BUBNÓ HEDVIG S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUBNÓ HEDVIG S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 109-118."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM BUBNÓ HEDVIG VÁCZY PÉTER, A ZENEKRITIKUS április 23-án, az ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke és az MTA Történettudományi Intézetének Középkori Osztálya konferenciával emlékezett meg volt tanárának és kutatójának, Váczy Péter történész professzornak 100 éves születési évfordulójáról. 1 Váczy Péter neve és munkássága minden történész előtt ismeretes, annál is inkább, mert tevékenysége egyaránt kiterjedt a magyar és az egyetemes történelem művelésére. A magyar középkort tekintve elsődlegesen a honfoglalás kori történelemmel, a középkori magyar állam társadalom- és jogtörténetével, elbeszélő forrásaink Anonymus, Kézai kritikai elemzésével, valamint beható korona-kutatással foglalkozott. Egyetemes történeti kutatásait az 1936-ban napvilágot látott, máig nélkülözhetetlen, nagyszabású középkor története, valamint a korai középkorra főként frankokra, avarokra, hunokra, és nem utolsó sorban Bizánc és a magyarság kapcsolatára vonatkozó publikációi fémjelzik. 2 Egyetemi pályafutása 1937-ben indult, a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanáraként, 1940-es kolozsvári egyetemi kinevezésével folytatódott, majd 1942-ben Budapestre történő áthelyezésével teljesedett ki, az egyetemes történelem nyilvános rendes tanáraként. Az emlékkonferencián elhangzott előadások és személyes visszaemlékezések 3 történészi, tanári működése mellett részletesen szóltak művelődéstörténeti tevékenységéről is. Életének meghatározó területe volt a művészet szinte minden ágának beható ismerete. Életrajzi adatainak birtokában ez nem meglepő, hiszen az eredetileg művészettörténetre és filozófiára irányuló pályaválasztástól csak a megélhetést is szem előtt tartó döntés térítette el ám korántsem véglegesen. Ezt támasztja alá gyakorlati műértéssel párosuló műgyűjtő szenvedélye is, melynek kézzelfogható bizonyítéka a Győri Múzeumban őrzött különgyűjteménye. Sokoldalúsága, széleskörű műveltsége és nagy tudása Váczy Pétert a huszadik század egyik utolsó polihisztorává emelte. A továbbiakban én ezt a megállapítást szeretném néhány eddig nem ismert adalékkal alátámasztani, és Váczy Pétert mint a zenében is otthonosan mozgó tudóst bemutatni Váczy Péter: márc. 17. Ruttka szept. 28. Budapest Műveinek bibliográfiája: Történelmi Szemle sz (Összeáll.: DRASKÓCZY I.) Felkért előadók és hozzászólások (az előadások sorrendjében): POÓR JÁNOS (megnyitó), SZ. JÓNÁS ILONA, MAROSI ERNŐ (elmaradt), SÁGHY MARIANNE, SZÉKELY GYÖRGY, THOROCZKAY GÁBOR, TÓTH ENDRE, TRINGLI ISTVÁN, N. MÉSZÁROS JÚLIA, BUBNÓ HEDVIG (hozzászólás), NAGY BALÁZS (zárszó)

2 110 BUBNÓ H EDVIG A tanulmány kiindulópontját képező zenekritikai írások valószínű létezésére ismerve zenei érdeklődésemet tanárom, Sz. Jónás Ilona professzorasszony hívta fel a figyelmemet. A bizonyosságra egy Váczy Péterrel készült interjúban bukkantam, ahol megjegyezte, hogy volt ő zenekritikus is. 4 Ugyanott azt is megemlítette, hogy európai kutató körútjain előfordult, hogy orgonistának nézték és gratuláltak neki valószínűleg a spontán módon birtokba vett templomi orgonák értő megszólaltatása miatt. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy zeneszeretete hangszeres tudást és gyakorlatot is takart, ezért nem véletlen, hogy rövid zenei jegyzetek publikálására vállalkozott az Esti Magyarország 5 hasábjain februárja és novembere között az említett napilap Színház, majd Színház és film 6 rovatán belül időről időre fellelhetők Váczy Péter többnyire harmad- vagy negyedhasábnyi zenekritikái. A rovatban helyet kapó rövid lélegzetű írások terjedelmük dacára soha nem állnak meg a koncert aktualitásainak vagy a közönség viselkedésének interpretációjánál, amint az a korabeli kritikusoknál gyakran előfordul. Ellenkezőleg, feltárul belőlük az akkor már történészként jól ismert Váczy Péter komoly kritikai érzéke, zenetörténeti olvasottsága és ha ez nem lenne elegendő az a vérbeli tanári attitűd, ahogyan az újságolvasó, koncertlátogató közönséget kívánta ismereteinek reneszánsz pazarlásával nevelni. A mindig aktuális klasszikusoknak egyéniségéhez illő értelmezése mellett Mozartban sokan csak a játékos báj és a csipkés finomság költőjét látják s teljesen megfeledkeznek arról, hogy a derű sokszor remegő szívet, könnyes fájdalmat takar. lépten-nyomon magabiztos, kortárs műveket elemző prezentációkba botlunk. Viski János, a fiatal erdélyi zeneszerző új műve, az Enigma szimfonikus költemény a szó teljes értelmében. Egy Balassaversnek szép, részben romantikus, részben impresszionista eszközökkel megoldott illusztrációja. Veresst kétségkívül az első hely illeti meg a fiatal komponisták közt. Két tételből álló műve, mely eredetileg zenekarra készült, a posztimpresszionista hagyományokat egyénien vezeti tovább s főleg zárt, kemény felépítésével tűnik ki. 7 Kritikába bújtatottan olykor az előadókkal vagy a színpadra állítókkal szemben is megnyilvánul az említett nevelő szándék, hol a szerencsétlen műsorválasztás, hol pedig valami belső hiányérzet okán: Fájlaljuk, hogy Sic Itur ad Astra, sz. Valójában az Esti Magyarország elnevezést hivatalosan csak május 31-től kapta a Magyarország c. napilap, ám már november 18-tól esti és reggeli kiadásban jelent meg. Ekkor szűnt meg ugyanis az addig Miklós Andor, majd felesége, Gombaszögi Frida tulajdonában lévő Est-lapok konszern (Est, Pesti Napló, Magyarország), és került az egyedüliként továbbélő Magyarország kormány-kezelésbe. Lásd: Budapest Lexikon, Akadémiai kiadó, Est-lapok és Magyarország szócikkeit. A rovat elnevezése, illetőleg névváltozása képet ad a korabeli kulturális irányultságról. Esti Magyarország (a továbbiakban: E. Mo.) április ; október ; március

3 V ÁCZY P ÉTER, A ZENEKRITIKUS 111 Berlinben élő jeles hegedűművésznőnk, Linz Márta, éppen ezzel a művel lépett a budapesti közönség elé. Játékát nem tudtuk maradéktalanul élvezni. írja Bruch jelentéktelen g-moll hegedűversenye miatt. 8 Az alábbi intésből még enyhe irónia is érződik: A jövőben szabadtéri színpadra olyan műveket vigyünk, amelyekben az ének, a kórus nagyobb szerepet kap (pl. oratóriumokat); vagy válasszunk pantomimeket. 9 A bécsi díjnyertes, technikailag kiforrott, magabiztos Lengyel Gabriellánál viszont azt a szükséges pluszt hiányolja, ami a művészetre fogékony lelket kielégíthetné, vezérelhetné: A stílus tehát megvolna, még csak az hiányzik, hogy ez a stílus ne csupán magáért, hanem a művekért is beszéljen. Jobban kell alkalmazkodnia a művek szelleméhez. 10 Az ide sorolt példákban mindig inkább a jobbítás vágya, és nem a kemény kritikusi hang a meghatározó. Váczy Péter művészeti érzékenységét jól példázza, ahogyan párhuzamot von egy-egy zenemű, illetve annak színpadi megjelenítése és a művészettörténet között. Olyan a mű, mint a legszebb barokk oltárkép írja Vivaldi Concerto grosso-járól. 11 Az olasz nő Algírban című Rossini mű nyitányáról pedig ezt mondja: porcellánszerűen kecses és elragadó. 12 Egy, a képzőművészet nyelvén megfogalmazott, plasztikus leírás nyomán szinte megelevenedik előttünk az előadás: Bartók nem rajzol, nem fest; Bartók az előadandó művet kimodellálja, szinte ércből formálja. 13 Vagy a Bánk bán március 15-i ünnepi előadásának díszleteiről kissé kritikusabban: A hatás kicsit felemás: a román stílust nehéz összeegyeztetni az expresszionizmus lobogó színeivel. 14 Írásai egyaránt szólnak zenekari, opera- és kórusmuzsikáról. Ezt a tartalmi sokszínűséget jól kiegészíti egy-egy önálló előadói est értékelése, ahol szintén a sokféleséget díjazza vagy éppen hiányolja. Miközben azon kesereg szem előtt tartva a korabeli repertoárt, hogy oly sok a remekmű, mégis folyton ugyanazokat halljuk, vigasztalódik is egy-egy sajátos interpretáció kapcsán: oly sokféle a zenében megnyilatkozó lélek, hogy a válogatás egykönnyen felfedi az előadóművész szándékát és a műsor nem ritkán a művész árulója írja például Fischer Annie hangulatokban és élményekben gazdag előadásáról. 15 Mozart F-dúr zongoraversenyének Bartók és Pásztory interpretációjában elhangzó magyarországi bemutatója kapcsán megjegyzi: Ilyenkor látni, 8 9 E. Mo április E. Mo június E. Mo ápr E. Mo március E. Mo április E. Mo október E. Mo március E. Mo március

4 112 BUBNÓ H EDVIG mennyit vétkezünk a halhatatlanokkal szemben, amikor porladni hagyjuk únt koncertdarabok kedvéért legszebb remekműveiket. 16 Zenei tájékozottsága és kritikusi magabiztossága egyaránt kifejezésre jut a már kiforrott zenei múlt és a többség számára még újdonságnak számító kortárs művészet ismeretében. Rendkívül járatos mind a hazai, mind az európai művészek vonatkozásában, és e téren is bőkezűen adja át tudásanyagát. Nemcsak a középkor mindennapi liturgikus gyakorlatát megidéző katedrálisiskolák napjainkig is működő képviselőit ismeri és rangsorolja, hanem felhívja olvasói figyelmét a legifjabb előadóművészek különleges, egyedi képességeire is. Károlyi Gyulát a legjobb fiatal zongoristák között tartja számon a romantikusok Schumann, Chopin, Liszt - mélyen átélt interpretációjáért. Ezt a vélekedést egy másik alkalommal Liszt A-dúr zongoraversenyének előadásáért hasonló dicsérettel megerősíti. 17 Végh Sándor hegedűművészt a kortárs zene kivételes tehetségű tolmácsolójának tartja, aki végtelenül könnyed, hajlékony játékával követni tudja a modernek Veress Sándor, Kodály, Kadosa, Farkas legszeszélyesebb lépéseit. 18 A kritikákat olvasva, Váczy Péter kivillanó személyiségén túlmenően a korszakról, azon belül pedig a főváros kulturális és közéletéről kaphatunk átfogó képet. Egy-egy koncert vagy operaelőadás társadalmi eseménynek is számít, különösen akkor, ha valamilyen ünnephez kötődik pl. március 15., vagy ha jeles személyiség, esetleg a kormányzó és családja jelenléte növeli tekintélyét. Hasonló jelentőséggel bír a hazánk képviseletében, társadalmi megbízatással 19 külföldre készülő művészek búcsúestje, így Svéd Sándor vagy Bartók Béla és Pásztory Ditta hangversenye. Ez utóbbi fénypontja a már említett F-dúr zongoraverseny mellett a még egészen újnak számító Mikrokosmos szemelvényeinek bemutatása volt, ami okot adott Váczy Péternek egy a szokottnál hosszabb lélegzetű műelemzésre. Különlegessége és a bartóki életmű kortárs megítélése miatt érdemesnek tartok idézni belőle: Az új opus szokatlan címe mélyen bevilágít Bartók sajátos művészetébe. Apró, rövidlélegzetű képek sorozata, de ezek a zenei képek nagy távlatokat nyitnak a mindenségbe, a kozmoszba. Tárgyuk látszólag a mindennapi élet, népi táncok, ritmusok feldolgozása, igazában a kozmosz egységének szinte vallásos élménye. Ennek megfelelően Bartók zenéje valahogy mindig a térbeliség, a három dimenzió benyomását kelti. A hangok egymás mellé és nem egymás 16 E. Mo október E. Mo március 7. 9.; május E. Mo március A búcsú fájdalmas, csupán az vigasztaló, hogy az őszbeborult mester fontos nemzeti küldetésben jár: megy hírt és megbecsülést szerezni magyarságának. (Váczy P. Bartókról) E. Mo október 9. 8.

5 V ÁCZY P ÉTER, A ZENEKRITIKUS 113 mögé sorakoznak, a témát mintegy körülfogják. Ez teljes szakítást jelent a régi lineáris kompozíciós stílussal. 20 A kiemelt események sorába tartoznak továbbá a díjátadások és versenyek is. Értesülünk Lehár Ferenc arany babérkoszorús kitüntetéséről, Lengyel Gabriella fiatal hegedűművész bécsi versenygyőzelméről, vagy kuriózumként Zathureczky Ede olasz hangversenykörútjának legszebb, legkedvesebb emlékéről, egy zenerajongó grófi családtól ajándékba kapott Guarnerihegedűről. 21 Végül pedig meg kell említeni az árvízkárosultak javára, vagy a kiemelkedő művészek, zeneszerzők tiszteletére például Lehár 70. születésnapjára, vagy Hubay Jenő, Keéri Szántó Imre, 22 Csajkovszkij emlékére adott hangversenyeket. Zenei kultúrtörténeti ismereteink elmélyítése szempontjából érdemes elidőznünk egy kategóriájában szintén ide kívánkozó programnál, a Nemzeti Zenede százéves jubiláris hangversenyénél. Elsősorban azért, mert a Váczy Péter kritikáinak évében még működő intézményről manapság már kevesen tudják, hogy az a mai Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola jogelődje volt, 1948-as feloszlatásáig és konzervatóriummá történő átszervezéséig. Az 1840-ben alakult Hangászegyesületi Zenede (1867-től Nemzeti Zenede) első igazgatója Mátray Gábor lett, akit a rendszeres magyar zenekritika megteremtőjeként tartanak számon. 23 Az 1940-es jubileumi koncerten Liszt művei mellett aki 1840-ben első magyarországi koncertjét a felállítandó intézet javára adta 24, fölcsendültek a tanintézet régi növendékeinek vagy tisztségviselőinek művei. Így gróf Zichy Gézának, a Nemzeti Zenede volt elnökének, Hubay Jenőnek mint növendéknek és nagyhírű tanárnak, Rékai Nándornak, mint operaházi első karnagynak, és ugyancsak volt növendéknek művei. Jól kiegészítette ezt a rangos listát Ferencsik János és Kresz Géza szereplése, szintúgy a valamikori növendék jogán. Kresz Géza szereplésének jelentőségét növeli, hogy a következő évtől ( ) ő áll majd főigazgatóként az intézet élén. A korabeli kultúrpolitika irányultságát szemlélteti a koncertezésre meghívott külföldi vendégművészek kiválasztása. Leggyakrabban német, osztrák, olasz karmesterek és előadóművészek fellépéséről értesülünk, ami időnként kiegészül egy-egy déli határ-közeli város Zágráb, Zimony, Belgrád művészeinek vendégszereplésével. Csak elvétve bukkanunk más országbeli előadókra (Guila Bustabo amerikai hegedűművész, Pichmichian Noémi török zongorista). Ezt a jellegzetességet tükrözi a kultúrpolitika szempontjából kiemelendő művészcsere meghívottjainak listája is többek között Hans Beltz 20 E. Mo október E. Mo április 2. 9.; április ; április Zongoraművész, 1918-tól haláláig (1940. febr. 22.) a Zeneművészeti Főiskola tanára. 23 Brockhaus Riemann Zenei Lexikon 2., 500. p. 24 Brockhaus Riemann Zenei Lexikon 2.,614. p.

6 114 BUBNÓ H EDVIG német zongoristáé és Nerio Brunelli olasz gordonkaművészé. 25 Ugyancsak az elmondottakat támasztja alá a berlini filharmonikusoknak, a római Operaház művészeinek és a regensburgi dóm-kórus gyermek énekeseinek fél éven belüli fellépése Magyarországon. 26 A cikkek olvasása közben feltérképezhetjük a korabeli zenei egyesületek, zenekarok, énekkarok működését, szerepeltetésük gyakorisága alapján pedig képet alkothatunk népszerűségükről. Az egyesületeket Filharmóniai Társaság, Operabarátok Egyesülete, Hubay Jenő Társaság elsősorban mint koncertszervezőket és kiemelt zenei események támogatóit kísérhetjük figyelemmel, a zenekarok és énekkarok pedig az aktív zenélés megtestesítői. A leggyakrabban szereplő Hangverseny Zenekar mellett kuriózumként említhetjük a Női Kamara-zenekar fellépését, 27 ami egy újabb megállapításra ösztönöz. Figyelemre méltó ugyanis a fiatal előadóművészek generációjának sorában a nők és férfiak 1:1 arányú feltűnése, ez nyilvánvalóan a kortörténeti változások eredménye. A Váczy Péter tollából tudósított koncertek egyharmadát az operaelőadások teszik ki, hozzájuk csatlakozik egy-egy önálló dalest. Az opera összetett műfaj. Aki meg akar felelni az elvárásainak, annak magának is komplex személyiségnek kell lennie. Tosca példáján, de az egész műfajra érvényesen: Aki Toscát Puccini lelkéből akarja kiformálni, annak valóban nemcsak énekben, hanem játékban is tökéletest kell nyújtania. 28 Ebből a kettősségből következik, hogy Operaművészeink nem nagyon kedvelik a dísztelen hangversenydobogót. Talán a fénynek, a nagyobb mozgalmasságnak, a színes keretnek a hiányát érzik, talán félnek, hogy álarc nélkül közvetlen emberi közelségben a hallgatóságra gyakorolt varázs eltűnik. 29 A drámaiság tehát fontos, és arra is lehetőséget kínál, hogy az éneklés mellett az operaszereplők és szerzők emberi érzelmeket felvillantó magatartását vagy képességeit is lehessen értékelni. Ez az Aida valóban nemcsak drámai szenvedélyek hordozója, hanem elsősorban asszony, érzékeny, tűrni és szenvedni tudó lélek. - jellemzi Luhn Ottília, fiatal énekesnő finom, kifejező játékát, majd részben neki tulajdoníthatóan, ám összességében a szerzőre vonatkoztatva megállapítja: végre igazi Verdit kaptunk: a szenvedélyek és érzelmek igazi költője szólalt meg. 30 Amint Váczy Péter erről, a lehetőségek végtelen tárházát kínáló 25 A főváros népművelési bizottsága szép feladatra vállalkozott, amikor a művészcsere kapcsán egymásután mutatja be a német és olasz zeneélet legjobb fiatal képviselőit. (VÁCZY P.) E. Mo május Kritikák: E. Mo május 9.; június 4.; november E. Mo április E. Mo május Írja Svéd Sándor hangversenyszerű előadásáról, ahol egyébként a művésznek operistákra szerinte nem jellemzően mindezeket az akadályokat sikerült leküzdenie. E. Mo október 8., E. Mo május 8. 9.

7 V ÁCZY P ÉTER, A ZENEKRITIKUS 115 műfajról értekezik, elegáns, költői stílusa még inkább kidomborodik. Ezt elsődlegesen az énekesek hangjának, játékának és kifejezőkészségének értékelésénél figyelhetjük meg. Basilides Máriának akit a régi mesterek istenes dalainak legnagyobb előadóművészeként tart számon ébenfaszínű és fényű hangja egyenletesen zeng ; a fülnek kimondhatatlanul kedves és hatalmába veszi a lelket. Élmény és forma, előadás és kifejezés nála teljesen eggyé válik. 31 Svéd Sándor művészetének kifejezőereje, sokrétűsége, testies szépsége bámulatraméltó ; baritonja tüneményesen szikrázik az öröm, a bánat, a szív kedvességének változó színeiben. 32 Pataky Kálmán lágy, olvadékony belkantója Donizetti Bájitalában lágyan, forrón csengett, szinte fénybe burkolózott Turridu szerepében, a Parasztbecsületben. 33 Osváth Júlia hangja Melindaként győzelmesen, csengőn, ércesen szárnyalt. 34 A kiemelkedő magyar operaénekesek után akiknek sorát természetesen még folytathatnánk: Németh Mária, Eyssen Irén, Palló Imre, említést érdemel még három nagynevű olasz énekesről alkotott véleménye, akik a Tosca és a Traviata főszerepeit alakították két májusi, mondhatnánk évadzáró operaházi előadáson. Alessandro Granda és Enrico de Franceschi nemes egyszerűséggel szólva nagy és megérdemelt sikert aratott. Gina Cigna Tosca alakítását viszont egyenesen eszményinek tartja, aki a műfaj minden említett elvárásának megfelel. Ami az éneklést illeti, ki tudna nála nagyobb melegséggel, izzóbb drámaisággal énekelni? Ez a kivételes tehetségű művésznő azonban a színjátéknak is igazi mestere. Ragyogása teljesen betölti a színpadot. 35 A korabeli hangversenyek jobbára a ma is ismert koncerttermekben hangzottak fel. A Zeneakadémián, a Vigadóban, az Operaházban vagy nyári estéken a Margitszigeten. Akad azonban egy kivétel, ami szintén megérdemel egy kis kitérőt. Ez a Hubay-palota, ami a kortársak és minden bizonnyal a korszak ismerői számára köztudott, ám a mai olvasót már megállásra készteti. Hubay Jenőnek, az ismert hegedűművésznek és zeneszerzőnek, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatójának otthona a Fő utca 21. számú ház volt, ahol gyakran tartottak nívós koncertdélutánokat, nem egyszer igen rangos közönség jelenlétében. 36 Váczynak is megadatott, hogy az egyik ilyenről tudósítson. Vasárnap a Hubay-palota házi koncertjén kormányzónk és hitvese jelenlétében 31 E. Mo április E. Mo október E. Mo május ; április E. Mo március E. Mo május A Fő utca 21. számú ház Bem rakpart 11.sz. részén állott Hubay Jenő zeneszerző a Zeneművészeti Főiskola főigazgatójának és felesége, Cebrián Róza grófnőnek a palotája. Hubayéknál kb. havonta voltak zenedélutánok. Ezekre a legelőkelőbb társaság tagjai voltak hivatalosak. Többször láttam ott a címeres kormányzói autót, szinte minden alkalommal József főherceg koronás kocsiját. (DR. CENNER MIHÁLY) In: Adalékok a Viziváros történetéhez I. köt., Budapesti Városvédő Egyesület p.

8 116 BUBNÓ H EDVIG előkelő közönség gyűlt össze. A fejedelmi környezetben, szebbnél-szebb képek között mintha a XVIII. század udvari világa elevenedett volna meg: Antonio Vivaldit megejtő szépségű Concerto grosso-ja (két hegedűre) képviselte. Zathureczky Ede kitűnő kísérőivel, Farnadi Edithtel és Lengyel Gabriellával magával ragadó lendülettel játszott. 37 A záró összhang megteremtése érdekében ejtsünk néhány szót a kritikákban felbukkanó karmesterekről is. Nagynevű állandó és meghívott mesterekkel dicsekedhettünk. Első helyen kell említenünk Ferencsik Jánost, akinek neve talán még a legfiatalabb felnőttek számára is ismerősen cseng, és akinek dirigensi repertoárja már ekkor is széles skálán mozgott. Őt követi az olasz Failoni mester, aki 1928-tól kisebb megszakításokkal haláláig működött Budapesten, ahol az Operaház örökös tagja és vezető karnagya lett. 38 A meghívottak körében ugyancsak érvényesül a már említett kultúrpolitikai irányultság. Karl Böhm, Felix Weingartner, Lovro von Matačić, hogy csak a legnagyobbakat említsük, és zárjuk a sort Vittorio Guival, aki eszményi karmester, beérző-képessége finom, szinte poétikus, a művek engedelmesen feltárják előtte a titkaikat, könnyed és elegáns mozdulatai roppant világossággal rajzolják körül a zenei alakzatokat. 39 Végezetül néhány gondolat a kritikák stílusáról. Az elemzés általános szempontjai Váczy Péter stílusára is érvényesek. Nagyvonalúsága megnyilvánul az irodalmi és zenei nyelv jelzői eszköztárának bőkezű alkalmazásában. Amikor Sauer Emil zenekari estjéről tudósít, szinte magunk elé képzeljük a zongora ősz hajú mesterét, akin viszont az évek múlása nem látszik meg. Billentése bámulatosan könnyed s amellett végtelenül határozott; lelke színek andalgó és ragyogó játéka, ha Schumann a- moll zongoraversenyében fiatalosan hevül, ha Lisztet szólaltatja meg. 40 Hasonló érzékletességgel ír a művészcsere keretében Budapesten járt német zongorista, Hans Beltz játékáról. Hosszan kitartott, vontatott ütései sóhajoknak tűnnek fel. A hangképek elmosódnak, széttöredeznek, a mondatok hirtelen elhalkulnak, mintha a művész már nem is a közönségnek, hanem magának játszana. 41 Nem kevésbé megkapó, ahogyan a római Operaház művészei közül Gina Cigna előadását lefesti: egyenletesen ömlő hangja úgy csillogott, mint valami tovatűnő aranyfolyam. 42 A kedvencei közé tartozó Károlyi Gyula előadása kapcsán pedig már az érzékelés minden válfaját bekapcsolja a 37 E. Mo március Failoni, Sergio: Verona Sopron (1946-ban ő kezdeményezte a veronai Aréna operaelőadásait.) 39 E. Mo április E. Mo április E. Mo május E. Mo június 4. 8.

9 V ÁCZY P ÉTER, A ZENEKRITIKUS 117 műélvezetbe: zenéje csodálatosan mély tónusú, nemcsak halljuk; látjuk, ízleljük, szinte szagoljuk is. 43 Ismeretátadó vágya összekapcsolódik történészi alkatával, amint a gyakran alkalmazott szembeállításokon keresztül kívánja felhívni olvasói figyelmét az egyes szerzők vagy együttesek jellemző vonásaira. A Fischer Annie-est repertoárján szereplő Schubert B-dúr impromturől és Schumann Karneváljáról írja: Schubertben az ábránd hirtelen szembetalálkozik a valósággal, Schumann viszont a valóság groteszk színpompáját mutatja be zseniálisan. 44 A margitszigeti szabadtéri színpadon előadott Puccini Angelica nővér és Strauss új zenedrámája, a Daphne helyszínválasztását drámai szempontból helyesnek ítéli a kolostor virágos kertje, a bukolikus pásztoridill szinte szabadba kívánkozik, ám zeneileg épp az ellentétekre rávilágítva hozza meg elmarasztaló ítéletét: Puccini az olasz hagyománynak megfelelően, elsősorban éneklésre szánta az operáit. Strauss ereje ellenben éppen a színes, változatos hangszerelés. Nála a zenekar uralkodik az ének felett. Ha tehát A zenekarból legfeljebb a fúvósok hallhatók, a többi hangszer némaságra van kárhoztatva, akkor alkalmatlan a szabadtéri bemutatásra. 45 Míg a bécsi filharmonikusok a cizellált kidolgozás, a finom, sőt olykor már finomkodó részletrajz mesterei, berlini kollégáik szinte ízeire bontják a műveket és elkápráztatnak a zenei formák nagyszerű tagolásával. 46 Művészettörténeti hasonlatairól már volt szó, általános érvényű esztétikai elemzéseire pedig szintén álljon itt egy példa. A Váczy által nagyra tartott Károlyi Gyula Chopin-interpretációja kapcsán írja, hogy a zongorista milyen mesterien érzékeltette a romantikus lélek hangulatváltozásait: az unalom és hanyag elnyúlás óráit, a gyors kitöréseket, az ábrándok önmagába visszatérő zenéjét, a lélek gyönge fodrozását s aztán egyszerre a szenvedély végzetes áradását. 47 Kritikáiban minden lehetőséget megragad egy-egy zenetörténeti információ elhelyezésére, törekszik a pozitívumok kiemelésére ahogy az eddigiekben érzékelhettük is, ám nem riad vissza az erősen negatív hangvételtől sem. Az egyébként igen nagyra tartott Filharmóniai Társaság 1941 februárjára tervezett, de előrehozott koncertjéről például a következőket tudjuk meg: A tempókból hiányzott az élet, nem forrasztották szerves egészbe a hangokat, és a művek részletszépségei különösen a Vivaldi-mű előadásában sehogy sem érvényesültek. Bizony, Failoni mester ez alkalommal otthon felejtette bűvös pálcáját. 48 Vagy a megújított Varázsfuvoláról: Kár, hogy az 43 E. Mo március E. Mo március E. Mo június E. Mo május E. Mo március E. Mo október

10 118 BUBNÓ H EDVIG előadásból hiányzott a lendület, a biztonság. Talán a hosszú szünet utóhatásaként hol itt, hol ott maradt el a ritmus, a tempó, és sokszor, bizony, elveszett az összjáték varázsa. A szerepcserék se váltak be. Tamás Ilonka kitűnő énekesnő és régi Paminája felejthetetlen emlék. Mint Éj-királynő azonban nem tudott teljesen beilleszkedni szerepébe. Hangja szinte hideget gerjesztett a színpadon. 49 Szem előtt tartva, hogy az ilyen kritikák igen kisszámúak, feltételezhető, hogy az elmarasztalás ugyancsak indokolt lehetett november 2-ával, utolsó Esti Magyarországbeli zenekritikájának megjelenésével lezárult Váczy Péter művelődéstörténeti tevékenységének egy rövid fejezete. Életrajzi adatainak ismeretében biztosra vehető, hogy az okot kolozsvári egyetemi tanári kinevezése és ezzel járó kötöttsége szolgáltatta. 50 A zenei ismertetők írását a professzionistának szintén nem mondható Dr. Vajkai Aurél, orvos, néprajzkutató vette át. 51 A kritikák segítségével felidézhettük egy nagyszabású történész életének röpke kilenc hónapját, amikor szűkebb értelemben vett szakmájából kitekintve, a nyilvánosság elé tárta zenével szinte együtt élő személyiségét. Az idézett részletek stílusa, hangulata egybecseng Váczy Péternek a bevezetőben felvázolt polihisztor alkatával. Az elemzés eredményeként megállapíthatjuk, hogy bár a zenekritika tudósi tevékenységének pusztán periférikus területe volt, írásai hozzájárulnak az életéről alkotott kép kiteljesítéséhez, mint kritikai ismertetők pedig azáltal, hogy rávilágítanak az év Budapestjének kulturális életére, a zenetörténeti és általános művelődéstörténeti kutatás korabeli forrásaivá válhatnak. 49 E. Mo október Nagyon messze volt Pestről Kolozsvár, pedig megtörtént, hogy ott is előadtam, meg Budapesten is, állandóan pendliztem. A családom állandóan ott lakott, én viszont hol Budán, hol Erdélyben. Sic Itur ad Astra, sz A Dr. Vajkai Aurél puszta névaláírás azonosításához SOLYMOSI LÁSZLÓnak, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) szíves közlését vettem alapul. Életrajzi adatok: Magyar Nagylexikon 18. köt. Vajkai Aurél.

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Barokk zeneirodalom Tantárgy kódja EZ 3301 1. A tantárgy általános célja hasznosítani tud. Egyegy mű elemzésével járuljon hozzá a zeneművek esztétikai birtokbavételéhez.

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében 2016 1 Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Zene, tánc, kép élmény, ismeret, öröm! Életre szóló élmények, értékes művészeti ismeretek, közös

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint JAZZ-ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint CD lejátszó

Részletesebben

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21.

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21. NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. márc. 16-21. A pályázat célja a kiváló programú alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

a 2013/14-es évad MûSoRa

a 2013/14-es évad MûSoRa Mindenki játszik. a 2013/14-es évad MûSoRa LiSZTFeReNC BéRLeT LiSZT FeReNC KoNFeReNCia- és KuLTuRáLiS KöZPoNT A 2013/14-es évad MûSoRa 2013. SZEPTEMBER 30., HÉTFÔ, 19 ÓRA A ZeNe ViLáGNaPJa G. ROSSINI:

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014.

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. Iskolánkban növendékeink és tanáraik számára már ismeretes, hogy minden tanévben megrendezzük a tanulmányi versenyt, egyik évben

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. A modul címe A ZENE KAPUJÁBAN Bábok, babák hangverseny látogatás

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. A modul címe A ZENE KAPUJÁBAN Bábok, babák hangverseny látogatás Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A modul címe A ZENE KAPUJÁBAN Bábok, babák hangverseny látogatás A modul szerzője:

Részletesebben

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id.

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id. MELLÉKLET 2008/2009-es évad Legközelebbi hangversenyei eink nk: Vendégszereplés Bécsben Wien, Musikvereinssaal 2008. október 26.,, 19:00 Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Vezényel: Günter Knotzinger

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke

Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke DLA doktori értekezés tézisei Kéry János Székely Imre (1823 1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke Témavezető: Nagy Péter Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI,MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA 1 A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ FÚVÓS EGYÜTTESEK BEMUTATÁSA A zenekari munka célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fúvószene megismerése, megszerettetése, a hangversenyt

Részletesebben

Varázslatos idôutazás a zene világában

Varázslatos idôutazás a zene világában RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KIADÓ Monika és Hans-Günter Heumann Zenetörténet gyerekeknek Varázslatos idôutazás a zene világában 75 TERJEDELEM 176 OLDAL MÉRET 215 X 275 MM VÁRHATÓ MEGJELENÉS AUGUSZTUS TERVEZETT

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 12.. SZÁM www..ttmamk..hu Valamennyi kedves együttműködő vagy közreműködésüket igénybe vevő partnerüknek BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT kívánnak a TMÁMK munkatársai

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés

2009. évi Közhasznúsági jelentés 2009. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2010. március 16. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra!

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! ART02 2010 05 10 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! Most pedig egy kis beszámoló következik, mert akadt egy-két dolog, amely

Részletesebben

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT, AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT MÉGIS EL KELL MONDANUNK, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN MINT HANGZÓ, EMOCIONÁLIS

Részletesebben

Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából

Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából 1 Szőnyiné Szerző Katalin: a hol Orpheus dalai éneklik össze a köveket Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából (Jókai Mór) Tisztelt Vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak.

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak. A Zene Nyelvén Pályázatnak köszönhetően, lehetősége nyílt a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 40 fős tanulói csoportjának és kísérő tanáraiknak, Pármában (Olaszország) 2015. 07.01-05. között

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

1. táblázat: Weiner László kritikái a Zenei jegyzeteim című füzetben (1934)

1. táblázat: Weiner László kritikái a Zenei jegyzeteim című füzetben (1934) 1. táblázat: Weiner László kritikái a Zenei jegyzeteim című füzetben (1934) Sorszám Dátum Előadók Műsor Élő vagy rádióközvetítés Vélemény 0. 1933. 12. 31. 1. 1934. 01. 01. Svéd Sándor (Fillipo), Kálmán

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

CLARA SCHUMANN MŰVÉSZETE

CLARA SCHUMANN MŰVÉSZETE DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BONNYAI APOLKA CLARA SCHUMANN MŰVÉSZETE Témavezető: DR. KOMLÓS KATALIN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú, művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30.

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30. BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 0. ÁPRILIS -. BÉRLETVÁLTÁS: 0. ÁPRILIS. - JÚNIUS 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. P. Mascagni: Parasztbecsület R. Leoncavallo: Bajazzók 0. 0. W. A. Mozart:

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

A GRAMOFON 2015. ÉVI DÍJAZOTTJAI

A GRAMOFON 2015. ÉVI DÍJAZOTTJAI A GRAMOFON 2015. ÉVI DÍJAZOTTJAI A Gramofon Klasszikus és Jazz című folyóiratot két évtizede, 1996 nyarán alapította Bősze Ádám, Retkes Attila és Zipernovszky Kornél. A folyóirat esszéket, tanulmányokat,

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2015. szeptember 21 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2015. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) ZENE ÉS TUDOMÁNY ELŐADÁSOK 17 00 Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30.

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30. Bérleti tájékoztató Bérletújítás 0. április -. Bérletváltás 0. április - június 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. G. Verdi: Falstaff 0.. Liszt Pártay: Aranyecset balett 0.. Selmeczi Gy.:

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016

Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016 Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016 Ebben az évben harmadszor rendeztük meg ezt a fesztivált 2016. június 30. július 3. között, aminek programja kiválóan illeszkedik Egerhez, a szép barokk városhoz

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben