Az újjászületett Margit híd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újjászületett Margit híd"

Átírás

1 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és megújult a Margit híd Acélszerkezetű vasúti hidakról Vasutas Hidász Találkozó Pécsett Magyar acélszerkezeti siker Grúziában Jubilál a Meiser Ferroste Kft. 20 éves a Linde Gáz Magyarország Zrt. Táncoló és leszakadt hidakról Preflex tartók gyártási, építéstechnológiai és statikai kérdései

2 A hegesztőanyagok Szakértője A csővezetékektől az erőműépítésig, az acélszerkezetgyártástól az olaj- és gázipari valamint finomítói felhasználásig; mindegyik projekt egyedi és speciális követelményeket támaszt a hegesztőanyagokkal szemben. A Böhler Welding Group hat márkacsaládjának magas minőségű termékpalettájával bármely kihívásra megoldást kínál. Minőség, Gyorsaság, Megbízhatóság. Ha magas követelményeknek kell megfelelnie, bizton számíthat ránk!

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége június 7- én a DAK Acélszerkezeti Kft.-nél (Dunaújváros Sándorháza) tartotta ülé sét. Jelen voltak az elnökség tagjai: Markó Péter; Aszman Ferenc, dr. Du nai László, Honti Ferenc (Németh Miklós megbízásából), Papp Zoltán, Tarány Gá bor, dr. Csapó Ferenc. Előzetesen je lez te távolmaradá sát: Földi András. Az ülést Markó Péter vezette. A levezető elnök üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökség határozatképes. Javasolta, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalják. Egyéb felvetés nem lévén, az elnökség a javaslatot elfogadta. A napirendi pontok tárgyalása a meghívó szerint történt: 1. Közgyűlési határozatok áttekintése, szükséges intézkedések megtétele. 2. Egyebek. 3. A DAK Acélszerkezeti Kft. tájékoztatása. I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK ÁTTEKINTÉSE, SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE Az elnökség áttekintette a közgyűlés határozatait és az alábbi témákat részletesen megvitatta. Határozatképesség Sajnos most sem tudtuk megkezdeni közgyűlésünket a meghirdetett idő pontban, mivel a szavazásra jo gosult 50 tagból csupán 16 tag volt jelen, a szükséges 26 helyett. Jellemző az egyéni tagok távolmaradása. Nívódíj Diplomadíj Az Év Acélszerkezete Nívódíj Az előző évben az elnökség a KÉSZ pályázatát kizárta, mivel az nem elégítette ki a Pályázati kiírás azon pontját, mely szerint csak a 2010-ben átadott létesítménnyel lehet pályázni. Egyben úgy döntött, hogy amennyiben az átadás 2011-ben megtörténik, úgy 2012-ben a KÉSZ ezzel a pályamunkával ismételten pályázhat ben a KÉSZ nem nyújtott be pályázatot. Az elnökség gratulál és köszönetét fejezi ki a KÖZGÉP Zrt.-nek, amiért két magas színvonalú pályá zatot nyújtott be. Az első helyezett Tiszavirág gyalogos kerékpáros híd tervezése, gyár tása és építése c. pályázatot az Acél szer kezetek 2012/2. számában mutatta be, a második helyezett Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója c. pályaművet a 2012/3. szá mában ismertetjük. Diplomadíj Az elnökség köszönetét fejezi ki a Pont-TERV Zrt. vezetőinek és mun ka társainak, valamint a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének és ok ta tóinak külön kiemelve prof. Dr. Dunai László tanszékvezető egye temi tanárnak és Dr. Kovács Nau zika egyetemi docensnek a pá lyázat lebonyolításában nyújtott közreműködésükért. A pályázóknak felajánlottuk, hogy a diplomamunkából készített cik kei - ket folyóiratunkban megjelentet jük. Ezzel a lehetőséggel fiatal mér nökeink éltek is. A pályázók és nyertesek névsorát előző számunkban közöltük. Munkaterv Rendezvények II. félév október sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA (a MAGÉSZ MKE ALUTA rendezésében) Korszerű gyártástechnológiák, gépek és berendezések október vége: XXIX. ACÉLSZERKEZETI ANKÉT (a KTE BME MAGÉSZ rendezésében) Acélhidak fenntartása november: TŰZVÉDELMI KONFERENCIA (a MAGÉSZ Miskolci Egyetem rendezésében) december 5. É VZÁRÓ RENDEZVÉNY Szövetségi hírek Association News Hírek News A Margit híd felújítása Fényképes tudósítás az újjászületett Margit hídról Vasutas Hidász Találkozó Pécsett A Kopitnari International Airport terminálépülete. Tervezés Gyártás Szerelés Jubilál a Meiser Ferroste Kft. Látványos fejlődés családi vállalkozásban PREFLEX tartók gyártási, építéstechnológiai és statikai kérdései PREFLEX girders: prefabrication, erection and static éves a Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztési szimpózium Egy kanadai ívhíd pályaszerkezetének tönkremeneteléről Szögacél-csillag keresztmetszetű rúd kihajlásvizsgálata Examination of the small cross-shaped section steel angels s buckling Szabályos, acélszerkezetű épületek optimális tervezése szeizmikus hatásokra Optimal design of regular steel building structures considering seismic effects Szabadtéri színpad lefedése acélszerkezettel Covering of an open-air stage by steel structure 62 A beton lassú alakváltozásának modellezése és öszvérszerkezetekre gyakorolt hatása Modelling the long-term behaviour of concrete and its effect on composite structures Acélszerkezetű vasúti hidak építése, korszerű - sítése az közötti időszakban Acélszerkezetű közúti ívhíd tervezése Design of a steel arch highway bridge Tésztahíd Építő Világbajnokság Tempó a vasúti közlekedésben KASZ2012 IX. Kecskeméti Acél szobrászati Szimpózium Nemzetközi Fémművészeti Alkotótábor A hegesztéstechnológiai tényezők és az anyag átviteli folyamat elemzése inverteres hegesztőgépen (2. rész) Checking material transfer and welding technologies with a modern welding machine (part 2) Gyors és gazdaságos megoldás a csarnoképítésben OK AristoRod egyszerűen a legjobb Az ESAB rézmentes MAG huzalja a minőség mércéje egész Európában, és most a világot hódítja meg Acélszerkezetek tűzvédelme Fire protection of steel structures Az Építési Termék Rendelet (CPR) 305/2011 EU, az Építési Termék Direktíva (CPD) 89/106 EGK és az EN 1090 szabványsorozat összefüggései Relationships of The Construction Products Regulation (CPR) 305/2011 EU, the Construction Products Directive (CPD) 89/106 EEC and EN 1090 series of standards Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2012/3. szám 1

4 Tagdíj A tagvállalatok első félévi tagdíját, valamint a pártoló tagok éves tagdíját kiszámláztuk. A tagvállalatok második félévi, valamint az egyéni tagok tagdíját július első felében kiszámláztuk. A pártoló tagdíj differenciáját is kiküld tük. II. EGYEBEK Pénzügyi helyzet A követelések kimutatását az elnökség tagjai mellékletben kézhez kapták. Mivel a Ferro-Pan 96 Kft. tartozása a legmagasabb, ezért az elnökség úgy döntött, hogy amennyi ben a tartozását továbbra sem rendezi annak behajtását jogi útra tereljük. Az ECCS számlája megérkezett, a 3000 EURO-t ( Ft, árfolyam: 285,87 Ft/EURO) április 27-én átutaltuk. Tagfelvétel A diplomadíjas mérnökök felvételt nyernek a MAGÉSZ-be. Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Nemes Már ton okl. építőmérnök és Mar tinovich Kálmán építő mérnök június 7-től a MAGÉSZ egyé ni tagja. Tagfelvételét kéri: Fispán Gábor gépészmérnök (fém szerkezet szakirány) felvételét kéri a MAGÉSZ egyéni tagjai so rába. Az elnökség egy tar tóz kodás sal elfogadta Fispán Gá bor tag felvételi kérelmét, aki június 7-től a MAGÉSZ rendes tagja. Dr. Joó Attila egyetemi docens tagfelvételét kéri a MAGÉSZ egyéni tagjai sorába július 1-től. Az elnökség egyhangúlag el fogadta dr. Joó Attila tagfelvételi kérelmét, aki július 1-től a MAGÉSZ rendes tagja. ECCS tagság meghosszabbítása A közgyűlésen Markó Péter úr felkérte dr. Dunai László urat, hogy járjon el annak érdekében, hogy a MAGÉSZ a három év eltelte után is maradjon az ECCS tagja. Ehhez elnökségi és közgyűlési határozat szükséges. Dr. Dunai László a szeptemberi elnökségi ülésen ad tájékoztatást, miután az ECCS vezetőivel tárgyalást folytat a 2012 szeptember i lisszaboni rendezvényen. III. A DAK ACÉLSZERKEZETI KFT. TÁJÉKOZTATÁSA Az elnökséget Tarány Gábor ügy vezető igazgató tájékoztatta a DAK Acélszerkezeti Kft. tevékenységéről. A tá jé koz tatásról és az üzemlátogatásról azelnökség tagjai elismerően nyilatkoztak. A VIII. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásai A vasúti hidász szakma elismeri és nagyra értékeli a Vasúti Hidak Alapítvány alapító okiratában lefektetett célkitűzések helyességét és a megvalósításuk érdekében kifejtett munkáját. Az alapítvány továbbra is munkálkodjon e célok megvalósításán. Az ajánlás címzettje: Vasúti Hidak Alapítvány A hidak tervezése és a tervek jóváhagyása során nagyobb hangsúlyt kapjon az üzemeltetésnél szerzett tapasztalatok alkalmazása, amelyet szakirodalmi, oktatási, rendeletalkotási tevékenységgel kell támogatni. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. PLF Híd és Alépítményi Osztály Az idei évben beindult hídprojekt megvalósulása során a teljes keret optimális felhasználása érdekében az előkészítésnél, tervezésnél a minél tökéletesebb, hosszú távú megoldásokra kell törekedni, az élettartam-költségek kiemelt figyelembevételével. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. PLF Híd és Alépítményi Osztály A jövő szakemberei képzésének javítása érdekében intenzívebb kapcsolat alakítandó ki a felsőoktatási intézmények és a hídszolgálat vezetése között. Az ajánlás címzettje: MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály Az ajánlások időarányos teljesítését az alapítvány bevonásával évente egy alkalommal, közös megbeszélésen tekintse át a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály valamint a Híd és Alépítményi Osztály. A bizottság tagjai: Erdei János Lakatos István Tóth Axel Roland Virág István Vörös József Koller László, az Ajánlattevő Bizottság vezetője 2 Acélszerkezetek 2012/3. szám

5 Dear Sir/ Madam If you intend to visit or participate in the ECCS European Steel Construction Day & Annual Meeting 2012 that will be held in Lisbon, Portugal, between 19 and 22 September you will find this exciting Seminar ECCS STEEL SEMINAR SESSION 1 - INNOVATION AND EDUCATION IN STEEL CONSTRUCTION 1. Erasmus Mundus European Master SUSCOS 2. Innovation in steel construction: Trends and achievements Frantisek Wald Reidar Bjorhovde Czech Technical University at Prague, Czech Republic The Bjorhovde Group SESSION 2 - STEEL CONSTRUCTION IN SOUTHERN AFRICA: BUSINESS OPPORTUNITIES AND RECENT ENGINEERING ACHIEVEMENTS 1. Title to be defined 2. Developing steel construction business in Angola and Mozambique 3. CMA - African Association of Steel Construction John da Silva (to be confirmed) Pedro Duarte Luís Simões da Silva Cosira South Africa (PTY) Lda Martifer Constructions CMM SESSION 3 - SOCCER STADIA AND OLYMPICS IN BRAZIL 1. Design of stadia roofs structures. Two recent examples 2. Martifer participation in the construction of the stadiums in Brazil Tiago Abecasis Matos Silva TalProjecto Martifer SESSION 4 - EUROPEAN CERTIFICATION OF STEEL CONSTRUCTION 1. Euroepan database of certified companies 2. The role of notified bodies in certification of steel construction 3. Quality labels beyound CE Marking Filipa Santiago Ana Rita Pereira (to be confirmed) Person to be confirmed CMM Bureau Veritas CTICM (to be confirmed) SESSION 5 - SUSTAINABILITY 1. LCA of steel construction and database of EPDs Luís Bragança University of Minho 2. LCA and maintenance of composite motorway bridges Helena Gervásio and Vera Perdigão University of Coimbra and Brisa SESSION 6 - ECCS AWARDS (Hosted by Luís Simões da Silva, ECCS President and Nuno Silvestre, CMM Board) - European Steel Bridge Awards - Charles Massonnet Award You can see all the details and information in the website of the event: Looking forward to seeing you in Lisboa Prof. Luís Simões da Silva (President of ECCS) Acélszerkezetek 2012/3. szám 3

6 HÍREK 30 milliárdos beruházás indul Tiszaújvárosban Pethő Zsolt, a TVK vezérigazgatója július 12-én bejelentette, hogy az új butadién-gyárat Tisza újvárosban, a TVK része ként építik fel. Az alapkőletétel ban lesz a kereskedelmi termelés megkezdésének időpontja 2015 elejére várható. Hídfelújítások Budapesten Készül Budapest hídfelújítási prog ramja, és a főváros már a Lánc híd felújításának megvalósíthatósági tanulmányán dolgozik. A Lánchíd felújítását követően sor kerül a Petőfi híd és az Erzsébet híd felújítására. Felújításra vár az Árpád híd, a Gubacsi híd és a Kvassay híd. A Podmaniczky-programban szereplő három új átkelő (aquincumi híd, Galvani úti híd és az albertfalvai híd ) építése továbbra is a tervekben szerepel, de megvalósításuk csúszik. Újabb elismerés a Tiszavirág híd tervezőjének A Magyar Építőművészek Szövetsége ebben az évben a Csonka Pál-érmet (alkotó páros kategóriá ban) a szolnoki gyalogos- és kerékpároshídért Pálossy Miklósnak (Pont-TERV Zrt.) és Gajdos Istvánnak ítélte. A díj átadására július 6-án került sor. Gratulálunk a díjhoz. Terdi Tamás a MAFE új elnöke A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete május 22- én tartotta tisztújító közgyűlését, ahol Terdi Tamást, a Dutrade Zrt. ke reskedelmi igazgatóját választották elnöknek. A közgazdaság tu do mányi végzettsé gű szakember aki a magyar mellett an golul és gö rögül beszél nagy nyereség az egyesület számára. A Dutrade Zrt. a MAGÉSZ pártoló tagja. Gratulálunk és sok sikert kívánunk. Hírlevelet indított a MAGEOSZ Deák László, a MAGEOSZ elnöke (ALSTOM Hungária Zrt., vezérigazgató) írja beköszöntőjében: Maga a tény, hogy hírlevelet indítunk, is azt mutatja, hogy az el múlt válság és válság utóhatások által sújtott évek ellenére a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetségnek sikerült nem csak talpon maradnia, de meg is erősödnie. A hírlevél főbb fejezetei: A gép- és energetikai ipar potenciális ernyőszervezete. Irány a nemzetközi porond. Partnerkeresés hatékonyan B2 air. Gépipar túlélő üzemmódban. A Hírlevél megtekinthető: Gratulálunk a színvonalas lap szerkesztőinek. Az ELSŐ LÁNCHÍD HÍRLEVÉL-ből június 28-án dr. Tóth Ernőt 75. születésnapján köszöntötték kollégái és tisztelői a Makadám Klubban. Vasúti Hidász Találkozó Pécsett: számos nagy fejlesztés várható a közeljövőben megbízást és munkát adva a hidász tervezőknek és kivitelezőknek. Ezek közül ki emelkedő feladat a budapes ti Déli összekötő Duna-híd har madik vágánya, a kiskörei vas úti-közúti Tisza-híd cseréje és az új nagysebességű tokaji Tisza-keresztezés. Galoppozó Volga-híd újrahangolása: Megszelídítették a volgo grádi táncoló Volga-hidat (tu dó sítás a Bridge Design & Engineering cikke után) május 20-án bejárta a világsajtót a szélben táncoló Volgahídról készített számtalan videó, felkeltve a laikusok és szakemberek figyelmét egyaránt. Volgográdnál (korábbi Sztálingrád) október 10-én, 13 év nyi hídépítés után átadták a 7,1 km hosszú Volga-hidat. A végleges formában teljes autópályakeresztmetszetre tervezett köz - úti hídnak első ütemben elkészült valamennyi alépítménye, de csak az egyik felszerkezete. Az 1,25 km hosszú, tíznyílású acél mederhíd igen karcsú, folytató lagos, szekrény kereszt metszetű gerenda szerkezet ortotrop pá lyalemezzel A legnagyobb támaszköze 155 m. A megnyitás után fél évvel, május 20-án a hidat a rendkívüli lengések miatt le kellett zárni. Noha egyes híradásokban többméteres lengésekről is be számoltak, a valóságban a függő leges rezgések ±400 mm ér téken be lül maradtak. A híd len gé sét a Tacoma Narrows katasztrófájával azonosan az állandó, egyenle tes oldalszél okozta és nem a viha ros szélsebes ség. Ha a le váló szélörvények a híd saját frek venciájával közel azonosak, a kialakuló vibráció amplitúdója ±400 mm értékű lehet. A híd javításakor kérdéses volt, mekkora az a csillapító tömeg, amely elegendő a sajátrezgés elhangolásához, szerkezetileg kivitelezhető és beépítési költsége is megfelelő. A kísérletek eredményeként 12 darab, egyenként 5200 kg töme gű, vezérelt lengéscsillapítót építettek be. A beavatkozás hatására a kialakuló lengések amplitúdója tizedrészére csökkent, emellett biztosítja a hídlengések fékezését normális forgalom ese tén és gyorsítja a kialakuló kisebb lengések leépülését is. A lengéscsillapítókat a mederhíd 4., 7. és 8. nyílásában helyezték el (nyílásonként 4 4 da rabot), de ezek hatásukat az egész meder hídra kifejtik a szerkezet folytatólagossága miatt. A híd rezgése 0,41 1,04 Hz tartományban veszélyes, ezért vezérelt/adaptív lengéscsillapító kat alkalmaztak, melyet a Maurer Söhne szabadalmaztatott és alkalmazott korábban több ferde ká beles hídnál világszerte: Kampen (Hollandia), Dubrov nik (Hor vátország) és Sutong Bridge (Kína). E lengéscsillapító nak gerenda híd esetében azonban ez 4 Acélszerkezetek 2012/3. szám

7 az első alkalmazása. Az adaptív lengéscsillapító a csillapítási para - métereket önállóan szabályoz za saját elektronikus ve zérlésé vel. Érzékelő méri az aktuális frekvenciát, a vezérlő számítógép pedig irányítja a lengés csil la pítókat. Egy monito ring rendszer tárolja a híd és a lengés csil la pí tók mozgásait. A lengés csil la pí tók be építését augusz tus szeptemberben végez ték. Mivel a lengéscsillapí tót nem tud ták a híd belsejébe be juttat ni, a telepítés helyén, a pályaleme zen 1200 x 600 mm-es nyílást vágtak, amelyen keresztül a lengéscsillapítót 100 kg-os darabokból a híd belsejében összeszerelték. A munka végén a pályalemezt és burkolatot hely reállították. A beépített csillapítókkal várhatóak a lengések amplitúdója ±40 mm alatt ma rad. Rendkívüli körülmények ese tén ±80 mm amp litúdójú mozgás felett a hidat ismét le kell zárni. Üzleti hírek Szeretnénk figyelmükbe aján la - ni a heti rendszerességgel meg - jelenő Üzleti Hírek szolgálta tásunkat, mely az aktuális ex portajánlatokat, tendereket és rendezvényeket tartalmazza. A hírlevélben szereplő hirde tések egyedi kódszámmal rendelkeznek, ezek részleteit regiszt rált ügyfeleinknek tudjuk megadni. Szolgáltatásunk ingyenes! Szakmai nap a Henelit International Kft-nél A Henelit International Kft szeptember 6-án, székesfehérvári telephelyén tartotta szakemberek, felhasználók és forgalmazók részére azt a szakmai szimpóziumot, ahol bemutatásra kerültek az újonnan kifejlesztett és CE jelöléssel ellátott NULLIFIRE profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő festékbevonat-rendszerek. Az S ( ETA 12/0355 ) és az S ( ETA 12/0052 ) típusjelzéssel ellátott tűzvédelmi festékek fejlesztése és gyártása az angliai székhelyű NULLIFIRE LTD. vállalatnál folyik. Kizárólagos magyarországi forgalmazója, a Henelit International Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy széles körben megismertesse a felhasználókkal e termék kiemelkedő minőségét, széles körű felhasználási lehetőségeit. Ennek jegyében szervezték a szakmai találkozót, ahol dr. Horváth László ( BME ) előadásában, bevezetőként szólt az acélszerkezetek viselkedéséről tűzhatás esetén valamint az ezzel kapcsolatos méretezési szempontokról és megoldási lehetőségekről. Mr. Jeff Dyson (Nullifire Ltd) előadás közben Ezt követően Mr. Jeff Dyson (NULLIFIRE LTD.) konkrét alkalmazási példákon keresztül mutatta be a NULLIFIRE profilténye - zős, égéskésleltető bevonati rendsze rek gyakorlati használati lehetőségeit. A következő előadásban Ms. Nadine Bronn (pfp Systeme GmbH.) a profiltényezős rendszerek gazdaságos használatára világított rá. A szakmai szimpózium zárásaként az előadók és a részt vevő szakemberek között aktív konzultáció zajlott az újonnan kifejlesztett termékek alkalmazásával és felhasználási lehetőségeivel kapcsolatosan. A NULLIFIRE profiltényezős, égés késleltető bevonati rendszerek részletes bemutatása következő lapszámunkban olvasható. Regisztrálni a következő linken lehet: További információ: Molnár G. Csilla Nemzeti Külgazdasági Hivatal Telefon: (1) A legfrissebb Üzleti Hírek hírleveleink továbbá megtalálhatóak a honlapon a Szolgáltatások Üzleti Hírek menüpont alatt. Az előadók Ms Nadine Bronn, Mr. Jeff Dyson és a házigazda Gáspár Imre Acélszerkezetek 2012/3. szám 5

8 Gonda Ildikó Mh-2009 Konzorcium A MARGIT HÍD FELÚJÍTÁSA VISSZATEKINTÉS A Margit híd Európában is egyedülálló szerkezeti és műemléki rekonstrukciója 2011-ben fejeződött be. A majdnem egy éve átadott híd felújításáról több cikk is megjelent, jelentős fórumokon több előadás is elhangzott a szerkezeti átépítés folyamatáról. Visszatekintve azonban a felújítás két évére, említést érdemel több olyan különleges momentum, részlet, ami nem kapcsolódik szorosan az acélszerkezeti szakmához, és érdekes lehet nemcsak a szakmai olvasó számára (1. kép). ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Megrendelő: Budapest Főváros Önkormányzata Tervező: Margit Híd Konzorcium (vezetője: Főmterv TT Zrt.) Lebonyolító: Dr. Rádai-ECO-TEC Konzorcium Vállalkozó: Mh-2009 Konzorcium (vezetője: Közgép Zrt., tagjai: A-Híd Zrt., Strabag MML Kft.) Szerződés összege: 20,8 Mrd Ft Szerződéskötés: Befejezési határidő a vállalkozói szerződés módosításával: Az Mh-2009 Konzorcium a felújítás keretében teljes szerkezeti rekonstrukciót végzett. A híd pályaszerkezete tel jes egészében átépült, a rossz állapotú vasbeton pályalemez helyett acélszerkezetű, ortotrop pályalemez készült. A mai forgalmi követelményeknek megfelelő forgalomtechnikai korszerűsítés készült, ezen belül új villamos vasúti pálya épült a hozzá tartozó villamos infrastruktúrával. Az európai szinten is egyedülálló műemléki rekonstrukció során korhű szerkezeti elemek, hídtartozékok, kőszobrászati elemek készültek. A felújítás keretében tehát valójában három projekt valósult meg egyidejűleg; szerkezeti, forgalomtechnikai és műemléki rekonstrukció (2. kép). SZERKEZETI REKONSTRUKCIÓ Fővárosi forgalomtechnikai követelmény volt a tömegközlekedés (villamos és autóbusz) valamint a gyalogosforgalom folyamatos fenntartása az átépítés alatt. Ez határozta meg az átépítés alapkoncepcióját, hogy az két ütem ben valósuljon meg, első ütemben az északi, majd második ütemben a déli oldal épüljön újjá. 1. kép: A Margit híd madártávlatból 6 Acélszerkezetek 2012/3. szám

9 2. kép: Az elkészült híd látképe kép: A rácsozat elemeinek vízszintes mozgatása behúzópálya segítségével 3. kép: A statikailag szükséges rácsozat elemeinek beemelése a pálya lemezről autódaru segítségével 5. kép: Alapvető követelmény volt a tömegközlekedés folyamatos fenntartása az átépítés alatt. A Liapor burkolat lehetővé tette a villamospályán az autóbusz-közlekedést is Acélszerkezetek 2012/3. szám 7

10 Az északi oldali munkák megkezdésének feltétele volt, hogy a villamospályát középről áthelyezézzék a déli oldalra, az ideiglenesen épített villamospályára. A villamos déli oldalra tereléséhez statikailag szükséges kiegészítő rácsozatot kellett beépíteni. A rácsozat elemeit a pályalemezről daruval, a meglevő rácsozat között vízszintesen pedig behúzópálya segítségével juttatták a beépítés helyére (3 4. kép). A villamospálya Liapor könnyűbetonnal kitöltve alkalmassá vált a közös villamos autóbusz forgalom átvezetésére (5. kép). A Liaport Magyarországon először használták ilyen célra, alkalmazásának statikai okai voltak. A teljes vasbeton pályalemez elbontása után helyére a szokásos kialakítású, acélszerkezetű, ortotrop pályalemez került. A szerkezet- és anyagválasztást több szempont is indokolta: A forgalomtechnikai szempontoknak megfelelő, szélesebb járdaszerkezet melyen a kétsávos kerékpárút is kialakítható volt csak a kisebb fajlagos önsúlyú acélszerkezetből volt elképzelhető. A járda szélessége 5,6 m, ez vasbetonból csak esztétikai kompromisszumok árán, gazdaságtalanul lett volna megépíthető. Acél pályaelemek beépítésével követhetők voltak a meglévő szerkezet méreteltérései, alakja. A pálya és a főtartó szerkezeti elemei hozzáférhetővé, ezáltal ellenőrizhetővé váltak. Acélszerkezetű elemek beépítésével biztosítható volt a régi és az új szerkezetek teljes értékű együttdolgozása. A vasbeton pályalemez bontását követően feltárult a meglevő acélszerkezet, megkezdődhetett a megmaradó szer kezet alakjának, állapotának felmérése, a rossz állapotú szer kezeti elemek visszabontása, a szükséges javítások elvégzése (6. kép). 6. kép: A megmaradó acélszerkezet előkészítése az új szerkezetek fogadására A helyszíni szerelés alapkoncepciója szerint megépült mindkét Duna-ágban egy-egy bakdaru, melyek a teljes szerelő terület kiszolgálását biztosították. A szélső főtartó fe letti új acélszerkezetet úgy alakították ki, hogy az az egyik oldali sínszál elhelyezésére megfelelő legyen. A másik sín szálat az ellenkező oldali hídfélen helyezték el, ezáltal a teljes átépítendő fél keresztmetszet elemeinek elhelyezésére alkalmas volt (7. kép). A bakdarukat speciálisan erre a feladatra tervezték és gyártották. A bakdaru esetén alapvető cél volt, hogy minden pályaelem elhelyezésére alkalmas legyen. Ez határozta meg a teherbírását (16 tonna), a fesztávolságát (12,5 m), a lábak aszimmetrikus kialakítását. Az 5 méteres konzol és a 18 méteres lábterpesztés lehetővé tette a járdapanelek elhelyezését is. A bakdaruk az építés jelképévé váltak, egyedi, újszerű organizációs megoldást jelentettek és nagymértékben hozzájárultak az ütemes munkavégzéshez. 7. kép: Bakdaru segítségével a teljes szerelőterület kiszolgálása biztosítható volt 8 Acélszerkezetek 2012/3. szám

11 A vasbeton pálya elbontását követően, az új acél pályaelemek elhelyezése előtt, megtörtént a hossztartók geodéziai bemérése, és a hossztartó alakjához viszonyítva relatív adatokkal meghatározták az új pályaelemek magassági hely zetét. A pályaelemek csatlakozó pálya- és gerinclemezei a gyárban mm-es ráhagyással készültek, és a helyszíni méretekhez igazodva, a helyszínen vágták ezeket méretre (8. kép). 8. kép: Pályaelem helyszíni méretre vágása A meglevő szerkezetekhez történő csatlakozást különböző módon kellett megoldani a hegeszthető anyagú hossztartóknál és a szegecselt szerkezetű íves főtartóknál. Az utóbbinál egy zsámoly beépítésére volt szükség, melyhez már hegesztéssel csatlakozott a pályaelem. A közúti pálya alatt a szokásos kialakítású trapézbordával merevített ortotrop pálya épült. A villamospálya alatt az eltérő terheléshez igazodva hossz- és keresztbordás merevítőrendszer készült (9. kép). A meglevő és az új szerkezetek külső és belső felületeit új korrózióvédelmi bevonattal látták el ( kép). Második ütemben az északi oldalihoz hasonlóan elkészült a déli oldal átépítése is. Valamivel több, mint egy év után november 15-én megindulhatott a forgalom a felújított közúti és villamospályán (12. kép). 9. kép: Trapézbordával merevített ortotróp pályaelem beemelése 10. kép: A meglevő és új acélszer ke ze tek is új korrózióvédelmi bevonatot kaptak 11. kép: Készül a szegecselt íves főtartó korrózióvédelme 12. kép: A közúti forgalom megindítása a felújított pályán november 15-én Acélszerkezetek 2012/3. szám 9

12 MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓ A szerkezeti átépítést követően, ill. azzal párhuzamosan megkezdődtek a műemléki rekonstrukciós munkák, magas szakmai igényességgel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai felügyelete mellett. A világörökségi környezetben levő hídon a korhű szerkezeti elemek rekonstrukciójával európai színvonalú műemléki rekonstrukció valósult meg. A rekonstrukció első lépéseként restaurátori szakvélemény készült korabeli fotók, rajzok, képek, leírások alapján. A szakvélemény alapjául szolgáltak a korábban regisztrált, múzeumba került leletek, valamint a munka során, a mederkotrás közben előkerült elemek is ( kép). 17. kép: Kőmellvéd építés közben Az öntészeti munkák leglátványosabb eleme a Rostráloszlop, mely komoly kihívás elé állította a hazai öntő szakmát. Sajnos a mai öntészeti technológiai gyakorlatban már nincsenek jelen ilyen szobrászati igényességű elemek. Sokáig kérdéses volt, hogy vasöntvényből ezek az elemek előállíthatók-e ( kép). 13. kép: Korabeli fotók szolgáltak a műemléki rekonstrukció alapjául 18. kép: A mederkotrás során előkerült eredeti Rostrál oszlop alapján készült a rekonstrukció 14. kép: Korabeli fotó, előtérben a vámházakkal. A vámházak alapjai újjáépültek, megadva a lehetőséget a vámház épületek későbbi újjáépítésének A restaurátori szakvéleményben grafikusan ábrázolták a megvalósítandó kőszobrászati és öntvényelemeket. A szakvélemény műemléki jóváhagyását követően szobrászati módszerekkel 1:1 léptékű gipszminták készültek, melyeket szintén műemléki, szakmai zsűri hagyott jóvá. Ezt követően kezdődhetett meg az érdemi kivitelezés, a gipszminták alapján öntvényelemek és kőszobrászati elemek készültek ( kép). 19. kép: Az eredeti Rostráloszlop tisztítás után 20. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszlopfej 15. kép: Kőmellvéd címerrel grafikusan ábrázolva 16. kép: Kőmellvéd 1:1 léptékű gipszmintája 21. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszlop alsó rész 10 Acélszerkezetek 2012/3. szám

13 22. kép: A Rostrál-oszlop 1:1 léptékű gipszmintája oszloptörzs az oroszlánfejjel. Az oroszlánfej rekonstrukciója a Kiscelli Múzeumban fellelhető eredeti öntvény alapján készült 23. kép: Az ötvények legösszetettebb, legdíszesebb eleme a sárkányfejű, madár ill. nőalakú kiméra 1:1-es gipszminta 24. kép: A Rostrál-oszlop elemeinek próbaszerelése takaríthatóság, rezgéscsillapítás, korrózióvédelem. A korlát egyes elemeit statikai szempontok miatt vasöntvény helyett statikailag méretezhető, ún. gömbgrafitos öntvényből kellett gyártani, pl. korlátoszlop, kézléc, végelemek. 25. kép: Öntvény oroszlánfej 26. kép: Öntvény oszlopfej 27. kép: Rekonstruált öntvény gyalogoskorlát- és díszpárkányelemek Öntvényből készültek a korhű közvilágítási kandeláberek, felsővezeték-tartó oszlopok. Ezek felső részére díszes kovácsoltvas elemek kerültek. Öntvény díszpárkányelemek, valamint gyalogoskorlátok kerültek a hídra, melyeket a korabeli fotókat és a meglevő eleme ket felhasználva gyártottak újra. A korlátok gyártásához mintaként a szárnyhídról elbontott, eredeti korlátok szolgáltak, szerkezeti kialakításuknál azonban figyelembe kellett venni a mai üzemeltetési és egyéb követelményeket, pl. FORGALOMTECHNIKAI REKONSTRUKCIÓ A fejlesztés alapvető célja a szerkezeti felújításon túlmenően a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése, a közlekedési színvonal emelése volt. A forgalomtechnikai rekonstrukció keretében a villamospálya, a közúti pálya, a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés mai követelményeknek megfelelő korszerűsítése valósult meg. Korszerű, EDILON rendszerű villamospálya épült a szükséges villamos-infrastruktúrával, középen elhelyezett felsővezeték-tartó oszlopokkal. A villamos nyomvonal tengelytávolsága (3,80 m) valamint a közúti teherbíró burkolat lehetővé teszi az autóbuszok és megkülönböztetett jár művek közlekedését a vágányzónán (28. kép). A forgalmi sávok kialakítása a geometriai adottságok miatt csak kismértékben változott, a szélső közúti forgalmi sávok szélesebbek lettek, 2,82 m-ről 3,00 m-re nőttek. Az, hogy a forgalmi sávokat a szigeti ívben szélesítették, könnyebb kanyarodást tesz lehetővé. A budai és pesti lehajtósávok meghosszabbítása csökkenti a visszaduzzasztó hatást. A gyalogosok közlekedését segíti az északi és déli oldalon megépült szélesebb járda, a felszíni gyalogátkelőhelyek létesítése pl. a szigeti csomópontban (itt megszűnt a korábbi gyalogos-aluljáró), a parti kapcsolatoknál a gyalogosok akadálymentes továbbhaladását lehetővé téve a körúti és a keresztezőirányokban, a kereszteződésekben alacsony lelépők kialakítása. A korszerűsítés keretében kerékpáros közlekedési létesítmények is épültek: az északi oldali járdán kétsávos, kijelölt kerékpárút létesült a partokon fel- és lehajtósávokkal, mindkét oldali, észak déli hálózatra illesztéssel. Kerékpáros alagút épült a budai parti pillérben, a budai észak déli kerékpáros-forgalom átvezetésére ( kép). Acélszerkezetek 2012/3. szám 11

14 28. kép: Az új villamospálya a középen elhelyezett felsővezetéktartó oszlopokkal 29. kép: A kiszélesített északi járdán a gyalogosforgalomtól elválasztott kétsávos kerékpárút épült 30. kép: A budai parti pillérben megépített átjáró biztosítja az észak déli kerékpáros-forgalom átvezetését. Az átjáró oldalfalát Zsolnay-burkolat díszíti 12 Acélszerkezetek 2012/3. szám

15 KÖZGÉP ZRT Budapest XXIII., Haraszti út 44. Levélcím: 1734 Budapest Pf. 31. Telefon: fax: egyedi acélszerkezetek gyártása és szerelése. hídépítés és felújítás, mutárgyépítés. autópálya- és útépítés, útrehabilitáció. vasútépítés. közmuépítés. környezetvédelmi beruházások, hulladékgazdálkodás. kármentesítési projektek. magasépítési és energetikai beruházások Acélszerkezetek 2012/3. szám 13

16 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas hídépítő mérnök FÉNYKÉPES TUDÓSÍTÁS AZ ÚJJÁSZÜLETETT MARGIT HÍDRÓL Budapest második, 1876-ban forgalomba helyezett hídja, a Margit híd között olyan rekonstrukción esett át, melynek során visszanyerte eredeti megjelenését, sőt szélesebb lett, teherbírása, merevsége megnőtt és díszkivilágítást is kapott. Mindezek eredményeként a mai Margit híd szebb és jobb, mint valaha is volt. Méltó társa lett fővárosunk má sik három (Lánchíd, Erzsébet híd, Szabadság híd) világviszonylatban is ki emelke dő hídjának. Napjainkra mind egyik díszkivilágítást kapott. A közismert megállapítás: Budapest a szép hidak városa mindezek révén még inkább fedi a valóságot. Joggal lehetünk rá büszkék! Folyóiratunk 2010/3. számában fotóriporttal tudósítottunk a munkálatok akkori helyzetéről, míg az irodalomjegyzékben a híddal kapcsolatos, közelmúltban megjelent publikációkat so roltuk fel. E tudósítás célja csupán a ter vezés és kivitelezés szempontjából egyaránt kiválóan sike rült munka végeredményének szemléltetése. A kivitelezés fo lyamatát lapunk e számának egy másik cikke mutatja be. 1. kép: A Margit híd látképe a rekonstrukció megkezdése előtt ( ) 2. kép: A szárnyhíd látképe nappal és... éjjel A képek dr. Domanovszky Sándor 2012 nyarán készített felvételei. 14 Acélszerkezetek 2012/3. szám

17 3. kép: Az újjászületett Margit híd nappal és... éjjel Acélszerkezetek 2012/3. szám 15

18 4. kép: A pesti oldali nyílások 5. kép: A mederhíd budai hídfője nappal és éjjel (a kerékpárosok számára épített új alagúttal) 6. kép: A kocsi- és villamospálya a budai hídfőnél nappal és.... éjjel 16 Acélszerkezetek 2012/3. szám

19 7. kép: A rakparti nyílás Budán 8. kép: A szigeti szárnyhíd 9. kép: Villamosmegálló a szigetnél (Pest felé tekintve) 10. kép: A felújított (jórészt eredeti) szárnyhíd 11. kép: A szárnyhíd a mederszerkezet felől nézve 12. kép: A szárnyhíd és a szigeti, középső pillér a befolyási és... a kifolyási oldal felőli látványa Acélszerkezetek 2012/3. szám 17

20 13. kép: A híd látképe a budai hídfőről szemlélve nappal és... éjjel 18 Acélszerkezetek 2012/3. szám

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó 39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK HÍDÉPÍTŐK A - H Í D Z R T. L A P J A 12. OLDAL Tisza-híd átépítés HÍREK 8. OLDAL Képek a Soroksári hídról 16. OLDAL Hany-tiszasülyi tározó Ami 2O11-ben kimaradt... Képes

Részletesebben

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Néhány szó a Sínek Világa újbóli megjelentetése alkalmából 2 Rege Béla Felhívás a 2006. évi Vasúti Hidász Konferenciára 3 Dr. Horváth Ferenc A

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

III. Hidak és Hídépítők Napja

III. Hidak és Hídépítők Napja 42. évfolyam 2015/2 A-HÍD ZRT. MAGAZINJA III. Hidak és Hídépítők Napja HATVANI csomópont átadás 626 16 Építjük Hatvani csomópont átadása 2 Közúton a Pilisbe 4 Zalalövő projekt 8 Tiszai védvonalfejlesztés

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 sinek63_mester 12/6/2011 9:38 PM Page 1 Köszöntó 1 TarTalom Vörös József Köszöntő 1 Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 Gaál József Magyar vállalat a vasúti gyomirtás élvonalában 8 Lőkös

Részletesebben

O12/4 2 VFOLYAM 39. É

O12/4 2 VFOLYAM 39. É 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 HÍDÉPÍTŐK A Z A - H Í D Z R T. L A P J A 6. OLDAL MO budai oldali kishidak 10. OLDAL Turbó körforgalom 8. OLDAL Csatornaépítés Csepelen 12. OLDAL Kelemen-havasok

Részletesebben

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2 Tartalom Csek Károly Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Az abszolutizmus korának neves hazai vasútépítôi (1850 1867) 2 Evers Antal A 2007-ben jubiláló algyôi vasúti Tisza-híd 6 Rege Béla A kiskörei Tisza-híd

Részletesebben

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

2008. május VII. évfolyam FÕMTERV

2008. május VII. évfolyam FÕMTERV 2008. május VII. évfolyam FÕMTERV BEVEZETÕ 1 2007 Ha május, akkor közgyûlés, és ha közgyûlés, akkor FÕMTERV Híradó. Most már mondhatjuk, hogy ez rendszerré vált, s ez nagyon jó, mert a mai világban kevés

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

BETON BETON. Sika 100év a beton. Sika a betonmin ség garanciája. szolgálatában. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2011. MÁJUS SZAKMAI HAVILAP

BETON BETON. Sika 100év a beton. Sika a betonmin ség garanciája. szolgálatában. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2011. MÁJUS SZAKMAI HAVILAP SZAKMAI HAVILAP 2011. MÁJUS XIX. ÉVF. 5. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Sika 100év a beton szolgálatában Sika a betonmin ség garanciája Megújuló világunkban lejárt a kísérletezések

Részletesebben

Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása. Felújítjuk a budapesti 1-es villamost. XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése

Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása. Felújítjuk a budapesti 1-es villamost. XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése 40. évfolyam 2013/4 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Látni és láttatni Csécsei Pál bemutatása 30. oldal Felújítjuk a budapesti 1-es villamost 2. oldal XIV. Hídépítő Verseny a BME hallgatóinak megmérettetése

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. ÁTADTÁK AZ M31 AUTÓPÁLYÁT SIKERES PRÓBAÜZEM UTÁN TUDÓSÍTÁS KELENFÖLDRŐL TIZENNYOLC ÉV UTÁN ÚJRA DULÁCSKA HÍDÉPÍTÉS HATÁROK NÉLKÜL HÁZUNK TÁJA Gratulálunk!

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye MEGEMLÉKEZÉS KONFERENCIÁK kezdődtek. Ő a helyi vezetőkkel még a 30-as években végzett fotogrammetriai munkák során jó kapcsolatokat épített ki. A tárgyalások eredményeképpen 1947. március 25-én aláírták

Részletesebben