Az újjászületett Margit híd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újjászületett Margit híd"

Átírás

1 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és megújult a Margit híd Acélszerkezetű vasúti hidakról Vasutas Hidász Találkozó Pécsett Magyar acélszerkezeti siker Grúziában Jubilál a Meiser Ferroste Kft. 20 éves a Linde Gáz Magyarország Zrt. Táncoló és leszakadt hidakról Preflex tartók gyártási, építéstechnológiai és statikai kérdései

2 A hegesztőanyagok Szakértője A csővezetékektől az erőműépítésig, az acélszerkezetgyártástól az olaj- és gázipari valamint finomítói felhasználásig; mindegyik projekt egyedi és speciális követelményeket támaszt a hegesztőanyagokkal szemben. A Böhler Welding Group hat márkacsaládjának magas minőségű termékpalettájával bármely kihívásra megoldást kínál. Minőség, Gyorsaság, Megbízhatóság. Ha magas követelményeknek kell megfelelnie, bizton számíthat ránk!

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége június 7- én a DAK Acélszerkezeti Kft.-nél (Dunaújváros Sándorháza) tartotta ülé sét. Jelen voltak az elnökség tagjai: Markó Péter; Aszman Ferenc, dr. Du nai László, Honti Ferenc (Németh Miklós megbízásából), Papp Zoltán, Tarány Gá bor, dr. Csapó Ferenc. Előzetesen je lez te távolmaradá sát: Földi András. Az ülést Markó Péter vezette. A levezető elnök üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökség határozatképes. Javasolta, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalják. Egyéb felvetés nem lévén, az elnökség a javaslatot elfogadta. A napirendi pontok tárgyalása a meghívó szerint történt: 1. Közgyűlési határozatok áttekintése, szükséges intézkedések megtétele. 2. Egyebek. 3. A DAK Acélszerkezeti Kft. tájékoztatása. I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK ÁTTEKINTÉSE, SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE Az elnökség áttekintette a közgyűlés határozatait és az alábbi témákat részletesen megvitatta. Határozatképesség Sajnos most sem tudtuk megkezdeni közgyűlésünket a meghirdetett idő pontban, mivel a szavazásra jo gosult 50 tagból csupán 16 tag volt jelen, a szükséges 26 helyett. Jellemző az egyéni tagok távolmaradása. Nívódíj Diplomadíj Az Év Acélszerkezete Nívódíj Az előző évben az elnökség a KÉSZ pályázatát kizárta, mivel az nem elégítette ki a Pályázati kiírás azon pontját, mely szerint csak a 2010-ben átadott létesítménnyel lehet pályázni. Egyben úgy döntött, hogy amennyiben az átadás 2011-ben megtörténik, úgy 2012-ben a KÉSZ ezzel a pályamunkával ismételten pályázhat ben a KÉSZ nem nyújtott be pályázatot. Az elnökség gratulál és köszönetét fejezi ki a KÖZGÉP Zrt.-nek, amiért két magas színvonalú pályá zatot nyújtott be. Az első helyezett Tiszavirág gyalogos kerékpáros híd tervezése, gyár tása és építése c. pályázatot az Acél szer kezetek 2012/2. számában mutatta be, a második helyezett Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója c. pályaművet a 2012/3. szá mában ismertetjük. Diplomadíj Az elnökség köszönetét fejezi ki a Pont-TERV Zrt. vezetőinek és mun ka társainak, valamint a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének és ok ta tóinak külön kiemelve prof. Dr. Dunai László tanszékvezető egye temi tanárnak és Dr. Kovács Nau zika egyetemi docensnek a pá lyázat lebonyolításában nyújtott közreműködésükért. A pályázóknak felajánlottuk, hogy a diplomamunkából készített cik kei - ket folyóiratunkban megjelentet jük. Ezzel a lehetőséggel fiatal mér nökeink éltek is. A pályázók és nyertesek névsorát előző számunkban közöltük. Munkaterv Rendezvények II. félév október sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA (a MAGÉSZ MKE ALUTA rendezésében) Korszerű gyártástechnológiák, gépek és berendezések október vége: XXIX. ACÉLSZERKEZETI ANKÉT (a KTE BME MAGÉSZ rendezésében) Acélhidak fenntartása november: TŰZVÉDELMI KONFERENCIA (a MAGÉSZ Miskolci Egyetem rendezésében) december 5. É VZÁRÓ RENDEZVÉNY Szövetségi hírek Association News Hírek News A Margit híd felújítása Fényképes tudósítás az újjászületett Margit hídról Vasutas Hidász Találkozó Pécsett A Kopitnari International Airport terminálépülete. Tervezés Gyártás Szerelés Jubilál a Meiser Ferroste Kft. Látványos fejlődés családi vállalkozásban PREFLEX tartók gyártási, építéstechnológiai és statikai kérdései PREFLEX girders: prefabrication, erection and static éves a Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztési szimpózium Egy kanadai ívhíd pályaszerkezetének tönkremeneteléről Szögacél-csillag keresztmetszetű rúd kihajlásvizsgálata Examination of the small cross-shaped section steel angels s buckling Szabályos, acélszerkezetű épületek optimális tervezése szeizmikus hatásokra Optimal design of regular steel building structures considering seismic effects Szabadtéri színpad lefedése acélszerkezettel Covering of an open-air stage by steel structure 62 A beton lassú alakváltozásának modellezése és öszvérszerkezetekre gyakorolt hatása Modelling the long-term behaviour of concrete and its effect on composite structures Acélszerkezetű vasúti hidak építése, korszerű - sítése az közötti időszakban Acélszerkezetű közúti ívhíd tervezése Design of a steel arch highway bridge Tésztahíd Építő Világbajnokság Tempó a vasúti közlekedésben KASZ2012 IX. Kecskeméti Acél szobrászati Szimpózium Nemzetközi Fémművészeti Alkotótábor A hegesztéstechnológiai tényezők és az anyag átviteli folyamat elemzése inverteres hegesztőgépen (2. rész) Checking material transfer and welding technologies with a modern welding machine (part 2) Gyors és gazdaságos megoldás a csarnoképítésben OK AristoRod egyszerűen a legjobb Az ESAB rézmentes MAG huzalja a minőség mércéje egész Európában, és most a világot hódítja meg Acélszerkezetek tűzvédelme Fire protection of steel structures Az Építési Termék Rendelet (CPR) 305/2011 EU, az Építési Termék Direktíva (CPD) 89/106 EGK és az EN 1090 szabványsorozat összefüggései Relationships of The Construction Products Regulation (CPR) 305/2011 EU, the Construction Products Directive (CPD) 89/106 EEC and EN 1090 series of standards Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2012/3. szám 1

4 Tagdíj A tagvállalatok első félévi tagdíját, valamint a pártoló tagok éves tagdíját kiszámláztuk. A tagvállalatok második félévi, valamint az egyéni tagok tagdíját július első felében kiszámláztuk. A pártoló tagdíj differenciáját is kiküld tük. II. EGYEBEK Pénzügyi helyzet A követelések kimutatását az elnökség tagjai mellékletben kézhez kapták. Mivel a Ferro-Pan 96 Kft. tartozása a legmagasabb, ezért az elnökség úgy döntött, hogy amennyi ben a tartozását továbbra sem rendezi annak behajtását jogi útra tereljük. Az ECCS számlája megérkezett, a 3000 EURO-t ( Ft, árfolyam: 285,87 Ft/EURO) április 27-én átutaltuk. Tagfelvétel A diplomadíjas mérnökök felvételt nyernek a MAGÉSZ-be. Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Nemes Már ton okl. építőmérnök és Mar tinovich Kálmán építő mérnök június 7-től a MAGÉSZ egyé ni tagja. Tagfelvételét kéri: Fispán Gábor gépészmérnök (fém szerkezet szakirány) felvételét kéri a MAGÉSZ egyéni tagjai so rába. Az elnökség egy tar tóz kodás sal elfogadta Fispán Gá bor tag felvételi kérelmét, aki június 7-től a MAGÉSZ rendes tagja. Dr. Joó Attila egyetemi docens tagfelvételét kéri a MAGÉSZ egyéni tagjai sorába július 1-től. Az elnökség egyhangúlag el fogadta dr. Joó Attila tagfelvételi kérelmét, aki július 1-től a MAGÉSZ rendes tagja. ECCS tagság meghosszabbítása A közgyűlésen Markó Péter úr felkérte dr. Dunai László urat, hogy járjon el annak érdekében, hogy a MAGÉSZ a három év eltelte után is maradjon az ECCS tagja. Ehhez elnökségi és közgyűlési határozat szükséges. Dr. Dunai László a szeptemberi elnökségi ülésen ad tájékoztatást, miután az ECCS vezetőivel tárgyalást folytat a 2012 szeptember i lisszaboni rendezvényen. III. A DAK ACÉLSZERKEZETI KFT. TÁJÉKOZTATÁSA Az elnökséget Tarány Gábor ügy vezető igazgató tájékoztatta a DAK Acélszerkezeti Kft. tevékenységéről. A tá jé koz tatásról és az üzemlátogatásról azelnökség tagjai elismerően nyilatkoztak. A VIII. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásai A vasúti hidász szakma elismeri és nagyra értékeli a Vasúti Hidak Alapítvány alapító okiratában lefektetett célkitűzések helyességét és a megvalósításuk érdekében kifejtett munkáját. Az alapítvány továbbra is munkálkodjon e célok megvalósításán. Az ajánlás címzettje: Vasúti Hidak Alapítvány A hidak tervezése és a tervek jóváhagyása során nagyobb hangsúlyt kapjon az üzemeltetésnél szerzett tapasztalatok alkalmazása, amelyet szakirodalmi, oktatási, rendeletalkotási tevékenységgel kell támogatni. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. PLF Híd és Alépítményi Osztály Az idei évben beindult hídprojekt megvalósulása során a teljes keret optimális felhasználása érdekében az előkészítésnél, tervezésnél a minél tökéletesebb, hosszú távú megoldásokra kell törekedni, az élettartam-költségek kiemelt figyelembevételével. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. PLF Híd és Alépítményi Osztály A jövő szakemberei képzésének javítása érdekében intenzívebb kapcsolat alakítandó ki a felsőoktatási intézmények és a hídszolgálat vezetése között. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály Az ajánlások időarányos teljesítését az alapítvány bevonásával évente egy alkalommal, közös megbeszélésen tekintse át a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály valamint a Híd és Alépítményi Osztály. A bizottság tagjai: Erdei János Lakatos István Tóth Axel Roland Virág István Vörös József Koller László, az Ajánlattevő Bizottság vezetője 2 Acélszerkezetek 2012/3. szám

5 Dear Sir/ Madam If you intend to visit or participate in the ECCS European Steel Construction Day & Annual Meeting 2012 that will be held in Lisbon, Portugal, between 19 and 22 September you will find this exciting Seminar ECCS STEEL SEMINAR SESSION 1 - INNOVATION AND EDUCATION IN STEEL CONSTRUCTION 1. Erasmus Mundus European Master SUSCOS 2. Innovation in steel construction: Trends and achievements Frantisek Wald Reidar Bjorhovde Czech Technical University at Prague, Czech Republic The Bjorhovde Group SESSION 2 - STEEL CONSTRUCTION IN SOUTHERN AFRICA: BUSINESS OPPORTUNITIES AND RECENT ENGINEERING ACHIEVEMENTS 1. Title to be defined 2. Developing steel construction business in Angola and Mozambique 3. CMA - African Association of Steel Construction John da Silva (to be confirmed) Pedro Duarte Luís Simões da Silva Cosira South Africa (PTY) Lda Martifer Constructions CMM SESSION 3 - SOCCER STADIA AND OLYMPICS IN BRAZIL 1. Design of stadia roofs structures. Two recent examples 2. Martifer participation in the construction of the stadiums in Brazil Tiago Abecasis Matos Silva TalProjecto Martifer SESSION 4 - EUROPEAN CERTIFICATION OF STEEL CONSTRUCTION 1. Euroepan database of certified companies 2. The role of notified bodies in certification of steel construction 3. Quality labels beyound CE Marking Filipa Santiago Ana Rita Pereira (to be confirmed) Person to be confirmed CMM Bureau Veritas CTICM (to be confirmed) SESSION 5 - SUSTAINABILITY 1. LCA of steel construction and database of EPDs Luís Bragança University of Minho 2. LCA and maintenance of composite motorway bridges Helena Gervásio and Vera Perdigão University of Coimbra and Brisa SESSION 6 - ECCS AWARDS (Hosted by Luís Simões da Silva, ECCS President and Nuno Silvestre, CMM Board) - European Steel Bridge Awards - Charles Massonnet Award You can see all the details and information in the website of the event: Looking forward to seeing you in Lisboa Prof. Luís Simões da Silva (President of ECCS) Acélszerkezetek 2012/3. szám 3

6 HÍREK 30 milliárdos beruházás indul Tiszaújvárosban Pethő Zsolt, a TVK vezérigazgatója július 12-én bejelentette, hogy az új butadién-gyárat Tisza újvárosban, a TVK része ként építik fel. Az alapkőletétel ban lesz a kereskedelmi termelés megkezdésének időpontja 2015 elejére várható. Hídfelújítások Budapesten Készül Budapest hídfelújítási prog ramja, és a főváros már a Lánc híd felújításának megvalósíthatósági tanulmányán dolgozik. A Lánchíd felújítását követően sor kerül a Petőfi híd és az Erzsébet híd felújítására. Felújításra vár az Árpád híd, a Gubacsi híd és a Kvassay híd. A Podmaniczky-programban szereplő három új átkelő (aquincumi híd, Galvani úti híd és az albertfalvai híd ) építése továbbra is a tervekben szerepel, de megvalósításuk csúszik. Újabb elismerés a Tiszavirág híd tervezőjének A Magyar Építőművészek Szövetsége ebben az évben a Csonka Pál-érmet (alkotó páros kategóriá ban) a szolnoki gyalogos- és kerékpároshídért Pálossy Miklósnak (Pont-TERV Zrt.) és Gajdos Istvánnak ítélte. A díj átadására július 6-án került sor. Gratulálunk a díjhoz. Terdi Tamás a MAFE új elnöke A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete május 22- én tartotta tisztújító közgyűlését, ahol Terdi Tamást, a Dutrade Zrt. ke reskedelmi igazgatóját választották elnöknek. A közgazdaság tu do mányi végzettsé gű szakember aki a magyar mellett an golul és gö rögül beszél nagy nyereség az egyesület számára. A Dutrade Zrt. a MAGÉSZ pártoló tagja. Gratulálunk és sok sikert kívánunk. Hírlevelet indított a MAGEOSZ Deák László, a MAGEOSZ elnöke (ALSTOM Hungária Zrt., vezérigazgató) írja beköszöntőjében: Maga a tény, hogy hírlevelet indítunk, is azt mutatja, hogy az el múlt válság és válság utóhatások által sújtott évek ellenére a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetségnek sikerült nem csak talpon maradnia, de meg is erősödnie. A hírlevél főbb fejezetei: A gép- és energetikai ipar potenciális ernyőszervezete. Irány a nemzetközi porond. Partnerkeresés hatékonyan B2 air. Gépipar túlélő üzemmódban. A Hírlevél megtekinthető: Gratulálunk a színvonalas lap szerkesztőinek. Az ELSŐ LÁNCHÍD HÍRLEVÉL-ből június 28-án dr. Tóth Ernőt 75. születésnapján köszöntötték kollégái és tisztelői a Makadám Klubban. Vasúti Hidász Találkozó Pécsett: számos nagy fejlesztés várható a közeljövőben megbízást és munkát adva a hidász tervezőknek és kivitelezőknek. Ezek közül ki emelkedő feladat a budapes ti Déli összekötő Duna-híd har madik vágánya, a kiskörei vas úti-közúti Tisza-híd cseréje és az új nagysebességű tokaji Tisza-keresztezés. Galoppozó Volga-híd újrahangolása: Megszelídítették a volgo grádi táncoló Volga-hidat (tu dó sítás a Bridge Design & Engineering cikke után) május 20-án bejárta a világsajtót a szélben táncoló Volgahídról készített számtalan videó, felkeltve a laikusok és szakemberek figyelmét egyaránt. Volgográdnál (korábbi Sztálingrád) október 10-én, 13 év nyi hídépítés után átadták a 7,1 km hosszú Volga-hidat. A végleges formában teljes autópályakeresztmetszetre tervezett köz - úti hídnak első ütemben elkészült valamennyi alépítménye, de csak az egyik felszerkezete. Az 1,25 km hosszú, tíznyílású acél mederhíd igen karcsú, folytató lagos, szekrény kereszt metszetű gerenda szerkezet ortotrop pá lyalemezzel A legnagyobb támaszköze 155 m. A megnyitás után fél évvel, május 20-án a hidat a rendkívüli lengések miatt le kellett zárni. Noha egyes híradásokban többméteres lengésekről is be számoltak, a valóságban a függő leges rezgések ±400 mm ér téken be lül maradtak. A híd len gé sét a Tacoma Narrows katasztrófájával azonosan az állandó, egyenle tes oldalszél okozta és nem a viha ros szélsebes ség. Ha a le váló szélörvények a híd saját frek venciájával közel azonosak, a kialakuló vibráció amplitúdója ±400 mm értékű lehet. A híd javításakor kérdéses volt, mekkora az a csillapító tömeg, amely elegendő a sajátrezgés elhangolásához, szerkezetileg kivitelezhető és beépítési költsége is megfelelő. A kísérletek eredményeként 12 darab, egyenként 5200 kg töme gű, vezérelt lengéscsillapítót építettek be. A beavatkozás hatására a kialakuló lengések amplitúdója tizedrészére csökkent, emellett biztosítja a hídlengések fékezését normális forgalom ese tén és gyorsítja a kialakuló kisebb lengések leépülését is. A lengéscsillapítókat a mederhíd 4., 7. és 8. nyílásában helyezték el (nyílásonként 4 4 da rabot), de ezek hatásukat az egész meder hídra kifejtik a szerkezet folytatólagossága miatt. A híd rezgése 0,41 1,04 Hz tartományban veszélyes, ezért vezérelt/adaptív lengéscsillapító kat alkalmaztak, melyet a Maurer Söhne szabadalmaztatott és alkalmazott korábban több ferde ká beles hídnál világszerte: Kampen (Hollandia), Dubrov nik (Hor vátország) és Sutong Bridge (Kína). E lengéscsillapító nak gerenda híd esetében azonban ez 4 Acélszerkezetek 2012/3. szám

7 az első alkalmazása. Az adaptív lengéscsillapító a csillapítási para - métereket önállóan szabályoz za saját elektronikus ve zérlésé vel. Érzékelő méri az aktuális frekvenciát, a vezérlő számítógép pedig irányítja a lengés csil la pítókat. Egy monito ring rendszer tárolja a híd és a lengés csil la pí tók mozgásait. A lengés csil la pí tók be építését augusz tus szeptemberben végez ték. Mivel a lengéscsillapí tót nem tud ták a híd belsejébe be juttat ni, a telepítés helyén, a pályaleme zen 1200 x 600 mm-es nyílást vágtak, amelyen keresztül a lengéscsillapítót 100 kg-os darabokból a híd belsejében összeszerelték. A munka végén a pályalemezt és burkolatot hely reállították. A beépített csillapítókkal várhatóak a lengések amplitúdója ±40 mm alatt ma rad. Rendkívüli körülmények ese tén ±80 mm amp litúdójú mozgás felett a hidat ismét le kell zárni. Üzleti hírek Szeretnénk figyelmükbe aján la - ni a heti rendszerességgel meg - jelenő Üzleti Hírek szolgálta tásunkat, mely az aktuális ex portajánlatokat, tendereket és rendezvényeket tartalmazza. A hírlevélben szereplő hirde tések egyedi kódszámmal rendelkeznek, ezek részleteit regiszt rált ügyfeleinknek tudjuk megadni. Szolgáltatásunk ingyenes! Szakmai nap a Henelit International Kft-nél A Henelit International Kft szeptember 6-án, székesfehérvári telephelyén tartotta szakemberek, felhasználók és forgalmazók részére azt a szakmai szimpóziumot, ahol bemutatásra kerültek az újonnan kifejlesztett és CE jelöléssel ellátott NULLIFIRE profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő festékbevonat-rendszerek. Az S ( ETA 12/0355 ) és az S ( ETA 12/0052 ) típusjelzéssel ellátott tűzvédelmi festékek fejlesztése és gyártása az angliai székhelyű NULLIFIRE LTD. vállalatnál folyik. Kizárólagos magyarországi forgalmazója, a Henelit International Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy széles körben megismertesse a felhasználókkal e termék kiemelkedő minőségét, széles körű felhasználási lehetőségeit. Ennek jegyében szervezték a szakmai találkozót, ahol dr. Horváth László ( BME ) előadásában, bevezetőként szólt az acélszerkezetek viselkedéséről tűzhatás esetén valamint az ezzel kapcsolatos méretezési szempontokról és megoldási lehetőségekről. Mr. Jeff Dyson (Nullifire Ltd) előadás közben Ezt követően Mr. Jeff Dyson (NULLIFIRE LTD.) konkrét alkalmazási példákon keresztül mutatta be a NULLIFIRE profilténye - zős, égéskésleltető bevonati rendsze rek gyakorlati használati lehetőségeit. A következő előadásban Ms. Nadine Bronn (pfp Systeme GmbH.) a profiltényezős rendszerek gazdaságos használatára világított rá. A szakmai szimpózium zárásaként az előadók és a részt vevő szakemberek között aktív konzultáció zajlott az újonnan kifejlesztett termékek alkalmazásával és felhasználási lehetőségeivel kapcsolatosan. A NULLIFIRE profiltényezős, égés késleltető bevonati rendszerek részletes bemutatása következő lapszámunkban olvasható. Regisztrálni a következő linken lehet: További információ: Molnár G. Csilla Nemzeti Külgazdasági Hivatal Telefon: (1) A legfrissebb Üzleti Hírek hírleveleink továbbá megtalálhatóak a honlapon a Szolgáltatások Üzleti Hírek menüpont alatt. Az előadók Ms Nadine Bronn, Mr. Jeff Dyson és a házigazda Gáspár Imre Acélszerkezetek 2012/3. szám 5

8 Gonda Ildikó Mh-2009 Konzorcium A MARGIT HÍD FELÚJÍTÁSA VISSZATEKINTÉS A Margit híd Európában is egyedülálló szerkezeti és műemléki rekonstrukciója 2011-ben fejeződött be. A majdnem egy éve átadott híd felújításáról több cikk is megjelent, jelentős fórumokon több előadás is elhangzott a szerkezeti átépítés folyamatáról. Visszatekintve azonban a felújítás két évére, említést érdemel több olyan különleges momentum, részlet, ami nem kapcsolódik szorosan az acélszerkezeti szakmához, és érdekes lehet nemcsak a szakmai olvasó számára (1. kép). ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Megrendelő: Budapest Főváros Önkormányzata Tervező: Margit Híd Konzorcium (vezetője: Főmterv TT Zrt.) Lebonyolító: Dr. Rádai-ECO-TEC Konzorcium Vállalkozó: Mh-2009 Konzorcium (vezetője: Közgép Zrt., tagjai: A-Híd Zrt., Strabag MML Kft.) Szerződés összege: 20,8 Mrd Ft Szerződéskötés: Befejezési határidő a vállalkozói szerződés módosításával: Az Mh-2009 Konzorcium a felújítás keretében teljes szerkezeti rekonstrukciót végzett. A híd pályaszerkezete tel jes egészében átépült, a rossz állapotú vasbeton pályalemez helyett acélszerkezetű, ortotrop pályalemez készült. A mai forgalmi követelményeknek megfelelő forgalomtechnikai korszerűsítés készült, ezen belül új villamos vasúti pálya épült a hozzá tartozó villamos infrastruktúrával. Az európai szinten is egyedülálló műemléki rekonstrukció során korhű szerkezeti elemek, hídtartozékok, kőszobrászati elemek készültek. A felújítás keretében tehát valójában három projekt valósult meg egyidejűleg; szerkezeti, forgalomtechnikai és műemléki rekonstrukció (2. kép). SZERKEZETI REKONSTRUKCIÓ Fővárosi forgalomtechnikai követelmény volt a tömegközlekedés (villamos és autóbusz) valamint a gyalogosforgalom folyamatos fenntartása az átépítés alatt. Ez határozta meg az átépítés alapkoncepcióját, hogy az két ütem ben valósuljon meg, első ütemben az északi, majd második ütemben a déli oldal épüljön újjá. 1. kép: A Margit híd madártávlatból 6 Acélszerkezetek 2012/3. szám

9 2. kép: Az elkészült híd látképe kép: A rácsozat elemeinek vízszintes mozgatása behúzópálya segítségével 3. kép: A statikailag szükséges rácsozat elemeinek beemelése a pálya lemezről autódaru segítségével 5. kép: Alapvető követelmény volt a tömegközlekedés folyamatos fenntartása az átépítés alatt. A Liapor burkolat lehetővé tette a villamospályán az autóbusz-közlekedést is Acélszerkezetek 2012/3. szám 7

10 Az északi oldali munkák megkezdésének feltétele volt, hogy a villamospályát középről áthelyezézzék a déli oldalra, az ideiglenesen épített villamospályára. A villamos déli oldalra tereléséhez statikailag szükséges kiegészítő rácsozatot kellett beépíteni. A rácsozat elemeit a pályalemezről daruval, a meglevő rácsozat között vízszintesen pedig behúzópálya segítségével juttatták a beépítés helyére (3 4. kép). A villamospálya Liapor könnyűbetonnal kitöltve alkalmassá vált a közös villamos autóbusz forgalom átvezetésére (5. kép). A Liaport Magyarországon először használták ilyen célra, alkalmazásának statikai okai voltak. A teljes vasbeton pályalemez elbontása után helyére a szokásos kialakítású, acélszerkezetű, ortotrop pályalemez került. A szerkezet- és anyagválasztást több szempont is indokolta: A forgalomtechnikai szempontoknak megfelelő, szélesebb járdaszerkezet melyen a kétsávos kerékpárút is kialakítható volt csak a kisebb fajlagos önsúlyú acélszerkezetből volt elképzelhető. A járda szélessége 5,6 m, ez vasbetonból csak esztétikai kompromisszumok árán, gazdaságtalanul lett volna megépíthető. Acél pályaelemek beépítésével követhetők voltak a meglévő szerkezet méreteltérései, alakja. A pálya és a főtartó szerkezeti elemei hozzáférhetővé, ezáltal ellenőrizhetővé váltak. Acélszerkezetű elemek beépítésével biztosítható volt a régi és az új szerkezetek teljes értékű együttdolgozása. A vasbeton pályalemez bontását követően feltárult a meglevő acélszerkezet, megkezdődhetett a megmaradó szer kezet alakjának, állapotának felmérése, a rossz állapotú szer kezeti elemek visszabontása, a szükséges javítások elvégzése (6. kép). 6. kép: A megmaradó acélszerkezet előkészítése az új szerkezetek fogadására A helyszíni szerelés alapkoncepciója szerint megépült mindkét Duna-ágban egy-egy bakdaru, melyek a teljes szerelő terület kiszolgálását biztosították. A szélső főtartó fe letti új acélszerkezetet úgy alakították ki, hogy az az egyik oldali sínszál elhelyezésére megfelelő legyen. A másik sín szálat az ellenkező oldali hídfélen helyezték el, ezáltal a teljes átépítendő fél keresztmetszet elemeinek elhelyezésére alkalmas volt (7. kép). A bakdarukat speciálisan erre a feladatra tervezték és gyártották. A bakdaru esetén alapvető cél volt, hogy minden pályaelem elhelyezésére alkalmas legyen. Ez határozta meg a teherbírását (16 tonna), a fesztávolságát (12,5 m), a lábak aszimmetrikus kialakítását. Az 5 méteres konzol és a 18 méteres lábterpesztés lehetővé tette a járdapanelek elhelyezését is. A bakdaruk az építés jelképévé váltak, egyedi, újszerű organizációs megoldást jelentettek és nagymértékben hozzájárultak az ütemes munkavégzéshez. 7. kép: Bakdaru segítségével a teljes szerelőterület kiszolgálása biztosítható volt 8 Acélszerkezetek 2012/3. szám

11 A vasbeton pálya elbontását követően, az új acél pályaelemek elhelyezése előtt, megtörtént a hossztartók geodéziai bemérése, és a hossztartó alakjához viszonyítva relatív adatokkal meghatározták az új pályaelemek magassági hely zetét. A pályaelemek csatlakozó pálya- és gerinclemezei a gyárban mm-es ráhagyással készültek, és a helyszíni méretekhez igazodva, a helyszínen vágták ezeket méretre (8. kép). 8. kép: Pályaelem helyszíni méretre vágása A meglevő szerkezetekhez történő csatlakozást különböző módon kellett megoldani a hegeszthető anyagú hossztartóknál és a szegecselt szerkezetű íves főtartóknál. Az utóbbinál egy zsámoly beépítésére volt szükség, melyhez már hegesztéssel csatlakozott a pályaelem. A közúti pálya alatt a szokásos kialakítású trapézbordával merevített ortotrop pálya épült. A villamospálya alatt az eltérő terheléshez igazodva hossz- és keresztbordás merevítőrendszer készült (9. kép). A meglevő és az új szerkezetek külső és belső felületeit új korrózióvédelmi bevonattal látták el ( kép). Második ütemben az északi oldalihoz hasonlóan elkészült a déli oldal átépítése is. Valamivel több, mint egy év után november 15-én megindulhatott a forgalom a felújított közúti és villamospályán (12. kép). 9. kép: Trapézbordával merevített ortotróp pályaelem beemelése 10. kép: A meglevő és új acélszer ke ze tek is új korrózióvédelmi bevonatot kaptak 11. kép: Készül a szegecselt íves főtartó korrózióvédelme 12. kép: A közúti forgalom megindítása a felújított pályán november 15-én Acélszerkezetek 2012/3. szám 9

12 MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓ A szerkezeti átépítést követően, ill. azzal párhuzamosan megkezdődtek a műemléki rekonstrukciós munkák, magas szakmai igényességgel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai felügyelete mellett. A világörökségi környezetben levő hídon a korhű szerkezeti elemek rekonstrukciójával európai színvonalú műemléki rekonstrukció valósult meg. A rekonstrukció első lépéseként restaurátori szakvélemény készült korabeli fotók, rajzok, képek, leírások alapján. A szakvélemény alapjául szolgáltak a korábban regisztrált, múzeumba került leletek, valamint a munka során, a mederkotrás közben előkerült elemek is ( kép). 17. kép: Kőmellvéd építés közben Az öntészeti munkák leglátványosabb eleme a Rostráloszlop, mely komoly kihívás elé állította a hazai öntő szakmát. Sajnos a mai öntészeti technológiai gyakorlatban már nincsenek jelen ilyen szobrászati igényességű elemek. Sokáig kérdéses volt, hogy vasöntvényből ezek az elemek előállíthatók-e ( kép). 13. kép: Korabeli fotók szolgáltak a műemléki rekonstrukció alapjául 18. kép: A mederkotrás során előkerült eredeti Rostrál oszlop alapján készült a rekonstrukció 14. kép: Korabeli fotó, előtérben a vámházakkal. A vámházak alapjai újjáépültek, megadva a lehetőséget a vámház épületek későbbi újjáépítésének A restaurátori szakvéleményben grafikusan ábrázolták a megvalósítandó kőszobrászati és öntvényelemeket. A szakvélemény műemléki jóváhagyását követően szobrászati módszerekkel 1:1 léptékű gipszminták készültek, melyeket szintén műemléki, szakmai zsűri hagyott jóvá. Ezt követően kezdődhetett meg az érdemi kivitelezés, a gipszminták alapján öntvényelemek és kőszobrászati elemek készültek ( kép). 19. kép: Az eredeti Rostráloszlop tisztítás után 20. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszlopfej 15. kép: Kőmellvéd címerrel grafikusan ábrázolva 16. kép: Kőmellvéd 1:1 léptékű gipszmintája 21. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszlop alsó rész 10 Acélszerkezetek 2012/3. szám

13 22. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszloptörzs az oroszlánfejjel. Az oroszlánfej rekonstrukciója a Kiscelli Múzeumban fellelhető eredeti öntvény alapján készült 23. kép: Az ötvények legösszetettebb, legdíszesebb eleme a sárkányfejű, madár ill. nőalakú kiméra 1:1-es gipszminta 24. kép: A Rostrál-oszlop elemeinek próbaszerelése takaríthatóság, rezgéscsillapítás, korrózióvédelem. A korlát egyes elemeit statikai szempontok miatt vasöntvény helyett statikailag méretezhető, ún. gömbgrafitos öntvényből kellett gyártani, pl. korlátoszlop, kézléc, végelemek. 25. kép: Öntvény oroszlánfej 26. kép: Öntvény oszlopfej 27. kép: Rekonstruált öntvény gyalogoskorlát- és díszpárkányelemek Öntvényből készültek a korhű közvilágítási kandeláberek, felsővezeték-tartó oszlopok. Ezek felső részére díszes kovácsoltvas elemek kerültek. Öntvény díszpárkányelemek, valamint gyalogoskorlátok kerültek a hídra, melyeket a korabeli fotókat és a meglevő eleme ket felhasználva gyártottak újra. A korlátok gyártásához mintaként a szárnyhídról elbontott, eredeti korlátok szolgáltak, szerkezeti kialakításuknál azonban figyelembe kellett venni a mai üzemeltetési és egyéb követelményeket, pl. FORGALOMTECHNIKAI REKONSTRUKCIÓ A fejlesztés alapvető célja a szerkezeti felújításon túlmenően a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése, a közlekedési színvonal emelése volt. A forgalomtechnikai rekonstrukció keretében a villamospálya, a közúti pálya, a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés mai követelményeknek megfelelő korszerűsítése valósult meg. Korszerű, EDILON rendszerű villamospálya épült a szükséges villamos-infrastruktúrával, középen elhelyezett felsővezeték-tartó oszlopokkal. A villamos nyomvonal tengelytávolsága (3,80 m) valamint a közúti teherbíró burkolat lehetővé teszi az autóbuszok és megkülönböztetett jár művek közlekedését a vágányzónán (28. kép). A forgalmi sávok kialakítása a geometriai adottságok miatt csak kismértékben változott, a szélső közúti forgalmi sávok szélesebbek lettek, 2,82 m-ről 3,00 m-re nőttek. Az, hogy a forgalmi sávokat a szigeti ívben szélesítették, könnyebb kanyarodást tesz lehetővé. A budai és pesti lehajtósávok meghosszabbítása csökkenti a visszaduzzasztó hatást. A gyalogosok közlekedését segíti az északi és déli oldalon megépült szélesebb járda, a felszíni gyalogátkelőhelyek létesítése pl. a szigeti csomópontban (itt megszűnt a korábbi gyalogos-aluljáró), a parti kapcsolatoknál a gyalogosok akadálymentes továbbhaladását lehetővé téve a körúti és a keresztezőirányokban, a kereszteződésekben alacsony lelépők kialakítása. A korszerűsítés keretében kerékpáros közlekedési létesítmények is épültek: az északi oldali járdán kétsávos, kijelölt kerékpárút létesült a partokon fel- és lehajtósávokkal, mindkét oldali, észak déli hálózatra illesztéssel. Kerékpáros alagút épült a budai parti pillérben, a budai észak déli kerékpáros-forgalom átvezetésére ( kép). Acélszerkezetek 2012/3. szám 11

14 28. kép: Az új villamospálya a középen elhelyezett felsővezetéktartó oszlopokkal 29. kép: A kiszélesített északi járdán a gyalogosforgalomtól elválasztott kétsávos kerékpárút épült 30. kép: A budai parti pillérben megépített átjáró biztosítja az észak déli kerékpáros-forgalom átvezetését. Az átjáró oldalfalát Zsolnay-burkolat díszíti 12 Acélszerkezetek 2012/3. szám

15 KÖZGÉP ZRT Budapest XXIII., Haraszti út 44. Levélcím: 1734 Budapest Pf. 31. Telefon: fax: egyedi acélszerkezetek gyártása és szerelése. hídépítés és felújítás, mutárgyépítés. autópálya- és útépítés, útrehabilitáció. vasútépítés. közmuépítés. környezetvédelmi beruházások, hulladékgazdálkodás. kármentesítési projektek. magasépítési és energetikai beruházások Acélszerkezetek 2012/3. szám 13

16 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas hídépítő mérnök FÉNYKÉPES TUDÓSÍTÁS AZ ÚJJÁSZÜLETETT MARGIT HÍDRÓL Budapest második, 1876-ban forgalomba helyezett hídja, a Margit híd között olyan rekonstrukción esett át, melynek során visszanyerte eredeti megjelenését, sőt szélesebb lett, teherbírása, merevsége megnőtt és díszkivilágítást is kapott. Mindezek eredményeként a mai Margit híd szebb és jobb, mint valaha is volt. Méltó társa lett fővárosunk má sik három (Lánchíd, Erzsébet híd, Szabadság híd) világviszonylatban is ki emelke dő hídjának. Napjainkra mind egyik díszkivilágítást kapott. A közismert megállapítás: Budapest a szép hidak városa mindezek révén még inkább fedi a valóságot. Joggal lehetünk rá büszkék! Folyóiratunk 2010/3. számában fotóriporttal tudósítottunk a munkálatok akkori helyzetéről, míg az irodalomjegyzékben a híddal kapcsolatos, közelmúltban megjelent publikációkat so roltuk fel. E tudósítás célja csupán a ter vezés és kivitelezés szempontjából egyaránt kiválóan sike rült munka végeredményének szemléltetése. A kivitelezés fo lyamatát lapunk e számának egy másik cikke mutatja be. 1. kép: A Margit híd látképe a rekonstrukció megkezdése előtt ( ) 2. kép: A szárnyhíd látképe nappal és... éjjel A képek dr. Domanovszky Sándor 2012 nyarán készített felvételei. 14 Acélszerkezetek 2012/3. szám

17 3. kép: Az újjászületett Margit híd nappal és... éjjel Acélszerkezetek 2012/3. szám 15

18 4. kép: A pesti oldali nyílások 5. kép: A mederhíd budai hídfője nappal és éjjel (a kerékpárosok számára épített új alagúttal) 6. kép: A kocsi- és villamospálya a budai hídfőnél nappal és.... éjjel 16 Acélszerkezetek 2012/3. szám

19 7. kép: A rakparti nyílás Budán 8. kép: A szigeti szárnyhíd 9. kép: Villamosmegálló a szigetnél (Pest felé tekintve) 10. kép: A felújított (jórészt eredeti) szárnyhíd 11. kép: A szárnyhíd a mederszerkezet felől nézve 12. kép: A szárnyhíd és a szigeti, középső pillér a befolyási és... a kifolyási oldal felőli látványa Acélszerkezetek 2012/3. szám 17

20 13. kép: A híd látképe a budai hídfőről szemlélve nappal és... éjjel 18 Acélszerkezetek 2012/3. szám

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása repülőgép hangár terve Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása A szellemi termék felhasználásával jelentős anyag- és költségmegtakarítást lehet elérni. Az eljárás folyamán

Részletesebben

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt.

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. MARGIT-HÍD rekonstrukció szerkezeti forgalmi műemléki FELÚJÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. Margit-híd Budapest

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD SZONOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA HÍD A HÍD HELYE A HÍD A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓJÚ VÁROSRÉSZEKET KÖTI ÖSSZE TISZALIGET Sportcsarnok Strandfürdő Egyetemi campus VÁROS Lakások Munkahelyek Intézmények Sport és

Részletesebben

A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA

A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA Előadó: Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona okleveles építőmérnök, egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona okleveles építőmérnök,

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Budapest-Kelenföld (bez.) - Tárnok (bez.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése

Részletesebben

A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ

A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ Átadták a közúti forgalomnak a felújított

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása Hidász Napok Visegrád, 2013. szeptember 25-26. Hesz Gábor osztályvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 TARTALOM Európai Uniós források a hídfenntartásban

Részletesebben

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád Hidász elődeink Dr. Tóth Ernő 2013. szeptember 25-26. Visegrád 1. Seefehlner Gyula (1847-1906) Zürichben szerzett diplomát (1868) 1871 MÁVAG-nál helyezkedett el 1874-1903 Hídosztály főnöke 1880 egyetemi

Részletesebben

4. előad. szló 2012.

4. előad. szló 2012. Hídépítés 4. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű közúti- és gyalogos hidak Fahidak Közúti- és gyalogos acélszerkezetű hidak Fő tartótípusok Közúti acélhidak szerkezetének fejlődése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1 Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXIV. Országos Vándorgyűlésen a Budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvízvédelmi fal kivitelezésének bemutatása című előadás

Részletesebben

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Construction Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Többletérték a tetôn Innováció A beruházók, tervezôk és szigetelési szakkivitelezôk a mûanyag - lemezes szigetelések területén

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140)

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Acélcsarnokok gyors és gazdaságos kivitelezése tervezéstől

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

Pál Gábor * : A salgótarjáni Tesco gyalogos ívhíd

Pál Gábor * : A salgótarjáni Tesco gyalogos ívhíd Pál Gábor * : Előzmények A TESCO áruházlánc salgótarjáni elemének előkészítő munkái során a közúti és gyalogos kapcsolatok tervezésekor jelentkezett az igény egy a MÁV Budapest-Salgótarján vonala feletti

Részletesebben

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. 6800 Hódmezővásárhely www.csomiep.eu 1 Előregyártott vasbeton termékek a vasútépítés számára 2 A vasútépítés igényei Időre szállított vb. elemek

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: RÁCKEVEI (SOROKSÁRI-) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKÁGAI

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA Minősítések: Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Oroszország, Csehország A Deltabeam egyelőre nem rendelkezik magyarországi minősítéssel (2010 folyamán várható).

Részletesebben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 2013-03-05 21:20 Négy éves munka zárását ünnepelte az Admatis Kft. partnerei és a sajtó képviseletében. A miskolci cég

Részletesebben

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén Joó Attila László Ansys konferencia és partneri találkozó 2008. 10. 10. Építőmérnöki Kar Szerkezetvizsgáló Laboratórium, Szerkezetinformatikai Laboratórium

Részletesebben

I. Hidak szerkezeti rendszerei

I. Hidak szerkezeti rendszerei I/1 HÍDÉPÍTÉS I. Hidak szerkezeti rendszerei Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1.1 Acélhidak szerkezeti felépítése

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - eredmény "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.371/14/2015. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése MAKRO KOMPONENSK, IPAD ÉS IPHONE ALKALMAZÁSOK Június 2014 Napirend Makro komponenseken alapuló életciklus értékelő algoritmus A program bemutatása 12/14/2014

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában)

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában) Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) www.konnyuszerk.hu www.magesz.hu Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) www.aluta.hu MEGHÍVÓ A 15. sz. FÉMSZERKEZETI

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet Kovács István 2011.11.26. 1 Miért kellett megújítani az M.1. Mérnökgeodéziai Szabályzatot? A 2007. évi LXXXII. törvény 1. (4) bekezdése 2008. 01. 01.-től hatályon

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M MÁV ZRT. VASÚTI HIDAK ÁLLAGMEGÓVÁSA - TERVEZÉS KIVITELI TERV Megbízó: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. Bp. Soroksári út - Csepel, Szabadkikötő vontatóvágány

Részletesebben

bicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

bicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: bicikliút tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: NAGYMŰTÁRGYAK REKONSTRUKCIÓJA TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY

Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY Betafence Sp. z o.o. ul. Dębowa 4 47-246 Kotlarnia Poland tel.: +48 77 40 62 200 fax: +48 77 48 25 000 info.poland@betafence.com www.betafence.com Regionális képviselet:

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen Munkálatok a Szentlélek téri parapetfal védképességének helyreállítása érdekében Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

A tervezett győri extrémsport-pályák elemjegyzéke és becsült költségvetése

A tervezett győri extrémsport-pályák elemjegyzéke és becsült költségvetése A tervezett győri extrémsport-pályák elemjegyzéke és becsült költségvetése Tóth Dénes elnök Utcai Sportok Egyesülete Győr, 2010. június 17. Összefoglaló A pályaterveket a triál és a görpálya tervét is

Részletesebben

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél A cikkben számtalan konkrét tervezõi munka közül válogatva rövid áttekintést nyújtunk felhasználói szemmel a STAAD-III kimondottan

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN

GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN Budapest X. Szent László tér 29. HRSZ: 39122, 39123 : KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Dátum: Építtető: Generál tervező: 2016. december Kőbánya Önkormányzata Budapest

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Valós tüzek megfigyelése Az előadás tartalma valós épületekben bekövetkezett Véletlen ek Gerendán végzett tesztek hevítéssel Acélszerkezet tesztje hevítéssel Sarokmező

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Hídépítés története, alapjai Hídhasználat története ~ emberiség története (utak, vasutak átvezetése) Kereskedelem, közlekedés, turizmus,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁROK JELLEGZETESSÉGEI KÖZÉP EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG ÁLLAMHATÁRAI Vizi = 735km Történelmileg kialakult régiók (történelmileg kialakult

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft.

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft. 120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd Karkus János / VIA-PONTIS Kft. TÉMAVÁZLAT Átkelő-történet dióhéjban Alapadatok Korabeli dokumentumok (szemelvények) Viszontagságos sors Az újjáépítésről röviden

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben