Dátum: Korábbi dátum: --

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dátum: 2009.03.03. Korábbi dátum: --"

Átírás

1 X BIZTONSÁGI ADATLAP VEGYI ANYAGOK ADATLAPJA Dátum: Korábbi dátum: 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név DELFIA Xpress PlGF kit Készítmény kódja , C Reach regisztrációs szám 1.2 Az anyag/készítmény felhasználása A vegyi anyag felhasználása A DELFIA Xpress PlGF készlet a placenta eredetű növekedési faktor (PIGF) anyai szérumból történő kvantitatív kimutatására szolgál a 6000 DELFIA Xpress klinikai véletlen hozzáférésű szűrőfelület használatával Gazdasági tevékenység besorolása (NACE) Használati kategóriák (UC62) A vegyi anyag nyilvános forgalomba hozható A vegyi anyag csak nyilvánosan forgalmazható 1.3 Vállalat/vállalkozás azonosítása Gyártó, importőr, egyéb vállalkozás PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Wallac Oy Kapcsolattartási adatok: Utca, házszám Mustionkatu 6 Irányítószám és postahivatal Postafiók PO Box 10 Irányítószám és postahivatal Turku, Finnország Turku, Finnország Telefonszám Fax Webhely Ykód Sürgősségi telefonszám Telefonszám, név és cím PerkinElmer Life Sciences; Belgium, Tel: Chemtrec (USA) Tel: Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, POBox 340, FIN00029 HUS (Helsinki), Finnország, Tel: vagy A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA Ez a termék nem rendelkezik veszélyességi besorolással. 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ 3.1 Veszélyes alkotórészek CAS/EC szám és a regisztrációs szám Alkotórész neve Koncentráció Besorolás (betűjelzések R mondatok) és egyéb adatok az alkotórésszel kapcsolatban Egyéb információk A készlet az alábbiakat tartalmazza: PlGF Calibrators PlGF Tracer PlGF Assay Buffer Page 1

2 Date: Former date: PlGF Pen Az alkotórészek nem tartalmaznak jelentős mennyiségű veszélyes anyagot. Bizonyos alkotórészek nátriumazidot (CAS: ) tartalmaznak, de csak 0.1%nál alacsonyabb arányban. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Különleges utasítások 4.2 Belégzés 4.3 Bőrre való érintkezés Mossa le bő vízzel. 4.4 Szemmel való érintkezés Mossa ki bő vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. 4.5 Lenyelés Mossa ki vízzel a száját. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 4.6 Orvossal vagy egyéb elsősegélynyújtókkal kapcsolatos tájékoztatás 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Tűzoltáshoz használható anyag Víz, megfelelő hab, tűzoltópor vagy széndioxid 5.2 Biztonsági okokból nem használható tűzoltóanyagok 5.3 Különleges expozíciós veszélyek tűz esetén 5.4 Tűzoltók különleges védőfelszerelése 5.5 Egyéb utasítások 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3 Szennyezésmentesítés módszerei A kiömlött terméket vízzel lehet lemosni. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. 6.4 Egyéb utasítások A termék bizonyos alkotórészeit nátriumazid tartósítja. A nátriumazid (NaN 3 ) reakcióba léphet a réz és ólom anyagú csővezetékekkel, és ekkor fokozottan robbanásveszélyes fémazidok képződhetnek. Tisztítás és kiöntés során az azid lerakódásának megelőzése érdekében bő vízzel öblítse le a felületeket. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 Kezelés Viseljen megfelelő védőöltözetet. Tekintse át a 4. szakaszban foglalt tájékoztatást is. 7.2 Tárolás Hűvös (+2 +8 C), száraz helyen tartandó. A termék lejárati dátuma a külső címkén van feltüntetve. 7.3 Különleges felhasználás(ok) 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Expozíciós határértékek HTPértékek (Finnországban) Egyéb határértékek Egyéb országokban érvényes határértékek DNEL értékek Page 2

3 Date: Former date: PNEC értékek 8.2 Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Használjon megfelelő laboratóriumi eljárásokat Légzésvédelem Laboratóriumi műveletek során nem szükséges Kézvédelem Eldobható kesztyű Szemvédelem Fröccsenésveszély esetén használjon biztonsági szemüveget Bőrvédelem Munkaruha A környezeti expozíció ellenőrzése 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Általános információk (halmazállapot, szín és szag) 9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk ph Forráspont/forrási hőmérséklettartomány Gyulladáspont Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Gőznyomás Relatív sűrűség Oldhatóság Vízben való oldhatóság Megoszlási hányados: noktanol/víz Viszkozitás Gőzsűrűség Párolgási sebesség 9.3 Egyéb információk 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 10.1 Kerülendő körülmények 10.2 Kerülendő anyagok 10.3 Veszélyes bomlástermékek 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Akut toxicitás Page 3

4 Date: Former date: 11.2 Irritáció és korrozivitás Az oldat különlegesen érzékeny személyeknél irritációt okozhat Szenzibilizáció 11.4 Szubakut, szubkrónikus és elhúzódó toxicitás 11.5 Tapasztalaton alapuló, egészséget befolyásoló hatások 11.6 Egészséget befolyásoló hatásokkal kapcsolatos egyéb adatok A termék nincs teljes körűen tesztelve. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Ökotoxicitás Vízi toxicitás Toxicitás egyéb organizmusokra nézve 12.2 Mobilitás 12.3 Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai bomlás Kémiai bomlás 12.4 Bioakkumulációs képesség 12.5 A PBTértékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások A termék nincs teljes körűen tesztelve. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK A hulladékanyagok kidobásánál vegye figyelembe a helyi szabályozást. Tekintse át a 6.4. szakaszban foglalt tájékoztatást is. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 14.1 UNszám 14.2 Csomagolási csoport 14.3 Szárazföldi szállítás Szállítási osztály Kockázati kód Szállítólevélen feltüntetett név Egyéb információk 14.4 Tengeri szállítás IMDGbesorolás Helyes technikai név Egyéb információk 14.5 Légi szállítás ICAO/IATAbesorolás Page 4

5 Date: Former date: Helyes technikai név Egyéb információk 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1 Címkén feltüntetett információk Vészjelzések (betűk) és a veszélyességgel kapcsolatos egyéb jelölések A címkén megnevezendő anyagok Rmondatok Smondatok Bizonyos készítmények címkézésével kapcsolatos különleges utasítások Az alábbi anyagokkal kapcsolatban kémiai biztonsági vizsgálat történt 15.2 Helyi szabályozások 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 16.1 A vonatkozó Rmondatok listája 16.2 Képzési tanácsok Lásd a használati útmutatást. Ezt a terméket csak megfelelően képzett személyek használhatják Használattal kapcsolatban javasolt korlátozások 16.4 További információk Lásd a használati útmutatást A Biztonsági adatlap összeállításához használt fontos adatok forrásai 16.6 Hozzáadott, törölt és módosított információk Ez a Biztonsági adatlap az EU 1907/2006 szabványának megfelelően készült. A fenti információ a rendelkezésre álló adatok alapján pontos, de nem tekinthető teljesen átfogónak, és csak útmutatásként használandó. A Wallac nem vállal felelősséget a fenti termék kezeléséből vagy az azzal történő érintkezésből származó károkért. Page 5

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319 BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02 0125 Terméknév Tiszta anyag/elegy Elegy 1.2 AZ anyag vagy elegy releváns felhasználásai és az ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke és II. melléklete alapján S1301 M, B rész 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect Felülvizsgálat dátuma 15/02/2011 Hatályon kívül helyezés dátuma 08/02/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben