóli kezdeményezés 4.) és 8.) kérelmi elemei tekintetében a jogsértés hiányát állapítja meg. A Döntıbizottság ajánlatkérıt ,-Ft, azaz százezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezi.

2 2 A Döntıbizottság kötelezi ajánlatkérıt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be. A jogorvoslati eljárásban felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a rendelkezésére álló iratok alapján a következı tényállást állapította meg: A kezdeményezı és az ajánlatkérı július 10-én társfinanszírozási szerzıdést kötöttek a Szlovénia- Magyarország Területi Együttmőködési Program keretében, TF/SIHU/02/SI-HU /01 projektrész (szerzıdés) számon, a Projekt rövid címe: FOLK. A társfinanszírozási szerzıdés 10. pontja (közbeszerzések és egyéb beszerzések) 1. alpontja szerint a Projekt végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Partner felelıssége betartani a törvény elıírásait. A társfinanszírozási szerzıdés 12. pontja (további kötelezettségek) 1. alpontja szerint a Partner felelısséggel tartozik jogi formájának a pályázati felhívás szerinti megfelelıségéért, a projektrész megvalósításával kapcsolatos mőködésért, a jelen Szerzıdésben foglalt betartásáért, valamint a támogatás szabályszerő és szerzıdésszerő felhasználásáért. A társfinanszírozási szerzıdés alpontja szerint a Partner egyebek mellett köteles megfelelni a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak. Ajánlatkérı a március 7-én közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívásával a Kbt. harmadik rész 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatások tárgyában. Ajánlatkérı a részajánlat tételét kizárta a felhívás II.1.7) pontjában, az alternatív ajánlat tételét lehetıvé tette a II.1.8) pontban.

3 3 A felhívás II.2.1) pontjában az ajánlatkérı a teljes mennyiséget az alábbiak szerint adta meg. I. rész: BEST PRACTICE. A vállalkozó feladata best practice szervezése. II. rész: KAMARA CSOPORT ELİADÁSA. A vállalkozó feladata néptánc elıadás létrehozása kamara csoporttal. II. rész. TÁNCHÁZ. A vállalkozó feladata táncházak szervezése. IV. rész: TEMATIKUS TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ. A vállalkozó feladata tematikus táncszínházi elıadás létrehozása. V. rész: WORKSHOP. A vállalkozó feladata workshop szervezése. A felhívás II.1.1) pontja szerint a szerzıdéshez rendelt elnevezés: Folklór határok nélkül. A II.2.2.) pontban a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében ajánlatkérı a következıket rögzítette: Ajánlattevı, közös ajánlattevı csatolja a Kbt ra tekintettel 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján valamennyi létezı pénzforgalmi számlájára vonatkozó pénzügyi intézménytıl származó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezéső nyilatkozatát az alábbi tartalommal: mióta vezeti az ügyfél bankszámláját, vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál visszafelé számított 12 hónapos idıtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél késıbbi idıpontban történt, akkor a számlanyitás idıpontjától - volt-e 15 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján (Kbt.55. (1 bekezdés d) pontja). Az alkalmasság minimumkövetelménye: P.1. Az ajánlattevı alkalmatlan a szerzıdés teljesítésére, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál visszafelé számított 12 hónapos idıtartamban- illetve, ha a számlanyitás ennél késıbbi idıpontban történt, akkor a számlanyitás idıpontjától. A felhívás III.1.2) pontja tartalmazta a fı finanszírozási és fizetési feltételeket, melyek szerint az ajánlattevı a részek vonatkozásában mindösszesen 4 darab részszámlát és 1darab végszámlát jogosult benyújtani. A felhívás ezen pontja hivatkozik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletre. A felhívás III.2.1) pontja tartalmazta az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatokat, a kizáró okokra vonatkozó elıírásokat. Az ajánlatkérı elıírta, hogy nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében és a Kbt. 57. (1) bekezdésében elsorolt kizáró

4 4 okok fennállnak. Az ajánlattevınek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. -a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérı a III.2.3) pontban a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság körében meghatározta elvárásait. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevı csatolja a Kbt ára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés alapján a következıket: 1. Mutassa be az eljárást megindító felhívás megküldésétıl visszafelé számított három év legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevı mőszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik táncházak vagy mővészeti bemutatók rendezésére vonatkozó összesen legalább 2 db referenciával. A felhívás IV.2.1) pontja szerint az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. A felhívás IV.3.7) pontja szerint az ajánlati kötöttség idıtartama 60 nap. A felhívás V.3.1) alpontja tartalmazta a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályait, az elsı tárgyalás idıpontját az alábbiak szerint: Az elsı tárgyalás tervezett idıpontja: óra. Az elsı tárgyalási fordulóban mindazon ajánlatevıkkel tárgyal, akiknek az ajánlata a Kbt. 93. (2) bekezdése alapján nem minısül érvénytelennek. Ajánlatkérı az ajánlattevıkkel egyesével, egymás után külön-külön tárgyal. Ajánlattevı ajánlatát kizárólag ajánlatkérı számára kedvezı irányba módosíthatja. Ezen módosítás nem irányulhat az ajánlati elem érvényessé téttelére. Ajánlattevınek 10 perc áll rendelkezésére, hogy ajánlatát írásban megtegye. Ajánlatkérı kizárólag az ár vonatkozásában tárgyal. A tárgyalás semmilyen más szerzıdéses körülményre, mőszaki tartalomra nem vonatkozhat. A tárgyaláson kizárólag az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje lehet jelen, egyéb személy meghatalmazás ajánlatkérı részére történı átadása után képviselheti ajánlattevıt (közös ajánlattétel esetén is). A képviselınek a tárgyalás kezdési idıpontjában jelen kell lennie, és személyi igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Amennyiben ajánlattevı nem jelenik meg a tárgyaláson, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra.

5 Az ajánlati kötöttségre a Kbt. 91. (2) bekezdése az irányadó. 5 Ajánlatkérı dokumentációt készített, mely bevezetıt, az eljárást megindító felhívást, specifikáció leírást, fizetési feltételeket, az ajánlatok elbírálásnak menetét, útmutató az ajánlat elkészítéséhez, a szolgáltatási szerzıdés tervezetét és mellékleteket tartalmazott. Az ajánlattételi dokumentáció a hivatalból történt kezdeményezés szempontjából az alábbi releváns elıírásokat tartalmazta: A dokumentáció részét képezı és a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás V.3.1) pontja nem tartalmazta az eljárás lefolytatásának menetére vonatkozóan az ajánlattevıknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívásban foglalt információkat. A dokumentációban foglalt ajánlattételi felhívás III.1.2) pontja szerint 4 darab részszámla és 1 darab végszámla nyújtható be. A dokumentációban foglalt szolgáltatási szerzıdés 11. pontja a fentiekkel megegyezı elıírást tartalmaz a számlákra vonatkozóan. Az ajánlatkérı a felhívás III.2.3) pontja szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot követelte meg a megadott nyilatkozat minta alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétıl visszafelé számított három év legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozóan. A dokumentációban foglalt ajánlattételi felhívás IV.1.3) pontja szerint az ajánlatkérı az ajánlattevık létszámának fokozatos csökkentésére vonatkozó elıírást nem eszközölt. A felhívás IV.3.7) pontja szerint az ajánlati kötöttség idıtartama 60 nap. Ajánlatkérı a felhívást három cégnek küldte meg, nevezetesen a Turiart Bt., a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a BECO-4 Kft. részére. Az ajánlattételi határidıre március 29. napján mindhárom ajánlattevı nyújtott be ajánlatot. A Turiart Bt., a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a BECO-4 Kft. ajánlata nem tartalmazta a kizáró okok körében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (2) bekezdés ib) alpontja kizáró ok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot a Kbt. 56. (1) bekezdésének kc) alpontjában meghatározott kizáró okra vonatkozóan.

6 6 A Turiart Bt., a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a BECO-4 Kft. ajánlata nem tartalmazta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében a felhívás III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek P.1. alpontjára vonatkozóan a pénzforgalmi számlákon 30 napot meghaladó sorban állás tárgyában. Ajánlatkérı április 8-án hiánypótlási felhívást küldött, melyben - egyebek mellett - mindhárom ajánlattevıtıl a következı nyilatkozatok pótlását kérte: 1. Csatolni kellett az adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv. (Art) 36/A. -a szerinti felelısségi szabályokra vonatkozó ajánlattevıi nyilatkozatot, valamint figyelemmel arra, hogy a NAV köztartozásmentes adatbázisában nem szerepelnek, azért az ajánlatkérı kérte a NAV együttes adóigazolását benyújtani. 2. Csatolni kellett a Kbt a szerinti az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot. Mindhárom ajánlattevı benyújtotta hiánypótlását határidıben a felhívásnak megfelelıen. Ajánlatkérı április 16-án tárgyalt az ajánlattevıkkel, nevezetesen a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a Turiart Bt. képviselıivel. A Turiart Bt. tárgyalási jegyzıkönyvében rögzítették azt is, hogy a bíráló bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelen tárgyalásos eljárás során a megadott új árakkal 60 napos ajánlati kötöttség jött létre. Ajánlatkérı kihirdette az eljárást lezáró döntését, melyet ajánlattevıknek április 16-án küldött meg. Ez alapján az eljárás eredményes volt, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a Turiart Bt. ajánlattevı érvényes ajánlatot nyújtott be. Nyertes ajánlattevıként az összességében legelınyösebb ajánlat értékelési szempont alapján Turiart Bt.-t hirdette ki ajánlatkérı. Az ajánlatkérı a BECO-4 Kft. ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. Ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı április 27-én napján kötötték meg a vállalkozási szerzıdést Ft nettó ajánlati árral. Kezdeményezı augusztus 27-én terjesztette elı hivatalból történı kezdeményezését, melyben kérte a jogsértés megállapítását a Kbt (2) bekezdés c) pontja alapján. A kezdeményezésben elıadta, hogy a jogsértı eseményrıl való tudomásszerzés idıpontja július 31-e, amikor az ajánlatkérı/partner a kezdeményezés tárgyát képezı beszerzés dokumentumait ellenırzésre benyújtotta a partneri jelentés keretében.

7 7 A kezdeményezı a jogsértı esemény megtörténtének, keletkezésének vélelmezett idıpontjaként a március április 27. közötti idıszakot jelölte meg. 1. Érdemben elıadta, hogy egyik ajánlattevı sem nyilatkozott ajánlatában a felhívás III.2.2) pont gazdasági és pénzügyi alkalmassági elıírások P.1. alpontja szerint a pénzforgalmi számláin 30 napot meghaladó sorban állás tárgyában. Az ajánlatkérı a vonatkozó alkalmassági elıírásában az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és igazolási mód körében 15 napos idıszakot, míg ezzel ellentétesen 30 napos idıszakot határozott meg az alkalmassági feltétel vonatkozásában. Ajánlatkérı elmulasztotta a hiánypótlás, tisztázó kérdés alkalmazását, így olyan ajánlattevıvel kötötte meg az eljárást lezáró szerzıdést, akinek az alkalmassága a fenti körben nem igazolt. A megsértett jogszabályi rendelkezések körében a kezdeményezı a következı Kbt. rendelkezéseket jelölte meg: Kbt. 63. (1)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 67. (1) bekezdése. 2. Az ajánlattevık egyike sem tett nyilatkozatot a kizáró okok körében a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) alpontjában szereplı kizáró ok fenn nem állására. Az ajánlatkérınek célszerő lett volna e kizáró okra vonatkozóan nyilatkozat mintát a dokumentációban elhelyezni. A megsértett jogszabályi rendelkezések körében a kezdeményezı a következı Kbt. rendelkezéseket jelölte meg: Kbt (1) bekezdése, valamint a Kbt. 67. (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) alpontja. 3. Az ajánlattételi felhívás több pontja ellentmondásban van a dokumentációban szereplı felhívás elıírásaival. A dokumentációban szereplı felhívás V.3.1) pontja nem tartalmazza az tárgyalás lefolytatásának menetére vonatkozó és az ajánlattételi felhívás e pontjában szereplı információkat. A kezdeményezı elıadta, hogy az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint folytatta le a tárgyalásokat. Fentiekre tekintettel kezdeményezı álláspontja szerint megállapítható, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 45. (6) bekezdését. 4.Az ajánlattételi felhívás III.1.2) finanszírozási és fizetési feltételek címő pontjában tévesen szerepel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletre való hivatkozás, mivel a hivatkozott Korm. rendelet 1. -a szerint a hatálya nem terjed ki az Európai Területi Együttmőködés programjaiból származó támogatásokra.

8 8 5. Az ajánlattételi felhívás III.1.2) finanszírozási és fizetési feltételek címő pontjában az ajánlatkérı 5 darab részszámla és 2 darab végszámla benyújtását írta elı, míg a dokumentációban szereplı felhívás szerint 4 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult az ajánlattevı. A szerzıdı felek által megkötött szolgáltatási szerzıdés 11. pontja sincs összhangban a dokumentációban lévı szerzıdés tervezet 11. pontjával, melyben 5 db részszámla és 2 db végszámla került elıírásra. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 42. (5) bekezdését. 6. Az ajánlattételi felhívás a III.2.3) mőszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjára hivatkozik, ugyanakkor tartalmilag a Korm. rendelet 15. (3 bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat benyújtását írta elı az ajánlatkérı, valamint erre vonatkozik a dokumentációban szereplı nyilatkozat minta is. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 42. (5) bekezdését, mivel a felhívását módosítani kellett volna. 7. Az ajánlattételi felhívás IV.3.7) pontja szerint az ajánlati kötöttség idıtartama 60 nap, mely elıírás a Kbt. 96. (4) bekezdésébe ütközik, mely szerint 30 napnál hosszabb idıtartam nem határozható meg. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 96. (4) bekezdését. 8. Az ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásában valamennyi ajánlattevıtıl kérte a Kbt a alapján az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot, melynek benyújtását a felhívásban és a dokumentációban nem írta elı, a Kbt. pedig nem teszi kötelezıvé e nyilatkozat benyújtását. Az ajánlatkérı csak az ajánlattételi határidıig módosíthatja a felhívásban foglalt elıírásait, mely elıírás a Kbt. szerint a nem kötelezıen benyújtandó nyilatkozatokra is vonatkozik. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 42. (5) bekezdését. 9. Az ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásában valamennyi ajánlattevıtıl kérte az együttes adóigazolás benyújtását, annak ellenére, hogy a felhívásban a III.2.1) pontban a kizáró okok körében a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok tekintetében csak nyilatkozatot kért. Az ajánlatkérı azzal, hogy nem a felhívásnak megfelelı igazolási módot követelte meg, megsértette a Kbt (1) bekezdését. 10. Az ajánlatkérı a Kbt. 97. (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Kbt. 92. (7) bekezdése szerint köteles az ajánlattevık tudomására hozni a tárgyalások lezárásának idıpontját, melyet az ajánlatkérı elmulasztott megtenni. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 97. (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 92. (7) bekezdését.

9 9 11. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást lezáró szerzıdést április 27-én kötötte meg, az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatóra vonatkozó hirdetményt július 15-én adta fel, ezzel a Kbt. 30. (2) bekezdésében foglalt határidıt túllépte. Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 30. (2) bekezdését. A kezdeményezı hivatkozott arra, hogy a hivatalból történı kezdeményezésre való jogosultságát a Kbt (1) bekezdés g) pontja, a 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja és a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet a alapozza meg. Ajánlatkérı a jogorvoslati eljárásban tett észrevételében kérte a jogsértés hiányának a megállapítását arra tekintettel, hogy az által részben elismert jogsértések nem befolyásolták az eljárás eredményét, valamint a kezdeményezı részérıl hiánypótlás útján tisztázhatóak lettek volna. A hivatalból történt kezdeményezés egyes elemeire az alábbiakat adta elı: 1. A kifogásolt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel ellenırzése valóban nem történt meg. A hiba észlelését követıen a fenti alkalmassági feltétel igazolására szolgáló dokumentumot az ajánlatkérı beszerezte a nyertes és a második helyezett ajánlattevıktıl. Az ajánlatkérı álláspontja szerint - az igazolás tartalmának figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás végeredménye nem változott volna, ennek következtében a törvénysértés nem következett be. Az igazolásokat ajánlatkérı mellékelte. 2. Az ajánlatkérı nem járt el jogsértıen, mivel a dokumentáció E melléklete tartalmazta a kizáró okok hatálya alatt nem állásról szóló nyilatkozat megjelölését, mely tartalmazta a Kbt (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozó feltételre utalást is. Ezt a nyilatkozatot minden ajánlattevı teljesítette, ezért az ajánlatkérı álláspontja szerint ez a nyilatkozat elegendı. 3. Az ajánlatkérı hivatkozott arra, hogy az ajánlattételi felhívás tartalmazza a tárgyalással kapcsolatos elıírásokat. A III pontban megjelölt rész és végszámlázás egyezik az aláírt szerzıdés 11. pontjában foglaltakkal, bár elismerte, hogy a dokumentációban található felhívás és a megküldött ajánlattételi felhívás eltérı szövegezéső volt. 4. A jogorvoslati eljárást kezdeményezı irat pontjában megfogalmazottakkal kapcsolatosan az ajánlatkérı arra hivatkozott, hogy adminisztratív hiba történt, mert a kidolgozó munka egy korábbi szakaszában elkészült ajánlattételi felhívást és dokumentációt küldte meg a VÁTI részére. Az ajánlattevıknek véglegesen megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentációt a Döntıbizottságnak benyújtott anyag

10 10 tartalmazza. 5. A 6. pont vonatkozásában az ajánlatkérı elismerte, hogy valóban elírás történt, ugyanakkor jelezte, hogy az ajánlattételi felhívás V.3.1) pontja helyesen tartalmazza az ajánlati kötöttségre vonatkozó elıírást. (Kbt. 96. (4) bekezdés). 6. A 7. ponttal kapcsolatosan az ajánlattételi felhívás V pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos elıírást, úgy ítélte meg az ajánlatkérı, hogy a fenti nyilatkozat benyújtása nemlegesként is indokolt. 7. A 8. pontban felvetettekkel kapcsolatban az ajánlatkérı elıadta, hogy a Kbt. 36. (5) bekezdése elıírásai szerint járt el. A NAV köztartozásmentes adatbázisában ellenırizte az ajánlattevıket, akik ott nem szerepeltek, ezért kérte be a NAV adóigazolást. 8. A 9. ponttal kapcsolatban a tárgyalások lezárásának idıpontja a tárgyalási befejezésének jegyzıkönyvben rögzített idıpontja volt. A jegyzıkönyv tartalmazza az ajánlattétel során megadott ajánlatokat és a tárgyalás során módosított (adott esetben) ajánlatokat is. 9. Az ajánlatkérı a kezdeményezı irat 10. pontban megfogalmazott jogsértést elismerte. Észrevételezte, hogy az említett idıpontok az EHR rendszer teljes átalakításának idejére esett, ez okozta a késést. A Kbt.-ben rögzített elıírás azonban teljesítve lett, az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató feladásra került. A Döntıbizottság rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdésének idıpontjára tekintettel a jelen ügyben a március 7. napján hatályos Kbt. szabályait kell irányadónak tekinteni. Kérelmezı a Kbt. Harmadik Rész nemzeti eljárásrend szabályainak alkalmazásával a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt. 3. -a alapján a törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

11 11 A Kbt a arról rendelkezik, hogy e rész szerint kell eljárni az ajánlatkérıknek az uniós értékhatárt el nem érı és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzések megvalósításakor, valamint szolgáltatási koncesszió beszerzése esetében. E rész szerinti eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre e törvény III. Fejezete azt lehetıvé teszi [18. (3) bekezdés; 19. (2) bekezdés]. A Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérı az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a ban foglalt eltérésekkel. A Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. A Kbt (8) bekezdése szerint A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. (1) bekezdés nem alkalmazandó. Az ajánlatkérı a (7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplıknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó. A Kbt. kiemelt rendelkezései értelmében a rendelkezı részben megjelölt közbeszerzési eljárása során ajánlatkérıt a Kbt ban biztosított eltérésekkel az uniós eljárásrendben alkalmazandó szabályok kötik. A Kbt. 94. (1) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minısített ajánlattevıkkel tárgyal a szerzıdés feltételeirıl. A Kbt. 95. (1)-(3) bekezdései a következıkrıl rendelkeznek: (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - a 94. (4) bekezdés c)-d) pontja szerinti eljárás kivételével - ajánlattételi felhívás megküldésével, a 99. (2) bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdıdik.

12 12 (2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplık közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı olyan gazdasági szereplıvel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérı nem küldött ajánlattételi felhívást. (3) Ha több ajánlattevı nyújthat be ajánlatot, az ajánlattételi felhívást egyidejőleg kell megküldeni az ajánlattevıknek. A Kbt. e körben a következı releváns rendelkezéséket határozza meg. A Kbt. 38. (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy a XIV. Fejezet szerinti eljárás sajátos szabályait meghatározó külön jogszabályban foglalt közvetlen részvételi felhívás. A (3) bekezdés l) pontja alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot. A Kbt. 39. (1) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplık egyenlı eséllyel megfelelı ajánlatot tehessenek, illetve részvételre jelentkezést nyújthassanak be. A Kbt. 55. (1)-(4) bekezdései a következıket tartalmazzák (1) A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplı tehet ajánlatot, amely megfelel az ajánlatkérı által támasztott a) szakmai tapasztalatra és képzettségre, b) mőszaki és technikai feltételekre, c) minıségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra, d) gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények) és nem áll kizáró ok [ ] hatálya alatt. Az ajánlatkérı köteles az eljárásban legalább egy az a)-c) pontok (mőszaki, illetve szakmai alkalmasság), valamint legalább egy a d) pont (pénzügyi és gazdasági alkalmasság) szerinti körülményre vonatkozó alkalmassági követelményt elıírni. (2) Az alkalmassági követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni. Ennek során meg kell határozni, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok milyen mértékő fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérı az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt alkalmasnak minısítse a szerzıdés teljesítésére.

13 13 (3) Az ajánlatkérınek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerzıdés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet elıírni. (4) Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık vagy közös részvételre jelentkezık együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 60. (1) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevınek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt (1) bekezdése szerint ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban jogosult az szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését elıírni, valamint köteles az 56. (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését elıírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerint: 2. Magyarországon letelepedett ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı a Kbt a tekintetében a következı igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következıképpen köteles ellenırizni a kizáró okok hiányát: ib) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minısül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén vagy amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek; ha az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt nem jegyzik szabályozott tızsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı erre vonatkozó nyilatkozatát. A Kbt. 60. (2) bekezdése szerint több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezınek a részvételi felhívásban meghatározott

14 14 tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 60. (3) bekezdése szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 63. (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 63. (2) bekezdése szerint az egy szakaszból álló eljárásokban az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban elıírtaknak megfelelıen kell megítélni az ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát. A Kbt. 30. (2) bekezdése szerint az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót [(1) bekezdés e) pont] az ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerzıdés megkötésének megtagadásáról [124. (9) bekezdés] szóló ajánlatkérıi döntést követı tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. A Kbt. 45. (6) bekezdése szerint a alkalmazása nélkül kiegészítı tájékoztatásban közli az ajánlatkérı, hogy a dokumentáció (ismertetı) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérıen szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytıl. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elıírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerzıdésben nem alkalmazandó. A Kbt. 96. (4) bekezdése alapján az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevı pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének idıpontjától van kötve. Az ajánlattételi felhívásban az ajánlati kötöttség idıtartamát az ajánlatkérı nem határozhatja meg annak kezdetétıl (a tárgyalások befejezésétıl) számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban elıírt folyamatba épített ellenırzés mellett folytatják le hatvan - napnál hosszabb idıtartamban.

15 15 A Döntıbizottság megállapította, hogy a hivatalból történı kezdeményezés a 4. és 9. kérelmi elemeket kivéve az alábbiak szerint alapos. Ad.1. A Döntıbizottság vizsgálta a kezdeményezés 1. elemét, mely szerint egyik ajánlattevı sem nyilatkozott a felhívás III.2.2) P1. alpontja szerint a pénzforgalmi számláin 30 napot meghaladó sorban állás tárgyában. A Kbt.-ben meghatározott rendelkezésektıl csak és annyiban lehet eltérni, amennyiben azt maga a törvény kifejezetten megengedi. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárása során köteles meggyızıdni arról, hogy az ajánlattevık alkalmasak-e annak a szerzıdésnek a teljesítésére, amely alapján ajánlatkérı beszerzési igényét kívánja kielégíteni. Ennek megfelelıen ajánlatkérı köteles meggyızıdni ajánlattevık szerzıdés teljesítésére való alkalmasságáról. Ennek körében az ajánlatkérı köteles az ajánlati felhívásában az alkalmassági feltételeket és azok igazolási módját közzé tenni. Ezen feltételrendszer alapján tudnak a potenciális ajánlattevık megalapozott döntést hozni arról, hogy képesek-e a szerzıdés teljesítésére és kívánnak-e ajánlatot benyújtani a közbeszerzési eljárásban. A megfelelıen kialakított alkalmassági követelményrendszer alapján olyan ajánlatok kerülnek benyújtásra, amelyek alapján a szerzıdés teljesítése biztosított. Ajánlatkérı ezen alkalmassági feltételek közül legalább egy pénzügyi és gazdasági, illetve egy mőszaki, illetıleg szakmai feltételt köteles meghatározni, illetve az ahhoz kapcsolódó igazolási módot. Ajánlatkérı kizárólag a Kbt a alapján alkalmazandó Korm. rendelet aiban meghatározott alkalmassági igazolási módok közül választhat az eljárása során. A Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében igazolási módként ajánlatkérı a taxatíve felsorolt módok közül választhat, ezek közé tartozik a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi intézménytıl származó nyilatkozat. A pénzügyi intézmény azokról a gazdasági adatokról nyilatkozik, amelyek a pénzintézet rendelkezésére állnak. Az ajánlatkérı e körben arról kíván meggyızıdni, hogy az ajánlattevı pénzügyi helyzete a teljesítéshez kapcsolódóan megfelelı-e, így vizsgálhatja adott esetben a nyilatkozat bekéréssel a pénzforgalmi számlán történı sorban állást, fizetési késedelmet, illetve a hitel-visszafizetési fegyelmet. A pénzintézetnek a rendelkezésére álló pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó adatokról kell nyilatkoznia ajánlatkérı elıírásának megfelelıen. A Kbt. 58. (1) bekezdése tartalmazza azt az elıírást, mely szerint ajánlatkérı milyen igazolások benyújtását, adott esetben nyilatkozatok megtételét követelheti meg ajánlattevıktıl. A (2) bekezdés utal arra, hogy ajánlatkérı az alkalmasság körében milyen igazolási módokat követelhet meg, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elı a közbeszerzési eljárásban.

16 16 A Kbt. 58. (4) bekezdése szerint ajánlatkérı jogosult az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenırzésére, és ennek körében jogosult más állami szervtıl vagy gazdasági szereplıtıl információt kérni. A hivatkozott rendelkezések alapján egyértelmően megállapítható, hogy ajánlatkérı köteles az ajánlattevık által benyújtott igazolások és nyilatkozatok tartalmának az ellenırzésére. Ennek során meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok megfelelnek-e az elıírásainak. Ajánlatkérınek ennek megfelelıen meg kell vizsgálni az igazolások, nyilatkozatok tartalmát, és adott esetben a Kbt. által biztosított lehetıségekkel élnie kell, illetve az ajánlatkérı számára kötelezıen elıírt jogintézményeket alkalmaznia kell. Ennek során vizsgálnia kell azt, hogy a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében elıírt követelményeket teljesíti-e a pénzügyi intézménytıl származó nyilatkozat, a nyilatkozat valamennyi pénzügyi intézménytıl becsatolásra került-e. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevınek, illetve a részvételre jelentkezınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható pénzügyi intézménytıl származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétıl visszafelé számított kettı évre vonatkozóan kérhetı, errıl szóló nyilatkozattal attól függıen, hogy az ajánlattevı vagy a részvételre jelentkezı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm. rendelet 14. (8) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérı a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt alapján jár el, ha az árubeszerzés vagy a szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot és az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban lehetıvé tette, az (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt alkalmassági követelményeknek. A Korm. rendelet (9) bekezdése értelmében az ajánlatkérı a (8) bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elı, amely az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevı vagy a részvételre jelentkezı pedig ahol az ajánlatkérı lehetıvé tette választása szerint jogosult az (1) bekezdésben foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni

17 17 alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérınek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében elıírhatja a 14. (1) bekezdés szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 67. (1)-(9) bekezdéseinek rendelkezései alapján (1) Az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı, valamint részvételre jelentkezı számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmő kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevıktıl vagy részvételre jelentkezıktıl felvilágosítást kérni. (2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérı a többi ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı egyidejő értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevık, illetve részvételre jelentkezık részére megküldeni, megjelölve a határidıt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. (3) A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplı iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok elıírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplıt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelı alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplı közös ajánlattevınek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezınek minısíthetı. (4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidı van folyamatban, az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérı nem hívta fel hiánypótlásra. (5) Az ajánlatkérı köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplı hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a késıbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. (6) Az ajánlatkérı kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételre jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevıkkel vagy részvételre jelentkezıkkel történı tárgyalásra. (7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a) a 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerzıdés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

18 18 (8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérıen a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban elıforduló olyan nem jelentıs, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá esı részösszegét, az ajánlattevık közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. (9) Az ajánlatkérı köteles meggyızıdni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az elıírt határidıben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételre jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a felhívásában a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében elıírta a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolási mód szerint a sorban állás vonatkozásában az alkalmasság igazolását az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapos idıtartamra a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint. Az ajánlatkérı a Kbt (7) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított, mely eljárásában az alkalmassági követelményeket meg kellett határoznia. Az ajánlatkérı ezen eljárásfajta keretében is kötve van a saját maga által meghatározott alkalmassági követelményekhez, figyelemmel a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint a törvény Második Részében foglalt szabályokra való utalásra a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 67. (1)-(2) bekezdését és a 67. (1) bekezdését megsértette azzal, hogy az ajánlattevıket, így a nyertes ajánlattevıt sem szólította fel a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében a P1. feltételre vonatkozó nyilatkozat hiánypótlás keretében történı benyújtására. A Döntıbizottság nem vehette figyelembe azt az ajánlatkérıi nyilatkozatot, hogy utólagosan a tárgyalások lezárását követıen beszerezte a nemleges pénzintézeti nyilatkozatokat, mivel az ajánlatkérınek az eljárást lezáró döntése elıtt kell meggyızıdnie az ajánlattevık alkalmasságáról a Kbt. 63. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. Ad.2. A Döntıbizottság vizsgálta, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki elírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerinti kizáró ok fennállására nyilatkoztattae az ajánlattevıket, figyelemmel a Korm. rendelet 12. szerinti elıírására, mely

19 19 szerint meghatározott tartalmú nyilatkozatot szükséges e kizáró ok hatálya alá tartozás tárgyában. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki elírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerinti Magyarországon letelepedett ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı a Kbt a tekintetében a következı igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következıképpen köteles ellenırizni a kizáró okok hiányát: ib) a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minısül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén vagy amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek; ha az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt nem jegyzik szabályozott tızsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı erre vonatkozó nyilatkozatát; A Döntıbizottság megállapította, hogy a felhívás III.2.1) pontjában foglaltak szerint az ajánlatkérı elıírta a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozó kizáró okot. Ezen kizáró ok elıírása a Korm. rendelet 12. -a szerint a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban is kötelezı, melynek igazolása a Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozattal, illetıleg a Korm. rendelet 4. f) pont fc) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozattal történik annak függvényében, hogy Magyarországon letelepedett, vagy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevırıl, illetıleg részvételi jelentkezırıl van szó. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlattevık egyike sem, így a nyertes ajánlattevı Turiart BT. sem tett nyilatkozatot ezen kizáró ok tekintetében, ezzel az ajánlatkérı megsértette a Kbt (1) bekezdését, illetıleg a Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontját, mivel Magyarországon letelepedett ajánlattevıkrıl van szó. Továbbá az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 67. (1) bekezdését is, mivel a kizáró okok körében a fenti hiányosságot nem pótoltatta az ajánlattevıkkel hiánypótlás keretében. A Döntıbizottság nem fogadta el az ajánlatkérı hivatkozását, hogy a dokumentáció útmutatójában az E pontban eszközölt felsorolás tartalmazza az E pont alapján a Kbt. 56. (1) bekezdésének alpontjaiban felsorolt kizáró és az 56. (2) bekezdés és az 57. (1) bekezdésben foglalt okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozat megjelölése nem pótolja a Korm.

20 20 rendelet 2. i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozat megadásának kötelezettségét az ajánlattevık ajánlatában. Ad.3. A Döntıbizottság vizsgálta, hogy az ajánlatkérı azzal, hogy a dokumentációban szereplı felhívás az V.3.1) pontban nem tartalmazta az ajánlattételi felhívásnak a tárgyalás menetére vonatkozó információit, megsértette-e a Kbt. 45. (6) bekezdését. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás az V.3.1) pontban tartalmazta a tárgyalás lefolytatásának menetére, az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályaira, továbbá az elsı tárgyalás idıpontjára vonatkozó elıírásokat. Ugyanakkor a dokumentációban foglalt V.3.1) pont ezen elıírásokat nem tartalmazta, valamint a felhívás III.1.2) pontja szerinti részszámlák és végszámlák darabszáma is eltérı. A dokumentációban foglalt felhívás IV.1.3) pontja szerint az ajánlatkérı az ajánlattevık létszámának fokozatos csökkentésére vonatkozó elıírást nem eszközölt. A dokumentációban foglalt ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi felhívás fenti elıírásai ellentmondásos információkat tartalmaztak, melyek kiküszöbölésére a Kbt. 45. (6) bekezdése szerint az ajánlatkérınek kiegészítı tájékoztatásban kellett volna közölni, hogy melyek a dokumentáció semmisnek nyilvánított elıírásai, melyek az ajánlattételi felhívás tartalmától eltérnek. Ennek elmulasztásával az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 45. (6) bekezdését. Ad.4. Az ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában tévesen szerepel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletre való hivatkozás, mivel a Korm. rendelet 1. -a szerint a tárgyi hatálya nem terjed ki az Európai Területi Együttmőködés programjaiból származó támogatásokra, mely támogatási programhoz tartozik a jelen beszerzés is. A Döntıbizottság e vonatkozásban nem állapított meg jogsértést, figyelemmel a hivatalból kezdeményezı nyilatkozatára is. Ad.5. A Döntıbizottság vizsgálta azt is, hogy fennáll-e az ellentmondás az ajánlattételi felhívás III.1.2) szerinti finanszírozási és fizetési feltételek címő pontja, mely 5 db részszámla és 2 db végszámla benyújtását írta elı, szemben a dokumentációban szereplı ajánlattételi felhívás szerinti 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására vonatkozóan. A Döntıbizottság továbbá vizsgálta, hogy fennáll-e az ellentmondás a tekintetben, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjában a Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjára való hivatkozás történt, ugyanakkor maga az elıírás a Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot írta elı tartalmilag és a dokumentációban is a nyilatkozatminta a Kbt. 15. (3) bekezdés a) pontjára vonatkozik. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában a finanszírozási és fizetési feltételek címő pontban az ajánlatkérı 5 db részszámla és 2 db végszámla benyújtását írta elı, míg a dokumentáció részét

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27.

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Szalay Eszter j o g

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÖZPONTI HIVATALA KÖZBESZERZÉSI FİOSZTÁLY RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA Fegyverzeti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VII. 22TŐL 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 4 2. Alapelvek... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény módosításáról

2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény módosításáról 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 108. szám

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyrécse

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17.

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó Jogszabályi struktúra Kbt. - 2011.: CVIII.tv.

Részletesebben

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk Közbeszerzés Közbeszerzési információk Éves közbeszerzési terv: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. évi közbeszerzési terve Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: 1.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 15 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Teljesítés helye: Balmazújváros Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A honvédségi szervezetek által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 1.) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... 1. oldal, összesen: 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben