RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II."

Átírás

1 RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. kerület PRELIMINARIES On the turn of the Hungarian government came to a decision, to organize an exhibition of national importance in honour of the thousandth anniversary of the foundation of the state. The exhibition would show everything the Hungarian intellectual giants had contributed to the universal evolution of mankind over the past centuries. Although in this first phase only the main goals were formulated and the theme and structure of the exhibition were still an open question, the organizers managed to choose a place, which on the one hand couldn't be used in accordance with the requirements of an environmentally aware development, not ahistory of the area - as a starting-point - fitted perfectly into the planned cultural objectives. Building the center, the area surrounding the exhibition and program center could be restored as well. The structure of the already existing buildings would be renovated, but the reconstruction would respect most of the functions of the area, it would loosen the land structure, so that it could meet the requirements of the demands of our days and of the foreseeable future, giving thus the opportunity to develop the selected area. The National Office of Monument Protection had declared certain building parts erected at the beginning of the century to be historic monuments (the "B" building), confirming thus the choice of location and placing certain defining demands with regard to the conception, planning and realization of the project. This protection was an important decision not only because of the architectural-aesthetic values of the industrial hall, but also because of the untouched harmony of the townscape and the industrial significance of the area, as it secured the safety of all the buildings standing on this property registered under the same land registration number. Every industrial building has been placed under protection since then. It is time for me to mention, that the planned investment can be qualified as a "good" project insomuch as in spite of its dimension, it "created consensus" and was exemplary, because every participant, specialized authority and authority tried to support the project within their legal possibilities, that in some cases required strenuous efforts from them. THE DEVELOPMENT OF THE AREA The Millennium Exhibition and Program Center was founded on the area of the Ganz Electricity Factory. This area from the 2nd District in Budapest, surrounded by the Kisrokus Street, the Feny Street, the Lovohaz Street and the Marczibanyi Square, has played an important part in the country's industrial history. On this area, which borders on these four streets, there is a row of buildings ranging along the Lovohaz Street in close order, starting from the Feny Street and up to the Marczibanyi Square. These houses and office buildings form the external borderline of the Millennium Exhibition and Program Center. The row of buildings facing the Marczibanyi Square and the Kisrokus Street can be ELÔZMÉNYEK A kormány fordulóján határozott arról, hogy a magyar államalapítás évfordulójának tiszteletére országos jelentôségû kiállítás kerüljön megrendezésre. A kiállítás lehetôséget biztosít annak bemutatására, hogy az elmúlt évszázadokban a magyar szellemiség mivel és miként járult hozzá az emberiség egyetemes fejlôdéséhez. Bár e kezdeti szakaszban csak a fô célkitûzés fogalmazódott meg, és a kiállításnak mind a tematikája, mind pedig a felépítése teljesen nyitott volt, olyan helyszín kiválasztására került sor, melynek egyrészt akkori hasznosítása már rövid távon sem felelt meg a környezettudatos fejlesztésnek, másrészt a terület fennállt beépítése, történeti fejlôdése mintegy kiindulásként messzemenôen illeszkedik a tervezett kulturális célokhoz. A központ megépítésével a kiállítási és rendezvényközpont környezetének rehabilitációjára is sor kerülhet. A meglévô beépítés szerkezetét megújító, de a funkciókat alapvetôen megôrzô rekonstrukcióval szemben a területet a mai kor és a belátható jövô igényeihez a térszerkezet fellazításával, funkcióváltással hasznosító rehabilitáció kiemelkedô lehetôséget biztosít a kiválasztott helyszín igényes fejlesztésére. A helykiválasztást erôsítette, és a koncepcióalkotástól a tervezésen át a megvalósításig meghatározó követelményeket támasztott a közremûködôkkel szemben, hogy az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal egyes, a területen lévô század eleji épületrészeket mûemléki védelem alá helyezett ( B épület). E védelem az ipari csarnok építészeti - esztétikai értékei mellett a környezetbe illeszkedés városképi hangsúlya és a terület ipartörténeti jelentôsége miatt egyaránt fontos döntés volt, hisz az egy telekkönyvi számon nyilvántartott ingatlanon álló valamennyi épülettel kapcsolatban az értékôrzés fokozott biztonságát jelentette. Azóta valamennyi ipari épület védelem alá került. E helyütt kell kitérni arra, hogy a tervezett beruházás olyannyira jó projektnek minôsíthetô, hogy jelentôs nagyságrendje ellenére konszenzus teremtô és példa értékû, mivel minden közremûködô, szakhatóság, hatóság elismerésre méltóan lehetôségei, jogszerû keretei között támogatta, segítette az elôrehaladást, bár a rövid átfutási idô miatt ez esetenként komoly erôfeszítéseket követelt az érintettektôl. A TERÜLET FEJLÔDÉSE A Millenniumi Kiállítás és Rendezvény Központ a volt Ganz Villamossági Mûvek területén valósult meg. A hazai ipartörténetben jelentôs szerepet játszó II. kerülethez tartozó területet a Kisrókus utca, a Fény utca, a Lövôház utca és a Marczibányi tér határolja. A négy utca által közrefogott területen a Lövôház utca mentén zártsorú beépítés húzódik a Fény utcától a Marczibányi térig. E sávban lakó- és irodaépületek képezik a Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ határoló térfalát. Kis megszakításokkal zártsorúnak tekinthetô ugyancsak a Marczibányi tér és a Kisrókus utca felôli térfal is, míg a Fény utca

2 considered as standing in close order, while the building-up of the land facing the Feny Street is only partial. The partially closed area along the Feny Street offers the most spectacular view of the Millennium Exhibition and Program Center, from the direction of probably the heaviest pedestrian traffic in the park. Some of the most important tasks in creating the conception were the analysis of the former building-up of the area and the selection of those buildings, which needed to be demolished, so that the structure of the area could be loosened. In order to form an opinion on the investment, we should take a look at the beginning of the building-up of the area and the development of their use throughout the years. Many different names have been given to the Ganz Electricity Factory after its foundation (Klement Gottwald Factory, Ganz Ansaldo SC joint enterprise) and the building-up of its area is the result of the work carried out over several centuries. Although according to researches and the disposable data, there was a Roman military camp at the bridgehead of the Margit Bridge, the area north to the Buda Castle was used for industrial purposes only from the end of the 13 th century. In the second half of the 15th century a new castle wall was built, which slightly touched the course of the present Margit Boulevard and later secured the line of the national main road. Although the buildingup of the main road opposite the castle began at the end of the 17 th century and the distribution of land (still valid today) could be found on the maps of the age, Rokus was still considered to be a separate, independent settlement in the 18th century. The present Margit Boulevard was mainly built up between 1809 and The building-up was helped by the fact, that several claypits and quarries were operating in the area, as it is indicated by the lakes from today's Moszkva Square, Marczibanyi Square and the Mechwart Square. As a curiosity it should be mentioned, that a place of execution was to be found right in the vicinity of the Center, on the present Marczibanyi Square. The Ganz Iron Foundry started its production in the former Korhaz (today Ganz) Street in this prosperous period of time. The factory was engaged in producing chilled iron railway wheels based on Abraham Ganz's state-of-the-art patent and then using the chilled iron technology Andras Mechwart developed the corn milling rolls. Andras Mechwart played a determining part in the building of the electricity factory on the area enclosed by the Lovohaz Street, the Margit Boulevard, the Kisrokus Street and the Marczibanyi Square. He was responsible for conducting activities of research and development besides the production. Among the creators of this "workshop" we find internationally recognized engineers, scientists and inventors, like Karoly Zipernowsky, Otto felôli telekhatár mentén a beépítés csak részleges. A Fény utca felôl a nem zártsorú beépítés nyomán feltáruló park a legnagyobb várható gyalogosforgalom irányából nyújtja a Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ legvonzóbb látványát. A koncepció/alkotás egyik legfontosabb kezdeti feladatát a beépített terület elemzése, a terület szerkezetének fellazítását elôsegítô bontásokra javasolt épületek kiválasztása jelentette. A megvalósult beruházás megítélését elôsegítendô érdemes röviden visszapillantani a terület beépítésének kezdeteire, és a hasznosítás történeti fejlôdésére. Az alapítását követô évtizedekben számos névvel illetett volt Ganz Villamossági Mûvek (Klement Gottwald Gyár, Ganz Ansaldo Rt.) területének beépítése több évszázadra nyúlik vissza. Bár a kutatások és a rendelkezésre álló adatok szerint, a mai Margit híd budai hídfôjében már a római korban is katonai tábor mûködött, a Budai Vártól északra fekvô térség gazdasági hasznosítása csak a XIII. század végén indult el. A jelenlegi Margit körút vonalát érintve a XV. század II. felében új várfal épült, mely a városfejlôdés késôbbi idôszakaira kihatóan rögzítette az országút nyomvonalát. Noha az országút Várral ellentétes oldalának beépülése már a XVII. század végén megindult, és a mostanáig fennálló telekosztás kezdeményei a korabeli térképeken fellelhetôk, az itt fekvô Rókust még a XVIII. században is önálló településnek tekintették. A mai Margit körút beépítése döntô mértékben az közötti idôszakban történt meg. A beépítést segítette, hogy a közvetlen közelben több agyag, illetve kôbánya is mûködött, mint erre a mai Moszkva tér, a Marczibányi tér és a Mechwart tér helyén volt bányatavak is utalnak. Érdekességként említhetô, hogy a központ közelében, a mai Marczibányi téren mûködött egy ideig az egyik vesztôhely is. E virágzó idôszakban indította meg termelését az egykori Kórház (ma Ganz) utcában a Ganz Vasöntöde. A gyár Ganz Ábrahám világszínvonalú szabadalma alapján kéregöntésû vasúti kerék majd a kéregöntéses technológiából immár Mechwart András irányítása alatt továbbfejlesztett malomipari hengerszék gyártásával foglalkozott. Mechwart András meghatározó szerepet játszott abban is, hogy a mai Lövôház utca Margit körút Kisrókus utca Marczibányi tér által határolt területen megalakult a villamossági gyár. Személyének nagy szerepe volt abban is, hogy a termelés mellett jelentôs energiát fordítottak a kutatás, fejlesztési tevékenységre is. A létrehozott mûhely alkotói között olyan nemzetközi hírû mérnökök, tudósok, feltalálók tevékenykedtek, mint Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa vagy Jendrassik György.

3 Titusz Blathy, Miksa Deri or Gyorgy Jendrassik. Andras Mechwart played a huge part in the development of the factory, which is indicated by the fact, that the factory was moved in this area partly because before its construction Mechwart's villa and garden stood on the corner of today's Marczibanyi Square and the Kisrokus Street. Because of the increased production, the first big steelstructured industrial hall, the "D" Hall was erected beside the first smaller buildings of the factory. After not more than a decade, the "B" Hall was built as a necessary extension required by the development of the factory in and it was declared a historic monument in Due to the increased output, several small and big halls and service buildings were constructed, as well as many outbuildings and extensions were created, so as to meet the requirements of the increased demands. The industrial function of the area was increased by the Gasworks, which had been standing and operating in the area between the Feny Street and the Margit Boulevard for decades. Many of the residents there may still remember the containers and tankers of the gasworks, which were "parked" on the Kisrokus Street. The area disposed of an industrial railway track through the tramway on the Margit Boulevard; the rails in the Kisrokus Street, close to the factory were eliminated only a few years ago. The other part of these rails lay along the huge halls facing the Kisrokus Street until the beginning of the demolition works. The connection of the industrial railway tracks was terminated during the reconstruction of the Margit Boulevard, so the existence of the internal railway tracks became unjustified, when the industrial production stopped. The former industrial railway connection is indicated today by the narrow-gauge railway used for moving the special Mechwart András meghatározó szerepére a gyár fejlôdésében utal egyebek között az is, hogy a gyár idetelepülése egyebek között arra vezethetô vissza, hogy a gyár építése elôtt az ô villája és ahhoz csatlakozó kertje állt a mai Marczibányi tér és a Kisrókus utca sarkán. A gyár elsô kisebb épületei után a termelés felfutása nyomán létesült az elsô nagyméretû acélszerkezetû ipari csarnok, a mai D jelzésû szerelôcsarnok. Alig több, mint egy évtizeddel késôbb követte ben a gyár fejlôdése nyomán szükségessé vált bôvítésként a mai B jelzésû, 1997-ben mûemléki védettség alá helyezett nagyszerelde. A termelés felfutásával további kisebbnagyobb csarnokok és kiszolgáló épületek, illetve a mûködés igényeit kielégítô épületrészek létesültek a csarnokok oldalaihoz toldva. A terület ipari funkcióját erôsítette a Fény utca és a Margit körút közötti területen évtizedekig mûködött Gázgyár, melynek tartályaira és a Kisrókus utcába parkoló tartálykocsi szerelvényekre néhány környéken lakó olvasó még bizonyára emlékszik. A terület a Margit kôrúti villamos vonalon keresztül iparvágány kapcsolattal rendelkezett, a Kisrókus utcában csak néhány évvel ezelôtt számolták fel a gyár felôli oldalon húzódó vasúti sínpárt. Ennek vágánypárja a hatalmas csarnokok Kisrókus utca felé esô harmadán húzódott végig a bontási munkák kezdetéig. A Margit körút rekonstrukciója során az iparvágány összeköttetése megszûnt, így a területen felszámolásra került ipari termeléssel egyidejûleg a belsô vasúti vágányok megtartása is indokolatlanná vált. Az egykori iparvasúti kapcsolatra mára csak a park különleges virágtartóinak mozgatására szánt kisvasúti sínpárok utalnak. A gyár területe a városrész fejlôdése nyomán felértékelôdött, így már a két világháború között felmerült kiköltöztetése,

4 flower-stands of the park. Due to the development of this part of the city, the factory area was assessed and between the world wars it was almost moved to another place, but because of the war climate the discussions on this subject came to a sudden end. More than half of the building complex and machine stock was destroyed or became unusable by the end of World War II. After the renovation, two five-storied ferro-concrete halls, the "C" and "F" Halls were built at a quick pace within the Industrial Plan. In the mid-1990s putting an end to the pollution and moving the factory to another place became a matter at issue again, as this part of the city this central area had to be used with respect to the environment. Due to significant costs and different owners, this could be achieved only from the middle of the year 2000, in accordance with the regulatory plans accepted by the local government of the 2 nd District in Budapest, which dealt with the Millennium Exhibition and Program Center as well. While planning the conception in the spring of 1999, the local government decided that this area would be renovated as the main location of the millennium programs. After ceasing the pollution, the preserved and renovated buildings would be used for cultural purposes in the long run, if possible, and the surrounding area would be turned into a high-standard park for the residents. The basic principle of the architectural conception created by Laszlo Benczur, Annamaria Bozso, Akos Takacs and Jozsef Weber, the architects of the CEH Rt (joint stock company) and their colleagues from the expert team, who worked on the exhibition and the programs, was that the valuable and preservable buildings and parts of the buildings should become, with a modern space design and high-standard transformation, the deserved place of the exhibition and the programs, which would carry messages for future generations. The hardest task in the planning of this conception was the selection of the buildings to be preserved or demolished, and the definition of an attractive space ratio - space transformation. Thus two high buildings came to be demolished, which were the least desirable in the revitalization" and renovation of the area. The listed building "B", a part of the "D" building (the other part had to be demolished after ceasing the pollution in the area) and the "C" entrance building between the two mentioned earlier, as well as the underground garage to be found under the park bordering on the buildings, form one of the biggest exhibition areas in the country. The "E" assembly hall was preserved as well, in which a 600- seat Millennium Theater was created, suitable for hosting theater performances and the TV recording of the events within the millennium exhibition and programs. Close to the entrance with the heaviest pedestrian traffic stands the "Millennium Lodge", that is the "G" building, where the visitors are received; the building fulfills different functions and is adequate for hosting professional and other events linked with the exhibition and the programs. The image of the entrance facing the Margit Boulevard is emphasized by the high-rise building and the bridge joined with the "G" hall. The park with its special and unique plants, fairy-playground, garden furniture and lakes is filled with children's laughter instead of the machine noises from sunrise to sunset, enriching this part of the city with an attractive and humane forum. azonban a háborús konjunktúra következtében az erre irányuló tárgyalások megszakadtak. A II. világháborúban az épületállomány és a géppark több mint fele megsemmisült, vagy használhatatlanná vált. Az újjáépítést követôen rohamtempóban épült meg a két, C és F jelzésû, 5 csarnokszint egymás fölé helyezésével kialakított vasbeton épület az IPARTERV tervezésében. A 90-es évek közepétôl ismét napirendre került a környezetszennyezés megszüntetése, és a felértékelôdött városrész érdekében a gyár áttelepítése. Jelentôs anyagi vonzatai, és a tulajdonosváltások miatt erre csak közepétôl kerülhetett sor, immár az érintett II. kerületi Önkormányzat által elfogadott, a Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központot is magába foglaló szabályozási tervekkel összhangban. Az tavaszán kialakult koncepció nyomán kormányzati döntés született arról, hogy a terület a millenniumi rendezvények központi helyszíneként kerül újjáélesztésre. A környezetszennyezés megszüntetése után a megtartott és felújított épületek lehetôség szerint hosszú távon is kulturális célra kerülnek hasznosításra, az épületek környezete pedig a lakosság számára használható igényes közparkká alakul át. A CÉH Rt. generáltervezésében Benczúr László, Bozsó Annamária, Takács Ákos és Wéber József építészek és munkatársaik által a kiállítási és rendezvény-szakemberekkel együttmûködésben megfogalmazott építészeti koncepció alapelve volt, hogy az értékes és megtartható épületek, épületrészek korszerû térformálással és igényes kialakítással váljanak a jövônek szóló üzenetet hordozó kiállítások és rendezvények méltó környezetévé. A koncepcióalkotás egyik legnehezebb feladata a megtartandó és elbontandó épületek kiválasztása, a vonzó térarányok, téralakítások meghatározása volt. Ennek eredményeként került lerobbantásra a terület revitalizációja, újraélesztése szempontjából legkevésbé kívánatos két magasépület. A megtartott B jelzésû mûemlék épület, és a környezetszennyezés eltávolítása miatt csak részben megtartható D" épület a közöttük felépült C" jelzésû új bejárati épülettel, valamint az általuk határolt térségben a vízfelülettel gazdagított park alatt létesült mélygarázzsal az ország egyik legnagyobb kiállítási központját alkotják. Megmaradt ugyancsak az E jelzésû szerelôcsarnok, mely Millenáris Teátrum néven 600 férôhelyes rendezvényközpontként mûködik, alkalmas színházi programok befogadására és stúdióként a kiállítások és rendezvények keretében megrendezésre kerülô események televíziós technikával történô rögzítésére. A legnagyobb forgalmú bejáratnál található a Fogadó a Millenárishoz néven számos rendezvény helyszíneként mûködô G jelzésû látogatófogadó épület, mely többféle kiszolgáló és vendéglátó funkciót lát el, egyben alkalmas a kiállítási és rendezvény programhoz kapcsolódó szakmai és más események befogadására is. A Margit körút felôli bejáratot hangsúlyosabbá teszi látványában a G" épülethez kapcsolódó toronyépítmény és az összekötô híd is. A különleges, egyedi növényállománnyal, egyedi mesejátszótérrel, kerti bútorzattal és vízfelülettel gazdagított közparkban az ipari termelés gépzaját gyerekzsivaj váltja fel, kora reggeltôl késô estig vonzó és humánus fórummal gazdagítva a városrészt. THE DESIGN PROCESS, THE TASKS OF THE AUTHORITIES

5 Preparatory Researches The preparation of the area, that is the demolition plans and works, as well as the planning of the new buildings could be started after the preparatory researches. The soil analysis showed, that in the area close to the Marczibanyi Square ground and stratal water can be found cm below the surface. This information determined the groundwork and the organization of its execution. Partial excavations which during the activities of Ganz Ansaldo could only be partial provided further data for the works. During the execution of the works could be discovered for example, that pillars of similar character, standing side by side have different foundations. The survey of the historic buildings summarized their history of the buildings and recommended the preservation of the valuable parts. Thus the visitor can see the old structure of the "B" and "D" buildings, which are the most interesting in this respect. The original metal elements are green, while the new parts are blue. The structure of the "G" building remained in its original state as well. The Demolition Works The demolition works can be divided into two big groups. The "C" and "F" buildings with their ten-storied ferro-concrete structures were blown up. This method meant the least burden in time, noise and dust. The other group was the traditional demolition of the steeland brick-structured buildings. The "D" building was an exception, at which the architects used the built-up steel supports at the new closing wall and at the new galleries. THE ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL CONCEPTION OF THE MILLENNIUM CENTER The "B" Building The building was planned by Dr Pal Liptak and his colleagues in It is a four-naved hall with asymmetric mass. The structure of the building is a riveted steel railed structure. The side-façade facing the Kisrokus street and the square is divided by a concrete-filled steel framework. A TERVEZÉSI FOLYAMAT, HATÓSÁGI FELADATOK Elôkészítô vizsgálatok Az elôkészítô vizsgálatokkal elindulhatott a terület felmérése, azaz a bontási tervek és a bontások, másrészt az új létesítmények tervezése. A talajmechanikai szakvélemény alapján láthatóvá vált, hogy a terület Marczibányi tér felôli részén a felszín alatt cm-re már talaj-, ill. rétegvízzel kell számolni. Ez az információ meghatározta az alapozási módokat és a kivitelezés megszervezésére is hatással volt. A részleges feltárások melyek a Ganz-Ansaldo még folyó tevékenysége mellett tényleg csak részlegesek lehettek további adatokat szolgáltattak a munkához. A kivitelezés során derült ki, hogy például egymás melletti, azonos jellegû pilléreknek eltérô alapozása van. A mûemléki szakvélemény összegezte az épületek történetét és javaslatot tett az értékesnek ítélt részek megtartására. Ennek megfelelôen a kész B és D épületekben, melyek ilyen szempontból a legérdekesebbek, a közönség láthatja a régi szerkezetet. Az eredeti vasanyag zöld, míg az új kék színezést kapott. Ugyanígy a G épület szerkezetei is eredeti formájukban maradtak meg. Bontási munkálatok A bontási munkákat két nagy csoportra oszthatjuk. A teljesen elbontandó régi C és F épületeket, melyek kb. 10 szint magas vasbeton szerkezetek voltak, robbantási eljárással volt a legcélszerûbb elbontani. A környezetre ez a módszer jelentette az idôben legkisebb zaj és porterhelést. A másik csoportba az acél, illetve tégla szerkezetû épületek hagyományos jellegû általános és részleges bontása tartozott. Ez alól kivétel volt a D épület, melynél az új végfalnál és az új galériánál a kibontott, majd beépített acéltartókat használták fel a tervezôk. A MILLENÁRIS KÖZPONT ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI KONCEPCIÓJA B" jelzésû épület Az épületet ben dr. Lipták Pál mérnök és munkatársai tervezték. Aszimmetrikus tömegû négyhajós csarnok. Az épület tartószerkezete szegecselt rácsos acélszerkezet. A Kisrókus utcai és a tér felôli oldalhomlokzatot beton kitöltésû acélváz tagolja. Az épület másik két oldalát a késôbbiek folyamán bôvítették, illetve a szomszédos házzal összeépítették, így eredeti homlokzata megszûnt. A fôhajó két szélén, valamint a mellékhajók gerincén nagyméretû felülvilágítók készültek. Az épületet ipari mûemlékké nyilvánították, mivel korának jellemzô, igényesen megépített acélszerkezetû gyártócsarnoka. Az épület funkcionális elrendezésénél fontos szempont volt, hogy a három felszíni épület szerves egységet képezzen. A közönség átvezetése az I. kiállítási ütemet jelentô D épületbôl a II. ütemet jelentô B épületbe folyamatos közlekedési útvonallal történjen, megfelelô térélményt nyújtson a látogatóknak, s funkcionálisan jól igazodjon a kiállításhoz.

6 The other two sides of the building were later extended, attached to the neighboring house, thus the original façade disappeared. Big skylights were placed at two sides of the nave, as well as on the crest of the side-naves. The building has been declared a historic monument, because it is a high-quality steelstructured assembly hall, characteristic of its age. An important aspect in the functional organization of the building was to create a harmonious unit with the three surface buildings. The aim was to guide the visitor from the "D" to the "B" building through a continuous route, to present a fine sight and to adjust the building functionally to the exhibition. The entrance hall of the building and all the background functions linked with it are to be found on the ground floor of the "C" Hall. The coffee bar and restaurant, as well as the spiral floor leading to the "B" building are on the next floor. The ground floor and the first floor of the "D" Hall are exhibition areas. The margin of the newly built-up gallery upstairs and the direction of the guiding ramp deviate from the perpendicular axis of the hall, thus suggesting the deviation from the original structures. The new floor is partly fixed to the supports of the crane tracks and partly suspended from the existing cranebridges. Most part of the "B" building consists of exhibition areas. On the ground floor, under the new steel-structured galleries the visitors will find projection rooms, snack-bars, toilets, an electronic library and the maintenance room. A big souvenir shop was planned in front of the entrance. An internal terrace leading to the restaurant of the "C" building can be found upstairs.the guests arrive at the middle of the nave at a height of 7.2 m. From here they can walk in four directions to see the exhibition. From the upper floor of the podium, the visitor can be taken to the end of the hall by the crane of the factory, having the opportunity thus to overlook the entire exhibition area from above. Due to the special and interesting space organization of the two assembly halls, it was important to secure and carefully plan the visitors' routes with the placement of stairs, ramps, towers, bridges and galleries. We have striven to create a similarly highstandard interior connection at the newly planned "C" connecting building as well. Several exits have been placed at different parts of the exhibition area, leading onto a terrace and into a garden. In terms of existing halls, steel-structured constructions were planned for the interior. The connecting building has a ferroconcrete structure. The new façades have been shaped according to the demands of the exhibition areas situated behind them. The underground garage can be reached by car from the Kisrokus Street. Stairs and a lift have been placed in front of the main entrance, which connect the garage with the exhibition area. Another flight of stairs leads to the park. The "C2" Underground Garage The underground garage is near the "B", "C" and "D" buildings. The two-storied car park meets the parking requirements of the three connected buildings. The visitor can enter the underground car park from the Kisrokus Street, through the two-way ramp in the "D" building. The ground-plan of the parking lot is regular. It is a one-way parking space and the cars can move around anticlockwise. Transversal routes lead to the stands in the middle. The drivers A C épület földszintjén a kiállító épület elôcsarnoka és az ahhoz kapcsolódó háttérfunkciók találhatók. Az emeleti szinten helyezkedik el a kiállítást kiegészítô kávézó és étterem, valamint a B épületbe átvezetô spirál folyosós közlekedô tér. A D épület mind a földszinten, mind az emeleten kiállítóteret tartalmaz. Az újonnan beépített emeleti galéria peremvonala, valamint a felvezetô rámpa iránya tudatosan tér el a csarnok merôleges tengelyirányától, ezzel a gesztussal is hangsúlyozva az eredeti szerkezetektôl való eltérést. Az új födémszerkezet rögzítése részben a darupálya tartókról, részben a meglévô daruhidakról függesztéssel történik. A B épület túlnyomórészt, jellemzôen kiállító felületet foglal magába. A földszinten az új acélszerkezeti galériák alatt vetítôhelyiségek, pihenô büféterek, szükséghelyiségek és elektronikus könyvtár, valamint karbantartó mûhely található. A kijárat elôtt nagyméretû ajándékboltot, shopot terveztünk. Az emeleten a C épület étterméhez kapcsolódó beltéri terasz található. A közönség a csarnok fôhajójának közepére érkezik 7,2 m magasságban. Innen négy irányban tud elindulni a kiállítás megtekintésére. A pódium felsô szintjérôl a megtartott üzemi daruval a látogató a csarnok végéhez utazhat, felülrôl áttekintve a kiállítóteret. Mivel a két gyártócsarnok nem mindennapos, érdekes térkialakítással rendelkezik, a közlekedô útvonalak tervezésénél fontos volt a látogatók térben való mozgásának biztosítása, amit lépcsôk, rámpák, tornyok, hidak, galériák elhelyezésével kívántunk megoldani. Hasonlóképpen igényes belsô közlekedô létrehozására törekedtünk az újonnan tervezett C összekötô épületnél is. A kiállítótérbôl több helyen lehetôséget adtunk külsô térkapcsolatra, terasz és kert elhelyezésével. A meglévô csarnokok belsô terében acél szerkezetû építményeket terveztünk. A közbensô összekötô épület vasbeton szerkezetû. Az új homlokzatokat a mögöttes kiállítóterek igényeinek figyelembevételével alakítottuk ki. A mélygarázs gépkocsival a Kisrókus utcai oldalról közelíthetô meg. A garázsból a vendégek a kiállítási épületet lépcsôn és liften tudják megközelíteni, melyeket a fôbejárat elôtt helyeztünk el. Egy másik oldallépcsô révén közvetlenül a parkba érkezhetünk.

7 receive a ticket from a slot machine at the barrier placed at the end of the ramp. They can leave the car park only after paying the fee. The ramps connecting the two floors inside the car park are adjusted to the one-way traffic. The underground garage has two exits for the visitors. One is close to the main entrance of the "C" building, near the lift built for the disabled. The other exit is facing the park and is an emergency exit in case of fire. Near the stairs and the lift at the main entrance, the visitors can find the dispatcher room and the toilets. The detergent room, the waste disposal, the heating center and the plumbing room are on the first floor. Near the stairs of the emergency exit, four chimneys have been built for the emission of the air through the air vents. The underground garage consists of two fire sections, which are divided by a brick wall and fire stopping gates. An automatic network of extinguishers was developed for the entire area. The sprinkler engine room and pool have been placed on a lower floor. The underground car park was built in such a manner, that certain structures of the surrounding buildings lean on it, while besides the plants, a pool and a lake have been created above it. The wall surrounding the underground garage is water-resistant with a spurted concrete layer on the inside. The basic plate has a water-resistant ferro-concrete structure. The middle and closing floor structures consist of a monolithic ferro-concrete flat plate. The ferro-concrete plates were made with an extended concrete covering, without a separate eroding layer and with a synthetic resin coating, thus cars may use them as well. An infiltration network can be found under the basic plate, tied to wells, with pumping. Due to the flow direction of the ground water, a leakage system was created under the neighboring buildings, along the walls of the underground car park. In the closing floor structure a bituminous thick-plated insulation was created, with a leakage layer covered with a 1 m thick earth layer. The dryness of the service rooms is secured by an internal brushwork-insulation. Due to the heavy pollution of the soil caused by the activities of the Ganz factory, the building of the underground garage began with the termination of the damages caused by the pollution. Built-up area (garage and service area) 1. level 4650 sqm 2. level 4360 sqm Total of parking places: 250 pieces The "D" Building This is the oldest building in the factory area, built in The main nave of the five-naved hall towers over the side-naves. The double side-naves were two-storied constructions and SHED skylights were placed above them facing the Kisrokus Street. The internal pillar-framework of the hall, consisting of riveted round columns, is not used anymore. The main supports, which rest on the columns were all riveted steel holders. The roofing and the intermediate floor were timber structures resting on steel supports. The outside walls were made of brick, the coarse plastered façades were divided by crude brick lisenes. Two rows of segmental-arched windows provided on the longitudinal walls the light for the two-storied side-naves; these windows had brick window-ledges and square-stone frames with projecting keystones. C2" jelzésû mélygarázs A mélygarázs a B, C és D jelzésû kiállítási épületek mellett helyezkedik el. Az önálló terepszint alatti kétszintes parkoló a csatlakozó három épület parkolási igényét szolgálja. A földalatti parkoló a Kisrókus utca felôl a D épületben levô kétirányú rámpán keresztül közelíthetô meg. A mélygarázs alaprajzi kialakítása szabályos. A parkolóterület egyirányú, az óramutató járásával ellentétes haladással körüljárható. Keresztirányú utak nyílnak a közbensô állások megközelítésére. A garázsba behajtó jármûvek a rámpa alján elhelyezett sorompónál megállva jegyet kapnak az automatánál. Kihajtáskor fizetés után hagyhatják el a parkolót. A két szintet összekötô lehajtó rámpák is az egyirányú forgalomhoz igazítva vannak elhelyezve a parkoló belsejében. A mélygarázsnak két személykijárata van. Egyik a C épület fôbejárata közelében, a mozgássérültek részére is alkalmas lift mellett. A másik a park felôli oldalon biztosítja a mélygarázs két tûzszakaszából való biztonságos menekülést. A fôbejáratnál levô lépcsô és a lift közelében található a közönségforgalmi rész, diszpécser szobával és WC blokkal. Itt az elsô szinten került elhelyezésre a takarítószer raktár, a hulladéktároló, egy hôközpont és egy vízgépészeti helyiség. A menekülô lépcsô mellett a szellôzô levegô kibocsátására négy darab szellôzôkéményt állítottak fel. A mélygarázs két tûzszakaszból áll, amelyet téglafal, és tûzgátló tolókapuk választanak el. A teljes területen automata oltóhálózat készült. A sprinkler gépház és medence az alsó szintre került. A mélygarázs úgy lett kialakítva, hogy a környezô épületek bizonyos szerkezetei rátámaszkodnak, fölötte pedig a növényzeten kívül vízmedence és kerti tó létesült. A mélygarázs körítô falszerkezet vízzáró résfal, a belsô oldalon lövellt beton réteggel. Az alaplemez vízzáró vasbeton szerkezet. A közbensô és a zárófödém monolit vasbeton síklemez. A gépkocsival járható vasbeton lemezek növelt betontakarással készültek, külön koptató réteg nélkül, és mûgyanta burkolattal. Az alaplemez alatt szivárgó hálózat készült, zsompokba bekötve, szivattyúzással. A talajvíz áramlási iránya miatt a mélygarázs falai mentén a szomszédos épületek alatt szivárgó rendszer készült. A zárófödémben gyökérálló bitumenes vastaglemez szigetelés készült, szivárgó réteggel, fölötte 1 méter földtakarással. A kiszolgáló helyiségek megfelelô szárazságát belsô kent szigetelés biztosítja. Mivel a GANZ-gyár technológiájából adódóan a mélygarázs helyén a talaj erôsen szennyezett volt, az építkezés a talajszennyezés kárfelszámolásával kezdôdött. Beépített alapterületek (garázs és kiszolgáló terület) 1. szint 4650 m 2 2. szint 4360 m 2 Összes parkolóhely: 250 db D jelzésû épület A területen található épületek közül ez a legidôsebb, ben építették. Az öt hajós csarnok középsô fôhajója kiemelkedett az oldalsó hajók fölé. A megkettôzött oldalhajók kétszintesek voltak és felettük a Kisrókus utca felé nézô SHED felülvilágítók redôztek. A csarnok belsô pillérváza ma már nem használatos, a darabokból szegecseléssel összeépített köroszlopokból állt. Az

8 The closing façade facing the Kisrokus Street was made in a similar manner. Of course on the closing wall of the central nave, big glass surfaces were created. A twin building stood in the place of today's "E" building and was built exactly as its neighbor. The buildings suffered considerable damages during World War II. The "E" building could not be rebuilt because of the damages. A new hall was erected instead of the former building. The wooden structure of the "D" building burnt down, the steel structures and brick walls were deformed. oszlopokon nyugvó fôtartók szintén szegecselt acél doboztartók voltak. A tetôszerkezet és a közbensô födém az acél fôtartókra ültetett ácsszerkezet volt. A külsô falak téglából készültek, a durva vakolattal ellátott homlokzati mezôket nyerstégla lizénák tagolták. A kétszintes oldalhajókat a hosszfalakon két sor szegmensíves ablak világította meg, tégla könyöklôvel, kváderezett keretezéssel zárókô kiemeléssel. The image of the building underwent some serious changes during the restoration works. The central floor and SHED roofing weren't rebuilt into the side-naves. With a minimal change made in the steel main supports, a lightly sloping soft roofing made of porous plates was placed on steel purlins. The crude brick surfaces (lisenes, pedestal) were plastered. Crane tracks were placed in the side-naves as well. Because of this, the walls had to be rigidified with ferro-concrete buttresses. Above all the central nave preserved its original effect and imposing interior. The big crane, which functioned until the last minutes of the production, reminds us of the pre-war period. The "D" Hall was known under the name of the Large Machining Hall and its gates were closed under the same name, when the last huge machine, which bore the name of DIMITROV was taken to pieces and thus transported. The huge steel monsters were made with the use of a large quantity of cooling water mixed with oil, the water being gathered in the canal from under the giant machines. After the concrete troughs got ruined, the oil seeped into the ground under the building, heavily polluting thus the soil, the stopping of which caused a lot of trouble for the restorers of the Ganz area. Due to the soil pollution, most part of the "D" Hall had to be demolished. Based on the researches, only one third of the full length of the building could be preserved. The remaining part had to be transformed into an exhibition building, just like the "B" Hall. The two buildings would form a single unit connected by the new "C" Hall between them. Parallel to the façade of the "D" Hall facing the Kisrokus Street, a new two-storied office building was planned for the management of the exhibition. The exhibition hall was created as a comprehensive whole, one third of it was divided into two storeys by a gallery and a little gallery was created in one part of the central nave. The toilets and a lecture room were included in the plan of the hall. The visitors can go up to the gallery on a slightly rising ramp. The connection with the "C" building is ensured by large openings both on the ground floor and on the gallery. The twostoried underground garage can be entered from the Kisrokus Street, through the opening cut on the façade of the building. The terraced grandstand of the lecture room was built over the entrance ramp to the garage. The hall had to be demolished, but a part of the structures (an entire framework and the riveted main supports) had to be removed very carefully, because the supporting structure of the gallery built-up in the remaining hall and the extension of the hall had to be erected with the use of these structures. We wanted to distinguish the new structures from the original ones, thus the floor of the gallery is slightly sloping, its margin does not adjust to the coordinate system of the hall, the ramp is suspended from the cranes and the supports of the crane track and the "membrane" effect of the big glass wall is increased by the tensive structure. The deformation of the remaining Hasonló rendszerben készült a Kisrókus utcai véghomlokzat is. Természetesen a középsô fôhajó végfalán magasra futó üvegmezôk készültek. Az épület párja a mai E épület helyén állt és szomszédjával teljesen azonos formában épült. A második világháború az épületekben jelentôs károsodásokat okozott. Oly mértékben, hogy az E épületet visszaépíteni már nem is lehetett. Helyette új csarnok épült. A D épület ácsszerkezetei kiégtek, az acélszerkezetek, de még a téglafalak is deformálódtak. A helyreállítások során az épület arculata lényegesen változott. Az oldalhajókba a középsô födém és a SHÉD tetôrendszer nem került vissza. Az acél fôtartók minimális módosításával acél szelemenekre kôszivacslapból készülô kis lejtésû, lágyfedésû tetôt fektettek. A nyerstégla felületeket (lizénákat, lábazatot) bevakolták. Az oldalhajókba is darupályák kerültek. Emiatt a falakat helyenként vasbeton támpillérekkel kellett merevíteni. Elsôsorban a fôhajó ôrizte meg eredeti hatását és impozáns terét. Az utolsó percekig is üzemelô nagy daru is a háború elôtti idôkre emlékeztet. A D csarnok kezdettôl fogva a Nagyforgácsoló nevet viseli, és mint Nagyforgácsoló kapuját zárták be, amikor darabokra bontva kiszállították az utolsó óriás gépet, amely a DIMITROV nevet viselte. A hatalmas acél monstrumok megmunkálásánál nagymennyiségû olajjal kevert hûtôvizet használtak fel, amit az óriásgépek alatti csatornákban gyûjtöttek össze. A beton teknôk tönkremenetele után az olajszennyezôdés az épület alá több méter mélységbe szivárgott le, súlyos szennyezést idézve elô a talajban, melynek felszámolása a Ganz terület rehabilitációján fáradozóknak okozott nem kis gondot. A D csarnokot elsôsorban az alatta lévô talajszennyezôdés miatt jelentôsen vissza kellett bontani. A vizsgálatok alapján az épület teljes hosszának csupán egyharmada maradhatott meg. A megmaradó részt az építtetôi szándék alapján a B csarnokkal együtt kiállítási épületnek kellett átalakítani. A két épület egy

9 structures caused by the war has not been restored. Most of the pillars are not straight and the walls bend. The walls of the hall have been cleaned of the plaster and its original crude brick structure has been left to stand out, even though the former damages couldn't be mended. The sand-colored stone covering of the ground floor adjusts to this color scheme, and so does the wooden floor covering on the gallery. At the beginning of the ramp we created a wooden square pad as a reminder of its original wooden squared floor. The original pillars and main supports are light green, the new structures are dark blue. The exterior with the original SHED skylights could not be returned to its original condition. The original terraced brick mouldings could not be restored either, because the new roof structure created after the war didn't allow it. However, on the basis of the original engravings and photographs, the crude plastered surfaces, the crude brick lisenes and the new windowframes could be all finished. We wanted to preserve the image of the basilica-like cross-section of the remaining one third of the building. This could be achieved with the placement of a big transparent glass wall between the structures. The horizontal lineation of the aluminum shading lamellas increase this tension. New aluminum windows were put in the segmental-arched window openings, but the window-grilles manufactured originally for a one-layered glazing were preserved on the external side. Number of storeys in the building ground floor + 2 galleries Gross area 2100 sqm Total of useful levels 3050 sqm Exhibition area 2150 sqm Height of the central nave up to the eaves 15,00 m Height of the side-naves up to the eaves 9,80 m Capacity of the lecture room 120 persons The E" Building The twin building of the "D" Hall, constructed in 1897, stood in the place of the "E" building. The hall was entirely burnt down after a bomb attack in 1944, during World War II. The damages were so big, that restoration was out of the question. The present hall was built based on the Industrial Plan in 1947, during the second recovery of the production. In the yard transversal halls were attached to the building, from which the Iron Core Factory, built in 1920, remained intact during the war. kiállítási egységet alkot, közöttük új C jelzésû elôcsarnokösszekötô épület létesült. A D csarnok Kisrókus utcai homlokzatával párhuzamosan kétszintes irodaszárnyat terveztünk a kiállítás vezetôsége részére. A kiállítási csarnokteret összefüggô térnek alakítottuk ki, egyharmadát galériával osztottuk két szintre és további kis galériát létesítettünk a középsô fôhajó egy részén. A csarnok tervében alakítottuk ki a kiállítási létesítmény együttes központi szaniter blokkját és egy elôadótermet. A közönség a galériára enyhe szögben emelkedô, hangsúlyos vonalvezetési rámpán juthat fel. A C épülettel való összeköttetés mind a földszinten, mind a galéria szintjén nagy nyílásokkal biztosított. A Kisrókus utcából az épület homlokzatán nyitott bejáraton keresztül lehet lejutni a kétszintes mélygarázsba. A lehajtó rámpa fölött alakítottuk ki az elôadóterem lépcsôzetes lelátóját. A csarnok bontását végre kellett hajtani, azonban a szerkezetek egy részét (egy teljes keretállást és a szegecselt fôtartókat) igen óvatosan kellett kiemelni, mert a megmaradó csarnokba beépített galéria tartószerkezetét és a csarnok kiegészítését ezekbôl a szerkezetekbôl kívántuk megoldani. Az újonnan beépülô szerkezeteket meg kívántuk különböztetni az eredetiektôl, így a galéria födéme enyhén lejt, a pereme nem igazodik a csarnok koordinátarendszeréhez, a rámpa a daruknál és a darupálya-tartókról függesztett szerkezeti megoldással készült, a nagyméretû üvegfal hártya hatását feszítômûves szerkezettel fokoztuk. A csarnok megmaradó szerkezeteinek háborús deformációit nem javítottuk ki. A pillérek többsége nem egyenes, a falak is hajladoznak. A csarnok falait a vakolattól megtisztítottuk és az eredeti nyers tégla struktúráját hagytuk érvényesülni még akkor is, ha a korábbi sérüléseit nem is tudtuk helyreállítani. A földszinti padló homok színû kôszônyeg burkolata is ehhez a színvilághoz igazodik, ugyanígy a galérián kiválasztott ipari fa padlóburkolat is. A rámpa indulásánál a csarnok eredeti fakockás padlójára emlékeztetve fakocka betétet készítettünk. Az eredeti pillérek és fôtartók halványzöld színûek, az új szerkezetek sötétkékek. Az eredeti SHÉD felülvilágítókkal hangsúlyossá tett csarnok külsô megjelenését már nem tudtuk visszaállítani. Nem lehetett az eredeti lépcsôzetes téglapárkányokat sem helyreállítani, mert ezt a háború után készített új tetôszerkezet nem tette lehetôvé. Azonban az eredeti metszetek és fotók alapján a durva vakolatú felületeket és a nyerstégla lizénákat és az új ablakkeretezéseket sikerült elkészíteni. A harmadában elvágott épület bazilikális hatású keresztmetszete rajzolatának kihangsúlyozására törekedtünk. A nagyméretû transzparens üvegfal szerkezetek közé feszítésével ez a szándék megvalósulhatott. A repülôszárny profilú alumínium árnyékoló lamellák vízszintes vonalazása a feszültséget tovább hangsúlyozza. A szegmentíves ablaknyílásokba új alumínium ablakok kerültek, azonban a külsô oldalon az üvegezéstôl megbontva az eredeti egyrétegû üvegezésre készített ablakrácsot megtartottuk. Az épület szintjeinek száma fszt+2 galéria szint Bruttó beépített alapterület 2100 m 2 Hasznos szintterületek összesen 3050 m 2 Kiállító terület 2150 m 2 Középsô fôhajó ereszmagassága 15,00 m Szélsô hajók ereszmagassága 9,80 m Elôadóterem befogadóképessége 120 fô

10 The hall, built in 1897, was created for the production of transformers. The Iron Core Factory, built next to it in 1920, ensured a full-scale production. The hall, which was reconstructed after the war, still produced transformers. A much bigger hall had to be built because of the growing dimensions and demands. The central nave of the five-naved basilica-like hall towers over the side-naves. The side-naves are divided by heavy-duty galleries at a height of 5,60 m. The central nave, the side/naves and the galleries have all been craned. A two-storied service lane was built at the western side facing the "D" Hall. The "E" building had the following structure, after the removal of the transformer production. The supporting structure of the building consisted of riveted steel railed columns and railed main supports. The riveted support of the roof structure of the side-naves derived from the structure of the former hall destroyed in the war. The galleries are ferro-concrete floors built on steel supports. The dividing walls have big steel- and wooden-structured glass walls. The roof is made of porous plates to secure a proper rainwater insulation. Glass skylights are placed on the axis of the central nave in the longitudinal direction; in the side-naves the triangle crosssectional skylights are placed transversely. The supports of the crane track of the central nave and the sidenaves are solid steel supports. The forces deriving from the movement of the crane are led down by steel-railed, inclined tensive structures near the closing walls of the hall. Due to the reduction of the length of the building, only the framework and roof covering could be kept in their original dimensions. An open-air theater was created under and between the overreaching structures. The main section of the central nave is a TV studio. The audience area is on one side of the studio, while the service rooms are attached to the other side. On the upper floors of the ground floor + three-storied sections built inside the studio, we can find the technician's room, the actors' and extras' dressingrooms and the control rooms. The upper floors facing the "D" Hall and along the closing façade facing the Kisrokus Street were built for office spaces. Near the visitors' main entrance, there is a restaurant on the upper floor and a kitchen and buffet on the ground floor. The maintenance rooms close to the studio are soundproof. Folding grandstands will be erected on two sides of the studio. In the middle of the room a traditional stage can be created with the set suspended from the crane-bridges. E jelzésû épület Az E épület helyén eredetileg a D csarnokkal megegyezô üzemcsarnok állt, melyet 1897-ben építettek. A második világháborúban 1944-ben egy bombatámadás után a csarnok teljesen kiégett. A pusztítás oly nagy mértékû volt, hogy a helyreállítása nem jöhetett szóba. A jelenlegi csarnoképület ben épült a gyár termelésének újbóli fellendülése idején, az IPARTERV tervei alapján. Az épület udvari végéhez csatlakozóan keresztirányú csarnokok csatlakoztak, melyek közül az 1920-ban épült Vasmagrakó épület a háború pusztítását is elkerülte. Az 1897-ben épült csarnok a transzformátorok gyártására létesült. Az 1920-ben mellé épített Vasmagrakó a teljes körû gyártást tette lehetôvé. A háború után újra épített csarnok változatlanul a transzformátorgyártás céljait szolgálta. Természetesen a megnövekedett méretek és igények miatt lényegesen nagyobb csarnok épült. Az öthajós bazilikális elrendezésû csarnok középsô fôhajója kiemelkedik az oldalhajók fölé. Az oldalhajók 5,60 m magasságban nagy teherbírású galériákkal osztottak. A fôhajó, az oldalhajók és a galériák is daruzottak voltak. A D csarnok felôli nyugati oldalon további kétszintes kiszolgálósáv épült. A transzformátorgyártás kitelepítése után az E épület az alábbi szerkezeti rendszert mutatta. Az épület jellemzô tartószerkezete szegecseltacél rácsos oszlopokból és rácsos fôtartókból állt. Az oldalhajók tetôzetét tartó szegecselt doboztartó, valószínû a háborús pusztítás áldozatává vált elôzô csarnokszerkezetbôl származnak. A galériák is acél tartószerkezetre épített vasbeton födémek. A térelhatároló falak falazottak, nagyméretû acél, illetve fa szerkezeti üvegfalakkal. A tetôfedés csapadékvíz szigeteléssel ellátott kôszivacspalló terítés volt. A középsô fôhajó tengelyében hosszirányban állított üvegezett felülvilágító található, az oldalhajóknál harántirányban állnak a szintén háromszög keresztmetszetû felülvilágítók. A fô- és oldalhajók darupálya tartói tömör gerincû acéltartók. A darumozgásból származó erôket a csarnok végfalai közelében acélrácsos ferde merevítô szerkezetek vezetik le. Az épület hosszát lerövidítve csak a fôhajó vázszerkezetét és tetôhéjalását tartottuk meg az eredeti méretében. A túlnyíló szerkezetek alatt és között szabadtéri színpadot rendeztünk be. Az épület fô rendeltetési egysége a középsô fôhajóban kialakított TV stúdió. A TV stúdióhoz az egyik oldalon a közönség helyiségei, a másik oldalon a kiszolgáló helyiségek csatlakoznak. A stúdió közé épített földszint + 3 szintes beépített részek emeleti szintjein az egyik hossz- és rövid oldalon további technikai helyiségek, színész és statisztaöltözôk, a mûködés irányításához szükséges helyiségek sora található. A D csarnok felôli oldal és a Kisrókus utca felôli véghomlokzat mentén lévô emeleti szintek bérirodák számára készültek. A közönség fôbejárata mellett az emeleten éttermet a földszinten konyhai elôkészítôt és büfét létesítettünk. A karbantartó helyiségsorokat hangzsilip választja el a központba helyezett stúdiótól. A stúdióban két végoldalra helyezett kihúzható lelátók készülnek. A terem közepén hagyományos színházi színpad is kialakítható a fölé beállított daruhidaktól leereszthetô díszletekkel. Az egész tér fölött sínezett hordozó rendszert szereltünk fel, horizontfüggöny, lámpatartók és díszlet függesztô

11 A carrier has been installed on rails over the entire area, which carries the horizontal curtain, lamps and the suspension system for the set. The open-air theater can be adjusted from the control bridges, which are fastened to the steel structure of the building. All the warehouses can be reached from the transport road on the corner of the Kisrokus Street and the Feny Street. Demolitions The three halls in the backyard, placed transversely had to be demolished. The regulatory plan indicated a public domain between the "D" and "E" buildings, so the longitudinal ferroconcrete structured extension had to be pulled down. The transformer production hall was made shorter, only the framework and roof covering of the central nave were preserved. The old technological canals and technological kilns had to be all pulled down. The soil within the hall had to be replaced at 1,5 m depth. New built-in constructions Based on the "house in a house" principle, a soundproof multilayered wall structure and acoustic floor were built in the central nave. The foundations of the walls, which are rigidified through the steel structure, were laid on a soundproof band. The floor structure is placed on a "floating layer". Every structure is acoustically separated from the sound lock. All the larger gates and the emergency exits have the stipulated sound insulation value. The same figure was stipulated for the doors and gates from the outside wall of the sound lock. The original galleries have all been preserved in the side-naves, they've been extended at the shorter parts and new levels have been built to meet each and every functional requirement. A new closing wall was erected over the open-air theater, its upper one third can be pulled down anytime for the necessary replacement works in the engine room of the ventilator. On the longitudinal side of the "D" building a new façade had to be constructed. Its structure and brick architecture adjust to the other remaining façade surfaces. The form and materials of the restaurant wing are different from those of the hall. The outside covering of the multilayered wall is laminate. The doors and windows on the façade of the building had to be replaced. We built in some aluminumstructured, double glazed windows and glass walls. Staircases were erected at the four corners of the buildings. In the case of three of these staircases, lifts were built in as well. A goods lift was planned between the kitchen upstairs and the preparation room on the ground floor. The brick material of the new façades was chosen after the cleaning of the existing surfaces, so the difference is practically imperceptible. The openings facing the Feny Street were walled up with used brick, and all the replacements and changes were carried out in the same way. Besides brick-red, the new doors and windows are silvergrey. The steel structures are light green. The panellings are red cedar surfaces coated with natural lacquer. We do not want to make changes to the brick architecture and the façades. Gross built-up area 2678 sqm szerkezetek hordozására. A szabadtéri színpad az épület acélszerkezetéhez rögzített kezelô hidakról szolgálható ki. A szükséges méretû díszletraktár és egyéb raktárhelyiségek a Kisrókus utca Fény utca sarok felôli beszállító útról közelíthetôk meg. Bontások A gyárudvar felé esô oldalon lévô három darab keresztbe állított csarnokot el kellett bontani. A D és E épületek között a szabályozási terv közterületet jelölt ki, ezért a hosszoldali vasbeton szerkezetû toldaléképületet elbontottuk. A nagy transzformátorgyártó csarnokot is megrövidítettük és csak a középsô fôhajó vázszerkezetét és tetôhéjalását tartottuk meg. Elbontottuk a régi technológiai csatornákat és technológiai szárítókemencéket. A csarnokon belüli talajt 1,5 m mélységig ki kellett cserélni. Új beépítések A középsô fôhajóba ház a házban elv alapján hangszigetelt többrétegû falszerkezetet és akusztikai födémet építettünk be. Az acélszerkezet merevítésû falak alapozása hangszigetelô sávra ültetve készül. A padlószerkezet méretezett akusztikai úsztatórétegen nyugszik. A hangzsiliptôl minden szerkezet akusztikailag leválasztott. A nagyobb méretû kapuk és menekülô ajtók is az elôírt hanggátlási értékkel rendelkeznek. A hangzsilip külsô falában lévô ajtóknál és kapuknál is hasonló értékeket írtunk elô. Az eredeti galériákat az oldalhajókban megtartottuk, a rövid oldalakon is kiegészítettük, és további szinteket építettünk be a funkcionális igényeknek megfelelôen. A szabadtéri színpad felé új lezáró fal készült, melynek felsô harmadát a mögötte lévô szellôzôgépház gépcseréjére gondolva bonthatóvá készítettük. A D épület felôli hosszoldalon a bontott sáv vonalában új homlokzatot kellett építeni. A homlokzat rendszere és tégla architektúrája az épület megtisztított, megmaradó homlokzati felületeihez igazodik. Az éttermi szárnyat szándékaink szerint a csarnokétól eltérô formával és anyagokkal kívántuk megfogalmazni. A többrétegû fal külsô burkolata rétegelt lemez. Az épület homlokzati nyílászáróit le kellett cserélni. Hôhídmentes alumínium szerkezetû, hôszigetelô üvegezéssel ellátott ablakokat és üvegfalakat építettünk be. A létesítmény négy sarokpontjában lépcsôház készült. Ezek közül 3 helyen személyfelvonó is épült. További teherfelvonót terveztünk az emeleti konyha és a földszinti elôkészítô között. Az új homlokzati mezôk téglaanyagának kiválasztását a meglévô felületek tisztítása utáni idôre halasztottuk, így az eltérés gyakorlatilag alig észrevehetô. A Fény utcai oldalon lévô nyílásbefalazásokat, utólagos kiváltásokat és pótlásokat bontott téglából készítettük. A vöröses téglaszín mellett az új nyílászárók színét ezüst szürkében határoztuk meg. Az acélszerkezetek világos zöldek. A faburkolatok vöröscédrus natúr lakkozású felületek. A tégla architektúrán és homlokzati rendszerén nem kívántunk változtatni. Bruttó beépített terület: 2678 m 2 Külsô szabadtéri színpad és lelátó 470 m 2

12 Open-air theater and grandstand Total of useful levels Height of the central nave up to the eaves Height of the side-naves up to the eaves Area of the studio Maximum capacity of the studio Capacity of the open-air grandstand Capacity of the restaurant THE PARK 470 sqm 6100 sqm 18,67 m 11,72 m 900 sqm 600 persons 400 persons 60 persons Összes hasznos szintterület 6100 m 2 Középsô fôhajó ereszmagassága 18,67 m 2 Szélsô hajók ereszmagassága 11,72 m 2 Stúdió alapterülete 900 m 2 Stúdió maximális befogadóképessége 600 fô Külsô színpad lelátó befogadóképessége 400 fô Étterem befogadóképessége 60 fô A PARK In the former industrial environment a free area was created with the demolition of some halls and the renovation of the valuable buildings, where a 3,5 ha large park is standing today. On the former 100% built-up area, today we find 3 ha of lawn, more than 3,000 sq m water surface and 358 trees, which help to create the appropriate environment for the residents. All this has an influence on the larger environment: with the demolition of certain buildings, the airing of the city has changed and the dimension of the relaxing green areas grows due to the creation of the park. Presentation of the Park With the use of every existing condition, the planned park is an open-air establishment, that is in perfect harmony with the surrounding buildings - partly historic monuments or buildings with historic character renovated for the demands of our days -, and holds together the diversity of the surrounding buildings and walls. The forms, plants and materials of certain garden areas adjust at times to the built environment. The center of the garden is the system of lakes, which consists of two lakes and smaller ponds. Garden areas and functions According to the above mentioned conception, the park consists of the following units: 1. The Welcoming Square This is the main entrance of the park, from where the visitors are guided to the "G" building, to the information desk, the ticket offices and a restaurant. The guidance is determined by the pavement of the square, which is disrupted by the pavement changes placed at an angle of 45 o from the building: here the solid pavement is replaced by gravel surfaces, where the plants are cut in different shapes, and the visitors can walk among these plants. The green belt reaches into the square, disrupting thus the pavement of the square. 2. The Square of the Music Pavilion Opposite the exit of the "G" building leading to the park stands the music pavilion: its unique shape gives emphasis to the building in this central square. The music pavilion is built over the lake as a pier, but the performances can be watched from the shore, the pier along the shore and from the paths. The best place to watch the shows (the exit of the "G" building) is covered with a gravel-like pavement, where the maple-trees stand like the columns of a colonnade. The mobile chairs are placed among these trees according to the character of the performance. Az egykori ipari környezetben néhány üzemcsarnok lebontásával, illetve az értékesebbek visszabontásával és felújításával új szabad tér keletkezett, ahol ma egy 3,5 hektáros városi park található. A nemrég még 100%-os beépítettségû területen ma közel 3 ha gyepfelület, több mint 3000 m2 vízfelület és 358 fa teremt megfelelô környezetet a városi élet számára. Mindez hatással van a tágabb környezetre is: az épületek bontásával javult a környék átszellôzése, a park kialakításával pedig a kondicionáló hatása miatt rendkívül fontos zöldfelület nagysága növekszik. A park ismertetése A tervezett park a meglévô adottságok lehetô legjobb kihasználásával olyan szabadtéri létesítmény, mely a környezô - részben mûemléki, részben mûemlék jellegû, de a mai igényeknek megfelelôen felújított - épületekkel összhangban van, s a környezô épületek és térfalak sokféleségét egy egységgé fogja össze. Ennek érdekében az egyes kerti terek formavilága, növényzete és anyaghasználata igazodik az épített környezethez. A kerti tér központjának hangsúlyát a tórendszer adja, mely két tóból és vízszemekbôl áll. Kerti terek és funkciók A park a fent leírt koncepciónak megfelelôen az alábbi egységekbôl áll: 1. Fogadó tér Ez a park fôbejárati tere, ahonnan a látogatók nagy része a G. épületbe vezetendô, ahol az információs pult és a pénztárak, valamint vendéglô fogadja ôket. Ezt az irányítást fejezi ki a tér burkolata, melyet az épülettel 45 fokos szöget bezáró irányultságú burkolatváltások bontanak meg: itt a tömör burkolatot murvás felületek váltják fel, melyekben formára nyírt növények állnak, de közöttük a murvafelületek járhatók. A kert zöldfelülete gyepsávként is befut a Fogadótérbe, ezzel is megbontva a tér burkolatát. 2. Zenepavilon tere A G épületbôl a parkba vezetô kijárattal szemben áll a zenepavilon: egyedi formájával különös hangsúlyt kap ebben a központi térben. A zenepavilon stégszerûen a tó fölé lóg, de a tó partjairól, ill. a tó partjainál vezetett stégekrôl és utakról is jól láthatókhallhatók az elôadások. A fô szemlélôirány felôl (G épület kijárata) murva jellegû burkolat készült, melyen oszlopos juharfák állnak, mintegy oszlopcsarnokként. A köztük elhelyezett mobil székek az elôadás jellegének megfelelôen rendezhetôk el.

13 3. Motivational Squares I Motivational Square One of the main motivational squares is beyond the pedestrian axis, right in the bosom of the dwelling houses and offers an interesting sight for the visitors: Grass tiles divided by rusty metal plates define the area. The trees planted in these grass tiles look as if they were assembled from these small movable grass tiles. II Motivational Square Another motivational square, a large green area lies between the "G" building and the corner of the Feny Street and the Kisrokus Street. Stepping out of the "G" building into the park, the sightseeing can begin: the vines planted in a row lead the - hopefully - curious visitor to the far end of the park (the corner of the Feny Street and the Kisrokus Street), where those plants can be seen, which are characteristic of the Hungarian regions: shrubs and plant groups from forests, vines from the gently sloping hillside, wheat-field and apple-trees. The main objective here is to motivate and make the visitor contemplate the possibility of introducing the familiar regional elements into a park. Besides all this, it is a peaceful area far from the noisy traffic of the city, where the visitor can rest: for this purpose picnic chairs and benches have been placed here. A glass corridor passes through the regional elements, where the noises are filtered, allowing thus the visitor to contemplate - from a certain distance. The glass corridor is repeatedly disrupted: we get back into the "noisy" outside world. The regional elements reflected in the glass can be watched in a special light. 4. Wheat-field The wheat-field is part of the II Motivational Square and lies among the surrounding gentle slopes with bales placed in a row. The glass corridor passes through the wheat-field as well. 5. Gentle slopes The gentle slopes are part of the II Motivational Square, too: these are 0,90 m high, the vines and certain paths follow the inclined course of the hillside, other paths and the glass corridor intersect them. These slopes divide the square or form an independent part of the park, giving rein to free associations with different memories in connection with familiar regions. 6. Playground In this safe corner, far from the car traffic lies the fairyplayground, which presents the tale of Zold Peter, allowing the children to act out the entire fairy tale. The playground is hedged in, and the children can get to the playground by going round the hedgerows, as if they were wandering in a maze. 7. Recreation Square At the meeting point of the two main pedestrian paths - between the two lakes - there is a square with a solid pavement. The pavement is sectioned by trees, with chairs and benches placed among them. Between the two lakes, small ponds in the pavement indicate the connection of the lakes. The ponds are surrounded by benches; water-plants grow in the ponds. 3. Motivációs terek I. Motivációs tér Egyik fô motivációs tér a gyalogos tengelyen túl, a lakóházak öblében várja érdekes látnivalókkal a látogatót. Itt rozsdás vaslemezekkel határolt fûpadok egységei játszanak a térrel. A fûpadokba ültetett fák mintha a kis tolható fûpadokból álltak volna össze. II. Motivációs tér A másik fô motivációs tér a G épülettôl a Fény utca Kisrókus utca sarka felé esô nagyobb önálló zöldfelület. A G épületbôl a parkba kilépve megkezdôdhet a szemlélôdés: sorba ültetett szôlôk vezetik a remélhetôleg kíváncsivá tett látogatót a félreesô parkrészbe (Kisrókus utca Fény utca sarka), ahová a magyar tájra jellemzô leghangsúlyosabb növények kerültek: karsztbokor-erdei növénytársulás, lankás dombokon átvezetô szôlôsorok, búzatábla és almáskert. Itt elsôdleges cél, hogy a látogatót a megszokott táji elemeknek parkban szokatlan alkalmazása elgondolkodtassa, motiválja. Emellett ez egy csendes, a látogatók fô közlekedési útvonalától félreesô terület, ami pihenôtérként is mûködik: e célból fából készült ülôpiknikezô alkalmatosságok lettek elhelyezve. A szemlélôdés érdekében üvegfolyosó vezet át az említett táji elemeken, melyben a hangok szûrôdnek, és így kissé kikerülve a közvetlen környezetbôl lehet nézelôdni. Az üvegfolyosó többször megszakított: ekkor ismét visszakerülünk a zajos külvilágba. Mindemellett az üvegben tükrözôdô természeti elemek is sajátos megvilágításba kerülnek. 4. Búzatábla A II. Motivációs tér része a búzatábla, mely a környezô lankák közt terül el, benne buxusból nyírt bálák sorakoznak. A búzatáblán is átvezet az üvegfolyosó. 5. Lankák Szintén a II. Motivációs térben futnak a lankák: ezek 0,90 m magasak, rajtuk átfutnak a szôlôsorok és egyes utak, más utak és az üvegfolyosó pedig átszeli ôket. Ezek a lankák részben osztják a teret, részben önálló parki elemként vannak jelen, szabad asszociációt engedve különféle tájakhoz kötôdô emlékekre. 6. Játszótér Ebbe a védett, gépjármûforgalomtól távol esô sarokba kerül a mesejátszótér, mely a Zöld Péter címû népmesét mutatja be, lehetôséget adva a mese végigjátszására. A játszóteret a park felôl egymással párhuzamos, nyírott sövények csoportja zárja le, melyeket kerülgetve akár egy labirintusban bolyongva jutnak be a gyerekek a játszótérre. 7. Pihenô tér A két fô gyalogos tengely találkozásánál egyben a két tó között teresedés alakul ki, szilárd térburkolattal. A burkolatot fák törik meg, közéjük székek, padok kerülnek. A két tó között a burkolatban megjelenô kis vízszemek jelzik a tavak összekötését. A vízszemeket padok veszik körül, bennük vízinövények nyílnak.

14 8. Interactive Square A unique smaller garden area can be created using the known and newly discovered park elements and the visual experience. Certain elements can be moved around in their mobile holders to create the desired composition. The Interactive Square lies 60 cm deeper than the surrounding areas, forming thus a separate part from the other parts of the park, but it still connected to the park through grassy slopes and ramps. A lake separates the Interactive Square from the exhibition halls, the shore of which is a long waterfall with a crumbled lineation, as if the lake wanted to overflow. Lakes The entire park is held together by the system of lakes in the center: this consists of two lakes, which are connected by ponds. The music pavilion is built over the first lake, which is spanned with a bridge and a pier. Its shore is pebbly and gently sloping, just like the natural lakes. The second lake is shallower it's placed over the underground garage -, it's only 60 cm deep and its bottom is on the same level with the interactive square. A waterfall can be found between the levels, at full length of the lake, as if the lake could not tolerate its limits and wanted to flood the interactive square, where the visitors are creating individually arranged areas with the movable garden elements. Of course the overflowing water is directed into the first lake through the piping under the pavement. This waterfall, that moves a big body of water, ensures a proper movement and airing of the lake. Space organization The idea of the park doesn't influence the use of certain areas, it offers a place to rest and to get away from the everyday burdens, it ensures a visual experience, while it is suited for pedestrian traffic. Some areas are not separated from one another, they are clearly organized, but every area evokes different moods and feelings. The entire park is held together by the system of lakes. Form The forms created in the park originate from the borderline between the natural and artificial environment. Regular lines cross over the natural elements. The park is the union of the landscape in our mind and the urban planning. 8. Interaktív tér Az eddig megismert és újra felfedezett parki elemek és a vizuális élmény felhasználásával itt lehetôség nyílik egy kisebb kerti tér egyedi megalkotására. Az egyes kertépítô elemeket biztonságosan gurítható edényekkel lehet a kívánt összeállításhoz tolni. Az Interaktív tér a környezetéhez képest 60 cm-rel mélyebben fekszik, külön térszintet képezve a park többi részétôl, de enyhe lejtésû füves rézsûkkel és rámpákkal összekötve azokkal. Az Interaktív teret a kiállító csarnokoktól tó választja el, melynek innensô oldala egy tördelt vonalvezetésû, hosszan elnyúló vízesés, mintha a tó ki akarna önteni medrébôl. Tavak Az egész parkot a középsô részen végighúzódó tórendszer fogja össze: ez két tóból áll, melyeket vízinövényekkel beültetett tószemek kötnek össze. Az elsô tó fölé lóg a Zenepavilon, ill. híd és stég vezet át rajta. Partja lankás, kavicsos, a természetes tavakhoz hasonlóan. A második tó sekélyebb a mélygarázs fölé került csak 60 cm mély és a tó fenékszintjével megegyezô szintre süllyesztve létesült a interaktív tér. A szintek között a tó teljes hosszán vízesés folyik, mintha ez a tó itt már nem bírná elviselni a neki rendelt keretet és túlcsordulna az Interaktív térre, ahol a látogatók saját elrendezésû tereket alkotnak éppen a tolható kerti elemekbôl. Természetesen a kifolyó víz a burkolatok alatt vezetett csôhálózaton keresztül visszakerül az elsô tóba. Ez a nagy víztömeget megmozgató vízesés megfelelô mozgatást és szellôztetést biztosít a tónak. Térszervezés A park gondolatisága nem befolyásolja az egyes terek használhatóságát, teret biztosít a pihenésnek, és a város okozta terhelés alóli felszabadulásnak, vizuális élményt ad, miközben az átmenô gyalogos forgalmat is kiszolgálja. Az egyes terek nem különülnek el, átláthatók, ugyanakkor bennük tartózkodva másmás hangulat fogadja a látogatót. Az egész parkot a tórendszer fogja össze és teszi egységes térrendszerré. Forma A park formavilága a természetes és mesterséges környezet törésvonala mentén született. Szabályos vonalak keresztezik a természetes elemeket. A bennünk élô, tájról alkotott kép és az urbánus megtervezettség közös eredménye lett ez a park.

15 INTERESTING INVESTMENT DATA AND FEATURES Here are some interesting data to give an idea of the order of building and installations works carried out at the Millennium Exhibition and Program Centre: AREAS (total, comprising the area of structures too): a. Exhibition buildings i. "B" marked exhibition hall (historic building) 6,288 sqm ii. "C" marked entrance building 2,683 sqm iii. "D" marked exhibition hall 3,281 sqm iv. Deep-level garage (250 places) 9,500 sqm b. Theatrical Hall: 6,910 sqm c. Reception Hall: 2,480 sqm d. Total: 31,142 sqm Level numbers, dimensions e. Exhibition halls i. "B" marked exhibition hall (monument) x m 2 levels ii. "C" marked entrance building x m 3 levels iii. "D" marked exhibition hall 6.5 x m 3 levels iv. Deep-level garage (250 places) x m 2 levels f. Theatrical Hall: x m 4 levels g. Reception Hall: x m 3 levels Number of elevators h. Exhibition halls i. "B" marked exhibition hall (monument) 3 pieces ii. "C" marked entrance building 1 piece iii. "D" marked exhibition hall 1 piece iv. Deep-level garage (250 places) 1 piece i. Theatrical Hall: 3 pieces j. Reception Hall: 1 piece k. Total: 10 pieces Utilities l. Water 300 m 3 new connections m. Sewer 1,140 m 5 new connections n. Gas piping 230 m, 2 new connections o. District heating conduits 480 m, 3 new connections p. Electric installations i. 10 kv network 1,860 m ii. 0,4 kv network 2,000 m iii. Transformer 3 pieces, 2,600 kva Environment q. Park surface in total: 34,370 sqm i. Water surface: 3,220 sqm ii. Green surface sqm iii. Pavement sqm iv. Number of planted trees: 440 pieces r. Environment cleaning: ÉRDEKES ADATOK, JELLEMZÔK A BERUHÁZÁSRÓL A Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ építésszerelési munkái nagyságrendjének érzékeltetésére néhány érdekes adat, természetesen a teljesség igénye nélkül ALAPTERÜLETEK (bruttó, tehát a szerkezetek alapterületeit is tartalmazó): a. Kiállítási épületek i. B" jelû (mûemlék) kiállítási csarnok m 2 ii. C" jelû bejárati épület m 2 iii. D" jelû kiállítási csarnok m 2 iv. Mélygarázs (250 férôhely) m2 b. Millenáris Teátrum: m2 c. Fogadó a Millenárishoz: m2 d. Összesen: m2 Szintszámok, méretek e. Kiállítási épületek i. B" jelû (mûemlék) kiállítási csarnok 84,52 x 51,83 m 2 szint ii. C" jelû bejárati épület 34,61 x 29,84 m 3 szint iii. D" jelû kiállítási csarnok 46,5 x 43,80 m 3 szint iv. Mélygarázs (250 férôhely 81,88 x 84,96 m 2 szint f. Millenáris Teátrum: 54,41 x 46,59 m 4 szint g. Fogadó a Millenárishoz: 40,18 x 33,91 m 3 szint Felvonók száma h. Kiállítási épületek i. B" jelû (mûemlék) kiállítási csarnok 3 db ii. C" jelû bejárati épület 1 db iii. D" jelû kiállítási csarnok 1 db iv. Mélygarázs (250 férôhely) 1 db i. Millenáris Teátrum: 3 db j. Fogadó a Millenárishoz: 1 db k. Összesen: 10 db Közmûvek l. Vízvezeték 300 m 3 új bekötés m. Csatorna m 5 új bekötés n. Gázvezeték 230 m, 2 új bekötés o. Távhô vezeték 480 m, 3 db új bekötés p. Elektromos ellátás i. 10 kv hálózat m ii. 0,4 kv hálózat m iii. trafó 3 db, kva Környezet q. Parkfelület összesen: m 2 i. Ebbôl vízfelület:.220 m 2 ii. Ebbôl zöldfelület m 2 iii. Ebbôl burkolat m 2 iv. Telepített fák száma: 440 db r. Környezet tisztítás:

16 i. Quantity of soil polluted with hydrocarbon carried away: 8,800 cu. m. ii. Quantity of subsoil water polluted with hydrocarbon and cleaned: 760 cu. m. i. Az elszállított, szénhidrogénnel szennyezett talaj mennyisége: m 3 ii. A szénhidrogénnel szennyezett talajvíz megtisztított mennyisége: 760 m 3 EXECUTION DATA: s. Demolished level (total) 27,210 sqm t. Demolished building structure 22,000 cu. m. u. Excavation work:47,500 cu. m. v. Maximum daily excavation work:1,500 cu. m. w. Average number of transportation vehicles in one week: 27 pieces x. Weekly average of machines:22 pieces y. Quantity of built-in concrete 16,500 cu. m. z. Reinforcements used825 tons aa. Built-in steel structures 1,100 tons bb. Length of pipes within the buildings: 75 km cc. Length of electric conduits within the buildings: 250 km dd. Ceramic paving: 7,200 sqm ee. Parquet: 3,200 sqm ff. Stone-surfacing: 6,400 sqm gg. Partition walls: 3,200 sqm hh. Counter-ceiling: 7,000 sqm KIVITELEZÉS JELLEMZÔ ADATAI: s. Elbontott szintterület (bruttó) m 2 t. Elbontott épületszerkezet m 3 u. Földmunka mennyisége: m 3 v. Napi földmunka maximuma: m 3 w. Szállítójármûvek heti átlag száma: 27 db x. Munkagépek heti átlag száma: 22 db y. Beépített beton mennyisége m 3 z. Felhasznált betonacél 825 tonna aa. Beépített acélszerkezet tonna bb. Épületen belüli csôvezetékek hossza: 75 km cc. Épületen belüli elektromos vezetékek hossza: 250 km dd. Beépített kerámia burkolat: m 2 ee. Beépített ipari parketta: m 2 ff. Beépített kôszônyeg burkolat: m 2 gg. Beépített válaszfal: m 2 hh. Beépített álmennyezet: m 2

17 DESIGNERS / TERVEZÔK GENERAL DESIGNER / GENERÁLTERVEZÔ:\ CÉH Tervezô, Beruházó és Fôvállalkozó Rt., 1112 Budapest, Dió utca 3-5. Designers of building "B" / B épület tervezôi: Wéber József leading architect designer, owner of the Ybl prize and colleagues / Ybl-díjas építész vezetô tervezô és munkatársai Tóth Péter architect designer / építész tervezô Stein Zoltán architect designer / építész tervezô Heppes Miklós leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai: Lente András leading interior designer / belsôépítész vezetô tervezô Hegedûs Attila interior designer / belsôépítész tervezô Vizler Barna Kádár Gergely Dr. Orosz Sándor Pintér Tibor Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Lénárt Attila Mészáros János leading structure designer / statikus vezetô tervezô structure designer and kis colleagues / statikus tervezô és munkatársai leaading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai: electric installations designer / elektromos tervezô electric installations designer / elektromos tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô Designers of Building "C" / C épület tervezôi: Wéber József Tóth Péter Stein Zoltán Szekér Ferenc Liptovszky Gábor Dr. Németh Géza Szabóné Fischer Zsuzsa Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Klézli Noémi leading architect designer, owner of the Ybl prize and colleagues / Ybl-díjas építész vezetô tervezô és munkatársai architect designer / építész tervezô architect designer / építész tervezô leading interior designer and his colleagues / belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai leading structure designer and colleagues / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading interior utilities designer and his colleagues / épületgépész vezetô tervezô és munkatársai leading electric installations designer and his colleagues / elektromos vezetô tervezô és munkatársai electric installations designer / elektromos tervezô electric installations designer / elektromos tervezô Palainé Straub Ágnes Józsa Gusztáv Mészáros János kitchen technology leading designer / konyhatechnológus vezetô tervezô sound insulation leading designer / akusztikus vezetô tervezô leading designer for fire prevention / tûzvédelmi vezetô tervezô Designers of the "C2" deep-level garage / C2 mélygarázs tervezôi: Bozsó Annamária Nedelykov Ákos Liptovszky Gábor Dr. Németh Géza Takács Gyula Ágoston István Sápi János Lénárt Attila Rödönyi Károly Scharbert Gyula Mészáros János leading architect designer and her colleague / építész vezetô tervezô és munkatársa: leading architect designer / építész vezetô tervezô leading structure designer / statikus vezetô tervezô leading structure designer and his colleagues / statikus vezetô tervezô épületgépész vezetô tervezô / leading interior utilities designer épületgépész tervezô / interior utilities designer elektromos vezetô tervezô / leading electric installations designer elektromos tervezô / electric installations designer technológus vezetô tervezô / leading technologist designer sprinkler tervezô / sprinkler designer tûzvédelmi vezetô tervezô / leading designer for fire prevention "D" épület tervezôi / Designers of building "D": Benczúr László Schmidt Péter Heppes Miklós Ybl-díjas építész vezetô tervezô / architect leading designer, owner of the Ybl prize építész tervezô és munkatársai / architect designer and his colleagues belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai / leading interior designer and his colleagues:

18 Lente András Hegedûs Attila Bencze Zoltán Sárvári Zoltán Sápi János Lisai Lajosné Klézli Noémi Mészáros János belsôépítész vezetô tervezô / leading interior designer belsôépítész tervezô / interior designer statikus vezetô tervezô / leading structure designer és munkatársai épületgépész vezetô tervezô és munkatársai / leading interior utilities designer and his colleagues elektromos vezetô tervezô és munkatársai / leading electric installations designer and hus colleagues: elektromos tervezô / electric installations designer elektromos tervezô / electric installations designer védelmi vezetô tervezô / leading designer for fire prevention "E" épület tervezôi / Designers of building "E": Benczúr László Budaházi Eszter Heppes Miklós Lente András Hegedûs Attila Bencze Zoltán Berzétei László Tóth Zoltán Varró Tibor Palainé Straub Ágnes Józsa Gusztáv Arató Éva Mészáros János Ybl-díjas építész vezetô tervezô / architect leading designer, owner of the Ybl prize építész tervezô és munkatársai / architect designer and her colleagues belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai / leading interior designer and his colleagues: belsôépítész vezetô tervezô / leading interior designer belsôépítész tervezô / interior designer statikus vezetô tervezô / leading structure designer és munkatársai épületgépész vezetô tervezô és munkatársai / leading interior utilities designer and his colleagues elektromos vezetô tervezô és munkatársa / leading electric installations designer and his colleagues: elektromos tervezô / electric installations designer konyhatechnológus vezetô tervezô / kitchen technology leading designer akusztikus vezetô tervezô / sound insulation leading designer akusztikus vezetô tervezô / sound insulation leading designer tûzvédelmi vezetô tervezô / leading designer for fire prevention "G" épület tervezôi / Designers of building "G": Takács Ákos építész vezetô tervezô és munkatársai / leading architect designer and his colleagues Bánszky Szabolcs építész tervezô / architect designer Fazekas Csaba építész tervezô / architect designer Müller Ferenc építész tervezô / architect designer Szekér Ferenc belsôépítész vezetô tervezô és munkatársai / leading interior designer and his colleagues Szabóné Fischer Zsuzsastatikus vezetô tervezô / leading structure designer Bógyi László épületgépész vezetô tervezô / leading interior utilities designer Szabó László elektromos vezetô tervezô és munkatársai / leading electric installations designer and his colleagues Palainé Straub Ágnes konyhatechnológus vezetô tervezô / kitchen technology leading designer Józsa Gusztáv akusztikus vezetô tervezô / sound insulation leading designer Mészáros János tûzvédelmi vezetô tervezô / leading designer for fire prevention Környezet tervezôi / Environment designers: Wallner Krisztina Kovács Árpád Lendvai Gábor Muszbek Johanna Pozsár Péter Tihanyi Dominika Bálint Pál \Hrustinszky György tájépítész vezetô tervezô / leading landscape architect designer tájépítész tervezô / landscape architect designer tájépítész tervezô / landscape architect designer tájépítész tervezô / landscape architect designer tájépítész tervezô / landscape architect designer tájépítész tervezô / landscape architect designer úttervezô / roadbuilding designer külsô közmû tervezô / exterior utilities designer \

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti A RÉZ ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSÁT BEMUTATÓ MAGAZIN 2007/22 A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti kihívás

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

MOZAIK. Békéscsaba. Találkozási pont. A Dél-Alföld központja

MOZAIK. Békéscsaba. Találkozási pont. A Dél-Alföld központja 2014. JÚLIUS XVIII. évf. 2. szám A COLAS CSOPORT MAGAZINJA MOZAIK Út Alterra Találkozási pont Békéscsaba A Dél-Alföld központja ELKERÜLŐ UTAT ÉPÍT A COLAS ÚT Az új út a forgalmas 86-os és 76-os főutak

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

www.colas.hu beszámoló

www.colas.hu beszámoló PÁLYÁZAT 2008 Keresztúri Katalin: Godafoss, az Istenek vízesése A COLAS CSOPORT MAGAZINJA EREDMÉNYES ÉV A COLAS-ÉSZAKKŐNÉL CÉK GÉPBESZERZÉSI PÁLYÁZAT ÚJ VEZETÉS AZ AUTÓPÁLYA IGAZGATÓSÁG ÉLÉN 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

Készítette: Zák András Megyeri Úti Általános Iskola Kategória: Szövegszerkesztés Felkészítő tanár: Sike Bernadett

Készítette: Zák András Megyeri Úti Általános Iskola Kategória: Szövegszerkesztés Felkészítő tanár: Sike Bernadett Készítette: Megyeri Úti Általános Iskola Kategória: Szövegszerkesztés Felkészítő tanár: Sike Bernadett Ganz gyár G anz Ábrahám 1844-ben alapította meg öntőműhelyét Budán, ott, ahol ma az Öntödei Múzeum

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozáson keresztül vezet az út a jövôbe / 3 Benquet úr látogatása / 4 Amerikai vendégek az ALTERRÁ-nál / 5 Mobil kôtörô

Részletesebben

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói rontó Emese: A nő örök Új vezetés Új lehetőségek építőipari Nívódíjat Nyert a szegedi főgyűjtő kihívásokról beszélgettünk elismerést a Colas-alterra szerezte meg 2011. MáJus XV. évf. 1. szám ÁtalakítÁsok

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

MOZAIK. Szentendre, a dunai ékszerdoboz. Találkozási pont

MOZAIK. Szentendre, a dunai ékszerdoboz. Találkozási pont 2015. ÁPRILIS XIX. évf. 1. szám A COLAS CSOPORT MAGAZINJA MOZAIK Út Alterra Találkozási pont Szentendre, a dunai ékszerdoboz ÚJ MUNKÁK AZ ALTERRÁNÁL Egy szennyvíztisztító telep építése mellett újabb villamospálya-felújítással

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Párizsi uptc árpiárazizssii ut u ca tca

Párizsi uptc árpiárazizssii ut u ca tca utca i utca The ideal way of life TóPARK Mission Statement A TóPARK megálmodói egy olyan életteret hoznak létre, mely egy sikeres belvárosi közösség világszínvonalú modellje. A TóPARK elsősorban a közvetlen

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

TISZA. Festői környezet Ukrajnától a Vajdaságig. Találkozási pont: A Colas Csoport MAGAZINJA

TISZA. Festői környezet Ukrajnától a Vajdaságig. Találkozási pont: A Colas Csoport MAGAZINJA 2011. szeptember XV. évf. 2. szám A Colas Csoport MAGAZINJA Megújult a Colas technológiai szervezete Átalakítás: Augusztustól a Colas-Hungária Technológia Igazgatóság szervezetében működnek a cégcsoport

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben