Törvényes rendeletek gyűjteménye. Az erdőtörvény. (1935. IV. t.-c.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvényes rendeletek gyűjteménye. Az erdőtörvény. (1935. IV. t.-c.)"

Átírás

1

2 Törvényes rendeletek gyűjteménye. Az erdőtörvény. (1935. IV. t.-c.) Az erdők: a) magánosok, b.) valamely közösség, c.) az állam tulajdonában lehetnek. A tulajdonos még a saját erdejével is csak bizonyos korlátozások melleit rendelkezik szabadon Oka ennek az, hogy az erdók a magántulajdon mellett a köz érdekeit is szolgálják Igv ni a tulaidono^ n.m i^ hatja ki egyszerre az egész erdőt, hanem azt csak egy meghalározotl OzeJterv memett véseiheti ^«w^' ",f felügyelelevel az erdőrendészeti halóságok" vannak megbízva. Az ö hatáskörükbe tarlozik az erdő irtása, (favágás) fásítása és általában az erdőgazdálkodás szakszerű ellátása ^U'UKUC lariozik Az erdörendészeti hatóságok eme feladataikat erdömérnökökkel" végeztetik és azok intézkedéseit maguk a. tulajdonosok is belarlani kötelesek. ^ ^^ ^ intézkedéseit Be nem tartásuk esetén a tulajdonos is kihágást (erdörendészeli áthágást) követ el és büntetendő Feloszlik: a.) erdörendészeti áthágásra, b.) erdei kihágásra. 2. Erdei kihágásnak nevezzük azokat a cselekményeket, amelyeket mindég a tulajdonostól függetlenül más egyenek követnek el és amelyekkel az erdő lulajdonosát valamilyen tekinletben megkárositják Az erdei kihágásokat feloszljuk: a.) erdei veszélyes cselekmények, b.) erdei kártételek, c.) egyéb cselekményekre. 3. Erdei veszélyes cselekmények. Akár gondatlanságból, akár nemtörődömségből folyó olyan cselekedelek, amelyek kövelkezményeképen az erdőben tüz keletkezhet, vagy a már kelelkezetl erdőtüzet elfolytani nem lehet. 4. Minden olyan cselekedetet, amely az erdő tulajdonosának anyagi kárt okoz, pl. falopás, fák gallyainak a letörése, tilos legeltetés, élőfa kivágása, slb. erdei kártétel. 5. Erdőrendészeti áthágásokat (239.) csak a tulajdonos, illelve annak szolgálatában álló személy (cseléd, munkás, örzőszemélyzet, fuvarosok stb.) köveiheti el: 1. ha nem teljesili az erdőgazdasági üzemtervben (telepilési, fásítási, iriási) meghatározott kölelességét, 2. ha nem teljesiti az erdőrendészeti hatóságok kiadóit rendelkezéseit, 3. ha a tutajozásra és fausztatásra vonatkozó rendelkezéseit az erdörendészeli hatóságnak nem tartja be, 4. ha engedély nélkül tutajoz, vagy fát úsztat olyan vizén, amelyhez halósági engedély szükséges. Az összes hatóságok és hatósági közegek, mezőőrök, a községi elöljáróság lagjai, a m. kir. csendőrség tagjai kötelesek a hivatali hatáskörükben tudomásukra jutott erdőrendészeti áthágásokai feljelenteni, A feljelentéseket: a.) községi elöljáróságnál, b.) főszolgabírónál, c.) erdófelügyelőségnél lehet meglenni. Erdörendészeli áthágás mialt az eljárást hivatalból kell megindítani. 6. Erdei kihágások. ( , 15., 16. p.) a.) Erdei veszélyes cselekmények által: 1. Aki erdőben, erdőhöz tartozó egyéb területen (az erdőből kihasított mezőgazdasági földek a tulajdonos vagy az erdőgazdasági személyzet részére; lakóházak és ezekhez tartozó kérlek) és az erdő szélélöl számitott loo m-nyi távolságon belül engedély nélkül tüzel rak, (engedélyt a tulajdonos vagy személyzete adhat.) 2. Aki engedéllyel rak tüzel, de a szükséges óvórendszabályokat elmulasztja (tüz körülárkolása) 3. az erdőtulajdonos (erdészeli személyzel) ha tűzveszélyes helyen a tűzrakást megengedi, vagy a tűzrakást eltiltani elmiilaszlja, < j i - 4. ha valaki távozás elötl a tüzet tökéletesen el nem ollja, (a tüzet el kel földelni, a parazsat is eloltani) aki a meggyújtott tüzel felügyelet nélkül hagyja. (Ez a ponl főképen azokra vonatkozik, akik az erdőben üzemszerű tüzelést végeznek. Igy mészégelők, faszenesitök. síb.), 6. aki erdőben és az erdő szélétől számilolt 100 iii.-nyi távolságon belül égo gyufát, szivarkat szivart vagy más égő és tűzveszélyes tárgyat eldob,.,,j,,.,,. 7. aki erdőben és az erdő szélétől számított 100 m-nyi távolságon belül kellően nem vedelt tűzveszélyes világítóeszközt használ,,,.,,,.» 8. aki erdőben, vagy annak közelében elliagyott tüzel laiál s h.ibnr azt eloltani tudna de intgscm tesz 9. aki erdőben, vagy annak közelében elhagyotl lü.et lalál és eloltani nem.'"dj^i,^.^sv '" ^^aöfgf^t vesz észre, vagy ilyen jut tudomására és ezekéi a jclcnséíjeket az utjnba eső legelső haz lakomák luaomasara alapos indok nélkül nem hozza, j,.,,.,,,.-,, /i,,,ái!irin7<ii: 10. ha a ház lakói az elhagyotl tűzről, vagy az erdöégésröl az erdő tulajdonosat (lozalarlozéi. alkalmazottait) vagy a községi elöljáróságot, eselleg a föszolgabiiót alapos indok nélkül "^m "f^^" «n' aki erdőégés alkalmával a hatáság (községi elöljáróság) vagy a csendőrség ^''^ "^ I"í f^ -^^ tására ki lett rendelve és azt alapos indok nélkül elmiilaszlja, va^y megla^adja, vagy ott a munkaiaioknai nem ^<=gédke^z,k,^^ ^^ ^^^,^ befei,^ése után mint ör ki letl rendelve és ebbeli kötelességének alapos indok nélkül eiege^ri^em^l^esz.^^ Tűzveszélyes helyen az erdölulajdonns a tűzrakás, mindenkinek inegtíl.ani köleles. Ha valaki bár engedéllyel, de ilyen helyeken rak lüzel, az is kihágást kövei el. cselokménv A kihágás csak akkor forog fenn, ha n cselekmény míail cidöl.lz nem kelelke.ttt. Ha a L*u.KHun> állal tűzvész keletkezik, akkor az illető már a Btk. szennl lesz bllnlelvc. i,,.,ii si kell mesjinditjni. Erdei veszélyes cselekmények elkövetése miatt a csendőrnek az eljárást hivatalból kell ines,iiuiii. A feljelentéseket a íöszolgabirólioz teszik meg 1

3 7. Erdei kihágások , 2, 3, 4, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23. p.-ok. a) Erdei kártételek:.,,' ^,,,,., Aki erd.mekllet,ól clöfál, donlolkál, vagy faanya«o,, vagy egyob nüvcnyl, erde, lermíkel, A\i^i^-" - ^f^:^^:^r\.::^t^:ll.^^"^y S4!r';erili?:íí;;e:ien,..nyl ellop, vagy a lop.st ""=*í''*"^''''3 aki más erdejében fát ICVÚR, vagy bármi n,ás módon megrongál (gallyielürés, kércglchánlás, fa "^^^'^'""Valll'nS.k'^'levtíll'liát'tídolgo.ott faanyagiát, leszedet, és Összegyűjtött erdei termékéi meg-.vilin va"v liasziiavehelellcnné teszi, I ^ ma^na^ az ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ S ^' ^ r d O ^- I ^ E g i berendezési (pl, favág.telep, fa, szállit.- ^'-'^ '' T!:l."^^^.y'^'\^^^^^A>n<l^l^'^^é.g^<>^ nregváuoztat. eredeti helyéről ellávolit vagyg"ij ;; ;;^ ^ ^^ erdejében a lalajl meglazitja, a gyeptakarói megrongálja vagy eltávolitja. 9, aki másnak az erdejébe szemetet vagy más anyagól hord, wábánvt 10. aki engedély nélkül csatornái, utat, munkahelyet keszit, jeleket allit fel, meszet éget, katianyt, vagy hamuzsi ^^^ ^ y, ezeket, de nem engedélyezett helyeken teszi, 12 aki jo!>talanul legeltet vagy joglalan időben erdei terméket szed, 13: aki másnak erdejeben jogtalanul legeltet, vagy oda állatot beenged, vagy behajt, az allatokat tilos Hton 'lai^i^'^i^. legeltetés esetén az állatok kellő és állandó őrzéséről nem gondoskodik, 15 aki másnak az erdejében közlekedési eszközzel tilos utón jár, vagy uj ulat tör,.. le' aki másnak erdejében engedély nélkül 10 évesnél fiatalabb vagy erdösilés alatt álló részeken jar, 17. aki természetvédelmi lerületen, vagy általában másnak az erdejében meg nem engedett helyen tartózkodik, ha jelenléte: a.) a közbiztonság, b.) a tulajdon biztonsága,,,,,, c.) a vadállomány nyugalma szempontjából aggodalmat kelt es a kiutasító felszólításnak azonnal nem tesznek elegei. Vagy pedig a nála levő fegyvert, fejszét, fürészt, vagy erdei termékek szedésére alkalmas eszközt a felszólító közegnek át nem adja, szennyezi, 18. aki idegen erdőben, vagy mezőgazdasági területen vagy közhasználatú területen szemetel, 19. aki akár saját vagy idegen erdőben, vagy mezőgazdasági lerületen: forrás, patak, tó vizét be- 20. aki saját vagy idegen erdőben, vagy mezőgazdasági területen a forrásba étel vagy italnemül helyez, 21. aki jogosan alkalmazott utjelzést megrongál, bemocskol, áthelyez. Erdei kihágások: , 22. p. c.) egyéb cselekmények. 1, aki akár saját ingatlanán, akár másén a természet védett tárgyain, amelyekhez történelmi esemény emléke, vagy hagyomány fűződik, azonkívül a természetnek olyan alakulatai, amelyek tudományos szempontból értékesek (barlang, forrás, fa, vizesés) elpusztítja megváltoztatja, 2, aki akár saját ingatlanán, akár másén oltalom alá helyezett állatot, vagy növényt elpusztit, tenyésztésében zavar, védett állatot elfog, tojásait elszedi, vagy forgalomba hozza, vagy pedig megsemmisiti, 3. aki akár sajál, akár más ingatlanán barlang felfedezését 8 nap alatt a földmivelésügyi miniszternek (szerveinek) be nem jelenti, 4. aki barlangot engedély nélkül lár fel, vagy változtat meg, 5. ha az erdei termékek értékesítése és származása a jogos szerzést igazoló bizonyítvány mellett szabad csak; valaki ilyen igazolvány nélkül vesz, vagy ad el erdei termékeket, (ez a rendelkezés olyan vidékekre szól, ahol a falopások nagyon elszaporodtak. Az erdörendészeti hatóság rendeli el.) Erdei kihágás nem büntetendő: A,xí ' ^^, ^^'*'<' ^^^^ erdőben, akár annak közéletien olyan helyzetbe kerül, amely miatt kénytelen volt erdei kihágást elkövetni; az ilyen egyén nem büntethető, feltéve, hogy a kihágást az erdészeti személyzetnek a.f^tlti ^'í!'!"t "f**^ "^^'^o" ^ '"'"^^' 'elöljáróságnak 24 órán belül bejelenti. Pl. valaki kocsin megy az ne hr^,.. íll,^ ' ",?M- ^:\'' ^^ Pö'lására az erdőből (át vág ki, ez egyébként erdei kihágás lenne. De ha ezt a tényt az emhtetl módon azonnal bejelenti, akkor csupán az okozott kárt tartozik megtérileni. (,.X Nem lehet bunlelni legeltetési kihágás mialt azt sem, aki igazolja, hogy a legelő állat közvellenul csa^l^ csapasioi megijednek mse'dn ké^'^'^hill'' és az erdőben l'"''''^^ keresnek menedéket. ''T^' '"^"^" '^^^''^ ^'^'""^ gépkolflól Vsj^rvéstőrv ám- szieoritott'an?lhí«^;'^ -M"l'"f"' ^'"^lyfe" az erdei kihágások fokozott mértékben büntetendők, (260..) szigoritottan védett területnek nevezzük. Az eljárást hivatalból kell megindítani ilyen védett területek: a.) véderdők, b.) természetvédelmi terülelek, c.) közérdekű erdölelepilések,.. d.) gazdasági fásítások. ^Xr^^i;:z'^:!;^^'i!, ^ tr^'^^''"''''''' '^" '<^" '^'-^' ^"'^^<'<^--^ -vezzü gét és m i n ^ L r ^ C S ^ ^ i ^ S ; '^^^^X^!"^^^^^^^ l^::^'^-^^^'^' 'onásokvizbősé- a.) a természetnek olyan alakulatai, amelyekhez történelmi esemény emléke vagy hagyomány fuzödrk,

4 láng, forrás!'lö%?;e1^f^*"fac:l';o",orstr' ^"^^'^^' '"'^ "'^"^- "^P-'^^' ^^'^^-ek. (hegy, s^i.,a, bar-.umnösen c^;!.!!:^:;.'"'"'' ""''''' '''''''''"'' (turisus.od.s, idegenforgalom) vagy les.dzés s.empon.jábö, d.) azon vadon tenyésző álial és níwénvfaiok amelvplr a ifini.c,*.,rí^ i c, források és palakok v,ze, amelyek a vadontenvészöana,níf"'".':^^ 13. Közérdekű erdötelepiiések olyan terme ekam veken az IZTl!!^,'^'^^'''"^"- erdekeit is (fatermelés előmozdítása egészségügy, viszonyok mc öfazsasavf Xkra á?^^ ""' ".^""'^''^^ használása) az erdölelepilésre parancsot ad. (260 j^ " " ' """"Sazdasag, célokra alkalmatlan területek felnatkozik és'az o«ai?^ésügvr;i^í^k^sl^és^:''^v^^!^f,ii JÍ/f ^i:- ^ ^ í 7" ís-tíí^^'f^:o^lr^,:^!i^ír '-^ ''"-^^'^ -^^-^ -téiese^^^^^.:^í-^^.^:--;^^íf-1- X '5- Közhasználatú erdőterület alatt (264.) olyan állami vaay városi erdőket prfnnl n i u ^ud"en1^h' SSy^'^^"'^""=' '"" ^"^'^'^^^^ ^^ "^^^^ "^'^^ ^^i "nx:z%'zt,6.ónos és a;^r^^^^^r^^i^^f*;éi:^í^tiiss:rri^^őg:^j4ri}^ ^^^^áz^rif^sak '^t írház) és az azokhoz tartozó kertek, továbbá a vadtenyésztés céljaira kijelölt területekel e r t i ü k ' 17. Erdei kihágások kétféleképen üldözendők: (264..) t-ruieickei ertjuk. a.) hivatalból, b.) magáninditványra. 18. A hivatalból üldözendő erdei kihágások: (264..) a.) Az összes erdei veszélyes cselekmények. b.) A szigoritottan védett területeken elkövetett erdei kárlételek. c.) Az.egyéb" erdei cselekmények, d.) Közhasználatú területen ha valaki: 1. szemetel, 2. ha valaki a forrás, tó, patak vizét beszennyezi, vagy a forrásba ételt vaev italnemüt helyez. ' 19. Erdei kihágásokat, ha az okozott kár a 40 P. értéket meg nem halad, akkor a feljelentés a 'községi elöljáróságnál is megtehető. Ha ellenben az okozott kár a 40 P-l meghaladja, de a 100 P-t tul nem lépi a föszolgabirónál <rendörkapitánynál) kell a feljelentést megtenni. 20. Erdei kihágások (271.,) A büntelö eljárás megindítása a cselekmény elkövetése napjától számitoti két év alall évül el. 21. (261..) 1. Ha valaki olyan cselekményt követ el, hogy az okozott kár a loo P-t meghaladja, akkor az már nem erdei kihágás, hanem a Btkv. szerint bünletendö és pedig : a.) P.-ig vétség, a járásbíróság állal, b.) 200 P. felül mint bűntett a törvényszék által. 2 Tekintet nélkill a lopott dolog értékére büntettet képez az erdei lopás, ha a ioo P-t nem is haladja meg akkor, ha a.) valaki erdóböl álló vagy döntölt fát, fannyagot vagy egyéb növényi, erdei termékei, lalajalkatrészt, előkészített fát; általában bármilyen erdei terméket, b.) valaki az erdőhöz tartozó egyéb területen termett mezőgazdasági vagy kertészeli terményt, hangyabábot, vagy petét ellop, vagy a lopást megkísérli és olyan körülmények forognak fenn amelynél fogva a lopás a Büntelolörvénykünyv" szerint érlékre való tekintet nélkül bünteltel képez. (Btk , 6, 7, 8, 9, 10. p., az III. t.-c 75. -a akkor csupán, ha a tettes lőfegyvert viselt; és a Btk ) Bemászás állal elköveteti lopás 100 P-ig kihágás. Vadászati törvény, í (1883. XX. t.-c. ; I... A vadászati jog a földtulajdonnak elválaszthatatlan tartozéka. 2.. Saját földbirtokán a tulajdonos vagy az, akinek ez jogol vagy engedélyt adott, a vadászatot az ezen törvényben meghatározotl korlátok között szabadon gyakorolhatja, ha az: 1. egy tagban, egy összefüggésben álló részekben legalább 200 holdra terjed, holdját 160Ü, négyszögölével számilva, habár több határhan fekszik, vagy utak, vasutak, csatornák, folyók vagy patakok alial * hasiltalik is, vagy ha a földbirtok, 'I holdnál kisebb ugyan, de kertileg műveltetik és kerítéssel vagy arkolattal el van zárva, ^ toelsü lelket, szöllöt, vagy állandó szigetet képez.,,.,j x» ^ txij..i,* i,nií 3. az egy tagban legalább - holdját 1600 négyszögüllel számított 50 holdat tevő földbirtokok tulajdonosai összefüggésben levő földjeikre nézve a vadászati jog gyakorlására egyesülhetnek, anunnyi- ^. tien az egyesített területek az négyszögöllel számílott holdat megülik., A tilalmi Időszakban, az első tizennégy napot kivéve, vada általában, v.gy I.i. tualom csak néhány vadra vonatkozik, ilyet árulni, venni, szállítani, vagy nyilvános helyiségben étlapra legyezni nem szabad. ^^ ^^^^^ kártékony állatokat, ugy mint: medvét farkast, rókát, 1^,;'^,'',^te?íletón 1'..nyestet, vaddisznói, borzot, lengerinyulat, hörcsögöt, ürgét, görényt, menyeiét, nyiisztot, 7^' ''V.;.',;!,,ifbc.,'!, í.* birtokos bármikor elpusztíthatja, azon esetben is, ha a vadászai bérbe van adva ; cbekktl.ikarja VL.UL /^XV vmnl, ebben az esetben bérlő beleegyezését tartozik kieszközölni. n.laiitonosai I' Oly vidéken, ahol a vaddisznók nagyobb mérvű károkat okoznak, a vadaszfei.llclek lulaidonosai,,^^, hérlö Hötel.^k..z^nnu.. IMrtékony^^ac^k.^ ^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^,,,,^, ^ g,,,,,. ^1-1Í '"""""'^5.. Szabad időben is tilos minden szőrmés vagv ^IIIT^T'^^n^'^T^^^^^ hurokkal elfogni vagy megölni, különösen túzokokat ólmos eső atknlmáva beha^jtfli^^^ v.iyag^^^^^^^ Kivételt képeznek n fenyves madarak, melyekel hurokkal és léppel f^ff"';,;;'''^''''^ '',,;,,, ",^k részére, Tenyésztés céljából a befogás csak a vadászat lulajdonosai, bérlői, vagy azok szakulö níl^oizonaik, engedtetik n.g^ ^ ^^^^^^^^ ^^^_^.afegyverrel vagy löháton bárminemű vadászebek lus.iu.lávat,v,,- 1 korolhaló. M \

5 ,,.., v.korh.-, küzbcn a velősekben, ülletvényckben, vagy n,ás gazdálkodási t's erdészei,,kban oktolm.w"def W;éír?val.rs.;ol ^yakorksk teljes ^^^^^i^xatmlrmetre bárn,i.aju ebeké '^"- -^'7^. t V ^ ^ f ía^idsi. "ÍÍí;:;en 0. "cn szabad Aki.a,. ---,-:^;^^-;,^-^ (.,, «a.lií2lerilleien elesell vadai onnan a tulajdonos (bérlő) engedelme neikui vagy vndászbériö a vadiszalot minden Időben gyakorolhatja es megengedhet,. Vadászati kihágások. (egyszerű kihágásokl S Ki lulaidonosnak, vaoy ha a vadá.^al bé.be van adva, a haszonbérlőnek engedélye] 26. Ki a tulajdonosnak, vagy nélkol vad^észik.^^ ^ ^szonbérbe adott vadászati téren a tulajdonos, a haszonbérlöt, vagy azt aki enne engedélyevy^ász -egt^^"^- -^>-,-í^^frn^^^xkeu elrombolja, tojásait..s^i^ 31 : Aki ebét szándékosan ránézv? tilos vadászati térre viszi, úgyszintén az is, aki a nyáj örzö ebekre vonatkozó intézkedés ellen vél. Minösitett vadászati kihágások ^-' S Ha az orvvadászat éjjel vagv kerített helyen, vagy tiltott eszközökkel történt, vagy ha az orvvadasv álcázva avasjy másképpen ismeretlenné léve lalaltabk, vagy ha nevét eltagadja avagy alnevvekizt ki tétlen kapja, félre vezetni igyekszik, vagy azt veszélyesen fenyeget., ellene fegyvert fog vagy erösza o '^^^ '^J^,. ^^^ ^ cselekménye a Bikv-be ütkozik, a bűnvádi eljárás külön ineginditandó. 29. í. Aki tiltott időben vadász. 31. Aki tiltott idöhen hasznos vadat lö, árul vagy vesz. A minősített vadászati kihágások hivatalból Dldözendök. 46. A vadászai! kihágások bünlethelösége elévül, ha azl a tett elkövetése napjától számított 3h6 alatt nem jelenlik fel, legyen a kiliágás akár magánindilványra, akár hivatalból üldözendő. Vadászati tilalmi idők: ( számú F. M r.) 1. Az általános vadászali tilalom jan. 1.napjától jul. 31. napjáig bezárólag tarl. mely idö alalt hajtókulvákkar.kopó, tacskó, agár, vagv egvéb hajló ebbel) egyáltalán nem szabad vadászni. Az általános vadászati lilafonridején is szabad kaiozék ebekkel kotorék munkái végeztetni, vizslával, valamint pórázon eresztett vérebbel és friss disznó (medve) nyomra eresztett disznós kutyával vadászni. Tekintet nélkül az általános vadászali tilalom idejére tilos vadászni: a) Szarvas bikára október hó 16. napjától augusztus hó 31. napjáig bezárólag. Szarvas tehénre és szarvas borjura február hó 16. napjától augusztus hó 31. napjáig bezárólag. b.i Dámbikára dec. hó 1 napjától aug 15 napjáig bezárólag, dánilehénre és dáinborjura febr. hó 16 napjától szept. hó 15 napjáig bezárólag. c) Özbakra október 1 napjától ápr. hó 30-ig, özsutára jan. hó 1 napjától okt. 15-ig bezárólag,, őzgidára minden időben. d.) Zergére dec. 1 napjától jul. 31 napjáig bezárólag, zergegidára minden időben. f.) Mezei nyúlra febr. 1 napjától aug. 31 napjáig ijezárólag. g.) Siket és nyirdfajd kakasra jun. l napjától márc. 31 napjáig bezárólag, mindkét faj tojóra és jércére minden időben. h.) Császár madárra nov. 1 napjától aug. 15 napjáig bezárólag. ; i.) Túzok kakasra jun. 1 napiától márc. utolsó napjáig bezárólag, lojóra és jércére minden idöbenj I j.) Fácán kakasra febr. hó 1-től szepl. hó 15-ig és fácán tvukra febr. hó i-tólokl. 15-igbezárólag k) Fogolyra és fürjre és harisra jan. 1 napjától jul. 31 napjáig bezárólag. 1.) Erdei szalonkára ápr. 16 napjától aug. 15 napjáig bezárólag, tavasszal csak a lesen húzó szalonkara szabad vadászni. m.) Nyári lúdra és tőkés kacsára niárc. 1 napjától jun. 30 napjáig bezárólag. " ) Egyéb vizi madárra ápr. 16 napjától jun. 30 napjáig bezárólag, gémekre^csak halas tavakná szabad vadaszni. o.) Vándor sólyomra, kerecsen sólyomra és hollóra márc. l6. napjától jun. 15 napjáig bezárólag í K *r ' galambra, éneklő madárra, valamint a kis- és nagykócsagra, kanalas génire, üstökös gémre patlarra, vagy íbiszre leznek-tuzokra, gólyatöcsre, gulipánr.n, vagv godára és ugarlyukra, továbbá bimiíiden időben'^' ''^"''^ ^'^''"í^"^' ^^^ vércsére, az egerésző ölyvre, a'baglyok minden fajára és a sirályra ritka raaarin,^"',!íh"''l"' '"lí'^ ''l''l\"' '''^í'^'' "'y"' *^'''"' '^'i'''' "'^'' S'"'^' 'é'' sas, ráró (halász) sas, mint' ntka ragadozó madarak csak a F. M. engedélye alapján lőhetők, a réti sas és a ráró csak halas tavaknál. iásaikat ei^ilfn^ii'iíf A ^'"%^ vadak fiait, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy loentedhei uf.^? -f J^- ^'l' ^- M- "ladarak tojásának kizárólag vadtenyésztés céljából gyűjtését megengedhet,. Ilyen gyuj esre vadászati jog bérlője a bérbeadó hozzájárulásának igazolásával kaphatmgedélvt. -tt,. sz^b^ tjá^n^^s^e^^ll^^rnsí^lla^^^'j^^íll^xa'^^sijlr ^ ' h ^ S Í iont és özef c!ak"'oxl's'zalad7ö,í'fz'n^^^^^^^^^ """^'" í'^^'" "' ^ ^'' '^<^""'- ^^^^^ast, dámot, muf- 4 S HaUAUuii h,= IL H V"^ ' '""^ ^^''' "'^S ^ kegyelem lövési is csak golyóval szabad adni ' tilos vadaszni. "'l"""*"' "^"" = ^' "'"' ^"'^^^ ^ ^.zi madarat ápr. 16 napjától jul. 30 íiapjáig bezárólag Fegyver és vadászati illeték: 1.. Vadászni csupán vadászjegy birtokában szabad Vadászjegy illetéke.

6 a.) Az egész vadászati évre kiálliloll vadászjegy illetéke 30 arany neneö b.) A 30 napnál nem hosszabb idötarlamra kiálliloll vadászieev illetéke 6 aranv «««c.) A vadászlerülelek tulajdonosainak vagy bérlőinek szolgálati ivadálcseréder^a^km a vadak gondozásával és a vadászterületek őrzésével megbizolt alkalmazottak részére az egész vadaszamélrp kiálliloll vadászjegy illetéke 3 arany pengő. o cic di cgesz vaaaszali évre 31. napján'vélzödik'""^'"*' '" '"'"'"' ^^ ^-^usztus hö 1. napján kezdöd.k és a következő év iulius h6 4.. Illetékmentes vadászjegyre igényt tarthatnaka.) Az államfő; b.) az idegen államok diplomáciai képviselői és konzulai, valamint a követségek és konzulátusok személyzetének tag)a, viszonosság esetében ha nern magyar állampolgárok, maguk vadászterületnek nem tüajdonosai vagy bérlői és hivatali minőségüket hatósági bizonyítvánnyal igazolják ' c.) mező-szőlő örök, erdőgazdaságnál alkalmazón csőszök, pásztorok és erdőkprr.iíiu. d.) Hatóság által felesketett erdőtisztek, erdőőrök, a kir erdőfelügyelöség szei^éltzete és a föld mivelésugyi minisztériumban alkalmazott központi erdészeti tisztviselők; e.) az erdőtiszti főiskola, az erdőöri és vadőri szakiskolák hallgatói csupán a tanulmánvi idő tartamára. ' f.) a, c és d, alatt felsoroltakat az illetékmentes vadászjegy csak azon a területen való vadászatra iogosilja fel, amelyen alkalmazva vannak. Mas területen csak illetékköteles vadászjeov birtokában variáqth^tnai, 5.. Vadászjegyet az is köteles váltani, aki lóháton és kutyákkal vadászik vadászhatnak. Azok, akik hivatalos vadászaton meghívásra vesznek részt, csupán erre a vadászatra vadászjegyet szerezni nem tartoznak. Ilyen esetben a vadászat vezetőjétől kapott írásbeli meghívással ieazoliák magukat. ^ ' ' 21.. Ellenőrzésre az állami csendőrök, rendőrök, törvényhatósági és városi vatjy községi közbiztonsági közegek, valamint a pénzügyőrök kötelesek a vadászjegy tulajdonosai, haszonbériói, azok^oazdatisztjei és az erdők, szöllők mezők felügyeletével megbizolt személyek pedig jogosultak azokat akik lőfecvverrel vagy lóháton kutyákkal vadásznak, a vadászjegy felmutatására felszólítani. ' A felszólított vadászjegyét előmutatni és a felszólításra jogosult személy kívánságára a vadászjegyben megnevezettel való azonosságát igazolni tartozik. Ha a felszólított a vadászjegyét bármi okból felmutatni nem tudná, vagy a vadászjegyben megnevezettel való azonosságát igazolni nem képes, a vadászást köteles azonnal abbahagyni és h'a a felszólító előtt ismeretlen, annak kívánságára alkalmas zálogot adni, amennyiben pedig ez nem történik meg, köteles a felszólitót a legközelebbi községi elöljárósághoz kovetni abból a célból, hogy kiléte kideríthető légyen. Jövedéki kihágások a.) akinek van ugyan vadászjegye, azonban azt a felhívásra fel nem mutatja, valamint az, aki olyan fegyverrel vadászik, amely vadászjegyének fegyverigazolványába nincs felvéve, b.) az, aki felhívásra a vadászjegyet felmutatni nem tudja, (nincs nála) s ennek dacára a vadászást abba nem hagyja, aki a felmutatott vadászjegyen megnevezettel való azonosságát igazolni nem tudja, sem zálogot nem ad s a felszólitót a legközelebbi elöljárósághoz követni nem akarja, végül aki hamis nevet vagy lakást mond be; c.) aki saját nevére kiállított vadászjegyét használat végett másnak adja át; aki más nevére szóló vadászjegyet használ; aki a lejárt vadászjegy felhasználásával vadászik; aki vadászik anélkül, hogy vadászjegyet váltott volna; aki hamisított vadászjeggyel vadászik; d.) aki a vadászjegy kiadása céljából a hatósághoz intézett bejelentésében, vagy a hatóság részéről hozzáintézett kérdésre azért, hogy az Illeték a törvényesnél kisebb mértékben állapittassék meg, vagy hogy illetékmentes vadászjegyet nyerjen el, tudva valótlan tényt állit. Ha a vadászó személy, az ellenőrzésre kötelezett, jogosult egyénnek fegyverrel, vagy azzal való fenyegetéssel áll ellent, vagy más a buntetötörvénykönyben titott cselekményt is kftvet el, akkor bünvadi eljárás alá vonandó. 23., Adócsalás: Aki a 22..c. és d. pontjaiban felsorolt büntetendő cselekményért mar egyszer megbüntettetvén, a büntető határozat keltétől számított 3 éven belül az ott felsorolt büntetendő cselekmények valamelyikét újból elköveti.,, 25.. Büntethetőség: A jelen rendelet 22. -ban felsorolt kihágások büntelhelosege az elkövetéstől számított 1 év alatt évül el. Halásztörvény. H. T A halászat joga a földtuldon elválaszthatatlan tartozéka és a mindenkori paritulajdonost illeti meg.,.,, in,.,, irvi^ Árvizek kiöntésekor a halászati jog azokat a birtokosokat illeti meg, akinek területét az arviz elborítja. Hn. 2.. Hasznos vizi állatok: a.) halak, b.) r.ikok, c) békák és a d.) piócák. H. T S. Halászás szempontjából: a) nyill és íi.) zárlvizek vannak. H T 14., ) Nyílt vizeknek tekintendők általában-a folyók, palakok és nagyobb tavak, melyek V. r. 6.. ) más liallartó vizekkel is összeköttetésben állanak. H T Zárt vizek alatl általában érteni kell:,,,,.,. i,;in,,,i,hpn illnak a.) a ineslcrséges lialaslavakat még akkor Is, ha lialasvizzel összeköttetésben ailnnh,, ha - áradásmentesek. ^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^.^^^^^^^ földtulajdonán levő álló vizei, melyek más vízzel öss.c- A donosai, habzonliérlüi éa alkalinazotlai, valainiiit az erdők, s/öltök, IIR/OK f"'"* f- \

7 ,,..,..., va,.a. a.o..,... a,..a. e...ok.c, vi.eu pa.inin i^^nn. a a.s.je.y e,0^ " -í*-"í^f l^l^^,n..ra a a... -a.s.eg,.. e,.n..a, i KO.,es, ^^'^j;:^,^1,^:^:z:'^r 'TJ.t eai im.talja. larioíik a lialasaalial azonnal fcihagym és ha '*' ", ^ f ' ' \i,kalm zálogol adni, akár a fel- A íialásiiegy vallásáért.ileiókel kell fizetni Ez szemíl}'cnként 5 P. Se>'édszepnélyzet és munkások részére személyenként 1 K. Ha'rminc napra ervcnves halaszjegy illetéke 2 P. Hn 23. í AíesikülOmbOztclilnk; ' a.l hivatásos halászt (Halász lársulatol) aki a halaszasból é, ó^kozás b.) nem hivatásos halászt, akinek a halászás csupán idölöllés vagy szórakozás. V r 90_''3 g. A halászat védelmének célja: 1. Hasznos halak kipusztilását megakadályozni, 2. s azok szaporodását (ivás.iti elömozditani. A lürvény e célból: a.) általános és b) részleges tilalmi idol szab meg.., j ^ hí..-h A tilalmi idők azonban csak a nyilt vizekre vonatkoznak. Zárt vizekben a tulajdonos bár-i -'V- ^'''^'\::;:Í^:^"^^Í^:[OS'LS a zár, vízben a tulajdonos a saját ha, állományát pusztítja, addi; nyílt vizekben már a köznek is árt. Tilalmi idők: Altalános tilalmi idö: tart április 20-tól május 31-íg. Ezen idö alatt nyílt vizböl halat fognij egyáltalán nem szabad. Részleges tilalmi idö : 1.) Sebes pisztrángra: X ig. 2) Szivárványos III 1 lv-30-íg. 3.) Rákra X 15 Vl-l-ig. A tilalmi idö alatt fogott; úgyszintén az olyan rákol is, amelynek hossza szemtől a kiegyenesített fark végéig mérve 9 cni.-l nem ér el, a vízbe vissza kell bocsájtani. A kfizísniert csukára, amelv rablóhal, tiltó rendelkezések nincsenek. V. R 23.. A tilalmi időkön kivül a törvény még meghatározza a halászható halfajták hoszszát és súlyát is. Nyilt vízből, halászati idő alatt is csak akkor szabad az alább felsorolt fajú halat kifogni, ha méretük legalább is a következő: a.) fogassüllőt, ha hossza 30 cm., vagy súlya 25 dkg b.l kecsege 40,. 25 c.) márna d.) ponty e.) pisztráng f) rák 9. A piaci ellenőrzés alkalmával a súlyban mutatkozó ellérés csak akkor kifogásolható, ha az Ifll százaléknál nagyobb. *'; A hal hosszát orra hegyétől a farkuszó végéig kell mérni. A fel nem sorolt más halfajokat méretre való tekintet nélkül bármikor szabad szállítani és eladqí. H. n 15.. Aki tilalmi idö elölt, vagy zárivízböl fogolt, esetleg külföldről származó halat a tilallfti idö alatt áruba bocsijt, vagy szállil, köteles a hal származását és fogásának idejét a községi elöljáróság által kiállított bizonyítvánnyal igazolni. ' V. r Az általános halászati tilalom ideje alatt a legkisebb méreten aluli, avagy zártvizböl származó halaknak és rákoknak a szállításához az illetékes község elöljáróságától nyert bizonyítvány kell amely a halak származását igazolja. ' > f H. n. 9. ) Halászni csak akkor lehet, ha valaki; ' V. r ) a.) érvényes halászjeggyel és í,,. ^ b.) halászati joggal rendelkezik.,' A törvény azonban meg az ilyen esetekben is eltilt bizonyos halászásí módokat. í Tiltott fogási módok: A a.) elkábító szer, 4 b.) maszlag, S c.) mérgező, (mérgezett csalit, oltallan mész, méreg fü) í d ) robbantás, (dinamit) i e.) víznek a lecsapolása, f.) vizszakaszok eldugaszolása, g.) lőfegyverrel, h.) szigony, dárda, i.) egyéb szúró szerszámmal való halászás. Halászati kihágást el lehet követni: a.) halászjeggyel, b.) tiltott halászati eszközökkel és módokkal, c.) halászati jog nélkül, d.) egyéb módon, e.) tilalmi idö alatt vagy méreten aluli halfogással. Haliszjeggyel elkövethető kihágások: H. n. 20, 21.. Aki a.) halászjegy nélkül, b.) lejárt halászjeggyel, c.) más nevére szóló halászjeggyel, d.) hamisított halászjeggyel halászik, e.) halászjegyét másnak használatra átadja,

8 f.) Iialászjcgyét halászás küzbeii nem tarlja manánál ne^i'mülag'^'" '' '"'"''''''' ''""='"^" " Í g ^i' 'i egyénnek (csendőr, halör) felszól.lás ellenére H. ri. 9.,) Tiltott halászdsi eszközük : Ha valaki halás^jepyel és halászali joggal is rendelkezik ugyan, de a halászásra n.) olyan állandó haltoho készülőket alkalmaz, mely a vízmeder elénél mbbet elzár' K) gátak zs,l,pe 0 fe ee es lefelé 30,n-re nyeles horgon kívül más eszk.^ökkef.'alászik. Halászati jog nélkül elkíwelhelü kihágások: H. n. 22..) a.) aki idegen lerülelen halászik, v,zeníml^edr ""'"" ^ ^"" ''" állapotban levő halászö eszküzzel jár, vagy igy c.) ilyen eszküzl a parton vagy vizmüvön tarl. Tilalmi idők és méretek be nem tartása: Hii a.) aki lílalmi idö alall halat fog, b.) aki a méreten alul kifogóit halakat az anyavizbe vissza nem bocsáítia c.) aki méreten aluli halat áruba hocsájt. ' Egyéb múdon elkövethető kihágások: H. l. 2. H. 23, 25. n, 22, 24, ) ) a) árviz kíünléséböl a halaknak a mederbe való visszatérését szándékosan akadáb.) aki a halászali kihágáson letlenéröt veszélyesen fenyegeti, vagy ellene eröszakot használ, ha cselekménye Btkv-be nem iltküzik, c.) aki magát fehsmerhetellenné leszi s ugy halászik (álcázza magái), d.) aki a halászatra jogosullat akadályozza, e ) halászati jeleket megrongálja, bemocskolja, áthelyezi, f.) kiméleli téren halászik, vadászik, békái fog, fürdik, csónakázik, állatol vizbe hajt \ általában amivel a halak ivását megzavarja. ' V, r. 14..) KiméletI tér alatt: Olyan területeket értünk, ahol a halak szaporodnak. Ezekéi a heilyeket olyan táblával jelölik meg, melyen egy hal alakja van festve és alatla Kiméleti tér" felírás látható. 1 Ha valaki ilyen területen vadászik, az is halászati kihágást követ el. P H. n. 13..) A halászaira jogosult a halak védelme érdekében elpusztíthatja: L A vidrát, a vidra-nyestet. csontlörő sasi, halászó sast, szárcsa, bnvárfajok, gém, vadruca, vadludawat még akkor Is, lia vadászali joga nincs. L' Az elpusztítást azonban lőfegyver nélkdi végezheti csak. B Az elpuszlilott (elfogott) vad tulajdonjoga azonban ilyen esetekben is a vadászati terület tulajdonoluát illeti. íjj H. N. 23. ) Hivatásos halász által elkövetett kihágások miatt a feljelentésben mindig fel kell tün- : tetni, hogy a kihágást hivatásos halász küvetl-e el, meri azt szigorúbban bqntetik. í H, n. 28. g.) Halászati kihágások részben hivatalból, részben pedig a sértett fél indítványára üldöfzendök. A feljelentést a főszolgabíróhoz, a m. kir. államrendőrség működési területén a rendőrkapitányságnak '^Jtell megtenni. i.^ H. n. 19..) Zárt vízből engedélynélküli halfogás : Nem kihágás, hanem lopás, a Btkv. szerint ken büntetni. A házaló kereskedés. 1. 4, 6. ) Ez alatt az árukkal községről-községre, házról-házra járva állandó üzlethelyiség nél S ) kül folytatott kereskedést értjük. Erre engedélyt az alispán ad. Ez személyre szól, másra át nem riiházljató és csak az abban megjelölt árukat szabad árusítani. Ezt az engedélyt minden házaló magával hordani köteles. Csak egy segédet alkalmazhat engedéllyel. Engedélyét a községi elöljáróságokkal láttamoztatni kell. Hivatalból üldözendő kihágást követ el és a főszolgabírónak feljelentendő: 1. aki engedély nélkül vagy más nevére szóló engedéllyel házal; 2. aki oly áruval házal, mély az engedélyben feltüntetve nincsen ; 3. aki házalási engedélyét másnak átengedi; 4. aki a házalás megkezdése elölt a községi elöljáróságnál nem jelentkezik; f>. aki határszéli járásiján külön engedély nélkül házal; 6. aki engedély nélkül segédei alkalmaz; 7. aki a házalásnál engedély nélkül kocsit vagv állatot használ.. A házaló jövedéki kihágást követ el, ha áruit kisorsolja, vagy ha állami egye'í»'"*j5;',' "'J.'''^,'^';^' italokkal, sorsjegyekkel, részjegyekkel, ásványolajokkal, ha le nem bélyegzeit belföldi vagy kültűkii vagy külföldi áruval, végül ha képekkel házal. A Szút. 3l2,c. alp.-nak 1. bek. szerint nzt,aki l'-'^^^jí';^' e^^ej"^ nélkül házal, vagy a házalási szabály rendelkezéseit áthágja" el kell fogni és az illetékes hatús-agnak aiaoni. Vizrendöri Intézkedásek és ) A vízfolyásnak akadályozása, valamint medrek, patakok, árvédelmi töllések és vízművek ) megrongálása tiltva van. Kihágást követ el:,., v 1. aki a víz medrébe oly szilárd tárgyakat dob, melyek annak mélységét csökkentik,.^zapleraküdásra vagy zátonyképzödésre okot szolgállat.., t.,,i,,,, fai va-iv 2. aki a vizmedrek partszéleíhez szabályrendeletileg megállapított távolságnál kőzekbn tai vagy '' '" ' """i aki a védtöltést beássa, átszúrja, lev:,gja. kivölgyeli, róla gyepe, szed, abba cöveket, rudakat, vagy «6yéb;árgyaka,.bev^,^_ ^^^^ ^ ^^^^.^^^^^^^ ^^^^.^,^^,^^^ ^^,^.,^,,^,,,,,^,,,,. ^ternél közelebb fat va y -^kro, it..e..^keri.és^fer^,i.; _^ ^^^^^^^^ ^^^^,^^,, ^^,^^, ^^_ 3,,,^^,,,,,,,,,, va.y a járás-kelest ennél szűkebb térre szorítja; tüpl-íit ininsiielveken kivill szekerez, lova- 6. aki védtöltésen vagy vizmedreken keresztül az e célra ki)elölt al)aroiieiyekeii gol. vagy larhát hajthat ;^^^^^^ ^^ ^^ \!;ri'''ltííllt«'ís'és patkak koronájára v-.gy lejtőire r 8. aki a védieilés tulaidonosanak engedélye nélkül a veűioiies. es p.n tömeges tárgyakat rak le;

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete az állattartás rendjéről 1 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről Bevezető Bucsa

Részletesebben

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel [Vastag betűvel az 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.),

Részletesebben

2. számú tananyag. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

2. számú tananyag. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette: Földművelésügyi Igazgatóság

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben